Dette er RAKOS Helse Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er RAKOS Helse Vest"

Transkript

1 Innhold Dette er RAKOS Helse Vest 2 Bakgrunn 3 Etablering 5 Oppstartvirksomheten i Ansatte 7 Organisering 8 Fagkoordinatorenes oppgaver 8 Web 10 Forskning 11 Rapport fra fagkoordinatorene (utdrag) 12 Samarbeid i nettverket og eksternt 13 Økonomi 14 Nøkkeltall: 14 Vedlegg: 15 Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter 16 Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport 17 Vedlegg 3. Publiserte rapporter 28 Rapport fra fagkoordinatorene 30 Bildet på forsiden er gjengitt med tillatelse fra billedkunstner Kjell Pahr-Iversen. Originalbildet henger i AMK-Stavanger til glede og inspirasjon i arbeidet.

2 Dette er RAKOS Helse Vest Styret i Helse Vest gjorde i 2002 følgende vedtak: 1. Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 2. Kompetansesenteret kan etableres i år 2002 innenfor rammen av testamentarisk gave fra Stiftelsen norsk Luftambulanse på 1 mill kroner. Videre driftskostnader tas opp i forbindelse med budsjett I brev fra Helse Vest RHF blir Helse Stavanger HF bedt om å følge opp vedtaket, med utdyping av oppgavene: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Side 2 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

3 Bakgrunn Hva er regionalt kompetansesenter? Før innføring av den nye helsereformen var det opprettet flere kompetansesenter innen forskjellige medisinske fagområder i helseregion vest, men ingen innen akuttmedisin. Det tidligere regionale helseutvalget hadde følgende definisjon på et regionalt kompetansesenter: Eit regionalt kompetansesenter har ansvar for forskning, utdanning av spesialpersonell, kvalitetssikring og vidareutvikling av fagområde/spesialitet. Med eit regionalt kompetansesenter kan funksjonane også utførast i andre sjølvstendige avdelingar ved andre sjukehus (enn regionsjukehus) i regionen. Det regionale kompetansesenteret har vidare ansvar for å utarbeide tilrådingar, prosedyrar og standardar for fagområde/sjukdomar. ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste faglig sett ved å løsrive denne virksomheten fra sykehusene. Spesielt legene mente at fordelen ved å tilhøre et medisinskfaglig miljø var svært viktig for utviklingen av prehospital akuttmedisin - som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Helse Vest RHF vedtok tidlig at ambulanse- og nødmeldetjenesten skulle være en integrert del i hvert helseforetak. Ja takk, begge deler - derfor opprettelsen av RAKOS Helse Vest Intensjonen bak etableringen av RAKOS Helse Vest var å knytte de fire foretakenes prehospitale virksomhet sammen i et levende og tett fellesskap, samtidig som hvert foretak har ansvaret for, og driver sine prehospitale tjenester som integrert del i sitt foretaks øvrige virksomhet. Styret i Helse Vest gjorde derfor vedtak om opprettelse av et Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS Helse Vest) og bestemte å gi oppdraget til Sentralsjukehuset i Rogaland ved Akuttklinikken. I forbindelse med etableringen ble det finansiert et professorat i fem år. Hvorfor et regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Ved innføringen av den nye helsereformen var det delte meninger til hvordan prehospital akuttmedisin burde organiseres. Noen miljøer gikk inn for at det burde etableres eget foretak for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste innen en region for å sikre en enhetlig utvikling og utnytte stordriftfordelene ; både med hensyn til fag, innkjøp og materiell. Andre mente et slikt sær-foretak ville isolere Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 3 av 36

4 Utdrag av pressemelding fra Helse Vest: Nytt regionalt kompetansesenter etableres Et nytt kompetansesenter for akuttmedisin blir etablert ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Sentret vil arbeide nært med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå i Oslo. Etableringen av det regionale kompetansesenteret er gjort mulig med betydelig økonomisk støtte fra Norsk Luftambulanse. - Det akuttmedisinske miljøet i Stavanger har lange tradisjoner for å være i fremste rekke i nasjonal, og til en viss grad også i internasjonal sammenheng, sier styreleder Arne Norheim i Helse Vest. Han fortsetter: - Det foregår viktig forskning ved SiR i dag. I samarbeid med et nasjonalt kompetansesenter vil denne kunne bli utvidet. Det akuttmedisinske miljøet ved Sentralsjukehuset i Rogaland kan vise til stor aktivitet innen fagutvikling og pionerprosjekter innen akuttmedisin og nødmeldetjeneste. Dessuten gir nærhet til Hovedredningssentralen for Sør-Norge mulighet for integrering og samordning av felles ressurser. Klinikkdirektør Karin Sollid, ved Akuttklinikken - Sentralsjukehuset i Rogaland fikk i oppgave å etablere kompetansesenteret og uttalte: RAKOS Helse Vest skal være et kompetansesenter med vekt på forskning, utvikling og kvalitetssikring for alle helseforetakene i helseregionen. Regionen har nå har fått en måte å samordne dette arbeidet på. RAKOS vil bli et viktig bindeledd til alle samarbeidspartnere, for eksempel til primærhelsetjenesten Side 4 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

5 Etableringen Etableringen av RAKOS Helse Vest har som målsetting å etablere et levende og tett nettverk innen ambulanse-, luftambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste for alle de 4 foretakene i Helse Vest. Intensjonen om å etablere et tett fellesskap mellom de fire foretakenes prehospitale virksomhet gjenspeiles også i logoen som består av fire ledd i en kjede. Utformingen av logoen symboliserer både at det skal være tett samarbeid mellom helseforetakene og at den er inspirert av kjeden som redder liv Ved å knytte fagmiljøene tettere sammen er det flere til å dele på felles oppgaver, og det er lettere å etablere en felles standard både faglig og utstyrsmessig. Dette muliggjør også samordning av felles innkjøp. RAKOS Helse Vest skal være sekretariat og dermed fungere som motoren i nettverksmodellen. RAKOS Helse Vest skal initiere og støtte praktisk rettede prosjekter innen akuttmedisin. RAKOS Helse Vest skal også legge til rette for medisinsk forskning innen akuttmedisin. Det er knyttet en professor II stilling til denne virksomheten. Etablering av RAKOS Helse Vest I beste nettverk-ånd inviterte direktøren ved Akuttklinikken i Helse Stavanger HF de andre foretakene til å danne en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et forslag til etablering og drift av RAKOS. Rapporten var ferdig november Korte utdrag fra innstillingen i rapporten: Kompetansesenteret skal vektlegge grensesnittet mot sykehusenes øvrige medisinske kompetanse og organisasjon samt primærhelsetjenesten. Kompetansesenteret skal være høringsinstans i relevante saker og besvare disse i samarbeid med nettverket. Kompetansesenteret skal stå fritt til å fremme faglige synspunkt. Relevante utredningsoppgaver tilføres kompetansesenteret. Kompetansesenteret forutsettes å være en aktiv pådriver innen sitt område både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen foreslår at kompetansesenteret evalueres etter 3 år. Hovedsatsningsområder: Arbeidsgruppen foreslår at senteret har følgende hovedsatsingsområder: Samordning Faglig samarbeid Kompetanse Forskning Utdanning Kvalitetsikring Videre utvikling Høringsinstans Prosedyrer og standarder Rapporten ble justert av Nettverksmøtet 27.mai 2003 da det ble mottatt signaler om at RAKOS ikke skulle ha eget styre. Det ble samtidig gjort presiseringer vedr. ansettelse av fagkoordinatorene. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 5 av 36

6 Administrasjon Gruppen anbefaler at prinsippene for organisering av KoKom i forhold til Haukeland legges til grunn. Administrativ leder (administrasjonskonsulent - fulltid) skal være ankerperson på senteret som opprettholder driftsfunksjoner og har oversikt over pågående aktiviteter og fremdriften i disse. Stillingen forutsettes utlyst. Sekretærfunksjoner leies inn ved behov. Arbeidsgruppen foreslår fagkoordinator for følgene områder: Forskning og kvalitetsutvikling Ambulanse (bil/båt) Luftambulanse Medisinsk nødmeldetjeneste/kommunikasjonsberedskap Beredskap Fagkoordinatorene ansettes på deltid. For enkelte fagområder bør det på sikt vurderes heltidsstilling. Fagkoordinator kan ha kontorsted ved andre helseforetak i Helse Vest. Arbeidsgruppen foreslo at RAKOS Helse Vest skulle ledes av et styre. Helse Vest RHF og Helse Stavanger HF har imidlertid bestemt at dette ikke var hensiktsmessig, og påpekt det som formålstjenlig at fagmiljøene / nettverket får direkte innflytelse på RAKOS virksomhet og prioriteringer. Dette skjer ved at det avholdes regelmessige nettverksmøter der helseforetakenes fag- og driftsansvarlige møter og fatter beslutning om RAKOS virksomhet innfor tildelt budsjett. Side 6 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

7 Oppstartvirksomheten i 2003 Formell åpning skjedde 05. november 2002, men da var ingen medarbeidere formelt tilsatt. I påvente av ansettelse av fagkoordinatorer ble stillingene besatt som kortvarige engasjement for å få i gang den faglige aktiviteten. Ansatte Fagkonsulentene har vært midlertidig engasjert i 20 % stilling. Følgende har vært engasjert i 2003: Daglig leder Olav Eielsen Administrasjons-leder Frode Myrland Systemkoordinator medisinsk nødmeldetjeneste Elfinn Færevåg Fagkoordinator medisinsk nødmeldetjeneste Brit Nordbø Fagkoordinator ambulanse (bil/båt) Olav Østebø Fagkoordinator luftambulanse Svein Arne Hapnes Fagkoordinator beredskap Terje Olav Øen Fagkoordinator forskning og kvalitetsutvikling Hans Morten Lossius Dr.med. professor II Eldar Søreide AV-medarbeider Svein Gabrielsen Lunde Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 7 av 36

8 Organisering Oppdraget som kompetansesenter er gitt av Helse Vest RHF. Senteret er administrativt organisert under Akuttklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Senteret er faglig uavhengig av SiR, men rapporterer til SiR for administrative forhold. I faglige spørsmål rapporterer senteret til Helse Vest RHF og leverer årlig rapport om virksomheten til Helse Vest RHF og helseforetakene. Helseforetakene henvender seg direkte til senteret i saker av faglig karakter. Kompetansesenteret i Stavanger har kontorfellesskap med prehospital enhet i nytt seksjonsbygg. Fagkoordinatorenes oppgaver: Nettverksbygging Styrke det faglige samarbeidet innen fagfeltet i vår helseregion Inspirere og initiere fagprosjekter innen fagfeltet Holde oversikt over pågående aktiviteter Utarbeide tilrådinger og høringsnotater innen eget fagfelt Delta på fagsamlinger Etablere nettverksforbindelse med andre kompetansesentra Holde seg à jour innen fagområdet og formidle dette til miljøet Holde eget web-område à jour Nettverksmøter: Det har vært avholdt følgende nettverksmøter: Stord:17-18 /3; Bergen: 27/5, 23-24/9, 06/11 Disse møtene har blitt en viktig felles arena for både ambulanse- luftambulanse og medisinsk nødhjelptjeneste i vår helseregion og bidratt til en samordnet og felles utvikling av de prehospitale tjenestene i regionen. Utvikling av felles opplæringsprogram, prosedyrer og utstyr har vært viktige tema på møtene. For å illustrere bredden i temaene, er det nedenfor listet opp sakslister fra møtet 6/11: Orientering fra fagkoordinatorene Status prosjekter RAKOS Budsjett RAKOS Status Regional AMK Orientering fra Stiftelsen NLA, RAKOS Status Helseberedskapsplan Gjennomgang av de prehospitale tjenester i Helse vest. Status. Innspill til utvalgets mandat. Storøvelse i Bergen. Kart: Status felles innkjøp Orientering om syketransport Profilering av ambulansetjenesten i Helse Vest. Lærlingordningen amb.tjenesten. Behov for struktur i utdannelse av veiledere Standardisering av utstyr ambulanse. Backboard, vurderingskriterier Leiarkurs for operativ leiar helse / fagleiar helse Flight Following, prosedyre ved driftsavbrudd i luftambulansetjenesten Innkjøp av ambulansar og utstyr - formalisering av arbeid Valg av 12 avled EKG - ulike typer og innstillinga sine føringar Felles prosedyrer for luftambulansen (MOM) Sjekkliste for luftambulanseleger Prosedyreverk AMK, fordel med felles innsats? Ny opprinnelsesmarkering. Brukerspesifikasjon Medisinsk indeks og Elektronisk med. Indeks Høgskolebasert utdanning for AMK-opr. AMK-sentraler uten 113 meldinger, benevning. Gjennomgang av øvelsen/vurdert ut fra prosedyren Møtene har først hatt en fellessesjon, og deretter delt opp i parallelle deler for ambulanse, luftambulanse og AMK / nødmeldetjenesten. Side 8 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

9 Prosjekter En svært viktig del av kompetansesenterets virksomhet er å oppmuntre til prosjekter innen prehospital akuttmedisin. Det er derfor gledelig at det er igangsatt svært mange prosjekt i Prosjektene er dels rent praktisk rettede og dreier seg om økt sikkerhet innen ambulanse- og luftambulansetjenesten, faglige evalueringsprosjekter, prosjekter som tar sikte på utarbeidelse av felles faglige retningslinjer etc. Søknadene om prosjektmidler behandles av de respektive fagkoordinatorer. Disse innstiller søknadene i prioritert rekkefølge og legger innstillingen frem for nettverket som er godkjenningsinstans. Listen over godkjente prosjekter igangsatt i 2003: Felles medisinsk-operativ manual for ambulansetjenesten i Helse Vest EKG, trombolyse First responderberedskap Resertifiseringsprosjekt Elektronisk indeks Sykepleiefaglige funksjoner Medisinske prosedyrer for luftambulansetjenesten Skredgruppen som del av luftbåren skredredning Samordning av utstyr i luftambulansen Kvalitetsindikatorer for ambulansetjenesten Samordning av behandlingsprosedyrer for luftambulansetjenesten Kartlegging og analyse av risiko i.f.m dagens luftambulansetjeneste med helikopter Eli - Elektronisk indeks, tillegg til prosjekt nr. 0.5 Kvalitetsbasert akutt utrykning Aktiv redningstrening Simulatortrening Mann over bord Barn sin tryggleik i ambulansen Videodokumentert øving av Regional AMKfunksjon Saneringskompetanse Smittevern Redusert tidsforbruk startkort Mer til MOM Prehospital behandling av brystsmerter Utviklingsprosjekt faglighet i nødmeldetjenesten Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 9 av 36

10 Web RAKOS ønsker at hjemmesiden skal bli en viktig felles møteplass for alle som er engasjert i prehospital akuttmedisin i Helse Vest. Her legges det ut møtereferater, felles prosedyrer, faglige nyheter, kursoversikter og aktuelle lenker. (utsnitt fra websiden) Side 10 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

11 Forskning Intensjoner og målsettinger I forbindelse med opprettelsen av RAKOS ble det vektlagt at senteret skulle stimulere til, og koordinere akuttmedisinsk prosjektarbeid og forskning. Dette skulle gjøres gjennom å tildele midler til prosjekt innen fagutvikling, kvalitetsikring og forskning. Tildelingene innen forskning skulle primært gå til begrensede prosjekt, men også enkelte mer omfattende arbeider i form av forskningsstipendiater. Midlene skulle dels skaffes til veie gjennom faste overføringer fra Helse Vest RHF og dels fra andre aktuelle bidragsytere. RAKOS har nå passert sitt første ordinære driftsår, og aktiviteten innen forskning har vært allsidig, med fokus på å starte byggingen av et sterkt forskningsmiljø. Den akademiske aktiviteten er knyttet til et professorat i akuttmedisin, en forskningskoordinator og et forskningsutvalg. RAKOS har, tross nylig etablering, bidratt til oppstart av flere viktige og interessante akuttmedisinske forskningsprosjekt. Flere av disse er arbeid rundt utvikling av ny metodologi innen akuttmedisinsk forskning, der nettopp forskning, utvikling og kvalitetsforbedring knyttes tett sammen. Det ble i 2003 engasjert i alt 8 stipendiater i 7 ulike prosjekt, hvorav er 3 PhD prosjekter. Temaene spenner fra prehospital- til intensivmedisin, alle anvendt klinisk forskning med fokus på akuttmedisinske problemstillinger. Prosjektene vil ha praktisk betydning for utviklingen av akuttmedisin innen Helse Vest RHF, men også nasjonalt, og forhåpentlig internasjonalt. Ved utgangen av 2003 var en publikasjon akseptert for publikasjon og to artikler til vurdering i internasjonale medisinske tidsskrift. Gjennom prosjektene er det etablert et samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet, Nasjonalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (NAKOS), og SINTEF, der RAKOS er tiltenkt hovedrollen som utvikler av et evalueringssystem for behovs-vurdering, effekt og effektivitet av ulike akuttmedisinske system. I dette arbeidet er både Direktoratet og SINTEF finansielle bidragsytere. RAKOS sitt ansvar er forskningsbidraget i form av metodeutvikling, en stipendiat, og prosjekt-koordinering. Videre samarbeider RAKOS forskning med de medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Odense, Danmark, og Traumeregisteret ved Ullevål Universitetssykehus. Gjennom RAKOS forskning er det anbefalt støtte til 4 enkeltprosjekt innen Helse Vest RHF, og avholdt et 14 timers kurs for 12 deltagere i databasebygging. Det er gitt veiledning til stipendiatene innen forskningsmetode, databasekonfigurering og medisinsk statistikk. Økonomisk har Sosial- og Helsedirektoratet, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdals Fond for Akuttmedisin vært viktige bidragsytere til forskningen ut over RAKOS sine egne midler. I 2004 vil RAKOS forskning arbeide for å styrke kompetansen innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning. Da RAKOS er regionalt kompetansesenter med stor grad av nettverksarbeid, gjøres dette ved å etablere samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt med miljø med slik kompetanse, og å øke tilknytningen av stipendiater innen slike prosjekt. I Norge drives det i dag anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning kun i begrenset omfang. Innen dette felt er overgangen mellom forskning, utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring mer flytende enn i andre former for medisinsk forskning. Denne type forskning prioriteres tradisjonelt sjelden ved tildeling av midler fra etablerte bidragsytere som Norges Forskningsråd og. RAKOS og Helse Vest RHF sin mulighet for å være en aktiv pådriver innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning og kvalitetsforbedring er helt avhengig av at dette arbeidet stimuleres gjennom særskilte tildelinger. Dette feltet og denne kompetansen bør etableres som et kuvøse-område i Helse Vest RHF, der forskningen i en etableringsperiode støttes med øremerkede midler for på et senere tidspunkt samordnes med tildelinger gjennom Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 11 av 36

12 Rapport fra fagkoordinatorene (utdrag) Fullstendige rapporter finnes som vedlegg til rapporten. RAKOS er involvert i 9 ulike forskningsarbeid. To av disse er publisert. Fagkoordinator for nødmeldetjenesten har vært involvert i fem ulike prosjekter. Disse har blant annet omhandlet resertifisering, elektronisk indeks, sykepleiefaglige oppgaver i AMK og regional AMK funksjon Funksjonen teknisk systemkoordinator er en overført funksjon fra Rogaland fylkeskommune / Helse Vest til RAKOS. Systemkoordinator har vært involvert i flere regionale og landsdekkende prosjekt for nødmeldetjenesten. Dette er blant annet regional helseberedskapsplan, opprinnelsesmarkering, avtale for digitale kart og nasjonal driftsorganisasjon for nødmeldetjenesten. I tillegg har han utarbeidet RAKOS logo og vært sentral i opprettingen av RAKOS sine web-sider. Fagkoordinator for luftambulanse har vært involvert i tre fagprosjekter, i tillegg til andre arbeid. Dette omhandler blant annet system for avviksrapportering, innføring av systemet AirDoc, fornying av helikopterparken i Helse Vest og katastrofeøvelser. Fagkoordinator for ambulanse har vært involvert flest prosjekter, og flere av disse er relativt omfattende der uvikling av felles medisinsk-operativ manual (MOM) har vært det største. Ut over arbeid med prosjekt er dette fagfeltet omfattende med stor aktivitet. Det bør vurderes om ikke funksjonen bør ha større stillingsandel enn 20%. Høringer: RAKOS har avgitt uttale på bla. ekom-lov og høringsutkast for ny forskrift for ambulansebil. Fagkooordinatorene har deltatt i utarbeidelse av den regionale helseberedsskapsplanen. Fagkoordinatorene har i tillegg ansvar for å etablere kontaktnett innenfor og utenfor regionen. Side 12 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

13 Samarbeid i nettverket og eksternt RAKOS har etablert et nært samarbeid med KOKOM i Bergen og NAKOS i Oslo samt Høgskolen i Stavanger. Det har også vært innledende kontakt med et tilsvarende kompetansesenter i Sverige, PREHOSPEN, i Borås. For enkeltprosjekter er det i tillegg etablert en rekke andre nyttige samarbeidsrelasjoner. RAKOS har fungert som sekretariat for det faglige nettverket. Det har utviklet seg et godt faglig fellesskap innen prehospital akuttmedisin i Helse Vest, der holdningen har vært å dele på arbeidet til gjensidig nytte. Slik kan bidra RAKOS til å utvikle en ensartet akuttmedisinsk helsetjeneste på høyt faglig nivå i hele regionen. Rapport fra SNLA s deltakelse Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har deltatt på samtlige driftsmøter i RAKOS og i tillegg vært representert ved alle Nettverksmøter. Representanter for SNLA har vært regionsjef Steinar Sellevold og ass. regionsjef Britt Ingrid Abrahamsen. SNLA har i 2003 støttet RAKOS med økonomiske og faglige bidrag. SNLA er en stor aktør innen norsk akuttmedisinsk forskning, utvikling og undervisning. Gjensidig kompetanse- og erfaringsoverføring har derfor vært av verdi for begge organisasjoner. Det økonomiske bidraget fra SNLA utgjorde i 2003 kr SNLA vil i 2004 utvikle videre det gode samarbeidet med RAKOS. Målet er i enda større grad å bruke RAKOS og Nettverket på en slik måte at tiltak som SNLA ønsker å starte i Helse Vest, kan diskuteres og eventuelt planlegges i samarbeid med RAKOS og Nettverket Det gir SNLA en unik mulighet til å tilby aktiviteter som er i tråd med aktørene i Helse Vest sine målsettinger. Steinar Sellevold regionsjef SNLA Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 13 av 36

14 Økonomi Nøkkeltall: Inntekter: Bevilget fra Helse Vest: Bevilget av SNLA: kr. 1,7 million (des 2003) kr. 0,5 million (utbetales 2004) Utgifter: Lønnskostnader / godtgjørelser: kr ,- Andre kostnader: - EDB utstyr - AV-utstyr - WEB-kostnader - Sekretariatskostnader Samlet utgift: kr. 209,943 Støtte til 23 fagutviklingsprosjekter innen Helse Vest: kr Side 14 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

15 Vedlegg: Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport Vedlegg 3. Publiserte rapporter Vedlegg 4. Fagkoordinatorenes rapporter Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 15 av 36

16 Vedlegg 1. Søknadsskjema for prosjekter Side 16 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

17 Vedlegg 2. Arbeidsgruppens rapport Justert versjon 1 Etablering av Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest Arbeidsutvalgets utredning 4.november 2002 Justert i Nettverksmøte 27.mai 2003 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 17 av 36

18 Etablering av regionalt kompetansesenter i Akuttmedisin Arbeidsutvalgets utredning Bakgrunn Styret i Helse Vest RHF gjorde i sitt møte den følgende vedtak: 1. Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 2. Kompetansesenteret kan etableres i år 2002 innenfor rammen av testamentarisk gave fra Stiftelsen norsk Luftambulanse på 1 mill kroner. Videre driftskostnader tas opp i forbindelse med budsjett I brev av fra Helse Vest RHF bes Helse Stavanger HF om å følge opp vedtaket med følgende utdyping av oppgaver: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Vedlagt er relevant korrespondanse og saksforelegg. Bakgrunn for justering diskutert i Nettverksmøte 27.mai 2003 Helse Vest har bestemt at ingen kompetansesentre skal ha eget styre, men underlegges direktør i det helseforetak de er tilknyttet. Nettverksforum diskuterte konsekvensen av dette for Rapporten om etablering av RAKOS i møtet 27.mai Side 18 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

19 Arbeidsgruppens sammensetning Følgende har deltatt på møtene i gruppen: Helse Stavanger Brit V.Nordbø AMK-leder Sentralsjukehuset i Stavanger Olav Eielsen Seksjonsoverlege Sentralsjukehuset i Rogaland Elfinn Færevåg Systemansvarlig Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF Helse Bergen Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege Haukeland sykehus Paul F. Forstrønen Avd. overlege Haukeland sykehus, Akuttmottak Vara for Guttorm Brattebø i første møte: Kari Schrøder Hansenoverlege Haukeland sykehus Akuttmottak Helse Fonna Jan Agdestein Ambulanseleder Stord sjukehus Helse Førde Sigmund Bernharsen Avd. overlege Førde sentralsjukehus, akuttmottaket Terje Olav Øen Ambulansesjef Ambulansetenesta/MNT Helse Førde Andre Jan Erik Nilsen Medisinsk leder Stiftelsen Norsk Luftambulanse Lars Wiik Daglig leder NAKOS Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin Forfall: Helse Fonna Godtfred Ersland overlege Haugesund sjukehus, Akuttblokken Arbeidsgruppens mandat Sentralsjukehuset ved direktør for Akuttenheten ved SiR, Karin Sollid, har invitert de andre foretakene til å bli med og danne en arbeidsgruppe for å utrede organiseringen av det regionale kompetansesenteret. Direktøren har gitt uttrykk for at hele regionen må få et eierforhold til senteret. Fagmiljøet i regionen er derfor gitt anledning til å komme med råd vedr etablering og drift. Direktøren har gitt arbeidsgruppen følgende mandat : Definere oppgaver og funksjoner for kompetansesenteret Fremme forslag til organisering av senteret, økonomi og eventuell styrings- og referansegruppe Utarbeide retningslinjer for samarbeide med helseforetakene i Helse Vest Definere eksterne samarbeidspartnere Børe senteret ha et «kort» navn? Arbeidsmåte Gruppen har hatt to møter (i tillegg til ett ad hoc-møte med redusert deltakelse ) og ett avsluttende telefonmøte Elfinn Færevåg har vært arbeidsgruppens sekretær. Nødvendige justeringer av rapporten ble diskutert på Nettverksmøte 27.mai Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 19 av 36

20 Forslag til organisering av senteret, økonomi og styrings- og referansegruppe. Oppgaver og funksjoner for kompetansesenteret Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i brevet fra Helse Vest med oppgavebeskrivelsen: Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Dessuten har arbeidsgruppen benyttet det regionale helseutvalgets definisjon på et regionalt kompetansesenter: Eit regionalt kompetansesenter har ansvar for forskning, utdanning av spesialpersonell, kvalitetssikring og vidareutvikling av fagområde/spesialitet Med eit regionalt kompetansesenter kan funksjonane også utførast i andre sjølvstendige avdelingar ved andres sjukehus (enn regionsjukehus) i regionen. Det regionale kompetansesenteret har vidare ansvar for å utarbeide tilrådingar, prosedyrar og standardar for fagområde/sjukdomar. Kompetansesenteret skal vektlegge grensesnittet mot sykehusenes øvrige medisinske kompetanse og organisasjon samt primærhelsetjenesten. Kompetansesenteret skal være høringsinstans i relevante saker og besvare disse i samarbeid med nettverket. Kompetansesenteret skal stå fritt til å fremme faglige synspunkt. Relevante utredningsoppgaver tilføres kompetansesenteret. Kompetansesenteret forutsettes å være en aktiv pådriver innen sitt område både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen foreslår at kompetansesenteret evalueres etter 3 år. Hovedsatsningsområder: Arbeidsgruppen foreslår at senteret har følgende hovedsatsingsområder (uprioritert rekkefølge): Samordning Faglig samarbeid Kompetanse Forskning Utdanning Kvalitetsikring Videre utvikling Høringsinstans Prosedyrer og standarder Forslagsvis detaljering av Kompetansesenterets hovedsatsninsområder er listet i vedlegg 5. Systemansvar, foretaks- og regionsovergripende oppgave. Ved brev av har Helse Vest RHF gitt Sentralsjukehuset i Rogaland i oppgave å ivareta de foretaksog regionsovergripende oppgavene som følger av forskriften, herunder systemansvar for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Foretakene avventer Helse Stavangers forslag til retningslinjer for denne funksjonen. Side 20 av 36 Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest

21 Organisering Oppdraget som kompetansesenter er gitt av Helse Vest RHF. Senteret er administrativt organisert under Sentralsjukehuset i Rogaland, Akuttenheten. Senteret er faglig uavhengig av SiR, men rapporterer til SiR for administrative forhold. I faglige spørsmål rapporterer senteret til Helse Vest RHF og leverer årlig rapport om virksomheten til Helse Vest RHF og helseforetakene. Helseforetakene henvender seg direkte til senteret i saker av faglig karakter. Kompetansesenteret i Stavanger har kontorfellesskap i nytt seksjonsbygg med prehospital enhet. Administrasjon Gruppen anbefaler at prinsippene for organisering av KoKom og forhold til Haukeland legges til grunn. Administrativ leder (deltid). Pt dekkes funksjonen av seksjonsoverlege Olav Eielsen Administrasjonskonsulent (fulltid). Ankerperson på senteret som opprettholder driftsfunksjoner og har oversikt over pågående aktiviteter og fremdriften i disse. Stillingen forutsettes utlyst. Sekretærfunksjoner leies inn ved behov. Arbeidsgruppen foreslår fagkoordinator for følgene områder: 1. Forskning og kvalitetsutvikling 2. Ambulanse (bil/båt) 3. Luftambulanse 4. Medisinsk nødmeldetjeneste/kommunikasjonsberedskap 5. Beredskap Fagkoordinatorene ansettes på deltid, for enkelte bør det på sikt vurderes heltidsstilling. Fagkoordinator kan ha kontorsted ved andre helseforetak i Helse Vest. Stillingene bør være engasjementer på åremål over minimum 2, fortrinnsvis 3 år. Utlysing av stillingene skal skje ved henvendelse fra direktøren ved SiR til de andre foretakene, for intern utlysing. Stillingene må beskrives med mulighet til fleksibilitet for å kunne tilpasses de aktulle søkerne. Den praktiske idriftsetting av senteret overlates til Helse Stavanger. For å få arbeidet raskt i gang må en bruke de ressurser og personer en har i miljøet. Tilsetting skal skje etter vanlige ansettelsesprosedyrer for tilsetting i Helse Vest eller de som leverer en tjeneste til Helse Vest. Det skal ved tilsetting også taes hensyn til fordeling av oppgaver i Helse Vest sitt område. Administrasjonsoppgaver Senteret skal ha sekretariatsfunksjon for de forskjellige prosjektene som er igangsatt. Sekretariatet utfører forskningskoordinering. støtte for prosjektdesign, analyse av nye prosjekter, støtte for sekretariatsfunksjoner, støtte for IT og programvare, støtte innen informasjon. Det skal koordinere og fremme søknader om midler til forskning og prosjekter. Økonomi Kompetansesenteret: Finansieres av Helse Vest med øremerkede midler. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt til etableringen med kr. 1 mill, og ønsker å bidra med økonomiske midler til senterets drift også i de kommende år. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Side 21 av 36

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Den akuttmedisinske kjede AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb 12.02.2014 Erik Kreyberg Normann Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Nytt fra Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF

Nytt fra Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Nytt fra Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Jan Erik Nilsen Daglig leder Sola 08.11.12 Referansegruppe 2012-2014 Helse Nord: David Nystad Vara:

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK I statsbudsjettet for 2006 ble bruken av praksisveiledningsmidlene endret. Intensjonen var å stimulere til gode samarbeidsprosjekter

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Nasjonal bachelor paramedic studieplan. Elisabeth Jeppesen Nasjonal arbeidsgruppe

Nasjonal bachelor paramedic studieplan. Elisabeth Jeppesen Nasjonal arbeidsgruppe Nasjonal bachelor paramedic studieplan Elisabeth Jeppesen Nasjonal arbeidsgruppe Milepæler i ambulansetjenestens historie Ambulansetjenesten i Oslo er landets eldste og fikk sine første sykebiler i 1916

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Referanse Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 28-2015 Orienteringssak Opplæring i driftsfase Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Ambulansejournalen livsviktig!

Ambulansejournalen livsviktig! Ambulansejournalen livsviktig! Kjetil G. Ringdal Stiftelsen Norsk Luftambulanse Akuttmedisin 2010, Lillestrøm Traumesystem Traumeregistrering Prehospitale data Traumesystem Rett pasient levert til rett

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Norwegian Manchester Triage Group

Norwegian Manchester Triage Group Styringsgruppen NMTG Deres ref: Vår ref (saksnr): Endre Sandvik Referent: Mrh Dato: 06.03.2012 Referat fra styringsgruppemøte Tilstede: Henriette Tyldum, Ahus. Germar Schneider, Bærum legevakt. Martha

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID RAMMEAVTALE mellom HØGSKOLEN I OSLO og HELSE SØR-ØST RHF om SAMARBEID OM UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1 INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE VEST RHF Tid: Fredag 25. januar 2002, kl 10.00 14.30 Sted: Helse Vest RHF, Luramyrveien 71, 4313 Sandnes Til behandlig forelå: Saksliste: Sak 001/02 B Protokoll fra styremøtet

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer