Plan for legetjenester i Steinkjer kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015"

Transkript

1 Vedtatt i kommunestyret , sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune ~ 1

2 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG Oppsummering styringsmål Tabelloversikt mål og tiltak INNLEDNING Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Stortingsmelding nr Kommuneplan Økonomiplanen Kommunedelplan for samfunnsmedisin- og folkehelse Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester HUNT data for Steinkjer Lov om helsetjenester, forskrift og sentrale avtaler for legetjenesten Statsavtalen Rammeavtalen ASA Rammeavtalen (ASA 4310) 6.2 sier Særavtale SFS EKSISTERENDE LEGETJENESTE OG FREMTIDIGE BEHOV Demografiske data Organisering av legetjenesten Samhandlingsarena systemnivå Samarbeidsorganer ALLMENNLEGETJENESTEN Status allmennlegetjenesten Fastlegearbeid Forebyggende helsearbeid Rådgiving til kommunen Gruppebaserte brukertilbud Legedekning/rekruttering Lokaliseringsmuligheter for de nye legehjemlene Tilrettelegging for nyrekruttering Strukturendringer i legetjenesten Offentlig allmennmedisinsk legearbeid Leger i sykehjem og rehabilitering sengepost Legetjenester i helsestasjon Skolelege Legetjenester i avlastningsboligen for barn og unge Legetjenester utenfor institusjon Samarbeid rundt brukere med omfattende hjelpebehov årig veiledet tjeneste Turnuslegetjenesten Veiledningspraksis for medisinstudenter Deleliste SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID ~ 2

3 6.1 Kommuneoverlegens/kommunelegens rolle Fast stedfortreder Delegering av kommuneoverlegeoppgaver Smittevern og infeksjonsforebyggende arbeid Miljørettet helsevern Folkehelsearbeid Flyktningelege/asylsøkerlege Rusomsorg Kommunal psykiatritjeneste Samarbeid internt i kommunen Samarbeid med 2. linjetjenesten(spesialisthelsetjenesten) Tverrfaglig samarbeid Ansvarsgruppearbeid og Individuell plan som verktøy Praksiskonsulentordningen (ansatt i Helseforetaket) LEGEVAKTSTJENESTEN Organisering Antall leger til legevaktskjøring Daglegevakt Interkommunalt legevaktsamarbeid Kompetansekrav ved legevakt Øvelser REKRUTTERING, KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSARBEID Rekruttering Vikarordning Forskning Kvalitetsstrategier /internkontroll IKT system Journalføringsverktøy Tilgjengelig kontor for offentlig legearbeid Møter med kommuneoverlegen Statistikk over legetjenestene Brukerundersøkelser Kompetanseheving Årlig rapportering om legevakt og legetjenesten Rullering av planen ~ 3

4 Hovedmål for legetjenesten i Steinkjer kommune: Steinkjer kommune har en faglig god og lett tilgjengelig primærlegetjeneste som sikrer innbyggerne god forebygging, utredning, diagnostikk og behandling og ivaretar tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, til beste for pasienten. Arbeidsgruppens sammensetning Arbeidsgruppa har bestått av: - Helsesjef Ingeborg Laugsand - Konstituert kommuneoverlege Eivind Steen - Fastlege Sunniva Rognerud - Fastlege og tillitsvalgt Knut Gystad - Enhetsleder legevakt- og legetjenester Laila Steinmo (leder og sekretær for gruppa) - Kommunale samarbeidspartnere innen avdeling for omsorg og enhet barn og familie har vært med i deler av prosessen. Arbeidsgruppa har gjennomført 5 møter i perioden november 2010 mars ~ 4

5 2 SAMMENDRAG Ut fra dagens sentrale og lokale utviklingstrekk bør følgende områder prioriteres i planperioden Innføring av Samhandlingsreformen (Ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov). Styrke legedekningen ved opprettelse av 2 nye legehjemler innen 2012 og 4 nye hjemler i planperioden. Styrke kommuneoverlegefunksjonen til 100 % stilling i Steinkjer. Det drives ingen solo legepraksis i Steinkjer kommune. Strukturendringer i forhold til lokalisering av legekontor må sees i sammenheng med denne anbefalingen. Styrke legerekruttering til legevakt. Vurdere samlokalisering av legekontor og andre helsetjenester. Styrke fastlegenes rolle og innsats når det gjelder tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov (rus/psykiatri/atferdsproblematikk/demens/utviklingshemming/fysisk funksjonsnedsettelse/kronikere). Økt fokus på forebyggende arbeid for risikoutsatte innbyggere, spesielt barn og unge og deres familier. Jf. skolelegefunksjonen. Styrke legetjenesten til beboerne ved kommunens sykehjem og i avlastningsboligen for barn og unge. Styrke kompetansen for leger i det offentlige allmennmedisinske legearbeidet, som sykehjem, helsestasjon/skolehelsetjeneste og legevakt. Videreutvikle samarbeidet internt i kommunen, med 2.linjetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. Styrke og utvikle klare samarbeidsrutiner mellom kommunehelsetjenesten og fastlegene, for eksempel med en tydeliggjøring av fastlegenes medisinskfaglige rolle knyttet til individuell plan og ansvarsgrupper. Utvikle god elektronisk samhandling mellom fastleger, sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjon, skolehelsetjeneste, private fysioterapeuter, DMS og spesialisthelsetjenesten. Gjennomføre brukerundersøkelser av fastlegeordningen. ~ 5

6 2.1 Oppsummering styringsmål DETTE SKAL KOMMUNEN OPPNÅ I PERIODEN Steinkjer kommune har, i tråd med fastlegeordningen, en legedekning som til enhver tid gir innbyggerne reell valgmulighet når det gjelder fastlege. 2. Steinkjer kommunes legetjeneste utvikles i tråd med befolkningens behov, sentrale føringer, samt lokale styringsmål og interesser. 3. Kommunen vurderer nødvendige strukturendringer for lokalisering av legetjenesten. 4. Steinkjer kommune styrker kommuneoverlegestillingen til 100 %. 5. Samtlige fastleger er aktive bidragsytere i tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov(rus, psykiatri, atferdsproblematikk, demens, kronisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemming og andre) 6. Beboerne ved kommunens sykehjem og rehabiliteringsenheten har tilbud om god medisinskfaglig legetjeneste, som er tilgjengelig. 7. Risikoutsatte barn og unge og deres familier identifiseres i tidlig fase. De får medisinskfaglig bistand fra riktig instans når det er nødvendig, og som er koordinert med øvrige tjenester. 8. Steinkjer kommune har en utviklingsorientert og faglig forsvarlig legevaktordning som ivaretar befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp. 9. Styrke kompetansen til leger med offentlige allmennmedisinske oppgaver. 10. Styrke den elektroniske kommunikasjonen internt og eksternt med videreutvikling og tilkobling til Helsenett. 11. Styrke legetjenesten for asylsøkere. 12. Opprette et kommunalt lavterskeltilbud for oppfølging av rusmisbrukere. 13. Kommunen jobber aktivt med rekrutteringsarbeid i forhold til nye fastleger og deres familie. Kommunen jobber aktivt med kvalitetsstrategier. 14. Steinkjer kommunes planer og planprosesser fremmer helse og forebygger sykdom blant innbyggerne. Fastleger og deres medisinskfaglige kompetanse tas med i planer som er relevante. ~ 6

7 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak Styringsmål Strategi/handlingsplan Når Kostnad 1. Steinkjer kommune har, i tråd med fastlegeordningen, en legedekning som til enhver tid gir innbyggerne reell valgmulighet når det gjelder fastlege. Jf. punkt 5.2, spesielt Steinkjer kommune kan ha behov for 4 nye legehjemler i planperioden. De første to hjemlene må opprettes i 2012, de to neste i tråd med Samhandlingsreformens føringer. Nye legehjemler er påkrevet for å kunne håndtere legevaktsdriften forsvarlig. Kommunen tar ansvar for å utrede lokaliseringsmuligheter for de nye legehjemlene. Kommunen anbefales å etablere finansielle løsninger som gir leger med 0-lister(ingen pasienter når de starter praksisen) mulighet for å utvikle bærekraftige legekontor. Tilrettelegging og tilskudd er viktig for etablering. Finansiering forutsetter ressurser gjennom Samhandlingsreformen Steinkjer kommunes legetjeneste utvikles i tråd med befolkningens behov, sentrale føringer, samt lokale styringsmål og interesser. Kommunen i samarbeid med legene innretter legetjenestene etter kommende ny forskrift om legetjenester. Gjennomføre brukerundersøkelser for legetjenesten som grunnlag for videreutvikling av tjenesten Jf. punkt 5.2, 5.3 og Gjennomføre halvårlige møter mellom sykehjemslegene, helsestasjons- og skolelegene og kommuneoverlegen. Årlig 5000 pr. lege Kommunen planlegger og gjennomfører kompetansehevende tiltak for leger innen sykehjemsmedisin, helsestasjons/skolelegemedisin, og akuttmedisin. Årlig Det planlegges og utvikles kvalitetsindikatorer for legetjenesten etter sentrale og lokale føringer. Fortl. ~ 7

8 3. Kommunen vurderer nødvendige strukturendringer for lokalisering av legetjenesten. Jf. Punkt Kommunen vurderer om Beitstad og Mære legekontor skal legges inn i et større legefellesskap. Vurdere fortsatt drift i distriktene kontra flytting/fristilling av legetjenesten. Vurdere de økonomiske konsekvensene av legedekningen ved å yte distriktstilskudd Kommunen ønsker ingen solopraksisdrift(en lege drifter legekontor alene) for noen leger Kommunen er aktiv bidragsytere for en samlokalisering og samhandling med andre tverrfaglige helsemiljøer Arena for samlokalisering diskuteres (Dampsagaområdet, Campus Steinkjer, Høvdinggården, Steinkjer Medisinske Senter, Inn-Trøndelag Helsehus, eller andre alternativ) Fortl 4. Steinkjer kommune styrker kommuneoverlegestillingen til 100 %. Jf. Punkt For å kunne styrke samfunnsmedisinsk arbeid og folkehelsearbeid, samt arbeid med minoritets- og flerkulturelle grupper, må kommuneoverlegestillingen i Steinkjer styrkes til 100 % stilling ved: Alt 1: Felles kommuneoverlege i INVEST, og i tillegg 40 % kommunelege i Steinkjer. Alt 2: Opprettelse av egen kommuneoverlege 100 % stilling i Steinkjer kommune Den nye kommuneoverlegerollen bør vurderes lagt til rådmannens stab. Opprettelse av fast stedfortreder for kommuneoverlegen for å håndtere smittevern og miljøretta helsevern i ferier, kurs og fravær Vurdere og sjekke ut med Snåsa kommune om Snåsa skal være med i felles kommuneoverlegeordning. Ovenstående tema vil omtales i evalueringsprosjektet vedr kommuneoverlegefunksjonen i Inn-Trøndelag ~ 8

9 5. Samtlige fastleger er aktive bidragsytere i tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov (rus, psykiatri, atferdsproblematikk, demens, kronisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse og psykiskutviklingshemming) Jf. punkt 5.3.6, 7.3 og 7.4 Legens rolle i ansvarsgrupper utredes. Når er det behov for legens medisinskfaglige kompetanse? Prosedyrer utarbeides. Legene deltar i relevant opplæring knyttet til individuell plan. Fortl. Fortl. 6. Beboerne ved sykehjemmene og rehabiliteringsenheten har tilbud om god medisinskfaglig legetjeneste, som er tilgjengelig. Jf. punkt 5.3.1og 9.5 og 9.6 Tilsynslegeressursen søkes økt i planperioden. Jf normtall. Kommunen styrker sykehjemslegeressursen ved å gjøre bruk av tilpliktingsmuligheten som ligger i inngåtte fastlegeavtaler, tilsvarende 1 årsverk. I tillegg økt ressurs til kommunal deltidsstilling for sykehjemslege tilsvarende 1 nytt årsverk. Sykehjemslegedekning i samsvar med Samhandlingsreformen. Innen 2015 Innen ,1 mill. 1,2 mill. Samhandlingsmøter mellom legene og ledelsen ved kommunenes sykehjem minst en gang pr år. Årlig Omsorgsavd ansvar IKT løsningen på sykehjem må videreutvikles Økt satsing på samhandling med andre enheter via IKT(Helsenett, EPJ, annen teknologi) Årlig Kostnader utredes Opprettelse av eget kontor for leger ved alle sykehjem, med minimum av utstyr. Innen 2015 Omsorgsavd ansvar 7. Risikoutsatte barn og unge og deres familier identifiseres i tidlig fase og når nødvendig får medisinskfaglig bistand fra riktig instans, og som er koordinert med øvrige Styrke skolelegeressursen med en rådgivende lege som kan inngå aktivt i forebyggende arbeid for risikoutsatte barn og unge i barneskole og ungdomsskole. Legefaglig rådgiving til barnehager og skoler ivaretas av kommuneoverlegen. Økt legefaglig rådgiving til avlastningsboligen t. pr. uke Årlig kostnad ~ 9

10 tjenester. Jf. punkt for barn og unge. Redusere innleggelser/reinnleggelser i sykehus. Bedre samhandlingen helsestasjon/skolelege og fastlegen t. pr. uke Årlig kostnad Steinkjer kommune har en utviklingsorientert og faglig forsvarlig legevaktsordning som ivaretar befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp. Jf. punkt Styrke legedekningen i Steinkjer for å ha nok leger til legevaktkjøring. Videreføre det interkommunale legevaktsamarbeidet med Verran og Snåsa. Videreutvikle legevakta i tråd med føringer i kommende forskrift for legevakt, samt ny Lov om helse og omsorgstjenester. Styrke akuttberedskapskompetansen til leger og sykepleiere Fortl Årlig Se punkt 1 Se Strategidokument Styrke kompetansen til leger med kommunale oppgaver. Jf. Punktene 8.5 og 9.10 Leger med offentlige allmennmedisinske legeoppgaver tilbys kompetanseheving innen sitt fagområde. (sykehjem, helsestasjon/skolelege, legevakt) Årlig to dagers kurs på kommunens regning. Etter kompetanseplan og avtaleverk pr lege a 14 leger, hvert 5. år. ca Styrke den elektroniske kommunikasjonen internt og eksternt. Gode IKT fagsystem for leger må videreutvikles innen sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Årlig Kostnader må utredes Jf. Punkt 9.5 Helsenett og IKT verktøy må utvikles og brukes til å håndtere informasjon mellom fastlegene, sykehjem, hjemmesykepleie, DMS, helsestasjon, skolelege, private fysioterapeuter, spesialisthelsetjenesten, NAV og andre Kostnader må utredes ~ 10

11 11. Styrke legetjenesten for asylsøkere Jf. Punkt Opprette et kommunalt lavterskeltilbud for oppfølging av rusmisbrukere. Jf. Punkt Kommunen jobber aktivt med rekruttering, og kvalitetsarbeid. Jf. punkt , 9.1 og 9,4 14. Steinkjer kommunes planer og planprosesser fremmer helse og forebygger sykdom blant innbyggerne. Fastleger og deres medisinskfaglige kompetanse tas med i relevante planer. Jf. Punkt 4.3 og 5.2.2, og 7.1 Styrke legetjenesten for asylsøkere tilsvarende 2 t. pr uke. Ansette lege som tar seg av asylsøkere som kommer til kommunen og deres behov for medisinsk behandling og oppfølging, inntil de har fått personnummer og fastlege. Opprette et lavterskeltilbud for rusmisbrukere for tidlig å kunne identifisere og tilby adekvat hjelp for rusavvenning. Opprette kommunalt urinlaboratorium for testing av rusmisbrukere. Kommunene jobber aktivt med rekrutteringsarbeid for leger. Kommunen jobber aktivt for å legge til rette for jobb til ektefeller av leger, turnusleger og medisinerstudenter som kommer til kommunen. Tilbud om barnehageplass til deres barn bør være en del av totalpakken. Kommunen og fastlegene jobber aktivt med kvalitetsstrategier. Fastlegene bidrar med medisinskfaglig rådgiving til kommunen via tillitsvalgt for legene og allmennlegeutvalget. Samarbeidsutvalget bidrar aktivt med rådgiving i kommune/legesamarbeidet. Tillitsvalgt for legene koordinerer høringssvar fra legene i forhold til nytt planverk og nye planprosesser Kostnader utredes Fortl Fortl. Fortl. Fortl. Fortl. Fortl. En rekke av tiltakene i foreslått tiltaksplan vil kunne realiseres uten at det kreves ekstra ressurser, mens de kostnadskrevende tiltakene må vurderes i tilknytning til de årlige budsjettbehandlingene og avveies opp mot andre tiltak. Samhandlingsreformen innebærer at Steinkjer kommune får tilført 22,8 mill som skal brukes i tilknytning til, i langt større grad enn i dag, å overta det helsemessige ansvaret for innbyggerne. I denne prosessen har fastlegene en nøkkelrolle. ~ 11

12 3 INNLEDNING BAKGRUNN FOR LEGEPLANENS STRATEGIER Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47) Forslag om ny Helse og omsorgs lov av 8. april Prop. 90 L ( ) Forslag til Lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L ( ) Kommuneplan for Steinkjer kommune Økonomiplanen Kommunedelplan for Samfunnsmedisin og folkehelse Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester HUNT forskningsdata Folkehelse i endring. Data for Steinkjer Forskrifter og sentrale rammeavtaler for legetjenesten Arbeidsgruppa for legeplanens anbefalinger 3.1 Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Høsten 2007 opprettet Sosial- og helsedirektoratet en arbeidsgruppe med mandat til å vurdere og legge frem forslag til utvikling av legetjenestene i kommunene. Arbeidsgruppens medlemmer ble oppnevnt av Den norske legeforening, KS, Oslo kommune, FFO, SAFO og Helsedirektoratet. Arbeidsgruppens konklusjon er at det er behov for en betydelig opprusting og videreutvikling av legetjenesten i kommunene. Dette er nødvendig dersom kommunehelsetjenesten skal fungere som grunnmuren i det norske helsesystemet og som en likeverdig part i samhandling med spesialisthelsetjenesten. 3.2 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted- til rett tid ble vedtatt i april Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordring står i fokus i denne stortingsmeldingen. Hovedutfordringene er knyttet både til pasientperspektivet og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Meldingen bygger på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder fremover. Den peker på fem viktige utfordringer: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets bæreevne. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse. ~ 12

13 Tilrettelegge for tydelige prioriteringer, rettet inn mot helheten i de pasientforløp som svarer på de aktuelle behovene. Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som vurderes knyttet til: utvikling av IKT- systemer, utvikling av forsknings- og utdanningspolitikk og personalpolitikk som understøtter målene i samhandlingsreformen og samarbeid mellom helsemyndighetene og andre sektorer. Den 8. april 2011 underskrev Helse - og omsorgsdepartementet (HOD) og KS ny samarbeidsavtale vedrørende gjennomføringen av samhandlingsreformen. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2011 til 31. desember Forslag til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Prop.91 L( ) Forlag til ny Lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L( ) Regjeringen la 8. april 2011frem Stortingsmeldingnr.16 ( ), Nasjonal helse - og omsorgsplan for Samtidig la de også frem forslag til lov om folkehelsearbeid og forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener: De nye lovene skal sikre bedre samhandling mellom kommunene og sykehusene. Hensikten er å gi pasienter og brukere tjenester som henger bedre sammen.(helhetlige pasientforløp) Med den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene og sykehusene plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal hindre at pasienter blir liggende på sykehus fordi hjemkommunen ikke har noe tilbud til dem og skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de der får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus. Kommunene og sykehuset får en lovregulert plikt til å oppnevne koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen får imidlertid hovedansvar for å utarbeide og koordinere arbeidet med individuell plan. Kommunen får også en klar plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem, gjennom den nye loven om folkehelsearbeid. Ny fastlegeforskrift: Fastlegenes ansvar for forebygging og oppfølging av risikopasienter vil bli tydeliggjort i ny fastlegeforskrift som sendes på høring i løpet av Kommuneplan Kommuneplandokumentet identifiserer kommunens mål og strategier og gir retningslinjer for kommunenes organisasjon og for de enkelte virksomheter. Steinkjer skal gjennom kreativ bruk av egne ressurser og i et konstruktivt lokalt og regionalt samarbeid, skape framgang for seg selv og regionen/trøndelag. ~ 13

14 3.4 Økonomiplanen Den til enhver tid gjeldende økonomiplan skal bidra til å oppfylle kommuneplanens overordnede målsettinger og synliggjøre hvilke økonomiske rammebetingelser også helsetjenestene i kommunen har å forholde seg til i planperioden. 3.5 Kommunedelplan for samfunnsmedisin- og folkehelse Mål for tjenestene innen samfunnsmedisin og folkehelse er: Steinkjer kommune skal være en folkehelsekommune som fremmer helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til lover og forskrifter, og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Kommunens tjenester skal bidra til at brukerne opplever størst mulig grad av helse og egenomsorg. 3.6 Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Denne planen omhandler målgruppen personer i alle aldre (barn, ungdom, familier, voksne, eldre) som har en eller annen form for funksjonssvikt, og som trenger støtte for å nå sine mål. 3.7 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Planen viser til mange utfordringer innen bistands og omsorgstjenestene. Planen setter hovedfokuset i planperioden på demensomsorgen, boligstruktur, sykehjemsplasser, forebygging og mestring. 3.8 HUNT data for Steinkjer Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) ble gjennomført i (Den har fått tittelen Folkehelse i endring ) Den viser at befolkningen i Nord-Trøndelag trolig er en av de befolkningsgruppene i verden som har best helse, uansett hvordan begrepet helse defineres. På flere områder er helseutviklingen positiv, for eksempel når det gjelder hjertekarsykdommer, flere ulike kreftformer og generell levealder. Likevel viser data fra HUNT at mange sliter med sykdommer og helseplager, og på noen områder går utviklingen i feil retning. Det er ennå store muligheter for å kunne forebygge sykdom og plager og bedre helsetilstanden hos mange. Det må skje gjennom både et intensivert og effektivt folkehelsearbeid og enda bedre helsetjeneste. HUNT har via innsamlet datamateriale laget kommuneprofil for Steinkjer. Den viser lokale behov, variasjoner og utfordringer. I HUNTs kommuneprofil for Steinkjer vises det spesielt til følgende helseutfordringer: Økning i overvekt Økning i diabetes og hjerneslag Økt sykdomsutvikling av KOLS og lungekreft i gruppen kvinner år Økt bruk av snus Økt alkoholforbruk hos voksne Narkotikabruken hos ungdom i Steinkjer er høyere enn fylkesgjennomsnittet. ~ 14

15 HUNT- forskerne peker på følgende prioritering for innsatsområdene i Nord-Trøndelag: Forebygge fedme hos barn. Forebyggingspotensialet er stort. Kosthold og fysisk aktivitet er nøkkelfaktorer. Gi alle ungdommene mestringsfølelse. Et godt selvbilde er viktig grunnlag for gode helsevaner. En viktig utfordring er å få ungdommene gjennom de kritiske tenårene med selvbildet intakt. Det vil kunne forebygge usunne helsevaner, arbeidsuførhet, mentale helseproblemer og rusmisbruk. I tillegg er mer fysisk aktivitet, mindre røyking, moderat alkoholforbruk og sunne matvaner er viktige målsettinger i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 3.9 Lov om helsetjenester, forskrift og sentrale avtaler for legetjenesten I henhold til Lov om helsetjenester i kommunene og forskrift om fastlegeordning (FOR nr. 328) i kommunene (kap ) plikter kommunene å tilrettelegge for en faglig forsvarlig og tilgjengelig legetjeneste. Dette krever langsiktig planlegging. Kommunen har plikt til å sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning ( 1.3). Nærmere regler om fastlegeordningen er beskrevet i forskrift om fastlegeordning i kommunen (FOR ). Fastlegeordningen er videre regulert gjennom 3 avtaler: Statsavtalen Dett er en avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og Legespesialister med avtalepraksis. Varighet: 1 år ( ) Rammeavtalen ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske Legeforening(DnLF) om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Varighet: 2 år ( ) Rammeavtalen (ASA 4310) 6.2 sier Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser slik som forventet listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. Kommunen skal utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse. Kommunene har således ansvar for å sørge for å tilrettelegge fastlegeordningen på en slik måte at innbyggerne har tilgang til listeplass, dvs. sørge for en tilgjengelig allmennlegetjeneste og nødvendig rekruttering. ~ 15

16 I kommentarer til fastlegeordningen presiseres følgende: For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste, må kommunen inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet på lister slik at befolkningens rettigheter etter 5 og 6 i denne forskrift kan ivaretas. Kommuner kan samarbeide for å sikre tilstrekkelig listekapasitet Særavtale SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske Legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder fastleger i fastlegeordning Varighet: 2 år ( ) ~ 16

17 4 EKSISTERENDE LEGETJENESTE OG FREMTIDIGE BEHOV 4.1 Demografiske data Steinkjer kommunes innbyggertall var innbyggere pr I følge tall fra SSB forventes antall innbyggere å øke med 1503 til i planperioden frem til I kommunen er det til enhver tid utenbys studenter som har rett til legetjenester og andre helsetjenester på lik linje med resten av befolkningen. I den eldre befolkningen er det små demografiske endringer i planperioden, bortsett fra en økning i gruppen over 90 år med ca. 10 % (50 personer). Dette er den mest hjelpetrengende gruppen i befolkningen, og dette vil også ha konsekvenser for legetjenestene, spesielt i forhold til behovet for samarbeid med omsorgstjenestene. Aldersgruppen år vil holde seg stabil, men de yngste pensjonistene vil øke i antall fram mot Det er viktig å sette inn helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot denne gruppen. Statistikk for 2010 fra legekontorene samlet, viser at de mest brukte diagnosene hos legene er: - Høyt blodtrykk - Muskel og skjelettplager - Psykiske plager I aldersgruppen år er 11,8 % av befolkningen i Steinkjer uføretrygdet (1517). Steinkjer er høyest i landet på sykmeldingsstatistikken når det gjelder sykmeldingslengde. HUNT- forskning i samarbeid med NTNU viser at enslige forsørgere med småbarn er en risikogruppe, og mest belastet er enslige forsørgere med funksjonshemmede barn. Legene må følge med denne samfunnsutviklingen hos befolkningen og bidra til forebygging av negative konsekvenser på grunn av uro i familiestrukturer/skilsmisser, da man vet mye om konsekvenser for den enkelte og for samfunnet som helhet. 4.2 Organisering av legetjenesten Legetjenesten i Steinkjer kommune er organisert i enhet legevakt og legetjenester. Enheten er en av åtte enheter i avdeling for Helse. Enhet legevakt og legetjenester har ansvaret for legevakta, det interkommunale legevaktsamarbeidet, kriseteamet, turnuslegene, kreftsykepleier, koordinering av offentlig legearbeid og driftsavtaler med 18 fastleger i kommunen. Kommuneoverlegen er organisert i stab i avdeling for helse i Steinkjer kommune. Inderøy, Verran og Steinkjer har i 2010 hatt felles kommuneoverlege i INVEST i 100 % stilling. Steinkjer har 60 % av ressursen, Inderøy og Verran 20 % hver. Det foregår for tiden en vurdering i kommunene om denne ordningen skal videreføres eller om kommuneoverlegestillingen skal knyttes til et større fagteam og organiseres annerledes. Dette bør avgjøres før ny utlysning. ~ 17

18 Helsestasjonsleger, skoleleger og flyktningelegen er ansatt i enhet Barn og familie. Sykehjemslegene er ansatt i avdeling for omsorg, enhet Sykehjem. Rehabiliteringslegen er ansatt i enhet Dag- og døgnrehabilitering. Praktiske forhold på arbeidsplassen (tilgjengelighet, opplæring i lokale prosedyrer, dataverktøy m.m., kvalitetssikringsarbeid og ønsket spesiell kompetanse), avklares med enhetsleder for hvert tjenestested. Legenes stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler beskriver de praktiske forholdene på arbeidsplassen. 4.3 Samhandlingsarena systemnivå Samarbeid mellom øvrige kommunale tjenester og fastlegene er avgjørende for å utvikle en god helsetjeneste for befolkningen i kommunen. Samarbeidsutvalget: Steinkjer har fra fastlegeordningen ble innført i 2001, hatt et lokalt Samarbeidsutvalg (LSU). Utvalget er hjemlet i sentral rammeavtale som viser hovedprinsipper, formål, organisasjon og sammensetning. Formålet med samarbeidsutvalget er å legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og fastlegene. Samarbeidsutvalget er rådgivende organ og vurderer samhandlingsprosedyrer mellom fastlegene og de øvrige kommunale tjenestene. Samhandlingsprosedyrer behandlet i lokalt Samarbeidsutvalg er førende for fastlegenes praksis. Samarbeidsutvalget i Steinkjer kommune er velfungerende og har 4-6 årlige møter. Avdelingsforum og koordinerende enhet Avdelingsforum består av ledere i Steinkjer kommune med rådmannsmyndighet innen avdelingene for helse, - omsorg, - oppvekst og - samfunnsutvikling. Koordinerende enhet ledes av systemansvarlig, helsesjef, og et nettverk av ulike fagpersoner som skal legge til rette for gode sømløse pasientforløp internt i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Begge er viktige arenaer hvor kommuneoverlegen og fastlegens funksjon i større grad bør involveres for å ivareta habiliterings- og rehabiliteringsoppgaver i kommunen på best mulig måte. 4.4 Samarbeidsorganer Det lokale samarbeidsutvalget og de individuelle avtalene med fastlegene er viktige redskap når det gjelder kommunale legetjenester. Den individuelle avtalen er regulert i Fastlegeforskriften. Det sentrale avtaleverket setter rammene, og det er opp til den enkelte kommune å utvikle dette til å bli et godt styringsverktøy. Den individuelle avtalen beskriver aktuell leges åpningstider i sin kontorpraksis, lokalisering, tilgjengelighet, legevaktsarbeid, kollegiale avtaler, virketid og revisjon. Avtalene oppdateres annet hvert år. ~ 18

19 5 ALLMENNLEGETJENESTEN 5.1 Status allmennlegetjenesten Steinkjer kommune har fastlegeavtale med 18 leger, fordelt på 6 legekontor: 2 leger ved Mære legekontor 1 lege ved Beitstad legekontor 3 leger ved Fyrgata legekontor 4 leger ved Sjøsia legekontor 3 leger ved Dampsaga legesenter 5 leger ved Høvdinggården legekontor Steinkjer har de siste 30 årene hatt svært stabil legedekning. (De fleste legene startet sin legevirksomhet i Steinkjer på 80- tallet, og har blitt værende siden da.) Dette har gitt innbyggerne i kommunen stor forutsigbarhet i legeforholdet og mye trygghet. Brukerundersøkelsen i 2006 og 2008 viste stor fornøydhet med fastlegene i kommunen. De siste 5 årene har to leger sluttet etter oppnådd aldersgrense, og en for å gå over til spesialisthelsetjenesten. Nye leger har søkt på hjemlene og kommunen har tildelt hjemlene. Det må nevnes at det ikke har vært stor pågang av søkere. Kommunen har de siste tre år tildelt to nye hjemler, som begge er besatt av kvinnelige leger. Heller ikke her var det mange søkere. Fastlegestatistikk pr Steinkjer har 18 leger, 13 menn og 5 kvinner. Alle legekontorene er privat drevet, og har fastlegeavtale med Steinkjer kommune. Pr hadde legene i Steinkjer samlet pasienter på sine lister. Gjennomsnittlig listelengde pr. lege er på Ca pasienter fra andre kommuner har valgt fastlege i Steinkjer. De kommer i hovedsak fra kommunene Verran, Verdal og Inderøy. Pr hadde Steinkjer tre åpne legelister. Ledig kapasitet på legelistene er 520, fordelt på 311 ledige plasser i sentrum og 209 på Mære. Bare en legeliste har vært åpen i sentrum siste året. Dette gir pasientene liten valgmulighet ved ønske om bytte av fastlege. Folketallet i Steinkjer er økende. Siste årene har det steget fra til Fastlegene har i perioden samlet redusert sin listekapasitet med 1800 plasser. Søknad om reduksjon behandles i Samarbeidsutvalget. Kommunen har inngått egen avtale med Fyrgata legekontor og Sjøsia legekontor om mottak av 2 turnusleger hvert halvår. 2 Turnuslegene arbeider på pasientlistene til legene der. 2 nye leger er kommet til de siste 2 år, med kapasitet på 2500 pasienter. Det dekker knapt behovet for fastlege som er skapt ved legenes listereduksjon og ved økt antall innbyggere. Studenter, nyinnflyttere og asylsøkere ønsker lege i sentrum. Stjørdal, med omtrent samme folketall, har 19 leger. Hvis alle legene har 1000 pasienter på sin liste, slik Samhandlingsreformen legger opp til, er det behov for ytterligere 3 leger til i perioden. ~ 19

20 Aldersfordelingen på legene: år 2 stk år 2 stk år 1 stk år 10 stk. (4 stk , 6 stk ) år 2 stk. Legevaktfritak i Legevaktsamarbeidet Steinkjer, Snåsa og Verran. 6 leger har for tiden helt vaktfritak fra legevaktsamarbeidet, og 3 har delvis fritak. Legene i Steinkjer har vakt på hverdager 1-2 ganger pr. mnd. og 2 vakter ca. hver 5. helg. Status offentlig allmennmedisinsk legearbeid: Kommunen kan i følge sentralt avtaleverk tilplikte en fastlege å jobbe med offentlig legearbeid i 7,5 t pr uke. (Gjelder helsestasjons-, skolelege, og sykehjemslegevirksomhet) 15 av 18 leger har offentlig legearbeid. 2 har fritak fra kommunalt legearbeid, 1 står ledig for å få kommunalt arbeid. Kommunen bruker 83 t offentlig legearbeid pr uke. (67 % av kapasiteten). Legene har i snitt 5,53 t pr uke med tilpliktet offentlige legeoppgaver av de 7,5 t. kommunen kan disponere. Kommunen kan bruke 123,75 t til sammen hvis alle legene blir tilpliktet 7,5 t pr uke. Siden kommunen bare bruker 83 t, har kommunen en reservekapasitet på 40,75 t offentlig legearbeid, tilsvarende 1,1 årsverk. Dette vil gi økte kostnader på kr i lønn og kr i praksiskompensasjon. Oversikt over tildelt offentlig legearbeid i Steinkjer pr Sykehjemslege 36,25 t pr uke (4 sykehjem). - Rehabiliteringslege 7,5 t pr uke. - Helsestasjonslege 28 t pr uke (5 helsestasjoner, helsestasjon for ungdomsskole/videregående skole og Helsestasjon for ungdom) - Flyktningelege 1,5 t - Veileder turnusleger 6 t pr uke - Medisinsk faglig lege legevaktsamarbeidet, 4 t pr uke Rammeavtaler mellom KS og Legeforeningen reforhandles først i I forslag til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er det foreslått at det må komme nye forskrifter både for fastlegeordningen og legevaktsystemet. Der signaliseres det også at kommunene skal gis sterkere styringsrett over fastlegene, og at fastlegene skal knyttes mer opp til kommunehelsetjenesten og være en naturlig del av den. Samhandlingsreformen legger føringer for at legene skal jobbe mye mer med forebyggende aktivitet og gjennomføre kontroller av kronisk syke ~ 20

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger. Saksframlegg Plan for legetjenesten i Trondheim kommune 2008-2011 Arkivsaksnr.: 08/37465 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik

Detaljer

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Viktige meldinger, utredninger og planer fra Regjeringen i 2015 NOU 2015:17 Først

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes?

KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes? KS FoU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Presentasjon av sluttrapport hos KS 19. mai 2016 v/rune Holbæk, rune@agendakaupang.no 19.05.2016 2 Bakgrunn (1) Et overordnet mål for dette FoU-prosjektet har

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Kommuneoverlegen og fastlegen Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Er der fordeler og ulemper ved kommuneleger på fast lønn

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Helse og rehabilitering PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Arbeidsgruppe: Rådmannen har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Konstituert kommuneoverlege

Detaljer

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Kurs 7 Samfunnsmedisin Oddmund Suhrke, Samfunnsmedisiner Østre Agder/ (Regionsoverlege) Commonwealth-undersøkelsen Dårlig score: Ventetid på svar når man ringer

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Rehabiliteringskonferansen 2012 Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Litt om meg Fastlege siden 1988 spesialist i allmennmedisin Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. Kommuneoverlege siden

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Legeplan Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Overordnet mål Kommunen skal sikre at innbyggere har tilgjengelige legetjenester av god kvalitet og som samhandler godt

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bjørn Gudbjørgsrud KS 28.01.2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

09.11.2007. PLAN FOR LEGETJENESTE Verdal kommune

09.11.2007. PLAN FOR LEGETJENESTE Verdal kommune 09.11.2007 PLAN FOR LEGETJENESTE Verdal kommune 1. BAKGRUNN Rammeavtalen (ASA 4310) 6.2 kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Hva tenker fastlegene? Johnny Mjell Fastlege og helsestasjonslege Fastlegene i Stokke Svært stor stabilitet De fleste er spesialister i allmennmedisin 11544 pasientplasser påp listene, dvs flere enn innbyggertallet

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Oppfølging av politisk vedtak

Oppfølging av politisk vedtak TRONDHEIM KOMMUNE Kommunaldirektør helse og velferd Oppfølging av politisk vedtak Til: Kommunaldirektør for helse og velferd Vår referanse 13/9835-11 Vår dato 14.07.2015 Fra: Tove Røsstad Temaplan for

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2016-2020 Vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 Planen gir en kort beskrivelse av legetjenestene i Steinkjer kommune, men legger hovedvekt på utviklingsplanen for

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Den norske legeforening. Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012

Den norske legeforening. Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012 Den norske legeforening Vestvågøy/Oslo, 24.02.2012 Utkast til revidert fastlegeforskrift og forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen. Høringsuttalelse fra Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Rådmannens innstilling Overhalla kommune avgir høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift som beskrevet i saksfremlegget.

Rådmannens innstilling Overhalla kommune avgir høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift som beskrevet i saksfremlegget. Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/2139-2 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 34/12

Detaljer

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen?

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? - 150 fastleger i Trondheim, 3-6 pr kontor - selvstendig næringsdrivende - listelengde 1200-23 konsultasjoner per lege per dag - 0-4 sykebesøk per uke

Detaljer

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, 18. - 19.september 2008 Innlegg ved seniorrådgiver Vigdis Rønning En kjede av årsaker som påvirker

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv fra kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark Helseforetak Høringssvaret er fra regionene Grenland, Vest Telemark

Detaljer