NSFT-nytt JANUAR 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFT-nytt JANUAR 2002"

Transkript

1 NSFT-nytt JANUAR 2002 INNHOLD: Fra formannen Årsberetning for NSFT 2001 Årsberetning for Seksjon for toksikologi 2001 Årsberetning for Seksjon for klinisk farmakologi 2001 Innkalling til generalforsamling i NSFT Innkalling til årsmøte i seksjon for toksikologi Innkalling til årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi Etterutdanningskurs i toksikologisk risikovurdering i Nederland Rekrutteringsstipend Vintermøtet 2002 NSFT-nytt trenger redaksjonsmedlemmer Stillingsannonser på hjemmesiden Vedtekter for NSFT (revidert versjon) Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR, EUROTOX, IUPHAR, IUTOX. Homepage:

2 Fra formannen Mange av NSFTs medlemmer har med forventning imøtesett at planene om en reseptbasert legemiddelstatistikk blir satt ut i livet. Nå er høringsfristen for Departementets forslag ute og innvendinger har kommet fra såvel Datatilsynet som Legeforeningen. Diskusjonen vil fortsette på Selskapets vintermøte på Beito der Kari Furu, som har utredet spørsmålet for Departementet, vil legge frem innholdet i høringsnotatet. Jeg har på min side utarbeidet et alternativt forslag i et kort notat : stikk.htm Jeg har større håp om at dette forslaget går igjennom hos høringsinstansene. Det andre jeg har på hjertet i denne omgang er et ønske om en ny redaktør for NSFT-nytt. Ikke at det er noe galt med den gamle, men Øyvind Melien, som også er Selskapets sekretær, ønsker avløsning. Lettvint og hyggelig oppdrag for en med håndlag med PCen. Ta kontakt med Øyvind på tlf mob Ivar Aursnes

3 NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI (NSFT) Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology ÅRSBERETNING Styrets sammensetning. Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 27. januar Følgende styre ble valgt: Leder: Ivar A. Aursnes ( ) Kasserer: Elisabeth Lie ( ) Sekretær: Øyvind Melien ( ) Styremedlem: Jan Schjøtt ( ) Vararepresentanter: Erik Dybing ( ) Georg Sager ( ) Trond Aamo ( ) Valgkomiteen ble gjenvalgt bestående av Marit Andrew, Jarle Aarbakke og Marit Låg. Jan Bjørn Osnes ble gjenvalgt som revisor for perioden Seksjonene utpekte følgende representanter til styret: Toksikologi: Klinisk farmakologi: Magne Refsnes Hedvig Nordeng Atle Skattebøl har innehatt vervet som industriens representant til styret. 2. Styrets arbeid. Det har vært avholdt 4 protokollerte styremøter. Styret har i perioden arbeidet med: Organisering/forberedelser av Selskapets faste møter. Organisering av styrets arbeid og møter.

4 Rekruttering av nye medlemmer. Oppdatering av medlemsregister. Finansiering av Selskapets aktiviteter. 3. Internasjonal representasjon og kontakt. På generalforsamlingen i The International Union of Toxicology (IUTOX) i Brisbane, Australia, i sommer, ble Erik Dybing valgt som ny president for organisasjonen frem til neste kongress i Magne Refsnes var representant for NSFT på generalforsamlingen. Erik Dybing var representant for NSFT på generalforsamlingen til European Societies of Toxicology (EUROTOX) i september. Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR) avholdt Council Meeting I Lyon, Frankrike, NSFT var representert med leder Ivar Aursnes og sekretær Øyvind Melien. 4. Faglig virksomhet Ordinære hovedmøter: A. Vintermøtet. Vintermøtet ble holdt på Beito Høyfjellshotell i tiden parallelt med Nordtox Toksikologidelen av arrangementet var lagt under Nordtox 2001(se nedenfor). Vintermøtet samlet 88 deltakere. Symposiene hadde følgende hovedtema: «Signal transduction», «Antimikrobielle midler bruk og resistensutvikling», «Mechanisms of organ toxicity» (felles med Nordtox 2001) og «Kommersialisering av vitenskapelige funn». Tema for kveldsnytt var «Legemiddelpriser i internasjonalt perspektiv». Det ble holdt 7 frie foredrag; 4 i basal farmakologi og 3 i klinisk farmakologi. 24 postere ble presentert fordelt på 11 i basal farmakologi og 13 i klinisk farmakologi. Vintermøtet 2001 ble godkjent som kurs av Den norske Lægeforening. B. Vårmøter. Det ble avholdt to vårmøter. Seksjon for klinisk farmakologi arrangerte møte den 21. mai på Rikshospitalet med tema: Aktuelle medikamentelle behandlinger av hjertelidelser. Seksjon for toksikologi holdt sitt vårmøte på Folkehelsa den 22. mai med tema: Stråling. Det var stor oppslutning om begge møter. C. Høstmøter. Årets Høstmøte med Poulsson-forelesning ble holdt på Rikshospitalet 19. november. Prof. Peter J. Barnes, Department of Thoracic Medicine, National Heart & Lung Institute, London, ble tildelt Poulsson-medaljen og holdt forelesningen: New molecular mechanisms for the anti-inflammatory action of corticosteroids. Seksjon for toksikologi arrangerte høstmøte den 20. november

5 på Folkehelsa under hovedtema: Rusmidlers nevrotoksisitet. Begge møter var godt besøkt Andre arrangementer. A. Nordtox NSFT sto sammen med NORDEMS som arrangør av Nordtox Møtet ble holdt på Beito Høyfjellshotell i tiden og samlet 135 deltakere fra Sverige, Danmark, Island, Finland, Litauen, Estland og Norge. Symposiene hadde følgende hovedtema: Molecular biology in toxicology new methods, Risk and risk assessment, Oxidative stress in toxicity, Contaminants in aquatic ecosystems interactions between abiotic and biotic components, Age as a susceptibility factor in toxicity, Mechanisms of organ toxicity og Advances in the assessment of ecosystem effects. Det ble presentert 41 postere under møtet. B. Ekskursjoner. Seksjon for toksikologi arrangerte botanisk ekskursjon på Bygdøy i juni under ledelse av professor Claus Høiland, Universitetet i Oslo. I høst arrangerte seksjonen sopptur med Oliver Smith, leder av Soppforeningen. 5. Ekstraordinær generalforsamling. NSFTs generalforsamling på Beito 27. januar 2001 vedtok enstemmig endringer i Selskapets lover etter forslag fremsatt av Erik Dybing og Anne Marie Vennerød. Etter NSFTs lover ble det avkrevet behandling på to generalforsamlinger for å bevirke ikrafttreden av slike endringer. På denne bakgrunn ble det innkalt til ekstraordninær generalforsamling i Selskapet som ble avholdt den 21. mai på Rikshospitalet, forut for Vårmøtet. Generalforsamlingen samlet 9 deltakere. Endringsforslagene ble vedtatt enstemmig ved denne andre gangs behandling av den ekstraordinære generalforsamling og dermed gjort gyldige. Endringene i NSFTs lover besto i følgende: 4, tredje ledd ble endret fra:"spesialseksjonene etablerer en styringsgruppe på tre personer bestående av formann, sekretær og styremedlem. En person i styringsgruppen for Seksjon for toksikologi skal utnevnes av Norsk biokjemisk selskap til "Spesialseksjonene etablerer en styringsgruppe på minst tre personer bestående av formann, sekretær og økonomiansvarlig/styremedlem". 8 ble endret fra: "Selskapets ordinære medlemmer er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap og International Union of Pharmacology (IUPHAR). De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi søkes om å bli opptatt som medlemmer av International Union of Toxicology (IUTOX). Spesialseksjonene kommer med forslag til representasjon i internasjonale fora og styret utnevner representanter til de internasjonale organer Selskapet er

6 knyttet til slik at 1. setning lyder: Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi, er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap, International Union of Pharmacology (IUPHAR) og EPHAR (Federation of European Pharmacological Societies) og 2. setning lyder: "De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av EUROTOX (European Societies of Toxicology) og International Union of Toxicology (IUTOX). 7 ble endret fra: "Forslag om endring av lovene må være styret i hende innen dagsorden for generalforsamlingens utsendes. Endringsforslag sendes medlemmene sammen med dagsorden. En avgjørelse om lovendring krever at minst 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i den forbindelse. En endring av lovene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen. I motsatt fall forkastes lovendringsforslaget. Hvis ikke så mange som 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i forbindelse med lovenendringsforslag, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel med det samme lovendringsforslaget på dagsorden eller det tas opp på neste ordinære generalforsamling. Forslaget vedtas da hvis 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen uansett antall avgitte stemmer. De samme regler gjelder for forslag om Selskapets opphør." til: "Forslag om endring av lovene må være styret i hende innen dagsorden for generalforsamlingen utsendes. Endringsforslag sendes medlemmene sammen med dagsorden. En avgjørelse om lovendring krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene på generalforsamlingen er for endringen. I motsatt fall forkastes lovendringsforslaget. Et forslag om Selskapets opphør krever at minst 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i den forbindelse. En avgjørelse krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen. I motsatt fall forkastes forslaget om Selskapets opphør. Hvis ikke så mange som 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel med det samme forslaget om Selskapets opphør på dagsorden eller det tas opp på neste ordinære generalforsamling. Forslaget vedtas da hvis 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen uansett antall avgitte stemmer. 6. Tilslutning av Norsk Toksikologisk Forening til NSFT. Den viktigste begivenhet for NSFT i år 2001 var Norsk Toksikologisk Forenings beslutning om tilslutning til Selskapet. Den 20. april ble alle medlemmer av Norsk Toksikologisk Forening tatt opp kollektivt som medlemmer i NSFT og sammensluttet med seksjon for toksikologi. I særdeleshet var dette en viktig milepæl for det toksikologiske miljøet i Norge. Seksjonsstyret har etter dette

7 vært et utvidet styre (bestående av 10 medlemmer) sammensatt av representanter fra den tidligere seksjonen og Norsk Toksikologisk Forening. Seksjonens tidligere medlemsbulletin Toksnytt er blitt avløst av Toksikologen som har vært Norsk Toksikologisk Forenings medlemsblad. 7. Registreringsordningen for toksikologer. Registreringsordningen for toksikologer i Norge, som er vedtatt av NSFT og senere godkjent av EUROTOX, er nå i en implementeringsfase. Ordningen er formelt underlagt NSFT og administrert gjennom en nyopprettet nasjonal godkjenningskomite. Denne hadde sitt første møte den 27. april 2001 og består av: Erik Søderlund (leder), Folkehelsa, Jørgen Stenersen, Universitetet i Oslo, Marit Låg, Folkehelsa, Åse Krøkje, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Per Trygve Normann, Statens Rettstoksikologiske Institutt, Hubert Dirven, Amersham Health, Ketil Hylland (vararepresentant), Norsk Institutt for Vannforskning, Anna Mehl (vararepresentant), Landbrukstilsynet og Johnny Kvernstuen (vararepresentant), Jotun A/S. Om lag 50 personer har søkt om godkjenning som toksikologer i henhold til registreringsordningen. Søknad om godkjenning etter denne ordning forutsetter medlemskap i NSFT. Styret i NSFT har på denne bakgrunn etablert en prosedyre med en fortløpende og rask behandling av søknader om NSFT-medlemskap for samtidige søkere til EUROTOX-registreringsordningen. 8. NSFT-nytt og websiden. 3 utgaver av NSFT-nytt er utgitt. Bulletinen har manglet egen redaksjon i perioden og NSFTs sekretær har tatt hånd om utgivelsene. Det er gjort flere henvendelser til medlemmene om rekruttering som nye deltakere i redaksjonen. Grethe Berven (sekretær i toksikologiseksjonen) vil formidle stoff fra toksikologiseksjonen.. Styret oppfordrer flere til å melde seg. Anna Sæmundsdottir og Per Johan Næsje ved Institutt for Farmakoterapi har arbeidet med oppdateringer av hjemmesiden. NSFTs styre har tokt initiativ til et møte for etablering av en egen web-redaksjon med deltakere fra seksjon for toksikologi og seksjon for klinisk farmakologi. Ulike løsninger for design og organisering av hjemmesiden er drøftet. Seksjonene har fått i oppgave å finne medlemmer til en web-redaksjon som tar ansvar for utvikling av hjemmesiden, design og oppdatering. Dette vil skje i samarbeid med Anna Sæmundsdottir og Per Johan Næsje. På sikt er det mulig at en sammenslutning av NSFT-nytts redaksjon og en web-redaksjon vil være mest rasjonell. Totalt antall registrerte besøk på hjemmesiden i 2001 var 8876 mot 6570 i løpet av 2000 og 948 i De 10 hyppigst besøkte sider på hjemmesiden var: nsft hovedside (2 194), nsfthistorie (463), Nordtox (328), Møter (257), Stillinger (256), NSFT nytt (177), Linker (173), Styrerommet (168), Påmelding Beito (136) og Toksikologi (132).

8 NSFTs styre har også ved noen anledninger meddelt direkte informasjon til medlemmene via Stillingsannonser. I henhold til vedtak på siste generalforsamling er det åpnet for å legge inn linker til stillingsannonser på vår hjemmeside. Styret har vedtatt at det skal kreves kr. 500 for å få lagt inn en slik link. Denne ordning har sålangt ikke blitt noen suksess. Kun 2 stillingsannonser er lagt inn i løpet av perioden. 7. Medlemsregister/medlemstall. Opplysninger fra medlemsregisteret per viser at Selskapet har 551 medlemmer totalt. Av disse er 526 individuelle medlemmer, 19 firmamedlemmer og 6 institusjons/etatsmedlemmer. I perioden er det etter individuell søknad opptatt 17 nye medlemmer i Selskapet. Samtlige medlemmer i Norsk Toksikologisk Forening ble kollektivt tatt opp i NSFT. Totalt hadde Norsk Toksikologisk Forening 141 medlemmer (per ), hvorav 14 også var medlem i NSFT. I henhold til medlemsregisteret fordeler de individuelle medlemmer seg på tilhørighet til Selskapets seksjoner på følgende måte: Seksjon for klinisk farmakologi 153, Seksjon for toksikologi 224, begge seksjoner 92, ingen seksjonstilhørighet 25, ikke angitt opplysninger om ønsket seksjonstilhørighet Økonomi. Innbetaling av medlemskontingenter i inneværende år har vært tilfredsstillende. Støtten fra industrien til Vintermøtet har økt. Selskapets økonomi oppfattes som akseptabel. Oslo, 8. januar Ivar A. Aursnes Elisabeth Lie Hedvig Nordeng Jan Schjøtt Erik Dybing Atle Skattebøl Magne Refsnes Øyvind Melien

9 Årsmelding for NSFT Toksikologiseksjonen 2001 Konstituering av nytt styre i den sammenslåtte foreningen Etter ett prøveår med interrimstyre bestående av medlemmene fra de to opprinnelige styrene ble Norsk Toksikologisk Forening og Toksikologiseksjonen i NSFT slått sammen til én forening etter vedtak på årsmøtet i Toksikologiseksjonen (NSFT) på Beito og generalforsamling i Toksikologisk Forening på Blindern Styret vil i neste periode (fra 2002) bestå av færre hovedmedlemmer, og mer aktive varamedlemmer som hjelper til med å planlegge og gjennomføre seminarer. Styret har i denne perioden bestått av følgende personer: Johan Øvrevik (leder), Magne Refsnes (leder), Grethe Berven (sekretær), Turid Hertel-Aas, Per Trygve Normann, Jannike M. Andersen, Gry E.B.Koller, Mari Samuelsen, Edel Holene og Birgitte Lindemann. Varamedlemmer: Vibeke Lindberg, Monica Dobbertin, Elise Rundén Valgkomité: Det ble valgt separate valgkomiteer på årsmøtet til Toksikologiforeningen og toksikologiseksjonen i NSFT: Tor Øystein Fotland, Øyvind Hetland, Heidi Morka (fra Toksikologisk forening), Gunnar Brunborg, Dagny Sandnes, Knut Dahl, Johny Kvernstuen (fra toksikologiseksjonen i NSFT). Antall medlemmer Per hadde Toksikologiseksjonen 316 medlemmer (hvorav 92 medlemmer som tilhører begge seksjoner). Styremøter/arbeidsoppgaver Etter forrige generalforsamling i Toksikologiseksjonen har det vært avholdt 3 ordinære styremøter. I tillegg har mindre arbeidsgrupper holdt planleggingsmøter i forkant av ulike arrangementer. Foruten vervene som leder(e) og sekretær har Per Trygve Norman (og Turid Hertel-Aas) fungert som økonomiansvarlig i seksjonen. Per Trygve Normann har også vært kontaktperson for Registreringsordningen for toksikologer. Birgitte Lindemann og Turid Hertel-Aas har jobbet med å oppdatere medlemslistene med hensyn på

10 postadresser og mailadresser. Arbeidet vil fortsette i neste periode, hvor målet er å sortere ut ikke-betalende medlemmer. Line Ruden, Stine Husa og Tore Havellen har jobbet med å utbedre seksjonens webside. Birgitte Lindemann og Johan Øvrevik har fulgt opp dette arbeidet på vegne av styret.. Mari Samuelsen har vært ansvarlig for kontakt med Toksikologen. Alle har deltatt i arbeidsgrupper ved arrangment av møter etc. Magne Refsnes har vært styrets representant i NSFT-styret. Møtevirksomhet NordTox01 på Beito. NSFT var ansvarlig for å arrangere NordToX01 på Beito I organisasjonskomiteen for møtet satt Janneche Utne Skåre (leder), Gunnar Brunborg (nestleder), Marit Låg, Elisabeth Lie, Marie Louise Wiborg, Elisabeth Mona, Monica Dobbertin, Harald Wiker. I programkomiteen satt Jan Alexander (leder), Marit Låg, Øyvind Albert Voie, Ketil Hylland, Steinar Øvrebø, Edgar Rivedal. Møtet hadde ca 120 deltakere Følgende symposier ble arrangert: 1. Molecular biology in toxicology-new methods 2. Risk and risk assessment 3. Oxidative stress in toxicity 4. Contaminants in aquatic ecosystems - interactions between abiotic components and biotic components 5. Age as susceptibility factor in toxicity 6. Mechanisms of organ toxicity 7. Advances in the assessment of ecosystem effects Møter i Oslo Styret har i denne perioden arrangert to halvdagsmøter: Tema for vårmøtet som ble avholdt på Folkehelsa var Stråling. Omtrent 120 deltagere møtte opp på møtet, hvor 6 foredragsholdere holdt innlegg. Tema for høstmøtet , som også ble arrangert på Folkehelsa, var Rusmidler og nevrotoksisitet. 5 foredragsholdere holdt sine innlegg for ca 120 deltagere. Vintermøtet på Beito i 2002

11 Styret har deltatt i programkomiteen for vintermøtet på Beito i 2002 med Johan Øvrevik og Magne Refsnes som deltakere fra toksikologiseksjonen. Følgende symposier med toksikologiske innslag blir arrangert: 1. Arbeidsmiljø og helseskader. 2. Klinisk toksikolog /bruk og tilgjengeligheter av antidoter 3. Terrestrisk økøtoksikologi-prinsipper og bruk. 4. Peroxisome proliferator aktiverte reseptorer-ppar:hva er de?, 5. Funksjonell genomforskning Foreningen har arrangert flere mindre formelle sammenkomster som en videreføring av tradisjoner fra Toksikologisk Forening. Nytt av året var blomsterekskursjon til Bygdøy hvor Klaus Høyland fortalte om giftige planter og medisinplanter. Turen ble avlyst ved første gangs forsøk på grunn av regn, men ble gjennomført ved andre forsøk med ca. 10 fremmøtte (fremdeles i regn!). 12 medlemmer deltok sammen med Oliver Smith på soppturen, som i år gikk til Nittedal. I desember var 18 medlemmer samlet til julebord på Justisen Bar og Restaurant. Innføring av registreringsordning for toksikologer Etter at vi i februar 2001 fikk godkjent en norsk tilpasning av EUROTOX kriterier for personer som ønsker å bli registrert som toksikologer, har en egen godkjenningskomité gjennomgått de norske godkjenningskravene og utarbeidet søknadsskjema (elektronisk) og informasjonsmateriale til medlemmene. Komitéen har bestått av Erik Søderlund (leder; Folkehelsa), Jørgen Stenersen (UiO), Marit Låg (Folkehelsa), Åse Krøkje (NTNU), Per Trygve Normann (SRI), Hubert Dirven (Nycomed), Ketil Hylland (vara; NIVA), Anna Mehl (vara; Landbrukstilsynet) og Johnny Kvernstuen (vara; Jotun AS). Ved søknadsfristen, som tilslutt ble 19. oktober, hadde 49 medlemmer levert søknad. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på både utdanning og yrkeserfaring. Arbeidet er godt i gang og regnes å være avsluttet i løpet av februar Utdanning av toksikologer Et av målene til styret for 2001 var å bidra til å styrke toksikologiutdanningen. Med innføring av registreringsordningen vil det bli behov for et utvidet utdannelsestilbud for norske toksikologer. Styret i Toksikologiseksjonen vil i 2002 delta aktivt i opprettelsen av et 400-kurs i risikohåndtering, og andre tiltak for å styrke utdanningstilbudet for toksikologer. Gry Dahl (GRIP), Ottar Madslien (GRIP), Vibeke Thrane (Giftinformasjonssentralen) og Ragna Hetland (Folkehelsa) har deltatt på et 14

12 dagers kurs i risikovurdering i Wageningen, Nederland, med anbefaling fra toksikologiseksjonen i NSFT. Toksikologen Toksikologen har i denne perioden kommet med 3 utgaver (inkl desemberutgaven). Redaksjonen har bestått av Birgitte Paulsen, Jørgen Stenersen, Espen Mariussen, Stine Husa. Sabima Turid Hertel-Aas og Gry E. B. Koller har vært foreningens representanter i SABIMA. Toksikologiseksjonen har deltatt på ett møte i regi av SABIMA i denne perioden (Artsbankseminar). Internasjonalt arbeid Magne Refsnes deltok som foreningens representant på generalforsamlingen i IUTOX i Brisbane, Australia, sommeren Erik Dybing ble valg som president i IUTOX. Erik Dybing deltok som foreningens representant på generalforsamlingen i EUROTOX i Istanbul, Tyrkia, i september Han var også NSFTs representant på et møte i Istanbul om registreringsordningen for toksikologer i EUROTOX Oslo Grethe Berven Johan Øvrevik Magne Refsnes (sekretær) (leder) (leder)

13 Årsberetning 2001 Seksjon for klinisk farmakologi Det følgende er styrets beretning fra aktiviteter fra forrige periode Årsberetningen legges frem for godkjenning på Seksjon for klinisk farmakologis årsmøte på Farmakologisk Vintermøte på Beito lørdag 26. januar Styret har hatt følgende sammensetning: Formann: Hedvig Nordeng Økonomiansvarlig: Bettina Riedel Sekretær: Thor Hilberg Styremedlem: Stein Bergan Representant for seksjonen i foreningens styre har vært Hedvig Nordeng. Styret har hatt løpende kontakt via telefon og . Seksjonen har i 2001 hatt 185 medlemmer. 56 av disse er i tillegg medlem av seksjon for toksikologi. 1. NSFT Høstmøte Seksjonen har vært ansvarlig for NSFT Høstmøte 2001 med tema Aktuell medikamentell behandling av hjertelidelser. Her ble det sendt ut invitasjon til relevante kliniske miljøer i Oslo og Akershus. Møtet ble avholdt 19. november Oppmøtet var ca. 50 stykker, deriblant flere klinikere. Møtet ble arrangert i samarbeid med spesialistgruppen for klinisk farmakologi, DNLF. 2. NSFT Vintermøte Seksjonsstyret har gjennom sin representant i programkomiteen (Hedvig Nordeng) deltatt i utformingen av programmet til Vintermøtet På dette møtet vil det bli holdt symposier innen klinisk farmakologi hver av de tre dagene møtet varer for å gjøre programmet mer av interesse for klinikere. Det arrangeres ett symposium om Rasjonell farmakoterapi, og ett symposium om Kliniske utprøvninger og publiseringsetikk. Fellessymposiene med interesse for alle tre seksjonene i NSFT er innen Klinisk toksikologi og nye legemiddelgrupper PPAR (Peroxisome Proliferator-activated Receptors).

14 3. Budsjett for seksjon for klinisk farmakologi Det er blitt utarbeidet et budsjett for seksjonen. Det er utgifter til ett årlig fagmøte som budsjetteres. 4. Andre aktiviteter Som ledd i å styrke kontakten med de klinisk farmakologiske miljøene har styret hatt kontakt og samarbeidet med spesialistgruppen for klinisk farmakologi, DNLF. Samarbeidet resulterte i at NSFT høstmøtet ble arrangert i fellesskap. Styret har også bidratt med stoff til NSFT-nytt og NSFT web-siden. Styret for 2001 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet. Oslo, 6. januar 2002 Hedvig Nordeng Thor Hilberg Bettina Riedel Stein Bergan INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI (NSFT). TID: LØRDAG 26. JANUAR kl STED: RADISSON SAS RESORT BEITO (TIDL. BEITO HØYFJELLSHOTELL) DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV DAGSORDEN. 2. VALG AV ORDSTYRER. 3. ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT VALG AV STYRE OG VALGKOMITE.

15 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I TOKSIKOLOGISEKSJONEN I NSFT Lørdag 26. Januar 2002 kl Sted: Radisson SAS Resort Beito (Tidl. Beito høyfjellshotell) 1. Konstituering Velkommen Valg av ordstyrer/referent. Styret innstiller på Johan Øvrevik som ordstyrer og Grethe Berven som referent. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Årsberetning for 2001 Møtevirksomhet Registreringsordningen Erfaringer fra samarbeidet i den sammenslåtte seksjonen 3. Økonomi. Gjennomgang ved økonomiansvarlig Per Trygve Norman 4. Valg. Representant for valgkomiteen legger frem innstilling til nytt styre, redaksjon for Toksikologen og valgkomite 5. Forslag til aktiviteter for kommende år 6. Eventuelt

16 Innkalling til Årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi Sted: Radisson SAS Resort Beito (Tidl. Beito Høyfjells hotell) Tid: Lørdag 26. januar 2002 kl DAGSORDEN: 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsberetning Godkjenning av budsjett for seksjon for klinisk farmakologi 6. Valg av styre 7. Oppnevning av valgkomite

17 Etterutdanningskurs i toksikologisk risikovurdering i Nederland med god deltagelse fra Norge Hele fire personer fra Norge - og herav to fra stiftelsen GRIP* - hadde gleden av å få delta på et innholdsrikt to-ukers etterutdanningskurs om risikovurdering av kjemikalier i Nederland i oktober. Hele kurset var sponset av EUkommisjonen, slik at alle utgifter forbundet med kurs, reise og opphold ble betalt for de utenlandske kursdeltagerne. Dette bidro til at en unik samling av interesserte fra mange land uten egne etterutdanningsprogrammer kunne bli skolert om utviklingen på fagfeltet risikovurdering og risikoreduksjon! Kurset Toxicological Risk Assessment (TRA) er en av mange forskjellige kursmoduler som til sammen danner grunnlaget for den nederlandske godkjenningsordningen av toksikologer. I motsetning til mange andre kurs i denne serien var det ikke særlig dybden, men derimot den faglige bredden som gjorde TRA spesielt lærerikt og interessant! På kurset fikk deltagerne en generell innføring i prinsipper for kjemikalievurdering både for mennesker og miljø, i tillegg til spesielle toksikologiske aspekter ved forskjellige typer produkter og næringsmidler. Alle temaene ble bygget inn i rammen risikovurderinger, og problemstillingene ble belyst ved bruk av reelle "cases", ikke minst hentet fra EUs kjemikaliearbeid. På denne måten fikk ikke bare deltagerne oppfrisket sin toksikologiske kunnskap på feltet, men lærte også mye om arbeids- og beslutningsprosesser i EU. For oss i GRIP som jobber med kjemikalieinformasjon og risikovurderinger var derfor også hele rammen rundt kurset veldig nyttig. Den faglige delen av kurset var bygget opp rundt boka Risk Assessment of Chemicals: An Introduction (av van Leeuwen og Hermens, utgitt av Kluwer Academic Publishers). I tillegg fikk vi utdelt godt kursmateriell med kopi av foiler og eksempler fra alle forelesninger. Disse ble supplert med praktiskteoretiske gruppeoppgaver som ble ledet av fageksperter fra inn- og utland. Kurset ble avsluttet med en kort eksamen for dem som trengte kursbevis for å bli godkjent som toksikolog av sine nasjonale foreninger. I tillegg til et meget proft faglig arrangement, fortjener også arrangørene honnør for deres innsats for å gi oss et utbytterikt opphold sosialt sett. Kurset ble arrangert i et konferansesenter litt utenfor den lille universitetsbyen Wageningen, som ligger vel en time med tog fra Amsterdam. I kurshelgen hadde alle deltagerne fri slik at det var gode muligheter både for storbyopplevelser, kultur og turer i det grønne. De to ukene vi oppholdt oss

18 sammen i Wageningen bød også på rikelig med tid til å bli godt kjent, og man knyttet gode sosiale og faglige kontakter for framtiden! Dette kurset har virkelig vært faglig svært utbytterikt og en inspirasjon for oss; og vi vil oppmuntre alle til å gripe denne unike muligheten når EU sponser oss u-land igjen! Dersom noen lurer på noe i forbindelse med dette kurset, så bare ta kontakt med eller Ved Gry Dahl og Ottar Madslien GRIP * GRIP for bærekraftig produksjon og forbruk - er stiftet og finansiert av Miljøverndepartementet. GRIP jobber for å omstille næringslivet i miljøriktig retning. De som deltok på dette kurset arbeider i et eget informasjons- og kompetansesenter for helse- og miljøfarlige kjemikalier. Mer info:

19 Følgende søkere er tildelt rekrutteringsstipend til Vintermøtet 2002: Solveig Andersen, Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus Grethe Helen Bøe, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo/Giftinformasjonssentralen Solveig Føreland, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo/Statens arbeidsmiljøinstitutt Marte Handal, Statens Rettstoksikologiske institutt Randeep Mandla, Institutt for Klinisk Biokjemi, Rikshospitalet Espen Molden, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Jens Henrik Norum, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo/MSD Kardiovaskulært Forskningssenter Joachim Paasche, Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet/MSD Kardiovaskulært Forskningssenter Elise Rundén, Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo Mohammad Nouri Sharikabad, Amersham Health Nils Tore Vethe, Institutt for Klinisk Biokjemi, Rikshospitalet Kjetil Wessel Andressen, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo Johan Øvrevik, Avdeling for Miljømedisin, Folkehelsa Stipendene er gitt med støtte fra Legemiddelindustriforeningen, LMI

20 REDAKSJONSMEDLEMMER SØKES! NSFT-nytt er for tiden uten redaksjonsmedlemmer. Styret i NSFT kommer herved med en oppfordring til medlemmer som kan tenke seg å gå inn i redaksjonen. Ta kontakt med Ivar Aursnes, formann (Institutt for Farmakoterapi, Universitetet i Oslo, p.b Blindern, 0316 Oslo. eller Øyvind Melien, sekretær (Ullevål universitetssykehus, Klinisk Kjemisk Avd., Seksjon for Klinisk Farmakologi. E-post: STILLINGSANNONSER PÅ WEB-SIDEN Generalforsamlingen i NSFT har åpnet for at lenker til stillingsannonser kan legges inn på NSFTs hjemmeside. Styret i NSFT har i møte besluttet at det tas kr. 500 i betaling for å få lagt inn en slik lenke. Dette kan også være en god måte å bidra til NSFTs økonomi. For nærmere informasjon om denne tjenesten ta kontakt med Per Johan Nesje, Institutt for Farmakoterapi (tlf ). BLI MEDLEM I NSFT Fyll ut søknadsskjema på vår hjemmeside NOEN WEB-ADRESSER: Se nye web-adresser bl.a. til NSFTs søsterorganisasjoner i andre land på vår hjemmeside.

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net Vintermøtet på Beitostølen 2014 2 3 Norsk Selskap for Farmakologi

Detaljer

Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013

Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013 Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013 Forsidefoto: Fristende skispor på Beitostølen under Vintermøtet 2013. Foto: Paulien Mulder 1 Redaksjonens røst Kjære leser! Vi er allerede godt i gang med 2013 og har nettopp

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer