Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Leiar AP Frode Pletten Nestleiar H Bente Karin Isdahl Medlem H Dagfinn Brekke Medlem KRF Grete Marit Veka Maraas Medlem SP Varamedlemar Funksjon Representerer Britt Lise O. Volden Varamedlem AP Bjørg Karin Tislevoll Varamedlem H Solfrid Sandvik Bø Varamedlem KRF Geir Arne Solbakken Varamedlem SP Konrad Westvik Varamedlem FRP Thoralf Åge Røen Leiar Kristin Meland Utvalssekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 17/15 PS 18/15 PS 19/15 PS 20/15 PS 21/15 Godkjenning av protokoll Meldingar Saker handsama etter delegering Leksehjelp i grunnskulen Revidering av vedtekter for kommunal barnehage i Fitjar kommune PS 22/15 Plan for kompetanseutvikling i grunnskulen 2015 PS 23/15 Kjøp av utleigehusvære for å rekruttera legar til kommunen. PS 24/15 Gjennomgang av ressursbruk på pleie- og omsorg PS 25/15 Etablering av interkommunale akutte døgnsenger (KAD) - godkjenning av hovudprosjekt PS 26/15 Sommarfullmakt 2015 PS 27/15 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2015/7 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 17/15 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2015/7 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 18/15 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Kontrollrapport frå Securitas for Spar Kontrollrapport frå Securitas Rema 1000 Kontrollrapport frå Securitas Joker Status Helsesenter pr. mai 2015 Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for oppvekst og omsorg tek meldingane til vitande. Atle Tornes Rådmann Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Fitjar kommune Notat Dykkar dato: Dykkar ref: Vår dato: Vår ref: Arkiv: Sakshandsamar: / /2015 G20 Anne Berit Hovstad Johansen Til: Formannskapet Helsesenter status pr. mai 2015 Viser til førre møte i formannskapet der denne saka vart sett på dagsorden igjen. Administrasjonen har teke tak for å få avklart om lokala til tidlegare tannklinikk med tilstøytande areal i FBB, heile fløyen har plass nok til eit legesenter. Me gjekk ut med førespurnad på pristilbod til 3 firma i høve ei vurdering av areal til legesenter; med bl.a. slik tekst: Fitjar kommune vurderer å nytta ein del av eksisterande byggmasse ved Fitjar bu- og behandlingssenter til legesenter for tre legar med 2 støttepersonell. Areala har til no vore nytta mellom anna som tannlegekontor og kontor. I denne samanheng ønskjer Fitjar kommune tilbod på bistand til: 1. Utarbeide teikningar for arealet og gjere ei vurdering av om areala er eigna til føremålet. Det skal leggjast særskilt vekt på: o Universell utforming o Effektiv pasienthandsaming o Arbeidstilsynet sine krav til arbeidsmiljø og arbeidsplassar o Krav til lydtettleik for å trygga helseopplysingar 2. OPSJON Ei vurdering av kostnadar knytt til ombygging av areala til legesenter Det var og nokre tilleggspunkt. Fristen for å koma med tilbod var , med frist til å gjera jobben ferdig innan utgongen av mai. Det er kome inn 1 tilbod innan fristen. Jfr. møteplanen vil me kunna leggja fram resultatet av dette arbeidet til neste møte i formannskapet, og vil då ha eit grunnlag for å utelukka eller gå vidare med dette prosjektet. Me er og i gong med å sjå på eit romprogram for eit helsesenter, viss me skal vidare med andre alternativ for eit utvida helsesenter. Med helsing Anne Berit Hovstad Johansen Helse- og sosialsjef Side15

16 Side16 Side 2 av 2

17 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2015/7 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 19/15 Utval for Oppvekst og omsorg Følgjande saker er handsama etter delegering: DS 19/15 Søknad om parkeringstillatelse DS 20/15 Vedtak om vederlag for kommunale helse- og omsorgstenester. DS 21/15 Vedtak om vederlag for kommunale helse- og omsorgstenester. DS 22/15 Skjenkeløyve for einskildhøve - Fitjar kultur- og idrettsbygg AS, org.nr DS 23/15 Går ut DS 24/15 Svar på søknad om kommunal bustad DS 25/15 Parkeringsløyve for rørslehemma - søknad DS 30/15 Vedtak og svar på søknad om loopedtimar DS 31/15 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar DS 32/15 Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning for ***** for våren 2015 og for skuleåret DS 33/15 Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning for ***** for våren 2015 og for heile skuleåret Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek delegeringssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side17

18 Fitjar kommune Arkivkode: A20 Saksmappe: 2015/475 Sakshandsamar: Kristin Skare Dato: Leksehjelp i grunnskulen SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 20/15 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Notat - Leksehjelp Bakgrunn: Lovfesta rett til leksehjelp i skulen vart innført for trinn frå august Frå fekk ein ei endring i opplæringslova som gjev skuleeigar rett til å avgjera kva for trinn i grunnskulen som skulle ha leksehjelp. Lovendringa kom i ferien og ein valde då å vidareføra tidlegare ordning med leksehjelp frå trinnet i skuleåret 2014/15. Skulekontoret utarbeidde eit notat som har vore ute til høyring i råd og utval ved fleire av skulane (vedlegg). Vurdering: Notat leksehjelp greier ut om evalueringa av leksehjelpa slik den har vore organisert fram til i dag og seier noko om forsking knytt opp til lekser. Ein søkte med dette å løfta debatten om leksehjelpa. Fleire kommunar har gått over til å gje leksehjelpa på høgare trinn. Dette gjeld Bømlo (4.-7.trinn), Etne (5.-8.trinn) og Kvinnherad (4.-7.trinn). Desse syner til god erfaring med dette frå skuleåret som gjekk. Sveio har fristilt sine skular førebels og Stord innfører leksehjelp frå 5.-7.trinn frå hausten Å gje leksehjelpa på eit høgare trinn vil vera i tråd med det som vert peika på i NOVA-rapporten (sjå vedlegget) der ein har vurdert at leksehjelp har lite utjamnande effekt på dei lågare trinna, men at den kan ha det på høgare trinn. Det vil også vera i tråd med dei innspela ein har fått: I høyringsuttalane frå skulane har det kome følgjande innspel: Øvrebygda: SU: 1. Me ynskjer at leksehjelpa vert lagt til 3.-7.klasse med ulike dagar for småskulen og storskulen. 2. Det må leggjast til rette for nok pedagoghjelp for å ivareta kvaliteten på leksehjelpa. Sælevik: Personalet: Me ynskjer at leksehjelpa vert gjeve på 5.-8.trinnet Elevråd: Me ynskjer at leksehjelpa vert gjeve på 5.-7.trinnet Skulane i Fitjar er svært forskjellige, då ein har ein skule med heilt andre føresetnader en dei to mindre skulane. Ein legg difor opp til at dei tre skulane organiserer leksehjelpa i samsvar med dei lokale behova på skulen. Dei må då organisera leksehjelpa slik at det vert gjeve den hjelpa som er i tråd med lovverket m.o.t antal timar pr veke, innhald i leksehjelpa og i samarbeid med heimen. I vedlegget kjem det også fram at lekser har størst effekt om det er; repetisjon av kjent stoff, av eit moderat omfang og stoff som på førehand er gått gjennom av læraren. Ei flytting av leksehjelpa vil ikkje føra til auke i ressursbruken, før ein ev. vurderer å flytta den til u- trinnet. I dei økonomiske føresetnadane ligg det inne at det skal nyttast midlar tilsvarande Side18

19 fagarbeidarløn til dette arbeidet, og ikkje lærarløn. Vurderer ein å leggje leksehjelpa på u-trinnet vil det vera trong for meir fagleg kompetanse enn ein fagarbeidar har. I inneverande budsjettår fins det ikkje ressursar til det. Leksehjelp utløyser ikkje ressursar til skyss, slik at dei elevane som har trong for det må foreldra ordna skyss for på eiga hand. Framlegg til vedtak: Skulane organiserer leksehjelp etter dei lokale behov frå 1.-7.trinn, slik det går fram av saka. Atle Tornes Rådmann Side19

20 Leksehjelp Fitjar kommune Leksehjelp i grunnskulen Korleis organiserer me dette i Fitjar for framtida? Sommaren 2014 kom endring i opplæringslova som gjer at kommunen har fått fridom til å leggja leksehjelpa på det trinn ein måtte ønske i motsetning til før der den skulle liggje på 1.-4.trinn. Føremålet med leksehjelpsordninga er å gje Nokre av funna frå denne rapporten: Skular som ikkje hadde leksehjelp frå før og innførte ordninga med høg deltaking, har ei lita betring resultata på nasjonale prøvar. Leksehjelpa har ikkje greidd å Leksene må vere fagstoff som er gjennomgått på førehand av læraren på skulen. Altså kjent stoff- Leksene må ikkje ha for høg vanskegrad. Eleven må ha høve til å utføra det på eiga hand- Det må vera eit moderat omfang. Opplæringslova 1A-1.Leksehjelp i grunnskolen Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. elevane støtte i læringsarbeidet, meistringskjensle, gje rammer for sjølvstendig arbeid, samt bidra til å utjamna sosiale skilnader. Evaluering av ordninga som har vore: NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) leverte ein rapport der dei evaluerte leksehjelpa etter innføringa. utjamna sosiale skilnader og på einskilde skular har ein også funne at dei sosiale skilnadane har auka. Foreldra er delte i synet på korleis dei svake elevane får hjelp og på kompetansen til dei som utfører leksehjelpa. Både foreldre og skular (lærarar og Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast. Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak Side20

21 skuleleiarar) var kritiske til leksehjelp på 1.trinn og meir positive til leksehjelp lenger opp i klassetrinna. Barn av innvandrarforeldre nyttar leksehjelp i høgare grad en etnisk norske. Dei viktigaste funna er nok at ein ikkje har greidd å utjamna sosiale skilnader, samt kritikken mot å gje hjelpa på dei lågaste trinna. (Seeberg, Seland, & Hassan, 2012) Kva seier forsking om effekten av lekser? Thomas Nordahl (Høgskulen i Telemark) har samla ein del internasjonal forsking og seier at lekser har ein positiv læringseffekt: «Elever som gjennom 10.års grunnskole har fått og gjort lekser, ligger i snitt nesten et år foran i læring i fag sammenlignet med de elevene som ikke har fått hjemmearbeid» Likevel er det nokre vesentlege føresetnader som må vera til stades for at lekser skal ha ein positiv effekt på læring, seier Nordahl: - Leksene må vere fagstoff som er gjennomgått på førehand av læraren på skulen. Altså kjent stoff - Leksene må ikkje ha for høg vanskegrad. Eleven må ha høve til å utføra det på eiga hand - Det må vera eit moderat omfang det finnast ikkje dokumentasjon på at di meir tid ein nyttar på lekser di betre læring. Vidare har ein god dokumentasjon på at foreldra si støtte, engasjement og hjelp til barna sin skulegong har svært god effekt på eleven si læring. Ein treng ikkje forstå matematikken på 10.trinn, seier Nordahl, men ein kan legge til rette, oppmuntre og involvera seg i form av å m.a. sikre at det blir sett av tilstrekkeleg tid, faste tidspunkt, avgrense mediebruken medan ein gjer lekser. (Artikkel i Hamar arbeiderblad ) Marte Rønning (SSBforskar): Viser til forsking som også seier at det må være repetisjon av noko dei alt har lært på skulen, for elevane skal få utbyte av leksene. «Alternativt må det være noe som setter de i læringsmodus, og gjør at de får lyst til å lære om et nytt tema som de skal gjennomgå neste uke. Dette kan gjøres ved at de skal sjekke opp i et tema, eller at de skal ta med noe på skolen.» Gutar og jenter: Saman med ein forskar ved NTNU har ho studert effekten av lekser på skuleresultata til niåringar ved å ta utgangspunkt i data frå seksten OECD-land. Gjennomgangen viser at norske elevar lærer av leksene dei får, men at det er jentene som trekk opp snittet. Gutene derimot, har svært dårlig utbytte av lekser i skulen. At lekser kan bidra til større skilnader mellom elevane avhengig av heimebakgrunn, har også støtte i forsking. «Opptur og nedtur» (Grønmo & Onstad, 2013) Elever med velutdannete foreldre tjener på at det blir gitt lekser - velutdannete foreldre synes å hjelpe elevene mer med leksene - lekser kan derfor bidra til å forsterke forskjellene mellom elevene. (Rønning, 2011) Satsingen på leksehjelp skulle bidra til å utjevne slike forskjeller, men her har forskning pekt på at det ikke er de elevene som trenger det mest, som bruker denne hjelpen. Det er eit gjennomgåande trekk at Finland føl opp Side21

22 leksene på ein anna måte enn i Norge og Sverige. Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grønmo, första amanuens vid Institutt för lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo, til SVD (Grønmo L. ) Norske og svenske lærere retter elevenes lekser og gir dem tilbakemelding mer enn det lærerne i Finland gjør. (Grønmo L. ) Tidligere norske TIMSSrapporter har pekt på at undervisningen i Norge og Sverige preges av mye vekt på individuelle arbeidsformer (elevene sitter for seg selv og løser oppgaver), mens mange andre land legger mer vekt også på mer kollektive arbeidsformer som diskusjon i klassen. (Grønmo & Onstad, 2013) Kva må takast omsyn til? Ulike alternativ for leksehjelp i Fitjar. Det er såleis fleire ting som lyt drøftast når ein no skal sjå på leksehjelpa lokalt. Ein lyt kanskje sjå på innhaldet i leksene, omfang, tilpassing og oppfølging? Særleg dersom ein vel å leggja leksehjelpa på høgare trinn. Mykje av forskinga peikar på at ein har lite tru på og liten effekt av, leksehjelp på 1.trinn, medan NOVArapporten konkluderer med mogeleg effekt på høgare trinn. Vidare lyt ein sjå på organiseringa av leksehjelpa lokalt. Oslo og Bergen har teke avgjerd om å leggja tilbodet til mellomtrinnet. Hjå nabokommunane våre varierer det. Nokon har behalde ordninga som før. Nokre har latt det vera opp til den einskilde skule og nokre har flytta det til mellomtrinn. Ein veit også at nokre skular har leksehjelp på u-trinnet der frivillige stiller opp (pensjonistar), men det er ulik praksis innafor kommunen. Me vil i det vidare skissera tre alternativ til løysingar på framtidig leksehjelpsordning i Fitjar. Alternativ 1 Dagens tilbod. Elevane ved 1.-4.trinn får tilbod om 8 timar leksehjelp pr veke, fordelt med t.d 2 t pr trinn eller ein auke oppover i trinna. Tilbodet vert gjeve av assistentar ved skulane og gjev rett til fråtrekk i SFObetalinga, for dei som nyttar denne. Alternativ 2 Leksehjelp på 4.-7.trinn. Samtidig kan det vera ein kan ha noko fleire born pr vaksen grunna alder og modning, dersom leksene er tilpassa elevane. Fleire kommunar har gått over til å gje tilbodet på t.d 4 7 trinn (2 t pr veke pr trinn). Nokre har sett inn litt lærarressurs og nokre nyttar framleis assistent. Det er ønskeleg med innspel Skulekontoret vil med dette notatet løfta leksedebatten, samt få innspel til politikarane når ein skal vurdera å gjera endringar på leksehjelpa i kommunen. Side22

23 Lovverket opnar for fleire ulike løysingar, men økonomi kan setja grenser for nokre variantar. Det er viktig med alle typar innspel og frå fleire hald. Både foreldre, elevar og tilsette er velkomne til å koma med innspel. Me ønskjer innspel både om leksenes innhald, og om når den eventuelt vil ha best effekt på elevane si læring. Saka kjem opp i utvalet på vårparten. Målsetjing er at eventuelle nye leksehjelpordning skal koma i gong skuleåret 2015/2016. Budsjett for inneverande år legg ikkje opp til noko auke i ressursbruk til leksehjelpa. Siterte verk Grønmo, L. S., & Onstad, T. (. (2013). Opptur og nedtur - Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Oslo: Akademica. Grønmo, L. (u.d.). Udir. Hentet Januar 18, 2015 fra Upload/Kalender/Fag konferanse/kap.%206 %20Lekser%20til%20 Udir.pdf Seeberg, M. L., Seland, I., & Hassan, S. C. (2012). "Litt vanskelig at alle skal med" Rapport: Evaluering av leksehjelpstilbudet trinn. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Tilbakemelding på e-post til skulekontoret innan: Skulekontoret Fitjar kommune og Sælevik skule Øvrebygda skule Rimbareid skule Utdanningsforbundet FAU og elevråd ved skulane Ungdomsrådet Andre interesserte Side23

24 Fitjar kommune Arkivkode: A10 Saksmappe: 2008/465 Sakshandsamar: Kristin Skare Dato: SAKSFRAMLEGG Revidering av vedtekter for kommunal barnehage i Fitjar kommune Utval sak Utval Møtedato 21/15 Utval for Oppvekst og omsorg Kommunestyret Vedlegg: Reviderte vedtekter for kommunal barnehage i Fitjar kommune. https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ ?q=forskrift+foreldrebetaling Artikkel: Mislighold av barnehageavgift. Kommunal økonomi, januar 2015 Bakgrunn: Frå 1.mai 2015 er det gjort ei endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. For å sikra at kommunen driv i tråd med lovkrav har ein gjort endring i vedtektene. Vurdering: Vedtektene må endrast grunna regelendring i ny forskrift. Endringa omhandlar retten til reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass. Forskrifta seier at ingen hushald skal nytta meir enn 6% av inntekta si til å betala for barnehageplass. Målet med forskriftsendringa er å laga ein sosial profil på foreldrebetalinga i barnehage og legge til rette for at fleire får høve til å nytte barnehageplass gjennom å senke prisen for barnehage for familiar med låg inntekt. Endringa er gjort i punkt 10 i vedtektene, samt i punkt 11 som omhandlar misleghald av foreldrebetalinga. Når det gjeld punkt 11 har ein ikkje hatt tydlege nok rutinar for å handtera misleghald av foreldrebetaling. Slik vedtektene no er utforma gjev kommunen eit tydleg signal til føresette i høve rettar og plikter. Barnets rett til barnehageplass vert ivareteken jf barnehagelova. Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Reviderte vedtekter for kommunal barnehage i Fitjar vert godkjende slik dei ligg føre i saka. Atle Tornes Rådmann Side24

25 Reviderte vedtekter for kommunal barnehage i Fitjar kommune. 1. Eigartilhøve Fitjar kommune står som eigar av den barnehagen som desse vedtektene omfattar. Utval for oppvekst og omsorg har ansvar for forvaltinga og tilsynet med barnehagen. Det daglege ansvaret for drifta er delegert til styrar for barnehagen. Barnehagen skal drivast i samsvar med Lov om barnehage med forskrifter, lokal barnehageplan, plan for barnehagen og elles kommunale vedtekter og anna relevant lovverk. 2. Føremålet Frå 1 Lov om barnehager: 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 3. Innhald Frå 2 Lov om barnehager 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten Side25

26 4. Barn og foreldremedverknad 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I Fitjarstølane barnehage er samarbeidsutvalet sett saman av ein forelder/føresett, ein av dei tilsette og eit medlem frå Utval for oppvekst og omsorg. Styrar er sekretær utan stemmerett, men med uttalerett. 5. Opptaksmynde Rådmannen har mynde til å ta avgjerder innafor barnehagelova vedrørande opptak av barn i barnehage. Opptak i barnehage er delegert til barnehagekonsulent i samarbeid med styrar. Barnehagekonsulent har det praktiske ansvaret for gjennomføring av samordna opptak kommunen. Rådmannen er klageinstans. Klagefrist er 3 veker frå ein mottek melding om vedtak. 6. Opptakskrets Barn frå heile kommunen tilhøyrer opptakskretsen til den kommunale barnehagen. Barn frå andre kommuner kan få plass dersom det er ledige plassar etter opptak. Kommunen er pålagt å tilby alle ettåringar fødde før barnehageplass ved hovudopptaket pr 1.august jf: 12a. Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Opptak av barn går føre seg heile året, men plassane for hovudopptak vert lyst ut i februar. Søknadfristen er 1. mars kvart år. Dei som ynskjer å byta Side26

27 barnehage, må søkja på nytt ved hovudopptak. Dersom ein ynskjer endring av plassen internt i barnehagen fyller ein ut skjema i gjeldande barnehage. Styrar stadfestar plass og opphaldsbetaling. 7. Opptakskriterie 12a. Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 13. Prioritet ved opptak Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage Utanom hovudopptak tek styrar inn barn etter kvart som det er ledige plassar. Styrar tek hensyn til alder, gruppesamansetning, søsken. 8. Opphaldstid Når eit barn får plass, får det behalda plassen til den vert oppsagt av føresette. Føresette til alle barn som byrjar i barnehage må levera ei erklæring om barnet si helse før barnet tek til i barnehagen, jf Lov om barnehage 23. Ein gjer særskild merksam på: 23. Helsekontroll av barn og personale Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. I bruksåret gjeld ei oppseiingstid på 1 månad frå den 1. i påfølgjande månad. Oppseiinga skal gjerast skriftleg til barnehagen. Permisjonar i løpet av bruksåret vert vanlegvis ikkje gjeve, men det kan vurderast i særskilde høve. Permisjonen skal følgja bruksåret/barnehageåret som er frå august til og med juli. Søknad må sendast på skriftlig til styrar/leiar i barnehagen der barnet har plass. Styrar si avgjerd kan påklagast til rådmannen jf. Forvaltningslova. 9. Foreldrebetaling Foreldrebetaling for ein barnehageplass skal ikkje setjast høgare en maksimalgrensene jf Lov om barnehagar og forskrift til foreldrebetaling i barnehagar 1. Maksimalgrensa vert fastsett i Stortinget i samband med årleg budsjettvedtak. Søskenmoderasjonen vert 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3 eller fleire. Betaling for kost kjem i tillegg. Side27

28 10. Låg betalingsevne Frå har hushaldningar med låg betalingsevne rett på redusert foreldrebetaling. Hushaldninga skal ikkje betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. I 2015 er den samla foreldrebetalinga for ein barnehageplass kr ,-. Regelverket for denne ordninga finn du her: s=bhg3. Søknadsskjema og informasjon ligg på kommunen si heimeside. Døme: Dersom hushaldninga har ei samla skattepliktig kapital og personinntekt på kr ,- skal ikkje foreldrebetalinga utgjera meir enn kr ,- * 6 % = kr ,-. Med 11 betalingsmånadar vert foreldrebetalinga pr. månad kr 1.691,-. Søskenmoderasjonen vert 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3 eller fleire. 11. Misleghald av foreldrebetalinga: Når foreldra skriv under på at dei tek imot barnehageplassen aksepterer dei også at dei skal betala for denne. Dette vert å rekna som eit kontraktsrettsleg grunnlag. Manglande foreldrbetaling vert å rekna som eit kontraktsbrot. I slike saker har Fitjar kommune følgjande prosedyre. a) Ved mangel på foreldrebetaling tilsvarande 2 månadlege innbetalingar vert føresette kalla inn til ein bekymringssamtale. Her prøver ein å finna ei løysing for nedbetaling av gjelda. Ein sjekkar også om manglande betalingsevne skuldast forhold som bør utløysa støtte frå kommunen. b) Dersom misleghaldet held fram og det manglar foreldrebetaling tilsvarande 3 månadlege innbetalingar mistar barnet barnehageplassen. Samstundes set kommunen i verk rettsleg inndriving av uteståande jf. inkassolova 10. Ein gjer merksam på innhaldet i barnehagelova 12a, 1 ledd som omtalar barn sin rett til barnehageplass. Eit barn som misser plassen sin i løpet av barnehageåret grunna misleghald av foreldrebetalinga har etter lova rett på ny plass ved opptak til nytt barnehageår. Punkt b ovanfor trer i kraft etter 1 månad dersom tidlegare uteståande innbetalingar ikkje er gjort opp. 12. Godkjenning og areal: Barnehagen er godkjend for 45 plassar og driv til ei kvar tid innnfor rettleiande arealnorm som er 4 m2 for born over tre år og om lag 1/3 meir for barn under tre år. Uteområdet er også i tråd med rettleiande norm. 13. Opningstider Opningstida i kommunal barnehage er frå kl.0645 til Ferielukking: Den kommunale barnehagen har 4 veker ferielukking, hovudsakleg i juli månad. Barnehagen er stengt på Laurdagar, julafta og planleggingsdagar. Side28

29 Nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagen klokka Sjå elles barnehageruta for den einskilde barnehage. 14. Vedtekter Endring av desse vedtektene må godkjennast av kommunestyre etter framlegg frå utval for oppvekst og omsorg. Side29

30 Side30

31 Side31

32 Fitjar kommune Arkivkode: A29 Saksmappe: 2015/480 Sakshandsamar: Kristin Skare Dato: SAKSFRAMLEGG Plan for kompetanseutvikling i grunnskulen 2015 Utval sak Utval Møtedato 22/15 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Plan for kompetanseutvikling i skulen valitet.pdf Bakgrunn: Fitjar kommune sin kompetanseutviklingsplan er ei vidareføring av førre plan, men med nokre nye tiltak. Planen byggjer på strategien «Kompetanse for kvalitet » og må forankrast politisk for å få ut dei statlege midlane. Vurdering: "Kompetanse for kvalitet - strategi for vidare og etterutdanning " er Kunnskapsdepartementet si vidareføring av Kompetanse for kvalitet. Denne strategien har dei seinare år vorte grunnlaget for eit varig system med vidareutdanning av pedagogisk personale i grunnskulen. Den statlege satsinga har som overordna mål å styrka elevens læring og motivasjon i grunnopplæringa ved å auke lærar og skuleleiars kompetanse. Kompetanseutvikling er i tillegg et lokalt ansvar som skal vera forankra i lokale behov i den einskilde kommune og på den einskilde skule. Kvalifisering av lærarar og assistentar må vera kontinuerleg prosess då krav til fagleg og metodisk undervisningskompetanse stadig aukar. I opplæringslova står det: 10-8.Kompetanseutvikling Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Tidlegare fekk kommunane tildelt kompetansemidlar gjennom tilskot frå Fylkesmannen. Desse midlane er no trekt inn og samla inn under ungdomsskulesatsinga Gnist. Her har Rimbareid skule meldt si interesse for å delta frå hausten Satsingsområda vert klasseleiing. Gjennom den nasjonale satsinga kompetanse for kvalitet får kommunane tilskot til vidareutdanning for lærarane. I dei fleste tilfella får lærarane løn i 37,5 % av stillinga si for å gå på vidareutdanninga. I faga naturfag og matematikk dekkar tilskotet kr ,- nesten vikarutgiftene. For resten av fagfelta må kommunane sjølv dekka inn vikarutgifter for kvar lærar tilsvarande om lag kr ,-. Den enkelte kommunen må i alle alternativa dekka kostnadar til reise, opphald, faglitteratur m.m. (Om lag kr ,- pr. lærar) Fitjar kommune gjev dette året 3 tilsette tilbod om vidareutdanning på statleg/kommunal avtale. Skulebasert kompetanseutvikling var svært vellukka gjennom prosjektet vurdering for Side32

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS 28.10.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Kristin Moe 14/6952 Leksehjelp i grunnskulen i Lindås kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Lindås kommune

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga.

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.02.2016 Tid: 13:00 Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vedtekter for Akasia Litlafjell barnehage Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret , sak K 12/185 Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval... 3 4 Opningstid... 4 5 Planleggingsdagar... 4 6 Leike-

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer