Plan for legetjenester i Steinkjer kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015"

Transkript

1 Vedtatt i kommunestyret , sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune ~ 1

2 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG Oppsummering styringsmål Tabelloversikt mål og tiltak INNLEDNING Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Stortingsmelding nr Kommuneplan Økonomiplanen Kommunedelplan for samfunnsmedisin- og folkehelse Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester HUNT data for Steinkjer Lov om helsetjenester, forskrift og sentrale avtaler for legetjenesten Statsavtalen Rammeavtalen ASA Rammeavtalen (ASA 4310) 6.2 sier Særavtale SFS EKSISTERENDE LEGETJENESTE OG FREMTIDIGE BEHOV Demografiske data Organisering av legetjenesten Samhandlingsarena systemnivå Samarbeidsorganer ALLMENNLEGETJENESTEN Status allmennlegetjenesten Fastlegearbeid Forebyggende helsearbeid Rådgiving til kommunen Gruppebaserte brukertilbud Legedekning/rekruttering Lokaliseringsmuligheter for de nye legehjemlene Tilrettelegging for nyrekruttering Strukturendringer i legetjenesten Offentlig allmennmedisinsk legearbeid Leger i sykehjem og rehabilitering sengepost Legetjenester i helsestasjon Skolelege Legetjenester i avlastningsboligen for barn og unge Legetjenester utenfor institusjon Samarbeid rundt brukere med omfattende hjelpebehov årig veiledet tjeneste Turnuslegetjenesten Veiledningspraksis for medisinstudenter Deleliste SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID ~ 2

3 6.1 Kommuneoverlegens/kommunelegens rolle Fast stedfortreder Delegering av kommuneoverlegeoppgaver Smittevern og infeksjonsforebyggende arbeid Miljørettet helsevern Folkehelsearbeid Flyktningelege/asylsøkerlege Rusomsorg Kommunal psykiatritjeneste Samarbeid internt i kommunen Samarbeid med 2. linjetjenesten(spesialisthelsetjenesten) Tverrfaglig samarbeid Ansvarsgruppearbeid og Individuell plan som verktøy Praksiskonsulentordningen (ansatt i Helseforetaket) LEGEVAKTSTJENESTEN Organisering Antall leger til legevaktskjøring Daglegevakt Interkommunalt legevaktsamarbeid Kompetansekrav ved legevakt Øvelser REKRUTTERING, KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSARBEID Rekruttering Vikarordning Forskning Kvalitetsstrategier /internkontroll IKT system Journalføringsverktøy Tilgjengelig kontor for offentlig legearbeid Møter med kommuneoverlegen Statistikk over legetjenestene Brukerundersøkelser Kompetanseheving Årlig rapportering om legevakt og legetjenesten Rullering av planen ~ 3

4 Hovedmål for legetjenesten i Steinkjer kommune: Steinkjer kommune har en faglig god og lett tilgjengelig primærlegetjeneste som sikrer innbyggerne god forebygging, utredning, diagnostikk og behandling og ivaretar tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, til beste for pasienten. Arbeidsgruppens sammensetning Arbeidsgruppa har bestått av: - Helsesjef Ingeborg Laugsand - Konstituert kommuneoverlege Eivind Steen - Fastlege Sunniva Rognerud - Fastlege og tillitsvalgt Knut Gystad - Enhetsleder legevakt- og legetjenester Laila Steinmo (leder og sekretær for gruppa) - Kommunale samarbeidspartnere innen avdeling for omsorg og enhet barn og familie har vært med i deler av prosessen. Arbeidsgruppa har gjennomført 5 møter i perioden november 2010 mars ~ 4

5 2 SAMMENDRAG Ut fra dagens sentrale og lokale utviklingstrekk bør følgende områder prioriteres i planperioden Innføring av Samhandlingsreformen (Ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov). Styrke legedekningen ved opprettelse av 2 nye legehjemler innen 2012 og 4 nye hjemler i planperioden. Styrke kommuneoverlegefunksjonen til 100 % stilling i Steinkjer. Det drives ingen solo legepraksis i Steinkjer kommune. Strukturendringer i forhold til lokalisering av legekontor må sees i sammenheng med denne anbefalingen. Styrke legerekruttering til legevakt. Vurdere samlokalisering av legekontor og andre helsetjenester. Styrke fastlegenes rolle og innsats når det gjelder tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov (rus/psykiatri/atferdsproblematikk/demens/utviklingshemming/fysisk funksjonsnedsettelse/kronikere). Økt fokus på forebyggende arbeid for risikoutsatte innbyggere, spesielt barn og unge og deres familier. Jf. skolelegefunksjonen. Styrke legetjenesten til beboerne ved kommunens sykehjem og i avlastningsboligen for barn og unge. Styrke kompetansen for leger i det offentlige allmennmedisinske legearbeidet, som sykehjem, helsestasjon/skolehelsetjeneste og legevakt. Videreutvikle samarbeidet internt i kommunen, med 2.linjetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. Styrke og utvikle klare samarbeidsrutiner mellom kommunehelsetjenesten og fastlegene, for eksempel med en tydeliggjøring av fastlegenes medisinskfaglige rolle knyttet til individuell plan og ansvarsgrupper. Utvikle god elektronisk samhandling mellom fastleger, sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjon, skolehelsetjeneste, private fysioterapeuter, DMS og spesialisthelsetjenesten. Gjennomføre brukerundersøkelser av fastlegeordningen. ~ 5

6 2.1 Oppsummering styringsmål DETTE SKAL KOMMUNEN OPPNÅ I PERIODEN Steinkjer kommune har, i tråd med fastlegeordningen, en legedekning som til enhver tid gir innbyggerne reell valgmulighet når det gjelder fastlege. 2. Steinkjer kommunes legetjeneste utvikles i tråd med befolkningens behov, sentrale føringer, samt lokale styringsmål og interesser. 3. Kommunen vurderer nødvendige strukturendringer for lokalisering av legetjenesten. 4. Steinkjer kommune styrker kommuneoverlegestillingen til 100 %. 5. Samtlige fastleger er aktive bidragsytere i tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov(rus, psykiatri, atferdsproblematikk, demens, kronisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemming og andre) 6. Beboerne ved kommunens sykehjem og rehabiliteringsenheten har tilbud om god medisinskfaglig legetjeneste, som er tilgjengelig. 7. Risikoutsatte barn og unge og deres familier identifiseres i tidlig fase. De får medisinskfaglig bistand fra riktig instans når det er nødvendig, og som er koordinert med øvrige tjenester. 8. Steinkjer kommune har en utviklingsorientert og faglig forsvarlig legevaktordning som ivaretar befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp. 9. Styrke kompetansen til leger med offentlige allmennmedisinske oppgaver. 10. Styrke den elektroniske kommunikasjonen internt og eksternt med videreutvikling og tilkobling til Helsenett. 11. Styrke legetjenesten for asylsøkere. 12. Opprette et kommunalt lavterskeltilbud for oppfølging av rusmisbrukere. 13. Kommunen jobber aktivt med rekrutteringsarbeid i forhold til nye fastleger og deres familie. Kommunen jobber aktivt med kvalitetsstrategier. 14. Steinkjer kommunes planer og planprosesser fremmer helse og forebygger sykdom blant innbyggerne. Fastleger og deres medisinskfaglige kompetanse tas med i planer som er relevante. ~ 6

