Målsettinger for forvaltningen av hjort og rådyr i Tinn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsettinger for forvaltningen av hjort og rådyr i Tinn kommune"

Transkript

1 TINN KOMMUNE Foto: Knut Melby Forslag til Målsettinger for forvaltningen av hjort og rådyr i Tinn kommune

2 Innhold 1 Innledning Dagens situasjon Overordna rammer for den lokale forvaltningen Bakgrunn Biologisk mangfold, beitegrunnlag og skader på skog og innmark Økonomi Forvaltningsområder Bestandsplaner Krav til bestandsplaner Tildeling av fellingstillatelser Avvik fra godkjent bestandsplan Vesentlige og uforutsette endringer i bestanden Hjort i områder der den er til hinder, skade eller sjenanse Viltpåkjørsler Kommunalt / interkommunalt samarbeid Målsetting for bestandsutvikling i Tinn Planforutsetning for hjortebestanden i Tinn Fakta fra siste planperiode Vurdering Oppsummering Målsettinger for hjorteforvaltningen i Tinn kommune Kommunens retningslinjer for planperioden Forvaltning av rådyr i Tinn kommune Dagens situasjon Planforutsetning for rådyrbestanden i Tinn Målsetting for rådyrbestanden Kommunens anbefalinger for planperioden Innledning. Ifølge den nye hjorteviltforskriften skal kommunen vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Slike kommunale målsettinger skal være både målbare og etterprøvbare. De vedtatte kommunale målsettingene skal være grunnlag for utarbeidelse av bestandsplaner og oppfølging av disse. Tinn kommune har hatt kommunale målsettinger for elg fra 2004, og for hjort fra Med dette legges det fram forslag til målsettinger for hjorteforvaltningen for tredje gang sammen med første gangs målsettinger for rådyrforvaltningen; begge gjeldende for planperioden

3 2 Dagens situasjon I viltnemndas arkiv er det dokumentasjon for observasjon av fem hjorter på Miland våren Underhånden er det også referert til observasjoner før dette. Det blei søkt om og åpnet adgang for hjortejakt i Tinn kommune i Arealgrunnlaget var den gang daa. Hjortestammen i Tinn har siden den gang hele tiden vært i vekst både hva gjelder antall dyr og ved at nye arealer blir tatt i bruk. Avskytingen viser også det at den har en jevnt oppadgående kurve, og høsten 2012 blei det felt 69 dyr. 3

4 3 Overordna rammer for den lokale forvaltningen. 3.1 Bakgrunn. Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares, jfr. Lov om jakt og fangst av vilt 1. (viltloven) Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. I forskriften av 2002 ble begrepet bestandsplan fremmet som en oppfølgning av Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000 og driftsplanprosjektet, der målet var at forvaltningen av hjorteviltet skulle baseres på flerårige avskytingsplaner. Forskriftens 14 inneholdt bestemmelser om at planen skulle være i tråd med offentlige målsettinger, og i retningslinjene het det at; kommunen og/eller villreinnemnda må gjøre vedtak om målsettingen for forvaltningen av hjorteviltet i kommunen/villreinområdet. Det er vedtatt ny forskrift, Forvaltning av hjortevilt, som trådde i kraft fra 1. april I 3 i nevnte forskrift står det at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Som vi ser er kommunens overordna ansvar videreutviklet (skjerpet) og fremhevet gjennom å tydeliggjøre at det må utarbeides kommunale mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Slike kommunale målsettinger skal være både målbare og etterprøvbare. Kommunale målsettinger skal være grunnlag for utarbeidelse av bestandsplaner og oppfølging av disse. Tinn kommune har hatt kommunale målsettinger for elg fra 2004, og for hjort fra Videre står det i ny forskrift: 10. Krav til valdet; Avsnitt 2.. videre kan kommunen bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal 19. Bestandsplan for elg og hjort. Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig (i Tinn er praktisert 3 år), bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. 4

5 Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 21. Målrettet avskyting. Som alternativ til bestemmelsene i 19 kan kommunen pålegge målrettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og aldersgrupper. Fellingstillatelsen skal da være utfylt etter følgende alternativer: For hjort: Kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1,5 år og eldre), spissbukk, og voksne hanndyr (2,5 år og eldre) 4 Biologisk mangfold, beitegrunnlag og skader på skog og innmark Hjortestammen i kommunen bør ligge på et stabilt bærekraftig nivå som gir mulighet til rekreasjon og næringsutvikling, innenfor rammene av det naturgrunnlaget gir. Det biologiske mangfoldet skal ikke forringes på grunn av for stor hjortebestand. Videre skal hjortebestanden være bærekraftig i forhold til bestandens kvalitet og i forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer. Beitetrykket skal tilpasses slik at helårsbeite er mest mulig optimalt. Hjortestammen skal forvaltes slik at det i størst mulig grad tas hensyn til andre viltarter, biologisk mangfold og friluftsliv. Det skal legges vekt på å holde beiteskader på skog og avlinger på et minimum. Kommunen skal i størst mulig grad ta hensyn til viktige trekkruter og viktige leveområder for hjort i kommunal planlegging. 5 Økonomi En god forvaltning av hjortestammen kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst. I tillegg vil en god forvaltning kunne redusere skader på skog og innmark og skader som følge av påkjørsler. Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Det er årlige fellingsavgifter og renteavkastning som går til inntekt for viltfondet 5

6 Viltfondet kan brukes til: Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen. Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt. Fondet kan ikke brukes til: Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.). Å erstatte skader voldt av vilt. Skuddpremier 6 Forvaltningsområder. Tinn kommune er stor i utstrekning. Arealgrunnlaget for tildeling av hjort i Tinn er i dag på til sammen daa. Det blei utarbeidet to bestandsplaner for hjort i perioden Nye bestandsplaner vil bli behandlet etter 19 i ny forskrift for forvaltning av hjortevilt For øvrig har hjortejakta fram til i dag i hovedsak vært organisert gjennom 15 i gammel forskrift om hjortevilt og bever, som tildeler fellingstillatelser til vald uten bestandsplan. I ny forskrift om forvaltning av hjortevilt er det 21 som gjelder. En del områder som har hatt direkte tildeling etter 15 har slått seg sammen i et vald/viltområde. Disse felles viltområdene har fram til i dag samarbeidet meget bra. Minstearealet for hjort i kommunen er daa. Kommunen har mulighet til å justere minstearealet opp og ned med inntil 50 %, noe som også er blitt praktisert. Men dette kan kun gjøres for en begrenset periode og for enkelte lokale områder. I følge ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fra 1.april 2012 til og med 31. mars 2017, er jaktperioden for hjort fra og med 1.september til og med 23. desember. Videre kan Fylkeskommunen utvide jakttiden for hjort til 31. januar der trekkhjort medfører vesentlige beiteskader. Fylkeskommunen behandler søknad om utvidelse av jakttiden fra kommunen. 6

7 7 Bestandsplaner. 7.1 Krav til bestandsplaner. Søknad om godkjenning av bestandsplan skal inneholde følgende: Målsettinger for bestandsutviklingen. Plan for årlig avskytning i antall, fordelt på alder og kjønn. Kommunens målsetninger Bestandsplanområdene må ta ansvaret for å forvalte hjortestammen på en faglig forsvarlig måte, og innarbeide dette i sine planer. Planens målsetting skal samsvare med Tinn kommune sin overordnede målsetting for å bli godkjent. Kommunen skal påse at planens målsetting og den planlagte avskytning samsvarer med det kommunen har vedtatt. En bestandsplan skal godkjennes for en fastsatt periode. I følge forskriftene kan planperiodene være fra 3 til 5 år. For Tinn synes det naturlig å godkjenne alle planer over et tidsrom på 3 år. Dette fordi det synes vanskelig og arbeide med en tidshorisont over 3 år. 7.2 Tildeling av fellingstillatelser Godkjente bestandsplanområder får tildelt en samlet fellingstillatelse med valgfrie dyr for hele planperioden ( 19). Det er opp til storvaldet og jaktfeltene hvordan den totale kvoten fordeles gjennom planperioden. Områder med direkte tildeling får tildelt en kvote for det enkelte år ( 21). 7.3 Avvik fra godkjent bestandsplan Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, kan kommunen gå inn for å tildele dyr etter alder og kjønn, jfr. 21 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, slik at forutsetningen og intensjonene i planen blir oppfylt. Ved vurdering av hva som er vesentlige avvik, er følgende kriterier referert i Rundskriv februar 2012-forvaltning av storvilt. a) Dersom det på et gitt tidspunkt i planperioden, ikke er mulig å oppfylle kriteriene i planen, vil det regnes som et avvik. I nevnte rundskriv antydes at avvik i størrelsesorden over 10 % som vesentlige. b) Tilsvarende vil det ikke være anledning til å overføre en større del av en «ubenyttet» kvote fra ett år til et annet. Kommunene kan imidlertid godkjenne at en mindre ubenyttet kvote kan overføres til neste år. Her anslås også 10 %. 7

8 c) Ved planperiodens slutt faller ubenyttet kvote bort. Overskridelse av kvoten ved planperiodens slutt anses som feilskytning og behandles i henhold til viltlovens 48, dyra eller verdien av dem blir inndradd til fordel for kommunens viltfond. Det regnes aldri som avvik dersom det skytes kalv i stedet for det som er vedtatt i bestandsplan og plan for årlig avskyting. Det samme gjelder for direkte tildeling etter 21, hvor altså kalv kan skytes i stedet for voksne dyr. Storvald som ikke oppfyller kommunale målsetninger i uttaket, og som systematisk oppnår skjevt uttak mellom tildelte og felt dyr, for eksempel utnytter kalvekvotene for lite, vil få økte kalvekvoter ved den videre tildelingen. Det tas løpende hensyn til tidligere års avskytinger. Alle felte dyr skal belastes tildelt kvote med mindre slaktet er kontrollert og vurdert som uegnet som mat. Denne vurderingen kan kun gjøres av veterinær eller av den som kommunen måtte bestemme. Det er i slike tilfeller viktig å kunne framvise de nødvendige vitale organer (hjerte, lunger, lever, milt) ved forespørsel. Storvaldene oppfordres til selv å disponere ett visst antall fellingstillatelser som skal brukes til dyr som storvaldet ønsker å premiere jaktfeltene for å ta ut. Eksempel på slike dyr kan være kalv under et visst antall kg. 7.4 Vesentlige og uforutsette endringer i bestanden Ved vesentlige og uforutsette endringer av bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen av bestandsplanen tilbake. Storvaldet må da enten fremme ny bestandsplan for politisk godkjenning eller få tildelt ny fellingstillatelse, jfr. 21 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 8 Hjort i områder der den er til hinder, skade eller sjenanse. I vintersesongen kan klimatiske forhold føre til at hjorten kan trekke ned i lavereliggende områder. Snømengder og næringssøk er ofte to viktige faktorer for slike trekk. Hjort som trekker ned i boligområder er generelt ikke ønskelig. I de tilfeller der spesielle dyr viser uønsket atferd, vil kommunen raskt vurdere dyras videre skjebne. Hjort som ikke lar seg jage, eller har en aggressiv atferd, og som kommer tilbake gjentatte ganger, vil bli vurdert tatt ut og solgt på samme måte som fallvilt. Det samme gjelder hjort som gjør vesentlig skade på jordbruksarealer. Uttak av slike dyr skal likevel i hovedprinsippet skje innenfor jaktbestemmelsene, og av det/de jaktlag/jegere som har jaktrettighetene i området. I slike tilfeller belastes uttaket av den allerede tildelte kvote. 8

9 9 Viltpåkjørsler Kommunen har en målsetting om å bidra til at viltpåkjørsler reduseres. Grunneiere/rettighetshavere og andre oppfordres til å fremme tiltak som forhindrer at dyr oppholder seg i nærheten av veger, krysningspunkt, og boligfelt. 10 Kommunalt / interkommunalt samarbeid Den enkelte kommune har et ubetinget ansvar for utviklingen i egen kommune, men det bør tilstrebes likhet i vurdering av målsetting, og ved utøvelse av jakta. Tinn kommune har utvekslet erfaringer med Notodden og Hjartdal kommuner i en årrekke. Det vil også bli vurdert å samarbeide med andre kommuner som grenser til Tinn dersom dette skulle være hensiktsmessig. 11 Målsetting for bestandsutvikling i Tinn. Slik man opplever hjorten i Tinn synes den å ha en bestandsmessing klumpingstendens. Med det menes at hjorten kan opptre med svært høy tetthet lokalt for så å være nesten totalt fraværende i tilgrensende områder. Mulig dette skyldes gjennomsnittlig lav bestandstetthet over større arealer og at dyrenes brunstaktivitet klumper individene sammen. Mulig at man nettopp på denne egenskapen kan spille aktivt på om man ønsker hjort et sted, men ikke et annet. Er det konkurranse mellom hjort og elg i matveien? Ser man på dyrenes anatomi har jo elgen kort hals, og i utgangspunktet henter den det meste av sin mat i busksjiktet. Hjorten har lengre hals og opererer mest i feltsjiktet (etter bakken) i sitt næringssøk, så teoretisk skal de ikke konkurrere mye om maten. Rådyr og hjort konkurrerer sannsynligvis mer om maten enn hjort og elg. Tilbakemeldingene til kommunen i forhold til hjort er ofte sprikende, og spørsmålet/problemstillingen synes fortsatt å være; Hva vil vi med hjorten i kommunen vår? Ønsker vi å ha den, eller er den uønsket? Vi har fortsatt en begrenset mengde registreringer på hjort, og nevnte registreringer synes også å være tilfeldig. Derfor er det en begrenset mengde med dokumentert lokal kunnskap om hjorten i Tinn. Dette med registrering og utarbeiding av parametere på hjort bør vi bli flinkere på. Både jegere, rettighetshavere og viltansvarlige i kommunen har mye å bidra med her. Hensikten er selvfølgelig å få et best mulig fundament som grunnlag for den videre forvaltning av hjortestammen i kommunen. 9

10 Det blir derfor svært viktig at sett hjort skjemaet blir ført riktig. Endringer i bestanden vil da bli oppdaget raskere, og det gis muligheter til å sammenligne områder mot hverandre. Utfylling av og innrapportering via Sett Hjort skjema fungerer i dag dårlig i kommunen. Noen få jaktlag (jaktledere) gjør jobben etter instruks, mens andre må purres på i flere omganger, og det som kommer av skjema er ofte både mangelfullt og slurvete utfylt. Det gir seg selv at det er begrenset nytte man har av dette. En vil foreslå følgende i forhold til utfylling/bruk av Sett Hjort skjema: Jakter man elg og hjort samtidig, ja så fyller man ut et skjema for elg og et skjema for hjort hver dag man jakter. Jakter man bare elg, så bruker en bare Sett Elg skjema. Jakter man bare hjort, så bruker en bare Sett Hjort skjema. Og til slutt, - skjema skal fylles ut hver dag man er på jakt selv om det ikke blir skutt dyr. 12 Planforutsetning for hjortebestanden i Tinn. Sett hjort vil etter hvert representere det viktigste faglige fundament for forvaltningen av hjortestammen. I tillegg vil følgende kriterier være avgjørende for tiltak og jaktuttak; fellingsstatistikker, tellinger, irregulær avgang og eventuell beiteskadesituasjon. Eventuelle tellinger synes naturlig å foreta på våren (på groen). I forhold til en begrenset bestandsstørrelse synes telling på groen å gi et mest mulig riktig resultat både hva gjelder antall dyr, struktur og produksjon i stammen. Kommunen skal fortsatt arbeide for å bedre statistikkgrunnlaget, og gjennom dette bidra til å bedre forvaltning av hjortestammen. Ved inngangen til forrige planperiode (2010) mente vi det var riktig å stabilisere tettheten av hjort på dagens nivå. Videre er det nedfelt følgende hovedmål og delmål i forrige planperiode; Hovedmål: Hjortestammen i Tinn skal ha en god kondisjon og skal utnytte beiteressursene optimalt uten at det forekommer beiteskader i inn- og utmark eller trafikkproblemer av betydning. Delmål: Sikre et hind/bukk forhold på ca 2-3:1. Sikre stor nok andel av store bukker i vinterstammen. 10

11 Omfanget av skader på skog skal ikke øke utover dagens nivå. Omfanget av skader på innmark skal ikke øke utover dagens nivå. Som sagt har vi en begrenset mengde registreringer og en begrenset mengde med dokumentert lokal kunnskap om hjorten i Tinn. Derfor er det over tid anbefalt å gjennomføre en føre var strategi. Kommunens generelle anbefalinger for planperioden har derfor gått ut på å beskatte hardest de yngste aldersklassene, for dermed lettere å holde rekrutteringen til bestanden under kontroll. Dette mener vi vil sikre en jevn bestand med god produksjon og høy forutsigbarhet, og bestanden vil være robust mot skjevheter i enkelte års uttak og dermed unngå ukontrollert vekst eller reduksjon Fakta fra siste planperiode Vi har hatt som hovedmål i planperioden at Hjortestammen i Tinn skal ha en god kondisjon og skal utnytte beiteressursene optimal uten at det forekommer beiteskader i inn og utmark eller trafikkproblemer av betydning. Og som delmål: Sikre et hind/bukk forhold på ca 2-3:1. Sikre stor nok andel av store bukker i vinterstammen. Omfanget av skader på skog skal ikke øke utover dagens nivå. Omfanget av skader på innmark skal ikke øke utover dagens nivå. Det har i planperioden blitt tatt ut dyr, til sammen 188 dyr. Uttaket av kalv ungdyr har i snitt vært 45 %. 11

12 Hind/bukk forholdet ligger i 2012 i snitt for kommunen på 1,17. Kalv pr. hind har økt fra 0,39 til 0,41 i perioden. Sett hjort pr. dagsverk er i 2009 i gjennomsnitt for hele Tinn 0,18, med variasjoner slik diagrammet viser. 12

13 12.2 Vurdering I forhold til hovedmålet i planperioden om at Hjortestammen i Tinn skal ha en god kondisjon og skal utnytte beiteressursene optimal uten at det forekommer beiteskader i inn og utmark eller trafikkproblemer av betydning, mener vi i dag å ha dyr med god kondisjon, vi har begrenset med beiteskader i utmark, og fram til nå, begrensede problemer med trafikken. Hva gjelder beiteskader på innmark varierer nok dette mye lokalt. Der hvor det er hjort er det ofte mye hjort, med påfølgende skader på innmark og på høstet for i rundball ved at hjorten slår hull på plasten. I forhold til delmål: Sikre ett hind/bukk forhold på ca 2-3:1 Vi har i dag et hind/bukk forhold på 1,17, og er med det godt innenfor??? målsettingen. Sikre stor nok andel av store bukker i vinterstammen I og med at vi har en relativt stor bukkeandel i stammen vil vi anta at også andelen med storbukk er godt nok representert. Hjorten tåler trolig noe større skjevhet i struktur enn elgen. Dersom man har en god gjennomsnittsalder (4 til 6 år) på bukkesegmentet, er det trolig uproblematisk med et hind/bukk-forhold på 2-3:1. Som for elg er det også for hjort svært viktig med en viss andel eldre hanndyr. De kommunale målsettingene i perioden forutsatte å opprettholde en bestandstetthet av hjort på det nivå man hadde i inngangen til planperioden (2010). Sett hjort pr dagsverk for hele kommunen viser stabilitet gjennom perioden. Fellingen viser en økning hvert år, og med en rekordhøy felling i 2012 med 69 dyr. Sett Hjort parameterne er vi som sagt noe usikre på, mens fellingsstatestikken vel indikerer en økende bestand av hjort. Dette er ikke tilsiktet og har heller ikke vært ønskelig i denne perioden. I forhold til fellingsstatistikk synes vi å ha dokumentasjon for en økende bestandstetthet for hjort i kommunen. For elg har vi hatt en reduksjon i deler av kommunen, men fortsatt konkluderer beiterapporten for elg med overbeiting på kvalitetsbeite av ROS (rogn, osp, selje). Selv om det hevdes det er lite konkurranse mellom elg og hjort i matveien, er det vel like sikkert at det er en smertegrense for antall individer i sum. Slik vi opplever hjorten i Tinn har den en bestandsmessig klumpingstendens. Med det menes at hjorten opptrer med svært høy tetthet lokalt for så å være nesten totalt fraværende i tilgrensede områder. Utfordringen i den praktiske forvaltningen blir da å legge forholdene til rette for stort nok uttak der hvor hjorten er, og kanskje et mer begrenset jakttrykk i de øvrige områder. 13

14 12.3 Oppsummering. En målsetting i kommende tre års periode for kommunen mener vi fortsatt, som et minimum, bør være å stabilisere bestandstettheten på det nivå man har i dag. Utfordringen blir nå å legge forholdene til rette for en stor nok felling av hjort der hvor den faktisk er, men også legge til rette for et begrenset uttak i øvrige områder i kommunen. 13 Målsettinger for hjorteforvaltningen i Tinn kommune Hovedmål: Hjortestammen i Tinn skal ha en god kondisjon og skal utnytte beiteressursene optimalt uten at det forekommer beiteskader i inn- og utmark eller trafikkproblemer av betydning. Delmål: Sikre et hind/bukk forhold på 2-3:1. Sikre stor nok andel av store bukker i vinterstammen. Omfanget av skader på skog skal ikke øke utover dagens nivå. Omfanget av skader på innmark skal ikke øke utover dagens nivå. 14 Kommunens retningslinjer for planperioden. I påvente av ytterligere innsamling av data over år og dertil utarbeiding av dokumentert kunnskap, anbefales det fortsatt å gjennomføre en føre-var strategi. Beskatning av de yngste aldersklassene holder rekrutteringen til bestanden under kontroll. Dette vil sikre en jevn bestand med god produksjon og høy forutsigbarhet. Den vil være robust mot skjevheter i enkelte års uttak, slik at man unngår ukontrollert vekst eller reduksjon. Ønsker man å redusere bestanden, er også det mulig ut i fra kommunens retningslinjer. Det gjøres ved å skyte hardere enn man ellers ville gjort på alle typer dyr, og man oppnår da en mer kontrollert reduksjonsavskyting enn ensidig å legge avskytingen på produksjonsdyra. 14

15 Forvaltning av rådyr i Tinn kommune. 1. Dagens situasjon. Rådyr er vårt minste hjortedyr og er i hovedsak knyttet til skog og jordbrukslandskapet. I Tinn har rådyrbestanden blitt redusert over tid. Det er sikkert flere naturgitte årsaker til det. Snørike vintrer er nevnt, men økende rovviltbestander (gaupe og rev) tar nok ut det meste av tilveksten i dag. Rådyret er en art som reproduserer raskt, så potensialet for en økning i bestanden er høyt. Men, som sagt, mulighetene for ekspansjon synes svært begrenset i forhold til en høy bestand av gaupe og rev. Interessen for rådyrjakt er etter måten stor. Dessuten er ofte første gangs jegere involvert, og har således også en viktig funksjon. Det er 37 vald/jaktlag for rådyr i dag. Valdstørrelsen varierer fra organisering gjennom etablerte elgjaktlag og ned til enkeltskogeiere. Iflg. forskrift er det anledning til å søke om kvotefri jakt på rådyr. Betingelsene er organisert samarbeid over et areal på 20 ganger minstearealet, dog minst daa. NB: Kvotefri jakt forutsetter fortsatt rapportering av felte dyr. Vi har ingen andre data om rådyr enn antall felte dyr fordelt på alder og kjønn. Fig 1. Felling rådyr i perioden Med utgangspunkt i vedlagte fellingsstatestikk synes bestanden av rådyr å være relativt stabil i perioden referert ovenfor, dog med en liten topp i år Det oppleves imidlertid at rådyrstammen var vesentlig høgere på 1990 tallet. Som en konsekvens av reduksjonen i tetthet synes arealbruken for rådyret å ha forandret seg noe ved at skogområdene er mindre i bruk enn før. Rådyra opptrer nå hovedsakelig i kulturlandskapet og i nærheten av bebyggelse. 15

16 2. Planforutsetning for rådyrbestanden i Tinn. Det er som nevnt svært få data tilgjengelig som grunnlag for forvaltning av rådyrbestanden. Kommunen har ikke hatt samme mulighet som for elg og hjort til å samle inn data og foreta vurderinger av bestandsutviklingen. Arealgrunnlaget for rådyr er i dag 250 daa. Det har sin opprinnelse fra den tid det var mye rådyr og liten interesse for rådyrjakt. Man valgte den gang å redusere arealet mest mulig for dermed å legge forholdene til rette for de få jegerne som var, og dermed utnytte rådyret som ressurs best mulig. I dagens situasjon hadde det kanskje vært naturlig å heve arealgrunnlaget. Jakttida for rådyr: Voksen rådyrbukk: Rådyr: Målsetting for rådyrbestanden. Generelt bør rådyrforvaltningen legges opp slik at vi oppnår en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur. En kvalitetsmessig bærekraftig bestand innen dette gir maksimal produksjon, og en kan bl.a. høste en størst mulig matressurs samt gi et best mulig jakttilbud. Forvaltningen bør utøves slik at rådyret ikke påføres unødige lidelser, og at eventuelle skader på jordbruk, hagebruk og skogbruk holdes på et akseptabelt nivå. 4. Kommunens anbefalinger for planperioden. Det er ikke lovpålagt rettet avskyting for rådyr, men det anbefales en avskytingsstrategi som tar ut 60 % kje, 30 % bukk og 10 % geit. 16

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Innledning: Kommunen har ansvar for verdier og interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, trafikkproblemer, regulering av størrelsen på

Detaljer

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune Sauherad kommune Arkiv: FA - K46 Saksmappe: 17/3182 -

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2016 2018 Vedtatt av Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget i Notodden 04/05-2016, sak 16/16. Innhold: 1. FORORD

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG- OG HJORTEFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG- OG HJORTEFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG- OG HJORTEFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 1 12 Vedtatt av Landbruk- og viltutvalget i Notodden den 23/3-1 i sak 6/1. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED:

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED: Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: 21.02.2017 TIDSPUNKT: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Rune Telhaug Odd Helge Liestøl Følgende medlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig..

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig.. PROTOKOLL MØTE VILTNEMNDA Møtedato: Torsdag 13.09.2012 Sted: Hobøl kommunehus, møterom 1, kl.18.00-21.00. Tilstede: Kjell Håvard Jensen, Eirik Romstad, Bjørn Grav, Anne Igsi og Øistein Johansen. Meldt

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Bilde finn et høvelig bilde. Område: Søndre Bjugn/Ørland viltstellområde BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold,

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 Vedtatt av fylkestinget 21.05 2015 sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 2 Innhold

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Revisjon 2014 vers 12.04 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold, beitegrunnlaget og

Detaljer

Minsteareal for hjort - endring av lokal forskrift for hjortevilti Hurdal kommune

Minsteareal for hjort - endring av lokal forskrift for hjortevilti Hurdal kommune Hurdal kommune Arkivsak: 2014/423-2 Arkiv: K40 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/27 Plan- og næringsutvalget 10.06.2014 14/67 Kommunestyre 18.06.2014 Minsteareal for

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune 214 218 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 6. august 214. Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Beitegrunnlaget,

Detaljer

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt 5 - årig avskytingsavtale 2013 til og med 2017. Vald nr., Osen - Kortgarden storviltvald i Molde kommune har ved vedtak nr i Molde

Detaljer

Notodden 24. april 2014

Notodden 24. april 2014 Notodden 24. april 2014 Totalt areal i kommunen er ca 914.700 daa. Heddalsvannet ligger på 16 moh, mens den høyeste toppen på Blefjell rager 1.306 moh. All forvaltning av elg og hjort har i mange år vært

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune 2013 2017 Vedtatt Planutvalget i Gausdal xx.xx2013 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold,

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2016-2018 1 Innhold Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Kommunale mål elg... 5 Kommunale mål hjort... 5 Kommunale mål rådyr... 5 Kommunale

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr c 61 Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside i Innhold, definisjoner 2 Planområde,

Detaljer

FORVALTNING AV HJORTEVILT I RAUMA KOMMUNE

FORVALTNING AV HJORTEVILT I RAUMA KOMMUNE FORVALTNING AV HJORTEVILT I RAUMA KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av Rauma Viltnemnd i sak 09/2016 den 20.04.2016. Forord: Den fjerde hjorteviltplanen for Rauma kommune er en videreutvikling av foregående plan.

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL FOLLDAL FORVALTNINGSOMRÅDE FOR HJORTEVILT FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL PLANPERIODE 2014 TIL 2018 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 2 2. HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 3. VIRKEOMRÅDE OG

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 16/2558 Lnr.: 23165/16 Ark.: K4 Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Detaljer