Fremtidsrettet rådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidsrettet rådgivning"

Transkript

1 Fremtidsrettet rådgivning

2 Rådgiverne våre Norges Vel fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Hva er det som gjør et lokalsamfunn livskraftig? Med 200 års erfaring vet vi at solid og allsidig næringsaktivitet er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Det er vårt utgangspunkt. Norges Vel kan natur- og kulturbasert næringsutvikling. Det er en kunnskap vi gjerne deler med deg og ditt lokalsamfunn! 1

3 Næringsutvikling i praksis Næringsutvikling handler om prosesser over tid. Fra den første uferdige ideen dukker opp og fram til den har materialisert seg, må den gjennom en rekke faser for å vise sin berettigelse. Alle som har vært gjennom slike prosesser vet at de er krevende. Det er viktig å ha profesjonelle samarbeidspartnere underveis, enten man trenger hjelp til idéutvikling, utarbeidelse av forretningsplan, eller tilgang til markedet. Når vi går inn i et prosjekt, nasjonalt eller internasjonalt, tar vi hensyn til økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige forhold. Vi mener at dette er viktig for å skape bærekraft. Vi samarbeider med, og leverer tjenester til enkeltpersoner, andre private aktører og til en rekke offentlige instanser. Norges Vel er en slik samarbeidspartner. 2 3

4 Først på bioenergi Norges Vel har vært engasjert i bioenergi lenge før klimaspørsmålet kom på dagsorden. Vi var aktive ved etableringen av Norsk Bioenergiforening, NoBio i 1985, og hadde sekretariatet i flere år. Norges Vel bidro til at NoBio ble en sterk interesseorganisasjon for norsk bioenergibransje. NoBio har i dag vokst til en betydningsfull aktør i norsk energidebatt. Norges Vel er fremdeles en viktig pådriver for utbredelsen av bioenergi. Prosess- og prosjektledelse av prosjekter der flere aktører går sammen, f. eks om levering av biomasse eller utbygging av vassdrag Organisering av grunneierrettigheter i forbindelse med utbygging av mindre vassdrag Utarbeidelse av kommunale klima- og energiplaner Oppfølging av prosjekter i etterkant av planprosessene i kommunene Organisering av produsenter for leveranse av flis til bioenergianlegg Gjennomføring av forprosjekt/ lønnsomhetsanalyser Organisering av kurs og studieturer 5

5 Lei deg en bonde Visste du at mange bønder tilbyr tjenester til privatpersoner, kommuner og andre offentlige etater som trenger hjelp? Velvillige bønder over hele landet organiserer bl.a. snørydding, transport, bygg- og vedlikeholdsarbeid, hagestell, vaktmestertjenester, vikar- og konsulentoppdrag gjennom det som kalles Bygdeservice. I dag finnes det i overkant av 70 slike foretak i Norge, med mer enn aktive bønder involvert. I 2007 hadde de en samlet omsetning på ca 230 millioner kroner. Suksessen fortsetter, for etterspørselen etter bygdeservicenes tjenester øker stadig. Norges Vel har arbeidet for norske bygdeservicetiltak i snart 20 år og er fortsatt en sentral aktør for å fremme denne typen tjenesteyting. Var med på å etablere de første bygdeserviceforetakene her i landet Gir veiledning i hvordan slike foretak kan etableres og organiseres (som samvirkeforetak) Var initiativtaker til og drifter fortsatt sekretariatet for Bygdeservice Norge som er en paraplyorganisasjon for alle bygdeserviceforetak i landet Administrerer Bygdeservice Norges nettsted 6

6 Suksess for livslang læring i Kosovo Utfordringene står i kø for myndighetene i Kosovo etter at de proklamerte sin selvstendighet i februar En av dem er å tilby den raskt voksende befolkningen utdannelse. Nesten alle albanskspråklige skoler i landet ble rasert før krigen med den følge at mange ungdommer aldri fikk sluttført utdannelsen sin. Derfor har et nytt voksenopplæringsprogram som Norges Vel har utviklet, vakt berettiget oppsikt langt utover landets grenser. Her tilbys personer over 18 år formell videregående utdannelse innenfor studieretningen naturbruk. Opplegget, som er modulbasert og spesielt tilrettelagt for voksne, består av både korte fagkurs for praktikere, etterutdanningskurs for lærere og ikke minst, formalisert videregående utdannelse for de som ønsker det. De som tar alle modulene har gjennomført ordinær yrkesutdanning. De som i tillegg består en nasjonal slutteksamen i allmennfag er kvalifisert til opptak på universitet og høyskoler. Siden programmet ble iverksatt i 2005 har mer enn vært gjennom ett eller flere kurs, og nylig ble 21 studenter uteksaminert fra skolen, med fullført yrkesopplæring. Utvikling av konseptet «Lifelong Learning Agricultural Education and Advisory Service in Symbiosis with Ordinary Secondary Education (LLL)» Ansvar for prosjektorganisering og tilrettelegging av programmet med utgangspunkt i landbruksavdelingen på den videregående skolen Adem Glavica i byen Lipjan Opprusting av skolen både mht. maskiner, teknisk utstyr, besetning, driftsbygninger, undervisningslokaler og infrastruktur for øvrig Prosjektet er finansiert av utenriksdepartementet 9

7 Fornøyd etablerer Det er ingen selvfølge for alle å ha en jobb å gå til. Bente Gunn Søråsen fra Grong vet alt om det. For noen år siden klarte hun ikke å fortsette som førskolelærer på grunn av en arvelig muskelsykdom. Et liv på trygd var nærliggende. Men hun nektet å gi opp. I stedet valgte hun å skape sin egen arbeidsplass med utgangspunkt i tidligere erfaring som teknisk tegner. I dag tegner hun hytter og hus på sitt eget tegnekontor. Omskoleringen sto Norges Vel for gjennom vårt etablereropplæringsprogram, i regi av Innovasjon Norge. Søråsen er ikke alene om å starte egen virksomhet. Siden høsten 2005 har drøye 200 etablerere gjennomgått vårt opplæringsprogram. Stadig flere foretak vokser fram i kjølvannet av programmet. Ut over dette, gir vi generell veiledning i entreprenørskap og etablering av ny virksomhet. Vi bidrar med prosesshjelp til bedrifter i omstilling og vi bidrar i idéprosesser og utredninger for å identifisere aktuelle og konkrete næringsutviklingsprosjekter. Et modulbasert opplæringsprogram som vi kan tilpasse ulike målgrupper Faglig oppfølging gjennom eget nettsted for e-læring Hjelp til spissing av forretningsidé og utarbeidelse av forretningsplan Tilbud om faglig oppfølging i etterkant Døråpner mot Innovasjon Norge og andre nødvendige og nyttige offentlige etater Hjelp til organisering av virksomheter 10

8 Norske matopplevelser Kortreist mat og regionale mattradisjoner er i vinden som aldri før. Stadig flere restauranter har nå retter på menyen basert på lokale råvarer. Kroer og kafeer langs veiene likeså. Selv dagligvarebutikker som ønsker å tilby det lille ekstra, har produkter fra lokale småskalaprodusenter i hyllene sine. Norges Vel har i alle år vært en aktiv pådriver for å få fram og synliggjøre norske matspesialiteter, både til tradisjonell varehandel og til turisme og reiseliv. I de senere årene har vi hatt prosjektledelsen av bl.a. Smak av Nordsjøløypa. Dette er et tiltak i regi av Hordaland fylkeskommune som retter seg mot kafeer og restauranter i ni kommuner langs kysten. På samme måte har vi prosjektledelsen i Regional Matkultur, som er et samarbeid mellom lokale serveringssteder og lokale matprodusenter i Østfold, Akershus og Oslo. NamNamdalen er et tredje prosjekt vi arbeider med der lokale matprodusenter i Namdalen har gått sammen for å profilere og selge sine produkter. Idégenerering, utvikling og iverksetting Prosjekt- og prosessledelse Arrangerer møteplasser for medlemmer Koordinerer markedsføringsaktiviteter Initierer nødvendige kompetansetiltak Initierer og driver utviklingsoppgaver i tilknytning til prosjektene Initierer tiltak for lokal distribusjon og omsetning Etablerer lokale verdikjeder Sekretariatledelse Vi er også engasjert som prosjektkoordinator av piloten Norsk Tradisjonsfisk under Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Formålet med prosjektet er å etablere et nettverk av visningssentra der kystkulturarven skal bidra aktivt til positiv utvikling av fiskeindustribedrifter, lokalsamfunn og regioner. Norges Vel har også prosjektledelsen på ett av visningsanleggene som skal etableres i Sandviken i Bergen. 13

9 Algeproduksjon reduserer fattigdom på Madagaskar Det er ikke lett å få betalt arbeid når man bor i kystområdene nord på Madagaskar. Folk flest er fattige og må klare seg med det de kan få ut av jorda eller havet. Det har til tider ført til alt for hardt press på de allerede begrensede næringsressursene i regionen. Dette fikk enkelte til å tenke nytt for noen år siden, og ideen om å satse på produksjon av marine alger som en alternativ inntektskilde vokste frem. I dag er dette i ferd med å bli en ny og suksessfull næring som holder liv i flere lokalsamfunn. Norges Vel fikk koordineringsansvaret for prosjektet i Siden har vi gitt støtte til opplæring og nødvendig utstyr for at produksjonen skulle komme i gang. Vi har også tatt grep for å sikre lokalbefolkningens interesser i forhold til de kommersielle aktørene i prosjektet, og sørget for at miljøaspektene blir fulgt opp. Videre har vi gitt organisasjonsopplæring i samarbeid med lokale kompetansemiljøer for algeprodusentenes forening. Dessuten har vi tatt initiativ til et helsetilbud og en låneordning for lokalbefolkningen. Prosjektledelse og koordineringsansvar i forhold til alle andre aktører i den verdikjeden som algeproduksjonen inngår i Vaktbikkjefunksjon for å sikre at lokalbefolkningens interesser blir ivaretatt Finansiell støtte til utstyr og infrastruktur Støtte til opplæring, organisering og lokalsamfunnsutvikling Norges Vels rolle i prosjektet finansieres av Norad Det langsiktige målet er å bidra til at algedyrking etter hvert skal etableres som en viktig ny inntektskilde for en større del av kystbefolkningen nord på Madagaskar. 14

10 Det lille oljeeventyret Odelia er et lite norsk eventyr som handler om rapsolje fra solgule landskap på Østlandet. Det startet i 2001 da nærmere 60 Østfoldbønder etablerte Norsk Matraps SA for å videreutvikle produksjon av raps som et nytt og lønnsomt satsingsområde. Sammen med landets beste forskere har bøndene funnet frem til frøsorter og produksjonsmetoder som sikrer en ernæringsmessig sunn og trygg rapsolje av ypperste kvalitet ved selv å bidra i hele produksjonskjeden, fra åker til ferdig produkt. I løpet av noen få år har Odelia tatt mer enn 50 prosent av matoljemarkedet i Norge, samtidig som oljen er på vei ut i verden. Eventyret som startet med noen få bønder i Østfold er på god vei til å avlaste kornproduksjonen og hindre et fremtidig kornoverskudd her i landet, samtidig som det bidrar til økt verdiskaping i landbruket i et marked med stort potensial. Idé, konseptutvikling og prosessledelse Organisering av dyrkerne og av selve kontraktsdyrkingen Løpende rådgiving i kommersialiseringsprosessen, og i videreutvikling av produktet Holdt sekretariat for Norsk Matraps SA i startfasen Norges Vel var med på dette eventyret fra starten og har siden bidratt vesentlig til den suksessen Odelia har blitt. 17

11 Andelslandbruk et organisert samarbeid mellom gård og forbruker Andelslandbruk, Community Supported Agriculture CSA, oppstod i Japan og Tyskland midt på 1960-tallet, og er nå mest utbredt i USA. Norges Vel introduserte andelslandbruk i 2004 gjennom et prosjekt i samarbeid med Norsk institutt for forbruksforskning, Oikos og Grønn Hverdag. Andelslandbruk bygger på en nær dialog mellom gård og forbruker. Kjernen i ordningen er at forbrukere kan kjøpe en andel av gårdens produksjon for ett år av gangen, og får ut produkter tilsvarende sin andel. Man betaler på forskudd for en andel av produksjonen, noe som gir bonden økonomisk trygghet. Bonden følger årets drifts- og produksjonsplan som er godkjent av medlemmene. Idéutvikling Gir veiledning i hvordan en slik virksomhet kan etableres og organiseres Prosess- og prosjektledelse Administrering av prosjektnettsted Gjennom andelslandbruk får forbrukerne gleden av å bli kjent med gården der maten blir produsert. Andelslandbruk er en særlig interessant modell for bynært landbruk. Foreløpig har tre gårder og rundt 160 familier knyttet seg til ordningen. 18

12 Kort om oss Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune, og lokalkontorer i Bergen,Tynset og Levanger. Norges Vel har også stedlige representanter i Kosovo, Makedonia og i Tanzania. H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Våre fagområder: Mat, kultur og opplevelse Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste. 20 Design: Leonardo Grafisk Foto: Lillian Jonassen

13 Postboks 115, 2026 Skjetten, Norge, tlf.: , faks: ,

Samfunnsbygger gjennom 200 år

Samfunnsbygger gjennom 200 år Samfunnsbygger gjennom 200 år 200 år som samfunnsbygger Innhold Lorem ipsum dolor 2 Aconsectetuer 4 Sadipiscing elit sed diam 8 Enonummy nibh 10 Seuismod tincidunt ut 12 Lorem ipsum dolor 22 Aconsectetuer

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 1 2010 sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet Fra bord til jord Leder lars mork gundersen Ny næring

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Økologisk spydspiss:

Økologisk spydspiss: Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 341 2014 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 341 Forfatter(e):

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Kunnskap som faktor i næringsutviklingen Nyskapningen ved Sintef og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer