,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG"

Transkript

1 ,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS

2 Innholdsfortegnelse 675$7(*,(52*+$1'/,1*63/$1 1.1 MÅLSETTING: STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN W UUHUHJLRQDOWVDPDUEHLGRPELEOLRWHN Regionale bibliotekløsninger Mobile bibliotek DPDUEHLGRPPHGLD %UXNDY,.7IRUIRUPLGOLQJDYLQIRUPDVMRQRJRSSOHYHOVHRJVRPPLGGHOWLO nhiihnwlylvhuheleolrwhnguliwhqrj NHVDPDUEHLGHWPHOORPELEOLRWHNHQHL1RUGODQG 6W\UNLQJDYELEOLRWHNWLOEXGHQHIRUEDUQRJXQJH %LEOLRWHNHWVRPNXOWXUIRUPLGOHU 6W\UNLQJDYELEOLRWHNWLOEXGHWWLOGHQVDPLVNHEHIRONQLQJHQ 6W UUHRIIHQWOLJVDWVLQJSnELEOLRWHN )\ONHVELEOLRWHNHWVRPUnGJLYHUSnGULYHUEHVWLOOHURJWMHQHVWH\WHU %,%/,27(.,(7125'/$1'66$0)811,(1'5,1* )2/.(%,%/,27(.(1(,125'/$1' 3.1 ORGANISERING OG FINANSIERING AV FOLKEBIBLIOTEKENE )LQDQVLHULQJDYIRONHELEOLRWHNHQH Fordeling av utgifter på ulike driftsformål %HPDQQLQJDYIRONHELEOLRWHNHQH 3.2 BESTAND BRUK AV FOLKEBIBLIOTEKENE RWDOWXWOnQ 8WOnQDYE NHU 8WOnQDYDQGUHPHGLD %HV N,.7LIRONHELEOLRWHNHQH 3.4 VURDERING %,%/,27(.2*%$ BIBLIOTEK I GRUNNSKOLEN )LQDQVLHULQJRJRUJDQLVHULQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH )LQDQVLHULQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH %HPDQQLQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH %UXNDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH 4.2 BARN I FOLKEBIBLIOTEKET VURDERING %,%/,27(.,9,'(5(*c(1'(6.2/( 5.1 ORGANISERING OG FINANSIERING AV BIBLIOTEK I VIDEREGÅENDE SKOLE BEMANNING AV BIBLIOTEK I VIDEREGÅENDE SKOLE BRUK AV BIBLIOTEK I VIDEREGÅENDE SKOLE VURDERING %,/(%,%/,27(. 6.1 UTVIKLING I ANTALL OG DRIFT AV BOKBUSSER I PERIODEN

3 %RNEXVVHQL5DQD 6 UVDPLVNERNEXVV <WUH6DOWHQ /XOHVDPLVNERNEXVV (76ERNEXVVHQ 9HVWHUnOHQ 6.2 UTLÅN KOSTNADER OG FINANSIERING AV BOKBUSSENE )LQDQVLHULQJ 6.4 VURDERING... 27,.7,%,%/,27(.(1( 9XUGHULQJ Økning av båndbredden Innholdsrevolusjonen Demokrati og tilgjengelighet Informasjonskvalitet $7/,*(%,%/,27(.,125'/$1' 8.1 SYKEHUSBIBLIOTEKENE: HØGSKOLEBIBLIOTEKENE VURDERING $6-21$/%,%/,27(.(7 )</.(6%,%/,27(.( DAGENS ORGANISERING OG OPPGAVER WDWOLJHIRUXWVHWQLQJHU 'DJHQVRUJDQLVHULQJ )MHUQOnQ,.7 /LWWHUDWXUIRUPLGOLQJ (NVWHUQYLUNVRPKHW 10.2 VURDERING )\ONHVELEOLRWHNHWVRPUHJLRQDOXWYLNOHU %DUQRJXQJH,.7 6DPLVNELEOLRWHN )MHUQVWXGHQWHU 67$7/,*()25876(71,1*( LOV OM FOLKEBIBLIOTEK LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDAREGÅENDE OPPLÆRINGA ST. MELD. NR. 22, KJELDER TIL KUNNSKAP OG OPPLEVING )25'5,1*(52*0c/6(77,1* 12.1 BRUKEREN I SENTRUM BIBLIOTEKENE OG BARN OG UNGE BIBLIOTEKENE OG LIVSLANG LÆRING BIBLIOTEKENE SOM KULTURFORMIDLERE OG KULTURBÆRERE... 49

4 12.5 MOBILE BIBLIOTEK BIBLIOTEKENE OG IKT %UHGEnQGWLONQ\WQLQJWLODOOHIRONHELEOLRWHN )RUEHGULQJRJXWYLNOLQJDYWMHQHVWHWLOEXGHWJMHQQRP,.7 )RUEHGULQJDYNRPSHWDQVHEODQWIRONHELEOLRWHNDQVDWWH 12.7 FREMTIDIG ORGANISERING AV BIBLIOTEKENE BIBLIOTEKTJENESTER FOR DEN SAMISKE BEFOLKNINGEN BIBLIOTEK FOR BRUKERE MED SPESIELLE BEHOV %LEOLRWHNIRUEUXNHUHPHGDQQHQVSUnNEDNJUXQQ %LEOLRWHNLLQVWLWXVMRQHQH %LEOLRWHNIRUEUXNHUHPHGOHVHRJVNULYHYDQVNHU STØRRE OFFENTLIG INNSATS PÅ BIBLIOTEK /,77(5$785/,67( 9('/(** 14.1 LOV OM FOLKEBIBLIOTEK DSLWWHO,)RONHELEOLRWHNHQHVIRUPnORJYLUNVRPKHW.DSLWWHO,,.RPPXQDOHIRONHELEOLRWHN.DSLWWHO,,,)\ONHVELEOLRWHN.DSLWWHO,96WDWOLJHRSSJDYHU.DSLWWHO9/RYHQVLNUDIWWUHGHQ(QGULQJHULDQGUHORYHU 14.2 VEDLEGG 2. OPPSUMMERING BIBLIOTEKPLAN FOR NORDLAND HVXOWDWPnO.RPPXQDOHELEOLRWHN 5HVXOWDWPnO%LEOLRWHNLJUXQQVNROHQ 5HVXOWDWPnO%LEOLRWHNLYLGHUHJnHQGHVNROH 5HVXOWDWPnO'HVHQWUDOLVHUWXQGHUYLVQLQJ 5HVXOWDWPnO%LEOLRWHNWMHQHVWHULI\ONHVNRPPXQDOHKHOVHLQVWLWXVMRQHU 5HVXOWDWPnO6DPIXQQVLQIRUPDVMRQ 5HVXOWDWPnO1\LQIRUPDVMRQVWHNQRORJL 5HVXOWDWPnO,QIRUPDVMRQWLOQ ULQJVOLYHW 5HVXOWDWPnO/LWWHUDWXURJWUDGLVMRQVIRUPLGOLQJ 5HVXOWDWPnO6DPLVNVSUnNRJOLWWHUDWXU 5HVXOWDWPnO)\ONHVELEOLRWHNHQH /,67(29(57$%(//(5 Tabell 2-1: Hovedtrekk i biblioteksstatistikken for Tabell 3-2: Forskjellige kostnaders andel av totale driftsutgifter. Prosent 13 Tabell 3-3: Driftsutgifter på formål kr. 14 Tabell 3-4: Antall årsverk 14 Tabell 3-5: Bokbestand 1994 og Tabell 3-6: Bestand alle media. Antall enheter 14 Tabell 3-7: Totalt utlån og utlån pr. innbygger 15 Tabell 3-8: Utlån av bøker 15 Tabell 3-9: Utlån av andre media 15 Tabell 3-10: Besøk pr innbygger 16 Tabell 3-11: Internett i folkebibliotekene 16 Tabell 4-12: Bemanning i grunnskolebibliotek. Nordland og Norge 18 Tabell 4-13: Utlån i skolebibliotekene pr elev, 1994 og

5 Tabell 4-14: Utlån av bøker til barn i folkebibliotekene i Nordland 19 Tabell 4-15: Bokutlån til barn i skole- og folkebibliotek 20 Tabell 5-16: Regnskap media Nordland og Norge 1994 og Nominelle kr 21 Tabell 5-17: Utviklingen av mediebevilgninger i 1994 kr = Tabell 5-18: Bemanning ved bibliotekene i videregående skole 22 Tabell 5-19: Bokutlån pr elev 1994 og Tabell 5-20: Utlån av AV-media pr elev 22 Tabell 5-21: Besøk pr elev i videregående skole Nordland og Norge 23 Tabell 5-22: Besøk pr innbygger i kommuner med og uten videregående skole fordelt på kommunestørrelse Tabell 6-23: Mobile bibliotek Tabell 6-24: Utlån fra bokbusser i % av totalt utlån fra folkebibliotekene i de samarbeidende kommunene i Tabell 6-25:Brutto bokbusskostnader i % av totale kostnader i de samarbeidende kommunene i Tabell 6-26: Kostnader pr utlån Tabell 6-27: Alder på dagens bokbusser i Nordland 28 Tabell 7-28: Utviklingen av IKT-gjennomføring i Nordland Tabell 8-29: Sykehusbibliotek i Nordland 33 Tabell 8-30: Utlån fra høgskolebibliotekene i Nordland Tabell 10-31: Oversikt over hovedarbeidsområder og årsverk i fylkesbiblioteket 38 Tabell 10-32: Mottatte og videresendte bestillinger og fjernlån Tabell 10-33: Fylkesbibliotekets fjernlån i % av samlet utlån i folkebibliotek i Nordland Tabell 10-34: Registrering av elektroniske henvendelser 40 Tabell 10-35: Antall bidrag til og besøk på skrivebua 40 Tabell 10-36: Utvalgte tall fra fylkesbibliotekets eksterne virksomhet 41 Tabell 10-37: Utvikling av fylkesbibliotekets økonomi Tabell 10-38: Ulike utgifters andel av bruttoutgifter Tabell 12-39: Utlån av andre media i prosent av totalt utlån 46

6 6WUDWHJLHURJKDQGOLQJVSODQ 0nOVHWWLQJ %LEOLRWHNHQHL1RUGODQGVNDOY UHHWUHGVNDSIRUHJHQXWYLNOLQJRSSOHYHOVH O ULQJLQIRUPDVMRQRJIRUQ\HOVHIRU1RUGODQGVLQQE\JJHUHRJGHHQNHOWH 1RUGODQGVVDPIXQQ%LEOLRWHNHQHVNDOWLOHQKYHUWLGOLJJHSnK \GHPHGGHQ WHNQRORJLVNHXWYLNOLQJQnUGHWJMHOGHULQIRUPDVMRQVNXQQVNDSVRJ RSSOHYHOVHVIRUPLGOLQJRJVNDOJLEUXNHUHQWMHQHVWHUVnODQJWVRPPXOLJGHU EUXNHUHQ QVNHUGHPRJQnUEUXNHUHQ QVNHUGHP)RUEUXNHUHQVNDODOOH ELEOLRWHNIUHPVWnVRPHQHQKHWOLJWMHQHVWHVRPVNDOJLEUXNHUHQOLNH UHWWLJKHWHUXDQVHWWKYRUL1RUGODQGKXQKDQRSSKROGHUVHJ 6WUDWHJLHURJKDQGOLQJVSODQ For å nå hovedmålet for bibliotekarbeidet i Nordland foreslås følgende strategier: 6W UUHUHJLRQDOWVDPDUEHLGRPELEOLRWHN 6DPDUEHLGRPPHGLD %UXNDY,.7IRUIRUPLGOLQJDYLQIRUPDVMRQRJRSSOHYHOVHRJVRPPLGGHOWLOn HIIHNWLYLVHUHELEOLRWHNGULIWHQRJ NHVDPDUEHLGHWPHOORPELEOLRWHNHQHL1RUGODQG 6W\UNLQJDYELEOLRWHNWLOEXGHQHIRUEDUQRJXQJH %LEOLRWHNHWVRPNXOWXUIRUPLGOHU 6W\UNLQJDYELEOLRWHNIRUGHQVDPLVNHEHIRONQLQJHQ 6W UUHRIIHQWOLJVDWVLQJSnELEOLRWHN )\ONHVELEOLRWHNHWVRPUnGJLYHUSnGULYHUEHVWLOOHURJWMHQHVWH\WHU 6W UUHUHJLRQDOWVDPDUEHLGRPELEOLRWHN Felles for de fleste av de utfordringene som er skissert i kapittel er at de krever en mer målrettet utnyttelse av de samlede ressursene i bibliotekvesenet, enten disse ressursene er kommunale, fylkeskommunale eller statlige. 5HJLRQDOHELEOLRWHNO VQLQJHU Det skal i perioden prøves ut ulike alternative måter å løse bibliotektjenester i kommunene på. Følgende tiltak bør prøves ut: Full fylkeskommunal drift av alle andre bibliotekoppgaver enn publikumskontakten Delvis fylkeskommunal drift av utvalgte deler av virksomheten som o IKT o Katalog og klargjøring o Kjøp av tjenester fra større bibliotek i regionen for å løse bibliotekoppgaver i andre kommuner o Felles bibliotek for grunnskoler eller videregående skoler og kommunens øvrige befolkning. o Etablering av døgnåpne bibliotek i form av elektronisk tilgjengelige vaktbibliotek. Tjenesten organiseres av fylkesbiblioteket. Medieutvalg og annen drift skal skje i samarbeid med den enkelte kommune og de enkelte regionene basert på frivillighet og deltagelse fra den enkelte kommune. Tiltakene skal

7 organiseres som prosjekt og evalueres før de eventuelt videreføres. I planperioden bør en også vurdere resultater av konsolideringsprosessen for museene opp mot bibliotekdriften dersom bibliotekloven gir åpning for det. 0RELOHELEOLRWHN Det gjennomføres en fullstendig kartlegging og evaluering av bokbussene i fylket. Kartleggingen skal omfatte både dekningsområder, bemanning, økonomi og organisering og skal føre til en handlingsplan for bokbusser i Nordland. Fylkeskommunen finansierer innkjøp av nye bokbusser. Det forutsettes at kommunene i den regionen som bokbussen betjener bidrar med 50% av investeringskostnadene enten i form av et engangstilskudd eller i form av et årlig bidrag i avskrivningsperioden. Fylkeskommunens bevilgning tilpasses eventuelle statlige bevilgninger. 6DPDUEHLGRPPHGLD I forbindelse med utprøving av en regionalisering av bibliotekorganiseringen bør det vurderes å etablere felles samlinger for bibliotek i flere kommuner for å gi et bredere tilbud til brukerne og for å få et bredere tilbud for de midler som brukes til media i bibliotekene. Det er nødvendig å styrke de kommunale bevilgningene til media i bibliotekene. Det bør etableres minstestandarder som den enkelte kommune forplikter seg på når de deltar i fylkeskommunale utviklingsprosjekt på bibliotekområdet. Det etableres en musikksamling til bruk for innbyggerne i Nordland ved et av fylkets bibliotek. Organisering og finansiering av denne samlingen fremmes som egen sak for fylkestinget. %UXNDY,.7IRUIRUPLGOLQJDYLQIRUPDVMRQRJRSSOHYHOVHRJVRPPLGGHOWLOn HIIHNWLYLVHUHELEOLRWHNGULIWHQRJ NHVDPDUEHLGHWPHOORPELEOLRWHNHQHL1RUGODQG Alle bibliotek skal ha søkbar katalog på nettet. Det skal utvikles løsninger som gjør det mulig å søke i alle bibliotekkataloger i Nordland under ett. Tilgjengeligheten for datatjenester i bibliotekene skal økes for alle fylkets innbyggere. Alle fylkets innbyggere skal ha mulighet til bredbåndstilknytning gjennom bibliotek og skole ved utløpet av Det vurderes iverksatt et prosjekt for vurdering av kvaliteten på nettsteder i Nordland knyttet til fjernlånet og i samarbeid med det nasjonale biblioteksystemet. Dette kan resultere i en nettportal over Nordlandslenker der innholdet er kvalitetssikret i henhold til god nettetikette og faglige standarder. Det vurderes igangsatt et prosjekt for digitalisering av lokalhistoriske samlinger i samarbeid mellom fylkesbiblioteket og museene i Nordland Det arbeides for statlige, eventuelt fylkeskommunale avtaler for internettilkobling og leveranse av ulike tjenester som f. eks. databasesøk. Fylkesbiblioteksjefen gis ansvar for å utrede en felles handlingsplan for informasjonsteknologi for ABM-sektoren (arkiv-bibliotek-museum) i fylket. Det vurderes ulike tiltak for å stimulere folkebibliotekene til å gi innbyggerne i sin kommune opplæring i bruk av internett og annen bruk av IKT. Alle bokbusser skal tilrettelegges slik at brukerne av bokbussene får tilgang til IKTtjenester på linje med brukerne av de faste bibliotek.

8 Bibliotek i videregående skoler skal utvikle strategier og prøve ut ulike modeller for produksjon og kvalitetssikring av hjemmesider med pedagogisk siktemål. 6W\UNLQJDYELEOLRWHNWLOEXGHQHIRUEDUQRJXQJH Økt satsing på barn og unge gjennom styrking av skolebibliotekene Samordning av folkebibliotek og bibliotek i grunnskolen. Etablering av prosjekt for pedagogisk bruk av biblioteket i samarbeid med utdanningsdirektøren i Nordland og fylkesutdanningssjefen. Stimulering av barns og unges lesing og skriving gjennom forfatterbesøk i skoler og bibliotek, kursvirksomhet og andre tiltak (eksempelvis nettstedet Skrivebua). Det opprettes en stilling ved fylkesbiblioteket som pedagogisk konsulent med spesielt ansvar for grunnskolebibliotekene i Nordland. Det skal i planperioden utarbeides egne utviklingsplaner/handlingsplaner for biblioteksatsing i grunnskoler og videregående skoler i Nordland i samarbeid med utdanningsdirektøren og fylkesutdanningssjefen. Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin må sikres ressurser til videre utvikling både faglig og personellmessig for å kunne fungere som en moter og veileder i prosessene i tiden fremover Alle videregående skoler må gis må ha tilgang på fagutdannet bibliotekar i hel stilling og nødvendig fagutdannet bibliotekar i hel stilling om tilstrekkelig merkantilt personell Fylkesbiblioteket avholder årlige kurs/konferanser om spørsmål i skjæringspunktet mellom undervisning og bibliotektjenester i samarbeid med Statens utdanningsdirektør og Fylkesutdanningssjefen. %LEOLRWHNHWVRPNXOWXUIRUPLGOHU Fylkesbiblioteket etablerer et prosjekt med sikte på å styrke litteraturformidlingen til skoler og folkebibliotek. Prosjektet skal se litteraturformidlingen i sammenheng med øvrige kulturformidlingstiltak i Nordland som for eksempel den kulturelle skolesekken. Det vurderes igangsatt et prosjekt for digitalisering av nordnorsk skjønnlitteratur ved dokumentasjonssenteret for nordnorsk skjønnlitteratur innenfor rammen av nasjonale digitaliseringsprosjekter på området. 6W\UNLQJDYELEOLRWHNWLOEXGHWWLOGHQVDPLVNHEHIRONQLQJHQ Fylkeskommunen tar det overordnede ansvaret for at det etableres samisk bokbuss i nordsamisk område med base i Evenes i tillegg til de to bokbussene som allerede er i drift (i sørsamisk område med base i Hattfjelldal og i lulesamisk område med base i Tysfjord). Driften av bokbussene kan skje enten gjennom fylkeskommunal drift, eller ved at kommunale bibliotek påtar seg driften av bokbussene etter avtale med fylkesbiblioteket. Det forutsettes at Sametinget opprettholder sine driftstilskudd. Fylkesbiblioteket oppretter en stilling med spesielt ansvar for å utvikle og organisere bibliotektjenester for den samiske befolkningen i fylket. Fylkesbiblioteket skal arbeide for å få etablert et sørsamisk spesialbibliotek i Hattfjelldal slik det tidligere er vedtatt i Sørsamisk bibliotekplan 6W UUHRIIHQWOLJVDWVLQJSnELEOLRWHN Alle folkebibliotek bør ha en minimumsbemanning på 1 hel stilling

9 Fylkesbiblioteket utarbeider forslag til fylkestinget om et minimumsnivå på kommunal innsats som forutsetning for at kommunen skal få tjenester og prosjektdeltagelse fra fylkeskommunens side ut over de lovfestede tjenestene. )\ONHVELEOLRWHNHWVRPUnGJLYHUSnGULYHUEHVWLOOHURJWMHQHVWH\WHU Fylkesbiblioteket har det overordnede ansvaret for at bibliotekplanens målsetting og handlingsplan gjennomføres. Fylkesbiblioteket tar et sterkere ansvar for organisering av bibliotektjenesten i fylket gjennom å organisere forsøk med alternativ organisering av folkebibliotekvirksomheten. Fylkesbiblioteket organiserer felles bredbåndsløsninger for folkebibliotekene i fylket. Finansiering og håndtering av bredbåndløsningen skjer i samarbeid med de enkeelte kommuner. Det opprettes en stilling for å arbeide spesielt med IKT-spørsmål knyttet til bredbåndsløsninger og bedre integrering av de ulike IKT-tiltakene i fylket. Fylkesbiblioteket utvikler og iverksetter løsninger for felles utlånssystem og lånekort i fylket Fylkesbiblioteket intensiverer arbeidet overfor de lokale og regionale skolemyndighetene i fylket med sikte på en bedre samordning av skole- og folkebibliotekvirksomheten i området. Fylkesbiblioteket er ansvarlig kontaktpunkt mellom de sentrale bibliotekmyndigheter, de statlige bibliotekene i fylket og folkebibliotekvirksomheten. Fylkesbiblioteket er ansvarlig for at det etableres et samarbeid på ABM området i overensstemmelse med de signaler som er gitt i St.meld. nr. 22 ( ).MHOGHU WLONXQQVNDSRJRSSOHYLQJ2PDUNLYELEOLRWHNRJPXVHXPLHL,.7WLGRJRP E\JQLQJVPHVVLJHUDPPHYLONnUSnNXOWXURPUnGHW Fylkesbiblioteket intensiverer arbeidet overfor folkebibliotekene når det gjelder tjenester for fremmedspråklige brukere. Fylkesbiblioteksjefen er fylkeskommunens saksbehandler i bibliotekspørsmål.

10 %LEOLRWHNLHW1RUGODQGVVDPIXQQLHQGULQJ I 1992 behandlet fylkestinget bibliotekplan for Nordland for tiden frem til I innledningen til det dokumentet ble det lagt sterk vekt på at samfunnet utviklet seg i retning av et kunnskapssamfunn, et informasjons og mediesamfunn og et kultur- og fritidssamfunn 1. Utviklingen i de årene som har gått har understreket disse poengene. Etter at den forrige bibliotekplanen ble vedtatt er det gjennomført gjennomgripende endringer i skolesystemet. Reform 94 gjennomførte en lovfestet rett for alle åringer til 3 års videregående utdanning. Grunnskolereformen GR97 introduserte et nytt kull i skoleverket, ved at skolealderen ble senket til 6 år. Av enda større betydning for bibliotekene er imidlertid innføringen av en ny læreplan som introduserer andre måter å arbeide på, med blant annet prosjektarbeid som en sentral metode for læring. Og Opplæringslova pålegger kommunene å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for klassetrinn. Endelig står vi på trappene til en ny utdannelsesreform etter Stortingsmelding nr 42 ( ).RPSHWDQVHUHIRUPHQDen retter seg mot alle voksne, både mot dem som er i arbeid og dem som ikke har arbeid. Reformen er et samarbeid mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Fra august 2000 ble det innført lovfestet rett til videregående opplæring for voksne (født før 1978 og som ikke har fullført videregående opplæring.) Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har en lovfestet rett til slik opplæring fra august Reformen stiller krav om en langt mer fleksibel organisering av læring tilpasset næringslivets og de enkelte arbeidstagernes behov. Utdanning for voksne vil i langt større grad stille krav til en infrastruktur på steder hvor den enkelte bor. I fylkesplanen for Nordland heter det : Det lave utdanningsnivået blant den voksne befolkningen gir et stort potensial for etterutdanning. De voksne er imidlertid langt mer stedbundne enn ungdommen, og dette reiser krav om nye måter å organisere tilbudene på. 3 De to første reformene stiller store krav til organisering og innhold i bibliotekvirksomheten i skoleverket. Den siste reformen vil også stille store krav til folkebibliotekene. I mange av Nordlands kommuner vil biblioteket være den eneste offentlige kunnskapsformidler utover grunnskolens nivå. Men det stiller også store krav til samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og deres biblioteker og folkebibliotekene. Da den forrige bibliotekplanen ble vedtatt, var et av målene at samtlige folkebibliotek i Nordland skulle være utstyrt med PC, modem og Cd-rom innen Målet var den gang ansett for å være dristig. I dag har samtlige folkebibliotek i Nordland slikt utstyr. Men utviklingen på informasjonsteknologiens område har gått fort. Samtidig har det foregått en innholdsrevolusjon. Det aller meste av offentlig, og i alle fall statlig, informasjon er i dag tilgjengelig på Internett. Det gis en lang rekke undervisningstilbud basert på fjernundervisning med bruk av Internett og EDB for øvrig. Nytt av i år i Norge er at også forlag har begynt å gi ut bøker i elektronisk form. I perioden siden forrige bibliotekplan ble vedtatt har elektronisk informasjons- og opplevelsesformidling tatt spranget fra å være et supplement til det skrevne ord til å være kanskje den viktigste kanal for dagsaktuell informasjon. Ny utvikling er i emning når det gjelder å integrere kringkasting og IKT. Vi ser derfor konturene av et informasjonssamfunn hvor grensene mellom informasjonskanaler utviskes. Vi ser også at de 1 %LEOLRWHNL1RUGODQG(1993), s. 8ff 2.RPSHWDQVHUHIRUPHQ(1997), webutgaven 3 )\ONHVSODQIRU1RUGODQG±V 4 %LEOLRWHNL1RUGODQG(1993), s. 41

11 politiske partiene forsøker å fornye den politiske debatten gjennom direkte kontakt med velgerne gjennom Internett. Ikke bare i form av statisk informasjon utlagt på nettet, men også i høy grad i form av toveis kontakt gjennom e-post, debattsider og prateprogrammer. Også forvaltningen er i ferd med å ta de nye mediene i bruk på alvor. Elektronisk saksbehandling vurderes på en rekke områder. Mange forvaltningsinstitusjoner planlegger bruk av IKT som et ledd i sin løpende utvikling og evaluering av tjenester gjennom elektronisk brukerkontakt. Adgang til, og ferdigheter i bruken av IKT er i ferd med å bli en forutsetning både for personlig vekst og læ ring og for aktiv samfunnsdeltagelse. Bibliotekene var i utgangpunktet en institusjon som ble opprettet for å utjevne forskjellene mellom de som hadde tilgang til datidens informasjonsmiddel det trykte ord - og de som ikke hadde det. Det er fremdeles slik at en stor del av befolkningen ikke har slik tilgang, og ikke har de ferdigheter som kreves for å gjøre seg bruk av den. Derfor vil bibliotekene ha en betydelig rolle å spille som en institusjon som gjør det mulig for alle å gjøre seg bruk av de muligheter som IKT gir. På denne måten gis bibliotekene en betydelig utfordring til igjen å væ re en institusjon som sikrer lik mulighet til kunnskapstilegnelse, informasjonstilgang og samfunnsdeltagelse. Det vil væ re en betydelig utfordring for samfunnet å organisere og finansiere bibliotekene slik at de kan ta på seg denne rollen. Men det vil også væ re en utfordring for bibliotekene selv å endre holdningen til innholdet i egen virksomhet slik at elektronisk informasjons- og kunnskapsformidling ikke ses på som et supplement og som et hjelpemiddel til å finne frem til det trykte ord, men som en likeverdig formidlingskanal. Denne utviklingen reiser også store spørsmål når det gjelder å løse problemer knyttet til rettighetsspørsmål og gratisprinsippet. Disse problemene lar seg ikke løse på fylkesnivå. Men det vil væ re viktig at bibliotekene og de politiske myndighetene i Nordland inntar en aktiv holdning når det gjelder å sikre allmennhetens rettigheter og muligheter på dette området. Bibliotekenes organisering og infrastruktur er tilpasset utlån av fysiske gjenstander. I dag ligger det store utfordringer og venter når det gjelder både den elektroniske infrastrukturen, gjennom nettverk og arbeidsstasjoner, og når det gjelder den grunnleggende organiseringen av bibliotekene. En slik utfordring gis i St. meld. nr 22 ( ) hvor det blant annet sies: Det kan òg tenkjast at det somme stader ligg til rette for å samarbeida kan henda òg samorganisera med museums- eller arkivfunksjonar for på den måten å få til eit større fagmiljø innanfor næ rskylde funksjonar og dermed òg betre tenester for ibuarane. I visse samanhengar kan det òg tenkjast at fylkesbiblioteka kan ta ansvar for å organisera interkommunale bibliotektenester. Det viktige er å finna fram til dei samarbeidskonstellasjonane som det lokalt eller regionalt ligg best til rette for. 5 Er det så noen grunner som skulle tale for at slike grunnleggende organisasjonsmodeller vurderes i Nordland? Et lite blikk på biblioteksstatistikken for 2000 viser at vi har store utfordringer på bibliotekområdet i Nordland. 7DEHOO+RYHGWUHNNLELEOLRWHNVVWDWLVWLNNHQIRU 1RUGODQG +HOHODQGHW Samlet utlån alle media pr innb 4,33 5,21 5.MHOGHUWLONXQQVNDSRJRSSOHYLQJ (1999), side 70 6 Tall fra bibliotekstatistikken for 2000

12 Utlån bøker til barn pr barn i 11,2 14,9 folkebibliotek og skolebibliotek Driftsutgifter pr innbygger 199,05 202,64 Medieutgifter pr innbygger 30,31 29,93 Årsverk pr 1000 innbyggere 0,43 0,42 Innbyggere pr avdeling Fjernlån i fylkesbibliotek pr 0,13 0,06* innbygger * hele landet unntatt Oslo Tabellen viser at vi i Nordland for en ressursinnsats som er sammenlignbar med resten av landet får mindre igjen for pengene i form av utlån. Den høye fjernlånsaktiviteten i Nordland kan tyde på at folkebibliotekene må kompensere for mangler i egne samlinger med en større grad av innlån enn det som er vanlig i landet. Midlene synes i stor grad å væ re brukt til å opprettholde et stort antall avdelinger. I Nordland står bibliotekene altså overfor betydelige utfordringer når det gjelder å komme opp på et nasjonalt gjennomsnittsnivå innenfor rammene av dagens driftsformer. I tillegg må vi i Nordland finne ressurser, både økonomiske og menneskelige, til å møte en større omlegging av bibliotekene for å møte omdanningen av bibliotekene fra i hovedsak å væ re samlinger til utlån til i mye større grad å bli knutepunkter for kunnskap, opplevelse og informasjon, både i trykt form, i lyd, bilde og i digital form. Det er vanskelig å se hvordan dette kan gjøres uten å stille grunnleggende spørsmål rundt organiseringen av bibliotekene. Er det for eksempel gitt at hver kommune behøver å ha sitt eget folkebibliotek, eller kan regionale løsninger væ re med på å sikre nødvendig personalmessig, kompetansemessig og samlingsmessig tyngde? Fylkesbiblioteket brukes i dag i langt større grad til utlån i Nordland enn i de fleste andre fylker. Bør fylkesbiblioteket ta på seg et større ansvar for organisering og gjennomføring av bibliotektjenestene i kommunene, gjennom å organisere regionale tilbud, gjennom å bidra med kompetanse når det gjelder IKT og gjennom å organisere felles tekniske løsninger, som for eksempel bredbåndsløsninger? Bør vi satse på en større grad av mobile bibliotektjenester i Nordland? Hvordan skal i så tilfelle alt dette finansieres? Bibliotekene er av de kulturtilbud som brukes mest av Nordlands befolkning. Det betyr at bibliotekene er institusjoner som byr på tjenester som føles som nødvendige av befolkningen. I 1998 hadde 47% av befolkningen i Norge besøkt et folkebibliotek i løpet av de 11 siste månedene 7. Selve grunnforutsetningen for bibliotekene det trykte ord som grunnlag for virksomheten - utfordres i dag av en annen virkelighet; sammensmelting av ord, lyd og bilde i digitaliserte former. Skal vi fortsatt væ re med på å gi Nordlands befolkning mulighet for kunnskap, opplevelse og informasjon, og derigjennom for aktiv samfunnsdeltagelse, må vi våge å væ re dristige i de valg vi gjør for bibliotektjenestene i Nordland. Bare på den måten kan vi bidra til å realisere fylkesplanens mål: å øke livskvaliteten for Nordlands befolkning. 7 REPPEN (1998), side 13

13 )RONHELEOLRWHNHQHL1RUGODQG 2UJDQLVHULQJRJILQDQVLHULQJDYIRONHELEOLRWHNHQH Bibliotekloven fastslår at alle kommuner i landet skal ha et folkebibliotek (/RYRP IRONHELEOLRWHN 4). Videre sier loven i 1 at : )RONHELEOLRWHNHQHVNDOKDWLORSSJDYHnIUHPPHRSSO\VQLQJXWGDQQLQJRJDQQHQNXOWXUHOOYLUNVRPKHW JMHQQRPLQIRUPDVMRQVIRUPLGOLQJRJYHGnVWLOOHE NHURJDQQHWHJQHWPDWHULDOHJUDWLVWLOGLVSRVLVMRQIRU DOOHVRPERULODQGHW 'HWHQNHOWHELEOLRWHNVNDOLVLQHWLOEXGWLOEDUQRJYRNVQHOHJJHYHNWSnNYDOLWHWDOOVLGLJKHWRJDNWXDOLWHW 9LUNVRPKHWHQVNDOY UHXWDGUHWWHWRJWLOEXGHQHVNDOJM UHVNMHQW )RONHELEOLRWHNHQHHUOHGGLHWQDVMRQDOWELEOLRWHNV\VWHP. I Nordland er det dermed 45 folkebibliotek De fleste er organisert med kultursjef eller tilsvarende som næ rmeste overordnede, mens noen er lagt under rådmann eller assisterende rådmann. Et fåtall er også organisert under skole/oppvekstsjef. )LQDQVLHULQJDYIRONHELEOLRWHNHQH Folkebibliotekene finansieres over de kommunale driftsbudsjetter. Lov om folkebibliotek fastsetter at biblioteket skal yte informasjonsformidling og skal stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det er derfor i dag ikke adgang til å ta betalt for normale bibliotektjenester. Samlete brutto driftsutgifter i 1999 i Nordland var på 46,6 mill kr. I 1994 var de samlede driftsutgiftene i fylket til folkebibliotek på 40,7 mill kr. Dette tilsvarer en reell økning av driftsutgiftene i forhold til konsumprisindeksen på 1,2 mill 1994-kr. )RUGHOLQJDYXWJLIWHUSnXOLNHGULIWVIRUPnO 7DEHOO)RUVNMHOOLJHNRVWQDGHUVDQGHODYWRWDOHGULIWVXWJLIWHU3URVHQW / QQ 0HGLD WRWDOW 0RELOH ELEOLRWHNWMHQHVWHU 'DWDWMHQHVWHU +XVOHLH $QGUH XWJLIWHU ,7 17,1 3,5 2,7 11,8 9, ,5 15,9 2,5 3,0 12,7 8,5 viser at det foregår en gradvis reduksjon av medieutgiftenes andel av bibliotekenes utgifter. Dette er en langsiktig utvikling. I 1981 var medieandelen av de totale driftsutgiftene på 23,5% 8. 8 %LEOLRWHNL1RUGODQG (1993), s 14

14 7DEHOO'ULIWVXWJLIWHUSnIRUPnONU / QQ 0HGLDWRWDOW 0RELOH ELEOLRWHN WMHQHVWHU 'DWDWMHQHVWHU +XVOHLH $QGUH XWJLIWHU Endring Tabell 3-3 viser at de største reelle økningen i driftsutgiftene knytter seg til lønnskostnader og husleie, mens den negative utviklingen fortsetter for medieutgiftenes del. %HPDQQLQJDYIRONHELEOLRWHNHQH 7DEHOO$QWDOOnUVYHUN 6MHIPHG IDJ XWGDQQLQJ 6MHIXWHQ IDJ XWGDQQLQJ %LEOLR WHNDUHU.RQWRU $QGUH cuvyhun WRWDOW 7RWDOWSU LQQE 7RWDOWSU LQQE\JJHUH LODQGHW ,4 16,6 28,5 38,7 10,7 109,8 0,46 0, ,5 16,9 28,3 34,8 8,7 106,2 0,43 0,43 Endring 2,1 0,3-0,1-3,9-2,0-3,6-0,03 0,00 Det har væ rt liten endring i bemanningen i folkebibliotekene i perioden Totalt har antallet årsverk sunket med 3,6. %HVWDQG 7DEHOO%RNEHVWDQGRJ %HVWDQGEDUQ %HVWDQGYRNVQH 7RWDOW Endring Samlet har bokbestanden økt med 1,5 % i perioden Bestanden av bøker for voksne er redusert i samme periode. Tallene kan muligens tyde på at bibliotekene i trange budsjettider har prioritert barn og unge i noen grad ved innkjøp av bøker. 7DEHOO%HVWDQGDOOHPHGLD$QWDOOHQKHWHU Antall enheter Endring Endring i % -3,5

15 Bibliotekene har også samlinger av andre media. Dette kan væ re lydbøker, musikk som fonogrammer eller CD-er, Cd-rom, aviser og tidsskrifter og annet. Mens bokbestanden i perioden har økt svakt, har den samlede mediebestanden gått ned. Vi ser kanskje at bibliotekene i en tid med reduserte mediebudsjetter prioriterer bøker på bekostning av andre media når innkjøpsbeslutninger skal tas. %UXNDYIRONHELEOLRWHNHQH 7RWDOWXWOnQ 7DEHOO7RWDOWXWOnQRJXWOnQSULQQE\JJHU 7RWDOWXWOnQ 8WOnQSU 8WOnQSU LQQE\JJHU LQQE\JJHU KHOHODQGHW (QGULQJ Det totale utlånet har vokst svakt, og noe mer i Nordland enn i resten av landet. Snittet i Nordland ligger imidlertid fremdeles under det nasjonale gjennomsnittet. I perioden har utlånet i Nordland steget fra 82,7 til 84,9 % av det nasjonale gjennomsnittet. 8WOnQDYE NHU 7DEHOO8WOnQDYE NHU 7RWDOWXWOnQ 8WOnQSU 8WOnQSU LQQE\JJHU LQQE\JJHU KHOHODQGHW (QGULQJ viser at bokutlånet i Nordland har sunket, som i Norge for øvrig. Nordland hadde i 1994 et samlet bokutlån i folkebibliotekene på 82,04% av landsgjennomsnittet. I 1999 lå det på 83,04. 8WOnQDYDQGUHPHGLD 7DEHOO8WOnQDYDQGUHPHGLD 7RWDOWXWOnQL 1RUGODQG 8WOnQSU 8WOnQSU LQQE\JJHULLQQE\JJHU 1RUGODQG KHOHODQGHW

16 (QGULQJ Også utlånet av andre media har økt. Det har imidlertid økt mindre enn økningen i landet for øvrig. Mens utlånet av andre media i 1993 lå på 104,7% av landsgjennomsnittet, hadde det i 1999 sunket til 85,1. Hvis vi sammenholder dette med Tabell 3-6 ser vi at det kan væ re en sammenheng mellom mediebestanden og utlånet. %HV N 7DEHOO%HV NSULQQE\JJHU 1RUGODQG /DQGHW 1RUGODQGL DYODQGHW (QGULQJ Det kan væ re grunn til å væ re varsom med direkte sammenligninger når det gjelder besøk på grunn av ulike metoder for å beregne dette. Noen bibliotek opererer med automatisk telling av besøk, mens andre foretar beregninger basert på stikkprøver. Tabell 3-10 kan derfor bare gi en indikasjon på besøket.,.7lironheleolrwhnhqh 7DEHOO,QWHUQHWWLIRONHELEOLRWHNHQH,QWHUQHWWLOJDQJ 6 NEDU NDWDORJSn LQWHUQHWW QD (QGLQJ QD IKT har væ rt ett av de store satsingsområdene i den forrige bibliotekplanperioden. Bibliotekene er blitt naturlige steder for informasjonsinnhenting via Internett, og gjør dermed denne informasjonen tilgjengelig for den delen av befolkningen som ikke har slik tilgang på annen måte. Mens størstedelen av bibliotekene nå har tilgang til Internett for publikum, er det ennå langt fæ rre som har søkbare kataloger på Internett. 9XUGHULQJ Den økonomiske situasjonen for bibliotekene har ikke bedret seg i bibliotekplanperioden. Riktignok har de samlede bevilgningene til folkebibliotekene i perioden økt med

17 1,2 mill kr. Men denne økningen har gått med til å finansiere økningene i faste kostnader. 1, 9 mill 1994-kr har gått med til å finansiere økte lønnskostnader og husleiekostnader. Det betyr at det er blitt fæ rre midler tilgjengelig for å utvikle innholdet i bibliotekene. Dette har skjedd i en periode hvor et helt nytt medium IKT er blitt innført i bibliotekene. Taperen har væ rt de tradisjonelle biblioteksområdene. I 1994-kr har bokbudsjettet gått ned med 0,58 mill kr fra 1994 til Regnskapet for andre media viser en økning på 0,3 mill kr. Bibliotekene vil stå overfor store utfordringer når det gjelder omstilling i årene som kommer. Utlånet av bøker har gått ned i perioden, mens utlånet av andre media har gått opp. Samtidig er vi inne i en rivende utvikling når det gjelder IKT. Hvis bibliotekene skal kunne møte utfordringene i fortsettelsen av denne utviklingen, må finansieringen av bibliotekene i Nordland bedres. Samtidig vil det væ re nødvendig å se på måter å organisere bibliotekvesenet på som gir bedre uttelling for de midlene som brukes. En vesentlig forskjell mellom Nordland og landet som helhet er fjernlånet. Tabell 2-1 viser at fjernlånet i Nordland er dobbelt så høyt som i landet i gjennomsnitt. I den forrige bibliotekplanen ble det lagt vekt på at folkebibliotekene, eventuelt i et regionalt samarbeid, skulle håndtere større deler av utlånet selv. Spørsmålet er nå om vi ikke i stedet bør se på måter å utnytte biblioteksamlingene på slik at utlånet skjer fra større samlinger. På den måten kan mediebudsjettene strekkes lenger. I landet som helhet er det samlede utlånet 103% av den samlede bestanden i I Nordland er utlånet på 63% av bestanden. Dagens bibliotekorganisering fører til en relativt lav utnyttelse av bestanden, og antakeligvis en stor grad av dubletter i samlingene i Nordland totalt sett. Andre årsaker kan væ re at mediebestandene i folkebibliotekene er uaktuelle på grunn av lave budsjetter og lite personale. Dagens organisering er også i stor grad utviklet i en tid hvor avstander og dårlige kommunikasjoner i stor grad var avgjørende for valg av organisasjon. I 1999 var antallet innbyggere pr avdeling i Nordland på I landet som helhet minus Oslo var antallet innbyggere pr avdeling på Selv om dette har sin årsak i befolkningsstrukturen i Nordland, så har ikke Nordland en tilsvarende stor finansiering til sine bibliotek. I dagens bibliotek i Nordland er det store antallet avdelinger finansiert gjennom en reduksjon i tilbudet til hver enkelt innbygger i forhold til landet for øvrig. Tiden er inne til å vurdere om ikke den teknologiske utviklingen gjør at det må tenkes nytt når det gjelder avdelingsstrukturen. Ikke minst kan IKT i folkebibliotekene kunne styrke deres rolle som kommunal tjenesteleverandør i små kommuner.

18 %LEOLRWHNRJEDUQ %LEOLRWHNLJUXQQVNROHQ )LQDQVLHULQJRJRUJDQLVHULQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH Grunnskolebibliotekene er hjemlet i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæ ringa (opplæ ringslova) i 9.2. hvor det heter: Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi næ rmare forskrifter. I forskriftene til opplæ ringslova sier KUF følgende: 6NROHQVNDOKDVNROHELEOLRWHNPHGPLQGUHWLOJDQJHQWLOVNROHELEOLRWHNHUVLNUDJMHQQRPVDPDUEHLGPHG DQGUH ELEOLRWHN %LEOLRWHN VRP LNNMH OLJJ L VNROHQ VLQH ORNDOH VNDO YHUH WLOJMHQJHOHJ IRU HOHYDQH L VNROHWLGD VOLN DW ELEOLRWHNHW NDQ EUXNDVW DNWLYW L RSSO ULQJD Sn VNROHQ %LEOLRWHNHW VNDO YHUH V UVNLOW WLOUHWWHODJWIRUVNROHQ Også bibliotekloven har bestemmelser om skolebibliotek i 6 hvor det heter 'HWVNDOY UHHWRUJDQLVHUWVDPDUEHLGPHOORPIRONHELEOLRWHNHWRJGHNRPPXQDOHVNROHELEOLRWHNHQH De aktuelle lovene legger altså en plikt på kommunene til å organisere en bibliotektjeneste for grunnskoleelevene. Det behøver ikke å ligge i skolens lokaler, og folkebiblioteket har en plikt på seg til å samarbeide med grunnskolen om bibliotektjenestene til elevene og vise versa. I 1999 var det 21 kommuner som hadde et organisert samarbeid mellom grunnskolebibliotek og folkebibliotek. Det var opprettet 33 forskjellige kombinasjonsbibliotek, i noen tilfelle flere i en kommune. I 1994 var det 26 kombinasjonsbibliotek med grunnskolen i fylket. )LQDQVLHULQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH Grunnskolebibliotekene finansieres dels gjennom skolebudsjettene og dels gjennom folkebibliotekbudsjettene der hvor det samarbeides om kombinasjonsbibliotek eller andre løsninger. Bibliotekstatistikken har ingen informasjon om økonomien i skolebibliotekene. %HPDQQLQJDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH 7DEHOO%HPDQQLQJLJUXQQVNROHELEOLRWHN1RUGODQGRJ1RUJH Bibliotekartimer pr skole pr uke Bibliotekartimer pr elev pr år 1RUGODQG 1RUJH 1RUGODQGL DY1RUJH 1RUGODQG 1RUJH 1RUGODQGL DY1RUJH 1,5 3,1 48,4 2,2 4,5 48,9 0,75 1,15 65,2 0,71 0,96 74,0 Tabellen viser at bemanningen i grunnskolebibliotekene har økt både i Nordland og i landet som helhet i perioden Nordland har økt mer enn landet som helhet. En kartlegging som Nasjonalt læ remiddelsenter foretok i 1997 viste at skolene mente at økte personalressurser, sammen med økte budsjetter til innkjøp, ville væ re de viktigste

19 satsingsområdene i årene fremover i skolebibliotekene 9. Tabellen viser også at bemanningen i skolebibliotekene i Nordland ligger under bemanningen i Norge som helhet. %UXNDYJUXQQVNROHELEOLRWHNHQH I samme undersøkelse svarer 70% av de spurte skolene at det stemmer svæ rt godt eller godt at skolebiblioteket er i ferd med å få en stadig mer sentral plass i skolens læ ringsmiljø. Videre sies det i undersøkelsen at: 9LKDUVHWWQ UPHUHSnVNROHQHVRPVYDUWHDWVNROHELEOLRWHNHWLVWRUJUDG KDUHQVHQWUDOSODVVLHOHYHQHV RSSO ULQJ RJ WMHQHUVRPLQIRUPDVMRQVVHQWHUIRUHOHYHQH 'HWVRPLI UVWHUHNNHVNLOOHUGLVVH VNROHELEOLRWHNHQHIUDDQGUHHUDWGHKDULQQE\GHQGHIXQNVMRQHOOHRJVWRUHQRNORNDOHUDWGHQ ELEOLRWHNDQVYDUOLJHXWI UHUYHLOHGQLQJVRJIRUPLGOLQJVRSSJDYHURYHUIRUHOHYHQHRJDWPDQKDUHWJRGW XWYDOJDYOLWWHUDWXU.DUWOHJJLQJHQYLVHURJVnDWGHWKDUEHW\GQLQJDWRSSO ULQJLELEOLRWHNEUXNWLOE\VVRP HQLQWHJUHUWRJV\VWHPDWLVNGHODYGHQJHQHUHOOHRSSO ULQJHQ 7DEHOO8WOnQLVNROHELEOLRWHNHQHSUHOHYRJ (QGULQJSUHOHY 1RUGODQG 1RUJH 1RUGODQG 1RUJH 1RUGODQG 1RUJH Fag 1,7 2,2 1,8 2,7 0,1 0,4 Skjønn 6,3 7,8 3,4 5,6-3,0-2,1 Totalt 8,0 10,0 5,2 8,3-2,8-1,7 Det er en nedgang i det samlede bokutlånet i grunnskolen fra 1994 til Målt pr. elev er det en nedgang i det samlede utlånet. Dette er en nedgang som i sin helhet skyldes nedgangen i utlån av skjønnlitteratur, mens utlånet av faglitteratur har en økning, dog ikke så stor som i landet for øvrig. Det er grunn til å væ re oppmerksom på at statistikken for grunnskolene i landet ikke er helt pålitelig, fordi ikke alle skoler oppfyller rapporteringsplikten. Det synes allikevel å væ re klart at utlånet pr barn i skolebibliotekene i Nordland er langt lavere enn i Norge som helhet og at forskjellen øker. I en tid hvor de nasjonale læ replanene legger stadig mer vekt på selvstendig læ ring, ser vi her en indikasjon på at også skolene i Nordland står i fare for å sakke akterut i forhold til landet som helhet. Det er også helt klart at utlånet av skjønnlitteratur til barn i skolebibliotekene har en betydelig reduksjon i Nordland i perioden. En kan undre seg over hvilke langsiktige konsekvenser dette får både for barns språklige ferdigheter og for deres fantasi og evne til språklig fabulering. %DUQLIRONHELEOLRWHNHW. 7DEHOO8WOnQDYE NHUWLOEDUQLIRONHELEOLRWHNHQHL1RUGODQG 7RWDOW 3UEDUQ (QGULQJ Skjønn Nordland ,8 6,1-0,7 Fag Nordland ,4 1,4 0,1 Totalt Nordland ,2 7,5-0,7 Totalt Norge 10,3 9,4-0,9 9 HANSEN (1997), s 2 10 Ibid, s 15

20 Utlånet til barn i folkebibliotekene har væ rt langt mer stabilt enn utlånet til barn i skolebibliotekene. Men også i folkebibliotekene ser vi at det er en nedgang som skyldes nedgang i utlånet av skjønnlitteratur til barn. Vi ser imidlertid at nedgangen i Nordland er mindre enn nedgangen i landet for øvrig. 9XUGHULQJ 7DEHOO%RNXWOnQWLOEDUQLVNROHRJIRONHELEOLRWHN 7RWDOW 3UEDUQ (QGULQJ Skjønn Nordland ,9 8,5-2,4 Fag Nordland ,4 2,7 0,3 Totalt Nordland ,3 11,2-2,1 Totalt Norge ,7 15,3-1,4 Det er ingen tvil om at bokutlånet til barn går ned, i Nordland så vel som i Norge. Spesielt for Nordland er det at nedgangen er relativt stor i skolebibliotekene, mens folkebibliotekene i mye større grad holder stand. Allikevel representerer denne utviklingen en stor utfordring for bibliotekene og skolene i Nordland. I sæ rlig grad synes det som om skolebibliotekene sakker akterut. Dette er en utvikling som må sies å væ re bekymringsfull. Selv om vi ikke har oversikt over finansiering av skolebibliotekene, ser vi av oversikten over bemanning i skolebibliotekene at det ser ut som om kommunene i Nordland legger relativt mindre ressurser inn i skolebibliotekene både pr skole og pr elev sammenlignet med Norge som helhet. Det er tenkelig at dette kan ha med skolestrukturen i Nordland å gjøre, hvor en satsing på mange enheter gir relativt liten satsing pr elev og skole på bibliotek. Dette er i så tilfelle en bekymringsfull utvikling. Figuren viser helt klart at skolebibliotekene i Nordland sakker akterut, mens folkebibliotekene i Nordland har holdt stillingen vis a vis Norge, selv om vi også her har en nedgang. Langsiktige løsninger på dette området vil måtte involvere et sterkere samarbeid mellom bibliotek og skolevesen, både lokalt og regionalt. Nordland fylkesbibliotek vil måtte forsterke sin innsats overfor skolebibliotekene i den kommende planperiode ikke minst ved å arbeide for å få fram gode samarbeidsavtaler mellom folke- og skolebibliotekene.

Informasjon, opplevelse og kunnskap

Informasjon, opplevelse og kunnskap Informasjon, opplevelse og kunnskap Bibliotekplan for Nordland 2003 2006 Nordland fylkeskommune Kulturavdelingen Automatlageret, Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana. Informasjon, opplevelse og kunnskap

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE.

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Namsos kommune Kultursjefen Saksmappe: 2008/8187-1 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling 2008-2014. HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 91/14 Løpenr.: 16081/14 Saknr.: 13/2281-8 Ark.nr.: 060 &31SAKSARKIV Dato: 06.05.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Strategisk tenking og samarbeid for utvikling av bibliotek i vidaregåande skole Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Møre og Romsdal fylkesbibliotek Ei historie frå Møre og Romsdal Eit fylke

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 13/2916-4 Løpenr.: 7741/13 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Knut Werner Hansen BIBLIOTEKUTVIKLING OG STATISTIKK 2012 Fylkesordførers innstilling til v e d t a k: ::: Kultur-

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: 01.09.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer