Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Videreføring av samarbeidsavtale med MOT Utredning av kostnader - Hellemo Lukket/åpent Hovedutvalget skal i møte og jobbe med sektorplan PRO i forkant av budsjettbehandling for å sikre en kontinuerlig verdidebatt og forventningsavklaring på hva tjenesten kan yte. Denne er vedlagt. Etter ønske fra leder av hovedutvalget blir også KOSTRATALL nivå 1 for 2009 sendt ut til medlemmene av HSO, dette som grunnlag for budsjett og økonomiplan. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Fagavdeling for helse, sosial og barnevern Rødberg : Arkiv : 143 Saksmappe : 2010/25 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering høringsutkast MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg /10 Kommunestyret Saken gjelder: Revidering av kommunedelplan for habilitering og rehabilitering Fakta: Plan for (re) habilitering ble vedtatt i Habilitering og rehabilitering favner mange fagfelt og aktører. Kommunen plikter å ha en planmessig og samordnet tjeneste for brukere som har behov for slike tjenester. Det har siden oppstarten av rehabiliteringsarbeidet eksistert en tverrfaglig gruppe, Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), tidligere rehab-teamet, som skal koordinere rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Enheten skal ha en overordnet oversikt over behov, ressurser, planer, lovverk med mer. Enheten skal også sørge for at personer med behov for (re)habilitering får ivaretatt sine rettigheter, som f.eks. ansvarsgruppe, koordinator og individuell plan. Helse og Omsorgsdepartementet har gitt ut Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (St.prp.nr.1, kap 9). Den viser at det vil bli en økt nasjonal satsning på habilitering og rehabilitering, og det er et mål for departementet at rehabilitering skal få økt prioritet på alle nivåer. Helse og Omsorgsdepartementet ønsker gjennom denne strategien å styrke rehabiliteringsarbeidet på alle nivåer i samfunnet, slik at den kan gjenvinne sin posisjon i forhold til overordnede helse- og verdferdspolitiske målsetninger.

3 Saksbehandlers vurdering: Følgende personer har arbeidet med revidering av Kommunedelplan for Rehabilitering Sidsel Sekse, psykiatrisk sykepleier, PRO Gunvor Thorsrud sosial og ruskonsulent, HSB/NAV Merethe Rød Knudsen, pedagogisk konsulent, SBK Torild Fjøslid, leder hjemmetjenesten, PRO Christian Nelke, kommunelege I, HSB Anita Sevlejordet, kommunefysioterapeut, HSB Viola B.Loftsgård, kommunefysioterapeut, HSB Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering sendes ut til høring til overnevnte instanser. Innspill og tilbakemeldinger kan sendes eller fagavdelingen. Høringsfristen er satt til Etter innsamling av tilbakemeldingene skal høringsutkastet revideres i plangruppen og legges frem til politisk behandling.

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : B50 Saksmappe : 2006/862 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Videreføring av samarbeidsavtale med MOT MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg /10 Kommunestyret Saken gjelder: Kommunens samarbeidsavtale med MOT foreslås endret til ny avtale om lokalsamfunn med MOT, fra Fakta: Nore og Uvdal kommune har vært samarbeidskommune med MOT siden Det er barneverntjenesten i samarbeid med helsestasjon, videregående og ungdomskolen som påbegynte høsten 2006 utdanning for et forebyggende skoleprogram kalt MOT. Det er to personer som gjennomfører programmet i videregående skole og to i ungdomsskolen, en fra skolen og en fra fagavdelingen HSB. Erfaringen med arbeidet på Numedal Videregående Skole så langt viser at denne satsingen er med på å styrke ungdomsmiljøet i kommunen til en positiv utvikling. I 2009 ble det skolert to MOT informatører for ungdomskolen og oppstart med MOT programmet startet høsten Gjennom denne perioden har MOT hatt en stor utvikling både i faglig nivå og utbredelse, samtidig har Nore og Uvdal hatt noe utskifting av MOT-informatører. Det er kommunens egen oppgave å til en hver tid sørge for å ha MOT-informatører på både ungdomsskolen og videregående skole.. Nore og Uvdal kommune prioriterer arbeidet med ungdom høyt og jobber aktivt for å skape et godt oppvekstmiljø. MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. Gjennom MOTs holdningsarbeid og skolebesøk får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser. Målet er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

5 Avtalen som Nore og Uvdal kommune har med MOT i dag, er Samarbeidskommune med MOT. Denne avtalen forplikter kommunen kun til å følge MOT sitt program for ungdomsskolen og videregående skolen. MOT har etter hvert utviklet Lokalsamfunn med MOT-kommune for å bedre ivareta eierskap, satsing ut over skoletida og sikre at det finnes noen i kommunen som sikrer en kontinuitet. Dette gjøres ved å etablere en lokal MOT-leder i ledersjiktet i kommunen og en lokal MOT-koordinator som ivaretar den daglige drifta. Lokalsamfunn med MOT er en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung - formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. Lokalsamfunn med MOT- avtalen er en skriftlig avtale som undertegnes for kommunen av ordfører og lokal MOT- leder. Den inneholder blant annet forpliktelser og rettigheter samt informasjon om omfang og prisbestemmelser. Avtalen løper fra dato for avtaleinngåelse og kan ikke sies opp i løpet av de første 6 månedene med mindre det foreligger mislighold. Deretter er det 6 måneders gjensidig oppsigelsesrett. Saksbehandlers vurdering: MOT -informatørene i kommunen anbefaler på det sterkeste at arbeidet med MOT og en videreutvikling av dette får fortsette. Vi ønsker at barn og ungdom skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, som de selv kan være med å påvirke ved å ha MOT til å ta bevisste valg med positive holdninger. Forebygging er et systematisk arbeid med å endre holdninger og praksis hos både voksne og ungdom. I tillegg til gode offentlige tjenester, som helsestasjon, skole og kulturtilbud trenger vi tiltak til å løse utfordringer og problemer som ikke kan løses gjennom kommunale tjenester. Det som gjør MOT attraktiv som samarbeidspartner er at man ikke tar for seg vold, alkohol, mobbing, narkotika, uvettig kjøring m.v. som særskilte temaer,men man setter fokus på verdiene om menneskesynet hos ungdommene selv. Kjerneverdiene i alt forebyggende arbeid er i realiteten å vise mot; det å bry seg og det å tørre å si nei i en utfordrende ungdomstid. En samarbeidsavtale med MOT er et viktig verktøy for å nå viktige deler av kommuneplanens visjon og mål. Signeringen vil bety at Nore og Uvdal kommune i noe større grad får ansvaret selv for å sikre et godt MOT-arbeid i kommunen, deriblant ha oppfølgingen av aktive medspillere. Aktive medspillere er idrettslag og andre organisasjoner som inngår samarbeidsavtale med MOT og forplikter seg til å drive holdningsarbeid på fritidsarenaen. Stillingen som lokal MOT-koordinator er allerede ivaretatt av barnevernkonsulent, mens lokal MOT-leder ivaretas av fagsjef for helse, sosial og barnevern. Rådmannen sørger for at disse rollene til en hver tid er ivaretatt. Ordfører undertegner avtalen. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune viderefører samarbeidsavtalen med MOT. Dette betyr at kommunen forplikter seg til å bli et Lokalsamfunn med MOT. Signering av avtale vil med dagens nivå bety en årlig kostnad på ca. kr i kontingent. Dette håndteres innenfor avsatte budsjettmidler for området. Ordfører skriver under avtalen med MOT.

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : H31 Saksmappe : 2004/2283 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Utredning av kostnader - Hellemo MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg /10 Saken gjelder: Utredning av kostnader - Hellemo Fakta: Det henvises til hovedutvalgsmøte Sak: Tertial PRO/Sak vedrørende bruken av Hellemo Vedtak : Tjenestetilbudet ved Hellemo utredes økonomisk og faglig som egen sak til neste møte i Hovedutvalg Helse sosial og omsorg Saken er utredet og lagt frem for tillitsvalgte i møte Sykehusloven av 1969 fikk store konsekvenser for psykisk utviklingshemmede og for omsorgsinstitusjonene/åndsvakehjemmene. Åndssvakehjemmene var pr. definisjon sykehus, og ved denne lovendringen ble driftsansvaret flyttet fra staten til fylkeskommunene. Dermed var HVPU etablert. Fylkeskommunene startet et betydelig utredningsarbeid innenfor de enkelte sentralinstitusjonene for å finne veier til nedbygging og mindre enheter. Kravet om bedre boforhold, mer privatliv og høyere livskvalitet gav seg utslag i en jevnt synkende tendens for både størrelsen på institusjonene og antall beboere på de enkelte avdelinger.

7 Som resultat av en sterk kritikk av forholdene innenfor HVPU og en unaturlig sterk konsentrasjon av psykisk utviklingshemmede, ble sentralinstitusjonene lagt ned og erstattet av en åpen kommunal omsorg fra I 1991 kom loven som skulle sikre psykisk utviklingshemmede rettigheter på lik linje med andre samfunnsborgere På begynnelsen av 1990 tallet ble 5 psykisk utviklingshemmede overført til Nore og Uvdal kommune v/ Hellemohusene fra egne hjem, privat forpleining og sentralinstitusjoner. Pr august 2010 er det 3 psykisk utviklingshemmede som bor ved Hellemohusene. Brukerne er 70+. Den enkelte bruker leier sin bolig, leieforholdet reguleres av Husleieloven. Det er knyttet 4,27 årsverk direkte mot brukerne ved Hellemo. Dette utgjør i direkte lønnskostnader kr Beregninger følger som vedlegg 1. Alle med diagnose psykisk utviklingshemmede blir særskilt rapportert til Helsedirektoratet og utløser ekstra midler i rammetilskuddet årlig ca: kroner pr bruker under 16 år kroner pr bruker over 16 år Pr er det rapportert (se vedlegg 2) 3 brukere under 16 år 11 brukere over 16 år Hellemohusene eies og driftes av Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Driftskostnader knyttet mot bygningsmasse er ikke medtatt. Noen brukere har støttekontakt, dette driftes fra Fagavdeling Helse sosial og barnevern. Driftskostnader knyttet mot dette er ikke medtatt. Saksbehandlers vurdering: Brukere ved Hellemo er å betrakte som hjemmeboende. Tjenestetilbudet ved Hellemo driftes fra hjemmetjenesten. Tjenestetilbudet gis i forhold til den enkelte brukers behov, og reguleres av Lov om sosiale tjenester og Lov om kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet er godt innenfor sosial- og helselovgivningens krav til forsvarlighet, og ytes i tråd med Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting, og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Personalgruppen ved Hellemo er sårbar pga store stillingsstørrelser og få stillinger. Dette samt at enkelte brukeres medisinske tilstand krever at det alltid må være helsefaglig personell til stede stiller store krav til tjenesten i forhold til rekruttering ved ferieavvikling, og annet fravær, og det gir relativt store utgifter i forhold til overtid.

8 Rådmannens forslag til vedtak: Utredning av kostnader ved Hellemo tas til orientering. Vedlegg: 1. Utredning kostnader Hellemo 2. Rapporterte psykisk utviklingshemmede pr

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer