«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten"

Transkript

1 «Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten Jan Erik Nilsen Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus HF Legevaktskonferansen 2011

2 Innhold Systematisk undersøkelse og behandling av den akutt syke pasient Sepsis og meningitt Lungeemboli Aortaaneurysme og aortadisseksjon Noen kjepphester Kurs

3 Komponenter i den akuttmedisinske håndteringen 1 Kategoriserepasienten: Syk, skadet, kombinasjon? (Betydning for videre håndtering) Identifisere og behandle umiddelbart livstruende tilstander Problemer med luftvei, åndedrett, sirkulasjon (A, B, C) Beslutte prioritet Umiddelbar behandling, umiddelbar transport («load and go») Fortsette undersøkelse og behandling på stedet, planlegge transport

4 Sykehistorie Medisinsk håndtering - komponenter 2 Klinisk undersøkelse, måling av vitale parametere - Respirasjonsfrekvens, puls, hud, pupiller, blodtrykk, (SpO2) Undersøke med henblikk på andre livstruende tilstander, differensialdiagnoser(basert på sykehistorie og klinisk undersøkelse) Gi kontinuerlig medisinsk behandling, inkludert medikamentell behandling og aktuelle avanserte tiltak

5 Medisinsk håndtering - komponenter 3 Kontinuerlig monitoreringav den kliniske tilstanden og effekten av terapeutiske tiltak Kommunikasjonmed mottakende personell/ institusjon Dokumentasjon

6 Systematisk undersøkelse og A Airway/ Luftvei behandling B Breathing/ Respirasjon C Circulation/ Sirkulasjon D Disability/ Nevrologi E Exposure and Environement/ Full avkledning/ Omgivelser (hypotermi er alltid en fare i Norge, uansett årstid)

7 Akuttmedisinsk algoritme Initial undersøkelse: ABCDE Iverksett livreddende behandling etter prioritet Evaluer effekt av tiltak Sekundær undersøkelse, differensialdiagnoser Reevaluering av ABC ved manglende effekt av tiltak Kontinuerlig medisinsk behandling og observasjon Beslutte og forberede transport

8 «Kritisk» pasient fysiologisk ustabil 1 Vurdering/ undersøkelse «Røde flagg» Førsteinntrykk Luftvei Kompromittert luftvei Apnéeller unormal/insuffisient respirasjon Pulsløs Nedsattbevissthet, greier ikke å holde fri/ beskytte egen luftvei Obstruktivelyder; stridor, snorking, gurgling Luftveisobstruksjon pga. tunge, brekning/ ventrikkelinnhold, sekreter, blod eller fremmedlegme

9 «Kritisk» pasient fysiologisk ustabil 2 Vurdering/ undersøkelse «Røde flagg» Respirasjon Apné Respirasjons frekvens< 8 eller > 30 Fraværende eller redusert respirasjonslyd Redusert/ ingen luftpassasje eller unormalt respirasjonsmønster Inndragninger, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur

10 «Kritisk» pasient fysiologisk ustabil 3 Vurdering/ undersøkelse «Røde flagg» Sirkulasjon Mental/nevrologisk status Svak ellerfraværende perifere eller sentrale pulser Pulsfrekvens < 60 eller > 100 Uregelmessig puls Blek eller cyanotisk hud, negler, håndflater Åpner ikke øyne/fravær av spontane øyebevegelser Fravær av spontan bevegelse/ respons på smertefulle stimuli Ikke orientert for tid og sted Greier ikke å bevege fingre og tær på kommando

11 Sjekke A, B, C på 10 sekunder!

12

13 Et viktig verktøy i akuttmedisinen: Glasgowa coma skala (GCS) -I Øye respons(åpner): Spontan øyeåpning 4 Åpner øynene på tiltale 3 På smertestimuli 2 Ingen respons 1

14 Glasgowa coma skala (GCS) -II Verbalrespons: Orientert 5 Konfus 4 Enkle ord/inadekvate 3 Grynt 2 Ingen respons 1

15 Glasgow coma skala (GCS) -III Motoriskrespons: Adlyder kommando 6 Lokaliserer smerte (skyver bort det som gir smerte) 5 Avverge (trekker seg vekk fra smerter) 4 Fleksjon (reagerer på smertestimuli med fleksjon) 3 Ekstensjon (reagerer på smertestimuli med ekstensjon) 2 Ingen respons 1

16 Vurdere GCS (skala 3 15) Våkenpasient GCS 13 Liten/ moderatreduksjonibevissthet GCS 9-12 Alvorlig reduksjon i bevissthet/ bevisstløs GCS 8 Trenger luftveissikring før transport Observer endring over tid!

17 Pasient med nedsatt bevissthet?

18 Sepsis og meningitt

19 Sepsis Sepsis; fellesbetegnelse på et stort antall tilstander Pasienten er allment påvirket som følge av infeksjon Sepsisdiagnosen stilles klinisk Uspesifikke kliniske tegn Sykdomsutvikling (tempo og alvorlighet) avhenger bl.a. av: Primært infeksjonsfokus Alder Helsetilstand Mikrobiell etiologi Behandlingsmessige tiltak

20 Epidemiologi Utgjør ca. 1% av alle innleggelser i sykehus Insidens; ca. 150/ / år (økende) Dødelighetca. 13 % (Norge) Hver tredje pasient med sepsis utvikler Hver tredje pasient med sepsis utvikler alvorlig sepsis i forløpet

21 Mikrober som årsak til sepsis Etiologi Ikke entydige data om fordelingen Positive mikrobiologiske funn (som man tillegger betydning) hos 3/4 av sepsispasienter Mikrobevekst i blodkultur; 50 % Nyfødte(i første uke etter fødselen) Gramnegative intestinale stavbakterier Streptokokker serogruppe B Listeria monocytogenes Småbarns- og skolealder Pneumokokker Stafylokokker (Meningokokksykdom) Pasienter > 65 år Enterobacteriaceae

22 Definisjoner Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) Minst tre av følgende kriterier: Temperatur >38 C eller <36 C Pulsfrekvens >90/minutt Respirasjonsfrekvens >20/minutt eller PaCO 2 <4,3kPa Levkocytter > /l eller < /l eller >10% umodne former Bakteriemi Vekst av mikroorganisme i blodkultur Sepsis = Klinisk infeksjon og SIRS Alvorlig sepsis Sepsis med organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon Septisk sjokk Sepsis med vedvarende organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon Refraktært septisk sjokk Sepsis med hypotensjon > 1 times varighet til tross for adekvat væskebehandling og vasopressor

23 Behandlingsmål Sanere tilgrunnliggende infeksjon Lokalisere fokus Eventuell kirurgisk sanering Bevare organfunksjon Opprettholde vevsoksygenering Unngå komplikasjoner

24 Behandling av infeksjon Primærfokus (lokaliseres hos 3/4) Hyppigst: Luftveier Abdomen Urinveier Bløtvev Infiserte fremmedlegemer (f.eks. katetre) fjernes Valg av antibiotika; besluttes ut fra klinisk diagnose Alvorlig sepsis Start antimikrobiell terapi umiddelbart Administreres intravenøst i høye nok doser Bredspektret terapi Ukjent infeksjonsfokuset Ukjent mikrobielle etiologi

25 Initiale valg og dosering av antibiotikaved sepsis med ukjent utgangspunkt og etiologi Norsk legemiddelhåndbok Initial behandling: Benzylpenicillin 36 54mg/kg i.v. 4 og aminoglykosid* 5 7,5mg/kg i.v. 1 Mistenkt anaerob infeksjon; gi i tillegg: Metronidazol 500mg i.v. 3 Kontraindikasjon mot aminoglykosid/ penicillinallergi (unntatt straksallergi): Cefotaksim2g i.v. 3 eller ceftriaxon4g i.v. 1, ved mistenkt anaerob infeksjon i kombinasjon med metronidazol Straksallergi mot penicillin: Klindamycin mg i.v. 3 4 og aminoglykosid5 7,5mg/kg i.v. 1 a Ved behandlingssvikt Meropenem 500mg 1g i.v. 3 * Obs. nyrefunksjon

26 Organsvikt ved sepsis Organsvikt utvikles hos 1/3 av sepsispasienter Antall sviktende organer og graden av organsvikt er avgjørende for prognosen Type organsvikt Sirkulasjonssvikt (septisk sjokk) Respirasjonssvikt Nyresvikt Koagulopati

27 Akutt sirkulasjonssvikt (septisk sjokk) Patofysiologi Vasodilatasjon Ekstravaseringav væske (kapillærlekkasje) Væskebehandling Krystalloider (Ringer-acetat/ NaCl 0.9%) Voksen: 2 4l Ringer-acetat i løpet av de første minuttene (avhengig av klinisk respons) Barn: Krystalloid (NaCl0.9%) 20 til 60 (+) ml/kg Vasoaktive legemidler Alfaadrenerge agonister(vasokonstriksjon) Betaadrenerge agonister(øke hjertets minuttvolum)

28 Akutt bakteriell meningitt Etiologi/epidemiologi: Hyppigst hos barn <5 år (kan opptre i alle aldersgrupper) Hyppigst forekommende bakterier (varierer med alder): Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Insidens ca. 1,5/ / år

29 Symptomer Hodepine Kvalme og brekninger Lysskyhet Feber Nakke-og ryggstivhet Omtåket sensorium Utfall av hjernenerver Infeksjon i andre organer (otitt, sinusitt, pneumoni) Hudblødninger Meningokokkmeningitt (hos 80%) Pneumokokkmeninigitt og sepsis Eldre pasienter Symptomene kan feiltolkes som slag

30 Symptomer -spedbarn Ofte lite karakteristiske symptomer Anoreksi Brekninger Irritabilitet Kramper Dehydrering Nedsatt sugeevne Spent fontanelle (oftest) Nakke-og ryggstivhet kan mangle helt

31 Antibiotikabehandling før sykehusinnleggelse (Norsk legemiddelhåndbok; råd til allmennleger) Mistenkt meningokokkinfeksjon med truende sirkulasjonssvikt Benzylpenicillinfør innleggelse dersom transporttid til sykehus > 30 minutter (gir umiddelbar reduksjon i endotoksinnivå) Dosering benzylpenicillin, startbehandling: < 2 år 0,3g i.m. (lateralt på låret) 2 7 år 0,6g i.m. > 7 år og voksne 1,2g i.v. eller i.m. Rask transport (ambulansehelikopter)

32 Lungeemboli

33 Lungeemboli (LE) Forekomst: pasienter per år? Unger kvinner (15-45 år): 6,8/ / år P-pillebrukere: 21/ / år Hyppig oversett diagnose innen akuttmedisin Omfang?

34 LE -risikofaktorer Risikofaktorer/ anamnese: Tidligere tromboembolisk lidelse Genetisk disposisjon Infeksjonssykdom Kirurgisk inngrep P-piller eller østrogenmedikasjon Svangerskap/fødsel Malignitetsmistanke/ aktiv malign sykdom Langvarig immobilisering/ stillesittende situasjon (lang reise)

35 LE symptomer og klinikk Symptomer på DVT (hos 1/3 av pasienter med LE) Akutt dyspné Takypné Hoste Hemoptyse Brystsmerter (respirasjonsavhengige, stikkende) Hypotensjon Syncope Svetting Feber Pleural gnidningslyd (knatrelyder, dempning)

36 Arterielle blodgasser lav po2 normal eller lav pco2 LE -diagnostikk Hb, hvite, trombocytter, CRP, SR, CK-MB, troponin x 2 (differensialdiagnostikk) D-Dimer, fibrinogen, INR, APTT (cefotest) EKG Rtg thorax (pleuravæske) Spiral CT Selektiv pulmonal angiografi Lungescintigrafi (perfusjon/ventilasjon) Transtorakal ekkokardiografi

37 LE -EKG 80 % uspesifikke endringer Klassiske funn: S1 Q3 T3 (< 20%) Stor S-bølge i avledning I Stor Q bølge i avledning III Invertert T bølge i avledning III

38 LE -behandling Oksygen Alvorlig LE (fysiologisk ustabil): Ufraksjonert heparin 150 IE/kg som bolus (konferer mottakende avdeling) Hypotensjon; Volumterapi (krystalloid iv., med forsiktighet) Vasopressor (f. eks. dopamin, adrenalin) Intubasjon, mekanisk ventilasjon Kateterbasert pulmonal embolectomi Lokal trombolyse Kirurgisk embolectomi

39 Abdominalt aortaaneurisme (AAA) AAAs are like U-boats; deep, silent and dangerous, but detectable by Ultrasound Dr. K. Craig Kent, NY Prebyterian Med tillatelse fra karkirurg Jørgen JoakimJørgensen, Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi, Oslo universitetssykehus HF Fra presentasjon under konferansen Skandinavisk akuttmedisin 2011

40 Forekomst og mortalitet Prevalens AAA menn > 65 år 5-8% kvinner > 65 år ±2% 12. viktigste dødsårsak i Vest-Europa Ruptur Insidens 4,4/ / år (USA) Mortalitet ± 85% Operativ mortalitet 30-70% (±50%) Truende ruptur Operativ mortalitet 10-20% I obduksjonsmaterialerforeligger aneurisme i bukdelenav hovedpulsåren hos 2-4%ved alder over år

41 AAA -definisjon Permanent lokalisert dilatasjon av abdominalaorta med diameter minst dobbelt så stor som normalt (Normalt tverrmål ca mm)

42 Patologiske endringer (oftest arteriosclerose) fører til at aorta veggen blir: Tynnere Utvidelse Intimaskade Ruptur Patofysiologi AAA

43 Patofysiologi AAA Variabel vekst Vekst øker med størrelse 5 mm pr år hvis > 5 cm Influert av risikofaktorer > 6 cm, høy rupturfare

44 Diagnostikk AAA er en asymptomatisk sykdom Diagnose først ved ruptur Klinisk undersøkelse med palpasjon (forsiktig ved stor tumor) Pulserende øm/uømtumor i midtre eller nedre del av abdomen Opp til 80% uoppdaget ved klinisk us

45 Ultralyd

46 Angiografi

47 CT

48 raaa symptomer og funn Symptomer Smerter 96% Abdominale 58% Rygg 70% Synkope 30% Oppkast 22% Funn Tumor 91% Ømhet 77% BT < 80 mmhg 42% Mindre enn 15% med raaa har kjent AAA

49 raaa behandling Ingen Smertelindring Åpen kirurgisk Endovaskulær

50 Akuttbehandling utenfor sykehus 2 grove perifere venekanyler O2 Truende ruptur, sirkulatorisk intakt Smertelindring Mistenkt ruptur/ sirkulatorisk ustabil Krystalloid iv Vasopressor (?), kontinuerlig BT monitorering Anti-sjokkbukse (???) Rask transport (ambulansehelikopter)

51 Thorakale aneurysmer og aortadisseksjon Aneurysmer Menn med hypertensjon Kan omfatte ascendens og descendends Aortadisseksjon Vanligst hos hypertonikere Gjennom rift i intima, sekundært til en degenerert media, blodstrømmen lager ny kanal i media Ved ruptur av adventitiamed blødning inn i perikard, eller pleurahulen rask progresjon av symptomer, sirkulatoriskkollaps, mors Kilde: Overlege dr. med Bjørn Bendz, OUS

52 Klinikk ved rumpert aneurysme/disseksjon Plutselige, sterke «spjærende» brystsmerter som ofte radierer til nakke/bakre thorax og abdomen Neurologiske fenomener kan skyldes okklusjon av arterier til corda spinalis Puls/BT-asymmetri på armer/halskar Klinikken kan simulere og inkludere hjerteinfarkt (affeksjon av koronararteriene)

53 Diagnostikk Rtg thorax -breddeforøket mediastinum? CT thorax/abdomen Transtorakal todimensjonal ekkokardiografi Aortografi Hjerteinfarkt? EKG, Ekko/Doppler

54 Smertelindring(morfin) Blodtrykksreduksjon Behandling 1. Intravenøst; NG-drypp/ nitroprussid-drypp 2. Peroral medikasjon med raskt innsettende effekt 3. Behandlingsmål; systolisk BT ca. 100 mmhg Operativ behandling: Aneurysmer Disseksjon i aorta ascendens og arcus(«a-disseksjon») Konservativ behandling: Disseksjon i descendens («B-disseksjon») Blodtrykksbehandling Stenting

55 Om akuttmedisinsk beredskap og noen tips/ kjepphester

56 God lokal akuttmedisinsk beredskap -forutsetninger Beredskapsplaner Kompetanse Prosedyrer Kunnskap om hverandre og deres kompetanse Felles kurs og øvelser Gode team må øve sammen! Ta kontakt med din lokale førsteresponsgruppe, ambulansetjeneste, luftambulansebase og ditt lokalsykehus

57 Kjepphest 1: Luftveier - Lommemaske

58 Kjepphest 2: Luftveier - Supraglottisk luftveissikring Hva med bag-maske ventilasjon og endotracheal intubasjon? Må øves! Kan være vanskelig!

59 Kjepphest 3: Intraossøs vaskulær tilgang EZ-IO

60 snart 40 år i prehospital akuttmedisin, noe klokere? Når «bommer» jeg, egne erfaringer: Manglende fokus og konsentrasjon Manglende situasjonsbevissthet Dårlig kommunikasjon med omgivelsene Tar «snarveier»/ konkluderer for tidlig Hva hjelper meg: Erfaring! (Har gjort feilene før ) Trening og øvelser (individuelt og i team) Algoritmer for tidskritiske hendelser Snakker med noen som har mer kunnskap!

61 Kurs Lokale akuttmedisinske kurs Kommunen,ambulansetjeneste, luftambulansebase, sykehus, Dnlf BEST kurs AMLS Advanced Medical Life Support PHTLS Prehospital Trauma Life Support TAS Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid PLS Pediatric Life Support

62 Litteratur Turnuslegeboka 2007, L. Aabakken, B. Bendz et al. Norsk legemiddelhåndbok 2010 Infeksjonssykdommer Forfattere:Bjørg Marit Andersen, Per Harald Bjark, Petter Brandtzæg, Johan N. Bruun, Hans Flaatten, Svein Gunnar Gundersen, Jon Birger Haug, Dag Kvale, Bent von der Lippe, Elisabeth von der Lippe, Steinar Skrede, Turid Thune R. Phillip Dellinger et al.surviving Sepsis Campaign:International guidelines for management of severe sepsis and septic shock, Intensive Care Med (2008) 34:17 60 AMLS, Second ed., NAEMT/ Prentice Hall, USA APLS, Fifth ed., ALSG/ Wiley-Blackwell, UK Sundeet al.: Emergency intraosseous access in a helicopter emergency medical service: a retrospective study, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2010 BerlacP et al; Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand Aug;52(7): B. Braut, J. Holmboe, Statenshelsetilsyn: Oversettlungeemboli iallmennpraksis, Tidsskr Nor Lægeforennr. 3, 2005; 125: Pulmonary embolism; V. F. Tapson, Acute Pulmonary Embolism; N Engl J Med 2008; 358: S. Z. BratlandogS. Lundevall (redaktører); Læringavfeilogklagesaker, RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009

63

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007.

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Arbeidet med revisjonen av Veilederen er nå sluttført. Redaksjonsgruppen med Claus Klingenberg i spissen

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Brystsmerter Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen Hva tenker

Detaljer

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Akutt sykdom er den vanligste årsaken til at barn tas med til lege, og legen har da tre hovedoppgaver: Den viktigste

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Akutt sykt barn på sykehus Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Disposisjon Haster det? Triagering Hvem bør være med? Mottaksteam

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer