Dette er RAKOS Helse Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er RAKOS Helse Vest"

Transkript

1 Innhold Dette er RAKOS Helse Vest 2 Bakgrunn 3 Etablering 5 Oppstartvirksomheten i Ansatte 7 Organisering 8 Fagkoordinatorenes oppgaver 8 Web 10 Forskning 11 Rapport fra fagkoordinatorene (utdrag) 12 Samarbeid i nettverket og eksternt 13 Økonomi 14 Nøkkeltall: 14 Vedlegg: 15 Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter 16 Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport 17 Vedlegg 3. Publiserte rapporter 28 Rapport fra fagkoordinatorene 30 Bildet på forsiden er gjengitt med tillatelse fra billedkunstner Kjell Pahr-Iversen. Originalbildet henger i AMK-Stavanger til glede og inspirasjon i arbeidet.

2 Dette er RAKOS Helse Vest Styret i Helse Vest gjorde i 2002 følgende vedtak: 1. Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 2. Kompetansesenteret kan etableres i år 2002 innenfor rammen av testamentarisk gave fra Stiftelsen norsk Luftambulanse på 1 mill kroner. Videre driftskostnader tas opp i forbindelse med budsjett I brev fra Helse Vest RHF blir Helse Stavanger HF bedt om å følge opp vedtaket, med utdyping av oppgavene: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Side 2 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

3 Bakgrunn Hva er regionalt kompetansesenter? Før innføring av den nye helsereformen var det opprettet flere kompetansesenter innen forskjellige medisinske fagområder i helseregion vest, men ingen innen akuttmedisin. Det tidligere regionale helseutvalget hadde følgende definisjon på et regionalt kompetansesenter: Eit regionalt kompetansesenter har ansvar for forskning, utdanning av spesialpersonell, kvalitetssikring og vidareutvikling av fagområde/spesialitet. Med eit regionalt kompetansesenter kan funksjonane også utførast i andre sjølvstendige avdelingar ved andre sjukehus (enn regionsjukehus) i regionen. Det regionale kompetansesenteret har vidare ansvar for å utarbeide tilrådingar, prosedyrar og standardar for fagområde/sjukdomar. ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste faglig sett ved å løsrive denne virksomheten fra sykehusene. Spesielt legene mente at fordelen ved å tilhøre et medisinskfaglig miljø var svært viktig for utviklingen av prehospital akuttmedisin - som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Helse Vest RHF vedtok tidlig at ambulanse- og nødmeldetjenesten skulle være en integrert del i hvert helseforetak. Ja takk, begge deler - derfor opprettelsen av RAKOS Helse Vest Intensjonen bak etableringen av RAKOS Helse Vest var å knytte de fire foretakenes prehospitale virksomhet sammen i et levende og tett fellesskap, samtidig som hvert foretak har ansvaret for, og driver sine prehospitale tjenester som integrert del i sitt foretaks øvrige virksomhet. Styret i Helse Vest gjorde derfor vedtak om opprettelse av et Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS Helse Vest) og bestemte å gi oppdraget til Sentralsjukehuset i Rogaland ved Akuttklinikken. I forbindelse med etableringen ble det finansiert et professorat i fem år. Hvorfor et regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Ved innføringen av den nye helsereformen var det delte meninger til hvordan prehospital akuttmedisin burde organiseres. Noen miljøer gikk inn for at det burde etableres eget foretak for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste innen en region for å sikre en enhetlig utvikling og utnytte stordriftfordelene ; både med hensyn til fag, innkjøp og materiell. Andre mente et slikt sær-foretak ville isolere Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 3 av 36

4 Utdrag av pressemelding fra Helse Vest: Nytt regionalt kompetansesenter etableres Et nytt kompetansesenter for akuttmedisin blir etablert ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Sentret vil arbeide nært med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå i Oslo. Etableringen av det regionale kompetansesenteret er gjort mulig med betydelig økonomisk støtte fra Norsk Luftambulanse. - Det akuttmedisinske miljøet i Stavanger har lange tradisjoner for å være i fremste rekke i nasjonal, og til en viss grad også i internasjonal sammenheng, sier styreleder Arne Norheim i Helse Vest. Han fortsetter: - Det foregår viktig forskning ved SiR i dag. I samarbeid med et nasjonalt kompetansesenter vil denne kunne bli utvidet. Det akuttmedisinske miljøet ved Sentralsjukehuset i Rogaland kan vise til stor aktivitet innen fagutvikling og pionerprosjekter innen akuttmedisin og nødmeldetjeneste. Dessuten gir nærhet til Hovedredningssentralen for Sør-Norge mulighet for integrering og samordning av felles ressurser. Klinikkdirektør Karin Sollid, ved Akuttklinikken - Sentralsjukehuset i Rogaland fikk i oppgave å etablere kompetansesenteret og uttalte: RAKOS Helse Vest skal være et kompetansesenter med vekt på forskning, utvikling og kvalitetssikring for alle helseforetakene i helseregionen. Regionen har nå har fått en måte å samordne dette arbeidet på. RAKOS vil bli et viktig bindeledd til alle samarbeidspartnere, for eksempel til primærhelsetjenesten Side 4 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

5 Etableringen Etableringen av RAKOS Helse Vest har som målsetting å etablere et levende og tett nettverk innen ambulanse-, luftambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste for alle de 4 foretakene i Helse Vest. Intensjonen om å etablere et tett fellesskap mellom de fire foretakenes prehospitale virksomhet gjenspeiles også i logoen som består av fire ledd i en kjede. Utformingen av logoen symboliserer både at det skal være tett samarbeid mellom helseforetakene og at den er inspirert av kjeden som redder liv Ved å knytte fagmiljøene tettere sammen er det flere til å dele på felles oppgaver, og det er lettere å etablere en felles standard både faglig og utstyrsmessig. Dette muliggjør også samordning av felles innkjøp. RAKOS Helse Vest skal være sekretariat og dermed fungere som motoren i nettverksmodellen. RAKOS Helse Vest skal initiere og støtte praktisk rettede prosjekter innen akuttmedisin. RAKOS Helse Vest skal også legge til rette for medisinsk forskning innen akuttmedisin. Det er knyttet en professor II stilling til denne virksomheten. Etablering av RAKOS Helse Vest I beste nettverk-ånd inviterte direktøren ved Akuttklinikken i Helse Stavanger HF de andre foretakene til å danne en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et forslag til etablering og drift av RAKOS. Rapporten var ferdig november Korte utdrag fra innstillingen i rapporten: Kompetansesenteret skal vektlegge grensesnittet mot sykehusenes øvrige medisinske kompetanse og organisasjon samt primærhelsetjenesten. Kompetansesenteret skal være høringsinstans i relevante saker og besvare disse i samarbeid med nettverket. Kompetansesenteret skal stå fritt til å fremme faglige synspunkt. Relevante utredningsoppgaver tilføres kompetansesenteret. Kompetansesenteret forutsettes å være en aktiv pådriver innen sitt område både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen foreslår at kompetansesenteret evalueres etter 3 år. Hovedsatsningsområder: Arbeidsgruppen foreslår at senteret har følgende hovedsatsingsområder: Samordning Faglig samarbeid Kompetanse Forskning Utdanning Kvalitetsikring Videre utvikling Høringsinstans Prosedyrer og standarder Rapporten ble justert av Nettverksmøtet 27.mai 2003 da det ble mottatt signaler om at RAKOS ikke skulle ha eget styre. Det ble samtidig gjort presiseringer vedr. ansettelse av fagkoordinatorene. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 5 av 36

6 Administrasjon Gruppen anbefaler at prinsippene for organisering av KoKom i forhold til Haukeland legges til grunn. Administrativ leder (administrasjonskonsulent - fulltid) skal være ankerperson på senteret som opprettholder driftsfunksjoner og har oversikt over pågående aktiviteter og fremdriften i disse. Stillingen forutsettes utlyst. Sekretærfunksjoner leies inn ved behov. Arbeidsgruppen foreslår fagkoordinator for følgene områder: Forskning og kvalitetsutvikling Ambulanse (bil/båt) Luftambulanse Medisinsk nødmeldetjeneste/kommunikasjonsberedskap Beredskap Fagkoordinatorene ansettes på deltid. For enkelte fagområder bør det på sikt vurderes heltidsstilling. Fagkoordinator kan ha kontorsted ved andre helseforetak i Helse Vest. Arbeidsgruppen foreslo at RAKOS Helse Vest skulle ledes av et styre. Helse Vest RHF og Helse Stavanger HF har imidlertid bestemt at dette ikke var hensiktsmessig, og påpekt det som formålstjenlig at fagmiljøene / nettverket får direkte innflytelse på RAKOS virksomhet og prioriteringer. Dette skjer ved at det avholdes regelmessige nettverksmøter der helseforetakenes fag- og driftsansvarlige møter og fatter beslutning om RAKOS virksomhet innfor tildelt budsjett. Side 6 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

7 Oppstartvirksomheten i 2003 Formell åpning skjedde 05. november 2002, men da var ingen medarbeidere formelt tilsatt. I påvente av ansettelse av fagkoordinatorer ble stillingene besatt som kortvarige engasjement for å få i gang den faglige aktiviteten. Ansatte Fagkonsulentene har vært midlertidig engasjert i 20 % stilling. Følgende har vært engasjert i 2003: Daglig leder Olav Eielsen Administrasjons-leder Frode Myrland Systemkoordinator medisinsk nødmeldetjeneste Elfinn Færevåg Fagkoordinator medisinsk nødmeldetjeneste Brit Nordbø Fagkoordinator ambulanse (bil/båt) Olav Østebø Fagkoordinator luftambulanse Svein Arne Hapnes Fagkoordinator beredskap Terje Olav Øen Fagkoordinator forskning og kvalitetsutvikling Hans Morten Lossius Dr.med. professor II Eldar Søreide AV-medarbeider Svein Gabrielsen Lunde Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 7 av 36

8 Organisering Oppdraget som kompetansesenter er gitt av Helse Vest RHF. Senteret er administrativt organisert under Akuttklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Senteret er faglig uavhengig av SiR, men rapporterer til SiR for administrative forhold. I faglige spørsmål rapporterer senteret til Helse Vest RHF og leverer årlig rapport om virksomheten til Helse Vest RHF og helseforetakene. Helseforetakene henvender seg direkte til senteret i saker av faglig karakter. Kompetansesenteret i Stavanger har kontorfellesskap med prehospital enhet i nytt seksjonsbygg. Fagkoordinatorenes oppgaver: Nettverksbygging Styrke det faglige samarbeidet innen fagfeltet i vår helseregion Inspirere og initiere fagprosjekter innen fagfeltet Holde oversikt over pågående aktiviteter Utarbeide tilrådinger og høringsnotater innen eget fagfelt Delta på fagsamlinger Etablere nettverksforbindelse med andre kompetansesentra Holde seg à jour innen fagområdet og formidle dette til miljøet Holde eget web-område à jour Nettverksmøter: Det har vært avholdt følgende nettverksmøter: Stord:17-18 /3; Bergen: 27/5, 23-24/9, 06/11 Disse møtene har blitt en viktig felles arena for både ambulanse- luftambulanse og medisinsk nødhjelptjeneste i vår helseregion og bidratt til en samordnet og felles utvikling av de prehospitale tjenestene i regionen. Utvikling av felles opplæringsprogram, prosedyrer og utstyr har vært viktige tema på møtene. For å illustrere bredden i temaene, er det nedenfor listet opp sakslister fra møtet 6/11: Orientering fra fagkoordinatorene Status prosjekter RAKOS Budsjett RAKOS Status Regional AMK Orientering fra Stiftelsen NLA, RAKOS Status Helseberedskapsplan Gjennomgang av de prehospitale tjenester i Helse vest. Status. Innspill til utvalgets mandat. Storøvelse i Bergen. Kart: Status felles innkjøp Orientering om syketransport Profilering av ambulansetjenesten i Helse Vest. Lærlingordningen amb.tjenesten. Behov for struktur i utdannelse av veiledere Standardisering av utstyr ambulanse. Backboard, vurderingskriterier Leiarkurs for operativ leiar helse / fagleiar helse Flight Following, prosedyre ved driftsavbrudd i luftambulansetjenesten Innkjøp av ambulansar og utstyr - formalisering av arbeid Valg av 12 avled EKG - ulike typer og innstillinga sine føringar Felles prosedyrer for luftambulansen (MOM) Sjekkliste for luftambulanseleger Prosedyreverk AMK, fordel med felles innsats? Ny opprinnelsesmarkering. Brukerspesifikasjon Medisinsk indeks og Elektronisk med. Indeks Høgskolebasert utdanning for AMK-opr. AMK-sentraler uten 113 meldinger, benevning. Gjennomgang av øvelsen/vurdert ut fra prosedyren Møtene har først hatt en fellessesjon, og deretter delt opp i parallelle deler for ambulanse, luftambulanse og AMK / nødmeldetjenesten. Side 8 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

9 Prosjekter En svært viktig del av kompetansesenterets virksomhet er å oppmuntre til prosjekter innen prehospital akuttmedisin. Det er derfor gledelig at det er igangsatt svært mange prosjekt i Prosjektene er dels rent praktisk rettede og dreier seg om økt sikkerhet innen ambulanse- og luftambulansetjenesten, faglige evalueringsprosjekter, prosjekter som tar sikte på utarbeidelse av felles faglige retningslinjer etc. Søknadene om prosjektmidler behandles av de respektive fagkoordinatorer. Disse innstiller søknadene i prioritert rekkefølge og legger innstillingen frem for nettverket som er godkjenningsinstans. Listen over godkjente prosjekter igangsatt i 2003: Felles medisinsk-operativ manual for ambulansetjenesten i Helse Vest EKG, trombolyse First responderberedskap Resertifiseringsprosjekt Elektronisk indeks Sykepleiefaglige funksjoner Medisinske prosedyrer for luftambulansetjenesten Skredgruppen som del av luftbåren skredredning Samordning av utstyr i luftambulansen Kvalitetsindikatorer for ambulansetjenesten Samordning av behandlingsprosedyrer for luftambulansetjenesten Kartlegging og analyse av risiko i.f.m dagens luftambulansetjeneste med helikopter Eli - Elektronisk indeks, tillegg til prosjekt nr. 0.5 Kvalitetsbasert akutt utrykning Aktiv redningstrening Simulatortrening Mann over bord Barn sin tryggleik i ambulansen Videodokumentert øving av Regional AMKfunksjon Saneringskompetanse Smittevern Redusert tidsforbruk startkort Mer til MOM Prehospital behandling av brystsmerter Utviklingsprosjekt faglighet i nødmeldetjenesten Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 9 av 36

10 Web RAKOS ønsker at hjemmesiden skal bli en viktig felles møteplass for alle som er engasjert i prehospital akuttmedisin i Helse Vest. Her legges det ut møtereferater, felles prosedyrer, faglige nyheter, kursoversikter og aktuelle lenker. (utsnitt fra websiden) Side 10 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

11 Forskning Intensjoner og målsettinger I forbindelse med opprettelsen av RAKOS ble det vektlagt at senteret skulle stimulere til, og koordinere akuttmedisinsk prosjektarbeid og forskning. Dette skulle gjøres gjennom å tildele midler til prosjekt innen fagutvikling, kvalitetsikring og forskning. Tildelingene innen forskning skulle primært gå til begrensede prosjekt, men også enkelte mer omfattende arbeider i form av forskningsstipendiater. Midlene skulle dels skaffes til veie gjennom faste overføringer fra Helse Vest RHF og dels fra andre aktuelle bidragsytere. RAKOS har nå passert sitt første ordinære driftsår, og aktiviteten innen forskning har vært allsidig, med fokus på å starte byggingen av et sterkt forskningsmiljø. Den akademiske aktiviteten er knyttet til et professorat i akuttmedisin, en forskningskoordinator og et forskningsutvalg. RAKOS har, tross nylig etablering, bidratt til oppstart av flere viktige og interessante akuttmedisinske forskningsprosjekt. Flere av disse er arbeid rundt utvikling av ny metodologi innen akuttmedisinsk forskning, der nettopp forskning, utvikling og kvalitetsforbedring knyttes tett sammen. Det ble i 2003 engasjert i alt 8 stipendiater i 7 ulike prosjekt, hvorav er 3 PhD prosjekter. Temaene spenner fra prehospital- til intensivmedisin, alle anvendt klinisk forskning med fokus på akuttmedisinske problemstillinger. Prosjektene vil ha praktisk betydning for utviklingen av akuttmedisin innen Helse Vest RHF, men også nasjonalt, og forhåpentlig internasjonalt. Ved utgangen av 2003 var en publikasjon akseptert for publikasjon og to artikler til vurdering i internasjonale medisinske tidsskrift. Gjennom prosjektene er det etablert et samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet, Nasjonalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (NAKOS), og SINTEF, der RAKOS er tiltenkt hovedrollen som utvikler av et evalueringssystem for behovs-vurdering, effekt og effektivitet av ulike akuttmedisinske system. I dette arbeidet er både Direktoratet og SINTEF finansielle bidragsytere. RAKOS sitt ansvar er forskningsbidraget i form av metodeutvikling, en stipendiat, og prosjekt-koordinering. Videre samarbeider RAKOS forskning med de medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Odense, Danmark, og Traumeregisteret ved Ullevål Universitetssykehus. Gjennom RAKOS forskning er det anbefalt støtte til 4 enkeltprosjekt innen Helse Vest RHF, og avholdt et 14 timers kurs for 12 deltagere i databasebygging. Det er gitt veiledning til stipendiatene innen forskningsmetode, databasekonfigurering og medisinsk statistikk. Økonomisk har Sosial- og Helsedirektoratet, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdals Fond for Akuttmedisin vært viktige bidragsytere til forskningen ut over RAKOS sine egne midler. I 2004 vil RAKOS forskning arbeide for å styrke kompetansen innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning. Da RAKOS er regionalt kompetansesenter med stor grad av nettverksarbeid, gjøres dette ved å etablere samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt med miljø med slik kompetanse, og å øke tilknytningen av stipendiater innen slike prosjekt. I Norge drives det i dag anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning kun i begrenset omfang. Innen dette felt er overgangen mellom forskning, utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring mer flytende enn i andre former for medisinsk forskning. Denne type forskning prioriteres tradisjonelt sjelden ved tildeling av midler fra etablerte bidragsytere som Norges Forskningsråd og. RAKOS og Helse Vest RHF sin mulighet for å være en aktiv pådriver innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning og kvalitetsforbedring er helt avhengig av at dette arbeidet stimuleres gjennom særskilte tildelinger. Dette feltet og denne kompetansen bør etableres som et kuvøse-område i Helse Vest RHF, der forskningen i en etableringsperiode støttes med øremerkede midler for på et senere tidspunkt samordnes med tildelinger gjennom Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 11 av 36

12 Rapport fra fagkoordinatorene (utdrag) Fullstendige rapporter finnes som vedlegg til rapporten. RAKOS er involvert i 9 ulike forskningsarbeid. To av disse er publisert. Fagkoordinator for nødmeldetjenesten har vært involvert i fem ulike prosjekter. Disse har blant annet omhandlet resertifisering, elektronisk indeks, sykepleiefaglige oppgaver i AMK og regional AMK funksjon Funksjonen teknisk systemkoordinator er en overført funksjon fra Rogaland fylkeskommune / Helse Vest til RAKOS. Systemkoordinator har vært involvert i flere regionale og landsdekkende prosjekt for nødmeldetjenesten. Dette er blant annet regional helseberedskapsplan, opprinnelsesmarkering, avtale for digitale kart og nasjonal driftsorganisasjon for nødmeldetjenesten. I tillegg har han utarbeidet RAKOS logo og vært sentral i opprettingen av RAKOS sine web-sider. Fagkoordinator for luftambulanse har vært involvert i tre fagprosjekter, i tillegg til andre arbeid. Dette omhandler blant annet system for avviksrapportering, innføring av systemet AirDoc, fornying av helikopterparken i Helse Vest og katastrofeøvelser. Fagkoordinator for ambulanse har vært involvert flest prosjekter, og flere av disse er relativt omfattende der uvikling av felles medisinsk-operativ manual (MOM) har vært det største. Ut over arbeid med prosjekt er dette fagfeltet omfattende med stor aktivitet. Det bør vurderes om ikke funksjonen bør ha større stillingsandel enn 20%. Høringer: RAKOS har avgitt uttale på bla. ekom-lov og høringsutkast for ny forskrift for ambulansebil. Fagkooordinatorene har deltatt i utarbeidelse av den regionale helseberedsskapsplanen. Fagkoordinatorene har i tillegg ansvar for å etablere kontaktnett innenfor og utenfor regionen. Side 12 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

13 Samarbeid i nettverket og eksternt RAKOS har etablert et nært samarbeid med KOKOM i Bergen og NAKOS i Oslo samt Høgskolen i Stavanger. Det har også vært innledende kontakt med et tilsvarende kompetansesenter i Sverige, PREHOSPEN, i Borås. For enkeltprosjekter er det i tillegg etablert en rekke andre nyttige samarbeidsrelasjoner. RAKOS har fungert som sekretariat for det faglige nettverket. Det har utviklet seg et godt faglig fellesskap innen prehospital akuttmedisin i Helse Vest, der holdningen har vært å dele på arbeidet til gjensidig nytte. Slik kan bidra RAKOS til å utvikle en ensartet akuttmedisinsk helsetjeneste på høyt faglig nivå i hele regionen. Rapport fra SNLA s deltakelse Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har deltatt på samtlige driftsmøter i RAKOS og i tillegg vært representert ved alle Nettverksmøter. Representanter for SNLA har vært regionsjef Steinar Sellevold og ass. regionsjef Britt Ingrid Abrahamsen. SNLA har i 2003 støttet RAKOS med økonomiske og faglige bidrag. SNLA er en stor aktør innen norsk akuttmedisinsk forskning, utvikling og undervisning. Gjensidig kompetanse- og erfaringsoverføring har derfor vært av verdi for begge organisasjoner. Det økonomiske bidraget fra SNLA utgjorde i 2003 kr SNLA vil i 2004 utvikle videre det gode samarbeidet med RAKOS. Målet er i enda større grad å bruke RAKOS og Nettverket på en slik måte at tiltak som SNLA ønsker å starte i Helse Vest, kan diskuteres og eventuelt planlegges i samarbeid med RAKOS og Nettverket Det gir SNLA en unik mulighet til å tilby aktiviteter som er i tråd med aktørene i Helse Vest sine målsettinger. Steinar Sellevold regionsjef SNLA Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 13 av 36

14 Økonomi Nøkkeltall: Inntekter: Bevilget fra Helse Vest: Bevilget av SNLA: kr. 1,7 million (des 2003) kr. 0,5 million (utbetales 2004) Utgifter: Lønnskostnader / godtgjørelser: kr ,- Andre kostnader: - EDB utstyr - AV-utstyr - WEB-kostnader - Sekretariatskostnader Samlet utgift: kr. 209,943 Støtte til 23 fagutviklingsprosjekter innen Helse Vest: kr Side 14 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

15 Vedlegg: Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport Vedlegg 3. Publiserte rapporter Vedlegg 4. Fagkoordinatorenes rapporter Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 15 av 36

16 Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter Side 16 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

17 Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport Justert versjon 1 Etablering av Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest Arbeidsutvalgets utredning 4.november 2002 Justert i Nettverksmøte 27.mai 2003 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 17 av 36

18 Etablering av regionalt kompetansesenter i Akuttmedisin Arbeidsutvalgets utredning Bakgrunn Styret i Helse Vest RHF gjorde i sitt møte den følgende vedtak: 1. Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 2. Kompetansesenteret kan etableres i år 2002 innenfor rammen av testamentarisk gave fra Stiftelsen norsk Luftambulanse på 1 mill kroner. Videre driftskostnader tas opp i forbindelse med budsjett I brev av fra Helse Vest RHF bes Helse Stavanger HF om å følge opp vedtaket med følgende utdyping av oppgaver: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Vedlagt er relevant korrespondanse og saksforelegg. Bakgrunn for justering diskutert i Nettverksmøte 27.mai 2003 Helse Vest har bestemt at ingen kompetansesentre skal ha eget styre, men underlegges direktør i det helseforetak de er tilknyttet. Nettverksforum diskuterte konsekvensen av dette for Rapporten om etablering av RAKOS i møtet 27.mai Side 18 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

19 Arbeidsgruppens sammensetning Følgende har deltatt på møtene i gruppen: Helse Stavanger Brit V.Nordbø AMK-leder Sentralsjukehuset i Stavanger Olav Eielsen Seksjonsoverlege Sentralsjukehuset i Rogaland Elfinn Færevåg Systemansvarlig Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF Helse Bergen Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege Haukeland sykehus Paul F. Forstrønen Avd. overlege Haukeland sykehus, Akuttmottak Vara for Guttorm Brattebø i første møte: Kari Schrøder Hansenoverlege Haukeland sykehus Akuttmottak Helse Fonna Jan Agdestein Ambulanseleder Stord sjukehus Helse Førde Sigmund Bernharsen Avd. overlege Førde sentralsjukehus, akuttmottaket Terje Olav Øen Ambulansesjef Ambulansetenesta/MNT Helse Førde Andre Jan Erik Nilsen Medisinsk leder Stiftelsen Norsk Luftambulanse Lars Wiik Daglig leder NAKOS Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin Forfall: Helse Fonna Godtfred Ersland overlege Haugesund sjukehus, Akuttblokken Arbeidsgruppens mandat Sentralsjukehuset ved direktør for Akuttenheten ved SiR, Karin Sollid, har invitert de andre foretakene til å bli med og danne en arbeidsgruppe for å utrede organiseringen av det regionale kompetansesenteret. Direktøren har gitt uttrykk for at hele regionen må få et eierforhold til senteret. Fagmiljøet i regionen er derfor gitt anledning til å komme med råd vedr etablering og drift. Direktøren har gitt arbeidsgruppen følgende mandat : Definere oppgaver og funksjoner for kompetansesenteret Fremme forslag til organisering av senteret, økonomi og eventuell styrings- og referansegruppe Utarbeide retningslinjer for samarbeide med helseforetakene i Helse Vest Definere eksterne samarbeidspartnere Børe senteret ha et «kort» navn? Arbeidsmåte Gruppen har hatt to møter (i tillegg til ett ad hoc-møte med redusert deltakelse ) og ett avsluttende telefonmøte Elfinn Færevåg har vært arbeidsgruppens sekretær. Nødvendige justeringer av rapporten ble diskutert på Nettverksmøte 27.mai Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 19 av 36

20 Forslag til organisering av senteret, økonomi og styrings- og referansegruppe. Oppgaver og funksjoner for kompetansesenteret Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i brevet fra Helse Vest med oppgavebeskrivelsen: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Dessuten har arbeidsgruppen benyttet det regionale helseutvalgets definisjon på et regionalt kompetansesenter: Eit regionalt kompetansesenter har ansvar for forskning, utdanning av spesialpersonell, kvalitetssikring og vidareutvikling av fagområde/spesialitet Med eit regionalt kompetansesenter kan funksjonane også utførast i andre sjølvstendige avdelingar ved andres sjukehus (enn regionsjukehus) i regionen. Det regionale kompetansesenteret har vidare ansvar for å utarbeide tilrådingar, prosedyrar og standardar for fagområde/sjukdomar. Kompetansesenteret skal vektlegge grensesnittet mot sykehusenes øvrige medisinske kompetanse og organisasjon samt primærhelsetjenesten. Kompetansesenteret skal være høringsinstans i relevante saker og besvare disse i samarbeid med nettverket. Kompetansesenteret skal stå fritt til å fremme faglige synspunkt. Relevante utredningsoppgaver tilføres kompetansesenteret. Kompetansesenteret forutsettes å være en aktiv pådriver innen sitt område både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen foreslår at kompetansesenteret evalueres etter 3 år. Hovedsatsningsområder: Arbeidsgruppen foreslår at senteret har følgende hovedsatsingsområder (uprioritert rekkefølge): Samordning Faglig samarbeid Kompetanse Forskning Utdanning Kvalitetsikring Videre utvikling Høringsinstans Prosedyrer og standarder Forslagsvis detaljering av Kompetansesenterets hovedsatsninsområder er listet i vedlegg 5. Systemansvar, foretaks- og regionsovergripende oppgave. Ved brev av har Helse Vest RHF gitt Sentralsjukehuset i Rogaland i oppgave å ivareta de foretaksog regionsovergripende oppgavene som følger av forskriften, herunder systemansvar for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Foretakene avventer Helse Stavangers forslag til retningslinjer for denne funksjonen. Side 20 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

21 Organisering Oppdraget som kompetansesenter er gitt av Helse Vest RHF. Senteret er administrativt organisert under Sentralsjukehuset i Rogaland, Akuttenheten. Senteret er faglig uavhengig av SiR, men rapporterer til SiR for administrative forhold. I faglige spørsmål rapporterer senteret til Helse Vest RHF og leverer årlig rapport om virksomheten til Helse Vest RHF og helseforetakene. Helseforetakene henvender seg direkte til senteret i saker av faglig karakter. Kompetansesenteret i Stavanger har kontorfellesskap i nytt seksjonsbygg med prehospital enhet. Administrasjon Gruppen anbefaler at prinsippene for organisering av KoKom og forhold til Haukeland legges til grunn. Administrativ leder (deltid). Pt dekkes funksjonen av seksjonsoverlege Olav Eielsen Administrasjonskonsulent (fulltid). Ankerperson på senteret som opprettholder driftsfunksjoner og har oversikt over pågående aktiviteter og fremdriften i disse. Stillingen forutsettes utlyst. Sekretærfunksjoner leies inn ved behov. Arbeidsgruppen foreslår fagkoordinator for følgene områder: 1. Forskning og kvalitetsutvikling 2. Ambulanse (bil/båt) 3. Luftambulanse 4. Medisinsk nødmeldetjeneste/kommunikasjonsberedskap 5. Beredskap Fagkoordinatorene ansettes på deltid, for enkelte bør det på sikt vurderes heltidsstilling. Fagkoordinator kan ha kontorsted ved andre helseforetak i Helse Vest. Stillingene bør være engasjementer på åremål over minimum 2, fortrinnsvis 3 år. Utlysing av stillingene skal skje ved henvendelse fra direktøren ved SiR til de andre foretakene, for intern utlysing. Stillingene må beskrives med mulighet til fleksibilitet for å kunne tilpasses de aktulle søkerne. Den praktiske idriftsetting av senteret overlates til Helse Stavanger. For å få arbeidet raskt i gang må en bruke de ressurser og personer en har i miljøet. Tilsetting skal skje etter vanlige ansettelsesprosedyrer for tilsetting i Helse Vest eller de som leverer en tjeneste til Helse Vest. Det skal ved tilsetting også taes hensyn til fordeling av oppgaver i Helse Vest sitt område. Administrasjonsoppgaver Senteret skal ha sekretariatsfunksjon for de forskjellige prosjektene som er igangsatt. Sekretariatet utfører forskningskoordinering. støtte for prosjektdesign, analyse av nye prosjekter, støtte for sekretariatsfunksjoner, støtte for IT og programvare, støtte innen informasjon. Det skal koordinere og fremme søknader om midler til forskning og prosjekter. Økonomi Kompetansesenteret: Finansieres av Helse Vest med øremerkede midler. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt til etableringen med kr. 1 mill, og ønsker å bidra med økonomiske midler til senterets drift også i de kommende år. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 21 av 36

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kompetansesenter for distriktsutvikling Kompetansesenter for distriktsutvikling Tilknytningsform og organisatoriske rammer Statskonsult rapport 2006:18 Forord Regjeringen varslet i St.meld. nr.2l (2005-06) at den Onsker i etablere et kompetansesenter

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer