Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller per e-post Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Merknad: Kommunestyretmøtet starter med en halvtime spørretime hvor kommunens innbyggere får stille spørsmål til politikere og administrasjon. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 14/14 PS 15/14 PS 16/14 RS 3/14 RS 4/14 RS 5/14 RS 6/14 RS 7/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Skjenkebevilling - Lakselv Gjestgiveri AS Skjenkebevilling til Bungalåven v/ Leif Andre Risbruna Serverings- og skjenkebevilling - Go Biten Pizzabar AS Nasjonal tvisteløsningsnemd - Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) PS 17/14 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 PS 18/14 Reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune PS 19/14 Valg av styremedlemmer til Porsanger Arbeidssamvirke as 2014 PS 20/14 Tjenesteavtale og samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF PS 21/14 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsanger kommune PS 22/14 Budsjettregulering

3 PS 14/14 Godkjenning av innkalling PS 15/14 Godkjenning av saksliste PS 16/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 3/14 Orienteringer Ordførers orientering Rådmannens orientering FIMIL v Atle Hove orienterer. Diskusjonssak ved Porsanger FRP se eget vedlegg.

4 Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2013/ Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Skjenkebevilling - Lakselv Gjestgiveri AS Dokumenter i saken Kunnskapsprøve Firmaattest Skatteattest Tegninger Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1 6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Saken behandles av formannskapet etter delegert myndighet. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

5 Saksutredning Lakselv gjestegiveri AS er ett aksjeselskap. Foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Lakselv Gjestegiveri AS søker om fornying av skjenkebevilling for deres lokaler, samt Uterestaurant og uteområde tilhørende bygget. Lakselv Gjestegiveri AS søker om å få godkjent Heidi Dalsbø som styrer for bevillingen, med Odd-Jarle Johansen som stedsfortreder. Vurdering Porsanger kommune har ikke mottatt klage på utøvingen av salgsbevillingen for Lakselv Gjestegiveri AS. Det er heller ikke kommet inn noen innvendinger fra høringsinnstanser. Styrer og stedsfortreder har bestått kunnskapsprøven for salg av alkoholholdig drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 c. Rådmannens innstilling Arctic hoteldrift Lakselv AS innvilges følgende bevilling for perioden : På grunn av stedets beliggenhet gis det dispensasjon fra kommunens alkoholpolitiske retningslinjer på denne søknaden. Porsanger formannskap innvilger skjenking av øl, vin og brennevin på Gjesten Restauranten & Bar, samt uterestaurant, Naustet og Badesjarken med utvidet skjenketid søndager - torsdager fra klokken 08:00 til kl. 01:00 og på dager før lørdager, søndager og helligdager fra 08:00 til kl. 03:00. Skjenketiden gjelder også kjellerbar (tidligere Papagaya) og velværeavdelingen Heidi Dalsbø godkjennes som skjenkestyrer, med Odd-Jarle Johansen som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Endringsforslag fra formannskapet: «Dato bevillingen gjelder ifra endres til dagens dato» Votering: Enstemmig Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Votering: Enstemmig

6 Formannsakpets vedtak Lakselv hotell (Lakselv Gjestegiveri AS) innvilges følgende bevilling for perioden : På grunn av stedets beliggenhet gis det dispensasjon fra kommunens alkoholpolitiske retningslinjer på denne søknaden. Porsanger formannskap innvilger skjenking av øl, vin og brennevin på Gjesten Restauranten & Bar, samt uterestaurant, Naustet og Badesjarken med utvidet skjenketid søndager - torsdager fra klokken 08:00 til kl. 01:00 og på dager før lørdager, søndager og helligdager fra 08:00 til kl. 03:00. Skjenketiden gjelder også kjellerbar (tidligere Papagaya) og velværeavdelingen Heidi Dalsbø godkjennes som skjenkestyrer, med Odd-Jarle Johansen som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/100-2 Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Skjenkebevilling til Bungalåven v/ Leif Andre Risbruna Dokumenter i saken Søknad om skjenkebevilling Firmaattest Skatteattest Kart over skjenkeområde Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1-6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Saken behandles av formannskapet etter delegert myndighet. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

8 Saksutredning Bungalåven AS er ett aksjeselskap som eies av Leif Andre Risbruna, John Eira og Børre Olsen. Foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Bungalåven søker om fornying av skjenkebevilling for deres lokale, samt terasse/uteområdet tilhørende bygget. Bungalåven søker om å få godkjent Leif Andre Risbruna som styrer for bevillingen. På grunn av skjenkestedets størrelse vil det for øyeblikket ikke oppnevnes stedsfortreder. Vurdering Porsanger kommune har ikke mottatt klage på utøvingen av salgsbevillingen for Bungalåven. Det er heller ikke kommet inn noen innvendinger fra høringsinnstanser. Styrer har bestått kunnskapsprøven for salg av alkoholholdig drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 c og etablererprøven i henhold til serveringslovens bestemmelser 5. Styrer har bestått etablererprøve og få innvilget serveringsbevilling for Bungalåven. Søknad om serveringsbevilling behandles av rådmannen etter delegert fullmakt. Serveringsbevillingen vil derfor være i orden før søknaden behandles. Rådmannens innstilling Bungalåven v/ Leif Andre Risbruna gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. - på Bungalåvens lokaler, terasse/uteområde og lavvu tilhørende bygget: Det gis følgende bevilling fra og med fram til : For Bungalåvens lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 03:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 03:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse og lavvu tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Leif Andre Risbruna godkjennes som styrer for bevillingen. Stedsfortreder vil oppnevnes ved en senere anledning. Det på grunn av skjenkestedets størrelse ikke nødvendig å oppnevne stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

9 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak Bungalåven v/ Leif Andre Risbruna gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. - på Bungalåvens lokaler, terasse/uteområde og lavvu tilhørende bygget: Det gis følgende bevilling fra og med fram til : For Bungalåvens lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 03:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 03:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse og lavvu tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Leif Andre Risbruna godkjennes som styrer for bevillingen. Stedsfortreder vil oppnevnes ved en senere anledning. Det på grunn av skjenkestedets størrelse ikke nødvendig å oppnevne stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

10 Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2014/119-2 Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Serverings- og skjenkebevilling - Go Biten Pizzabar AS Dokumenter i saken Søknad om fornying av skjenkebevilling Tegninger Skatteattest Firmaattest Bekreftelse på bestått skjenkeprøve og etablererprøve Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1 6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumsprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Saken behandles av formannskapet etter delegert myndighet. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

11 Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Saksutredning Go biten Pizza og grill AS er ett aksjeselskap hvor Koger Abdulrahim er aksjeeier. Aksjeselskapet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Go biten Pizza og grill AS søker om serverings- og skjenkebevilling for deres lokale, samt terasse/uteområdet tilhørende bygget. Go biten Pizza og grill AS søker om å få godkjent Star Shewani som styrer for bevillingen, med Ivan Mehidi som stedsfortreder. Vurdering Porsanger kommune har ikke mottatt klage på utøvingen av salgsbevillingen for Go biten Pizza og grill AS. Det er heller ikke kommet inn noen innvendinger fra høringsinnstanser. Styrer har bestått kunnskapsprøven for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 c. Rådmannens innstilling Go biten Pizza og grill AS v/ Koger Abdulrahim gis serverings- og skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. på Go biten Pizza og grill sine lokaler og terasse/uteområde tilhørende bygget: Det gis følgende bevilling fra og med fram til for Go biten Pizza og grill sine lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 22:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 22:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Star Shewani godkjennes som styrer for bevillingen med Ivan Mehidi som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

12 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilleggsforslag fra Jonas Nymo, H: «Formannskapet anmoder om at Gobiten pizza & grill AS finner en ny stedsfortreder da nåværende stedsfortreder er bosatt utenfor kommunen.» Votering: Enstemmig Endringsforslag fra formannskapet: «Dato bevillingen gjelder ifra endres til dagens dato» Votering: Enstemmig Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Votering: Enstemmig Formannsakpets vedtak Go biten Pizza og grill AS v/ Koger Abdulrahim gis serverings- og skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. på Go biten Pizza og grill sine lokaler og terasse/uteområde tilhørende bygget: Det gis følgende bevilling fra og med fram til for Go biten Pizza og grill sine lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 22:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 22:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Star Shewani godkjennes som styrer for bevillingen med Ivan Mehidi som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingen utøves i hht alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Formannskapet anmoder om at Gobiten pizza & grill AS finner en ny stedsfortreder da nåværende stedsfortreder er bosatt utenfor kommunen

13 Jon Hilmar Iversen Sekretariatet for tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/675-1/ Helge Nicolaisen Nasjonal tvisteløsningsnemd - Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) «Varsel om prosess og fremsettelse av klage avklaring før videre behandling.» Finnmarkssykehuset har vedtatt en omorganisering og flytting av tilbud innen psykisk helsevern. Omorganisering og flytting av tilbud utføres gjennom et arbeid som etter Porsanger kommunes syn ikke har ivaretatt samhandlingsreformen intensjoner, verdigrunnlag og avtaledokumenter. Denne vurderingen støttes også av Overordnet Samarbeids Organ (OSO) i Finnmark. (se egen del om dette i oppsatt brev) Brukerne er i dag godt integrert i Porsangersamfunnet ved at psykiatrisk virksomhet har vært etablert i kommunen i vel 40år. Virksomheten er sentralt plassert i Lakselv og framstår som meget moderne i gode tilrettelagte lokaler. Pasientene har også uttrykt at de er fornøyd med virksomheten og vil den fortsatt skal være her. Dette kan dokumenteres av institusjonens ligge-døgnsstatistikker, samt det faktum at pasientene selv initierte en egen underskriftskampanje for opprettholdelse av tilbudet i Lakselv. Institusjonens 4 nasjonale plasser til samiske pasienter fra hele landet, er for øvrig lett tilgjengelig med offentlige transportmidler inkl. fly. Innledende kommentarer: Finnmarkssykehuset har vedtatt en omorganisering og flytting av tilbud innen psykisk helsevern. Omorganisering og flytting av tilbud utføres gjennom et arbeid som ikke har ivaretatt samhandlingsreformen intensjoner, verdigrunnlag og avtaledokumenter. Fra og med plikter både helseforetak og kommune seg til å etterleve nye retningslinjer og krav kjent som samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppsummerer samhandlingsreformens målsetning på en slik måte: I. Å angi rammene for en ny kommunerolle kommunens oppgaver skal tydeliggjøres. II. Økt innsats på folkehelse og forebygging. III. Bedre legetjeneste i kommunene. IV. Understøtte en klarere pasientrolle/helhetlig pasientforløp. V. Legge til rette for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste.

14 VI. Legge til rette for at spesialisthelsetjenesten kan utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse. For å understøtte reformens lovtekster utvikles det en rekke styrende dokumenter, både veiledere og avtaledokumenter. Avtaler inngås både på overordnet nivå gjennom intensjonsavtaler mellom KS og HOD, regionale intensjonsavtaler mellom RHF og KS og videre lokale samarbeidsavtaler mellom helseforetak og den enkelte kommune. Det er liten tvil om at helseforetakene og kommunene har forskjellige roller og at mange av oppgavene helt klart faller inn under eget domene. Akuttmedisin, kirurgi og fødsler (helseforetak) og eldreomsorg og hjelp i hjemmet som klare kommunale oppgaver. Men, når det gjelder fagfeltene rus og psykiatri er det avgjørende at det enkelte foretak og samhandlende kommune/r evner å planlegge, organisere og utvikle i lag. Faller dette vekk rives hele grunnmuren for samhandlingsreformen bort. Nærmere om omstilling til en velfungerende totalhelsetjeneste: Helsenord RHF og KS i Nord Norge fremforhandlet en intensjonsavtale som: Uttrykker forpliktelse om samarbeid for best mulig måloppnåelse i samhandlingsreformen på kort og lang sikt. Avtalen forplikter henholdsvis KS i Nord-Norge og Helse Nord RHF til å ivareta den nødvendige prosess-messige tilretteleggelse for konkret inngåelse og oppfølging av avtalene mellom helseforetakene og kommunene. Partene har en felles erkjennelse av det utfordringsbildet samhandlingsreformen bygger på. Når så Finnmarkssykehuset velger å opprette arbeidsgrupper, foreslå endringer og re-lokalisere store deler av psykiatritjenesten i midt Finnmark uten å inkludere kommunene i opptaksområde faller intensjonene og verdiene i avtalene totalt vekk. Dette er totalt uakseptabelt sett fra Porsanger kommunes side. Særlig burde Finnmarksykehuset ivareta vertskommunen med tilstrekkelig partsinvolvering. KS i Nord Norge og Helse-Nord la videre følgende intensjoner og verdigrunnlag til grunn: Samarbeidsavtalen har som formål å understøtte lokale prosesser og avtaler, og danne grunnlag for samhandling mellom kommuner og helseforetak som likeverdige parter. De lovpålagte avtalene mellom det enkelte helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, lokale samarbeidet. Denne avtalen skal bidra til at utformingen av de lokale samarbeidsavtalene og den praktiske gjennomføringen av oppgavene skal bygge på verdiene kvalitet, trygghet og respekt i samhandlingen. Følgende hovedprinsipper legges til grunn: Pasientenes behov skal være i fokus for samarbeidet Helhetlige behandlings- og omsorgskjeder som sikrer koordinerte tjenester på tvers av forvaltningsområder og organisasjonsgrenser Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, med fokus på dialog og samarbeid om forbedringer, kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse Dialog ved omstilling og endring, og respekt for gjeldende avtaleverk i arbeidslivet Forankring av samarbeidet, på politisk nivå/styrenivå, ledernivå og i fagmiljøene, både i kommunene og helseforetakene Gjensidig kompetanseutveksling mellom kommunene og helseforetakene Involvere brukerne og frivillig sektor gjennom aktivering og medvirkning»

15 Mer spesifikt skal begge partene (Helsenord og KS i Nord Norge) Bidra til felles forståelse av utfordringer og oppgaver. Bidra til etablering av felles planprosesser der dette er naturlig både i helseregionen og de enkelte foretaksområder. Bidra til at arbeids- og oppgavefordeling som følger av lover og forskrifter følges opp i strategisk, administrativt og pasientrettet arbeid. Bidra til at lokalt planlagte samarbeidstiltak får nødvendig overordnet forankring. Bidra til at lokale samarbeidsstrukturer og avtaler samsvarer med omforente verdier og prinsipper. Legge til rette for utviklingsprosjekter som understøtter bedre samhandling. Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom Internett og andre informasjonskanaler. Aktivt formidle og fokusere på de gode eksempler på vellykkede samhandlingsprosjekter. Samarbeid om rekruttering av arbeidskraft til kommuner og helseforetak. Når det så gjelder forholdet rundt omstilling mellom det enkelte helseforetak og kommune/r må det anses som førende hva eiere og arbeidsgiver-organisasjoner legger til grunn. Overordnet samarbeidsavtale mellom partene (Finnmarkssykehuset og kommunen i Finnmark) legger videre til grunn: Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen. Samarbeidsavtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. Målet er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene: a) er faglig forsvarlig b) samordnet og helhetlige, og preget av kontinuitet c) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå d) ivaretar pasientenes og brukernes rett til medbestemmelse, informasjon og medvirkning Videre klargjøres det at: Samarbeidet skal tuftes på en løsningsorientert tilnærming, samarbeid mellom helsepersonell og bruker, og et prinsipp om at pasientrelaterte avgjørelser tas så nært brukeren som mulig. Partene skal innhente brukererfaringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene. Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et viktig fundament for samhandlingen. Under overskriften i (overordnet samarbeidsavtale) plikt til gjennomføring og forankring gis følgende til kunnskap: Partene plikter å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukerutvalgene. Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid.

16 Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområdet. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i tjenesteavtaler innenfor det enkelte ansvarsområde. Partene skal: a) gjøre avtalens innhold/konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde. Partene forplikter seg til å bidra til å utvikle samarbeidet med fastlegene slik at deres medvirkningsrett sikres og deres ansvar tydeliggjøres. b) orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. c) gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den annen part d) involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part e) opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne Porsanger kommune velger nå å be Nasjonal tvisteløsningsorgan definere partsforhold i omstillingsprosesser som berører brukerne på tvers av forvaltningsnivåene. Lukkede prosesser på foretaksnivå vil etter Porsanger kommunes syn føre til: 1. At samhandlingsreformen kun blir en vekslingsautomat, der staten overfører penger til kommunene som så veksler disse pengene inn i spesialist-helsetjenester. 2. Midler og dermed muskler til å bygge opp forebyggende tjenester blir fraværende, og dermed også kommunenes evne til å bygge opp tilbud som kan avlaste spesialisthelsetjenesten. 3. Ved at Staten ved de regionale og lokale helseforetakene unnlater å følge opp avtaleverket, bygge opp og ned tilbud etter eget forgodtbefinnende fører dette til at samhandlingsreformen utvikles til en ren papirreform. Det er liten tvil om at reformens intensjoner var gode, at personellet som utviklet lovtekster og styrende dokumenter hadde god kunnskap, men dette nytter lite når arrogante og ikke inkluderende helseforetak kan kjøre solo uten evne til å inkludere kommunene i opptaksområdet. Det tillates derfor fra eierhold å bryte både visjoner, intensjoner og styringssignal. Midler til at kommunene kunne bygge opp tilbud som i praksis kunne avlastet spesialisthelsetjenesten brukes i dag til nye lukkede reorganiseringsprosjekter av eksisterende velfungerende tilbud. økonomi og samhandling blir derfor uinteressant. Når til og med Finnmarkssykehuset egen administrasjon tar til orde for at prosessen ikke har vært tilfredsstillende er blir det særlig alvorlig at direktør og styreleder velger å kjøre prosessen videre. Vanligvis stanses slike saker når det rimelig grad av tvil i f t at det er begått urett. Nærmere om behandlingen i OSO Finnmark møtet av

17

18 Avslutning: Det er av avgjørende betydning at Nasjonal tvisteløsningsnemd avgir sitt syn på hvordan involvering av partsforhold og samarbeid skal ivaretas ved større omstillinger i tjenester som berører glidende brukere på tvers av nivåene. Slik det ser ut til å fungere i dag tillates foretaksnivået å omstille, endre og flytte tjenester uten at likeverdighetsprinsippet i det hele legges til grunn. Med hilsen PORSANGER KOMMUNE Knut Roger Hansen Ordfører

19 Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2014/601-2 Arkiv: 210 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/14 Kommunestyret Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 Dokumenter i saken Kontrollutvalgets årsmelding 2013 Saksfremlegg Årsmelding 2013 Særutskrift Årsmelding 2013 Saksutredning Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som kontrollutvalget har i henhold til forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner overfor kommunestyret. Forskriften inneholder krav til rapportering både når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Porsanger kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i På bakgrunn av behandlingen i kontrollutvalgets møte, legges den endelige årsmeldingen frem for kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

20 Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2014/604-2 Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/14 Kommunestyret Reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune Dokumenter i saken Reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune (kontrollutvalgets forslag) Saksfremlegg forslag til nytt reglement Særutskrift Forslag til nytt reglement Saksutredning Det vises til kontrollutvalgets vedtak i sak 3/2013 hvor kontrollutvalget ba sekretariatet utarbeide forslag til nytt reglement for kontrollutvalget, og legge dette frem som egen sak i møte. Dette med bakgrunn i at gjeldende reglement ikke er oppdatert i forhold til praksis og gjeldende bestemmelser i kommunelov med tilhørende kontrollutvalgsforskrift. Kommunen er ikke pålagt å ha et eget reglement for kontrollutvalget, men dette er innført i Porsanger kommune, og er også anbefalt i Kommunal- og regionaldepartementets veileder Kontrollutvalgsboken. Departementet har i rundskriv H-3/00 sagt at reglement for kontrollutvalget bør av hensyn til kontrollutvalgets uavhengighet til kommuneadministrasjonen og andre politiske utvalg enn kommunestyret (og til revisjonen etter lovendring fra 2004, sekr. anm.), utredes og behandles av kontrollutvalget selv, med påfølgende innstilling til kommunestyret for realitetsbehandling. Sekretariatet har med bakgrunn i ovennevnte vedtak, og i tråd med bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, utarbeidet et utkast til reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune. Sekretariatet har i utkastet tatt utgangspunkt i gjeldende reglement for kontrollutvalget, bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende kontrollutvalgsforskrift og Kommunal- og regionaldepartementets veileder Kontrollutvalgsboken - om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Utkastet har også hensyntatt siste endringer i kommuneloven om at kontrolluvalgets møter skal med virkning fra og med 1. juli 2013 som hovedprinsipp holdes etter prinsippet om åpne dører.

21 De fleste punkter i gjeldende reglement er videreført, men er oppdatert med endringer og presiseringer i forhold til gjeldende lovtekst. I tillegg er det lagt inn noen prinsipielle forhold som ikke er direkte fastsatt i lov eller forskrift, men som det tilligger kommunen selv å vurdere. Utkastet har også en litt forskjellig oppbygging i forhold til gjeldende reglement. Ett nytt forhold som er tatt inn i utkastet har bakgrunn i at kontrollutvalgets leder og nestleder har lovmessig møte og talerett i kommunestyrets møter når dette behandler saker fra kontrollutvalget. Det er imidlertid så langt en kjenner til ikke sagt noe i kommunens reglementer som formaliserer spørsmål om godtgjørelser for disse, i de tilfeller de benytter seg av denne møteretten. Dette vil særlig være aktuelt når leder eller nestleder ikke samtidig er medlem av kommunestyret. Ved å ta dette forhold med i reglementet, vil kommunen implisitt måtte hensynta forholdet i sitt reglement om godtgjørelser for folkevalgte. Sekretariatet har i sak 13/2013 lagt frem for kontrollutvalget utkast til nytt reglement som en orientering og et arbeidsutkast for videre drøftinger. Kontrollutvalget tok i den omgang utkastet til gjennomgang for eventuelle innspill om endringer, før saken på nytt legges frem for utvalget for endelig fastsettelse av forslag til reglement. Det er ikke kommet innspill om endringer i forhold til tidligere utkast fra sekretariatet, og dette legges derfor uendret frem for kontrollutvalget til behandling (vedlagt i saken). Kontrollutvalgets forslag oversendes deretter kommunestyret til behandling. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret viser til foreliggende sak fra kontrollutvalget om nytt reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune. Kommunestyret fastsetter foreliggende forslag til reglement fra kontrollutvalget som nytt reglement for kontrollutvalget i Porsanger kommune, gjeldende fra dags dato.

22 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/177-2 Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Valg av styremedlemmer til Porsanger Arbeidssamvirke as 2014 Saksutredning I 2014 er følgende to styremedlemmer i Porsanger Arbeidssamvirke AS på valg.: Thorvald Aspenes og Helene Isaksen. Helene Isaksen har takket ja til gjenvalg, mens Thorvald Aspenes har takket nei. Forslag til nye styremedlemmer vil meddeles Porsanger kommune dersom slike mottas. Vurdering Nåværende styresammensetning: Kåre Olli styremedlem/styreleder (Ikke på valg) Bente Moen Styremedlem/Nestleder (Ikke på valg) Helene Isaksen Styremedlem (På valg, takket ja til gjenvalg) Thorvald Aspenes Styremedlem (På valg, takket nei til gjenvalg) Hildur Pedersen Ansattes representant (På valg, velges av Porsanger Arb.samv.) Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre velger følgende to styremedlemmer til styret i Porsanger Arbeidssamvirke AS: Helene Isaksen Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilleggsforslag fra Knut Roger Hanssen, H: «Reidunn Hesjevik velges som nytt styremedlem til ASVO»

23 Votering: Enstemmig Rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Porsanger kommunestyre velger følgende to styremedlemmer til styret i Porsanger Arbeidssamvirke AS: Helene Isaksen Reidunn Hesjevik

24 Porsanger kommune Helse- og omsorgsavdelingen Arkivsak: 2011/ Arkiv: G00 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Sektorstyre for helse og omsorg /14 Kommunestyret Tjenesteavtale og samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF Saksutredning Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på Helsefremmende, forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler tjenesteavtale og samarbeidsavtalene mellom kommunen og Helse Finnmark HF. Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale

25 helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse Finnmark HF (HF) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har fram arbeidet og godkjent følgende avtaler: Tjenesteavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF om utlevering av erythrocyttkonsentrat for transfusjoner i kommunene Samarbeidsavtale om ansettelse av turnusleger mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (ledsageravtalen) Vurdering Frem forhandling av hele avtalestrukturen har vært et forhandlings arbeid, som har pågått fra oktober I perioden er det fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler, samt disse tre avtalene. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for videre fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. Overnevnte avtaler er framforhandlet av OSO. Rådmannens innstilling Vedtak og delegasjon 1. Kommunestyret vedtar avtalene i tråd med frister. 2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtale og samarbeidsavtale, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg 1 Blodavtale versjon 1 2 Revidert turnuslegeavtale etter vedtak 3 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten - ledsageravtalen Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyret for helse og omsorg følger rådmannens innstilling. Votering: Enstemmig Sektorstyret for helse og omsorgs innstilling Vedtak og delegasjon 1. Kommunestyret vedtar avtalene i tråd med frister. 2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtale og samarbeidsavtale, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg

26 1 Blodavtale versjon 1 2 Revidert turnuslegeavtale etter vedtak 3 Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten - ledsageravtalen

27 Tjenesteavtale mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark HF om utlevering av erythrocyttkonsentrat for transfusjon i kommunene Denne tjenesteavtalen er vedlegg til tjenesteavtale 1 mellom kommunen og Helse Finnmark HF.

28 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Porsanger kommune (heretter kommunen) og Helse Finnmark HF (heretter helseforetaket). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 4 etter ønsker fra kommunen. Avtalen omhandler utlevering av erythrocyttkonsentrat som er ordinert av allmennlege i avtale med kommunen og som skal transfunderes i kommune. Det forutsettes at de pasienter dette omhandler også er utredet av spesialisthelsetjenesten og at ordinasjon framkommer på bakgrunn av en felles forståelse om behovet for transfusjon. Klinikkene kan etter avtale beslutte at transfusjoner skal gjennomføres i foretakets lokaler av sykepleier ansatt i foretaket i de kommuner hvor Helse Finnmark HF har somatisk virksomhet (Vadsø, Alta og Karasjok). I slike tilfeller registreres og dokumenteres transfusjonsvirksomheten i foretakets elektroniske pasientjournalsystem. 3. Formål Avtalen skal legge til rette for at pasienter med kronisk sykdom eller som ledd i palliativ behandling skal kunne få transfundert erythrocyttkonsentrat i sin hjemkommune som et alternativ til å reise til lokalsykehus for slik transfusjon. Tilbudet er ment å bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten og spare pasienter i målgruppen for reisebelastning. Pasientene skal i kommunen sikres minst like god behandling som ved innleggelse i sykehus. Alle akutte behov for blodtransfusjon skal behandles ved sykehus. 4. Lovgrunnlaget / Sentrale retningslinjer Partene forplikter seg gjennom denne avtalen å oppfylle krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Grunnlaget for avtalen bygger på: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer av 24. juni 2011 nr 30 Lov om spesialisthelsetjenesten med mer av 2. juli 1999 nr. 61 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64 Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten FOR Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, IS Avtalen omhandler følgende produkter Denne tjenesteavtalen omhandler produktet Erythrocyttkonsentrat. 6. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen 6.1 KOMMUNENS ANSVAR OG OPPGAVER

29 a. Kommunen stiller med driftsmessige lokaler b. Kommunen skal stå for den praktiske delen av blodtransfusjonsbehandlingen. c. Transfusjonsbehandlingen utføres på helsesenter hverdager primært på dagtid mellom klokken 08:00 og klokken 19:00. Transfusjoner utenom denne tidsrammen skal avtales i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller hvor forsendelse er forsinket, men fortsatt i henhold til kvalitetskrav kan transfunderes, tilrettelegges for dette for å unngå at tilsendt produkt må kasseres. d. Kommunen har arbeidsgiveransvar for helsepersonell, samt stiller med rengjørings- og driftsressurser. e. Transfusjon skal utføres av lege eller sykepleier. Kommunen skal sikre at personell som administrerer blodproduktet har gjennomført nødvendig opplæring og innehar oppdatert kunnskap som oppfyller kravene i blodforskriften. Gjennomført kurs sertifiserer til å transfundere blodproduktet i kommunen. Reopplæring skal gjennomføres hvert andre år. f. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for avvikling av kurs dekkes av kommunen. g. Kommunen er ansvarlig for behandlingen og skal sikre forsvarlighet ved å etablere rutiner, inkludert kontrollrutiner: Etablere rutiner for bestilling, prøvetaking og forsendelse av prøver til den blodbanken produkt bestilles fra. Etablere rutine som sikrer at utlevert blodprodukt blir håndtert slik at produktene bevarer sin kvalitet Etablere rutiner som sikrer identitetskontroll av pasient og kontroll av blodproduktet Etablere rutiner som sikrer forvarlig oppfølging av pasient under og etter transfusjon Etablere rutiner som sikrer nødvendig dokumentasjon. Heri også utfylling av følgeseddel som tilbakemelding til blodbank som utleverte produktet. Både transfusjon og/eller kassasjon skal registreres. Rekvirerende lege har ansvar for at indikasjon og effekt, samt eventuelle komplikasjoner dokumenteres. h. Transfusjonsreaksjoner skal meldes etter samme rutiner som gjelder ved sykehus. Kommunen skal straks melde til blodbanken ved mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodproduktets kvalitet eller sikkerhet, eller om feil produkt er transfundert. Blodbanken skal i samråd med blodbanklege på UNN følge opp transfusjonsreaksjoner og gi en tilbakemelding til helsesenter innen 2 timer. Blodbanken melder til Hemovigilans etter gjeldende rutiner. i. Skjema for transfusjon av blodprodukt skal fylles ut og dokumenteres i pasientens journal i kommunen. j. Lege i kommunen har det medisinske ansvaret for gjennomføring av behandlingen.

30 6.2 HELSEFORETAKETS ANSVAR OG OPPGAVER a. Helse Finnmark HF påtar seg de økonomiske utgifter for produktet og tilhørende transfusjonssett samt kostnader knyttet til transport av produktet fra Helse Finnmark HF til kommunen. b. Helse Finnmark HF tilbyr nødvendig opplæring i form av kurs og veiledning til personell i kommunen som administrerer blodproduktet til pasienter. Kurs vil kunne avholdes via videokonferanse eller ved ett av sykehusene. Når det foreligger E-læringskurs innen tema vil Helse Finnmark HF gjøre slike kurs tilgjengelig for personell som administrerer blod i kommunen. c. Helse Finnmark HF skal bistå med utarbeidelse av rutiner gjeldende administrasjon av blodproduktet i kommunen dersom dette er ønsket. Det er kommunen som har det faglige ansvaret for slike rutiner og som godkjenner slike og sørger for implementering i egen kommune. d. Transfusjonsreaksjoner skal meldes etter samme rutiner som gjelder ved sykehus. Kommunen skal straks melde til blodbanken ved mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodproduktets kvalitet eller sikkerhet, eller om feil ved transfusjon. Blodbanken skal i samråd med blodbanklege på UNN følge opp transfusjonsreaksjoner og gi en tilbakemelding til sykestue/helsesenter innen 2 timer. Blodbanken melder til Hemovigilans etter gjeldende rutiner. e. Helse Finnmark HF ved blodbankene har i henhold til Blodforskriften ansvar fram til at blodproduktet er frigitt for bruk samt for forsvarlig forsendelse fra sykehuset. Det skal benyttes transportmåte og emballasje som beskytter produktet mot skade og sikre at oppbevaringstemperaturen under distribusjon og transport opprettholdes. 6.3 PARTENES FELLES ANSVAR OG OPPGAVER Kommune og Helse Finnmark HF forplikter seg til å samarbeide til beste for pasienten slik at transfusjonen kan gjennomføres i kommunen på en faglig forsvarlig måte og i henhold til lover, forskrifter og prosedyrer. Frakt av blodproduktet må vurderes ut ifrå hvor det skal leveres. Sendemåte og tidspunkt for forsendingen skal avtales mellom blodbank og kommune (transfusjonsenhet) ved hvert tilfelle. Den fraktmetode som er mest hensiktsmessig benyttes (buss, ambulanse, tai). I de tilfeller buss, ambulanse eller tai ikke kan benyttes vurderes bruk av flyfrakt/jet-pakke med opphenting og utkjøring. 7. Brukermedvirkning Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet samarbeidsavtale pkt Avvik Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.

31 9. Iverksetting, revisjon og oppsigelse av avtalen Partene skal gjensidig og uten ugrunnet opphold informere hverandre dersom uforutsette omstendigheter gjør at oppfyllelse av avtalen vanskeliggjøres eller ikke lenger er mulig. Tjenesteavtalen trer i kraft fra den og gjelder for en periode på to år. Tjenesteavtalen evalueres årlig og revideres ved behov. Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel. 10. Dato og underskrift Sted og dato: Sted og dato: For Porsanger kommune For Helseforetaket

32 Samarbeidsavtale om ansettelse av turnusleger mellom Porsanger kommune og Helse Finnmark

33 1. Parter Denne samarbeidsavtale er inngått mellom Porsanger kommune (heretter kalt kommunen) og Helse Finnmark HF (heretter kalt foretaket). 2. Bakgrunn Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5. Fra og med 2013 er det innført ny ordning med søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. Den nye ordningen innebærer at turnusordningen for nyutdannede leger gjøres søknadsbasert og turnuslegen søker på turnusstillingen og ansettes i henhold til ordinær ansettelsesprosess som i arbeidslivet for øvrig. Stillinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt etter arbeidslivets regler. 3. Formål Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder forvaltningen av ny søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. 4. Lover, forskrifter og veiledere 4.1 Forskrifter FOR Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - Spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no) FOR Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning - Forskrift om turnustjeneste fordelt ved loddtrekning (lovdata.no) Gjelder i en overgangsperiode til høsten FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no) FOR Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforskriften (lovdata.no) FOR Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Akuttmedisinforskriften (lovdata.no) 4.2 Veileder Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave Roller og ansvar Ny turnusordning for leger innebærer nye roller og ansvarsoppgaver for både helseforetaket og kommunen. Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for den nye turnusordningen for leger inkl det administrative og praktiske arbeidet med turnusportalen. Direktoratet fastsetter antallet turnusstillinger i helseforetak og i kommunene og fordeling av disse. Det administrative ansvar for behandling av søknader om turnuslisens og autorisasjon er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

34 Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten, bistå helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstillingene og føre tilsyn med at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav. 6.4 Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 12 månedene den er ansatt i foretaket. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet. Det skal oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste. Kommunen har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 6 månedene den er ansatt i kommunen. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet. Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres. Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. Jf. FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no) 6. Tilsettingsprosess i foretaket. 6.1 Utlysning av turnuslegestillinger Turnuslegestillingene utlyses koblet med helseforetaket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektoratets turnusportal med en felles utlysningsannonse ihht. Helsedirektoratets tidsfrister. Turnuslegene tilsettes i en stilling ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stilling i en bestemt kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i turnuslegestilling vil være 1. mars og 1. september. Kobling sykehus - kommune. Foretak/sykehus Kommuner Kirkenes Sør-Varanger 2, Vardø 1, Tana 1, Nesseby 1 sykehus Hammerfest Alta 2, Hammerfest 2, Nordkapp 1, Hasvik 1, Karasjok 1, Porsanger 1, sykehus Loppa 1 A-hus Hammerfest 1, Alta 1, Måsøy 2, Kautokeino 1 Vestre Viken Vadsø 1, Båtsfjord 2, Gamvik 1, Lebesby Behandling av søknader i HR-senteret i Helse Finnmark HF Etter søknadsfristens utløp sender HR-senteret ut søkerlister, søknad, cv, attester og vitnemål til klinikksjefene ved Hammerfest og Kirkenes sykehus. Klinikksjefene i samarbeid med avdelingsledere, fagansvarlig for turnuslegene (alternativt eller også medisinskfaglig ansvarlig medisinsk avdeling), tillitsvalgt fra DNLF og evt. en representant for kommunene fungerer som tilsettingsutvalg og velger ut søkere ut i fra følgende kriterier: Faglige kvalifikasjoner Tanke på framtidig rekruttering Tilknytning til Finnmark Språkkunnskap i tillegg til norsk; samisk, russisk eller finsk Det kan foretas intervjurunder som fremlegges for tilsettingsutvalget før innstilling av søkere. Det anbefales at det lages en lang innstillingsliste med eks. 15 personer, da de samme søkerne kan søke stillinger i andre foretak. Innstillingslisten sendes HR-senteret for videre saksbehandling.

35 6.3 Saksbehandling i helseforetaket HR-senteret sender tilbud til søkerne om turnuslegestilling i helseforetaket. Turnuslegen får svarfrist ihht. Helsedirektoratets tidsfrister. Turnuslegen takker ja til stillingen ved å signere avtalen og sende den tilbake via e-post, og er dermed bundet til turnusstillingen i helseforetaket og til kommunehelsetjenesten. Helseforetakets HR-senter sender informasjon til Fylkesmannen og fordelingsutvalget for tilsetting i turnuslegestillinger i kommunene om tilsettinger av turnusleger i helseforetaket. 7.0 Tilsettingsprosess i kommune 7.1 Tilsetting i stilling som turnuslege i kommunen Det nedsettes et utvalg, heretter kalt fordelingsutvalget, bestående av fem kommunerepresentanter som fordeler turnuslegene til turnusplassene i kommunene i Finnmark. Det oppnevnes koordinator for utvalget. Helseforetakets HR-senter sender informasjon om tilsettinger i helseforetaket til koordinator for fordelingsutvalget senest 7 måneder før turnuslegene skal tiltre i kommunehelsetjenesten. Første tildeling til kommunene (gjeldende fra september 2014) utføres av Fylkeslegen i Finnmark. Ved denne tildelingen skal derfor også Fylkeslegen motta denne informasjonen. Turnustjeneste i kommunen kan ikke påbegynnes før sykehusturnus er godkjent. Dokumentasjon på godkjent sykehusturnus skal fremvises til personlig veileder i kommunen. 7.2 Informasjon om turnusplass i kommunen Fordelingsutvalget fordeler turnuslegene til de respektive kommunene seinest 6 mnd før turnuslegene skal tiltre i kommunehelsetjenesten. Kommunene og turnuslegene blir informert om fordelingsutvalgets vedtak umiddelbart. 7.3 Utsendelse av arbeidsavtale fra kommunene Kommunehelsetjenesten sender ut arbeidsavtale om turnusstilling senest 3 mnd. før tiltredelsesdato. Fylkesmannen i Finnmark (helseavdelinga) holdes orientert om ansettelsene i kommunene. 8. Samarbeidsforum Det opprettes et samarbeidsforum mellom helseforetaket, de koblede kommuner og fylkeslegen. Forumet møtes pr telematikk 2 pr år, klinikksjefene ved de somatiske klinikker i helseforetaket innkaller. Forumet deles mellom sykehusene og deres respektive koblede kommuner. Formålet med møtene er informasjonsutveksling før turnuslegen starter i stilling i kommunen og evaluering av ordningen etter endt turnustjeneste. 9. Avvik / uenighet Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre at det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring. Avvik og/eller uenighet/er og/eller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og helseforetak. 10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut. Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

36 Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette. Dato og underskrift Sted og dato: Sted og dato: Råmann Porsanger kommune For Helse Finnmark HF

37 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/388-2 Arkiv: X20 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsanger kommune Saksutredning Samfunnssikkerhet er altomfattende og innebærer blant annet å ivareta og beskytte viktige funksjoner i samfunnet, verne om borgernes liv og helse, samt avgrense skader påført samfunnet grunnet utilsiktede hendelser. I en slik sammenheng er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) en metode for å kartlegge, vurdere og analysere risiko i samfunnet. Kommunene er pålagt å gjennomføre en slik analyse og vurdere denne jevnlig. Siste ROS analyse ble foretatt i Vurdering En ROS analyse er et viktig verktøy for utarbeidelse av planer og forebyggende tiltak i alle avdelingene/enheter. Analysen vil kunne ivareta følgende: Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Porsanger kommune, som angår samfunnssikkerhet Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå. Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i beredskapssikkerhet i kommunen. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse på risikoog sårbarhet i Porsanger kommune.

38 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse på risikoog sårbarhet i Porsanger kommune.

39 Oppdatert dato. mnd 2014 ROS analyse Porsanger kommune 1 Innledning Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er blant de viktigste instrumentene for en kommunes risikostyring. ROS-analyse gjennomføres for å finne frem til de mulige hendelsene som virksomheten kan bli rammet av. Ulike hendelser må vurderes ut fra sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensen dersom de skulle inntreffe. Hvor sårbare er vi når uønskede hendelser oppstår? Kan vi planlegge oss bort fra usikkerhet og ukjente risikoer? Et samfunn fritt for farer og påkjenninger er ikke mulig, men vi kan gjøre noe for å minske farene for at noe uønsket skal inntreffe. Vi kan også gjøre noe for å redusere konsekvensene av slike hendelser. Vi bør derfor ha en oversikt over hvilke farer vi kan stå overfor og en vurdering av vår egen sårbarhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser med de ulike tiltak og forventet effekt vil kunne tjene som et godt beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse. ROS analysen er en vurdering av sannsynlige hendelser som kan inntreffe ved spesielle omstendigheter. Risiko- og sårbarhetsanalysene nyttes i beslutningsprosesser som både har til hensikt å forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser, slik at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås og/eller bli så små som mulig. En risiko- og sårbarhetsanalyse bør inngå som en del av en helhetlig risikovurdering, og bør derfor omfatte både planlegging, risiko- og sårbarhetsanalyse og risikoevaluering. Gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse må planlegges og vurderes med hensyn til hvilket formål den skal tjene, som for eksempel om den skal nyttes som et beslutningsgrunnlag på et mer overordnet nivå, eller om den skal ligge til grunn for løsning av detaljerte eller spesifikke risikoproblemer. 1.1 Prinsipper/definisjoner En analyse som gir en grov identifikasjon og oversikt over risikoforhold kan egne seg som grunnlag for beslutninger som skal tas på et overordnet nivå. Grovanalyse kan også ligge til grunn for vurdering av videre arbeid og gjennomføring av mer detaljerte analyser. Diverse definisjoner: Risiko gir uttrykk for fare for tap av viktige verdier som følge av en uønsket hendelse. Risiko kan uttrykkes ved sannsynligheten for, og konsekvensene av, en hendelse (Justis- og politidepartementet, 2000). Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe og kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi. Frekvens kan brukes i stedet for sannsynlighet ved estimering av risiko.

40 Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel tap av liv og helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi. Sårbarhet er utrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbarhet er knyttet opp til mulig tap av verdier (Justis- og politidepartementet, 2000). Begrepene sårbarhet og konsekvenser er altså tett innvevd i hverandre. Risiko handler om en usikker framtid, uansett om vi uttrykker risikoen i ord eller tall. Det er viktig å understreke at det av den grunn alltid er knyttet usikkerhet til vurderinger av sannsynlighet for at en hendelse vil inntreffe og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Vurderingene vil også romme elementer av skjønn og være preget av hvem som har vært involvert i prosessen. Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller menneskelige faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende forebyggende tiltak eller beredskap. Risiko- og sårbarhetsanalyse er et metodeverktøy og en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaken til og konsekvenser av disse Analyse Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Kommunene utgjør således det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen, og er pålagt en rekke krav til beredskapsforberedelser. Lov om kommunal beredskapsplikt med krav til gjennomføring av overgripende risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner er vedtatt i juni Forskriftsarbeid knyttet til en ny lov skal gjennomføres av DSB. Planer etter plan- og bygningsloven av 2009 skal kommunene fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. I arealplanleggingen skal risiko- og sårbarhetsanalyser være gjennomført for alle utbyggingsområder. Oppgaven innebærer å gjennomgå situasjoner som kan true liv, skade helse, miljø og viktig infrastruktur, mht å forebygge og ha beredskap på det uventede. 2 1 Kilde: Norsk Standard 5814: Modell for analyse av risiko (Kilde: DSB, 2013)

41 1.3 Målet for ROS analyse Målene for kommunens ROS analyse er: Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Porsanger kommune, som angår samfunnssikkerhet Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå. Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i beredskapssikkerhet i kommunen. 1.4 Fylkesmannens forventninger til kommunens beredskapsarbeid FMFI utgir årlig et forventningsskriv til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene. I skrivet datert 17. februar 2014, gir Fylkesmannen følgende forventninger: At kommunene følger opp lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), med tilhørende forskrift. At sikkerhetstruende hendelser i skoler og barnehager vurderes som scenario i kommunens helhetlige ROS-analyse, sektoranalyser og innarbeides som del av relevante beredskapsplaner eksempelvis kommunens overordnede beredskapsplan og beredskapsplaner for skole og barnehager. At kommunene har en beredskap for atomhendelser og at denne integreres i kommunens øvrige beredskapsplanverk. At Plan- og bygningslovens krav til samfunnssikkerhet blir fulgt i kommunale planer herunder arbeidet med klimatilpasning. I samarbeid med nettselskapene, etablerer og videreutvikler samarbeidet om en best mulig kraftberedskap i kommunene At kommunene varsler og rapporterer til Fylkesmannen ved uønskede hendelser. 1.5 Rullering av ROS analysen ROS analysen er ikke statisk og denne vil utvikle seg i takt med erfaring, teknologi, samfunnsendringer og behov. Derfor er det naturlig at analysen gjennomgås hvert år og oppdateres med henblikk på endringer i forutsetningene. Dette gjenspeiles også i Fylkesmannens forventninger i kommunal ROS planlegging. 1.6 Samarbeidspartnere Ulike samarbeidspartnere er knyttet til en slik analyse. Dette både for å innhente kompetanse og samarbeid med tanke på planverk og beredskap. I en slik sammenheng er nabokommuner, Forsvaret, Sivilforsvar og Politi naturlige samarbeidspartnere, men også andre kan være

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 19.03.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE (revidert 2016) Hjemlet i lov 24.6.2011 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Epostmøte, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.10.2013 Tid: 12:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Epostmøte, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.10.2013 Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Epostmøte, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.10.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per

Detaljer

oso Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune Universitetssykehuset Nord-Norge HF NORDREISAKOMMUNE Overordnet Samarbeidsavtale Side 1 av 7

oso Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune Universitetssykehuset Nord-Norge HF NORDREISAKOMMUNE Overordnet Samarbeidsavtale Side 1 av 7 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU NORDREISAKOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ~I/ oso OVERORDNET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger MO TTATT 2 3 JAN 2015 Helse Stavanger HF Underavtale til delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Deres dato: Saksbehandler: Kristian I. Fanghol/Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 110-2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Globen Møtedato: 17.01.2017 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-1 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) XX Kommunelogo mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjelder fra juli 2015 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Overordnetsamarbeidsavtale. mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO. bodø KOMMUNE WVV

Overordnetsamarbeidsavtale. mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO. bodø KOMMUNE WVV Overordnetsamarbeidsavtale mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO og bodø KOMMUNE WVV overordnet SAMARBEIDSAVTALE Parter Denne avtale er inngått mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL SØR-AURDAL KOMMUNE 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer