MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 15/08 04/3659 PLAN FOR LEGETJENESTEN I KARMØY 16/08 07/953 TILGJENGELIGHETSPRISEN FORSLAG TIL KANDIDAT 17/08 08/983 REFERATLISTE Karmøy rådhus, Marit Saltvik (s) leder Thomas Vatne formannskapssekretær

2 PLAN FOR LEGETJENESTEN I KARMØY Saksbehandler Jon Lindøe Arkiv: G21 : Arkivsaksnr.: 04/3659 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 15/08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Eldrerådet /08 Hovedutvalg helse og sosial / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre er kjent med Plan for legetjenesten i Karmøy fram mot år 2015 og vedtar at følgende vurderes i budsjett og økonomiplan sammenheng: 1 Lokal norm for legetjenesten ved sykehjemmene i Karmøy gjennomføres ved at det foreslås opprettet 1,05 årsverk i 2009 og ytterligere 0,5 årsverk for tilsynslege ved nytt sykehjem på Vea i Jfr. vedtak i KST saknr. 06/08. 2 Karmøy legevakt utvides til også å omfatte daglegevakt. Det opprettes 1 årsverk for lege og 2 årsverk for hjelpepersonell, samt at det avsettes driftsmidler til tiltaket. 3 Kommunelegetjenesten trappes opp til å omfatte 3 kommuneleger ved at kommuneoverlegestillingen utvides med 0,5 årsverk til ett helt årsverk, en heltidslege ved daglegevakt og en heltidslege innen geriatri / ved sykehjem som samlet ivaretar oppgavene. 4 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette ekstraordinære rekrutteringstiltak med sikte på å skaffe nye leger til å overta fastlegepraksiser som blir ledige, til å utvide fastlegeordningen i takt med utviklingen og til å dekke nyopprettede stillinger for leger. 5 Kommunestyret ber rådmannen revidere lokale avtaler og samarbeidsordninger slik at tilgjengeligheten til legetjenestene i kommunen bedres og vikarordningene blir mer robuste. Side 2 av 21

3 SAKSFRAMSTILLING 0. SAMMENDRAG Helse- og sosialsjefen nedsatte høsten 2007 en arbeidsgruppe med representanter fra lokallaget av Den Norske Legeforening (DNLF) og helse- og sosialadministrasjonen for å beskrive dagens situasjon innen legetjenestene i Karmøy, vurdere dem opp mot myndighetskravene og allmenne kvalitetsmål. Planen skulle også analysere forbedringsbehov og utviklingsområder opp mot ønskede målsettinger og fremme forslag til tiltak fram mot år Dagens situasjon innen allmennlegetjenesten beskrives som god og innbyggerne har et reelt fritt legevalg innen fastlegeordningen. Det er noe ulik legedekning i deler av kommunen, tilgjengeligheten (ventetid) er stort sett ikke urimelig og det er vikarordninger ved fravær blant allmennlegene. Fastlegene i Karmøy har høy gjennomsnittsalder og det er kun en kvinnelig fastlege. Framover i planperioden må det forventes gjennomsnittlig en overdragelse av fastlege-praksis per år og at det vil bli behov for å utvide fastlegeordningen med en nyetablert fastlegepraksis per år. Det må settes inn aktive rekrutteringstiltak for å oppnå disse målsettingene. Videre bør tilgjengeligheten bedres på noen områder, særlig der ventetiden på ordinær time er lang og vikardekningen må styrkes gjennom mer robuste ordninger og bedret informasjon. Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Karmøy kommune har gjennom forskjellige ordninger tilgang på øyeblikkelig medisinsk hjelp hele døgnet / hele året. Legevakten håndterer svært mange henvendelser gjennom året og dette topper seg ved høytider og ved fastlegers fravær. Det anbefales at Karmøy legevakt får utvide til også å omfatte tilbud om daglegevakt. Investeringene er stort sett på plass, men det må da opprettes en stilling for lege og to for hjelpepersonell. Med en funksjonell daglegevakt vil flere av utviklingsområdene også innen de andre legetjenestene komme på plass. Videre bør tanken om et interkommunalt samarbeid om nattlegevakt aktualiseres på nytt. Kommunestyret har vedtatt en lokal norm for tilsynslegetjenesten i sykehjemmene. Denne gjennomføres ved at det opprettes 1,05 stilling i 2009 og ytterligere 0,5 i Dette sammen med en videreutvikling av vikarordningene vil bety mye for å sikre pasientene et godt medisinsk tilbud selv om pasientgrunnlaget har blitt og forventes fortsatt å bli stadig mer ressurskrevende. Legetjenesten ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten inklusiv ungdomshelsestasjonene synes å ha nok timeressurser. Nå legges det stor vekt også på psykisk helse og tjenestene kan gjerne videreutvikles i samarbeidsformer og organisering. Turnuslegetjenesten fungerer greit og bør opprettholdes og utvikles i henhold til sentrale pålegg og føringer. Det offentlige legearbeidet er fordelt på en rekke deltidsstillinger og dekkes stort sett av kommunens fastleger. Side 3 av 21

4 Kommunelegetjenesten dekkes av tre leger med til sammen ca et årsverk. Oppgavene er mange, store og til dels døgnkontinuerlige. Tjenesten bør bestå av tre kommuneleger med vaktordning innen år Side 4 av 21

5 1. RÅDMANNENS VURDERINGER OG TILRÅDING Karmøy kommune tilbyr gode legetjenester til innbyggerne og de som midlertidig oppholder seg her. Dagens ordninger kan likevel forbedres på en del områder og det må settes inn aktive tiltak for å møte den forventede utviklingen i årene fram mot Noen av dagens lokale avtaler og samarbeidsordninger bør revideres for å oppnå bedre tilgjengelighet og mer robust vikardekning. Det er behov for særlige rekrutteringstiltak for å skaffe gjennomsnittlig 2 nye leger hvert år til å overta fastlegepraksiser fra leger som trapper ned / pensjonerer seg, og til å øke antallet fastleger i takt med befolkningsutviklingen. Videre vil det være behov for å rekruttere leger til vel 1,5 stilling for å gjennomføre den lokale normen for tilsynsleger og til å bemanne det nye sykehjemmet på Vea. Tilbudet om øyeblikkelig hjelp bør utvides til også å omfatte daglegevakt. Til dette trengs det 1 ny stilling for lege og 2 stillinger for hjelpepersonell. Tanken om et interkommunalt legevaktsamarbeid på natt bør igjen aktualiseres. Kommunelegetjenesten er svært omfattende og bør videreutvikles for å sikre god utvikling i folkehelsearbeidet. Tjenesten bør dekkes av 3 kommuneleger i vaktordning innen år Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 5 av 21

6 Plan for legetjenesten i Karmøy. 0. SAMMENDRAG 1. RÅDMANNENS VURDERINGER OG TILRÅDNING 2. BAKGRUNN, mandat og prosess 3. MYNDIGHETSKRAV OG KVALITETSMÅL 4. ALLMENNLEGETJENESTEN / FASTLEGEORDNINGEN Legedekningen Tilgjengelighet Vikardekning 5. ØYEBLIKKELIG HJELP / LEGEVAKT 6. LEGETJENESTEN I HELSEINSTITUSJONENE / TILSYNSLEGE 7. LEGETJENESTEN I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN 8. TURNUSLEGETJENESTEN 9. OFFENTLIG LEGEARBEID 10. KOMMUNELEGETJENESTEN Side 6 av 21

7 2. BAKGRUNN Fastlegeordningen ble innført i 2001 og har nå funnet sin form. Ordningen fungerer i all hovedsak etter hensikten om at alle innbyggere skulle få en fast allmennlege å forholde seg til. Etter dette har kommunestyret behandlet en sak om normering av legetjenesten i sykehjem, men etter sju år er det modent for en gjennomgang av den samlede legetjenesten i kommunen. 2.1 Mandat Det skal utarbeides en samlet plan for legetjenestene i Karmøy med et tidsperspektiv fram mot år Dagens situasjon innen legetjenestene skal beskrives og vurderes opp mot myndighetskrav og allmenne kvalitetsmål. Planen skal også analysere forbedringsbehov og utviklingsområder opp mot ønskede målsettinger og fremme forslag til tiltak. 2.2 Prosess Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av helse- og sosialsjefen og samarbeidsutvalget mellom Karmøy kommune og lokallaget av DNLF (Den Norske Legeforening). Arbeidsgruppen oppnevnte et arbeidsutvalg. Det er hentet innspill fra virksomheter som mottar legetjenester og planen er sendt til høring til DNLF v/ hovedtillitsvalgt for allmennlegene i kommunen. 3. MYNDIGHETSKRAV Det er en rekke lover og forskrifter, sentrale avtaler og lokale vedtak som setter krav til og regulerer kommunens helsetjeneste inkl. legetjenestene. Helt sentralt står Lov om helsetjenesten i kommunene der det i 1 blant annet heter: Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.... Videre heter det: Kommunene skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen. Kvalitetsmål Et kvalitetssystem holder orden på alt som bør være skriftlig på et legekontor, et sykehjem eller en legevakt. Eksempler er prosedyrer, avtaler, retningslinjer, beskrivelse av organisering mv. Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten stiller krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig av alle som driver helsetjenester. Alle legekontor i Karmøy og legevakten deltar i NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Sykehjem med eget laboratorium skal delta Side 7 av 21

8 i løpet av året. For sykehus er det innført nasjonale kvalitetsindikatorer som offentliggjøres gjennom Fritt sykehusvalg. For allmennlegetjenesten er det ingen vedtatte nasjonale kvalitetsindikatorer. Allmennlegeforeningen har KOPF (kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende) som ideal. NSAM (norsk selskap for allmennmedisin) har lansert 7 teser for god allmennmedisin med vekt på et godt forhold mellom lege og pasient, spesiell omsorg for de med størst behov og bl.a. legens plikt til etterutdannelse. Legeforeningen har et kvalitetssikringsfond som gir støtte til en rekke prosjekter. NEL (norsk elektronisk legehåndbok) er et nasjonalt oppslagsverk for leger og helsepersonell. Denne er gratis tilgjengelig på internett gjennom Helsebiblioteket. 4. ALLMENNLEGETJENESTEN / FASTLEGEORDNINGEN Myndighetskrav til allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Fastlegeordningen er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene og reguleres av en rekke sentrale avtaler, samt i en egen forskrift der det blant annet heter: Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved å sikre at mennesker som er bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegeordningen skal gi befolkningen større trygghet gjennom bedre tilgjengelighet til allmennlegetjeneste. 4.2 Legedekning Nåsituasjonen innen legedekningen i allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Statistisk har flere av legetjenestene i Karmøy tradisjonelt vært noe lavt bemannet sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnittet. Ved innføringen av fastlege-ordningen valgte flere av allmennlegene relativt store pasientlister i tillegg til deltids-stillinger med offentlig legearbeid. Dette gav en akseptabel legedekning de første årene. Etter hvert har flere av fastlegene redusert pasientlistene sine, leger uten fastlegeavtale er tilsatt i deltidsstillinger for å ivareta offentlige legetjenester som tilsynslege m.m. og legevakten merket godt at flere av legene kom i en alder der de kunne søke seg fritatt fra denne oppgaven. I 2007 ble det nedlagt et stort arbeid i å rekruttere nye leger og utover første halvår i år har kommunen igjen en akseptabel tilgjengelighet til de forskjellige legetjenestene Analyse / vurdering av legedekningen i allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Karmøy kommune har nå 21 fastlegehjemler, en av disse er per tiden ubesatt. Til sammen er det ca plasser på disse listene. Innbyggertallet er på ca , men en del velger tradisjonelt å gå til leger utenfor kommunen, så det er likevel ca til ledige listeplasser. Per mai 2008 er det derfor et reelt fritt legevalg i kommunen. Fastlegenes gjennomsnittsalder er ca 55 år og kommunen har kun en kvinnelig allmennlege. Fastlegeordningen synes å fungere greit i Karmøy kommune når alt går som planlagt. Tjenesten er lite robust i en del grensesnitt mellom ordinær kontortid og fravær. Særlige utfordringer synes å være den kollegiale vikarordningen, høy Side 8 av 21

9 gjennomsnittsalder og framtidige listereduksjoner med derav følgende behov for nyrekruttering av yngre leger som også kan kjøre legevakt, samt behovet for flere kvinnelige leger Utviklingsbehov / forbedringsområder i allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Selv om antallet ledige listeplasser varierer noe er det per i dag noenlunde legedekning i alle deler av kommunen. Det kan synes som om Midt-Karmøy kan være det området der det først vil være behov for styrking, gjerne med en ny gruppepraksis for 2 leger. Om den gjennomsnittlige listelengden over tid reduseres til (som gjerne regnes som et årsverk), så vil det være behov for ca 26 fastleger i Karmøy (20 aktive i dag). Med nær innbyggere må i så tilfelle det offentlige legearbeidet tas i tillegg til slike lister. Utviklingsbehovene / forbedringsområdene kan oppsummeres slik: dekningsgrad for fastlegeordningen må bedres og tilsvare et snitt på 1500 innbyggere per fastlege en økning med 6 fastleger i planperioden rekruttere unge fastleger med tanke på bl.a. legevaktsarbeidet rekruttere kvinner som fastleger bedre tilgjengelighet og vikarordning, spesielt ved lengre tids fravær hos fastlegen bedre dekning av fastleger på legevakten Kvalitetsmål for allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Karmøy skal ha trygghet for at de har tilgang til nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet Forslag til tiltak innen allmennlegetjenesten / fastlegeordningen For å kunne gi befolkningen tilstrekkelig tilgang på allmennlegetjenester må det innen 2015 være en fastlegedekning tilsvarende en lege per 1500 innbyggere i kommunen. Per 2008 tilsvarer dette totalt 26 fastleger en økning med 6 fastlegepraksiser. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen slik at nye leger kan etablere 6 nye fastlegepraksiser (i gjennomsnitt ca en ny fastlegepraksis hvert år) i planperioden fra iverksettes tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen slik at nye leger kan overta 6 etablerte fastlegepraksiser (i gjennomsnitt ca en overtagelse av fastlegepraksis hvert år) i planperioden fra Aktuelle tiltak vil være: 1. For å sikre tilstrekkelig legedekning må det iverksettes rekrutteringstiltak for å få 1 ny fastlegepraksis etablert hvert år i perioden. Ved etablering av ny fastlegepraksis vil det ikke være pasienter på listen ved oppstart og legen vil da ikke få basistilskudd. Fastlegen må derfor i første fase få økonomisk støtte for å kunne starte opp praksisen inntil pasientlisten gir et økonomisk grunnlag for drift. Det Side 9 av 21

10 anbefales at det avsettes kr ,- som brukes til en ordning med mulighet for midlertidig fastlønn / midlertidig driftstilskudd eller etableringstilskudd. Innen budsjettrammen gis rådmannen fullmakt til å forhandle frem en ordning / avtale med legeforeningen. 2. Være behjelpelig med å finne egnede lokaler i det område av kommunen som har størst behov for økt legetjeneste. 3. Ny fastlegepraksis skal som hovedregel være flerlegepraksis ny legepraksis prioriteres på midt-karmøy (Kopervik / Åkra). 4. Spesielle tiltak kan iverksettes for å rekruttere flere kvinner som fastlege. 4.3 Tilgjengelighet til allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Nåsituasjonen Den 22. april i år ble det gjennomført en kartlegging av tilgjengeligheten (ventetid) til fastlegene i kommunen ved at de ble oppringt på ordinær måte. Det ble presentert en problemstilling som trengte øyeblikkelig hjelp og en annen som ville trenge en ordinær time. Resultatet ble kort oppsummert: Ringetiden fra førte ringesignal til telefonen ble besvart varierte fra 3 sek. til 3 min. Alle legene ville ta imot øyeblikkelig hjelp samme dag. Ventetid for vanlig legetime varierte fra 1 dag til 8 uker, (gjennomsnitt ca 2 uker). Et legesenter oppgav på telefonsvareren et alternativt telefonnummer for øyeblikkelig hjelp Vurdering av tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten / fastlegordningen Gjennomsnittet på ca 2 uker ventetid på ordinær legetime har vært tilnærmet konstant i mange år. Medisinsk sett er dette forsvarlig, men en del pasienter opplever dette som lenge. En ventetiden på 8 uker er uheldig. Dette kan ha ulike forklaringer, men det er åpenbart at generelt lav legedekning vil kunne medføre lengre ventetid. Ut i fra kartleggingen kan det samlet sett synes som om tilgjengeligheten (ventetidene) som oftest er tilfredsstillende. Det kunne likevel være ønskelig at den gjennomsnittlige ventetiden for ordinær legetime hadde vært noe kortere og at informasjonen på telefonsvarerne var bedre. Tilgjengeligheten til øyeblikkelig hjelp er tilfredsstillende (omtales under legevakt) Forbedringsområder innen tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten Ventetiden for ordinær legetime bør bli kortere. Informasjonen til innbyggerne om åpningstid og hvor de skal henvende seg når legekontoret er stengt bør bedres. Informasjonen ved fravær, særlig hos solopraktikere må kvalitetsikres. Overgangen mellom fastlegens åpningstid og åpning av legevakt bør sikres bedre Kvalitetsmål for tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten / fastlegordningen Side 10 av 21

11 Innbyggerne i kommunen skal være sikret døgnkontinuerlig tilgang på øyeblikkelig hjelp og vanligvis ikke måtte vente mer enn 1 uke for å få time hos sin fastlege for en ordinær konsultasjon Forslag til tiltak for å bedre tilgjengeligheten Økt antall fastleger vil redusere listelengden for den enkelte og gi økt kapasitet med derav kortere ventetider. Når ventetiden på telefonen er over sek. så ville det være en fordel om telefonsvarer slo inn og opplyse et alternativt telefonnummer for øyeblikkelig hjelp ved kontoret. Utenom kontortiden skal pasientene få opplyst åpningstider og telefonnummer til legevakten for øyeblikkelig hjelp og til AMK for akuttmedisinsk hjelp. Ved fastlegens fravær skal navn og telefonnr. til vikarlegen opplyses på telefonsvareren. 4.4 Vikardekning innen allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Nåsituasjonen driver Leger med fastlegeavtale skal sørge for å ha vikardekning ved kortvarig fravær i sin praksis. Ved legesentre med gruppepraksis dekker legene opp for hverandre. Også leger som i solopraksis prøver å finne vikarløsninger ved ferier og annet planlagt fravær. Den kollegiale vikardekningen ved mer akutt fravær, som for eksempel ved sykdom, kan nok bli mer forutsigbar og stabil blant noen av solopraktikerne. Dagens kollegiale vikarordning mellom fastlegene fungerer stort sett tilfredsstillende for øyeblikkelig hjelp under planlagte sommerferieavviklinger. Pasientene opplever imidlertid at det kan være vanskelig å få mer ordinære timer hos vikarlegen f.eks. til fornying av sykemeldinger og resepter m.m. når fastlegen har kontoret stengt i uker Vurdering av vikardekningen innen allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Kollegial vikarordning må gi tilfredsstillende hjelp til de innbyggerne som står på fastlegens liste også ved fravær over noe lengre tid. Dagens fastlegeordning er ikke tilfredsstillende selv om kommunens fastleger oppfyller kravene slik de er utformet i forskrift for fastlegeordningen. Det er en åpenbar svakhet når det kun er øyeblikkelig hjelp som kan dekkes og i svært liten grad vanlig konsultasjon. Det er eksempler på at pasienter som må få fornyet sine resepter eller forlenge sykemelding, ikke kan få dette på en enkel måte hos en fastlege som er kollegial vikar og som ikke kjenner pasienten. Dette krever da en mer omfattende konsultasjon når dette er en ny pasient, og fastlegen som kollegial vikarlege har som oftest ikke rom for dette i tillegg til sin egen praksis Forbedringsområder innen vikardekningen i allmennlegetjenesten Den kollegiale vikarordningen bør tilrettelegges slik at pasientene føler trygghet for tilgang til nødvendig legetjeneste (i det minste øyeblikkelig hjelp), også når fastlegen Side 11 av 21

12 har kontoret stengt etter at de sentralt fastsatte 28 praksistimer per uke er oppfylt, i anledning arbeid utenfor kontoret (f.eks. tilsynslege- eller helsestasjonsvirksomhet), pga. fridag/kortdag/avspasering, faglige kurs eller sykdom o.a.. Ut i fra dagens situasjon kan det synes som om det ville ha vært en fordel om fastlegene hadde en felles skriftlig lokal avtale om kollegial vikardekning. Ved lengre tids fravær, f.eks. ved permisjon, sykdom eller ved skifte av hjemmelsinnehaver så har kommunen rett til å sette inn en vikar i fastlegepraksisen, men dette er gjerne først etter 8 uker Kvalitetsmål for vikardekningen innen allmennlegetjenesten / fastlegeordningen Innbyggere som har fastlege skal være sikret tilgang på legetjenester også ved fastlegens fravær ved avtale om kollegiale vikarordning. Både øyeblikkelig hjelp og ordinære konsultasjoner ivaretas også ved lengre tids fravær Forslag til tiltak for å bedre vikardekningen innen allmennlegetjenesten Ved å bedre fastlegedekningen vil også muligheten for å få time hos annen fastlege øke. Det må utredes nærmere om de avtalene som inngås med fastlegene kan ivareta vikarordningene på en bedre måte. For supplerende tiltak vises det til punktet om legevakt. 5. ØYEBLIKKELIG HJELP, LEGEVAKT 5.1 Nåsituasjonen innen øyeblikkelig hjelp, legevaktsordningen. Forholdene omkring øyeblikkelig hjelp er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene og reguleres av både sentrale og lokale avtaler, samt i en egen Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I Karmøy er medisinsk øyeblikkelig hjelp tilgjengelig hele døgnet hele året. Øyeblikkelig hjelp ivaretas i kontortiden primært av fastlegene, men kommunen har avtale med Haugesund Legevakt om daglegevaktsamarbeid. Utenom fastlegenes kontortid er øyeblikkelig hjelp tjenesten ivaretatt av legevaktene. Legevaktstjenesten i Karmøy er delt mellom Karmøy Legevakt som dekker kommunen nord til Bø og Haugesund Legevakt som dekker Nord-Karmøy og Fastlandsiden. Det medisinske ansvaret for øyeblikkelig hjelp i kommunen er tillagt en kommunelege i deltidsstilling. Karmøy Legevakt på Åkra er åpen fra kl til på hverdager og hele døgnet i helgene. Den er bemannet med sykepleier fra kl til på hverdager og fra kl til i helg og høytid. Lege vil som regel være tilstede i legevaktens lokaler fra ca kl til ca på hverdager og fra ca kl 10 til 23 i helger - og er ellers tilgjengelig i hjemmevakt. I 2007 hadde Karmøy legevakt henvendelser jevnt fordelt over året, men med topper i jule- og nyttårshelgen, i sommerferien og ved fastlegers fravær. Side 12 av 21

13 Pga. alder m.m. har mange av kommunens fastleger fritak for legevakt. Våren 2008 er det 6 av kommunens egne fastleger og 2 turnusleger samt ca 5 eksterne leger som ivaretar denne tjenesten. Ved ferier og lengre fravær oppleves det som at det er få faste og kjente å dele vaktene mellom og tjenesten blir lett sårbar ved for mange tilfeldige vikarer. 5.2 Analyse / vurdering av øyeblikkelig hjelp, legevaktsordningen. Noen legekontor holdes stengt enkelte virkedager når legen har eksternt arbeid som f.eks. tilsynslege- eller helsestasjonsvirksomhet. Noen legesentre stenger tidlig før helg og noen har gjerne stengt på virkedager i forbindelse med høgtider, ved faglig oppdatering osv. Vanligvis vil de legene som da skal være vikar kun ha kapasitet til øyeblikkelig hjelp. Pasienter med mer vanlige helseproblemer, med behov for fornying av sykemeldinger og resepter m.m. utover det akutte blir gjerne henvist til legevakten. I perioder med mye fravær blant fastlegene kan det til tider synes som om legevakten tildels fungerer også som en vikarlegetjeneste. Dette er imidlertid utover legevaktens primære formål og dagens organisering og kapasitet. Det er for lavt antall fastleger som kan ivareta legevaktsarbeidet. Dette skyldes to forhold, få fastleger i kommunen og fritak vesentlig pga. alder. Fastlegene har store lister og svært liten kapasitet til å ta henvendelser utover øyeblikkelig hjelp og streng prioritering. Ved fravær hos fastlege, også ved avtalt permisjon og ferieavvikling, dekkes ikke behovet for legetjenester på en god nok måte. Pasienten blir gjerne henvist til legevakten når den åpner. Dette gir økt press på legevakten og kan redusere beredskapen, da også mer ordinære legeoppgaver må tas av legevakten. Som omtalt under punktene om tilgjengelighet og vikarordning vil fravær, eller at legen av ulike årsaker ikke er tilgjengelig, medføre økt press på legevakt og pasientene får ikke så god hjelp som ønskelig innen rimelig tid. Denne åpenbare svakheten i fastlegeordningen vil kreve at kommunen setter inn ekstra tiltak for å kunne gi god nok legetjeneste hele døgnet. Det må derfor vurderes om det skal opprettes en styrking av den kommunale daglegevakten. Dette for å gi legehjelp til de som ikke blir ivaretatt av den kollegiale vikarordningen, samt sårbarheten de timene i løpet av uka som ikke dekkes av fastlegeordningen. Fastlegen er pålagt åpningstid 28 timer per uke i full praksis. Hertil kommer at fastlegen ikke er tilgjengelig på kontoret når han utøver offentlig legearbeid som tilsynslege eller ved helsestasjon. 5.3 Utviklingsbehov / forbedringsområder innen øyeblikkelig hjelp, legevaktsordningen. En kommunal daglegevakt kan ivareta alle disse forhold. Dette vil kreve at det ansettes en lege i 100% stilling (eller 2 leger deler / kombinerer med annet legearbeid), samt to hele stillinger for hjelpepersonale der en må være i beredskap for å svare telefoner / alle henvendelser omgående pga ø-hjelpsansvaret og den andre utfører mer ordinære legekontor- oppgaver som for eksempel laboratoriearbeid og assistere ved undersøkelser og lignende. Bemanningen er da dimensjonert tilsvarende som ved den kommunale daglegevakten i Haugesund. Legevakten i Haugesund har også 2 på alle øvrige vakter, og erfaringen ved Karmøy legevakt tilsier at det nok også her bør gradvis økes til 2 på alle vaktene. Side 13 av 21

14 Lokalene til Karmøy legevakt på Åkra står ledige utenom legevaktens åpningstid og kan brukes til dette formålet. Grunnlagsinvesteringer og utstyr vil derfor i stor grad være på plass, men det må avsettes midler til lønn og øvrig drift. Samarbeidet med Haugesund kommune om daglegevakt videreføres og evalueres med tanke på tilgjengelighet slik at tilbudet for innbyggerne i denne delen av kommunen opprettholdes. Videre vil det også fungere som en backup ved fravær og lignende, og være av gjensidig nytte å opprettholde dette samarbeidet. For å få flere fastleger til å ta legevaktsarbeid vil det også være naturlig at det på nytt blir sett på muligheten for et interkommunalt samarbeid for legetjenesten på natt. Fastlegene gir uttrykk for at det vil være langt større mulighet for å ta arbeid på legevakten i tillegg til egen praksis på dag, dersom en kan redusere vaktbelastningen på natt. Antall fastleger som kan ta arbeid på legevakten må økes. Legedekning på hverdager i overgangen mellom at fastlegen avslutter sin kontortid og at legevakten åpner må sikres. I tillegg til den ordinære kollegiale vikarordningen innen fastlegeordningen må behovet for tilfredsstillende legetjenester også ved annet fravær dekkes opp. 5.4 Kvalitetsmål innen øyeblikkelig hjelp, legevaktsordningen. I Karmøy skal innbyggerne ha trygghet for at legetjenesten ivaretar behovet for øyeblikkelig hjelp hele døgnet og at den prioriterer og gir legetjenester i henhold til de krav som er fastsatt i lov og forskrift. 5.5 Forslag til tiltak innen øyeblikkelig hjelp, legevaktsordningen. Rekruttere flere fastleger (jfr. punktene vedrørende allmennleger/fastleger). For å dekke behovet for legetjenester på dagtid hverdager utenom åpningstiden til legevakten opprettes en kommunal daglegevakt. Det opprettes 1 årsverk for lege og 2 årsverk for hjelpepersonale, samt avsettes driftsmidler for øvrig.tiltaket fremmes i forbindelse med budsjettbehandling og foreslås i budsjett Interkommunalt samarbeid på natt vurderes på nytt med tanke på oppstart innen år LEGETJENESTEN I HELSEINSTITUSJONENE, TILSYNSLEGE Tilsynslegetjenesten er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene med Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie der det stilles krav om at det skal være tilknyttet en lege som skal ha det medisinske ansvaret. Forholdene reguleres i tillegg av en rekke andre lover, forskrifter og sentrale avtaler. Karmøy kommunestyre vedtok i sak 06/08 en lokal norm for legetjenesten i sykehjem som innebærer en betydelig styrking av disse tjenestene. 6.1 Nåsituasjonen i tilsynslegetjenesten. I Karmøy kommune er det 222 plasser i de kommunale bu- og behandlingsheimene som drives etter lov om kommunehelsetjenesten og institusjonsforskriften. Vinteren Side 14 av 21

15 2008 har disse til sammen 54,5 timer tilsynslegetjeneste per uke. Dette tilsvarer 0,245 timer per uke per pasient og det gir samlet 1,45 årsverk til denne tjenesten. Tilsynslegetjenesten er fordelt mellom 8 deltidsstillinger hvorav 3 innehas av leger som har fastlegeavtale med kommunen, mens resten innehas av en lege uten slik avtale. I gjennomsnitt er ca 40% av tiden bundet til aktiv tjeneste i institusjonen, mens ca 60% er ubundet, det vil som hovedregel være kompensasjon for telefontilgjengelighet i kontortiden. Tilsynslegene er ansatt i kommunale deltidsstillinger og det er kommunens oppgave å sørge for nødvendig vikardekning. En del rutiner kan reduseres i perioder når den faste tilsynslegen er borte (f.eks. kan den årlige helseundersøkelsen planlegges til andre tider), men institusjonene bør ha avtale med en lege de kan ringe til for konsultasjoner og evt. tilkalling ved særlige behov i kontortiden. Institusjonene kan selvsagt benytte legevakten, men den er kun åpen utenom kontortiden og der dekkes kun øyeblikkelig hjelp. 6.2 Analyse / vurdering av tilsynslegetjenesten. Det er stadig mer behov for legetjenester for brukerne på institusjonene. Tidligere utskriving fra sykehus og generelle krav til behandling utover pleie- og omsorgsoppgaver krever at legetjenesten styrkes også med tanke på kompetanse innen for eksempel geriatri. Ved fravær som ferieavvikling for tilsynslegen er det behov for en vikarordning. Noen har i perioder ordnet dette med en kollega som i noen grad kan ta henvendelser fra sykehjemmet, men dette er per i dag ikke en god nok løsning. Vikarordning må derfor utredes, men en antar at økt legedekning og styrking av antall årsverk som tilsynslege vil bedre muligheten for å få til en bedre vikarordning. 6.3 Utviklingsbehov / forbedringsområder innen tilsynslegetjenesten. Kommunens vedtatte norm for tilsynslegetjenesten i sykehjemmene må gjennomføres med en økning i stillinger og økonomiske rammer. Fordelingsnøkkelen mellom tilsynslegenes tilstedeværelse i sykehjemmene og beredskapstid må bringes i samsvar med legeforeningens anbefaling og det må organiseres en mer robust vikarordning. 6.4 Kvalitetsmål for tilsynslegetjenesten. Kommunen skal yte nødvendig og organisert legetjeneste med god kvalitet i sine sykehjem. Tjenesten skal inkludere medisinsk behandling og rehabilitering ved akutt og langvarig sykdom, god utredning og observasjon av beboere på kort- og langtidsopphold, forsvarlig medisinering, godt samarbeid med fastlegen / hjemmetjenesten / spesialisthelsetjenesten, god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten og god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet. 6.5 Forslag til tiltak innen tilsynslegetjenesten. Legetjenesten styrkes som vedtatt i kommunestyret sak 06/08 og i budsjett / økonomi-plan fremmes dette med 1,05 årsverk i 2009 og ytterligere 0,5 årsverk i Avtalen med tilsynslegene revideres med tanke på å bringe forholdet mellom aktiv tjeneste og beredskap i samsvar med anbefaling fra Den Norske Legeforening. Side 15 av 21

16 Det utredes nærmere tiltak for å få etablert en vikarordning Det må utredes rekrutteringstiltak også for denne delen av legetjenestene og det er ønskelig med spesialkompetanse innen geriatri. 7. LEGETJENESTEN I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Legetjenesten ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene og blir regulert av sentral avtale, samt i en egen Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Her framgår blant annet at formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Karmøy kommune har 7 helsestasjoner med totalt 36 legetimer per uke. Ved helsestasjonene er det fra 2 til 8 legetimer per uke, fordelt på 8 deltidsstillinger. Kommunen har også 3 helsestasjoner for ungdom med deltidsstillinger på 2 legetimer per uke på hver. Alle deltidsstillingene for legetjenesten på helsestasjonene innehas av leger med fastlegeavtale med kommunen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har de senere årene satset og utviklet tjenesten også i henhold til psykiatriplanen og arbeider aktivt for barn og unges psykiske og psykososiale helse. Det er trolig et utviklingsområde å få til et økt samarbeid, samhandling og engasjement også innen disse områdene. Det kan synes som om det er tilstrekkelig antall legetimer på helsestasjonene. Utfordringen ligger mer på å imøtekomme endrede kvalitetskrav, finne gode samhandlingsformer og praktiske ordninger som både er optimal for brukerne og helsestasjonene, og som også passer inn i en travel hverdag for de fastlegene som har disse ofte små deltidsstillingene. 8. TURNUSLEGETJENESTEN Turnuslegetjenesten er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene med Forskrift om praktisk tjeneste for å få autorisasjon som lege.tjenesten reguleres av sentral avtale og det er en egen Målbeskrivelse for turnuslegetjenesten for leger. Sentrale myndigheter kan pålegge kommunene å opprette turnuslegeplasser, men kommunen er på sin side henvist til å få til frivillige avtaler med aktuelle lokale leger. Karmøy kommune er pålagt å ha to turnuslegeplasser. Disse er etter lokale avtaler plassert ved legesenterne i Kopervik og Åkra. I forbindelse med hver av turnuslegene er det opprettet en tre timers avtalefestet deltidsstilling for veiledning. Disse stillingene innehas av leger med fastlegeavtale ved aktuelt legesenter. Kommunen dekker også øvrige utgifter som lønn, husleie og turnuslegens andel av aktuelt legesenters driftsutgifter inkl. 0,8 stilling for hjelpepersonell. På inntektsiden får kommunen et statlig tilskudd, samt de egenandeler og trygderefusjoner turnuslegen opparbeider. De to turnuslegeplassene påfører kommunen en samlet netto utgift på vel kr per år. Turnuslegetjenesten fungerer tilfredsstillende og det synes ikke behov for endringer. Side 16 av 21

17 9. OFFENTLIG LEGEARBEID Ved inngåelse av fastlegeavtale kan leger tilpliktes inntil 7,5 t/uke med offentlig legearbeid. I Karmøy kommune har dette arbeidet i stor grad blitt fordelt mellom legene etter samråd med samarbeidsutvalget og ved ansettelser i deltidsstillinger. Totalt benyttes det per våren 2008 ca 3 legeårsverk til offentlig legearbeid i Karmøy. 42 t/uke: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkl. helsestasjon for ungdom 59,5 t/uke: Tilsynslege ved kommunale helseinstitusjoner 6 t/uke: Veiledning av turnusleger Se ellers denne planens kapitel 6 om tilsynslegetjenesten, kapitel 7 om legetjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og kapitel 8 om turnuslegetjenesten - samt kommunestyrets sak 06/08 om lokal norm for tilsynslegetjenesten i Karmøy kommune, der det er vedtatt en opptrapping med 1,05 årsverk i 2009 og ytterligere 0,5 årsverk i KOMMUNELEGETJENESTEN Karmøy kommune har en halv stilling for kommuneoverlege som ivaretar miljørettet helsevern og samfunnsmedisin samt to deltidstillinger med 12 t/uke hver for i hovedsak oppgvaer i fht legevakt og smittevern. Totalt benyttes ca en stilling til kommunelegefunksjonen: 12 t/uke: Medisinsk ansvar for øyeblikkelig hjelp legevakt. 12 t/uke: Medisinsk ansvar for smittevern. 18,75 t/uke: Kommuneoverlege inklusiv sosialmedisin og miljørettet helsevern. Noen hovedoppgaver tillagt kommunelegen er : miljørettet helsevern og fremme av folkehelsen opplysningsviksomhet og forebyggende arbeid følge med i helsetilstanden i kommunen tilsynsfunksjoner stedfortreder for legevaktsjef og smittevernlege beredskap samordne behandling av bekymringsmeldinger og klager på helsepersonell avgi høringsuttalelser og samordne kommunelegefunksjonene Det er ingen vedtatt norm for samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene. Legeforeningen hevder at det bør være en kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin i full stilling i kommuner med mer enn innbyggere. Det anbefales at stillingen som kommuneoverlege utvides til hel stilling i En vaktordning for kommunelegetjenesten er nødvendig for å ivareta oppgavene innen samfunnsmedisin som smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, psykisk helsevern og ledelse av virksomheter som yter tjenester 24 timer i døgnet (f.eks. øyeblikkelig hjelp tjenesten). Side 17 av 21

18 Innen år 2015 bør det være 3 stillinger med vaktordning for kommuneleger i Karmøy, og dette kan løses ved at 3 heltidsleger deler beredskapen. Her vil da kunne inngå kommuneoverlege, lege ved daglegevakt og lege ved sykehjem / tilsynslege. Side 18 av 21

19 Sak 16/08 TILGJENGELIGHETSPRISEN FORSLAG TIL KANDIDAT Saksbehandler: Thomas Vatne Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 07/953 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 16/08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Side 19 av 21

20 Sak 16/08 SAKSFRAMSTILLING Vedlagt følger brev fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland datert hvor det gis anledning til å foreslå kandiater til Tilgjengelighetsprisen Kriteriene for prisen fremgår av vedlegg til brevet. Side 20 av 21

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Feøy skole, Feøy. NB! Merk ukedag og møtested. Møtedato: 22.09.2008 Tid: Kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Feøy skole, Feøy. NB! Merk ukedag og møtested. Møtedato: 22.09.2008 Tid: Kl. 16.30 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Feøy skole, Feøy. NB! Merk ukedag og møtested. Møtedato: 22.09.2008 Tid: Kl. 16.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato Tid : Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato Tid : Kl Til stede på møtet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Formannskapssalen Møtedato 02.09.2008 Tid : Kl. 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: 7 Forfall: Ole Johan Grimstvedt Varamedlemmer:

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1827-0 Arkiv: G21 Saksbeh: Ottar T Christiansen Dato: 31.10.2013 Fremtidige legetjenester i Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand OPPRETTELSE AV 2 NYE LEGEHJEMLER I STEINKJER Trykte vedlegg: Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 02.05.2016 Formannskapet behandlet saken den 23.05.2016, saksnr. 83/16 Behandling: Ordfører foreslo at forslaget oversendes rådmannen for vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Kommuneoverlegen og fastlegen Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Er der fordeler og ulemper ved kommuneleger på fast lønn

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 11:30 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger. Saksframlegg Plan for legetjenesten i Trondheim kommune 2008-2011 Arkivsaksnr.: 08/37465 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Ny fastlegeforskrift. Kommuneoverlegemøtet Hovde gård

Ny fastlegeforskrift. Kommuneoverlegemøtet Hovde gård Ny fastlegeforskrift Kommuneoverlegemøtet Hovde gård 12.3.2013 Ny fastlegeforskrift i kraft fra 1.1.2013 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tid: 16:30 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Hva tenker fastlegene? Johnny Mjell Fastlege og helsestasjonslege Fastlegene i Stokke Svært stor stabilitet De fleste er spesialister i allmennmedisin 11544 pasientplasser påp listene, dvs flere enn innbyggertallet

Detaljer

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14

PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Helse og rehabilitering PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.2014, SAK 34/14 Arbeidsgruppe: Rådmannen har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Konstituert kommuneoverlege

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 23.11.2010 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Høringsuttalelse Forskrift om fastlegeordning i kommunene Hallingdalskommunene Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Felles kommuneoverlegeforum v. kommuneoverlege Geir Strømmen, Hol Hol, 02.02.2012 Høringsuttalelse Forskrift om fastlegeordning i kommunene Generelt Kommunene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : 29.11.2005 Tid: Kl. ca.09.30 TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG 0123/05 05/02226

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Høringsuttalsele til forslag til revidert fastlegeforskrift

Høringsuttalsele til forslag til revidert fastlegeforskrift Helsedirektoratet Boks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten Direkte tlf.: Dato: 13.03.2012 L.nr. 7954/2012 Arkiv: 2008/7351 - G21 Høringsuttalsele

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Legetjenesten i Verdal. Ny organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - /G21 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege

Legeplan. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Legeplan Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meera Grepp kommuneoverlege Overordnet mål Kommunen skal sikre at innbyggere har tilgjengelige legetjenester av god kvalitet og som samhandler godt

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar : Vår dato: FM: 2007/1720/KJBA/ Kjersti Bakken,

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar : Vår dato: FM: 2007/1720/KJBA/ Kjersti Bakken, Kommunane i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar : Vår dato: FM: 2007/1720/KJBA/731. 0 Kjersti Bakken, 71 25 86 35 19.10.2007 Nasjonal standard for

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene Kommuneoverlegene i Moss og Rygge praktiserer den medisinske spesialiteten samfunnsmedisin. Samfunnsmedisinere arbeider hovedsakelig i kommunene, hos Fylkesmannen og i Staten. Plikten til å ha kommunelege

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste SKIPTVET KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Kommunehuset Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling Forfall meldes til Servicekontoret, telefon 69806000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2013 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2013 Tid: 11:00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun helsehus, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 17:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Adrian W. K. Tollefsen Anne Kristin Hov Hilleren

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Lokalt samarbeid. Lokalt samarbeid er viktig. Hvem er legene og Legeforeningen? Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2.

Lokalt samarbeid. Lokalt samarbeid er viktig. Hvem er legene og Legeforeningen? Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. Lokalt samarbeid Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. april 2014 Kari Sollien Leder Allmennlegeforeningen Foto: Colourbox L Lokalt samarbeid er viktig Gjennom samarbeid kan partene lokalt

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oppfølging av politisk vedtak

Oppfølging av politisk vedtak TRONDHEIM KOMMUNE Kommunaldirektør helse og velferd Oppfølging av politisk vedtak Til: Kommunaldirektør for helse og velferd Vår referanse 13/9835-11 Vår dato 14.07.2015 Fra: Tove Røsstad Temaplan for

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer