Styremøte : Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 2 2013-2014: Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl torsdag 7. november kl Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 35/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Sak 36/2013: Kultur for samfunnsutvikling Sak 37/2013: Strategidokument Sak 38/2013: Prosjekt: Den kulturelle verktøykassen Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015 Sak 40/2013: Forum for kulturorganisasjoner Sak 41/2013: Statsbudsjettet 2014 Sak 42/2013: Høringsuttalelse NS 8178:2013: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål Sak 43/2013: Økonomirapport Sak 44/2013: Referatsaker Sak 45/2013: Eventuelt Møteplan Møte 1: september 2013, Oslo - Møte 2: november 2013, Trondheim - Møte 3: 22. januar Møte 4: 19. mars Møte 5: 21. mai 2014 (om nødvendig)

2 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes

3 Sak 35/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 1, Periode Protokollen godkjennes

4 VEDLEGG Styremøte : Protokoll Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Hilde Pedersen, nestleder Randi Langøigjelten Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Øyvind Stang Tone Strømø Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 23/2013: Konstituering Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Styremedlemmene har spesielt ansvar for oppfølging av følgende tema/satsingsområder: Landsmøte og landskonferanse: Per Aimar Carlsen Landskonferanse og landsmøte 2014 Randi Langøigjelten Norges kulturkommune og sosiale medier: Hilde Pedersen Norges kulturkommune: Øyvind Stang Kultur for samfunnsutvikling: Ellen Samuelsen Barn, unge, kultur,( nordisk samarbeid): Tone Strømø Kulturforskning: Brynjar Pettersen Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Saken tas til etterretning

5 Vedtak: Saken tas til etterretning. Sak 25/2013: Økonomi Saken legges fram til diskusjon Vedtak: 1. Økonomirapporten tas til etterretning 2. Administrasjonen utarbeider prosjekt- og stillingsbeskrivelse med utgangspunkt i diskusjonen om sterkere satsing på sosiale medier, medlemskontakt og formidling. Saken tas opp på neste styremøte Sak 26/2013: Kulturutredningen Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2. Politisk oppfølging debatteres på bakgrunn av valgresultatet 9. September Vedtak: 1. Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2. Det utarbeides et strategidokument for eget arbeid med utgangspunkt i handlingsprogram og høringsuttalelse til Kulturutredningen 2014, begge vedtatt på landsmøtet Sak 27/2013: Norges kulturkommune Det opprettes en arbeidsgruppe med 2-3 medlemmer fra styret, som sammen med administrasjonene skal finne og kvalitetssikre kandidater fra alle fylker Arbeidsgruppen samarbeider med fylkeslagene for å finne egnede kandidater Fylkeslag som ønsker å kåre egne fylkesvinnere står fritt til dette Arbeidsgruppens kandidater legges fram for en ekstern jury som består av styreleder i NOKU, leder i KS og leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 2 medlemmer fra styret, Hilde Pedersen og Øyvind Stang, som sammen med administrasjonen går gjennom statutter og rutiner for gjennomføring av Norges kulturkommune Rammene for arbeidsgruppen er å løfte arbeidet med prisen opp på nasjonalt nivå. Utvelgelse, kvalitetssikring og oppfølging av kandidater bør være viktige fokusområder Arbeidsgruppen legger fram konklusjonene av sitt arbeid for styret i løpet av første halvår 2014 Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Saken tas til etterretning Vedtak: Saken tas til etterretning Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Saken legges fram for diskusjon

6 Vedtak: 1. Det innkalles til møte med alle fylkeslederne januar Styreprotokollene sendes fylkeslagene i etterkant av hvert møte 3. Det lages et årshjul med oversikt over aktiviteter og milepæler Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold Det innvilges en støtte på kr. 1000,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet. Vedtak: Det innvilges en støtte på kr. 1000,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet. Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Eventuelle nye prosjekter diskuteres Vedtak: 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Det etableres et ettårig prosjekt med foreløpig arbeidstittel: Den kulturelle verktøykassen, der sosiale medier, medlemskontakt og formidling står sentralt. Se også vedtak i sak 25/2013 Sak 32/2013: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning Vedtak: Referatsakene tas til etterretning Sak 33/2013: Eventuelt Ingen saker til eventuelt Møteplan: November 2013: november, Styremøte og Møte med Trondheim kommune, Norges kulturkommune 2013 Januar 2014: 22. januar, dagsmøte Gardermoen Mars 2014: 19. mars, dagsmøte Gardermoen Mai 2014: 21. mai, dagsmøte Gardermoen (om nødvendig)

7 Sak 36/2013: Kultur for samfunnsutvikling Norsk kulturforum har siden 2011 arbeidet for å finne egnede innfallsvinkler til samarbeid med og kompetanseutvikling for medlemmene. På landskonferansen 2011 i Drammen fikk vi kontakt med Lia Ghilardi og metoden Cultural Planning og Cultural Mapping som hun har jobbet med gjennom flere tiår i og utenfor Europa. Hun har vært en av mentorene for svenskenes arbeid med metoden, og etter hvert for oss og vårt pilotprosjekt i Sogn og Fjordane. Det svenske prosjektet er nå avsluttet som prosjekt, og det er uvisst hvordan kommunene i nettverket vil fortsette samarbeidet. Norsk kulturforum har god kontakt med enkeltpersoner i dette nettverket og har hatt stor nytte av å delta på deres samlinger. Vi samarbeider for å få til et nordisk nettverk av kommuner som bruker disse metodene. I Norge startet vi et toårig pilotprosjekt med 5 deltakerkommuner i Sogn og Fjordane for ca et år siden. Prosjektet driftes av Sogn og Fjordane fylkeskommune v/kulturavdeling og planavdeling. De har fått støtte fra LUK-midlene til prosjektet. Utover egne reise-, oppholdsog tidsressurser har Norsk kulturforum ingen utgifter på prosjektet. Prosjektet har hatt en samling i vår, i London med Lia Ghilardi som ansvarlig. Norsk kulturforum og Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt en rundreise til alle deltakerkommunene i slutten av september, og i slutten av oktober gjennomføres en samling for alle deltakerkommunene, fylkeskommunen og NOKU. Norsk kulturforum arbeider med å finne egnede norske begreper og knytte innfallsvinkler og metoder opp mot kommunenes arbeid med planstrategier og samfunnsdelen i kommuneplanen. Vi har opprettet en egen hjemmeside der vi ønsker å bringe informasjon, gode ideer og metoder for lokalt kultur- og samfunnsutviklingsarbeid. Det blir på møtet gitt en nærmere orientering om arbeidet og tankene bak prosjektet. Forslag til vedtak Gjennomgangen tas til orientering

8 Sak 37/2013: Strategidokument Styret diskuterte i forrige møte ulike innfallsvinkler til planlegging og oppfølging av eget arbeid. Det ble foreslått utarbeidet et strategidokument i tilknytning til det overordnede handlingsprogrammet. Vedlagt følger forslag til tekst. Dokumentet bør brukes som grunnlag for vårt arbeid mot regjering og Storting og danne utgangspunkt for de innspillene vi kommer med i møter med dem, søknader til dem og kommentarer til politiske utspill fra dem. Saken legges fram til diskusjon

9 VEDLEGG Strategidokument Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk Vi arbeider for et lokalt kulturløft Vi ønsker å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Vi mener kultur er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen og at kulturpolitikken skal ha en samfunnsmessig forankring. Vi ønsker systemer for kvalitetsheving og kvalitetssikring av kultursektoren. Utfordringer Vi trenger nasjonale mål for kulturpolitikken Å styrke kulturell aktivitet og kulturell infrastruktur er å styrke demokratiet. Kultur kan gjerne brukes som virkemiddel for andre politikkområder, men de nasjonale målene for kulturpolitikken må se kultur som mål i seg selv o Vi trenger et sterkere fokus på livskvalitet og egenverdi der rammevilkårene har kvaliteter som sikrer alle muligheten for meningsfull egenaktivitet og gode opplevelser i tråd med kulturlovens intensjoner Kulturdepartementets sektor- og koordineringsansvar forutsetter oppbygging av kompetanse i Kulturdepartementet om lokalt kulturliv og l0kal kulturutvikling Den nasjonale kulturpolitikken uttrykkes i dag i vesentlig grad gjennom økonomiske virkemidler Dette legger føringer for hvordan kulturlivet innrettes og organiseres Prosjektstøtte, institusjons- og organisasjonsstøtte tar fokuset bort fra helhetlige og langsiktige problemstillinger Kulturloven, som nettopp vektlegger helhetlige og langsiktige strategier, har liten gjennomslagskraft i et prosjekt- og tiltaksperspektiv Kommunene er, tross nedskjæringer, en viktig finansieringskilde for kultursektoren Den nasjonale kulturpolitikken er i dag primært en statlig politikk Det trengs bredere, mer og bedre samhandling på tvers av forvaltningsnivåene, og innad på det enkelte nivå Det er problematisk at den kommunale kulturforvaltningen mange steder er bygget ned eller lagt sammen med andre sektorer, uten at det vi kan kalle kulturfaglig tilrettelegger- og utviklerkompetanse blir videreført. Kultursektoren er et eget fagområde som på lik linje med andre sektorer; med krav til fagkompetanse både for overordnet tilrettelegging, kulturutvikling, kulturopplæring, kulturutøvelse og kulturformidling. Den kulturelle grunnmuren må forsterkes og sikres. Dette krever en helhetlig tilnærming, et bredt fokus, der både offentlige, frivillige og private ressurser, kommunens samlede kunnskap og kompetanse, tas med i kartlegging, planlegging og utvikling. Kultur bygges og utvikles lokalt o Nasjonale mål og visjoner må forankres og samordnes med lokale planer og strategier for kulturfeltet Offentlig, frivillig og privat kulturvirksomhet i dag er tett sammenvevet og gjensidig avhengig av hverandre. o Det frivillige kulturlivet er en forutsetning for et bredt kulturtilbud.

10 o o Offentlig og frivillig kulturaktivitet er avhengig av samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten utgjør viktige deler av grunnmuren Den lokale infrastrukturen i form av egnede lokaler og tilgjengelig kompetanse må prioriteres og styrkes vesentlig. Kulturarenaer må få samme modell for finansiering som idrettsarenaer. Det bør etableres rutiner for kartlegging av lokaler som brukes til kultur. o Kartlegginger bør følges av en tiltaks- og finansieringsplan for oppgradering, ombygging og eventuelle nybygg. Det må etableres egnede lokaler for innøving, utøving, formidling og lager for hele kulturfeltet. Ved bygging/ombygging av skolelokaler må behovet for kulturlokaler vurderes og innpasses slik at det både tjener behovet for egnede lokaler til kulturopplæring og egnede lokaler for kulturlivet også etter skoletid. Kulturskolens behov for egnede lokaler bør vurderes og innarbeides i slike sammenhenger. Lovgrunnlag og kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturloven må følges opp og gjøres til et aktivt verktøy for kommunenes arbeid med utvikling av planstrategier for kulturområdet. Vi trenger mer og bredere kunnskap for utvikling av kulturfeltet. Norsk kulturforum ser et sterkt behov for samordning av eksisterende forskningsinnsats Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sector Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

11 Sak 38/2013: Prosjekt: Den kulturelle verktøykassen Styret vedtok i møte : Sak 25/2013: Økonomi pkt.2 : Administrasjonen utarbeider prosjekt- og stillingsbeskrivelse med utgangspunkt i diskusjonen om sterkere satsing på sosiale medier, medlemskontakt og formidling. Saken tas opp på neste møte. Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter pkt. 2: Det etableres et ett-årig prosjekt med foreløpig arbeidstittel: Den kulturelle verktøykassen, der sosiale medier, medlemskontakt og formidling står sentralt. Vedlagt følger forslag til prosjektbeskrivelse. Saken legges fram til diskusjon

12 VEDLEGG Prosjektbeskrivelse Den kulturelle verktøykassen Innledning Norsk kulturforums aktiviteter er i stor grad knyttet til tilbakevendende arrangement og tiltak som landsmøter, landskonferanser, kåring av Norges kulturkommune og kontakt og samarbeid med sentrale aktører i våre nettverk. Vi er opptatt av de gode eksemplene for medlemmene, de gode debattene mellom medlemmene og den nødvendige kunnskapen for medlemmene. Oppsummert vil dette si: Møteplasser: Landsmøte, landskonferanse og fagkonferanser Kontakt og samarbeid med medlemmene: Direkte og gjennom fylkeslagene og Forum for nasjonale kulturorganisasjoner Synliggjøring av godt kulturarbeid: Kåring av Norges kulturkommune og presentasjon av saker/tema på hjemmeside og Facebook Kunnskap og kompetanseutvikling: Gjennom konferanser, møteplasser og målrettede prosjekter Selv om tema og tiltak gjentar seg fra år til år, er arbeidet i stor grad organisert som prosjekter og enkeltstående tiltak knyttet til: Møter og konferanser Landsmøte Landskonferanse Fagkonferanser Kultur for samfunnsutvikling Pilotprosjekt i Sogn og Fjordane i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Cultural Planning Nordisk kompetanse- og nettverksbygging Cultural Planning Nordisk kompetanse- og nettverksbygging Barn, unge, kultur Rom for kultur. Prosjekt i Troms i regi av Troms fylkeskommune. NOKU er samarbeidspartner på nasjonalt nivå Oppfølging av Kulturutredningen 2014, i samarbeid med Forum for nasjonale kulturorganisasjoner Seminar voksenopplæring i frivillige organisasjoner høst 2013 (ikke avklart) Seminar den kulturelle grunnmuren vinter 2014 (under arbeid) Fagkonferanse Hus for kultur i forkant av Landskonferansen 2014 (under arbeid) I arbeidet med satsingene over, er det meldt behov for mer målrettet innsats for synliggjøring av eksisterende kunnskap, gode eksempler, relevante hjelpemidler, støtteordninger og lignende. Dette er oppgaver og tiltak som med fordel kan kobles opp mot en sterkere satsing på sosiale medier og nettbaserte løsninger. Den kulturelle verktøykassen Prosjektet organiseres i første omgang som et ett-årig prosjektengasjement for å bedre vår kompetanse for bruk og kommunikasjon gjennom sosiale medier og internett. Det ansettes en eller flere prosjektmedarbeidere med erfaring fra og kunnskap om sosiale medier og internettets muligheter, samt relevant kulturerfaring.

13 Prosjektet skal gi Norsk kulturforum bredere og bedre kunnskap om bruk av sosiale medier og internettets muligheter. Prosjektmedarbeideren eller -medarbeiderne, vil bli en integrert del av arbeidet vårt mht medlemskontakt og generell kommunikasjon innenfor rammene av nettbaserte tjenester. Vi er avhengig av kontakt med våre medlemmer og mener dette prosjektet er en god innfallsvinkel for å bidra til formidling av gode eksempler og ideer på godt lokalt kulturarbeid, debatt og dialog med våre medlemmer og andre som er opptatt av lokalt kulturutviklingsarbeid, og sist men ikke minst, samle, systematisere og formidle nyttig og nødvendig kunnskap til og for våre medlemmer. Arbeidet knyttes i hovedsak til bruk og utvikling av nettbaserte tjeneste. Arbeid og kompetanseoppbygging i dette prosjektet vil være relevant for arbeidet med øvrige satsinger og aktiviteter. Prosjektets innhold Internett og sosiale medier Sosiale medier er viktige formidlings og møteplasser. Norsk kulturforum må utvikle relevant brukerkompetanse som sikrer at vi når fram til våre medlemmer og ut til dem som legger rammevilkårene for vår virksomhet. Dette handler både om informasjon og kommunikasjon. Norsk kulturforum på Facebook: Vi utnytter i dag ikke de mulighetene som ligger for informasjon, kontakt og kunnskapsdeling. Trenger hjelp til nytenkning og økt aktivitet Norsk kulturforum på Twitter: Vi har relativt lav aktivitet og er usikre på bruk og innfallsvinkler Trenger hjelp til nytenkning og økt aktivitet Norsk kulturforum er ikke aktiv på andre sosiale medier Trenger generelt mer kunnskap om muligheter og diskusjon om hva vi ønsker Internett som ramme for kommunikasjon, kunnskap og kompetanseutvikling Ulike nettsider, databaser, støtteordninger mm er i dag knyttet til informasjon og kommunikasjon via nettet. Norsk kulturforum bruker allerede noen av disse tjenestene både i vår utadrettede virksomhet og som søkere til drifts- og prosjektstøtte. Utfordringene for Norsk kulturforum og våre medlemmer er knyttet til behovet for å vite hvor det finnes informasjon, hvordan vi kan gjøre oss nytte av denne og eventuelt komme med innspill til ny kunnskapsutvikling på ulike plattformer. Norsk kulturforums hjemmeside fungerer relativt godt med undersider for fylkeslag som ønsker det, og mulighet for egne undersider (som for eksempel Kultur for samfunnsutvikling). Det sendes ut nyhetsbrev hver gang det legges ut informasjon av generell interesse. Trenger sterkere fokus på kobling fra hjemmesideoppslag til Facebook og Twitter oa Trenger en vurdering av hvordan hjemmesiden kan utvikles Norsk kulturforum har tidligere utviklet hefter om kulturloven, kulturplanlegging og kulturpolitikk for barn og unge. Det er aktuelt å utvikle flere slike tematiske hefter og kanskje bøker. Dette vil være hensiktsmessig å produsere i et e-bok-format som kan leses på og lastes ned fra hjemmesiden. Dette formatet gir grunnlag for oppdatering av materiell, oppbygging av et tematisk artikkelarkiv med mer; som i neste omgang vil kunne fungere som et historisk fag- og dokumentasjonsarkiv Vurdere muligheter for e-bok-format på publikasjoner

14 Norsk kulturforum ønsker å synliggjøre de gode eksemplene både i stort og smått. Dette kan være reportasjer fra nominerte kulturkommuner, eller fra pilotkommunene i Cultural Planning. Det bør utvikles et egnet format for slike reportasjer. Dette kan være i form av et generelt artikkelformat, i form av en blogg eller andre innfallsvinkler Utrede alternative formater for reportasjer og artikler Norsk kulturforum har ikke utnyttet mulighetene for å formidle i sann tid fra våre møter og samlinger. Landskonferansene ville egnet seg godt for slik formidling. Vi har heller ikke tenkt gjennom behov og muligheter for kompetanseutvikling gjennom dialog i nettbaserte løsninger. Det bør vurderes hvordan fysiske kurs og møter kan følges opp gjennom nettbaserte dialogmøter og nettbasert materiell og kunnskap Organisering og økonomi Det ansettes en eller flere prosjektmedarbeidere, i inntil 100% stilling (samlet) i inntil ett år. Ansettelse av en prosjektmedarbeider bør knyttes til arbeidsplass i Tollbugt. 17. Bruk av flere prosjektmedarbeidere kan ordnes på andre måter. Det settes av kr fra egenkapitalen til finansiering av prosjektet o Prosjektmedarbeidere totalt: Kostnader inkludert ferie og aga kr Om en engasjerer flere kan kostnadene bli lavere. o Pensjonskostnader ca kr o Eventuelt Kontorutstyr kr o Reisevirksomhet kr

15 Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015 Det ble på sist styremøte satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom arbeidet med Norges kulturkommune og se på alternative innfallsvinkler og rammer for dette arbeidet. Det vil bli rapportert fra arbeidsgruppens første møte på styremøtet. Onsdag 6. november har vi møte med Trondheim kommune, Norges kulturkommune Vi skal ha diskusjon med dem om hvordan de ser på en slik pris, hvordan de vil bruke den; og høre deres vurderinger av prisen mer generelt. Vi skal også ha en omvisning til ulike steder i Trondheim for å se hva de faktisk jobber med og hvordan. Dette møtet vil også være utgangspunkt for en diskusjon om arbeidet med Norges kulturkommune. Erfaringer, innspill og orienteringer tas til etterretning

16 Sak 40/2013: Forum for kulturorganisasjoner Forum for kulturorganisasjoner arbeider for et sterkere fokus på lokalt kulturliv og kulturpolitikk og ønsker å løfte Kulturutredningen 2014s vurderinger og forslag videre til en nasjonal debatt om behovet for et lokalt kulturløft. Det arbeides nå med å få til et møte med Stortingskomiteen for kultur i januar/februar. Vi legger opp til at forumets medlemmer skal ha med flest mulig fra egne styrer og administrasjon og arbeider for å få møtet lagt til Stortinget. Som et bidrag til faglig innhold i dette møtet arbeider vi med et notat/dokument om utfordringer knyttet til den kulturelle grunnmuren. Norsk kulturforum var i 2001 drivkraft for dokumentet 10 bud for kulturen, som la noe av grunnlaget for den kulturpolitikken som den rødgrønne regjeringen har stått for. Bak dette dokumentet sto 33 nasjonale organisasjoner. Flere av disse organisasjonene samarbeider nå i Forum for kulturorganisasjoner. Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for arbeidet på møtet. Saken tas til etterretning

17 Sak 41/2013: Statsbudsjettet 2014 Stoltenberg-regjeringen lag fram sitt budsjettforslag for 2014, 14. oktober. Solbergregjeringen legger fram sine endringsforslag 8.november. Familie- og kulturkomiteen har høringer og 12. november. Norsk kulturforum har meldt seg på til høring. Norsk kulturforum sender hvert år høringsuttalelser til statsbudsjettet. Alle disse finner dere på Høringsuttalelser på vår hjemmeside. Saken legges fram til diskusjon

18 Sak 42/2013: Høring NS 8178: 2013 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Norsk standard har i flere år arbeidet med kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål. Norsk kulturforum satt opprinnelig i denne arbeidsgruppen, men på grunn av høyt arbeidspress sa vi fra oss plassen i Vi har likevel fulgt prosessen gjennom våre kontakter i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Disse to organisasjonene har i samarbeid med andre enkeltpersoner og organisasjoner, i mange år arbeidet systematisk for å bedre musikklivets rammer for øve- og framføringsrom. Høringsdokumentet finner dere på hjemmesiden til Norsk standard. Den enkelte må registrere seg for å få tilgang. Dette er for at Norsk standard skal ha oversikt over interessen for dokumentet. Det er også interessant å lese på Norsk musikkråds side om musikklokaler. Det er sendt ut informasjon til alle våre medlemmer om høring, høringsfrist og vår behandling. Høringsfristen er Norsk kulturforum gir sin tilslutning til Norsk Standards anbefalinger for akustiske kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål, NS 8178:2013

19 VEDLEGG Bedre lydforhold i musikkrommene Det er i dag ca ulike musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Dessverre klager mange over dårlige lydforhold for musikkøving, og det bygges øvingsrom og saler uten at det stilles krav til lydforhold. Norske kommuner bruker for eksempel mye penger på kulturhus og øvingsrom i skoler og samfunnshus, men de vet altfor lite om hvordan de skal stille krav til lydforhold for rom der det spilles musikk. Nå har Standard Norge sendt en ny Norsk Standard med tittelen NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse ut på høring, og det er åpent for alle å uttale seg. Utkastet til standard kan lastes ned på Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Akustikken musikkrommets viktigste egenskap Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille bedre og utvikle seg, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer, hvis ikke de akustiske forholdene er gode. En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Standard Norge er nå blitt enige om en Norsk Standard som stiller krav til rommene etter den musikkformen de skal brukes til, det vil si forsterket, lydsvak og lydsterk musikk. Bak den nye standarden står representanter fra ulike fagmiljøer og interessegrupper, som for eksempel musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, lydteknikere og arkitekter. - Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til dette. Nå ønsker vi en Norsk Standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen, sier Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. -Den nye standarden vil hjelpe kommuner og andre til å lage bedre og mer tilpassede lokaler for musikklivet. Det har svært mye å si for de hundretusenvis av barn, unge og voksne som er opptatt av sang og musikk. Vi i musikklivet ber nå alle gode krefter om å kommentere forslaget, både kommuner og musikklivet generelt, sier Olsen. For mer informasjon Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge, mobil: Jon G. Olsen, Norsk Musikkråd, mobil:

20 Sak 43/2013: Økonomirapport Økonomirapporten tas til etterretning

21

22 Sak 44/2013: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning

23 Rapportering møte 2, Aktivitet Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Jevnlige samtaler med styreleder og nestleder Forarbeid og etterarbeid styremøter Videre oppfølging av kulturutredningen 2014 Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Artikkel Kultmag Oppfølging pilotprosjekt Sogn og Fjordane Strategiarbeid mht ny regjering og ny kulturminister Konferanser/Seminar/Møter : Cultural Planning konferanse, Borås (Samuelsen, Festervoll) 24.09: Fagforbundets landskonferanse, Gardermoen (Faye) : Besøk i pilotkommuner Sogn og Fjordane (Festervoll) : Foredrag med mer. Konferanse for lokale musikkråd/kulturråd, Ålesund (Festervoll) 07.10: Supperåd, Norsk musikkråd. Sparebankstiftelsen. (Faye, Festervoll) 09.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den kulturelle grunnmuren (Festervoll) 17.10: Fagsamling fylkeskultursjefkollegiet, Oslo (Langøigjelten, Festervoll) 18.10: Foredrag. Samling for styreledere i nasjonale musikkorganisasjoner og regionale musikkråd, Gardermoen (Festervoll) 21.10: Møte med Sparebankstiftelsen (Festervoll) 22.10: Telefonmøte, videre strategi for arbeid med Norges kulturkommune (Pedersen, Stang, Faye) : Seminar for pilotkommuner Sogn og Fjordane, Nordfjordeid 25.10: Norsk bibliotekforenings 100-årsdag. Jubileumskonferanse Litteraturhuset (Faye) 28.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den kulturelle grunnmuren (Festervoll) 29.10: Høringskonferanse Norsk standard akustikk, Oslo (Festervoll) 30.10: Kulturrikets tilsstand, Konferanse, Oslo (Festervoll) Handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G.

Arbeidet med ny norsk standard Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. SVART BILDE Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

1 Notatet bygger på erfaringer fra arbeidet med et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane med fem pilotkommuner.

1 Notatet bygger på erfaringer fra arbeidet med et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane med fem pilotkommuner. Kultur for samfunnsutvikling 1 Kultur for samfunnsutvikling handler om å involvere innbyggere, næringsdrivende, offentlig, frivillige og private interessenter i steds- og samfunnsutvikling. Det handler

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Høring - Kulturutredningen 2014

Høring - Kulturutredningen 2014 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37890/2013 2013/3654 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 26.06.2013 Høring - Kulturutredningen 2014 Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Fra undring til endring Fra refleksjon til læring

Fra undring til endring Fra refleksjon til læring Fra undring til endring Fra refleksjon til læring 1 2 Steiner for positiv markering av det vi liker, Nordfjordeid. Vi tror undring endrer. Vi erkjenner at vi må våge å ta andre perspektiver. Egenverdien

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler

All musikk blir bedre i egnede lokaler All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler NOKUs fagseminar Hamar kulturhus 10. juni 2014 Musikklivet trenger lokaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents.

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents. 2012 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2011 2013 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2012 Side 19 21 Melding fra Kontroll-

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune

veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune KulturutviKling veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune Veilederen tar for seg spørsmål det er naturlig å stille når en starter arbeidet med forankring av kulturlovens intensjoner

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 1 2016-2017: Sakliste Sted: Scandic hotell, Alta Tid: Onsdag 07.09.16 Torsdag 08.09.16 (lunsj til lunsj) Sak 26/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 27/2016: Godkjenning av protokoll,

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Jon G. Olsen, SN/K001/AG02. Akustikk i musikklokaler

Jon G. Olsen, SN/K001/AG02. Akustikk i musikklokaler Jon G. Olsen, SN/K001/AG02 Akustikk i musikklokaler Litt om standardisering Prinsipper for standardiseringsarbeidet ÅPENHET alle kan delta; bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler En lang historie Startet i midten av 90-årene, utviklet i samarbeid

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater

Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater Presentasjon for bystyrekomite kultur, idrett og byliv Ole Marius Hylland, 7. juni 2016 Foto: Tijan Jallow Om prosjektet Kultur for å delta Tittel:

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer