ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Konkurransen i pengespillmarkedet er vesentlig skjerpet i beretningsåret. Flere aktører konkurrerer i markedet, men ikke nødvendigvis på samme vilkår som de konsesjonsbelagte aktørene. Gjennom omstrukturering og et tett samarbeid med sporten, må Norsk Rikstoto forberede seg på nye utfordringer. Med våre unike produkter, sportens engasjement, og vår egen organisasjon, er vi forberedt på en ny fremtid.

2 Nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskregistrerte) Overføringer til aktive, hestenetto * 317,7 313,1 324,2 322,1 Overføringer til formålet totalt ** 593,1 601,1 609,6 604,2 * Arrangementstilskudd er reklassifisert til driftstilskudd ** Fellestjenester relatert til salgsapparatet er reklassifisert for å harmonisere tallmaterialet Omsetning Totalisatorspill totalt -2,7% 1,7% 4,0% 1,1% Spill utenfor bane -2,5% 2,0% 5,1% 1,8% Spill på bane - 6,7% - 2,7% - 13,8% - 7,6% STYRETS BERETNING Yarrah Boko har representert Norge med bravur internasjonalt. Foto: Eirik Stenhaug/Equus. Den generelle økonomiske usikkerheten i Europa festet grepet også om norsk økonomi i Kombinert med den generelle markedstrenden - hvor kunnskapsspill taper i konkurransen med lykkespill og hvor antall spillmuligheter i sportsspillene øker kraftig - gjør at Norsk Rikstoto i likhet med samtlige totalisatorselskaper i Europa sliter og rapporterer om redusert omsetning i spill på hest. Utviklingen i den norske forbrukers konsum økte i 2013 mindre enn på mange år. Forventninger om lavere økonomisk vekst og en økt privat sparing gjorde at de fleste aktører i forbrukermarkedet møtte utfordringer i Skjerpet konkurranse I sektoren pengespill har konkurrerende lisensierte og ulisensierte spillaktører det siste året fått frihetsgrader som bare for noen år siden var utenkelig. Denne situasjonen er utnyttet til å utvikle og innføre flere nye spill, og nye distribusjonskanaler er tatt i bruk. Dette har samlet ført til skjerpet konkurranse. Det vil derfor være av vesentlig betydning at Norsk Rikstoto de nærmeste årene også har ressurser som kan sikre markedsposisjonen gjennom gode og fremtidsrettede løsninger. Det er behov for en fornyelse både i produkt- og i distribusjonssortimentet. 2 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

3 Utenlandske bookmakere har i 2013 klart gjennom avtaler med kjente norske profiler å sette norsk spillpolitikk på dagsordenen. Gjennom dette grepet ble det oppnådd så vel økt oppmerksomhet, bred debatt om norsk spillpolitikk, så vel som bredere aksept for private profittdrevne aktører innen denne sektoren. Redusert markedsinnsats Godt hjulpet av betalt markedsføring rettet mot den norske forbruker, har de internasjonale aktørene i 2013 tatt markedsandeler i det norske spillmarked. Spesielt gjennom de reklamefinansierte engelskbaserte tvkanalene som er rettet mot den norske forbruker har de sikret seg en posisjon som var utenkelig bare for noen år siden. Investeringen har åpenbart betalt seg. Det anslås i dag at omsetningen av spill på utenlandske nettsider i 2013 var i området milliarder kroner *. Dette er en dobling i forhold til anslag som ble gjort for noen få år siden. *Kilde: Lotteritilsynets årsrapport Reklamestatistikken for 2013 bekrefter det samme - da markedsinvesteringer fra utenlandske spilloperatører har økt kraftig. I denne konkurransesituasjonen har Norsk Rikstoto ikke klart å holde tritt med de økte investeringene i markedsføring. Det samlede reklamekjøpet med pengespillbudskap rettet mot den norske forbruker økte med 15 prosent i De største aktørene har økt sin satsning betydelig, mens Norsk Rikstoto har funnet det nødvendig å redusere investeringene i betalt markedsføring med 18 prosent sammenlignet med Dette har påvirket utviklingen i den samlede etterspørselen etter våre spillprodukter, særlig i annet halvår av Tv-sendinger Norsk Rikstoto har i beretningsåret skiftet distributør av åpne tv-sendinger fra trav- og galoppsportens hovedbegivenheter. Fra medio april 2013 har TVNorge/Max vært sportens samarbeidspartner. I tillegg har NRK hatt rettigheter til distribusjon av sportens propagandadager som Oslo Grand Prix, Elitloppet, Norsk Derby og Klasseløpene. I tillegg til den tradisjonelle distribusjonen av tv-bilder er det inngått en egen distribusjonsavtale med VGTV. Utviklingen i mediaverdenen går fort. Norsk Rikstoto har en løpende evaluering av satsningen på tradisjonell distribusjon av opplevelser spesielt knyttet til vårt hovedprodukt V75. Utviklingen fra tradisjonell distribusjon til distribusjon av bilder gjennom IPTV har forsterket seg, med VGTV som en dominerende aktør innen vår sektor. Fra våren 2014 er det således besluttet at Norsk Rikstoto i hovedsak vil distribuere sine sport- og spillsendinger ved hjelp av IP-teknologi. Internasjonalisering Spill generelt og spill på hest spesielt er i ferd med å bevege seg fra den nasjonale til den internasjonale arenaen. Dette gjelder både distribusjon, konkurranse og tilbud av spillprodukter. I denne sammenhengen er det svært viktig at Norsk Rikstoto sammen med våre viktigste samarbeidspartnere klarer å utvikle attraktive, sikre og moderne spill som med høy omsetning og solide premiepotter kan rekruttere nye kunder og sørge for vekst. Den internasjonale delen av spillet kommer derfor til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Sterke allianser blir en brekkstang i forhold til å utvide kundegruppen, oppnå vekst i omsetningen og derigjennom øke overføringene til sporten. Markedssituasjonen forverret Kunnskapsspill taper i konkurransen med lykkespill - som kan friste med skyhøye gevinster - og attraktive sportsspill. Norsk Rikstoto - i likhet med samtlige totalisatorselskaper i Europa - opplever fallende omsetning i spill på hest. Det er etter Styrets oppfatning en utvikling som vi må leve med i årene fremover. Det europeiske spillmarkedet opplever dyptgripende strukturelle endringer, karakterisert med lavpriskonkurranse fra internasjonale spillselskaper i skatteparadiser med stor frihet til aggressiv markedsføring og produktlansering. Statlige spillselskap møter denne konkurransen med større gevinster og lansering av en rekke nye spill. Både de internasjonale spillselskapene og de statlige følger dette opp med massiv mediasatsing. Norsk Rikstoto hilser velkommen signalene fra den nye regjeringen om en eventuell liberalisering av det norske spillmarkedet med det formål å øke overføringene til sporten og de frivillige organisasjonene. Styret mener at Norsk Rikstoto har styrke og kraft til å møte en slik konkurranse under forutsetning av konkurranse på like vilkår. Det vil gi økte muligheter for mer midler til formålet. Organisasjonsendringer Mot slutten av 2012 reorganiserte Norsk Rikstoto med sikte på å rendyrke virksomheten til ansvarlige spill. Målsettingen var å styrke Norsk Rikstoto som spillselskap i et marked preget av stadig sterkere konkurranse. Reorganiseringen innebar at Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub tar fullt ansvar for løpsavvikling, drift av baner, premier og lignende. Norsk Rikstotos oppgave skal være å tilby attraktive spillobjekter for å kanalisere mer av spillelysten inn i ansvarlige former, slik at man får større inntekter til fordeling på formålene. Overføringer basert på resultater Arbeidet med å følge opp denne strategien har pågått gjennom Styret har blant annet sett behov for å fornye og utvide porteføljen av spill. Styret mener i tillegg at en omlegging av tilskuddsfordelingen til en etterskuddsvis ordning er en naturlig følge av den prosessen som nå er startet. Dagens ordning med forskuddsvis tildeling skaper konflikter og et unødvendig motsetningsforhold mellom ulike aktører innenfor hestesporten. Konfliktsnivået innad i sporten er uavhengig av om det positive eller negative avvik i tildelingene. En ordning med fordeling av faktisk overskudd vil gi et mer forutsigbart grunnlag for drift, og utvikling av sporten. Dette vil på en bedre måte synliggjøre rollefordelingen mellom spillselskapet og sporten. Med årlige tilskudd i størrelsesorden 600 millioner kroner vil en slik omlegging være krevende, men arbeidet med å vurdere ulike modeller er igangsatt. Lannem Silje og Ola M. Skrugstad kan juble over tidenes sesong av ei norskfødt kaldblodshoppe. Foto: Eirik Stenhaug/Equus. Teknologisk går utviklingen lynraskt, samtidig som distribusjon og produktutvikling internasjonaliseres. Spillmarkedene er trolig bare inne i første fase av den strukturelle endringsprosessen. Det er Styrets mål at Norsk Rikstoto skal mestre disse omstillingsutfordringene, slik at selskapet over tid både skal øke lønnsomheten, styrke konkurransedyktigheten og derigjennom øke bidraget til formålet. Det greier vi ikke å løfte alene, men gjennom økt internasjonalt samarbeid og alliansebygging. Naturlige samarbeidsområder er IT-utvikling, distribusjon, tilbud av spillprodukter med videre. Det er bare gjennom å bygge ut vår internasjonale plattform vi over tid kan sikre en sterk nasjonal forankring av et selskap som Norsk Rikstoto. Dette er et arbeid Styret vil legge full kraft bak i året som kommer. Dagens ordning med forskuddsvis tildeling skaper konflikter og et unødvendig motsetningsforhold mellom ulike aktører innenfor hestesporten 4 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

4 Flere breddeaktiviteter Styret har også sett på muligheten for å utvide formålene i retning av breddeaktiviteter innenfor hestemiljøet, og en sterkere satsing på dyrevelferd for å skape større interesse for Norsk Rikstoto i nye miljøer. Det er betydelige utfordringer på de nevnte områdene i dag, og et sterkere engasjement i en slik retning vil passe godt inn i Norsk Rikstotos profil og samfunnsoppdrag. Det er en forutsetning for en eventuell utvidelse at tilskuddene til dagens formål opprettholdes på minst samme nivå som i dag. Produkttilpasning Innovasjonsgraden for spillprodukter knyttet til trav- og galoppsport har vært begrenset de siste årene. Selskapet har gjennom dialog med konsesjonsmyndighetene over lengre tid gjort det kjent at det er et sterkt behov for produktutvikling. Det er derfor betryggende å vite at Norsk Rikstoto i beretningsåret har fått myndighetenes godkjennelse for å gå videre med produkter som Quinte+ og virtuelle spill. Begge disse produktene egner seg svært godt for lansering sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere. Særlig virtuelle spill vil gjøre oss i stand til å tilby spill på tider av døgnet vi hittil ikke har utnyttet. Disse nye spillene vil også bidra til å rekruttere nye spillere gjennom attraktive tekniske løsninger og med muligheten til å tilby spill i kjempepotter hver eneste dag. denne veksten. Sportens egenfinansiering har vært nedprioritert, og sportens egenfinansiering derav svært lav. Framtidsutsikter for sportens utbredelse, konkurransesituasjonen og de generelle konjunkturene tilsier at det ikke kan forventes økte økonomiske bidrag fra spillvirksomheten til sporten de nærmeste årene. Med de forventningene til vekst i disponible midler til drift, utvikling av anlegg og overføring til formålet, må landets totalisatorbaner innstille seg på en kraftig omlegging og større andel av egenfinansiering de nærmeste årene. Virksomheten i alle ledd av vår sport må kommersialiseres. Internasjonalisering Konkurransen i spillmarkedet har økt betydelig de siste årene. Dette har gitt seg utslag i fokus på spillets betingelser i markedet, men også det samlede tilbud. Hestesportens kunder har for lengst forlatt et spill mønster noen timer på ettermiddagen. Etterspørselen etter gode spillprodukter som underholdning øker i en stadig større del av det tilgjengelige tidsvindu. Parallelt med denne trenden er stadig færre norsktrente hester tilgjengelig for de totalisatorkjørende trav- og galoppbaner. I beretningsåret var det samlet sett starthester (5752 trav/ 611 galopp) som gjorde samlet starter ( trav/ 2712 galopp). Dette er det laveste nivå på tolv år. For å kompensere denne utviklingen - og for å sikre gode og forsvarlige spillprodukter, økte Norsk Rikstoto tilbudet av spill til internasjonale arrangementer i beretningsåret. Tillatelsen for denne delen av virksomheten er begrenset til samarbeid med tilsvarende formålsbetjenende selskaper i utlandet og da spesielt ATG AB i Sverige. I 2013 formidlet Norsk Rikstoto spill for totalt kroner til slike arrangementer, en økning på 6,35 prosent sammenlignet med Tilsvarende spilte utenlandske totalisatorselskaper for kroner til tilsvarende norske arrangementer. Styret er av den oppfatning at Norsk Rikstoto som spillselskap primært skal tilby et godt spillprodukt basert på norske arrangementer. Like viktig er det at markedet tilbys supplerende produkter med spesiell vekt på arrangementer hvor norske ekvipasjer deltar. Spillet Til tross for den norske enerettsmodellen hvor Norsk Rikstoto er tildelt konsesjon for totalisatorspill på hest, er konkurransen i spillmarkedet tøffere enn noen gang. Europa har bare de siste fem årene gått fra å være dominert av regulerte markeder til et nasjonalt lisensieringssystem. Til tross for den norske modellen, har markedet i Norge i stadig større grad åpnet seg. Internasjonale spillselskaper har fått stadig bedre innpass i det norske pengespillmarkedet. Kapasitetstilpasning Norsk Rikstotos hovedoppdrag er å sørge for en optimalisering av overføringer til de formålene vi er satt til å betjene. I perioden har de samlede premiepengene i totalisatorløp økt med 56,9 prosent *. Den generelle lønnsveksten i landet i samme periode har vært 42,6 prosent. Denne utviklingen til tross sliter så vel trav- som galoppsporten med rekruttering av nye aktive hesteeiere - og Norsk Rikstoto som spillselskap med å få nye kunder. Nøkkeltall viser riktignok en økning i antall starthester, men de aktive hestene starter sjeldnere, og det blir færre hester per løp. Dette er dessverre med på å forringe vårt spillprodukt over tid. *Kilde: DNT statistikk. Med den produksjonsstrukturen vi har på norske travog galoppbaner er det ingen tvil om at sporten i dag har vesentlig høyere produksjonskapasitet i form av anlegg enn hva produksjonsmidlene i form av starthester kan bære. Skal sunn økonomisk utvikling bibeholdes, må det en produksjonstilpasning til i sporten i nær fremtid. Finansieringen av sporten Dagens finansieringsmodell for trav- og galoppsporten er basert på mangeårig vekst i spillet. Så vel spillselskapet som sportenes organisasjoner har hatt stor nytte av Derbydagen på Øvrevoll er galoppfolkets festdag. Foto: Eirik Stenhaug/Equus. 6 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

5 Reklamestatistikken for 2013 taler sitt tydelige språk, og Norsk Rikstoto sakker akterut i denne stadig tøffere konkurransen. Norsk Rikstoto ser fram til konkurranse såfremt den er på like vilkår. Våre konsesjonsmyndigheter bør derfor snarest vurdere innføring av et regime som primært sikrer ansvarlighet i pengespillpolitikken. Derfor er Norsk Rikstoto opptatt av å ha et sterkt trygghetsregime rundt spillerne og offentlig kontroll med spillene. Videre må Norsk Rikstoto i dette markedet gis de samme mulighetene til å utvikle attraktive spill som spesielt sikrer inntektene til de formålene vi er satt til å betjene. Norsk Rikstoto ser fram til konkurranse, såfremt den er på like vilkår Rikstotoklinikken Bjerke AS Stiftelsen Norsk Rikstoto definerte i 2007 dyrevelferd som en del av den oppgaven som inngår i vårt samfunnsoppdrag. Gjennom overtagelse og opprustning av Rikstotoklinikken Bjerke AS har Stiftelsen utviklet et veterinærtilbud som fyller et tomrom mellom den private ambulerende veterinærtjenesten og veterinærklinikken ved Norges Veterinærhøyskole. Gjennom blant annet døgnkontinuerlig vaktordning tar hospitalet et stort ansvar for dyrevelferden i et stort geografisk nedslagsfelt. Norsk Rikstoto og dens stiftere mener at Rikstotoklinikken Bjerke som kompetansesenter og 24 timers vaktordning er viktig for å ivareta hestevelferden i Norge. Dialogen opp mot vårt fagdepartement har så langt ikke avstedkommet noen løfter om tilskuddsordninger på linje med andre offentlige tilbud. Norsk Rikstoto ser det imidlertid som en viktig oppgave å opprettholde dette tilbudet så lenge det av våre stiftere er definert som en oppgave som faller inn under vårt formål. Det fremtidige omfanget av denne virksomheten avgjøres således av så vel muligheter for økonomisk bærekraft, som sportens egne prioriteringer. Stiftelsen Norsk Rikstoto tilførte virksomheten kr 2,2 mill. i 2013 til inndekning av utenom kommersielle oppgaver ved klinikken. Kundegruppene som bruker hospitalets spesialister innen kirurgi, kiropraktikk, indremedisin, rygg- og halthetsutredninger, samt bruk og tolking av røntgen - og ultralydbilder, kommer fra alle hestesportsmiljøer - også utenom trav- og galoppsporten. I 2012 og 2013 har Rikstotoklinikken Bjerke gjennomført en prosess med fokus på optimal utnyttelse av kompetanse og utstyr, samtidig som alle administrative oppgaver er i ferd med å forenkles og gjøres smartere. I tillegg benyttes spisskompetanse og smarte løsninger hos hospitalets eier. Som en konsekvens av disse prosessene, har behovet for administrative ressurser blitt betydelig redusert. I 2014 vil jakten på de daglige forbedringene fortsette med uforminsket styrke. Resultat og egenkapital Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde en omsetning fra spillvirksomheten på kr millioner i beretningsåret. Dette er 104,3 millioner kroner lavere (2,69 prosent) enn omsetningen var i Totalkapitalen var pr på 267,7 millioner kroner, 27,0 millioner kroner lavere enn ved utgangen av Den udisponerte egenkapitalen i forhold til årets spilleinntekter etter gevinstutbetaling var 4,4 prosent. Egenkapitalen var ved årets slutt 53,8 millioner kroner, tilsvarende 20,0 prosent av totalkapitalen. Styret vurderer egenkapitalen som tilfredsstillende, men legger betydelig vekt på å tilpasse driftskostnader og fremtidige utdelinger til formålet, for slik å oppnå at egenkapitalen og stiftelsens soliditet styrkes. Stiftelsens likviditet er tilfredsstillende og blir løpende fulgt opp. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen er tilstede. Årets underskudd kr 8,8 mill. dekkes av annen egenkapital. Finansiell risiko Stiftelsen har begrenset finansiell risiko. Stiftelsens virksomhet utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og i annen valuta er begrenset både i tid og omfang. Stiftelsen har utlån til selskaper tilknyttet hestesporten på til sammen 21,4 millioner kroner. To låneforhold fra henholdsvis 2003 og 2008 til henholdsvis Øvrevoll Galopp AS og Bjerke Travbane AS er behandlet etter samme retningslinjer som øvrige låneforhold til driftsselskapene. Lånesøknader større enn en million kroner blir forelagt stiftelsens styre og avgjøres etter retningslinjer for internfinansiering. Lånerammen for denne type lån er begrenset oppad til to millioner kroner per selskap. Med bakgrunn i selskapets resultatutvikling og målsettinger om likviditetsgrad i vedtatte planer, vil det i tiden som kommer i større utstrekning bli søkt løsninger om ekstern finansiering. Formuesforvaltning Stiftelsen forvalter på vegne av driftsselskapene og sentralforbund en stor andel av de omløpsmidlene som er opparbeidet i selskapene. Plassering av overskuddslikviditet følger stiftelsens plasseringsstrategi og hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelsesloven 18. De samlede plasseringene er ved utgangen av beretningsåret begrenset grunnet intern finansiering til øvrige selskaper i hestesporten. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer. Styret er av den oppfatning at Stiftelsens formue og øvrige aktiva er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Arbeidsmiljø Per er det 107 fast ansatte, Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Sykefraværet var i 2013 på 7,6 prosent, hvorav 7 prosent var langtidsfravær på mer enn 3 dager. Korttidssykefraværet er på 0,6 prosent og er uforandret fra året før. Det samlede sykefraværet har økt med 2,5 prosentpoeng sammenlignet med Stiftelsen Norsk Rikstoto legger forholdene til rette for at alle ansatte skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling. I arbeidet med rekruttering legger vi vekt på faglige kvalifikasjoner, dokumenterte resultater, ferdigheter og utviklingsmuligheter. Stiftelsen legger til rette for at alle ansatte har like muligheter uavhengig av rase, hudfarge, religiøs tilhørighet, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder eller andre karakteristika. Kvinneandelen blant de ansatte var per på 34,6 prosent, 0,6 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt året før. Miljørapportering Produksjon og distribusjon av papirbasert trykksaker til enkelt kunder og kommisjonærer påvirker det ytre miljø. Stiftelsen har gjennom årene gjort investeringer for å redusere omfanget av slikt materiell. Digitaliseringen av informasjonsunderlag knyttet til spillvirksomheten og en dreining av omsetning fra fysiske til elektroniske kanaler gjør behovet for trykt materiell redusert. Denne utviklingen er forventet å forsterke seg i de kommende årene. Øvrige aktiviteter Equus Informasjon og Media AS er hestesportens eget informasjonsselskap, 100 prosent eid av Stiftelsen Norsk Rikstoto. Equus Informasjon og Media har en rekke ulike oppgaver. Primæroppgaven er å drifte Norsk Rikstotos hjemmeside på nett, og sørge for at det til enhver tid er relevant redaksjonelt innhold og spillutløsende stoff på selskapets hjemmeside. Det er redaksjonelle artikler til alle kjøringer som Norsk Rikstoto tilbyr spill til. På årsbasis produseres et sted mellom 2600 og 3200 redaksjonelle saker på Rikstoto.no. I tillegg produseres cirka 300 artikler til bruk i Norsk Rikstotos ulike nyhetsbrev. Equus Informasjon og Media AS er forvaltere av tvavtalen Rikstoto har med VGTV/IMG og det øvrige produksjonsapparatet. Equus Informasjon og Media AS er med på redaksjonsmøter og er med på å gi redaksjonell input både til sendinger på VGTV og Rikstoto Direkte. Videre jobber Equus Informasjon og Media AS med den omdømmebyggende biten av hestesporten. Equus jobber hardt for å få gjennomslag for redaksjonelle saker om både trav- og galoppsporten. Målinger utført av mediebyrået Opoint, viser at denne jobbingen begynner å gi svært god uttelling. I både 2011 og 2012 ble Equus arbeid og gjennomslag i riksaviser/lokalaviser/større nettsteder målt til et tosifret antall millioner. Foreløpige målinger for 2014 tyder på at inneværende år blir et rekordår. Equus Informasjon og Media AS har også hatt som oppgave å gjennomføre produksjonen av Norsk Rikstotos årsrapport i samarbeid med et eksisterende designbyrå. Fra og med 2014 vil Equus ta over en større del av ansvaret for årsrapportens innhold, samt produksjon. Equus Informasjon og Media har tre heltidsansatte, en 80 prosent stilling, samt fire frilansere. Utfordringer Med den økonomiske situasjonen i Norge som bakteppe og de spesielle utfordringene spillbransjen står ovenfor, har stiftelsen og derav formålsmottagere en utfordrende fremtid foran seg. Skal Norsk Rikstoto kunne møte de forventningene som er stilt til virksomheten, må det også fra myndighetenes side gis rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle virksomheten i konkurranse med andre aktører med offentlig godkjenning i det norske markedet. Hestesportens eget spillselskap så vel som sporten må være seg denne utfordring beredt. Dette vil innebære at en forventet strukturendring må materialisere seg innenfor alle deler av virksomheten for å frigjøre en enda større andel av de midlene spillet skaper. Videre må Norsk Rikstoto som spillselskap ha forsterket fokus på inntjening, gjennom å gi våre kunder et best mulig spillprodukt. Dette innebærer tøffere krav til kvalitet på spillproduktene, og det må forventes en større grad av internasjonalisering av både sport og spill. 8 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

6 VI ER NORSK RIKSTOTO DE FLESTE KUNDER HAR ET FORHOLD TIL NORSK RIKSTOTO NÅR DE HAR EN V75-BONG I HÅNDEN, MEN HVEM ER VI? DET ER ET STORT MASKINERI SOM SKAL TIL FOR Å SIKRE EN NESTEN DØGNKONTINUERLIG DRIFT 365 DAGER I ÅRET - I ET SELSKAP SOM OMSETTER FOR FORMIDABLE 3,7 MILLIARDER KRONER. Kundestøtte I markedsavdelingen finner vi de dyktige medarbeiderne på kundestøtte, som besvarer henvendelser fra kunder og kommisjonærer, fra tidlig morgen til sent på kvelden, alle ukedager. Den første du møter i Hestesportens Hus er Bente Bakken. Hun jobber i resepsjonen, og er Rikstotos ansikt og stemme utad. Kommersiell seksjon Høsten 2013 kom kommersiell seksjon til verden. Den tidligere salgs- og markedsseksjonen ble slått sammen med forretningsutvikling, kundestøtte, spill- og serviceavdelingen. Seksjonen har ett felles mål Kunden i fokus. Her ligger ansvaret for alt salg av hestespill. Reklame skal lages, videreutvikles og være på lufta til rett tid. I tillegg designes og tilpasses budskap til alle våre interne flater. Med over 5000 skjermer ute hos våre 1674 kommisjonærer, i tillegg til nettbutikken rikstoto.no og mobil, gjelder det å holde tunga rett i munnen, slik at rett informasjon til enhver tid ligger ute. Våre kommisjonærer og totalisatorbaner har alle terminaler som skal vedlikeholdes og serves. Våre teknikere sørger for at denne delen blir ivaretatt. Nye kommisjonærer kommer til og noe faller fra. I 2013 fikk vi 102 nye kommisjonærer, mens 106 ble nedmontert. Spillavdelingen sørger for at våre kunder har noe å spille på, og er hjernen bak terminlisten - i samarbeid med sportsorganisasjonene. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Dagens spilltilbud er mange, fra lunsj - til de fleste av oss går og legger oss, 364 dager i året. Forretningsutvikling har fokus på ny teknologi og nye produkter, og er en meget viktig enhet i seksjonen. 10 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

7 IT, drift og utvikling Norsk Rikstoto er en helelektronisk bedrift som ikke har noe å selge dersom strømmen går, eller det oppstår tekniske problemer. IT, drift og utvikling sørger for at den elektroniske plattformen til enhver tid er solid og at nye produkter utvikles og implementeres. Equus Hestesporten har et heleid medieselskap som heter Equus Informasjon og Media. Selskapet forvalter Rikstotos TV-avtaler, og sørger for redaksjonelle saker på Rikstotos hjemmeside. Equus jobber også for å bedre hestesportens omdømme ved å spre hestesport til en rekke redaksjoner rundt om i Norge. Økonomi I en stor organisasjon som Norsk Rikstoto, må noen sørge for at det er orden på økonomien. Seksjonen overvåker pengeflyten og økonomistyringen i hestesporten. Økonomi gjør også en rekke oppgaver for mange av banene og for sentralforbundene. Rikstoto Direkte (RD) Norsk Rikstoto har en egen TV-kanal som distribueres til kommisjonærer, private abonnenter og som vises på vg.no (onsdag, lørdag og lunsjtrav). RD sender døgnkontinuerlig og tilbyr live-sendinger til de aller fleste omgangene Norsk Rikstoto tilbyr spill til. Redaktør Thomas Gjelsaas og hans stab står på året rundt. Vaktleder Gjennomfører en streng overvåkning av at alt spill går riktig for seg i løpet av hele dagen hos Norsk Rikstoto. Vaktleder følger med på at tidspunkter, banekoder og spilleformer er korrekte, og at alt spill gjennomføres i henhold til spillreglementet. 12 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

8 ET EVENTYR UNDER ØRKENSOLEN DET ER TIDLIG MORGEN I ABU DHABI. ØRKENSOLEN ER OPPE. DET SAMME ER VERONIKA ASKE. HUN RIR I FRONT PÅ EN AV SJEIKENS HESTER. BAK FØLGER DET FLERE. 28-ÅRINGEN HAR STARTET DAGENS JOBB. En gang styrte hun ponnier. Rundt og rundt på Hovland. Nå har hestene og Veronika vokst. Jenta fra Hvarnes og Larvik har klatret opp på hesteryggen langt unna både Vestfold og Øvrevolls trygge lekegrind der hun vant sitt første løp på Melody Boy i I Abu Dhabi har hun funnet både kjæreste og et lite kongerike, bokstavelig talt. - Man lever bare en gang, sier Veronika med et forklarende glimt i øyet. Hun har lagt Rikstoto Direktemikrofonen på hylla og gitt drømmen og eventyret en sjanse. Tekst: Tom W. Johannessen/Equus Foto: Eirik Stenhaug/Equus Luksusliv for firbeinte Den tidligere RD-reporteren kan ønske velkommen til et anlegg som er både storslagent og funksjonelt. Her lever de firbeinte et luksusliv: To svømmebasseng, ett av langbanetypen, med aircondition. Spa, tredemøller og to veterinærer. Et femstjerners hestehotell. Verken mer eller mindre. Vår Veronika er assistenttrener for kjæresten; sørafrikanske Ernst Oertel. Sammen trener de hestene til sjeiken og hans sønn. Seniorsjeikens fulle navn er H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President i De forente arabiske emirater. Han har både makt, olje og penger. Ingen ukjent kombinasjon. Utgiftene strekker neppe til. Plasseringen på Forbes-listen over verdens rikeste er da også høy. Abu Dhabi, hans land og rike, har halvannen millioner innbyggere og ni prosent av verdens oljereserver. Her er alle nullskatteytere. Sheikh Khalifa, som er tilbake i virksomhet etter et slag i februar, bruker en bitteliten del av formuen på araberhester. Det er sønnen, militærutdannende Sheikh Sultan, som er eier av fullblodshestene. I samme familie; Sheikh Mansour, en annen hesteeier med en veleksponert fotballinteresse: Han har gitt Manchester City finansielle muskler og vel så det. Hestene er kultur i Midt-Østen. «De kommer med vinden», sier sagnet og historien. I dag er 72 firbeinte, 61 av dem er arabere, under kommando og oppsyn av parhestene Oertel og Aske. Status og respekt Veronika er kjent for å være «calm around the horses». Hun kan dessuten sitte riktig på en hest. Det er med på å gi status og respekt hos de ansatte. De er 32 rødkledde i tallet. En kvinnelig veterinær, resten er menn. Og alle er indere. Som kvinne i en tøff bransje i et land som ikke er Norge, har den opparbeidede respekten vært helt nødvendig. - Til å begynne var det et problem at hun var kvinne. Nå har hun snudd det til en fordel, sier Ernst Oertel. Han er hovedtrener og som nevnt Veronikas kjæreste. De møttes da Veronika red et araberløp i Dubai i fjor. På hesten Swyft ble hun nummer to. - Det er han som er grunnen til at jeg er her, fleiper Veronika og gir et klapp til Swyft. En liten favoritthest i den store samlingen. I et land som ikke er Norge har den opparbeidede respekten vært helt nødvendig. Programlederfortid Veronika var et kjent programlederansikt for travog galoppsendingene på Rikstoto Direkte. Og på TVNorge-kanalen MAX før overgangen til Abu Dhabi. Det bor fortsatt en talentfull programleder i assistenttrener Aske. Erfaringen og utdannelsen i medie- og kommunikasjon lar seg ikke begrave. Men under ørkensolen hviler den. Her får hun brukt andre kunnskaper og andre egenskaper. - Veronika tar seg av logistikk og personalansvar. Dessuten er hun god til å bandasjere hester, sier hovedtrener Oertel som følger treningsrundene fra et åpent bilvindu. Et benbrudd gjør at foten foreløpig plasseres på gasspedalen, ikke i stigbøylen. Morgentrening rammet inn av sand og sol. Forholdene er flotte, men av og til blåser det opp til sandstorm. Og oftere er solen mer enn stekende. Treningsrundene er mange, og jobben er tøff. 14 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

9 Veronika Aske på mektige Meydan Racecourse i Dubai, en hovedscene i verdensgaloppen. På World Cup-dagen hadde Oertel-stallen fire starthester. Han legger ikke skjul på at Veronika er en tøffing. - Men det er mer arbeid enn hun trodde, sier han, halvveis leende, og får et bekreftende nikk fra damen høyt til hest. Hun lever foreløpig i dagen og lite i morgendagen. Hestene er barna foreløpig - Barn? Tja. Jeg tenker ikke veldig mye på det akkurat nå. Hestene er vel barna mine, funderer Veronika som ikke legger skjul på hun også ofrer noe for å være å leve ut drømmen. - Det sosiale livet er ikke all verden. Jeg er riktignok på løp fire ganger i uken og møter folk. Men, nei. Det blir ikke det samme som å være hjemme i Norge. Jeg savner venninnene mine. Det blir mye Skype, internett, facebook. Så savner jeg norsk mat. Julen ble ikke helt den samme uten. Jeg ringte rundt for å skaffe, men uten hell. Det er også dårlig med norsk smågodt her, ler Veronika som imidlertid har fått smakt på litt av hvert annet det siste halvåret. Ikke minst suksess. Teamet, «vi er et team», kunne hente championatpokalen for Emiratene i En skinnende bekreftelse på jobben som er gjort. Seiersantallet stoppet på 46, i fjor ble det 31 besøk på seremoniplass for hestene til sjeiken og sønn. Dagen og jubelen var stor da pokalen ble hentet på hovedscenen i Dubai. Men nedturer lurer alltid i en bransje der resultatene forsvinner fort fra ferskvaredisken. På World Cup-dagen i Dubai, den siste lørdagen i mars, havnet fire starthester i baktroppen. Helt i baktroppen. Jeg savner venninnene mine... Det er også dårlig med norsk smågodt her 16 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

10 Veronika foran teamet som teller over 30. Stallfargen er som man ser rød. - Veronika har opparbeidet seg respekt, sier Ernst Oertel. Sommer og ørkensol - Alt gikk galt, oppsummerer Veronika som er kommet til en helt annen galoppverden. Med helt andre ressurser. Under Meydan Racecourse i Dubai, hovedbanen i De forente arabiske emirater, er det underjordiske stallganger. Og litt Star Wars-omgivelser når man kommer opp i hetluften, bokstavelig talt. Kontrasten til idylliske, men nedslitte Øvrevoll, Norges eneste galoppbane, er som natt og dag. - Et blivende sted? spør vi og ønsker en titt inn i glasskulen. - Jeg tar en dag ad gangen, svarer hun og gjør seg klar til månedene der ørkensolen dominerer himmelen alene. Det betyr at hestene må sales opp klokken før varmebølgen skyller inn. Hardt og varmt arbeid venter: - Man lever bare en gang. Og det er jo ikke alle som har på CV en at de jobber for presidenten. Jeg står på, og det er mye å gjøre, men jeg ser egentlig ikke på dette som noen jobb, sier Veronika, en norsk Askepott i sjeikeland. Ernst Oertel og Veronika Aske. De møttes da hun red et araberløp på hesten Swyft i Dubai i fjor. Fakta: Navn: Veronika Aske Alder: 28 Sivilstatus: Samboer med Ernst Oertel Fødested: Larvik Bosted: Abu Dhabi Yrke: Assistenttrener for 72 araber- og fullblodshester. Stallen tok årets championat i De forente arabiske emirater med 46 seire Tidligere yrkeserfaring: Programleder for trav- og galoppsendingene på Rikstoto Direkte og TVNorge-kanalen MAX Første seier som amatørrytter: Melody Club, Øvrevoll ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

11 TRAVFRELSTE SKIGUTTER DE ER LAG- OG ROMKAMERATER PÅ LANGRENNSLANDSLAGET. SJUR RØTHE OG PÅL GOLBERG BRUKER IKKE BARE DAGENE I SKISPORET. DET GÅR LITT TID TIL RIKSTOTO DIREKTE, INNLEDER SKIGUTTA. Tekst: Tom W. Johannessen/Equus Foto: Eirik Stenhaug/Equus Sjur Røthe og Pål Golberg har begge blitt travfrelste. Det var spenningen rundt spillet som drev interessen. Da vi fikk våre første eierinteresser i en hest ble følelsen enda sterkere. Sjur fikk meg interessert, og i dag er det en hobby jeg bruker tid på daglig, forteller Golberg rundt bord 241 på Bjerke Travbane. Det er onsdag, damenes aften, men blikket til langrennsløperne er rettet mot løpsbanen. Jeg var ofte med på en V75-bong med min onkel. Men det var først for et par år siden at jeg begynte å kjøpe Rikstoto Direkte på nett. Trav er en perfekt hobby å koble av med mellom trening og renn, forteller Røthe. Det koker litt I dag er guttene medeiere i to travhester. Enjoythewinner S.C. - som står i trening hos Jan Kristian Waaler - har allerede gjort solide innsatser i V75- løp. Nylig gikk langrennsguttene til anskaffelse av en ny traver i form av Flaming Star E.P. som Bo Westergaard skal trene. Følelsen når en hest du selv eier skal starte er veldig spesiell. Det kan sammenlignes med å gå store skirenn, men samtidig er spenningen litt annerledes. Under et renn har vi jo normalt full kontroll over kropp og følelse. På Travbanen har vi null kontroll og er mer nervøs før start. Det koker litt når du hører Kurt Hella roper «femti», forteller Røthe. «Femti»-ropet til Hella er legendarisk. Det er slike ting som er med og fascinerer og øker en interesse i oppstarten. Banereferentene har en unik evne til å formidle løpene. Jeg ser gjerne løp om igjen når Espen Edvardsen er på topp på Biri. Eller når Kurt Hella tar av under Jarlsberg Grand Prix eller Påsketravet, skyter Golberg inn. Du er en liten kaldblods Tonen er lett og ledig rundt bordet. Vi leverer en bong, men ryker allerede i V65-innledningen. Guttene tar det ikke så tungt. Vi ber dem beskrive hverandre som langrennsløpere på travspråket. Golberg er en varmblods. Han er rask ut, kan bli stri underveis og bør derfor ha ryggløp i det lengste. Med det rette opplegget, speeder han fort ned oppløpet, flirer Røthe. Golberg kontrer direkte. Du er en liten kaldblods, da. En som duger i alle grunnlag. Røthe kan henge med i all slags tempo med en rygg å gå i, forteller Golberg. Man merker at guttene har tenkt på dette tidligere. 20 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

12 Ønsker å trene hest I jakten på noen tips var guttene nede i stallområdet på Bjerke før stevnestart. I prat med trenere merkes det at trening av hest er noe som fascinerer. Treningsmetoder innenfor trav- og langrennsporten kan sammenlignes, til tross for at det stor forskjell på et menneske på kilo og en travhest på kilo. Vi har en teori at det med riktig intensitet- og mengdestyring kan det overføres mye kunnskap fra langrennsporten inn i travet. Det hadde vært moro å forsøkt å trene hest, forteller Røthe. Ville dere kjørt hesten i trening? Klart jeg ville satt meg opp bak hestene alene. Til tross for at jeg er ganske allergisk, lyder det fra Golberg. Hesten må være snill, legger Røthe til. Det kan virke som en hest trener veldig lite, sammenlignet med oss som går på ski. Vi forstår at det er tyngre belastning på en travhest, men jeg tror vi hadde økt mengdetreningen, samtidig som treningen ville være prosentvis vært lettere, forteller Røthe. Vårens store mål er å få på plass en tur til Stockholm siste helgen i mai. Elitloppet er det løpet vi ønsker å oppleve «live» her i Europa. Det ultimate er kanskje Hambletonian, men i 2014 forsøker vi å reise til Stockholm. Stemningen på Solvalla er unik, forteller alle. Slikt må oppleves. Oslo Grand Prix er allerede plottet inn i kalenderen. Det hadde vært stort med Yarrah Boko til start. Det er hesten vi liker aller best, sett bort fra de vi har eierandeler i. Kanskje kan Support Justice, Thai Broadway og Mr. X.F. Royal være med også. Det gror godt i norsk travsport om dagen, og det er utrolig morsomt å være en del av dette miljøet, avsluttet guttene samstemte. DE FORSKJELLIGE HESTESPILLENE V75 V75 er Norsk Rikstotos hovedprodukt. Det arrangeres fortrinnsvis på lørdager, men andre ukedager tas også i bruk ved behov. Spillet går ut på å finne riktig vinner i syv utvalgte løp. 60 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne, og det er tre premiekategorier: Syv, seks og fem riktige. Premiepotten fordeler seg med 40 prosent til syv, 20 prosent til seks og 40 prosent til femmerpotten. Rekkeprisen er 50 øre. V65 V65 går ut på å finne vinneren i seks utvalgte løp. 65 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne, og rekkeprisen er en krone. Premiepotten fordeler seg likt på seks og fem. V5 V5 går ut på å finne vinneren i fem utvalgte løp. Rekkeprisen er en krone. Om ingen har alle fem riktige, fordeles premiepotten på alle med fire riktige. 65 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. V4 V4 går ut på å finne vinneren i fire utvalgte løp. Rekkeprisen er to kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Trippel går ut på å finne de tre første hestene i mål i riktige rekkefølge. Minste rekkepris er to kroner. 70 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Duo Duo går ut på å finne de to første hestene i mål i riktig rekkefølge. Minste rekkepris er ti kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Tvilling Tvilling går ut på å finne de to første hestene i mål i vilkårlig rekkefølge. Minste rekkepris er fem kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne, Vinner Vinner går ut på å finne vinneren i hvert enkelt løp. 80 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne, og minste rekkepris er fem kroner. Plass Plass går ut på å finne en hest som ender blant de tre fremste i mål. Minste rekkepris er fem kroner, og 80 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Dagens Dobbel Dagens Dobbel går ut på å finne vinneren i to utvalgte løp. Minste rekkepris er fem kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne De to langrennsessene har også blitt hesteeiere. 22 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

13 NORGE 2013 Kommentar til tabellen: Dette er en oversikt over antall vinnere, omsetning og kommisjonærer per fylke. Norsk Rikstoto hadde en totalomsetning på Vi skapte vinnere dette året*. Antall kommisjonærer var De finnes ca hester i Norge og hesteeiere** 10 hester = 1 årsverk, dermed arbeidsplasser *** Antall hesteiere pr fylke er beregnet etter den prosentvise fordeling av folkemengde pr fylke. Etter rapporten oppskatter vi antall hester pr eiere til cirka 2,5. Dette kan delvis styrkes gjennom tabell 10. Antall hester per fylke blir da hesteiere per fylke ganger 2,5. Dette er et estimat, og ikke noen eksakt vitenskap. Antall årsverk som er knyttet til hesteaktiviteter inkluderer alt fra ansatte i sporten, kommisjonærer, veterinærer, sadelma er, forprodusenter, funksjonærer ved avvikling løp og annet. Fylke Antall vinnere Omsetning Antall komm Hestefakta i fylket Folkemengde Hest i trening Antall hesteeiere pr fylke Akershus Årets Derby-vinner, Support Justice, trenes her Aust-Agder Landets mestvinnende kaldblodshest Moe Odin bor her Buskerud Yarrah Boko er oppstallet i Vestre Ådal Finnmark Landets nordligste travtreningsbane ligger i Pasvik Hedmark Kriterievinner Amir B eies og trenes i Søre Osen Hordaland Det arrangeres over 500 løp hvert år på Bergen Travpark Møre og Romsdal Stjernehestene Mr. Moxy og Zoot Spin kom fra Elnesvågen Nordland Landets nyeste totalisatorbane ligger i Bodø Nord-Trøndelag Seiersmaskinen Bork Rigel er fra Vanvikan Oppland Unikumet Lannem Silje er fra Dovre Oslo Bjerke Travbane er landets hovedarena Rogaland Folkets hest, Rex Rodney, var fra Rogaland Sogn og Fjordane Årets mest-seirende hest, Ulsrud Tea, er fra Dalsøyra Svalbard Det er to kommisjonærer som selger hestespill her Sør-Trøndelag Jomar Blekkan passerte triumfer i Telemark Her samles tusenvis av mennesker hvert år under Påsketravet på Klosterskogen Travbane Troms Myr Faksen, Nord-Norges beste traver noensinne, er fra Troms Vest-Agder Kaldblodskongen Tekno Odin trenes på Sørlandets Travpark Vestfold Kuskechampion 2013, Vidar Hop, bor på Vear, nær Jarlsberg Travbane Østfold Storløpsvinneren Steinlager hørte til Momarken Travbane Antall hester pr fylke Antall årsverk pr fylke *antall vinnerkuponger utbetalt i 2013 ** kilde Hest, hestehold og foring, Jostein Vik og Maja Farstad/2012 *** kilde HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) 24 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

14 OMSETNING 2013 Totalt spill på hest i ,5 mill kr Avgifter 139,7 mill kr 3,7 prosent av brutto omsetning. Norsk Rikstoto betaler 3,7 prosent av brutto omsetning i statsavgift. Det ble spilt på hest for nesten 3,8 milliarder kroner i Norge i Dette var en nedgang fra året før, hvor det ble spilt på hest for kroner. Omsetningen fordelte seg på følgende områder: Kommisjonæromsetning 2 230,3 mill kr Internettspill 1 371,5 mill kr Baneomsetning 172,7 mill kr Total netto inntekt til hestesporten 1 083,9 mill kr Norsk Hestesenter: 27 millioner Driftsstøtte til DNT og NJ: 108 millioner (72 millioner utbetalt i premier, inngår i summen på 314 millioner) Forskningsrådet: 2 millioner Hvordan pengene brukes Gevinster til spillere 2 550,9 mill kr I snitt betalte Norsk Rikstoto ut nesten 68 prosent av hver omsatt krone i premier til spillerne. Spillerne kunne kvittere ut mer enn 2,5 milliarder kroner. Mest hentet de i V75, 514 millioner kroner, men også i V5 (432 millioner) og V65 (426 millioner) hentet spillerne store penger. Utbetalt i hestepremier 314 mill kr I ordinære løp ble det utbetalt kroner i premier til hesteeierne. I V75-løp ble det utbetalt kroner i premier til hesteeierne. Andre utgifter Provisjoner: 207 millioner (kommisjonærer, Internett, avgift nordisk spill) Administrasjonskostnader: 117 millioner (personal, leie, biler, se note 7) Markeds-, salgs- og mediekostnader: 150 millioner (se note 8) Provisjoner til driftsselskapene: 198 millioner 26 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

15 BANENE DET VAR I 2013 ELLEVE HELÅRS TRAVBANER, OG EN GALOPPBANE. BANENES TOTALE INNTEKTER HAR I 2013 BLITT REDUSERT MED PREMIEMATRISEN, SOM FRA OG MED 2012 I SIN HELHET OVERFØRES DIREKTE TIL SENTRALFORBUNDENE, DNT OG NJ. PREMIER UTBETALT AV BANENE I 2013 ER EGENFINANSIERING UTOVER PREMIEMATRISEN. Banespill Eget banespill har i 2013 blitt redusert med 6,3 prosent i forhold til Det er en større tilbakegang enn i 2012, men det er dels store regionale forskjeller. Banespill har hatt følgende utvikling: Regionspill De tolv totalisatorbanene hadde i 2013 inntekter fra NR på alt hestespill region, som omfatter de kommisjonærene som ligger i regionen, spill fra sin løpsbane og spill på Internett i sin egion. Salgsoppfølging mot kommisjonærene er fra og med 2010 i regi av NR, med landsdekkende tiltak og kampanjer. Resultat banene Inntekt: Endring NOKX000 NOKX000 % Fra NR - provisjoner ,4 % Fra NR - bidrag avskrivning og finans ,8 % Andre inntekter ,2 % Sum ,3 % Kostnad: Driftskostnader ,5 % Premier ,0 % Avskrivning og finans ,6 % Skatt ,5 % Sum ,8 % Resultat etter skatt Den viktigste inntektskilden for banene er provisjon fra NR av alt hestespill i regionen. I tillegg gir NR et bidrag som skal dekke avskrivninger og finans, iverksatt før 1. januar Hvem var best, eget banespill 1. Forus ,0 % 2. Momarken ,7 % 3. Biri ,8 % 4. Øvrevoll ,1 % 5. Jarlsberg ,8 % 6. Bjerke ,8 % 7. Drammen ,9 % 8. Sørlandet ,5 % 9. Klosterskogen ,0 % 10. Bergen ,5 % 11. Leangen ,0 % 12. Totonor ,8 % Rangering av banene etter spillutvikling Det totale spillet oppviser stor variasjon. Det var Bjerke, Leangen og Momarken som hadde størst økning i Denne omsetningen omfatter alt spill i regionen, kommisjonærspill, Internetspill og spill på egen bane. En rangering av regionene etter endring i spill i 2012 gir følgende resultater: Rangering etter regionsomsetning 1. Bergen ,0 % 2. Biri ,8 % 3. Leangen ,2 % 4. Sørlandet ,5 % 5. Øvrevoll ,8 % 6. Momarken ,0 % 7. Jarlsberg ,2 % 8. Klosterskogen ,6 % 9. Totonor ,8 % 10. Bjerke ,2 % 11. Drammen ,3 % 12. Forus ,4 % 28 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

16 Omsetning 2013 NOKX000 Utviklingen i 2013 etter spilleprodukter og spillested gir følgende tall: Antall løpsdager Baneomsetning total Omsetning i 2013 V75 V4/V5/V65/V64 DD V/pl/tr/duo BANESPILL Bjerke Øvrevoll Momarken Biri Drammen Jarlsberg Klosterskogen Sørlandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespill Kommisjonærspill og spill på Internet Totalt spill Investeringer I 2013 ble det investert mill. kr. 11,4 mot mill. kr. 40,4 i NR s investeringer i 2013 er fordelt på følgende poster: Investeringer: NOKX000 Nettverk og sikkerhet PC og datautstyr Transportmidler 109 Kontorinventar 32 Byggningsmessige utbedringer 100 Kommisjonærprosjekt Produktutvikling Sum Resultatregnskap 2013 Beløp i kroner. 1. januar desember Noter Driftsinntekter Omsetning fra spill Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Gevinster, avgifter og provisjoner Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjon til kommisjonærer og andre distribusjonskostnader Sum netto inntekter Spilleoperative kostnader Administrasjonskostnader 5, 7, Markeds-, salgs- og mediekostnader Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9, Driftskostnad før konsesjonskostnader Resultat før konsesjonskostnader og kostnader knyttet til formålet Konsesjonskostnader og kostnader knyttet til formålet Resultat ordinær drift Kostnader vedrørende organisasjonsendringer Kostnader selvpålagte tiltak Sum kostnader selvpålagte tiltak Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansielle poster Årsoverskudd / årsunderskudd(-) Disponering av årsresultat Overført fra selvpålagte mediatiltak 0 0 Overført fra selvpålagte premiefond og publikumsfasiliteter 0 0 Overført til (-)/fra annen egenkapital Sum disponert ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

17 Balanse 2013 Beløp i kroner. 31. desember Beløp i kroner. 31. desember Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Programvare Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Finansielle anleggsmidler: Lån til driftsselskap og datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Øvrig langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer: Beholdning drifts- og reklamemateriell Fordringer: Fordring på kommisjonærer og spillere 11, Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Noter Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Premiefond Utjevningsfond i henhold til spillereglement Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Etableringslån kommisjonærer Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig offentlige avgifter Skyldige premier og strykninger Gjeld hestesporten Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 31. desember 2013/ 26. februar 2014 Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto 32 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

18 Kontantstrømoppstilling Beløp i kroner. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat Gevinst ved salg av driftsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varelager Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på andre lånefordringer Investering i aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Øvrig langsiktig fordring mot kommisjonærer Endring i etableringslån kommisjonærer Endring ved annen langsiktig gjeld Utbetaling til selvpålagte egenkapitaltiltak 0 0 Netto likviditetsendring fra finansiering Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v NOTER 1. Regnskapsprinsipper Alle tall er i norske kroner (forkortet tkr) om ikke annet er angitt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Konsolideringsprinsipper Stiftelsen Norsk Rikstoto eier 100% av aksjene og stemmerettighetene i selskapene Norsk Riksspill AS, Equus Informasjon og Media AS og Rikstotoklinikken Bjerke AS. Datterselskapene har forretningskontor i Oslo. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da virksomheten i datterselskapene ikke har betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling per 31. desember 2013 og 31. desember 2012 samt resultat av virksomheten i regnskapsårene som da ble avsluttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet til den operasjonelle virksomheten er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte stiftelsen og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing Leasingavtaler som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, behandles som en finansieringsavtale (finansielle leasing). Alle andre leasingavtaler behandles som leieavtaler. Ved finansiell leasingavtale behandles driftsmidlet som eiendel i balansen. Eiendelen avskrives over levetiden. Motposten behandles som gjeld. Ved finansiell leasing består leasingkostnaden av en rentedel og en avdragsdel. Rentedelen behandles som finanskostnad og avdragsdelen reduserer gjelden. Ved leasing som klassifiseres som leieavtale (operasjonell leasing) foretas ingen oppføring i balansen om det ikke er tale om forskuddsbetaling. Leien klassifiseres som driftskostnad. Finansielt instrument, sikring Stiftelsen Norsk Rikstoto har betjeningsavtaler på lån mellom DnB NOR Bank ASA og Bjerke Travbane, Øvrevoll Galopp, Sørlandets Travpark og Bergen Travpark. I 2006 ble det inngått en kontantstrømsikring gjennom en 10-årig renteswapavtale på 50% av samlet lånesaldo på avtaletidspunktet. Det er i tillegg til renteswapen på lånene med betjeningsavtale i oktober 2011 inngått renteswapavtale på lån til prosjekt lagspill. Denne renteswapen er 100 % av lånesaldo tkr. Lånets løpetid er lik renteswapavtalens løpetid lik 5 år. Lånet er utbetalt i 2 rater med tkr i november 2011 og mai Sikringsinstrumentet er ikke balanseført. Gevinst og tap resultatføres terminvis ved realisasjon. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 34 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

19 Driftsinntekter Inntektsføring av spilleomsetning skjer når løpene er avviklet. Andre driftsinntekter regnskapsføres når ytelsen er levert/ utført. Finansinntekter Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Driftskostnader Utgifter kostnadsføres i den periode tilhørende inntekt er opptjent (sammenstillingsprinsippet) eller behandles som en periodekostnad og kostnadsføres når den er påløpt Varebeholdninger Lager av innkjøpt reklamematriell er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Ukurante varer blir kassert fortløpende. Fordringer Fordringer på kommisjonærer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Usikrede fordringer er tapsavsatt til 100 %. Pensjoner Stiftelsen har en kollektiv (sikret) pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en innskuddsplan, dvs. at selskapet ikke har ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. I tillegg har stiftelsen en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den regnskapsføres som en innskuddsordning i tråd med Finansdepartementets konklusjon om at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP-ordningen. Stiftelsens forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. For ansatte som har valgt å ta ut AFP etter gammel ordning, føres den kapitaliserte verdien av stiftelsens egenandel i balansen som pensjonsforplikelse. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 2. Omsetning All omsetning fra spill blir ført i Stiftelsen Norsk Rikstotos regnskap og de 12 driftsselskapene får provisjonsinntekt av spill i sin region (i tkr). Omsetning Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner, se note Netto spilleinntekter Omsetningen i 2013 og 2012 fordelte seg på følgende produkter med utbetalt gevinst til spillerne: Omsetning Gevinster Omsetning Gevinster V V V DD V V Trippel Vinner Plass Tvilling DUO Sum Gevinstandel 67,58% 67,33% 3. Andre driftsinntekter Bongavgift Øvrige Inntekter Sum Provisjoner Til Kommisjonærer Provisjon internettspill og avgifter nordisk spill Sum Lønn/honorarer Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, uten arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall årsverk Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Økningen fra 2012 til 2013 skyldes at premien i 2012 primært ble finansiert via pensjonsfond. Av 107 ansatte jobber 81 for Norsk Rikstoto direkte. 13 regionskonsulenter og 4 knyttet til sportssystemet jobber for sporten direkte, men er finansiert av Norsk Rikstoto, totalt 124 årsverk. Resterende 9 ansatte arbeider for sentralforbund og enkelte driftsselskap innen regnskap og økonomi, disse blir finansiert av sentralforbund og aktuelle driftsselskap. Følgende godtgjørelser er gitt til stiftelsens ledende personer: (Angitt i hele kroner) 2013 Ytelser til ledende pers. Adm. direktør Styret Rådet Lønn / honorarer Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Møtegodtgjørelse utover fast honorar Ytelser til ledende pers. Adm. direktør Styret Rådet Lønn / honorarer * Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Møtegodtgjørelse utover fast honorar *Herav kr som etterbetaling for Revisor ( Angitt i hele kr. Beløp inkl. mva.) Lovpålagt revisjon Honorarer for andre tjenester: - andre attestasjonstjenester avgiftsrådgivning bistand årsregnskap og annen bistand annen bistand Sum honorarer for andre tjenester Spilleoperative kostnader Stevneveterinær- og doping kostnader Stevneveterinær- og doping kostnader Driftsmateriell Sum Administrasjonskostnader Personalkostnad Leiekostnader Honorarer Rekvisita Biler Reiser Forsikring Tap på fordring (note 11) Sum ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

20 8. Markeds-, salgs- og mediekostnader Markeds og salgskostnader Mediekostnader Sum Immaterielle eiendeler Balanseførte systemutviklingskostnader Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Avgang avskrivninger Avskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivningssatser: 33 % - 12,5 % Økonomisk levetid 3-8 år Avskrivningsplan Lineær Sportssystemet forventes å ha en levetid på åtte år, og avskrives i denne perioden. 10. Varige driftsmidler Utstyr til kommisjonærprosjekt, leaset 11. Tap på fordringer Konstaterte tap i 2013 utgjorde tkr 150. Endringer i avsetning til tap på fordringer tkr 391. Netto inntekt i regnskapet tkr Se note 1 vedrørende prinsipper for avsetning. Maskiner, installasjon og inventar Bygning og påkostning leide lokaler Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Avgang avskrivninger Avskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivningssatser: 20 % % 3-20 % Økonomisk levetid 5-8 år 4-5 år 5-30 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Total 12. Konsesjonskostnader og kostnader knyttet til formålet Overført til aktive Provisjoner til DS Premiematrise Herav utbetalt til premier V75 premier Til Norsk Hestesenter Driftsstøtte til DNT, NJ Herav utbetalt til premier Herav totalt utbetalt til premier Bidrag til avskrivning og finans Sum tilskudd Spesifikasjon av enkelt poster: Kostnader knyttet til hestehold Transporttilskudd V75 premie Sum Driftsstøtte fastsatt av Stiftelsen Norsk Rikstoto Det Norske Travselskap Norsk Jockeyklub Sum Transporttilskudd Sum Norsk Hestesenter Landbruks- og Matdepartementet har fastsatt driftsstøtten til Norsk Hestesenter. I tillegg er det bevilget tkr til Forskningsrådet. Bidrag til avskrivning og finans Ved innføring av ny inntektsfordelingsmodell for hestesporten 1/ ble deler av provisjonsinntektene til driftsselskapene øremerket premiematrisen. Beregningsgrunnlaget for bidraget til avskrivning og finans ble utvidet til Kostnader selvpålagte tiltak Kostnader vedørende organisasjonsendringer er i 2013 belastet resultatregnskapet med tkr Dette er kostnader som ikke regelmessig vil forekomme pr år og er derfor skilt ut på egen linje fra administrasjonskostnader. Omstillingskostnader Tilskudd til Rikstotoklinikken Bjerke AS Sum Lån til driftsselskap og datterselskap Driftsselskap Lån til Momarken Toto AS Lån til Øvrevoll Galopp AS Lån til Bergen Travpark Lån til Bjerke Travbane Datterselskap: Lån til Rikstotklinikken Bjerke AS Sentralforbund: Det Norske Travselskap Sum Lånet til Momarken Toto AS har en løpetid til Lån til Bergen Travpark AS har en løpetid til Lån til Bjerke Travbane har en løpetid til og Alle disse er sikret med motregning av provisjonsinntektene ved misslighold. Lån på tkr til Øvrevoll Galopp AS er sikret ved pant i Øvrevollanlegget, og har en løpetid til Lån til Rikstotoklinikken Bjerke AS er tkr et ansvarlig lån. Avdragstiden på lånene er ikke fastsatt. 38 ÅRSRAPPORT 2013 NORSK RIKSTOTO NORSK RIKSTOTO ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet ÅRSRAPPORT 2013 Konkurransen i pengespillmarkedet er vesentlig skjerpet i beretningsåret. Flere aktører konkurrerer i markedet, men ikke nødvendigvis på samme vilkår som de konsesjonsbelagte aktørene.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer