Styremøte : Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 2 2013-2014: Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl torsdag 7. november kl Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 35/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Sak 36/2013: Kultur for samfunnsutvikling Sak 37/2013: Strategidokument Sak 38/2013: Prosjekt: Den kulturelle verktøykassen Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015 Sak 40/2013: Forum for kulturorganisasjoner Sak 41/2013: Statsbudsjettet 2014 Sak 42/2013: Høringsuttalelse NS 8178:2013: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål Sak 43/2013: Økonomirapport Sak 44/2013: Referatsaker Sak 45/2013: Eventuelt Møteplan Møte 1: september 2013, Oslo - Møte 2: november 2013, Trondheim - Møte 3: 22. januar Møte 4: 19. mars Møte 5: 21. mai 2014 (om nødvendig)

2 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes

3 Sak 35/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 1, Periode Protokollen godkjennes

4 VEDLEGG Styremøte : Protokoll Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Hilde Pedersen, nestleder Randi Langøigjelten Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Øyvind Stang Tone Strømø Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 23/2013: Konstituering Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Styremedlemmene har spesielt ansvar for oppfølging av følgende tema/satsingsområder: Landsmøte og landskonferanse: Per Aimar Carlsen Landskonferanse og landsmøte 2014 Randi Langøigjelten Norges kulturkommune og sosiale medier: Hilde Pedersen Norges kulturkommune: Øyvind Stang Kultur for samfunnsutvikling: Ellen Samuelsen Barn, unge, kultur,( nordisk samarbeid): Tone Strømø Kulturforskning: Brynjar Pettersen Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Saken tas til etterretning

5 Vedtak: Saken tas til etterretning. Sak 25/2013: Økonomi Saken legges fram til diskusjon Vedtak: 1. Økonomirapporten tas til etterretning 2. Administrasjonen utarbeider prosjekt- og stillingsbeskrivelse med utgangspunkt i diskusjonen om sterkere satsing på sosiale medier, medlemskontakt og formidling. Saken tas opp på neste styremøte Sak 26/2013: Kulturutredningen Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2. Politisk oppfølging debatteres på bakgrunn av valgresultatet 9. September Vedtak: 1. Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2. Det utarbeides et strategidokument for eget arbeid med utgangspunkt i handlingsprogram og høringsuttalelse til Kulturutredningen 2014, begge vedtatt på landsmøtet Sak 27/2013: Norges kulturkommune Det opprettes en arbeidsgruppe med 2-3 medlemmer fra styret, som sammen med administrasjonene skal finne og kvalitetssikre kandidater fra alle fylker Arbeidsgruppen samarbeider med fylkeslagene for å finne egnede kandidater Fylkeslag som ønsker å kåre egne fylkesvinnere står fritt til dette Arbeidsgruppens kandidater legges fram for en ekstern jury som består av styreleder i NOKU, leder i KS og leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 2 medlemmer fra styret, Hilde Pedersen og Øyvind Stang, som sammen med administrasjonen går gjennom statutter og rutiner for gjennomføring av Norges kulturkommune Rammene for arbeidsgruppen er å løfte arbeidet med prisen opp på nasjonalt nivå. Utvelgelse, kvalitetssikring og oppfølging av kandidater bør være viktige fokusområder Arbeidsgruppen legger fram konklusjonene av sitt arbeid for styret i løpet av første halvår 2014 Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Saken tas til etterretning Vedtak: Saken tas til etterretning Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Saken legges fram for diskusjon

6 Vedtak: 1. Det innkalles til møte med alle fylkeslederne januar Styreprotokollene sendes fylkeslagene i etterkant av hvert møte 3. Det lages et årshjul med oversikt over aktiviteter og milepæler Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold Det innvilges en støtte på kr. 1000,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet. Vedtak: Det innvilges en støtte på kr. 1000,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet. Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Eventuelle nye prosjekter diskuteres Vedtak: 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Det etableres et ettårig prosjekt med foreløpig arbeidstittel: Den kulturelle verktøykassen, der sosiale medier, medlemskontakt og formidling står sentralt. Se også vedtak i sak 25/2013 Sak 32/2013: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning Vedtak: Referatsakene tas til etterretning Sak 33/2013: Eventuelt Ingen saker til eventuelt Møteplan: November 2013: november, Styremøte og Møte med Trondheim kommune, Norges kulturkommune 2013 Januar 2014: 22. januar, dagsmøte Gardermoen Mars 2014: 19. mars, dagsmøte Gardermoen Mai 2014: 21. mai, dagsmøte Gardermoen (om nødvendig)

7 Sak 36/2013: Kultur for samfunnsutvikling Norsk kulturforum har siden 2011 arbeidet for å finne egnede innfallsvinkler til samarbeid med og kompetanseutvikling for medlemmene. På landskonferansen 2011 i Drammen fikk vi kontakt med Lia Ghilardi og metoden Cultural Planning og Cultural Mapping som hun har jobbet med gjennom flere tiår i og utenfor Europa. Hun har vært en av mentorene for svenskenes arbeid med metoden, og etter hvert for oss og vårt pilotprosjekt i Sogn og Fjordane. Det svenske prosjektet er nå avsluttet som prosjekt, og det er uvisst hvordan kommunene i nettverket vil fortsette samarbeidet. Norsk kulturforum har god kontakt med enkeltpersoner i dette nettverket og har hatt stor nytte av å delta på deres samlinger. Vi samarbeider for å få til et nordisk nettverk av kommuner som bruker disse metodene. I Norge startet vi et toårig pilotprosjekt med 5 deltakerkommuner i Sogn og Fjordane for ca et år siden. Prosjektet driftes av Sogn og Fjordane fylkeskommune v/kulturavdeling og planavdeling. De har fått støtte fra LUK-midlene til prosjektet. Utover egne reise-, oppholdsog tidsressurser har Norsk kulturforum ingen utgifter på prosjektet. Prosjektet har hatt en samling i vår, i London med Lia Ghilardi som ansvarlig. Norsk kulturforum og Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt en rundreise til alle deltakerkommunene i slutten av september, og i slutten av oktober gjennomføres en samling for alle deltakerkommunene, fylkeskommunen og NOKU. Norsk kulturforum arbeider med å finne egnede norske begreper og knytte innfallsvinkler og metoder opp mot kommunenes arbeid med planstrategier og samfunnsdelen i kommuneplanen. Vi har opprettet en egen hjemmeside der vi ønsker å bringe informasjon, gode ideer og metoder for lokalt kultur- og samfunnsutviklingsarbeid. Det blir på møtet gitt en nærmere orientering om arbeidet og tankene bak prosjektet. Forslag til vedtak Gjennomgangen tas til orientering

8 Sak 37/2013: Strategidokument Styret diskuterte i forrige møte ulike innfallsvinkler til planlegging og oppfølging av eget arbeid. Det ble foreslått utarbeidet et strategidokument i tilknytning til det overordnede handlingsprogrammet. Vedlagt følger forslag til tekst. Dokumentet bør brukes som grunnlag for vårt arbeid mot regjering og Storting og danne utgangspunkt for de innspillene vi kommer med i møter med dem, søknader til dem og kommentarer til politiske utspill fra dem. Saken legges fram til diskusjon

9 VEDLEGG Strategidokument Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk Vi arbeider for et lokalt kulturløft Vi ønsker å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Vi mener kultur er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen og at kulturpolitikken skal ha en samfunnsmessig forankring. Vi ønsker systemer for kvalitetsheving og kvalitetssikring av kultursektoren. Utfordringer Vi trenger nasjonale mål for kulturpolitikken Å styrke kulturell aktivitet og kulturell infrastruktur er å styrke demokratiet. Kultur kan gjerne brukes som virkemiddel for andre politikkområder, men de nasjonale målene for kulturpolitikken må se kultur som mål i seg selv o Vi trenger et sterkere fokus på livskvalitet og egenverdi der rammevilkårene har kvaliteter som sikrer alle muligheten for meningsfull egenaktivitet og gode opplevelser i tråd med kulturlovens intensjoner Kulturdepartementets sektor- og koordineringsansvar forutsetter oppbygging av kompetanse i Kulturdepartementet om lokalt kulturliv og l0kal kulturutvikling Den nasjonale kulturpolitikken uttrykkes i dag i vesentlig grad gjennom økonomiske virkemidler Dette legger føringer for hvordan kulturlivet innrettes og organiseres Prosjektstøtte, institusjons- og organisasjonsstøtte tar fokuset bort fra helhetlige og langsiktige problemstillinger Kulturloven, som nettopp vektlegger helhetlige og langsiktige strategier, har liten gjennomslagskraft i et prosjekt- og tiltaksperspektiv Kommunene er, tross nedskjæringer, en viktig finansieringskilde for kultursektoren Den nasjonale kulturpolitikken er i dag primært en statlig politikk Det trengs bredere, mer og bedre samhandling på tvers av forvaltningsnivåene, og innad på det enkelte nivå Det er problematisk at den kommunale kulturforvaltningen mange steder er bygget ned eller lagt sammen med andre sektorer, uten at det vi kan kalle kulturfaglig tilrettelegger- og utviklerkompetanse blir videreført. Kultursektoren er et eget fagområde som på lik linje med andre sektorer; med krav til fagkompetanse både for overordnet tilrettelegging, kulturutvikling, kulturopplæring, kulturutøvelse og kulturformidling. Den kulturelle grunnmuren må forsterkes og sikres. Dette krever en helhetlig tilnærming, et bredt fokus, der både offentlige, frivillige og private ressurser, kommunens samlede kunnskap og kompetanse, tas med i kartlegging, planlegging og utvikling. Kultur bygges og utvikles lokalt o Nasjonale mål og visjoner må forankres og samordnes med lokale planer og strategier for kulturfeltet Offentlig, frivillig og privat kulturvirksomhet i dag er tett sammenvevet og gjensidig avhengig av hverandre. o Det frivillige kulturlivet er en forutsetning for et bredt kulturtilbud.

10 o o Offentlig og frivillig kulturaktivitet er avhengig av samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten utgjør viktige deler av grunnmuren Den lokale infrastrukturen i form av egnede lokaler og tilgjengelig kompetanse må prioriteres og styrkes vesentlig. Kulturarenaer må få samme modell for finansiering som idrettsarenaer. Det bør etableres rutiner for kartlegging av lokaler som brukes til kultur. o Kartlegginger bør følges av en tiltaks- og finansieringsplan for oppgradering, ombygging og eventuelle nybygg. Det må etableres egnede lokaler for innøving, utøving, formidling og lager for hele kulturfeltet. Ved bygging/ombygging av skolelokaler må behovet for kulturlokaler vurderes og innpasses slik at det både tjener behovet for egnede lokaler til kulturopplæring og egnede lokaler for kulturlivet også etter skoletid. Kulturskolens behov for egnede lokaler bør vurderes og innarbeides i slike sammenhenger. Lovgrunnlag og kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturloven må følges opp og gjøres til et aktivt verktøy for kommunenes arbeid med utvikling av planstrategier for kulturområdet. Vi trenger mer og bredere kunnskap for utvikling av kulturfeltet. Norsk kulturforum ser et sterkt behov for samordning av eksisterende forskningsinnsats Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sector Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

11 Sak 38/2013: Prosjekt: Den kulturelle verktøykassen Styret vedtok i møte : Sak 25/2013: Økonomi pkt.2 : Administrasjonen utarbeider prosjekt- og stillingsbeskrivelse med utgangspunkt i diskusjonen om sterkere satsing på sosiale medier, medlemskontakt og formidling. Saken tas opp på neste møte. Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter pkt. 2: Det etableres et ett-årig prosjekt med foreløpig arbeidstittel: Den kulturelle verktøykassen, der sosiale medier, medlemskontakt og formidling står sentralt. Vedlagt følger forslag til prosjektbeskrivelse. Saken legges fram til diskusjon

12 VEDLEGG Prosjektbeskrivelse Den kulturelle verktøykassen Innledning Norsk kulturforums aktiviteter er i stor grad knyttet til tilbakevendende arrangement og tiltak som landsmøter, landskonferanser, kåring av Norges kulturkommune og kontakt og samarbeid med sentrale aktører i våre nettverk. Vi er opptatt av de gode eksemplene for medlemmene, de gode debattene mellom medlemmene og den nødvendige kunnskapen for medlemmene. Oppsummert vil dette si: Møteplasser: Landsmøte, landskonferanse og fagkonferanser Kontakt og samarbeid med medlemmene: Direkte og gjennom fylkeslagene og Forum for nasjonale kulturorganisasjoner Synliggjøring av godt kulturarbeid: Kåring av Norges kulturkommune og presentasjon av saker/tema på hjemmeside og Facebook Kunnskap og kompetanseutvikling: Gjennom konferanser, møteplasser og målrettede prosjekter Selv om tema og tiltak gjentar seg fra år til år, er arbeidet i stor grad organisert som prosjekter og enkeltstående tiltak knyttet til: Møter og konferanser Landsmøte Landskonferanse Fagkonferanser Kultur for samfunnsutvikling Pilotprosjekt i Sogn og Fjordane i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Cultural Planning Nordisk kompetanse- og nettverksbygging Cultural Planning Nordisk kompetanse- og nettverksbygging Barn, unge, kultur Rom for kultur. Prosjekt i Troms i regi av Troms fylkeskommune. NOKU er samarbeidspartner på nasjonalt nivå Oppfølging av Kulturutredningen 2014, i samarbeid med Forum for nasjonale kulturorganisasjoner Seminar voksenopplæring i frivillige organisasjoner høst 2013 (ikke avklart) Seminar den kulturelle grunnmuren vinter 2014 (under arbeid) Fagkonferanse Hus for kultur i forkant av Landskonferansen 2014 (under arbeid) I arbeidet med satsingene over, er det meldt behov for mer målrettet innsats for synliggjøring av eksisterende kunnskap, gode eksempler, relevante hjelpemidler, støtteordninger og lignende. Dette er oppgaver og tiltak som med fordel kan kobles opp mot en sterkere satsing på sosiale medier og nettbaserte løsninger. Den kulturelle verktøykassen Prosjektet organiseres i første omgang som et ett-årig prosjektengasjement for å bedre vår kompetanse for bruk og kommunikasjon gjennom sosiale medier og internett. Det ansettes en eller flere prosjektmedarbeidere med erfaring fra og kunnskap om sosiale medier og internettets muligheter, samt relevant kulturerfaring.

13 Prosjektet skal gi Norsk kulturforum bredere og bedre kunnskap om bruk av sosiale medier og internettets muligheter. Prosjektmedarbeideren eller -medarbeiderne, vil bli en integrert del av arbeidet vårt mht medlemskontakt og generell kommunikasjon innenfor rammene av nettbaserte tjenester. Vi er avhengig av kontakt med våre medlemmer og mener dette prosjektet er en god innfallsvinkel for å bidra til formidling av gode eksempler og ideer på godt lokalt kulturarbeid, debatt og dialog med våre medlemmer og andre som er opptatt av lokalt kulturutviklingsarbeid, og sist men ikke minst, samle, systematisere og formidle nyttig og nødvendig kunnskap til og for våre medlemmer. Arbeidet knyttes i hovedsak til bruk og utvikling av nettbaserte tjeneste. Arbeid og kompetanseoppbygging i dette prosjektet vil være relevant for arbeidet med øvrige satsinger og aktiviteter. Prosjektets innhold Internett og sosiale medier Sosiale medier er viktige formidlings og møteplasser. Norsk kulturforum må utvikle relevant brukerkompetanse som sikrer at vi når fram til våre medlemmer og ut til dem som legger rammevilkårene for vår virksomhet. Dette handler både om informasjon og kommunikasjon. Norsk kulturforum på Facebook: Vi utnytter i dag ikke de mulighetene som ligger for informasjon, kontakt og kunnskapsdeling. Trenger hjelp til nytenkning og økt aktivitet Norsk kulturforum på Twitter: Vi har relativt lav aktivitet og er usikre på bruk og innfallsvinkler Trenger hjelp til nytenkning og økt aktivitet Norsk kulturforum er ikke aktiv på andre sosiale medier Trenger generelt mer kunnskap om muligheter og diskusjon om hva vi ønsker Internett som ramme for kommunikasjon, kunnskap og kompetanseutvikling Ulike nettsider, databaser, støtteordninger mm er i dag knyttet til informasjon og kommunikasjon via nettet. Norsk kulturforum bruker allerede noen av disse tjenestene både i vår utadrettede virksomhet og som søkere til drifts- og prosjektstøtte. Utfordringene for Norsk kulturforum og våre medlemmer er knyttet til behovet for å vite hvor det finnes informasjon, hvordan vi kan gjøre oss nytte av denne og eventuelt komme med innspill til ny kunnskapsutvikling på ulike plattformer. Norsk kulturforums hjemmeside fungerer relativt godt med undersider for fylkeslag som ønsker det, og mulighet for egne undersider (som for eksempel Kultur for samfunnsutvikling). Det sendes ut nyhetsbrev hver gang det legges ut informasjon av generell interesse. Trenger sterkere fokus på kobling fra hjemmesideoppslag til Facebook og Twitter oa Trenger en vurdering av hvordan hjemmesiden kan utvikles Norsk kulturforum har tidligere utviklet hefter om kulturloven, kulturplanlegging og kulturpolitikk for barn og unge. Det er aktuelt å utvikle flere slike tematiske hefter og kanskje bøker. Dette vil være hensiktsmessig å produsere i et e-bok-format som kan leses på og lastes ned fra hjemmesiden. Dette formatet gir grunnlag for oppdatering av materiell, oppbygging av et tematisk artikkelarkiv med mer; som i neste omgang vil kunne fungere som et historisk fag- og dokumentasjonsarkiv Vurdere muligheter for e-bok-format på publikasjoner

14 Norsk kulturforum ønsker å synliggjøre de gode eksemplene både i stort og smått. Dette kan være reportasjer fra nominerte kulturkommuner, eller fra pilotkommunene i Cultural Planning. Det bør utvikles et egnet format for slike reportasjer. Dette kan være i form av et generelt artikkelformat, i form av en blogg eller andre innfallsvinkler Utrede alternative formater for reportasjer og artikler Norsk kulturforum har ikke utnyttet mulighetene for å formidle i sann tid fra våre møter og samlinger. Landskonferansene ville egnet seg godt for slik formidling. Vi har heller ikke tenkt gjennom behov og muligheter for kompetanseutvikling gjennom dialog i nettbaserte løsninger. Det bør vurderes hvordan fysiske kurs og møter kan følges opp gjennom nettbaserte dialogmøter og nettbasert materiell og kunnskap Organisering og økonomi Det ansettes en eller flere prosjektmedarbeidere, i inntil 100% stilling (samlet) i inntil ett år. Ansettelse av en prosjektmedarbeider bør knyttes til arbeidsplass i Tollbugt. 17. Bruk av flere prosjektmedarbeidere kan ordnes på andre måter. Det settes av kr fra egenkapitalen til finansiering av prosjektet o Prosjektmedarbeidere totalt: Kostnader inkludert ferie og aga kr Om en engasjerer flere kan kostnadene bli lavere. o Pensjonskostnader ca kr o Eventuelt Kontorutstyr kr o Reisevirksomhet kr

15 Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015 Det ble på sist styremøte satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom arbeidet med Norges kulturkommune og se på alternative innfallsvinkler og rammer for dette arbeidet. Det vil bli rapportert fra arbeidsgruppens første møte på styremøtet. Onsdag 6. november har vi møte med Trondheim kommune, Norges kulturkommune Vi skal ha diskusjon med dem om hvordan de ser på en slik pris, hvordan de vil bruke den; og høre deres vurderinger av prisen mer generelt. Vi skal også ha en omvisning til ulike steder i Trondheim for å se hva de faktisk jobber med og hvordan. Dette møtet vil også være utgangspunkt for en diskusjon om arbeidet med Norges kulturkommune. Erfaringer, innspill og orienteringer tas til etterretning

16 Sak 40/2013: Forum for kulturorganisasjoner Forum for kulturorganisasjoner arbeider for et sterkere fokus på lokalt kulturliv og kulturpolitikk og ønsker å løfte Kulturutredningen 2014s vurderinger og forslag videre til en nasjonal debatt om behovet for et lokalt kulturløft. Det arbeides nå med å få til et møte med Stortingskomiteen for kultur i januar/februar. Vi legger opp til at forumets medlemmer skal ha med flest mulig fra egne styrer og administrasjon og arbeider for å få møtet lagt til Stortinget. Som et bidrag til faglig innhold i dette møtet arbeider vi med et notat/dokument om utfordringer knyttet til den kulturelle grunnmuren. Norsk kulturforum var i 2001 drivkraft for dokumentet 10 bud for kulturen, som la noe av grunnlaget for den kulturpolitikken som den rødgrønne regjeringen har stått for. Bak dette dokumentet sto 33 nasjonale organisasjoner. Flere av disse organisasjonene samarbeider nå i Forum for kulturorganisasjoner. Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for arbeidet på møtet. Saken tas til etterretning

17 Sak 41/2013: Statsbudsjettet 2014 Stoltenberg-regjeringen lag fram sitt budsjettforslag for 2014, 14. oktober. Solbergregjeringen legger fram sine endringsforslag 8.november. Familie- og kulturkomiteen har høringer og 12. november. Norsk kulturforum har meldt seg på til høring. Norsk kulturforum sender hvert år høringsuttalelser til statsbudsjettet. Alle disse finner dere på Høringsuttalelser på vår hjemmeside. Saken legges fram til diskusjon

18 Sak 42/2013: Høring NS 8178: 2013 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Norsk standard har i flere år arbeidet med kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål. Norsk kulturforum satt opprinnelig i denne arbeidsgruppen, men på grunn av høyt arbeidspress sa vi fra oss plassen i Vi har likevel fulgt prosessen gjennom våre kontakter i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Disse to organisasjonene har i samarbeid med andre enkeltpersoner og organisasjoner, i mange år arbeidet systematisk for å bedre musikklivets rammer for øve- og framføringsrom. Høringsdokumentet finner dere på hjemmesiden til Norsk standard. Den enkelte må registrere seg for å få tilgang. Dette er for at Norsk standard skal ha oversikt over interessen for dokumentet. Det er også interessant å lese på Norsk musikkråds side om musikklokaler. Det er sendt ut informasjon til alle våre medlemmer om høring, høringsfrist og vår behandling. Høringsfristen er Norsk kulturforum gir sin tilslutning til Norsk Standards anbefalinger for akustiske kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål, NS 8178:2013

19 VEDLEGG Bedre lydforhold i musikkrommene Det er i dag ca ulike musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Dessverre klager mange over dårlige lydforhold for musikkøving, og det bygges øvingsrom og saler uten at det stilles krav til lydforhold. Norske kommuner bruker for eksempel mye penger på kulturhus og øvingsrom i skoler og samfunnshus, men de vet altfor lite om hvordan de skal stille krav til lydforhold for rom der det spilles musikk. Nå har Standard Norge sendt en ny Norsk Standard med tittelen NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse ut på høring, og det er åpent for alle å uttale seg. Utkastet til standard kan lastes ned på Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Akustikken musikkrommets viktigste egenskap Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille bedre og utvikle seg, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer, hvis ikke de akustiske forholdene er gode. En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Standard Norge er nå blitt enige om en Norsk Standard som stiller krav til rommene etter den musikkformen de skal brukes til, det vil si forsterket, lydsvak og lydsterk musikk. Bak den nye standarden står representanter fra ulike fagmiljøer og interessegrupper, som for eksempel musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, lydteknikere og arkitekter. - Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til dette. Nå ønsker vi en Norsk Standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen, sier Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. -Den nye standarden vil hjelpe kommuner og andre til å lage bedre og mer tilpassede lokaler for musikklivet. Det har svært mye å si for de hundretusenvis av barn, unge og voksne som er opptatt av sang og musikk. Vi i musikklivet ber nå alle gode krefter om å kommentere forslaget, både kommuner og musikklivet generelt, sier Olsen. For mer informasjon Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge, mobil: Jon G. Olsen, Norsk Musikkråd, mobil:

20 Sak 43/2013: Økonomirapport Økonomirapporten tas til etterretning

21

22 Sak 44/2013: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning

23 Rapportering møte 2, Aktivitet Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Jevnlige samtaler med styreleder og nestleder Forarbeid og etterarbeid styremøter Videre oppfølging av kulturutredningen 2014 Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Artikkel Kultmag Oppfølging pilotprosjekt Sogn og Fjordane Strategiarbeid mht ny regjering og ny kulturminister Konferanser/Seminar/Møter : Cultural Planning konferanse, Borås (Samuelsen, Festervoll) 24.09: Fagforbundets landskonferanse, Gardermoen (Faye) : Besøk i pilotkommuner Sogn og Fjordane (Festervoll) : Foredrag med mer. Konferanse for lokale musikkråd/kulturråd, Ålesund (Festervoll) 07.10: Supperåd, Norsk musikkråd. Sparebankstiftelsen. (Faye, Festervoll) 09.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den kulturelle grunnmuren (Festervoll) 17.10: Fagsamling fylkeskultursjefkollegiet, Oslo (Langøigjelten, Festervoll) 18.10: Foredrag. Samling for styreledere i nasjonale musikkorganisasjoner og regionale musikkråd, Gardermoen (Festervoll) 21.10: Møte med Sparebankstiftelsen (Festervoll) 22.10: Telefonmøte, videre strategi for arbeid med Norges kulturkommune (Pedersen, Stang, Faye) : Seminar for pilotkommuner Sogn og Fjordane, Nordfjordeid 25.10: Norsk bibliotekforenings 100-årsdag. Jubileumskonferanse Litteraturhuset (Faye) 28.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den kulturelle grunnmuren (Festervoll) 29.10: Høringskonferanse Norsk standard akustikk, Oslo (Festervoll) 30.10: Kulturrikets tilsstand, Konferanse, Oslo (Festervoll) Handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer