Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)"

Transkript

1 Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Saksliste: Sak 10/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 11/08 Sak 12/08 Godkjenning av referat fra møte i NSG 23. mai Vedlegg: 1. Referat fra møte i NSG 23. mai Dobbeltkompetanseløp innen medisin. Saksframlegg til sak 12/08. Vedlegg: 1. Utkast til handlingsplan. Sak 13/08 NSGs nasjonale satsingsområder. Saksframlegg til sak 13/08. Vedlegg: 1. Grunnlagsdokument: Alvorlige psykiske lidelser (legges ut senere). 2. Krav til innhold og indikatorer for måloppnåelse. 3. Forslag til mal. 4. Statusrapport for NevroNor. Sak 14/08 Nasjonalt råd for biobanker og helsedata. Saksframlegg til sak 14/08. De som ønsker å lese hele rapporten finner den her. Sak 15/08 Etikk i forskning. Saksframlegg til sak 15/08. Vedlegg: 1. Tiltak som understøtter god etisk standard i forskningen. Sak 16/08 Retningslinjer for habilitetsvurdering ved behandling av forskningssøknader. Saksframlegg til sak 16/08. Vedlegg: 1. Helse Sør-Øst RHF: Retningslinjer for habilitetsvurdering ved behandling av forskningssøknader. Sak 17/08 Finansiering og gjennomføring av forskning relatert til ny og kostbar teknologi. -eks klinisk studie av Lucentis versus Avastin. Saksframlegg til sak 17/08. Saken har flere ganger vært drøftet i "Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering". Rådets nettside med lenker til saksdokumenter finner du her. Sak 18/08 Begrensede midler fra Norges forskningsråd til frie forskerinitierte prosjekter. Sigbjørn Fossum, Universitetet i Oslo, innleder til diskusjon.

2 Sak 19/08 NSG virksomhet sett i forhold til mandat. Vedlegg: 1. Saksframlegg til sak 19/08. Sak 20/08 Sak 21/08 Møteplan for NSG Orienteringssaker: a.arbeidet med forskningsmeldingen Orientering ved Kunnskapsdepartementet. b.program for omstilling og utvikling i Helse Sør-Øst RHF (hovedstadsprosessen). Orientering ved Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF. c.felles database for informasjon om vitenskapelig publisering. Orientering ved Gunnar Sivertsen, NIFU STEP. Vedlegg: 1. Rapporten "Norsk vitenskapsindeks" d.registrering av forskningsaktiviteten i helseforetakene Orientering ved NIFU STEP. e.utvikling av norsk forskning sett i forhold til andre land. Orientering ved Gunnar Sivertsen, NIFU STEP. f.beslutningssystem for vurdering av søknader om forskningsinfrastruktur til Norges forskningsråd. Norges forskningsråd orienterer om saken. Se Forskninsrådets nettside "Ny finansieringsmodell for forskningsinfrastruktur". g.utvikling av medisinske kvalitetsregistre. Orientering ved Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet. h.referater Vedlegg: 1. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG 5. november Sak 22/08 Eventuelt. Samlefil med innkalling og alle vedlegg samlet i kronologisk rekkefølge i en fil.

3 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Kontakt Erlend B.Smeland: Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møtet 23. mai 2008 Tid: 23. mai 2008 kl Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen (leder) Helse Sør-Øst RHF Erlend B. Smeland Helse Sør-Øst RHF Anne Karin Lindahl Helse Sør-Øst RHF Tove Strand Helse Sør-Øst RHF Einar Vandvik Helse Midt-Norge RHF Gudmund Marhaug Helse Midt-Norge RHF Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF Anne Husebekk Helse Nord RHF Stein Tore Nilsen Helse Vest RHF Gerd Kvale Universitetet i Bergen Per Omvik Universitetet i Bergen Are Holen NTNU Haakon Breien Benestad Universitetet i Oslo Sigbjørn Fossum Universitetet i Oslo Olav Helge Førde Universitetet i Tromsø Monica W. Nortvedt Høgskolen i Bergen Heidi Kapstad Høgskolen i Buskerud Berit Mørland Kunnskapssenteret Hilde Jerkø Norges forskningsråd Mari Nes Norges forskningsråd Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdepartementet Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Arnfinn Aarset FFO Leif Arild Fjellheim SAFO Jørund Straand Allmennmedisinsk forskningsenhet Spesielt inviterte: Bjørn Grønli Helse Sør-Øst RHF Merete Rørvik Helse Midt-Norge RHF Sekretariatet: Øystein Krüger Helse Sør-Øst RHF Barbra Noodt Helse Sør-Øst RHF Randi Vad (referent) Helse Sør-Øst RHF Forfall: Ole Sejersted Helse Sør-Øst RHF Daniel Haga Helse Midt-Norge RHF Jan Norum Helse Nord RHF Odd Søreide Helse Vest RHF Stener Kvinnsland Helse Vest RHF Stig Slørdahl NTNU Helge Klungland NTNU John-Bjarne Hansen Universitetet i Tromsø Camilla Stoltenberg Folkehelseinstituttet Kari Toverud Jensen Høgskolen i Oslo John-Arne Røttingen Kunnskapssenteret Side 1 av 4

4 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Kontakt Erlend B.Smeland: Sak 1/08 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent. Orienteringssak 8e ble flyttet til under eventuelt (sak 9a/08). Sak 2/08 Godkjenning av referater. Referatet fra møtet i NSG 3. desember 2007 ble godkjent. Referatene fra møtene i arbeidsutvalget ble tatt til orientering. Sekretariatet vil ta initiativ til å forberede en sak vedrørende etikk i forskning med utgangspunkt i det arbeidet som Universitetet i Oslo har gjort for å forebygge vitenskapelig uredelighet (jf. sak 20/07 på møtet i NSG 3. desember 2007). Det legges opp til en debatt i alle de regionale samarbeidsorganene i løpet av høsten før saken behandles på neste møte i NSG. Sak 3/08 Representasjon av regionale allmennmedisinske forskningsenheter i NSG? De fire regionale allmennmedisinske forskningsenhetene ønsker å ha med en felles representant i NSG. Vedtak: 1. En felles representant fra alle de fire regionale allmennmedisinske forskningsenhetene får observatørstatus i NSG. Det forutsettes at representanten ivaretar en god forankring mot alle allmennmedisinske miljøer. Sak 4/08 Revidert mandat for NSG. Arbeidsutvalget har i samarbeid med sekretariatet utarbeidet forslag til nytt revidert mandat for NSG. Vedtak: 1. Forslaget til nytt revidert mandat ble godkjent med den endring som framkom i møtet, og med hensyn til sak 3/08. Sak 5/08 Organisering av nasjonale forskningssatsinger. Det bør være en relativt ensartet oppbygning og finansiering av de nasjonale forskningssatsingene i regi av NSG. Arbeidsutvalget har av den grunn i samarbeid med sekretariatet utformet et notat vedrørende organisering av slike satsinger. Som det framgår av notatet skal satsingene bygges opp som forskningsnettverk når de er godkjent av alle de regionale samarbeidsorganene. Samarbeidsorganene er også sentrale i å fremme og vurdere satsingene underveis. Forskningsrådet vil delta i satsingene. Varigheten av et satsingsområde bør være 5 år under forutsetning av tilfredsstillende framdrift ved evaluering etter 3 år. Antall nasjonale forskningssatsinger bør foreløpig begrenses. De to etablerte og fem foreslåtte satsingene pr i dag må evalueres før evt. nye satsinger kan iverksettes. Notatet revideres i tråd med innspillene i møtet, og vedlegges referatet. Vedtak: 1. NSG slutter seg til det framlagte forslaget til organisering av nasjonale Side 2 av 4

5 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Kontakt Erlend B.Smeland: satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning med de endringer som er avklart i møtet. 2. NSG ønsker å se effekten av de etablerte nasjonale forskningssatsingene og gjennomføre planfasen av de allerede foreslåtte områdene før nye satsinger vurderes. Sak 6/08 Forskning som en del av den kliniske tjenesten fellesløp spesialisering og forskning. Haakon Breien Benestad, Universitetet i Oslo, redegjorde kort for saken. Det er bekymringsfullt at andelen medisinere med akademisk grad ikke øker, og at gjennomsnittlig alder på legene ved oppnådd spesialitet og doktorgrad er høy. I tillegg er andelen leger blant medisinske forskere avtagende. For å motvirke dette har det bl.a. blitt foreslått å opprette kombinasjonsstillinger, dvs. 50 % stilling for spesialistutdanning og 50 % for forskning, ved alle landets universitetssykehus. NSG har drøftet saken, og vil arrangere et seminar vedrørende dette temaet i forkant av neste møte i samarbeidsgruppen 12. desember Alle de regionale samarbeidsorganene bes om å se på konkrete forslag for å imøtekomme noen av problemstillingene i saken. Sak 7/08 Status for arbeidet i RHFenes arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling. Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst RHF, og Merete Rørvik, Helse Midt-Norge, presenterte saken. Presentasjonen og InnoMeds årsrapport 2007 er vedlagt referatet. Arbeidsgruppen vil legge frem første forslag til handlingsplan innen 1. juli Arbeidet ferdigstilles etter sommeren. Rapporten fra gruppen oversendes både de regionale samarbeidsorganene med universitetene og samarbeidsorganene med høgskolene. Sak 8/08 Orienteringssaker: a. Ny forskningsstrategi i Helse Sør-Øst RHF. Den nye forskningsstrategien til Helse Sør-Øst RHF ( ) ble vedtatt av styret 22. mai b. Utredning av universitetssykehusstruktur og funksjoner i hovedstadsområdet. Barbra Noodt, Helse Sør-Øst RHF, orienterte om saken. Utredningen av universitetssykehusenes struktur og funksjon er en del av hovedstadsprosessen. Utredningsgruppen er oppnevnt av Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Rapporten skal leveres 6. juni c, Kommentarer til den foreløpige rapporten Utnyttelse av norske humane biobanker. Overleveringen av endelig versjon av rapporten Utnyttelse av norske humane biobanker til departementet er utsatt til juni siden den nye helseforskningsloven, som er en relativt sentral premiss for utredningen, ikke er vedtatt ennå. Side 3 av 4

6 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Kontakt Erlend B.Smeland: d. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning NOU 2008:3 Rapporten har vært ute på høring, og er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. NSG drøftet hvorvidt denne rapporten skal danne utgangspunkt for en diskusjon på et senere møte. e. Vedrørende tildeling av øremerket tilskudd til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet, informerte om bakgrunn for brevet. Sak 9/08 Eventuelt: a. Offentlig initierte kliniske studier oppfølging. Berit Mørland, Kunnskapssenteret, orienterte om saken. Saken er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre oppfølging. b. Nasjonalt publiseringutvalg for medisinske fag Erlend B. Smeland, Helse Sør-Øst RHF, informerte kort om et brev til Universitets- og høgskolerådet fra Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag, som foreslår økt vekting av publikasjoner med internasjonale medforfattere. 2. juni 2008 Side 4 av 4

7 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Saksframlegg Til: NSG Dato: 12. desember 2008 Sak: Saksframlegg sak 12/08 Saksbeh.: Barbra Noodt Sak 12/08: Dobbeltkompetanseløp innen medisin NSG besluttet som oppfølging av sak 6/08 (23. mai 2008) at sekretariatet skulle organisere et seminar om dobbeltkompetanseløp innen medisin i forkant av desembermøtet i NSG. Seminaret skal samle alle sentrale aktører til diskusjon. Hensikten er å komme til enighet om en handlingsplan som kan tilrådes av NSG. Utkast til handlingsplan (se vedlegg) inneholder forslag til - Målsetting - Ansvarsfordeling mellom NSG, Universitetene, RHFene, HFene, Dnlf, og Samarbeidsorganene - Finansieringskilder (RHFene, HFene, De medisinske fakultetene) - Kriterier for tildeling av stillinger - Fremgangsmåte for etablering av stillinger og gjennomføring av dobbeltløp - Tidsplan Forslag til vedtak: 1. NSG tilrår handlingsplanen med de endringer man er blitt enige om i løpet av seminaret og diskusjonen i NSG. Vedlegg: 1. Utkast handlingsplan for dobbeltkompetanseløp innen medisin

8 NSG 12. desember 2008 Sak 12 - vedlegg 1 Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG): Handlingsplan for dobbeltkompetanseløp innen medisin UTKAST 1. Bakgrunn Det er et stort behov for økt rekruttering av medisinere til forskning, både for å sikre forskningens relevans og kvaliteten i klinisk virksomhet. Spesialiseringsløpet er normert til 5 år (reelt ofte 8 år) og doktorgradsutdanningen til 3 år (reelt ofte 5-6 år). For å redusere tidsbruken og sikre rekruttering av yngre kandidater til forskning er det i lengre tid diskutert etablering av dobbeltkompetanseløp innen medisin. Et prosjekt er etablert innen psykologi og evaluert med gode resultater. Ved UNN ble det i 2005 igangsatt to dobbeltløp innen medisin og patologi som er i rute. Med.fak. ved NTNU har i 2008 satt av midler til to forskningsprosjekter i kombinert stilling ved St.Olavs hospital (psykiatri) og det er også planlagt en pilot ved Akershus universitetssykehus (urologi). NSG kan bidra med koordinering av de involverte aktørene. 2. Målsetting - Overordnet mål: Helsetjenester av høy kvalitet, underbygget av relevant forskning, er sikret ved at medisinere effektivt rekrutteres til medisinsk og helsefaglig forskning. (Eller: Effektiv rekruttering av medisinere til forskning, også for å sikre helsetjenester av høy kvalitet.) - Hovedmål Et 7-8 årig dobbeltkompetanseløp for medisinere, som inkluderer avlagt doktorgrad og godkjent spesialisering, er etablert nasjonalt ved alle medisinske fakultet, alle universitetssykehus og evt andre sykehus. - Delmål 1. Ansvarsfordeling og rammer for etablering av dobbeltkompetanseløp er avklart. 2. Kliniske stillinger i alle universitetssykehus er satt av med klare krav til innhold og gjennomføring av dobbeltløp. 3. Nødvendige forskningsmidler utlyses i alle helseregioner. 4. Doktorgrad er meritterende for kliniske stillinger. 5. Dobbeltløp er etablert innen medisin (min 2 pr år pr helseregion) 3. Koordinering Nasjonalt koordinerende instans utpekes med følgende oppgaver: - Være pådriver for implementering av handlingsplanen. - Nasjonal oversikt over o antall stillinger pr institusjon og finansiering o antall stillinger pr fagområde o de individuelle planene for dobbeltløp o antall godkjente kandidater med dobbelkompetanse pr år - Arrangere årlig samling for kandidatene (for profilering, motivasjon og nettverksbygging) - Sørge for evaluering av dobbeltkompetanseløp ca 5 år etter igangsettelse Utkast til NSG-AU, Dnlf, Med.fak-NTNU., UiO-IPSYK, Helse N 1

9 NSG 12. desember 2008 Sak 12 - vedlegg 1 4. Finansiering av forskningsdelen (3 alternativer) 1. De fire medisinske fakultetene utlyser universitetsstipender til dobbeltkompetanseløp, som HF kan søke om og som tildeles med krav om tilstrekkelig god kvalitet. Den kliniske delen finansieres av HFet. 2. De fire RHFene setter av hver sin pott (øremerkede eller strategiske midler) som utlyses til forskningsprosjekter i kombinerte stillinger (min 2 pr helseregion pr år á kr pr år). Midlene søkes av HFene, tildeles med krav om tilstrekkelig god kvalitet. Oppstart kan for eksempel settes til 1.august eller RHFene kan sette en egen, tidligere søknadsfrist for potten for å muliggjøre oppstart 1.januar. Den kliniske delen finansieres av HFet. 3. HF kan fullfinansiere kombinerte stillinger som utlyses. 4. De fire Samarbeidsorganene setter av ressurser til koordinering (pkt 3: sekretariat og årlig samling). 5. Kriterier for tildeling av forskningsprosjekter - Studier som er særlig egnet for gjennomføring med langtidsperspektiv i 50 % stilling (fagområder med spesielle forutsetninger) - Kliniske områder med særlig behov for rekruttering til forskning eller for forskningskompetanse i klinikken. - Ansvarshavendes (klinikksjef/ avdelingssjef) evne til stringent organisering av dobbeltløpet og at ressurser er satt av til veiledning - Forankring av forskningsdelen i et forskningsmiljø 6. Kriterier for valg av kandidat - Topp motivasjon for forskning (for eksempel kandidater med forskerlinje) - Faglig kvalifisert - Søkere kan være i første eller andre år av sin spesialisering. Dette bidrar til etablering av rutiner, roller og forventninger som forutsetninger for god håndtering av vekslene mellom klinikk og forskning. 7. Behov for utvikling av normerende rammer for dobbeltkompetanseløp - Avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker - Design for dobbeltløp innen ulike fagområde - Krav til arbeidsgivere 8. Ansvarsfordeling i gjennomføringen av de enkelte dobbeltkompetanseløp - Klinikksjef/ avdelingssjef utpeker o Forskningsveileder/ prosjektsøker o Veileder for spesialiseringen - HFet etablerer en styringsgruppe for dobbeltløp ved egen institusjon, som skal påse at fremdriften i prosjektene følger planen. - Forskningsveileder o søker om forskningsprosjekt o veileder kandidaten mht gjennomføring og kvalitet i forskningsdelen - Klinikksjef/ avdelingssjef har ansvar for o utlysning av stilling for dobbeltløp ved innvilget forskningsprosjekt o tilsetting av kandidat etter vurdering i styringsgruppen Utkast til NSG-AU, Dnlf, Med.fak-NTNU., UiO-IPSYK, Helse N 2

10 NSG 12. desember 2008 Sak 12 - vedlegg 1 o oppstart (for eksempel 1.august) o individuelt tilpasset plan for dobbeltkompetanseløpet utvikles og godkjennes av styringsgruppen o oppfølging av fremdrift o budsjett - Spesialitetskomiteene i Dnlf godkjenner a. Individuelt tilpasset plan for spesialisering b. Gjennomføring av spesialisering - Medisinsk fakultet har ansvar for a. Tilbud om og gjennomføring av doktorgradsutdanning b. Godkjenning av forskningsprosjektet c. Godkjenning av veileder d. Godkjenning av doktorgradsarbeidet (avhandlingen) og disputas 9. Utfordringer - Kvalitet: Sikre kvaliteten og innhold for begge utdanningsløp innen klinikk og forskning. - Forutsigbarhet: Sikre finansiering av forskningsdelen over 7-8 år, og før igangsetting av dobbeltløp. - Doktorgradsutdanningen er begrenset til 8 år. - Problemer ved overgang mellom ulike ansettelsesforhold (lønn, ferieoverføring, kontorplass, tilgang til kurs). - Planlegging av et godt opplegg (logistikk, innhold og kvalitet). - Organisering av vaktordninger, og å begrense klinikkdelen til 50 %. - God forankring i klinikken, der klinikksjef/avdelingssjef har omfattende ansvar for planlegging og oppfølging. - Lavere lønn for stipendiat- enn for klinisk del. Utkast til NSG-AU, Dnlf, Med.fak-NTNU., UiO-IPSYK, Helse N 3

11 NSG 12. desember 2008 Sak 12 - vedlegg Handlingsplan (MF: Medisinsk fakultet) Tiltak Ansvarlig Involverte parter Frist Delmål 1 Ansvarsfordeling og rammer for etablering av dobbeltkompetanseløp er avklart Utpeke nasjonal koordinerende instans, se pkt 3 (NSG?) Gjennomføre piloter (er planlagt) 20% av klinisk tjeneste kan brukes til forskning og godkjennes som full klinisk tjeneste (søknad er sendt) Avgrense doktorgradsutdanning til 3 år med integrert, begrenset undervisningsplikt Utvikle normerende rammer for dobbeltkompetanseløp, se pkt 7 NSG UNN NTNU-MF, AHUS Dnlf MF Dnlf Dnlf? Samarbeidsorganene? Helse N, St.Olavs hospital, UiO-MF? Helsedirektoratet Samarbeidsorganene Delmål 2 Kliniske stillinger i alle universitetssykehus er satt av med klare krav til innhold og gjennomføring av dobbeltløp. Sykehusene dedikerer stillinger til dobbeltløp Undersøkelse av om fordypningsstillingene er i bruk og hva de brukes til Behov for nye stillinger til dobbeltløp prioriteres og meldes inn til Nasjonalt råd. Behovet for nye stillinger tilrådes evt Klinikksjef/ avd.sjef Dnlf RHFene/ HFene Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger Samarbeidsorganene RHFene, HFene Fagmiljøene i HFene, Samarbeidsorganene? Delmål 3 Nødvendige forskningsmidler er tilgjengelig i alle helseregionene som utlyses. Strategiske forskningsmidler settes av til forskningsdelen av kombinerte stillinger (50 % i 6 år) Universitetene avsetter forskningsstipender (50 %) til dobbeltløp Helseforetakene setter av kombinerte stillinger til dobbeltløp Samarbeidsorganene setter av ressurser til nasjonal RHFene/ Samarbeidsorganene Univer-sitetene/ Samarbeidsorganene HF Samarbeidsorganene Utkast til NSG-AU, Dnlf, Med.fak-NTNU., UiO-IPSYK, Helse N 4

12 NSG 12. desember 2008 Sak 12 - vedlegg 1 koordinering (pkt 3) Delmål 4 Doktorgrad er meritterende for kliniske stillinger. Forskningskompetanse HF Samarbeidsorganene vektlegges ved ansettelser i (ledende) stillinger Doktorgrad gir et lønnstillegg RHF/ HF Spekter, Dnlf Delmål 5 Dobbeltløp er etablert innen medisin ved alle medisinske fakultet/ universitetssykehus og evt andre sykehus Ansvarlige klinikksjefer/ avd.sjefer utpekes Styringsgruppe utpekes for alle dobbeltløp ved egen institusjon Forskningsveileder og klinisk veileder utpekes Det avsettes realistiske tidsrammer til veiledning Forskningssøknad utarbeides Forskningsmidler utlyses til medisinere som er i gang med spesialisering (1.år), for kriterier se pkt 5 For innvilgede prosjekter utlyses stillinger for dobbeltløp, for kriterier se pkt 6 Kandidat ansettes og begynner med spesialiseringsdelen, avtaler inngås Ansatte kandidater meldes inn til Nasjonal koordinerende instans Individuelt dobbeltløp utvikles HF HF Klinikksjef/ avd.sjef Klinikksjef/ avd.sjef, Med.fak. Forskningsveileder RHFene Med.fak. HF Klinikksjef/ avd.sjef Klinikksjef/ avd.sjef Klinikksjef/ avd.sjef Medisinske fakultet, Styringsgruppen Styringsgruppen Styringsgruppen Med.fak., Veiledere Med.fak., Veiledere, Styringsgruppen Klinikksjef/ avd.sjef Veiledere, kandidaten, Styringsgruppen Individuelt tilpasset plan Dnlf godkjennes Dobbeltløp gjennomføres Kandidaten Klinikksjef/ avd.sjef, veiledere, styringsgruppen Årlige samlinger organiseres Nasjonal Samarbeidsorganene og gjennomføres (se pkt 3) koordinator Godkjent spesialisering Dnlf Avlagt doktorgrad Med.fak. Evaluering av dobbeltkompetanseløp Nasjonal koordinator Utkast til NSG-AU, Dnlf, Med.fak-NTNU., UiO-IPSYK, Helse N 5

13 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Saksframlegg Til: NSG Dato: 12. desember 2008 Sak: Saksframlegg sak 13/08 Saksbeh.: Barbra Noodt og Randi Vad Sak 13/08: NSGs nasjonale satsingsområder Fremdrift - Beslutning: 1. Forslag til satsingsområder fra ett SO x x x x x x x 2. Forhåndsvurdering av skissen i SO x x x x x x x 3. NSG beslutter videre utredning (hvis alle SO x x x x x x x positive) 4. Skrivegruppen nedsatt x x x x x x x 5. Beskrivelse utarbeidet x x x x 6. NSG-AU vurderer beskrivelse x 7. NSG tilrår igangsetting x x 8. Endelig beslutning i de fire SO x x 9. Finansiering av administrativ støtte avklart x 1. Unikard 2. Nevronor 3. Alvorlige psykiske lidelser 4. Kreft 5. Muskel/ skjelettplager 6. Helsetjenesteforskning 7. Infrastruktur biobanker og helseregistre - Etablering: Ansvarlig samarbeidsorgan er avklart (evt NFR) x x x x x x x Koordinerende forskningsmiljø for satsingsområdet er x x x x x?? utpekt Den faglige styringsgruppen er etablert x Deltakende forskningsmiljøer er registrert x x x Satsingsområdets administrative enhet er etablert x - Aktiviteter: Gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med x felles publisering Fagseminarer x Større konferanser x Strategiske møter x Forskerutveksling? Utnyttelse av infrastruktur x

14 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning NSG har foreslått 7 satsingsområder og oversikten viser hvor langt disse er kommet i beslutningsprosessen og gjennomføring. NSG besluttet 23.mai 2008 kriterier og prosedyre for beslutning, samt krav til organisering av satsingsområdene. Det er i ettertid utarbeidet mal for beskrivelse av satsingsområdene, og krav til innhold med indikatorer for måloppnåelsen som er behandlet i NSG-AU 5.november I møtet den 3.desember 2007 ble en skisse av satsingsområdet Alvorlige psykiske lidelser lagt frem for NSG. NSG anbefalte en utvidelse av skrivegruppen og videreutvikling av skissen med en bedre beskrivelse av nettverksmodellen, og en mer tydelig grenseoppgang mot Forskningsrådets program psykisk helse og NevroNor. Satsingsområdet leverte en redigert beskrivelse med anbefalingene fra NSG innarbeidet, og i tråd med NSGs vedtatte krav til organisering, og foreslått mal for beskrivelse og krav til innhold. Forslaget er behandlet av NSG-AU pr. e-post. Forslag til vedtak: 1. NSG anbefaler at foreslått mal legges til grunn for beskrivelser av satsingsområdene. Malene revideres ved behov av NSG-AU. 2. NSG beslutter at foreslåtte krav til innhold legges til grunn ved beslutning av satsingsområder og at indikatorene for måloppnåelse danner utgangspunkt for evaluering av satsingsområdene. 3. NSG tilrår foreslått satsing innen Alvorlige psykiske lidelser som nasjonalt satsingsområde under forutsetning av tilslutning fra de fire regionale Samarbeidsorganene. Vedlegg: 1. Beskrivelse av satsingsområdet Alvorlige psykiske lidelser. 2. Krav til innhold og indikatorer for måloppnåelse av NSGs nasjonale satsingsområder. 3. Mal for beskrivelse av NSGs nasjonale satsingsområder. 4. Statusrapport for NevroNor.

15 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 Forslag til nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser Revidert versjon, Deltakende forskningsmiljø Helse Nord Kontaktperson: Professor Rolf Wynn, UNN/UiT. Deltakere: Klinikksjef/Førsteamanuensis Terje Øiesvold (Nordlandssykehuset, UiT) Professor Vidje Hansen (UNN/UiT) Forskningsleder/ Professor Reidun Olstad (UNN/UiT) Professor Tore Sørlie UiT Helse Midt-Norge Kontaktperson Førsteamanuensis Gunnar Morken (NTNU/St.Olav). BRAIN prosjektet. Deltakere: Professor Olav Linaker (NTNU/St. Olav) Førsteamanuensis Eystein Stordal (NTNU/Namsos) Helse Vest Kontaktperson Professor Tor K. Larsen (SUS/UiB). Helse Vest Psykosesenter. Deltakere: Sjeflege dr med Jan Olav Johannesen Kontaktperson Professor Hugo Jørgensen (Haukeland/UiB), Bergen Mental Health Center Deltakere Professor Kenneth Hugdahl (Haukeland/UiB) Professor Vidar M. Steen (Haukeland/UiB) Helse Sør-Øst Kontaktperson Professor Ole A. Andreassen (Ullevål/UiO): Deltakere (TOP-prosjektet): Seniorforsker Ingrid Melle (Ullevål/UiO, også leder Tidligpsykoseprosjektet), Professor Ingrid Agartz (Diakonhjemmet sykehus, UiO), Seniorforsker Jimmy Jensen (Ullevål/UiO), Professor Kjetil Sundet (UiO), Seniorforsker Srdjan Djurovic (Ullevål/UiO), Professor Stein Opjordsmoen (Ullevål/UiO), Professor Svein Friis (Ullevål/UiO) Kontaktperson Ulrik F. Malt (RH/UiO), NORMOOD prosjektet 1

16 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 Innhold Deltakende forskningsmiljø...1 Sammendrag...2 Innledning...3 Bakgrunn...5 Mål...9 Gjennomføring...10 Budsjett...13 Forhold til andre satsinger...13 Referanser (sentrale publikasjoner fra deltakende grupper)...14 Status og oppdragsgiver Denne handlingsplanen utarbeidet etter henstilling fra Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning. De regionale helseforetak utnevnte medlemmer av en nasjonal skrivergruppe, som har bestått av Professor Tor K. Larsen, Universitetet i Bergen og Stavanger Universitetssjukehus HF, Førsteamanuensis Gunnar Morken, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og St. Olavs Hospital HF, Professor Rolf Wynn, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, professor Ulrik F. Malt, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet HF og Professor Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus HF (leder). Første utkast ble innsendt Etter tilbakemeldinger fra Samarbeidsorganene ble dokumentet revidert november 2008 med bakgrunn i Mal for beskrivelsen av nasjonale satsingsområder ( ). Sammendrag Dette er et forslag om å utvikle en nasjonal satsing på forskning innen alvorlige psykiske lidelser med følgende målsetting: Nasjonalt nettverkssamarbeid om tverrfaglig translasjonsforskning av høy kvalitet som frembringer ny kunnskap om sykdomsmekanismer, diagnostikk, behandling, forebygging og organisering av helsetjenester for alvorlige psykiske lidelser. Delmål: 1) Utvikle en landsdekkende forskningsorganisasjon basert på eksisterende nettverk og samarbeidsprosjekt. 2) Samkjøre metoder og plattformer for bedre utnyttelse av forskningsressurser. 3) Gjennomføre multisenterstudier innen translasjonsforskning og intervensjonsstudier. 4) Sikre integrering med kliniske avdelinger. 5) Utnytte helseundersøkelser, helseregistre og biobanker. Det er ønskelig at satsingen skal gi mer kunnskap om kliniske forhold som vil gi bedre behandling for pasienter på kort sikt, og mer kunnskap om sykdomsmekanismer som vil åpne opp for helt nye behandlingsalternativer på noe lengre sikt. Psykotiske lidelser (schizofreni og bipolar lidelse) medfører stor belastning for pasientene som rammes. De plages av alvorlige symptomer som tankeforstyrrelser, realitetsbrist, følelsesmessige svingninger og ofte kognitiv svikt. Både bipolar lidelse og schizofreni er derfor blant de viktigste årsaker til sykdomsuførhet og tapte leveår i verden (WHO), og de legger beslag på store helseressurser. Kunnskapen om sykdomsmekanismene er fortsatt mangelfull, og behandlingen er symptomatisk. Psykotiske lidelser forstås best ut fra stress-sårbarhetsmodellen, hvor risikofaktorer interagerer med personlige sårbarhetsfaktorer. Vi har den siste tiden sett enorme fremskritt innen hjerneavbildnings-teknikk, som har gitt mulighet for å studere hjernefunksjoner og en tilsvarende økning i våre kunnskaper på dette området. Samtidig har kartleggingen av det humane genom gitt oss ny innsikt i interaksjon mellom medfødte sårbarhetsfaktorer og det ytre miljø. Det ligger derfor til rette for å drive pasientrettet translasjonsforskning på området alvorlige psykiske lidelser, som kan gi et stort kunnskapsløft på dette feltet. En nasjonal satsing på psykoseforskning bør ha som formål å skaffe ny kunnskap om alvorlige psykiske lidelser, fra sykdomsmekanismer til behandling og forebygging. Skal dette være mulig må forskere fra forskjellige fagfelt samarbeide i en tematisk forskningssatsning, hvor biologisk basalforskning kombineres med forskning på psykologiske faktorer og miljøfaktorer, 2

17 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 klinisk psykiatrisk forskning, behandlingsforskning og epidemiologisk forskning. På grunn av et enhetlig helsevesen og gode helseregistre har Norge svært gode forutsetninger for denne type forskning. For å få store materialer og sikre høy kvalitet på innsamlet data, må man samarbeide rundt felles forskningsprotokoller fra behandlingsstudier via kliniske og nevrokognitive protokoller til hjerneavbildningsmetoder, helseregistre og biobanker. Forholdene på dette forskningsfeltet ligger godt til rette for en nasjonal satsing. Det finnes i dag en rekke studier av god kvalitet innen alvorlige psykiske lidelser spredd over hele landet, og flere av disse samarbeider allerede i formelle og uformelle nettverk. Det ligger derfor godt til rette for å få til en samlet satsning med maksimal synergi-effekt. Det er et pågående samarbeid mellom TOP gruppen (Oslo) og BMH senteret (Bergen) som ledet til felles søknad om Senter for Fremragende Forskning som kom til finalerunden. I tillegg finnes et multisenter prosjektet (BRAIN) innen bipolar lidelse som ledes fra Trondheim hvor grupper fra hele landet deltar. Det er også et stort flersenterprosjekt (TIPS) som er samarbeid mellom Stavanger, Haugesund og Oslo. NORMOOD prosjektet omhandler ulike alvorlige psykiske lidelser med depresjon som fellesnevner fra syv HF innenfor det tidligere Helse Sør området. Både BRAIN, TIPS og NORMOOD gruppene samarbeider med TOP gruppen med felles kartleggingsmetoder inkludert materiale til biobank. I Nord-Norge finnes et aktivt miljø omkring psykologiske forhold ved psykoser, epidemiologiske faktorer og helsetjenesteforskning. Det finnes således en aktiv nasjonal forskning på alvorlige psykiske lidelser med høy kvalitet som i dag har mye samarbeid, slik at forholdene ligger bra til rette for en samlet satsing. Forskningen som foregår innen dette feltet i dag er nært knyttet til klinikken, og det vil være et klart mål å integrere forskningen i de kliniske avdelinger for å sikre kvalitet på behandlingen. Videre vil satsingen etablere et nært samarbeid med pårørende og brukergrupper for å sikre brukerperspektivet. Innledning Psykisk helse har de seneste årene vært et politisk prioritert område både innen helsetjenesten og forskning. Det har vært gjennomført en Opptrappinsplan for psykisk helse ( ), men helsetjenesten har likevel fortsatt betydelige utfordringer som nylig også er synliggjort i en rapport fra Riksrevisjonen. Forskning innen psykisk helse er et prioritert område i Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi ( ) som ligger til grunn for helseregionenes forskningsstrategier. Forskningsaktivitet er under oppbygging, og holder til dels høyt internasjonalt nivå. Det planlagte satsingsområdet skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag for sykdomsforståelse, diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Alvorlige psykiske lidelser - definisjon Psykotiske lidelser er et samlebegrep for en rekke tilstander kjennetegnet av realitetsbrist. Realitetsbristen kan være vedvarende eller episodisk, og symptomene på psykose er ofte endringer i sansning (hallusinasjoner sanseopplevelser uten stimulering av sanseorganer) og i tankeinnhold (vrangforestillinger fastlåste urealistiske personlige oppfatninger). Selv om tilstandene primært er karakterisert ut fra tilstedeværelsen av psykotiske symptomer (kalt positive symptomer) er de også preget av en rekke andre symptomer: Tankemessig desorganisering, emosjonelle endringer, redusert motivasjon og livslyst, endring i stemningsleie og kognitive vansker. Utfordringer i helsetjenesten - samfunnsmessig betydning I tillegg til den omfattende belastningen for pasienten som rammes og for de pårørende er det også store samfunnskostnader knyttet til lidelsene. Svært mange blir uføretrygdet. Både bipolar lidelse og schizofreni er hver for seg blant de tilstandene som bidrar mest til global sykdomsbelastning. I vestlige land regnes det med at ca 1% av brutto nasjonalproduktet går med til å gi behandling og omsorg for personer med schizofreni, og kostnadene for bipolar lidelse antas å være enda høyere (Andlin-Sobocki & Rossler, 2005 Schiz Bull 2004;30:279-93). Mens man for hjerte-kar lidelser og 3

18 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 for enkelte krefttilstander har sett en nedgang i dødelighet og sykelighet det siste tiår, er status dessverre ganske uendret for psykiske lidelser (www.nimh.gov). Dagens behandlingsmetoder er nødvendige, men ikke tilstrekkelige (www.nimh.gov) Utfordringer i forskningen Sykdomsmekanismene og årsakene til psykotiske tilstander er som ved andre psykiske lidelser ikke kjent. Derfor er det vanskelig å skaffe mer kunnskap om den underliggende patologi ved alvorlige psykiske lidelser uten å ta utgangspunkt i pasientene. Før mekanismene er kjent er det lite fruktbart å bruke dyremodeller, og visse fenomen, slik som vrangforestillinger og hallusinasjoner, egner seg dårlig for dyrestudier. Dermed er studier av psykiske lidelser avhengig av å ta utgangspunkt i pasienten, dvs. være klinisk basert. Dagens diagnoser er deskriptive og i stor grad basert på formidling av opplevde symptomer og observasjoner av atferd. De er ikke basert på objektive målbare fenomener, og kriteriene er framkommet ved konsensusbeslutninger i en gruppe eksperter. Diagnoser som i større grad er basert på objektive, målbare kriterier vil derfor være et stort skritt framover for forskning og behandling ved alvorlige psykiske lidelser. Men fordi kjernesymptomatologien i de psykotiske lidelsene også handler om individets egen-opplevelse vil direkte pasientkontakt være en nødvendighet også i framtidig forskning på området. En forsinkende faktor i kunnskapstilegnelsen om psykotiske lidelser har vært problemet med å studere hjernen. Det har inntil nylig vært svært vanskelig å studere sykdomsprosesser direkte slik vi har hatt anledning til ved for eksempel hjerte eller nyresykdommer. Men gjennom utviklingen av magnetresonansbildeteknikk (MRI) og positron-emisjons-tomografi (PET) har man fått potente verktøy som vil kunne bidra til kvantesprang i vår mulighet til å få mer kunnskap om hjernen og dermed hva som er galt ved psykiske lidelser. Arveligheten for schizofreni og bipolar lidelse er blant de høyeste blant de store multifaktorielle sykdomsgruppene, med estimert heritabilitet på omtrent 0,8. Dette gjør at pasienter med alvorlige psykiske lidelser kan høste store fordeler at den enorme fremgangen i kunnskap på molekylærgenetikkfeltet som vi har sett de siste år, med muligheter for at vi innen overskuelig framtid kan få banebrytende ny kunnskap om sykdomsmekanismer med dramatisk bedring av mulighetene for forebyggelse og behandling. Det er for tiden store fremskritt på forskningsfeltet, illustrert ved at to ganger de siste fem år har resultater på psykotiske lidelser blitt valgt til de viktigste vitenskaplige gjennombrudd uansett fagfelt av tidsskriftet Science. Disse tre områdene, klinikk, genetikk og hjerneavbildning er derfor sentrale i moderne forskning på psykotiske lidelser, og nye forskningsframstøt må hente informasjon fra alle tre. I tillegg er befolkningsbaserte studier sentrale, der man kan identifisere både genetiske og miljømessige årsaker til sykdom. Forventet utbytte Det forventes at satsingen vil bedre kvaliteten og videre oppbygging av forskningen innen feltet i Norge, ved at kompetanse deles, faglig felleskap blir bedre, og forskerutdannelsen bedres. Videre forventes en mer effektiv utnyttelse av forskningsmidler, gjennom deling av infrastruktur, støttefunksjoner og spesialfunksjoner (metodeplattformer). I tillegg vil det være en stor fordel at satsingen vil kunne gi nye muligheter for bedret studiedesign kan drive store multisenterstudier, kan samle inn store pasientmaterialer raskere. Det er også et forventet utbytte at det vil tilkomme et bedre samarbeid og integrering mellom sykehusmiljø og universitetsmiljø. Til slutt vi en slik organisasjon kunne stå mye bedre rustet til å komme med i internasjonale forskningssamarbeid, da vi vil bli meget attraktive partnere. I første omgang vil mer kunnskap om helsetjenesten gi umiddelbar bedre organisering av helsetjenesten. Men gjennom mer kunnskap om sykdommene og deres behandling, vil det tilkomme ny kunnskap innen et område med store udekkede behov, som vil komme pasientene til gode. 4

19 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 Bakgrunn Klinisk bilde ved schizofreni og bipolar lidelse Det er vanlig å dele de psykotiske lidelsene i to hovedgrupper: Schizofreni og bipolar lidelse. Schizofreni er kjennetegnet ved omfattende realitetsbrist med en høy risiko for kronifisering. En stor gruppe pasienter er også rammet av motivasjonsmangel og følelsesmessig fjernhet (kalt negative symptomer) og/eller kognitive vansker på områdene oppmerksomhet, hukommelse og utøvende funksjoner (kalt kognitive symptomer). De forskjellige symptomene opptrer delvis uavhengig av hverandre, slik at en person kan ha mye positive symptomer og lite negative, eller omvendt. Det kliniske bildet vil derfor kunne være blandet og opptre ulikt fra person til person. Det er de positive symptomene som er det primære diagnostiske kjennetegnet ved schizofreni. Det er imidlertid negative og kognitive symptomer som bidrar mest til det sosiale og arbeidsmessige funksjonstapet som også preger tilstanden. Det kliniske forløpet er varierende. Schizofreni er den psykiske lidelsen med mest alvorlig forløp. Over halvparten av de som rammes utvikler alvorlig kronifisering med betydelige symptomer, uttalt funksjonsfall og livslangt behandlingsbehov. Det er likevel en undergruppe på 10-15% som kun har ett psykotisk gjennombrudd og en noe større undergruppe som har et episodisk forløp med god fungering mellom de psykotiske episodene. Bipolar lidelse er en tilstand karakterisert av endringer i stemningsleie perioder med oppstemthet (mani eller hypomani) vanligvis kombinert med perioder med nedstemthet (depresjon). Stemningsepisodene kan mange ganger - men ikke alltid - ha innslag av positive/psykotiske symptomer (kalt bipolar lidelse type I). Det vanlige forløpet av bipolar lidelse er kjennetegnet av klart definerte stemningsepisoder med lange perioder med god fungering mellom episodene, de positive symptomene er hvis de forekommer kongruente med stemningen (f. eks. vrangforestillinger om å være spesielt dyktig eller usårlig ved manier, eller bebreidende stemmer ved depresjoner) og negative eller kognitive symptomer forekommer ikke. Det kliniske forløpet er derfor på gruppenivå bedre enn ved schizofreni. Men vi ser også at en relativ stor gruppe pasienter med bipolar I lidelse utvikler kronisk psykose, og at pasienter med slik lidelse kan ha kognitive utfall som ligner det vi ser ved schizofreni. Det er mange likhetstrekk mellom schizofreni og bipolar lidelse. De er noen av de svært få psykiske lidelsene som er omtrent like vanlige blant kvinner og menn. Det vanligste tidspunktet for debut av den kliniske tilstanden er hos unge voksne (15-25 år). Vi ser med noe variasjon mellom 1-2 nye tilfeller pr pr år, men på grunn av episodisk forløp med risiko for kronifisering er forekomsten i befolkningen relativt høy ca 1% for hver av tilstandene. Forutsetninger for etableringen av satsingsområdet Norges fortrinn: Internasjonalt har norsk psykiatri følgende fortrinn som vi mener vi nå er i stand til å utnytte: Et offentlig helsevesen som i stor grad har et totalansvar for en befolkningsgruppe gir god tilgang på hele spekteret av alvorlige psykiske lidelser. Videre har vi gode helseregistre som kan brukes og dermed øke kvaliteten på forskningsresultatene. Norge er særlig velegnet til å drive forskning på alvorlig psykiske lidelser. Da alle pasienter får behandling i det offentlige helsevesenet har vi i Norge mulighet til å studere uselekterte materialer som behandles relativt likt. Vi har i verdenssammenheng en meget homogen befolkning som utsettes for relativt like miljøfaktorer (små forskjeller). I tillegg har Norge, på lik linje med Danmark, Finland og Sverige, gode forutsetninger for forskning som benytter befolkningsbaserte data fra helseundersøkelser, registre og biobanker, Dette kan gi oss informasjon om bakgrunn og utvikling av sykdom, samt bruk av helsetjenester. Vi har derfor en unik mulighet til å studere interaksjon mellom genetiske sårbarhetsfaktorer og miljø. Dette er klare fortrinn som forskningen i Norge må utnytte. Samarbeid og nettverk er etablert enkel praktisk gjennomføring: I samarbeidsprosjektene nevnt over, er det over år etablert et miljø for samarbeid på tvers av institusjoner og faggrupper. Det er også utviklet felles diagnostiske prosedyrer og annen klinisk sykdomsbeskrivelse som gjør at den 5

20 Beskrivelse nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (des 2008) NSG 12. desember 2008 Sak 13 - vedlegg 1 diagnostiske presisjonen som er en forutsetning for gode studier innen hjerneavbildning og genetikk er god. Det vil derfor være rimelig enkelt å etablere den nasjonale satsingen. Synergieffekter: En klar forutsetning for satsingen er behov for tverrfaglig forskning. De fire områdene klinikk, genetikk, hjerneavbildning og epidemiologi er sentrale i moderne forskning på psykotiske lidelser, og nye forskningsframstøt må hente informasjon fra alle fire. Å benytte metoder på forskjellig forklaringsnivå det vil si translasjonsforskning - er helt avgjørende i forskning på psykiske lidelser. Det er vanskelig å skaffe ny kunnskap om mekanismer ved kun å studere kliniske fenomen, og det er samtidig umulig å lære noe nytt om sykdomsmekanismer gjennom f. eks. genetikk og MRI, hvis man ikke tar utgangspunkt i pasientens beskrivelse av opplevde symptomer. Det er derfor viktig å drive klinikknær translasjonsforskning. Ensidige studier av miljøforhold eller psykologiske fenomener kan heller ikke gi et helhetlig bilde uten at det kobles til klinisk karakterisering av pasientene. Utfordringene ved translasjonsforskning er at det krever store forskningsmiljø med bredt sammensatt kompetanse. Skal vi få til et slagkraftig forskningsinitiativ av tilstrekkelig størrelse i Norge må derfor få til samarbeid på tvers av fagfelt, institusjoner og regioner. En viktig forutsetning for synergieffekter er at allerede etablerte forskningsmiljøer får en enda sterkere nettverksfunksjon mot regioner som har annen eller mindre forskningserfaring. Forskningsprosjekter må få mulighet til rekruttering av pasienter fra store områder av landet. Større deler av landet må få tilgang til metoder (klinikk, nevrokognisjon, hjerneavbildning, registerdata og biobanktjenester). Dette vil være viktig for å gjennomføre prosjekter som krever stort antall pasienter ved å rekruttere fra mange enheter. Data og biologisk materiale vil kunne samles inn i felles database, biobank og man kan sikre utvikling av og tilgang til helseundersøkelser, biobanker og helseregistre. Dermed vil det være mulig for enkeltforskere å få tilgang til store materialer som de aldri vil kunne få til som enkeltprosjekt. En siste forutsetning er å få mulighet for å bygge opp en langsiktig satsing hvor kompetanse opprettholdes og videreføres uavhengig av enkeltprosjekt og forskningsgrupper. Deltakende forskningsmiljø Her gis en kort oversikt over sentrale forskningsmiljø innen alvorlig psykisk lidelse i Norge utarbeidet gjennom kontakt med sentrale personer i de respektive miljø. De deltakende miljøene dekker majoriteten av forskningsmiljø innen feltet, og det er et utstrakt samarbeid og flere nettverk er i aktivitet. Helse Nord Helse Nord har et aktivt miljø som driver med psykoseforskning, primært med utgangspunkt i fagmiljøene ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset. Den største aktiviteten finnes på helsetjenesteforskning, hvor en serie med tema fra behandling av schizofreni og bipolar lidelse studeres. Sentrale prosjekter er blant annet MAP (Multisenterstudie av akuttpsykiatri), VELO (Studier av DPS Vesterålen og DPS Lofoten), FINN (Den nord-norske studien av førstegangsinnlagte i sykehus) og RoP-Nord (Studier av rus- og psykiatribehandlingen i Helse Nord). I disse og andre prosjekter undersøker man blant annet status før, under og etter opptrappingsplanen i forhold til behandlingseffekter, helsetjenesteforbruk, kostnader og bruk av tvang. Her er blant andre Klinikksjef/Førsteamanuensis Terje Øiesvold (Nordlandssykehuset, Bodø), Professor Vidje Hansen (UiT), Forskningsleder/Professor Reidun Olstad (UNN/UiT) og professor Rolf Wynn (UiT) sentrale. Videre finnes flere prosjekter innen klinisk helsepsykologi, drevet av professor Rolf Wynn (UiT). En forskningsgruppe knyttet til Professor Tore Sørlie (UiT) arbeider med flere prosjekter relatert til kulturelle aspekter ved psykoselidelser. Det fins også flere kvalitative prosjekter som handler om opplevelsesaspekter ved psykoser. Det utføres dessuten noen basalforskningsprosjekt på schizofreni og bipolar lidelse, og også enkelte tvillingstudier. Det er stor interesse fra miljøene i 6

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 12. desember 2008 Tid: 12. desember 2008 kl. 13 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Erlend

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møtet 3. desember 2007 Tid: 3. desember 2007 kl. 10 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 5. desember 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 20. mai 2009 Tid: 20. mai 2009 kl. 10 16 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 29. februar 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. september 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Nina Emaus,

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Forslag til nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser Revidert versjon, 08.12.08 Deltakende forskningsmiljø Helse Nord Kontaktperson: Professor Rolf Wynn, UNN/UiT. Deltakere: Klinikksjef/Førsteamanuensis

Detaljer

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 22. november 2007 klokka 10 16 Sted: Rica Holberg Hotell Til stede: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo Tid: 2. mars 2007 kl. 9 12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Øst RHF Administrerende

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 9. mai 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Tid: 4. desember 2006 kl. 10 14 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Øst RHF Administrerende direktør Bente Mikkelsen Administrerende

Detaljer

UTKAST pr. 22. mars 2011

UTKAST pr. 22. mars 2011 UTKAST pr. 22. mars 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 18. mars 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1,

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 7. desember 2012 kl. 9-12 Sted: Grev Wedels plass 5, 6. etasje, møterom Peer Gynt Tilstede: Helse Sør-Øst RHF John Torgils

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 28. september 2007 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Biologi, medisin og helse: To oppfølgingsutvalg, hhv biologi- og helserettet Siv Mørkved (leder) Per Magnus Jon

Detaljer

(NSG) UTKAST pr Referat fra møte 3. november

(NSG) UTKAST pr Referat fra møte 3. november Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) UTKAST pr. 22.11.2010 Referat fra møte 3. november Tid: 3. november 2010 kl. 13.00 16.00 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

UTKAST pr. 30. mai 2011

UTKAST pr. 30. mai 2011 UTKAST pr. 30. mai 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 20. mai 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1, 2.

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Utkast pr. 22. 01.2014 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Tid: Torsdag 7. november 2013, Kl. 13 16 Sted: Thon Hotel Oslo Airport ved Oslo lufthavn Gardermoen Til stede:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Referat møte i NSG Dato: 18.05.2017

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 9. mars 2012 kl. 9.00-12.00 Sted: Universitetet i Oslo, Problemvn.7, Lucy Smiths hus, Kollegierommet Tilstede: Universitetet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: 26. september 2014 kl. 9-12 Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen, Karl Johans gate 47 Tilstede: Universitetet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Per Morten Sandset, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn Gustafsson, Maiken Engelstad, Nina Langeland, Henrik

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF Tid: 27. september 2013 kl. 09.00-12.00 Sted:, Lucy Smiths hus, Store møterom, 10. etasje Tilstede: Ole Petter Ottersen, rektor (møteleder) Odd

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 30. november 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. mars 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. april 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Kontakt: Sølvi Lerfald (solvi.lerfald@helse bergen.no) Gro Anita Fonnes Flaten (Gro.anita.fonnes.flaten@helse bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no)

Detaljer

Kliniske studier forventninger til NorCRIN

Kliniske studier forventninger til NorCRIN Helse- og omsorgsdepartementet Kliniske studier forventninger til NorCRIN Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen NorCRIN brukermøte mandag 25. september 2017 Forventninger - oppsummert

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet 14.09.17 Nina Mevold - leder av KSF Hvorfor mer forskning på kommunehelse- Fremtiden og omsorg? Økende behov for helsetjenester,

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet 1 Hva skal norske helsemyndigheter ha fokus på? 2 Fra helsemyndighetenes

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 18.11.2009 Tilstede: Prorektor for forskning, Kari Melby Dekanus Stig A. Slørdahl, DMF (leder) Prodekanus medisinstudiet Hilde Grimstad, DMF Prodekanus

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 9. oktober 2009 kl. 13-16 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) pr. 25.10.10

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) pr. 25.10.10 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) pr. 25.10.10 Dato: Onsdag 3. november 2010

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Referat fra møte Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Grete Strand, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Kjell Tjensvoll, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Tove Klæboe

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 16. januar 2009 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 14-15 mai 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for klinisk

Detaljer

UTKAST pr 15. mars 2013

UTKAST pr 15. mars 2013 UTKAST pr 15. mars 2013 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 8. mars 2013 kl. 09.15-11.55 Sted: Tilstede: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Store møterom,

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no Referat fra møte Godkjent Tid: Onsdag 2. mars 2016 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Kristian Hveem

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Status og videre arbeid med kliniske studier

Status og videre arbeid med kliniske studier Helse- og omsorgsdepartementet Status og videre arbeid med kliniske studier Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen Kliniske studier i Norge, DM, Arendalsuka 17. august 2017 Hva

Detaljer

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862 Bodø, 15.9.2017 Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer