Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/1181324"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MOBILE 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ROUTE 66 MOBILE 8 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual ROUTE 66 MOBILE 8 Bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerhåndbok ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning ROUTE 66 MOBILE 8 Instruksjon ROUTE 66 MOBILE 8 Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

2 Manuell abstrakt: ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. andre merker tilhører sine respektive eiere. Valg i kontekstmenyen. 7 Søkemodus... Fritekst: Resultater [* S60] Søk - Adresse Adresse: Resultater Søk - I nærheten I nærheten Resultater Søk - Historikk Søk Mine landemerker.. 13 Definere hjemmeadresse Definere kontoradresse Landemerkeredigerer [* S60]...

3 15 Søk - Kontakter. 16 Kontaktredigerer [* S60] Taleinstruksjoner Hva er reiseplanlegging?. 18 Planlegge ny rute Legge inn rutenavn Definere avreisested Definere reisemål Føye til rutepunkt.. 22 Åpne en reise Reiser...

4 .. 25 Vise rute Simulere rute Rutebeskrivelse Unngå reisestrekninger Definere veisperring Sende informasjon. 30 Lagre informasjon GPS-informasjon Ruteinformasjon Oppdatere landemerke...

5 35 Lagre ny kontakt Oppdatere kontakt Tillegg Kjøpe digitalt innhold. 37 ROUTE 66 elektronisk butikk 37 ROUTE 66 Sync Application.. 41 Synkronisere lisensnøkler Kart Bytte gjeldende kart Finne kart Vise kartinformasjon.

6 . 44 Laste ned kart Aktivere kart Trafikkinformasjon Aktivere trafikktjeneste Finne trafikkpakke Vise pakkeinformasjon Aktivere trafikkpakke Bruke trafikktjeneste.. 48 Sikkerhetskameraer Aktivere kameratjeneste. 50 Velge kamerapakke Vise kamerainformasjon.. 51 Laste ned kameraer...

7 . 51 Aktivere kamerapakke Bruke kameratjeneste Velge og åpne tjeneste ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Velge og åpne kategori Velge og vise kamera.. 54 Bruke sikkerhetskameraer Vær Aktivere værtjeneste Finne værvarslingspakker Vise værinformasjon Aktivere værpakke. 57 Bruke værtjeneste...

8 Åpne værpakke Åpne en værpakke. 58 Legge til byer Legge til by (via Søk) Legge til by (Spesiell by) [* S60] Legge til by (GPS-posisjon) Oppdatere byværvarsel Vær: I dag Vær: Dagsliste Vær: Diagram Vær: Gjeldende forhold..

9 . 65 Fargeskjemaer Endre det gjeldende fargeskjemaet Velge Fargeskjema Vise informasjon om fargeskjemaer Laste ned fargeskjema Aktivere fargeskjemaer Tillegg: Stemmer Finne stemmer.. 70 Vise stemmeinformasjon. 70 Laste ned stemmer Aktivere stemmer Endre gjeldende stemme Tillegg: Reisehåndbøker.. 72 Finne reisehåndbøker...

10 .. 72 Vise reiseinformasjon Laste ned reisehåndbøker Bruke reisehåndbøker Innstillinger.. 74 Innstillinger: Generelt. 75 Volum Stemmespråk Kartspråk Bakgrunnslys Enheter...

11 Vise ansvarsfrasigelse. 78 Innstillinger: Kart Nattfarger Fargevalg D-perspektiv Visningsvinkel Vise skala Rotere kartet Kart.

12 Vise landemerker Vise interessepunkter Innstillinger: Navigasjon Bruk Biltype [* S60] Innhold navigasjonslinje [* S60] Transparens navigasjonslinje Anropshåndtering [* S60] 90 Unngå motorveier. 90 Unngå bompengeveier Unngå ferger Automatisk zooming.

13 .. 91 Hastighetsalarm ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Alarmtype Hastighet: Glider [* S60]. 94 Hastighet: Gliderredigerer [* S60] Hastighet: Avansert Hastighet: Avansert - Rediger Innstillinger: Alarm 96 Alarm: Landemerker Alarm: Interessepunkter.. 99 Konfigurere alarm 100 Varsellyd Advarselsavstand.

14 101 Innstillinger: Tillegg Nettverksforbindelse Tilgangspunkt [* S60] Trafikkintervall Værintervall Kameraintervaller 105 Publiser posisjon [* S60] 105 Tegnforklaring 106 Tegnforklaring Symboler Tegnforklaring Veier. 107 Tegnforklaring Områder 107 Zoome kart

15 107 Stedsbasert tjeneste [* S60] LBS Velg posisjon [* S60]. 109 LBS Velge LBS-data [* S60] LBS Stedsliste [* S60] LBS Venneliste [* S60]. 111 Ansvarsfraskrivelse ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Valg i hovedmenyen Hovedmenyen inneholder de valgene som brukes oftes t. For å åpne hovedmenyen, vel g Valg. Følgende valg er alltid tilgjengelige mens du na vi gerer eller leser ka rt: Søk Vel g en database og finn de s tedene du trenger. Naviger Velg en da tabase og finn de s tedene du trenger. Reisemodus Velg den na vigas jons modusen som er bes t tilpasset behovene dine (kjøre den raskeste ruten, kjøre den kortes te ruten, eller spasere). Tillegg Bruk tilleggs tjenes tene ROUTE 66 tilbyr deg. Zoom Velg et zoomeni vå. Vis gjeldende posisjon Vis din gjeldende GPS-posisjon midt på skjermen. Dette val get er ba re tilgjengelig nå r ma rkøren er akti v på kartet. Vis Vis visualiserings valg (na ttfa rger/da gfa rger, 2D-/3D-perspekti v, oppsettet på na vigas jonslinjen), na vi gasjonsdata (GPS-informasjon, reiseinformasjon) eller annen informasjon (Tegnforkla ring, Om). Send Send (til andre) et ka rts kjermbilde, din GPS-posisjon eller din ma rkørposisjon. Lagre La gre (i progra mmet eller på minnekortet) et karts kjembilde, rutebeskri velsen, din GPS-posisjon eller din ma rkørposisjon. Ruter Definer og kontroller dine personlige reiser. Innstillinger Tilpass programmets oppførsel. Ruter Definer og kontroller dine personlige reiser. 6 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Avslutt Avslutt gjeldende arbeids økt. To ytterli gere valg er ba re tilgjengelige under na vi gasjon: Stopp na vi gasjon Avbryt gjeldende na vi gasjon. Definer veisperring Unngå et segment i reisen og finn en al terna ti v rute. Valg i kontekstmenyen Konteks tmenyen inneholder de mest releva nte val gene for det gjeldende s kjermbildet. Konteks tmenyen inneholder maksimal t seks valg. Trykk rulleknappen for å åpne konteks tmenyen. Under na vi gasjonen ha r du føl gende val g til rå dighet: Naviger til Sta rt en ny na vigasjon. Naviger via Fortsett gjeldende na vi gasjon, men nå førs t frem til rutepunktet du a kkura t val gte. Legg til rute Åpne skjermen Planlegg ny rute. Vis informasjon Pl asser ma rkøren over et hvilket som hels t objekt på ka rtet (f. eks. ga te, hus, område) og få vis t en informasjonsboble. Informas jonsboblen fors vinner nå r du fl ytter ma rkøren til et annet s ted på ka rtet. Ring til Slå telefonnummeret til valgt element. Lagre markørposisjon Lagre ma rkørposisjonen din (i programmet). Send markørposisslash;yre side). Dekning for de andre val gene - Resulta tene er fysisk plassert i et område innenfor en radius på 10 km rundt refera nsestedet (reisemål, GPS-posisjon, s kjermsenter, ma rkørposisjon, a vreise). Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

16 I nærheten Resultater Alle resul ta ter som matcher s økekriteriene I nærheten bli r vis t i nes te skjermbilde. 12 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Søk - Historikk Dette bildet gir en liste over alle historikkregis tre. Alle s teder brukt under na vi gasjon (a vreisepunkt, reisemålpunkt, rutepunkter) bli r registrert som et histori kkelement. Ethvert historikkregis ter kan brukes om igjen for fremtidige na vi gasjoner. His tori kkregistrene blir listet i den rekkeføl gen de ble a nvendt: Det regis teret som sist ble brukt er det førs te i listen, det elds te regis teret er det siste i listen. Det kan lagres 100 regis tre i listen Historikk. Nå r det må legges inn en ny regis trering, men listen er hel t full, bli r den siste pos ten i listen fjernet og det nye regis teret bli r vist. Søk Mine landemerker Landemerker er s teder du bruker ofte eller som er meget vikti ge for deg. Landemerker kalles også for "Fa vori tter". Alle adresser, historikkregis tre, s teder i nærheten eller punkter på ka rtet ka n defineres som et landemerke. 13 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Landemerker brukes nå r du begynner å na vi gere, planlegge reiser eller bla gjennom ka rtet. Alle tilgjengelige landemerker s tå r på en liste i alfabetisk rekkeføl ge. Hjem og Kontor er to s pesielle landemerker s om er tilgjengelige som s tanda rd. Før du ka n bruke dem, må du konfi gurere dem. Hjem er alltid det førs te elementet i listen. Kontor er alltid det andre elementet i listen. Se Definer ny hjemmeadresse eller Definer ny kontoradresse for konfi gurasjonsdetaljer. Adressene Hjem og Kontor vises alltid i lis ten uansett fil treringskri teriene. Merknad: Hjem og Kontor ka n i kke merkes. Merknad: Hjem og Kontor ka n i kke slettes. Merknad: Hvis du ha r progra mmet Nokia Landma rks ins tallert på mobiltelefonen, kan du fri tt utveksle regis tre mellom ROUTE 66 Mobile 8 og Nokia Landma rks. Definere hjemmeadresse Hjem er et spesiel t landemerke. Det er et fa vori tts ted som er s vært vi ktig for deg. Det ka n for eksempel være din vi rkelige hjemmeadresse. Før du kan bruke hjemmeadressen, må du konfi gurere den. Velg en da tabase og fi nn et s ted. Lagre det s tedet som ditt landemerke Hjem. 14 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Definere kontoradresse Kontor er et spesielt landemerke. Det er et fa vori tts ted som er s vært vi ktig for deg. Det ka n for eksempel være din vi rkelige kontoradresse. Før du kan bruke kontoradressen, må du konfigurere den. Velg en da tabase og fi nn et s ted. Lagre det s tedet som ditt landemerke Kontor. Landemerkeredigerer [* S60] Landemerker er fa vori tts teder du kan bruke for na vi gasjon eller nå r du planlegger reiser. Landemerkeredigereren vises på skjermen nå r du vil : legge til et landemerke, endre detal jene i et landemerke, 15 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning få vist detaljene i et landemerke. Rull gjennom listen over landemerker og velg et element. Velg Valg > Rediger. Søk - Kontakter Denne skjermen gi r deg lis ten over alle kontakter tilgjengelige på mobil telefonen din. Rull gjennom listen over tilgjengelige konta kter. Merknad: Hvis du få r meldingen (ingen da ta) i dette skjermbildet, betyr det a t du ha r en tom Kontakter-liste på mobil telefonen. Gjør et valg. Finn s jekker alle da tabaser og fors øker å identi fisere et s ted som ma tcher adressen til den val gte kontakten. Merknad: En slettet kontakt fjernes for godt fra mobil telefonen. 16 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Kontaktredigerer [* S60] Du kan se på eller endre detaljene for en kontakt. Taleinstruksjoner Under na vigas jonen, for hver gang du skal endre retning ("s vi nge"), gir ROUTE 66 Mobile 8 deg både en visuell ins truks jon og en taleinstruksjon. Regelen er at en taleinstruks jon høres to ganger: Førs t på forhånd (va rslingsa vs tanden er ci rka 300 meter eller ya rds før du faktisk skal endre retning), deretter, nå r du må s vi nge (va rslingsa vstanden er ci rka 50 meter eller ya rds før du faktisk skal endre retning). Merknader: Va rslingsa vsta nden er fors kjellig fra ett til felle til et annet. ROUTE 66 Mobile 8 ta r hens yn til hvilken type s vi ng det dreier seg om og den gjelde nde na vi gasjonshasti ghet, og anslå r bilførerens reaks jons tid. Nå r du kjører i byen er has tigheten la vere og a dva rselsavs tanden er derfor kort; nå r du kjører på motorveien er has tigheten høyere og a dva rselsavs tanden øker. Under na vi gasjon og a v sikkerhetsgrunner, a nbefaler vi deg å la l yden s tå på og l ytte til taleinstruks jonene! På denne må ten kan du konsentrere deg om veien foran deg og unngå å komme opp i ubehageli ge si tuasjoner under kjøri ngen! For å konfigurere s tyrken på taleinstruks jonene, se Innstillinger > Generelle > Volum og Innstillinger > Navigere > Anrops håndtering. For å endre språket på taleinstruksjonene, se Innstillinger > Generelle > Talespråk. 17 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning For å konfigurere l yds tyrken på mobiltelefonen, din, se brukerhåndboken for den. For å slå a v taleinstruks jonene, trykk på 9. Hva er reiseplanlegging? Avhengig a v hvor va nskelig en rute er, og hvor ofte denne ruten brukes, kan du begynne å na vi gere: ga nske enkel t ved å angi reisemålet ditt og, om nødvendig, et rutepunkt langs ruten. Dette er en mye raskere må te å begynne å na vi gere på, men s tedene gå r tapt med en gang du er kommet frem til reisemålet. ved å planlegge alle steder s om må inkluderes i ruten. De s tørs te fordelene er: du kan legge til så mange steder du vil. du kan endre rekkefølgen for hvert s ted i reisesekvensen. du kan se hele ruten vis t på ka rtet. du kan spille a v en reisedemons trasjon på mobiltelefonen din, før du faktisk begynner å na vigere. du kan lagre reisen for fremti dige na vigas joner. du kan sende rutedetal jene til andre brukere. du kan ringe til det valgte rutepunktet (hvis telefonnummeret er tilgjengelig). 18 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Planlegge ny rute I dette skjermbildet kan du legge til s tedene som representerer en ny reise. Du kan begynne å planlegge reisen fra et hvilket som hels t a vsni tt i progra mmet, på denne må ten: di rekte fra ka rtet: nå r ma rkøren angi r et sted på ka rtet, trykk på rulletasten og vel g Legg til rute. Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

17 fra hovedmenyen: velg Valg > Ruter > Planlegg ny rute. fra en hvilken som helst liste: merk et element og velg Valg > Legg til rute. Angi na vnet på reisen. Åpne vei viseren Planlegg ny rute. Legg til s tedet for Avreise. Legg til s tedet for Reisemål. Legg til andre rutepunkter. Gjenta dette tri nnet for hvert rutepunkt. Begynn å na vigere. 19 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Legge inn rutenavn Tast inn na vnet på den nye reisen. Definere avreisested Endre åpner skjermbildet Tilføy rutepunkt for a t du skal kunne bytte ut det val gte elementet med et annet. Angi avreisested å pner skjermbildet Angi avreisested og la r deg finne frem til det s tedet du trenger som a vreisested for denne reisen. Angi reisemål åpner skjermbildet Angi reisemål og lar deg finne frem til det s tedet du vil ha som reisemål for denne reisen. 20 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Tilføy rutepunkt å pner s kjermbildet Tilføy rutepunkt. Se a vsni ttet Tilføy rutepunkt for detaljer. Flytt endrer plasseringen a v det valgte stedet i listen og langs ruten. Slett rute sletter den gjeldende reisen fra programmet for godt. Kartvisning - hopper fra ett s ted på ka rtet til et annet, basert på elementene i listen. Ring til Slår telefonnummeret til valgt s ted. Definere reisemål Endre åpner skjermbildet Tilføy rutepunkt for a t du skal kunne bytte ut det val gte elementet med et annet. Angi avreisested å pner skjermbildet Angi avreisested og la r deg finne frem til det s tedet du vil ha som a vreisested for denne reisen. Angi reisemål åpner skjermbildet Angi reisemål og lar deg finne frem til det s tedet du vil ha som reisemål for denne reisen. 21 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Tilføy rutepunkt å pner s kjermbildet Tilføy rutepunkt. Se a vsni ttet Tilføy rutepunkt for detaljer. Flytt endrer plasseringen a v det valgte stedet i listen og langs ruten. Slett rute sletter den gjeldende reisen fra programmet for godt. Kartvisning - hopper fra ett s ted på ka rtet til et annet, basert på elementene i listen. Ring til Slår telefonnummeret til valgt s ted. Føye til rutepunkt En reise bes tå r a v et a vreises ted, et reisemål og et ubegrenset antall rutepunkter (mellomliggende etapper langs ruten) som du ha r til hensikt å nå under na vi gasjonen. Bruk s økemodusen til å finne og føye til de s tedene du vil ha for reisen. Søk i en da tabase og finn s tedet du trenger. Føy til s tedet i reisen. 22 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Åpne en reise Etter å ha definert en reise (a vreisested, reisemål, rutepunkter), kan du utføre disse handlingene: s ta rte na vigas jon. vise hele reisen på ka rtet. Se Vis rute for detal jer. vise reisedetal jer. simulere ruten. Se Simuler rute for detal jer. vel ge reisemodusen. endre reiseinnholdet. slette den gjeldende redigerte reisen. endre rekkeføl gen på rutepunkter i listen. Vis rute vi ser den planlagte reisen på kartet. Vis rutedetaljer å pner rutebeskri velsen. Start navigasjon s ta rter en ny na vi gasjon, basert på den gjeldende reisen. Simuler rute s piller a v en reisedemonstras jon. 23 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Send rute - den gjeldende ruten bli r sendt til en annen bruker. Reisemodus - velger reisemodusen. Endre - å pner skjermbildet Tilføy rutepunkt for å bytte ut det valgte elementet med et annet. Angi avreisested å pner s kjermbildet Angi avreisested og la r deg finne det s tedet du vil ha som a vreisested for denne reisen. Angi reisemål åpner s kjermbildet Angi reisemål og la r deg fi nne det s tedet du vil ha som reisemål for denne reisen. Tilføy rutepunkt å pner s kjermbildet Tilføy rutepunkt. Se a vsni ttet Tilføy rutepunkt for detaljer. Flytt endrer plasseringen a v det valgte stedet i listen og langs ruten. Slett - fjerner det valgte s tedet (reisemål, a vreisested eller rutepunkt) fra denne reisen. Slett rute fjerner den gjeldende ruten fra progra mmet for godt. Kartvisning - hopper fra ett s ted på ka rtet til et annet, basert på elementene i listen. 24 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Reiser Dette skjermbildet viser alle lagrede reiser. Du kan utføre følgende handlinger: definere en ny rute. Se Planlegg ny rute for detaljer. åpne den valgte reisen. merke flere reiser for sa mtidig sletting. gi den valgte reisen et nytt na vn. slette den valgte reisen. Åpne å pner den valgte reisen i redi geringsmodus. Merk/fjern merking merker en reise (eller flere reiser) i listen. Du ha r føl gende val g til rådighet: Merk - vel ger den merkede reisen. Merk alt merker alle reiser i listen. Fjern merking opphever valget a v den merkede reisen. Fjern all merking opphever valget a v alle reiser i lis ten. Endre navn la r deg gi den val gte reisen et nytt na vn. 25 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Slett fjerner den gjeldende reisen fra programmet for godt. Innstillinger - la r deg tilpasse programmets oppførsel. Vise rute Etter å ha lagret en reise, kan du visualisere den beregnede ruten og s tedene på den, på ka rtet. Alle rutepunkter som tilhører den gjeldende reisen bli r vis t på ka rtet. Avreises ted merkes med et grønt fla gg. Reisemål merkes med et rutete fla gg. Rutepunkter merkes med blå sirkler. Vis liste bytter til modusen Listevisning. Vis rute å pner skjermbildet Rutebeskrivelse. Start navigasjon s ta rter en ny na vi gasjon, basert på den gjeldende reisen. Simuler rute s piller a v en reisedemonstras jon. Send rute - den gjeldende ruten bli r sendt til en annen bruker. Reisemodus vel ger reisemå ten. Slett rute fjerner den gjeldende ruten fra progra mmet for godt. 26 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Simulere rute Etter å ha lagret en reise, kan du vise en simulert demons trasjon a v hele ruten. Du vil kunne se kjøreins truks jonene på na vi gasjonsskjermen. Du vil kunne høre taleinstruksjonene. Pause = Avbryter simuleringen. Pause er en vi ppebryter til Gjenoppta. Stopp = Avbryter si muleringen. Stopp er en vippebryter til Tilbake. Pause er en vippebryter til Start på nytt. Gjenoppta = Fortsetter simuleringen fra det punktet den ble frosset. Gjenoppta er en vippebryter til Pause. Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

18 Tilbake = Gå r tilbake til Ruter Start på nytt = Sta rter si muleringen på nytt fra begynnelsen a v. Start på nytt er en vippebryter til Pause. Tilbake = Avbryter simuleringen Under den si mulerte reisen ha r du et begrenset antall valg til rå dighet: Rull opp for å øke simuleringshas tigheten. Rull red for å redusere simuleringshasti gheten. 27 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Trykk 2 for å endre oppsettet på na vi gasjonslinjen: s tor, middels, li ten, piler, a v (full skjerm). Trykk 3 for å veksle mellom da gfa rger og nattfa rger. Trykk 4 for å vise eller skjule fremdriftslinjen. Trykk 6 for å veksle mellom 2Dperspekti v og 3D-perspekti v. Trykk 8 for å zoome til hele ka rtet. Trykk * for å zoome inn. Trykk # for å zoome ut. Rutebeskrivelse Et al ternati v til na vigas jonslinjen er listevisningen. Den inneholder de samme kjøreins truksjonene, men i en forenklet liste. Rutebeskri velse: Informasjonsa vsni tt: reisemodus rutens totale lengde 28 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning reisens anslå tte va ri ghet (i timer og minutter) Kjørei nstruks joner Trafi kkmeldinger Hvis ruten inneholder et tra fikkhinder, angis denne a v et ikon og en kort beskri velse. Se a vsni ttet Definer veisperring for detaljer om hvordan du fjerner s trekninger fra ruten. Se a vsni ttet Unngå trafikkhinder for detaljer om hvordan du unngå r hindre i trafi kken. Se a vsni ttet Trafikkinformasjon for detal jer om tra fikkmeldinger. Unngå reisestrekninger Av ulike grunner (f. eks. områ der med mye trafikk, ul ykker, veiarbeider) kan du bestemme deg for å unngå en del a v den planlagte ruten. Slik bli r dette veisegmentet eks kludert fra reisen (unngå tt). Det bli r automatisk beregnet en alterna ti v rute, og du kan fortsette na vi gasjonen uten noe a vbrudd. Under na vi gasjonen kan du unngå en del a v den planlagte ruten på to må ter: Velg Valg > Definer veisperring. Åpne listes kjermen, velg trafikkhinderet og velg så Unngå trafikkhinder. Merknader: I enkelte spesialtilfeller (for eksempel en motorvei uten noen a vkjøringer), kan du angi veisperri nger, men det kan kanskje være umuli g å finne en alterna ti v rute. Du vil fortsette å na vi gere på den opprinnelige ruten. Nå r na vi gasjonen er gjennomført (du ha r nådd frem til reisemålet), bli r veisperri ngene fjernet fra den beregnede ruten og fra det gjeldende ka rtet. 29 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Definere veisperring Velg Valg > Definer veisperring. Velg den delen a v reisen som skal unngås : Neste 100 %S/Neste 1000 %S/Neste 5000 %S nes te [...] meter (fra og med gjel dende posisjon) på den beregnede reisen vil bli ekskludert. Standa rdverdien er Neste 100 %S. Velg fra liste du åpner lis teskjermen. Se a vsni ttet Unngå trafikkhinder for detal jer. Det bli r vis t et veisperri ngsikon på ka rtet. Det bli r automa tisk beregnet en alternati v rute og na vi gasjonen fortsetter. Sende informasjon Du kan sende føl gende informasjon til andre brukere: Kart som bilde et utsnitt a v det gjel dende ka rtet (bilde), Rute den gjeldende rutebeskri velsen (liste over kjøre - /fotgjengerins truks joner), GPS-posisjon GPS-posisjon (breddegra d og lengdegrad), Markørposisjon ma rkørposisjonen (breddegrad og lengdegra d), 30 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Alle listeelementer (f. eks. Søkeresultater, Historikk os v.). Velg Valg > Send. Velg på hvilken må te du vil sende: Merknader: Se mobil telefonens brukerhåndbok for konfiguras jonsdetal jer. Konta kt levera ndøren a v mobil telefonen for teknisk kundes tøtte. Følgende betingelser må være oppfyl t for a t du skal kunne l ykkes med å bruke noen a v de tilgjengelige må tene å sende på : Internett-tjenesten er akti vert, MMS-tjenes ten er a kti vert, det er definert et egnet tilgangspunkt, du ha r en gyldi g fjernpos tboks, Bl uetooth-forbindelsen er a kti vert. Via SMS Via mul timedia Via e-pos t Via Bluetooth Lagre informasjon Du kan lagre føl gende informasjon: Kart som bilde lagre et utsni tt a v det gjeldende ka rtet på minnekortet. Få r å få vis t det lagrede bildet, bruk et eksternt program (for eksempel the Gallery > bilde- og vi deofunksjon på mobiltelefonen, hvis den finnes ), 31 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning GPS-posisjon la gre GPS-posisjonen din som nytt la ndemerke eller ny kontakt, eller oppdater et landemerke eller en konta kt, Markørposisjon la gre markørposisjonen som nytt landemerke eller ny kontakt, eller oppdater et landemerke eller en konta kt. Velg Valg > Lagre. Som landemerke å pner skjermbildet Nytt landemerke. Oppdater landemerke å pner skjermbildet Oppdater landemerke. Som kontakt å pner skjermbildet Ny kontakt. Oppdater kontakt å pner skjermbildet Oppdater kontakt. GPS-informasjon Trykk 5for å få tilgang til detaljert informasjon om de gjeldende GPS-da taene. Du få r vis t føl gende informasjon: Skjermbilde 1: 3D-posisjoneri ng Breddegrad Lengdegrad Kompass Høyde Has tighet Reiseretning 32 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Gjeldende da to og tid Antall s ynlige satellitter Skjermbilde 2: Detal jert diagram over kons tellasjonen med s ynlige satelli tter med tils trekkelig signals tyrke Skjermbilde 3: Si gnalstyrken for s ynlige satelli tter Vertikale s treker Skjermbilde 4 [* S60]: Si gnalstyrken for de 6 førs te s ynlige satelli ttene Horisontale s treker 33 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Ruteinformasjon Under na vi gasjon kan du vise s ta tistisk informasjon om din gjeldende reise og om di n na vi gasjon generelt. Kjørelengde [* S60] a vs tanden du tilbakela under din gjeldende na vigas jon (sa mmenlignet med verdien a v Odometer) Kjøretid [* S60] tiden du brukte under din gjeldende na vigas jon (sa mmenlignet med verdien a v Totaltid). Gj.sn.fart gjennomsni ttsfa rt for din pers onbil eller lastebil. Maks. fart ma ksimumsfa rt for din personbil eller las tebil. Odometer sa mlet a vs tand tilbakelagt med din pers onbil eller las tebil, med eller uten na vi gasjon. Totaltid sa mlet tid brukt med din personbil eller lastebil, med eller uten na vi gasjon. Valg: Start [* S60] det finnes ingen i nformas jon om den gjeldende reisen eller om reising generel t (null for alle tellere). Innsa mlingen a v s tatis tiske data s ta rter. 34 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Stopp [* S60] s topper tellere. Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

19 De s ta tistiske da taene "fryses " på de siste kjente verdiene. Gjenoppta [* S60] s ta rter tellere på nytt fra de sis te kjente verdiene. Tilbakestill annullerer de s ta tistiske dataene for den gjeldende reisen (null for Kjørelengde og Kjøretid). På vi rker i kke de andre tellerne. Start på nytt [* S60] nullstiller alle tellere og begynner å samle inn nye s tatis tiske da ta. Tøm [* S60] a kti vert når alle tellere er s toppet (Stopp). Dette val get nullstiller alle tellere. Merknad: Du ka n bruke dette valget sel v mens du ikke na vi gerer, men din fysiske posisjon fora ndrer seg. Oppdatere landemerke Du kan oppdatere et eksisterende landemerke ved å legge til (lagre) detal jene for et listeelement, den gjeldende GPS-posisjonen eller ma rkørposisjonen. Det endrede landemerket vil bli brukt for fremtidi ge na vigas joner. Valglisten for Oppdater landemerke bli r vis t på skjermen. Velg et landemerke. Legg inn detal jene og la gre det endrede landemerket. Se skjermbildet Landemerkeredigerer for detal jer. Lagre ny kontakt Du kan lagre et lis teelement, den gjeldende GPS-posisjonen eller ma rkørposisjonen som en ny kontakt. Den nye kontakten vil bli brukt for fremtidige na vi gasjoner. Du få r opp s kjermbildet for kontaktredigereren. 35 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Legg inn detal jene for den nye konta kten. Lagre ny kontakt Se skjermbildet Kontaktredigerer for detaljer. Oppdatere kontakt Du kan oppdatere en eksisterende kontakt ved å legge til (lagre) detaljene for et listeelement, den gjeldende GPS-posisjonen eller ma rkørposisjonen. Den endrede kontakten vil bli brukt for fremtidige na vi gasjoner. Valglisten for Oppdater kontakt bli r vis t på skjermen. Velg en kontakt. Legg inn detal jene og la gre de endrede kontakten. Tillegg Merknad: For full bruk a v disse tjenes tene (kjøp, oppda tering os v.) må du førs t gjøre følgende: Definere et tilgangspunkt (se brukerhåndboken for mobiltelefonen for detal jer), Be din servi celevera ndør å akti vere Internett-tjenesten din, Sjekke din disponible kredi tt på SIM-kortet for å dekke prisen på GPRS-forbindelsen. Rulle gjennom listen over tilgjengelige tilleggs tjenester. Åpne en tjenes te og s jekke det tilgjengelige innholdet. Kjøpe eller oppda tere innholdet i en tjenes te. 36 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Kjøpe digitalt innhold Du kan kjøpe digi talt innhold på to forskjellige må ter: Via den elektroniske ROUTE 66-butikken Via ROUTE 66 Sync-programmet ROUTE 66 elektronisk butikk Gå til Valg > Tillegg. Bla gjennom ka tegoriene og underka tegoriene a v innhold du kan kjøpe. Velg en a rtikkel. Las t ned arti kkelen. Angi kredi ttkortinformasjonen. 37 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Det finnes to betalingsmetoder: Kredittkort: Kjøps transaks jonen vil vises på din kredi ttkortoppga ve. Bong: For denne betalingsmetoden trenger du en gyl dig bongkode. Tilgjengeligheten på denne betalingsmetoden a vhenger a v hvilket land du kjøper fra. Følgende elementer er tilgjengelige: Kredittkortnummer Gyldig til (MMÅÅ) Korteier Sikkerhetskode 38 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Tast inn kredi ttkortnummeret (15 sifre). Merknad: OK-knappen er skjul t hel t til du har tas tet inn alle de 15 sifrene. Tast inn utl øpsda toen for kredi ttkortet (4 si fre). De førs te 2 sifrene angi r må neden (fra 01 til 12); de 2 siste sifrene angir å ret (fra 00 til 99, der 00 betyr 2000 og 99 betyr 2099). Merknad: OK-knappen er skjul t hel t til du har tas tet inn alle de 4 sifrene. 39 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Tast inn kredi ttkorteierens fulle na vn (maksimum 200 tegn). Merknad: OK-knappen er skjul t hel t til du har tas tet inn mins t ett tegn. Tast inn sikkerhetskoden (CVC-koden) på kredi ttkortet di tt (3 sifre). Merknad: OK-knappen er skjul t hel t til du har tas tet inn alle de 3 sifrene. Nå r dette er full ført, blir det akti verte innholdet eller den akti verte tjenesten overført til listen kalt Tilgjengelig. 40 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning ROUTE 66 Sync Application 1. Avslutt progra mmet. 2. Koble telefonen til PC-en via USB-kabelen. 3. Sett ROUTE 66 Sync-DVD-en inn i DVD-stas jonen. 4. Sta rt ROUTE 66 Sync-progra mmet. 5. Gå til ROUTE 66-buti kken. 6. Bla gjennom ka tegoriene og underka tegoriene med tilgjengelig innhold. 7. Velg en a rtikkel. 8. Klikk på Add to cart. 9. Klikk på Checkout. 10. Tast inn e-pos ten og telefonnummeret ditt, og klikk så Neste. 11. Velg betalings måten. 12. Oppgi kredittkortinformasjonen. 41 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning 13. Klikk Submit. Betalingsinformasjonen bli r behandlet. 14. Det digi tale innholdet bli r lastet ned på PC-en. Du vil få en e-pos t som bekrefter kjøpet. 15. Nå r nedlastingen er fullført, bli r du bedt om å kopiere og ins tallere i nnholdet på telefonen din. Klikk #Yes # for å bekrefte. 16. Nå er innholdet tilgjengelig under menyen #Extras# og kan brukes a v programmet. Synkronisere lisensnøkler Hvis du a v en eller annen grunn for ti den ikke kan bruke det digi tale innholdet du har kjøpt (i nnholdet er ødelagt eller fjernet fra minnekortet, minnekortet ble forma tert os v), kan du få dette innholdet tilbake via s ynkroniseringsprosedyren. Kart Nå r du krysser grensen mellom ett land og et a nnet, må du endre det ka rtet du bruker på dette ti dspunktet slik a t du ma tcher s tedet der du fysisk befinner deg (GPS-koordina ter) med ka rtdekningen. Skjermbildet Kart viser alle ka rt som finnes på mobiltelefonen din. Veksle fra ett ka rt til et annet etter behov. Se a vsni ttet Aktiver kart for detaljer om akti vering a v andre ka rt. Se Innstillinger > Kart for detal jer om hvordan du tilpasser utseende og oppførsel for de ka rtene du bruker. Rull gjennom listen over tilgjengelige ka rt. Velg det ka rtet du trenger fra nå a v. Velg Valg > Åpne. Ka rtet du bruker for øyeblikket ha r et ha kemerke. 42 ROUTE 66 MOBILE 8 Brukerveiledning Et ka rt merket med en hengelås er allerede nedlastet, men ikke akti vert (kjøpt). Åpne a ngi r det valgte ka rtet som det kartet du bruker nå (gjeldende ka rt). Gå til ROUTE 66 Butikk åpner ka talogen med ka rt du kan akti vere eller laste ned. Merknad: Hvis du bytter ut det gjeldende ka rtet uten a t din fysiske posisjon (GPSkoordinater) matcher innholdet i kartet, få r du en va rselmeldi ng som sier GPS-posisjon utenfor kart. Velg det rikti ge ka rtet eller endre din fysiske posisjon. Bytte gjeldende kart Avhengig a v hvilket produkt du kjøpte, og i hvilket land eller hvilken region du kjøpte det, er det allerede ett ka rt tilgjengelig og akti vt på mobiltelefonen din. Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 8

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MAPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ROUTE 66 MAPS i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile SAMSUNG Brukerveiledning LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning Windows Mobile 1 Copyright 1993-2009 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt Brukerveiledning 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. MERKNAD OG ANSVARSFRASKRIVELSE: Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15300 15400 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 5 Hva er nytt 6 Nytt i denne utgaven... 7 TomTom Bridge 9 Starte TomTom Bridge... 10 Bruke fingerbevegelser... 12 Apper på TomTom

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15 200 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 5 Starte TomTom Bridge 7 Bruke fingerbevegelser... 8 Apper på TomTom Bridge... 9 Koble til TomTom Bridge... 10 Om tilkobling av TomTom

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

TomTom GO Mobile Referanseguide

TomTom GO Mobile Referanseguide TomTom GO Mobile Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 5 Kom i gang 6 Starte appen... 6 Språk... 6 Sende informasjon til TomTom... 6 Om TomTom-tjenester... 7 Oppdatering av GO Mobile-appen...

Detaljer

Brukerveiledning for Nokia N9

Brukerveiledning for Nokia N9 Brukerveiledning for Nokia N9 1. utgave 2 Nokia Musikk Nokia Musikk Om Nokia Musikk Med Nokia Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Nokia Musikk finner du både ny musikk

Detaljer