7 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak Styringsmål Strategi/handlingsplan Når Kostnad 1. Steinkjer kommune har, i tråd med fastlegeordningen, en legedekning som til enhver tid gir innbyggerne reell valgmulighet når det gjelder fastlege. Jf. punkt 5.2, spesielt Steinkjer kommune kan ha behov for 4 nye legehjemler i planperioden. De første to hjemlene må opprettes i 2012, de to neste i tråd med Samhandlingsreformens føringer. Nye legehjemler er påkrevet for å kunne håndtere legevaktsdriften forsvarlig. Kommunen tar ansvar for å utrede lokaliseringsmuligheter for de nye legehjemlene. Kommunen anbefales å etablere finansielle løsninger som gir leger med 0-lister(ingen pasienter når de starter praksisen) mulighet for å utvikle bærekraftige legekontor. Tilrettelegging og tilskudd er viktig for etablering. Finansiering forutsetter ressurser gjennom Samhandlingsreformen Steinkjer kommunes legetjeneste utvikles i tråd med befolkningens behov, sentrale føringer, samt lokale styringsmål og interesser. Kommunen i samarbeid med legene innretter legetjenestene etter kommende ny forskrift om legetjenester. Gjennomføre brukerundersøkelser for legetjenesten som grunnlag for videreutvikling av tjenesten Jf. punkt 5.2, 5.3 og Gjennomføre halvårlige møter mellom sykehjemslegene, helsestasjons- og skolelegene og kommuneoverlegen. Årlig 5000 pr. lege Kommunen planlegger og gjennomfører kompetansehevende tiltak for leger innen sykehjemsmedisin, helsestasjons/skolelegemedisin, og akuttmedisin. Årlig Det planlegges og utvikles kvalitetsindikatorer for legetjenesten etter sentrale og lokale føringer. Fortl. ~ 7

8 3. Kommunen vurderer nødvendige strukturendringer for lokalisering av legetjenesten. Jf. Punkt Kommunen vurderer om Beitstad og Mære legekontor skal legges inn i et større legefellesskap. Vurdere fortsatt drift i distriktene kontra flytting/fristilling av legetjenesten. Vurdere de økonomiske konsekvensene av legedekningen ved å yte distriktstilskudd Kommunen ønsker ingen solopraksisdrift(en lege drifter legekontor alene) for noen leger Kommunen er aktiv bidragsytere for en samlokalisering og samhandling med andre tverrfaglige helsemiljøer Arena for samlokalisering diskuteres (Dampsagaområdet, Campus Steinkjer, Høvdinggården, Steinkjer Medisinske Senter, Inn-Trøndelag Helsehus, eller andre alternativ) Fortl 4. Steinkjer kommune styrker kommuneoverlegestillingen til 100 %. Jf. Punkt For å kunne styrke samfunnsmedisinsk arbeid og folkehelsearbeid, samt arbeid med minoritets- og flerkulturelle grupper, må kommuneoverlegestillingen i Steinkjer styrkes til 100 % stilling ved: Alt 1: Felles kommuneoverlege i INVEST, og i tillegg 40 % kommunelege i Steinkjer. Alt 2: Opprettelse av egen kommuneoverlege 100 % stilling i Steinkjer kommune Den nye kommuneoverlegerollen bør vurderes lagt til rådmannens stab. Opprettelse av fast stedfortreder for kommuneoverlegen for å håndtere smittevern og miljøretta helsevern i ferier, kurs og fravær Vurdere og sjekke ut med Snåsa kommune om Snåsa skal være med i felles kommuneoverlegeordning. Ovenstående tema vil omtales i evalueringsprosjektet vedr kommuneoverlegefunksjonen i Inn-Trøndelag ~ 8

9 5. Samtlige fastleger er aktive bidragsytere i tverrfaglig samarbeid for personer med sammensatte behov (rus, psykiatri, atferdsproblematikk, demens, kronisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse og psykiskutviklingshemming) Jf. punkt 5.3.6, 7.3 og 7.4 Legens rolle i ansvarsgrupper utredes. Når er det behov for legens medisinskfaglige kompetanse? Prosedyrer utarbeides. Legene deltar i relevant opplæring knyttet til individuell plan. Fortl. Fortl. 6. Beboerne ved sykehjemmene og rehabiliteringsenheten har tilbud om god medisinskfaglig legetjeneste, som er tilgjengelig. Jf. punkt 5.3.1og 9.5 og 9.6 Tilsynslegeressursen søkes økt i planperioden. Jf normtall. Kommunen styrker sykehjemslegeressursen ved å gjøre bruk av tilpliktingsmuligheten som ligger i inngåtte fastlegeavtaler, tilsvarende 1 årsverk. I tillegg økt ressurs til kommunal deltidsstilling for sykehjemslege tilsvarende 1 nytt årsverk. Sykehjemslegedekning i samsvar med Samhandlingsreformen. Innen 2015 Innen ,1 mill. 1,2 mill. Samhandlingsmøter mellom legene og ledelsen ved kommunenes sykehjem minst en gang pr år. Årlig Omsorgsavd ansvar IKT løsningen på sykehjem må videreutvikles Økt satsing på samhandling med andre enheter via IKT(Helsenett, EPJ, annen teknologi) Årlig Kostnader utredes Opprettelse av eget kontor for leger ved alle sykehjem, med minimum av utstyr. Innen 2015 Omsorgsavd ansvar 7. Risikoutsatte barn og unge og deres familier identifiseres i tidlig fase og når nødvendig får medisinskfaglig bistand fra riktig instans, og som er koordinert med øvrige Styrke skolelegeressursen med en rådgivende lege som kan inngå aktivt i forebyggende arbeid for risikoutsatte barn og unge i barneskole og ungdomsskole. Legefaglig rådgiving til barnehager og skoler ivaretas av kommuneoverlegen. Økt legefaglig rådgiving til avlastningsboligen t. pr. uke Årlig kostnad ~ 9

10 tjenester. Jf. punkt for barn og unge. Redusere innleggelser/reinnleggelser i sykehus. Bedre samhandlingen helsestasjon/skolelege og fastlegen t. pr. uke Årlig kostnad Steinkjer kommune har en utviklingsorientert og faglig forsvarlig legevaktsordning som ivaretar befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp. Jf. punkt Styrke legedekningen i Steinkjer for å ha nok leger til legevaktkjøring. Videreføre det interkommunale legevaktsamarbeidet med Verran og Snåsa. Videreutvikle legevakta i tråd med føringer i kommende forskrift for legevakt, samt ny Lov om helse og omsorgstjenester. Styrke akuttberedskapskompetansen til leger og sykepleiere Fortl Årlig Se punkt 1 Se Strategidokument Styrke kompetansen til leger med kommunale oppgaver. Jf. Punktene 8.5 og 9.10 Leger med offentlige allmennmedisinske legeoppgaver tilbys kompetanseheving innen sitt fagområde. (sykehjem, helsestasjon/skolelege, legevakt) Årlig to dagers kurs på kommunens regning. Etter kompetanseplan og avtaleverk pr lege a 14 leger, hvert 5. år. ca Styrke den elektroniske kommunikasjonen internt og eksternt. Gode IKT fagsystem for leger må videreutvikles innen sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Årlig Kostnader må utredes Jf. Punkt 9.5 Helsenett og IKT verktøy må utvikles og brukes til å håndtere informasjon mellom fastlegene, sykehjem, hjemmesykepleie, DMS, helsestasjon, skolelege, private fysioterapeuter, spesialisthelsetjenesten, NAV og andre Kostnader må utredes ~ 10

11 11. Styrke legetjenesten for asylsøkere Jf. Punkt Opprette et kommunalt lavterskeltilbud for oppfølging av rusmisbrukere. Jf. Punkt Kommunen jobber aktivt med rekruttering, og kvalitetsarbeid. Jf. punkt , 9.1 og 9,4 14. Steinkjer kommunes planer og planprosesser fremmer helse og forebygger sykdom blant innbyggerne. Fastleger og deres medisinskfaglige kompetanse tas med i relevante planer. Jf. Punkt 4.3 og 5.2.2, og 7.1 Styrke legetjenesten for asylsøkere tilsvarende 2 t. pr uke. Ansette lege som tar seg av asylsøkere som kommer til kommunen og deres behov for medisinsk behandling og oppfølging, inntil de har fått personnummer og fastlege. Opprette et lavterskeltilbud for rusmisbrukere for tidlig å kunne identifisere og tilby adekvat hjelp for rusavvenning. Opprette kommunalt urinlaboratorium for testing av rusmisbrukere. Kommunene jobber aktivt med rekrutteringsarbeid for leger. Kommunen jobber aktivt for å legge til rette for jobb til ektefeller av leger, turnusleger og medisinerstudenter som kommer til kommunen. Tilbud om barnehageplass til deres barn bør være en del av totalpakken. Kommunen og fastlegene jobber aktivt med kvalitetsstrategier. Fastlegene bidrar med medisinskfaglig rådgiving til kommunen via tillitsvalgt for legene og allmennlegeutvalget. Samarbeidsutvalget bidrar aktivt med rådgiving i kommune/legesamarbeidet. Tillitsvalgt for legene koordinerer høringssvar fra legene i forhold til nytt planverk og nye planprosesser Kostnader utredes Fortl Fortl. Fortl. Fortl. Fortl. Fortl. En rekke av tiltakene i foreslått tiltaksplan vil kunne realiseres uten at det kreves ekstra ressurser, mens de kostnadskrevende tiltakene må vurderes i tilknytning til de årlige budsjettbehandlingene og avveies opp mot andre tiltak. Samhandlingsreformen innebærer at Steinkjer kommune får tilført 22,8 mill som skal brukes i tilknytning til, i langt større grad enn i dag, å overta det helsemessige ansvaret for innbyggerne. I denne prosessen har fastlegene en nøkkelrolle. ~ 11

12 3 INNLEDNING BAKGRUNN FOR LEGEPLANENS STRATEGIER Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47) Forslag om ny Helse og omsorgs lov av 8. april Prop. 90 L ( ) Forslag til Lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L ( ) Kommuneplan for Steinkjer kommune Økonomiplanen Kommunedelplan for Samfunnsmedisin og folkehelse Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester HUNT forskningsdata Folkehelse i endring. Data for Steinkjer Forskrifter og sentrale rammeavtaler for legetjenesten Arbeidsgruppa for legeplanens anbefalinger 3.1 Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene IS Høsten 2007 opprettet Sosial- og helsedirektoratet en arbeidsgruppe med mandat til å vurdere og legge frem forslag til utvikling av legetjenestene i kommunene. Arbeidsgruppens medlemmer ble oppnevnt av Den norske legeforening, KS, Oslo kommune, FFO, SAFO og Helsedirektoratet. Arbeidsgruppens konklusjon er at det er behov for en betydelig opprusting og videreutvikling av legetjenesten i kommunene. Dette er nødvendig dersom kommunehelsetjenesten skal fungere som grunnmuren i det norske helsesystemet og som en likeverdig part i samhandling med spesialisthelsetjenesten. 3.2 Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted- til rett tid ble vedtatt i april Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordring står i fokus i denne stortingsmeldingen. Hovedutfordringene er knyttet både til pasientperspektivet og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Meldingen bygger på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder fremover. Den peker på fem viktige utfordringer: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets bæreevne. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse. ~ 12

13 Tilrettelegge for tydelige prioriteringer, rettet inn mot helheten i de pasientforløp som svarer på de aktuelle behovene. Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som vurderes knyttet til: utvikling av IKT- systemer, utvikling av forsknings- og utdanningspolitikk og personalpolitikk som understøtter målene i samhandlingsreformen og samarbeid mellom helsemyndighetene og andre sektorer. Den 8. april 2011 underskrev Helse - og omsorgsdepartementet (HOD) og KS ny samarbeidsavtale vedrørende gjennomføringen av samhandlingsreformen. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2011 til 31. desember Forslag til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Prop.91 L( ) Forlag til ny Lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L( ) Regjeringen la 8. april 2011frem Stortingsmeldingnr.16 ( ), Nasjonal helse - og omsorgsplan for Samtidig la de også frem forslag til lov om folkehelsearbeid og forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener: De nye lovene skal sikre bedre samhandling mellom kommunene og sykehusene. Hensikten er å gi pasienter og brukere tjenester som henger bedre sammen.(helhetlige pasientforløp) Med den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene og sykehusene plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal hindre at pasienter blir liggende på sykehus fordi hjemkommunen ikke har noe tilbud til dem og skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de der får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus. Kommunene og sykehuset får en lovregulert plikt til å oppnevne koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen får imidlertid hovedansvar for å utarbeide og koordinere arbeidet med individuell plan. Kommunen får også en klar plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem, gjennom den nye loven om folkehelsearbeid. Ny fastlegeforskrift: Fastlegenes ansvar for forebygging og oppfølging av risikopasienter vil bli tydeliggjort i ny fastlegeforskrift som sendes på høring i løpet av Kommuneplan Kommuneplandokumentet identifiserer kommunens mål og strategier og gir retningslinjer for kommunenes organisasjon og for de enkelte virksomheter. Steinkjer skal gjennom kreativ bruk av egne ressurser og i et konstruktivt lokalt og regionalt samarbeid, skape framgang for seg selv og regionen/trøndelag. ~ 13

14 3.4 Økonomiplanen Den til enhver tid gjeldende økonomiplan skal bidra til å oppfylle kommuneplanens overordnede målsettinger og synliggjøre hvilke økonomiske rammebetingelser også helsetjenestene i kommunen har å forholde seg til i planperioden. 3.5 Kommunedelplan for samfunnsmedisin- og folkehelse Mål for tjenestene innen samfunnsmedisin og folkehelse er: Steinkjer kommune skal være en folkehelsekommune som fremmer helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til lover og forskrifter, og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Kommunens tjenester skal bidra til at brukerne opplever størst mulig grad av helse og egenomsorg. 3.6 Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Denne planen omhandler målgruppen personer i alle aldre (barn, ungdom, familier, voksne, eldre) som har en eller annen form for funksjonssvikt, og som trenger støtte for å nå sine mål. 3.7 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Planen viser til mange utfordringer innen bistands og omsorgstjenestene. Planen setter hovedfokuset i planperioden på demensomsorgen, boligstruktur, sykehjemsplasser, forebygging og mestring. 3.8 HUNT data for Steinkjer Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) ble gjennomført i (Den har fått tittelen Folkehelse i endring ) Den viser at befolkningen i Nord-Trøndelag trolig er en av de befolkningsgruppene i verden som har best helse, uansett hvordan begrepet helse defineres. På flere områder er helseutviklingen positiv, for eksempel når det gjelder hjertekarsykdommer, flere ulike kreftformer og generell levealder. Likevel viser data fra HUNT at mange sliter med sykdommer og helseplager, og på noen områder går utviklingen i feil retning. Det er ennå store muligheter for å kunne forebygge sykdom og plager og bedre helsetilstanden hos mange. Det må skje gjennom både et intensivert og effektivt folkehelsearbeid og enda bedre helsetjeneste. HUNT har via innsamlet datamateriale laget kommuneprofil for Steinkjer. Den viser lokale behov, variasjoner og utfordringer. I HUNTs kommuneprofil for Steinkjer vises det spesielt til følgende helseutfordringer: Økning i overvekt Økning i diabetes og hjerneslag Økt sykdomsutvikling av KOLS og lungekreft i gruppen kvinner år Økt bruk av snus Økt alkoholforbruk hos voksne Narkotikabruken hos ungdom i Steinkjer er høyere enn fylkesgjennomsnittet. ~ 14

15 HUNT- forskerne peker på følgende prioritering for innsatsområdene i Nord-Trøndelag: Forebygge fedme hos barn. Forebyggingspotensialet er stort. Kosthold og fysisk aktivitet er nøkkelfaktorer. Gi alle ungdommene mestringsfølelse. Et godt selvbilde er viktig grunnlag for gode helsevaner. En viktig utfordring er å få ungdommene gjennom de kritiske tenårene med selvbildet intakt. Det vil kunne forebygge usunne helsevaner, arbeidsuførhet, mentale helseproblemer og rusmisbruk. I tillegg er mer fysisk aktivitet, mindre røyking, moderat alkoholforbruk og sunne matvaner er viktige målsettinger i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 3.9 Lov om helsetjenester, forskrift og sentrale avtaler for legetjenesten I henhold til Lov om helsetjenester i kommunene og forskrift om fastlegeordning (FOR nr. 328) i kommunene (kap ) plikter kommunene å tilrettelegge for en faglig forsvarlig og tilgjengelig legetjeneste. Dette krever langsiktig planlegging. Kommunen har plikt til å sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning ( 1.3). Nærmere regler om fastlegeordningen er beskrevet i forskrift om fastlegeordning i kommunen (FOR ). Fastlegeordningen er videre regulert gjennom 3 avtaler: Statsavtalen Dett er en avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og Legespesialister med avtalepraksis. Varighet: 1 år ( ) Rammeavtalen ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske Legeforening(DnLF) om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Varighet: 2 år ( ) Rammeavtalen (ASA 4310) 6.2 sier Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser slik som forventet listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. Kommunen skal utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse. Kommunene har således ansvar for å sørge for å tilrettelegge fastlegeordningen på en slik måte at innbyggerne har tilgang til listeplass, dvs. sørge for en tilgjengelig allmennlegetjeneste og nødvendig rekruttering. ~ 15

16 I kommentarer til fastlegeordningen presiseres følgende: For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste, må kommunen inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet på lister slik at befolkningens rettigheter etter 5 og 6 i denne forskrift kan ivaretas. Kommuner kan samarbeide for å sikre tilstrekkelig listekapasitet Særavtale SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske Legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder fastleger i fastlegeordning Varighet: 2 år ( ) ~ 16

17 4 EKSISTERENDE LEGETJENESTE OG FREMTIDIGE BEHOV 4.1 Demografiske data Steinkjer kommunes innbyggertall var innbyggere pr I følge tall fra SSB forventes antall innbyggere å øke med 1503 til i planperioden frem til I kommunen er det til enhver tid utenbys studenter som har rett til legetjenester og andre helsetjenester på lik linje med resten av befolkningen. I den eldre befolkningen er det små demografiske endringer i planperioden, bortsett fra en økning i gruppen over 90 år med ca. 10 % (50 personer). Dette er den mest hjelpetrengende gruppen i befolkningen, og dette vil også ha konsekvenser for legetjenestene, spesielt i forhold til behovet for samarbeid med omsorgstjenestene. Aldersgruppen år vil holde seg stabil, men de yngste pensjonistene vil øke i antall fram mot Det er viktig å sette inn helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot denne gruppen. Statistikk for 2010 fra legekontorene samlet, viser at de mest brukte diagnosene hos legene er: - Høyt blodtrykk - Muskel og skjelettplager - Psykiske plager I aldersgruppen år er 11,8 % av befolkningen i Steinkjer uføretrygdet (1517). Steinkjer er høyest i landet på sykmeldingsstatistikken når det gjelder sykmeldingslengde. HUNT- forskning i samarbeid med NTNU viser at enslige forsørgere med småbarn er en risikogruppe, og mest belastet er enslige forsørgere med funksjonshemmede barn. Legene må følge med denne samfunnsutviklingen hos befolkningen og bidra til forebygging av negative konsekvenser på grunn av uro i familiestrukturer/skilsmisser, da man vet mye om konsekvenser for den enkelte og for samfunnet som helhet. 4.2 Organisering av legetjenesten Legetjenesten i Steinkjer kommune er organisert i enhet legevakt og legetjenester. Enheten er en av åtte enheter i avdeling for Helse. Enhet legevakt og legetjenester har ansvaret for legevakta, det interkommunale legevaktsamarbeidet, kriseteamet, turnuslegene, kreftsykepleier, koordinering av offentlig legearbeid og driftsavtaler med 18 fastleger i kommunen. Kommuneoverlegen er organisert i stab i avdeling for helse i Steinkjer kommune. Inderøy, Verran og Steinkjer har i 2010 hatt felles kommuneoverlege i INVEST i 100 % stilling. Steinkjer har 60 % av ressursen, Inderøy og Verran 20 % hver. Det foregår for tiden en vurdering i kommunene om denne ordningen skal videreføres eller om kommuneoverlegestillingen skal knyttes til et større fagteam og organiseres annerledes. Dette bør avgjøres før ny utlysning. ~ 17

18 Helsestasjonsleger, skoleleger og flyktningelegen er ansatt i enhet Barn og familie. Sykehjemslegene er ansatt i avdeling for omsorg, enhet Sykehjem. Rehabiliteringslegen er ansatt i enhet Dag- og døgnrehabilitering. Praktiske forhold på arbeidsplassen (tilgjengelighet, opplæring i lokale prosedyrer, dataverktøy m.m., kvalitetssikringsarbeid og ønsket spesiell kompetanse), avklares med enhetsleder for hvert tjenestested. Legenes stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler beskriver de praktiske forholdene på arbeidsplassen. 4.3 Samhandlingsarena systemnivå Samarbeid mellom øvrige kommunale tjenester og fastlegene er avgjørende for å utvikle en god helsetjeneste for befolkningen i kommunen. Samarbeidsutvalget: Steinkjer har fra fastlegeordningen ble innført i 2001, hatt et lokalt Samarbeidsutvalg (LSU). Utvalget er hjemlet i sentral rammeavtale som viser hovedprinsipper, formål, organisasjon og sammensetning. Formålet med samarbeidsutvalget er å legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og fastlegene. Samarbeidsutvalget er rådgivende organ og vurderer samhandlingsprosedyrer mellom fastlegene og de øvrige kommunale tjenestene. Samhandlingsprosedyrer behandlet i lokalt Samarbeidsutvalg er førende for fastlegenes praksis. Samarbeidsutvalget i Steinkjer kommune er velfungerende og har 4-6 årlige møter. Avdelingsforum og koordinerende enhet Avdelingsforum består av ledere i Steinkjer kommune med rådmannsmyndighet innen avdelingene for helse, - omsorg, - oppvekst og - samfunnsutvikling. Koordinerende enhet ledes av systemansvarlig, helsesjef, og et nettverk av ulike fagpersoner som skal legge til rette for gode sømløse pasientforløp internt i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Begge er viktige arenaer hvor kommuneoverlegen og fastlegens funksjon i større grad bør involveres for å ivareta habiliterings- og rehabiliteringsoppgaver i kommunen på best mulig måte. 4.4 Samarbeidsorganer Det lokale samarbeidsutvalget og de individuelle avtalene med fastlegene er viktige redskap når det gjelder kommunale legetjenester. Den individuelle avtalen er regulert i Fastlegeforskriften. Det sentrale avtaleverket setter rammene, og det er opp til den enkelte kommune å utvikle dette til å bli et godt styringsverktøy. Den individuelle avtalen beskriver aktuell leges åpningstider i sin kontorpraksis, lokalisering, tilgjengelighet, legevaktsarbeid, kollegiale avtaler, virketid og revisjon. Avtalene oppdateres annet hvert år. ~ 18

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

SINTEF Rapport A16806 - Åpen Forskere SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Rapport A16806 - Åpen Forskere SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Rapport A16806 - Åpen Rapport Samhandlingsreformen, kommunal helseadministrasjon og legetjenesten i kommunene Undertittel Forskere Bård Paulsen Jan Lippestad Roar Johnsen KOMMUNESEKTORENS INTERESSE-

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer