Det går betre med å ville enn å måtte. Trond F. Aarre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det går betre med å ville enn å måtte. Trond F. Aarre trond.aarre@helse-forde.no"

Transkript

1 Det går betre med å ville enn å måtte Trond F. Aarre

2 NOU Norges offentlige utredninger 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Om balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i det psykiske helsevern.

3 Timeplan problemet årsakene tiltaka konklusjon

4 Vi skal fremme helse og livskvalitet! Formålet med all aktivitet i Helse Vest er å sørgje for at pasientane får eit så kvalitativt godt tilbod som mogleg. Oppgåvene skal løysast på ein måte som sikrar pasientane trygg, effektiv og likeverdig behandling av høg kvalitet. Helsetenestene skal medverke til god helse, livskvalitet og fremme pasientane si eiga meistring.

5 Strategiplan Verdiane våre er: Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

6 Kva tyder dette for Psykiatrisk divisjon? kvalitativt gode tilbod trygge effektive likeverdige verdiar respekt kvalitet tilgjenge og omsorg

7 Beauchamp & Childress 1978 beneficience non-maleficience autonomy justice

8

9 Døgnplassar pr innbuarar. WHO 2008

10 Comment les prisons francaises fabriquent de la récidive. Johannès F. Le Monde 15. oktober 2011 mais l aménagement des peines et la liberté conditionelle font chuter les taux dans des proportions spectaculaires: pour éviter la récidive, mieux vaut préparer la sortie que condamner lourdement.

11 Timeplan problemet årsakene tiltaka konklusjon

12 Kva er det som fører til tvang? 1. hastverk 2. dårleg tilgjenge 3. samsvarløyse 4. manglande kompetanse 5. kultur

13 1 Må det vere så travelt? Kan me sjå det an litt? Kan me forhandle litt om saka? Kan me snakkast igjen i morgon? Kan me gjere noko for deg i mellomtida?

14 2 Tilgjenge Når vert det nytta tvang? Kvar vert det nytta tvang? Kvifor vert det nytta tvang?

15 det sosiale nettverket kommunalt psykisk helsearbeid fastlækjaren poliklinikken dagavdelinga ambulante tenester døgnpost på DPS akuttavdelinga

16 Kva var verkeleg akutt i 2006? Nordfjordingar innlagde i akuttavdelinga i Førde tal innlagde 37 treng snøgghjelp 12 treng lukka avdeling 3

17 Psychiatrische Notfälle gibt es nicht. Ordspråk frå Nordfjord

18 3 Samsvarløyse Høver tilbodet til personen sine ynskje? Høver tilboda til sjølvoppfattinga? Høver tilboda til verdsoppfattinga? Er tenestene våre økologisk relevante? Er dei kompatible med personen si livsverd?

19 Medikamenteffekt som funksjon av initial symptomintensitet Kirsch I et al. PLoS Med Feb;5(2):e45

20 4 Kompetanse Medisinsk kompetanse effekt biverknader Sosial kompetanse forhandlingskompetanse Erfaringskompetanse som helsepersonell som brukar av tenestene

21 Beslutninganalyse VERDI SANN -SYN X RESPONS NEI IKKJE RESPONS TVANG? RESPONS JA IKKJE RESPONS

22 Beslutninganalyse Døme: antipsykotika VERDI SANN -SYN X NEI RESPONS IKKJE RESPONS 1 0,24 0,24 0,76 TVANG? JA RESPONS IKKJE RESPONS ,59 0

23 5 Kultur Kva er legitime haldningar? Kva er gangbare handlingar? Korleis ser me på oss sjølve? Korleis ser me på dei me skal tene? Korleis ser me på psykiske lidingar?

24

25 Timeplan problemet årsakene tiltaka konklusjon

26 Korleis førebyggje bruk av tvang 1. gjer psykiatrien mindre akutt - varsling - meir tilgjengelege tilbod - fleksible alternativ til innlegging - planlagt inntak, korte ventetider

27 Korleis førebyggje bruk av tvang 2. gjer helsevernet friviljug meir forhandlingar, bruk tid meir vekt på autonomi meir tvil på eigne synspunkt

28 Korleis førebygge bruk av tvang 3. betre kommunikasjon med fyrstelina den har dårleg kjennskap til pasientane, kompetansen og tenestetilbodet me har eit problem med truverdet vanskeleg å få kontakt me tek dei ikkje på alvor me har ikkje gode nok råd å gje

29 Korleis førebygge bruk av tvang 4. betre innsats på DPS høgare ambisjonar (lokalsjukehus) dynamisk profil (korte ventetider) høgare kompetanse betre folka avdelingar

30 Korleis førebygge bruk av tvang 5. forplikt leiarane på føremålet med tenesta på profesjonane sine roller på ein akseptabel kultur på legitime haldningar

31 Mest mulig frivillighet! Regional handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene i Helseregion Vest Utkast, mars 2011

32 What s new? alle DPS skal godkjennast for tvang brukarstyrte plassar på alle DPS handlingsplan for mangegongsinnlagde ambulerande tenester heile døgeret skal tilstrebes DPS skal ha akutt- og krisetenester 24/7 alle tilvisingar til DPS (med unnatak)

33 Plan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon HANDLINGSPLAN FOR 2011 Tilrådd av plangruppa 22. juni 2011 vedteken av divisjonsleiinga 24. august 2011

34 Krav som er oppfylte verdige transportordningar Psykebilen alle dagar til kl. 22 utforming av bygg moderne og tilrettelagde bygg i 2014 / 2015 datakvalitet betre registrering av tvangsvedtak dialog med statlege etatar del av planarbeidet

35 Handlingsplan høg prioritet Tiltak Metode Status Bukarinvolvering Samarbeid med kommunane Rutinar for review og debriefing etter bruk av tvang. Særleg vekt på kva brukaren ynskjer i tilsvarande situasjonar. Samhandlingsmøte med dette som tema i. Utdanningsprogram i regi av SEPREP. Utformast fyrste halvår 2011 Kommunane: møte i mars. SEPREP: møte i mai. Innføring av alternative metodar Kompetanse -utvikling Vil følgje av review og debriefing. Nye prosedyrar, t.d. for skjerming og beltlegging Opplæring i psykisk helsevernlova og tilhøyrande føresegner. Innføring av TERMA. Løpande utvikling av metodar i ljos av brukarrøynsler. Våren Løpande innføring av TERMA i divisjonen.

36 Handlingsplan 2011 middels prioritet Tilgjenge Sikre at tvang ikkje varer lenger enn naudsynt Kvalitetssikring av tvang Gjennomgang av tilgjenge til DPS, vakt- og beredskapsordningar. Nye prosedyrar for etablering og gjennomføring av TPH med særleg vekt på hyppig revurdering, fagleg overprøving og krav om å drøfte vedtak med kollega. Som over. Hausten Utformast fyrste halvår Som over.

37 Andre tiltak alle DPS og sjukehuspostar vert søkt godkjende for tvunge psykisk helsevern kurs for fastlegar om psykisk helsevern og tvang brukarstyrt idrettsallianse på Øyane DPS utdanningsprogram i regi av SEPREP

38 Kurs for fastlegar om psykisk helsevern og tvang 2 gongar i året mål: kvalitetssikra og redusert tvang, meir tverrfaglig samarbeid, auka kompetanse for fastlegar, vaktlegar, LIS kurskomiteen i Dnlf er arrangør fastlegar deltek i utforming og planlegging

39 Fysisk aktivitet i kommune- og spesialisthelseteneste En dag uten trening er en dag uten mening. brukarstyrt idrettsallianse på Øyane DPS leiingsforankring i møte 26. april 2011 aktivitet i alle 4 kommunar med utspring i DPS tilsette 50% brukarrepresentant i idrettsalliansen

40 Utdanningsprogram for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang innhald humanisme respekt likeverd organisering, samarbeid ml. sjukehus, DPS, kommunar gjennomføring 2-årig program, undervisning, rettleiing 1-2 ggr/mmn teorigrupper for gjennomgang og drøfting samarbeidspartar SEPREP, brukarar, sjukehus, DPS, kommunar

41 Plan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon MOMENT TIL HANDLINGSPLAN FOR 2012

42 NOU Norges offentlige utredninger 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Om balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i det psykiske helsevern.

43 Nokre sentrale framlegg vilkår om avgjerdskompetanse heimel for kortvarig tvang v/ suicidalitet ny overprøvingsordning strengare formkrav for tvangsvedtak kvar om antatt samtykke ved tvangsbehandling

44 Timeplan problemet årsakene tiltaka konklusjon

45 Paul Bocuse Il faut autant de temps pour faire bien que pour faire mal, donc de préférence faisons bien.

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer