MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Kommunehuset Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: 28/10 29/10 30/10 31/10 32/10 33/10 34/10 Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN NOREHAMMEREN - OMRÅDE A HAMMEREN BEHANDLING 08/422 AV KLAGER PÅ PLANVEDTAKET L12 2 SØKNAD OM TILTAK - ENDRET PLASSERING AV HØYDEBASSENG FOR 08/400 SNØPRODUKSJON L /744 DELINGSSAK 178/1 GNR 178/1 7 SØKNAD OM DELING AV 10/48 GRUNNEIENDOM GNR 213/1 11 KONSESJON - ENDRE GRANUM OG LINDA FALKENHAUG GRANUM 10/319 GNR.197 BNR.8 V04 &18 15 NÆRINGSAREAL TIL 08/198 FORBRENNINGSANLEGG REISELIVSPLAN / STRATEGI FOR MIDT10/334 BUSKERUD. U64 20 Vedlegg til sak 29/10: Høydebasseng Vedlegg til sak 34/10: Reiselivsplan Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: L12 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/422 Saksnr.: 24/09 92/09 82/09 28/10 REGULERINGSPLAN NOREHAMMEREN - OMRÅDE A HAMMEREN BEHANDLING AV KLAGER PÅ PLANVEDTAKET Saken er ikke ferdig fra saksbehandler ved utsendelse av møtedokumenter, og vil bli ettersendt. Til saksliste 2

3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/400 Saksnr.: 89/08 126/08 29/10 SØKNAD OM TILTAK - ENDRET PLASSERING AV HØYDEBASSENG FOR SNØPRODUKSJON Vedlegg: Plassering av bassenget, vedlegg 1 Tegninger av bassenget med snittegninger, vedlegg 2 (Vedleggene er samlet i eget dokument) Saksopplysninger: Historikk: Norefjell Skisenter fikk i sak 89/08 tillatelse til å anlegge dam nord for Fjellheisen, på høyde med startbua for OL utfor Dammen skulle brukes til reservoar for snøproduksjon. Som vilkår for tillatelsen var det forutsatt at det skulle gjennomføres forskriftsmessig sikring og besørges rask reetablering av vegetasjonen. I forbindelse med detaljprosjektering viste det seg at prosjektet ble svært omfattende med behov for tilkjøring av store mengder masser for å tilfredsstille de krav som er til slik fyllingsdam. Tiltakshaver søkte om å endre planene. Endringen bestod i å grave/sprenge seg ned istedenfor å fylle opp. Bassenget skulle fortsatt plasseres nord for Fjellheisen. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde saken til uttalelse og hadde ingen merknader til tiltaket. Formannskapet vedtok i sak 126/08 å utsette behandlingen av saken for innhenting av ytterligere opplysninger. Følgende opplysninger skulle framskaffes før behandling: - eksakt plassering av anlegget inntegnet på kart - eksakte tegninger av anlegget med snittegninger - avklaring av massedeponiplass søker tiltakshaver om å anlegge bassenget noe lenger nord-øst enn tidligere omsøkt. Bassenget vil ligge rett syd-vest for heishuset ved Ravnåsheisen. Bassengets størrelse og tekniske utforming blir som beskrevet i sak 126/08. Søknaden om endret plassering er begrunnet med: - betydelig kortere tilførselsledning fra vanninntaket fram til bassenget. Dette medfører at overløpsledningen, dvs grøfta/rørledningen der overløpsvann skal ledes blir kortere og medfører mindre terrenginngrep - at bassenget trekkes lenger bort fra naturlig turterreng og skiløyper. Dette vil estetisk være en Til saksliste 3

4 KRØDSHERAD KOMMUNE fordel, terrenginngrepene blir mer begrenset og eksisterende vei til Ravnåsheisen kan benyttes til massetransport informerte administrasjonen søker om at formannskapet ville ha saken til behandling og søker ble bedt om å framlegge detaljerte tegninger som viser tiltaket, samt vise inngrepet som skal gjøres og hvordan det vil se ut når det er ferdigstilt mottok administrasjonen bekreftelse fra søker på at mer informasjon ville bli oversendt mottok vi en mer detaljert søknad. Denne søknaden hadde følgende dokumentasjon: - plassering av bassenget - tegninger av bassenget med snittegninger - avklaring av massedeponiplass ble søker tilskrevet om videre saksgang. Søker ble bedt om å fremlegge ny erklæring fra grunneierne om at planlagt plassering er i orden (plasseringen er endret siden tidligere oversendte erklæring fra Snersrudsameiet). Denne erklæringen er så langt ikke mottatt. Administrasjonen er kjent med at avtale med grunneierne er under utarbeidelse. Samtidig ble søknaden sendt til vurdering hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedrørende evt krav til sikring, Fylkesmannen og NVE (ihht krav satt i brev fra NVE, datert , ved tidligere vurdering av søknad). Administrasjonen hadde møte med søker og ble informert om følgende: - massedeponering (Overskuddsmasser skal legges i eksisterende alpintraseer i Fjellheisen og ned mot sentralomådet. Massene skal fylles ut i svanker og skråhelninger slik at løypene blir planere og lettere å snølegge/preparere.) - bassenget vil ha en dybde på 10 meter, det vil skrå svakt fra vannkanten - bassengets volum vil være m3 (ca 200 m lang * 40 m bred*10 m dyp) - det vil kunne ta 3 år å etablere vegetasjon i området som blir berørt (mest mulig av eksisterende vegetasjon tas av i anleggsperioden og legges tilbake for å revegetere) bassenget vil ha åpen flate om vinteren (det etableres som et bobleanlegg for å sikre drift gjennom vinteren) det anlegges en driftsvei rundt bassenget pumpehus på 15 m² skal bygges mellom alpinhytta og bassenget, endelig plassering kommer seinere Administrasjonen har mottatt følgende vurdering fra DSB, det vises til e-post datert 30.03: Slik saken fremstår, har ikke DSB verken regelverk eller oppgaver som gir grunn til å gå konkret inn i en sak som dette. Formentlig kan det være bestemmelser etter pbl som kan være aktuelle. På den annen side vil jeg peke på at de fleste regelverk er funksjonsbaserte og peker mot at kommune/eier/virksomhet må vurdere risiko og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risiko. Dette synes å være relevant i denne saken også. Fylkesmannen har bekreftet at de kan avgi sin uttalelse mandag eller tirsdag Til saksliste 4

5 KRØDSHERAD KOMMUNE NVE har ikke gitt noen tilbakemelding. Administrasjonens vurdering: Norefjell Skisenter fikk i sak 89/08 tillatelse til å anlegge dam nord for Fjellheisen, på høyde med startbua for OL utfor Dammen skulle brukes til reservoar for snøproduksjon. Som vilkår for tillatelsen var det forutsatt at det skulle gjennomføres forskriftsmessig sikring og besørges rask reetablering av vegetasjonen. De endringene som er omsøkt gjelder anleggets plassering. Vannreservoaret søkes plassert rett syd-vest for heishuset ved Ravnåsheisen. Bassengets størrelse og tekniske utforming blir som beskrevet i sak 126/08, som formannskapet tidligere har behandlet og innvilget. Søknaden om endret plassering er begrunnet med: - Kortere tilførselsledning fra vanninntaket fram til bassenget. Overløpsledningen blir kortere og medfører mindre terrenginngrep. - Bassenget trekkes lenger bort fra naturlig turterreng og skiløyper. - Terrenginngrepene begrenses og eksisterende vei til Ravnåsheisen kan benyttes til massetransport. Dette er argumenter som, etter administrasjonens vurdering, er positive for tiltaket. Anlegget blir plassert i et område der terrenget skrår på en slik måte at særlig skiløpere/alpinister som kjører utenfor preparert løype kan komme i området. Forsvarlig sikring er derfor nødvendig. Administrasjonen har ikke mottatt vurderinger fra NVE og Fylkesmannen. NVE har ikke besvart henvendelsen og heller ikke vår oppfordring om å gi tilbakemelding om når deres uttalelse vil foreligge. NVE hadde første søknad til behandling og vedtok, ihht sitt brev datert , at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven 8.8. ved behandling av søknad om å bygge fyllingsdam (som var mer omfattende). Fylkesmannens vurdering er ventet tirsdag Da Fylkesmannen hadde saken om vannuttak og vannreservoar i Veslebølingen til uttalelse i 2008, konkluderte Fylkesmannen med at tiltaket ikke ville ha vesentlig virkninger for allmenne interesser og at han derfor ikke hadde merknader til at det planlagte vannreservoaret blir behandlet som del av arealbruksformålet for alpin-/skiaktivitet på Norefjell. Det forventes heller ikke nå at Fylkesmannen har innvendinger til tiltaket. Forslag til vedtak legger bl.a dette til grunn. Fylkesmannens vurderinger oversendes formannskapets medlemmer på e-post så snart de foreligger. Det tas forbehold om at det må settes tilleggsvilkår for tillatelsen. På denne bakgrunn oversendes saken til politikerne for behandling i møtet Rådmannen anbefaler formannskapet å gjøre følgende vedtak: Søknad om bygging av vannreservoar til snøproduksjon innvilges i henhold til søknad om endring av prosjektet. Norefjell Skisenter er ansvarlig for sikring av området sommer og vinter. Vannressurslovens 5 om aktsomhet og 41 om nedlegging av Til saksliste 5

6 KRØDSHERAD KOMMUNE vassdragsanlegg gjelder for bruk av vannkilde. Tilltatelsen gis under følgende forutsetninger: - at erklæring fra grunneierne om at planlagt plassering er i orden framlegges før igangsettingstillatelse - at Fylkesmannen ikke har innvendinger til tiltaket - at NVE ikke har innvendinger til tiltaket Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 1. Sikring av området sommer og vinter skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser i PBL 83 Basseng, brønn og dam m/kommentarer og Teknisk forskrift 7 48 Sikkerhet mot drukning nr Det skal gjennomføres tiltak for at naturlig vegetasjon raskt gjenopprettes. 3. Det forutsettes at kommunen skal godkjenne rehabilitering av terrenget i etterkant. Til saksliste 6

7 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 178/1 Arkivsaknr.:09/744 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 30/ DELINGSSAK 178/1 Vedlegg: Kart: 1:1000 Saksopplysninger: Søker Bente Ringnes eier av Vassendrud Nordre gnr.178 bnr.1 og bnr. 4 i Krødsherad søker om å fradele 600 m2 fordelt på to parseller. Eiendommen Vassendrud Nordre ligger 1 km nord/vest for Krøderen sentrum. Eiendommen består av 110 daa dyrket mark (bortleid), daa produktiv skog og daa anna utmark, til sammen daa. Søker ønsker å selge/fradele 2 parseller. Parsell I til Geir Bottolfs, gnr.178 bnr. 28 og parsell II til Jørn Halvorsen, gnr.178 bnr.27. Begge på 300 m2. Begge ønsker å utvide sine tomter ned mot fjorden og rydde opp i strandkanten. Bebyggelsen til tomtene ligger i dag på nedsiden av riksveg 280. Parsellene som ønskes fradelt ligger mellom husene og fjorden. Planstatus: Omsøkt areal er LNF- område i kommuneplanen. Saksbehandling: Vedtak skal fattes på selvstendig grunnlag i henhold til Plan- og bygningsloven. Søknad om deling er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, i tillegg er søknaden behandlet etter bestemmelsene i gjeldene kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, 1., 2. og 3. ledd: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Til saksliste 7

8 KRØDSHERAD KOMMUNE Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdering etter jordloven. Det er ingen miljømessige eller driftsmessige ulemper. Fradeling av parsellene kommer ikke i konflikt med jord- og skogbruksaktiviteter. Det vokser i dag tett kratt på området. En fradeling vil kunne bidra til at området åpnes mot fjorden. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Det er satt opp et bolighus på tomtene langs riksveg 280. Størrelsen på tomtene er i utgangspunktet grei. Grensa ned mot fjorden settes slik at den følger strandlinja ved normalvannstand. Reguleringsinntekter og fiskerettigheter vil fortsatt tilhøre Vassendrud Nordre. Ytterligere detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. Fradelingen strider for øvrig ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Dette er bekreftet i søknaden. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er ikke i strid med gjeldende kommuneplan. Rådmannens kommentar: Som det framgår av ovenstående er tomtene i utgangspunktet tilstrekkelig store. Det er således ikke konkret behov for tomteutvidelse. Tomteeierne har imidlertid ønske om tomt helt ned til Krøderfjorden. Pr. i dag er områdene nedenfor eiendommene bevokst med tett kratt. En åpning mot fjorden vil være positiv både for eierne og for fjordfarerne. Til saksliste 8

9 KRØDSHERAD KOMMUNE Tomteeierne må imidlertid gjøres klart oppmerksom på byggegrenser mot fjorden, og at det ikke kan settes opp installasjoner som stenger for allmennhetens frie ferdsel langs fjorden. Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Formannskapet viser til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling og godkjenner fradeling av to parseller, fradelingen er forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Formannskapet viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av to parseller mot Krøderfjorden fra gnr. 178 bnr.1 og bnr. 4 til gnr. 178, bnr. 27 og gnr.178 bnr. 28 i Krødsherad kommune. Før fradelingen fullføres, stilles krav om dokumentasjon på at reguleringsinntekter og fiskerettigheter fortsatt skal tilhøre hovedbølet Vassendrud Nordre. De nye tomteeierne gjøres oppmerksom på gjeldende byggegrense mot Krøderfjorden, og at det ikke kan settes opp installasjoner som stenger allmennhetens frie ferdsel langs fjorden. Til saksliste 9

10 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 10

11 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 213/1 Arkivsaknr.:10/48 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 31/ SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Vedlegg: Kart: 1:3296 Saksopplysninger: Søker Per Gulbrand Ringnes eier av Ringnes skog gnr. 213 bnr. 1 i Krødsherad søker om å fradele en tomt med påstående hus. Eiendommen Ringnes skog ligger nord-vest i Krødsherad kommune på grensa til Flå. Eiendommen består av produktiv skog daa og annen utmark daa. Søker ønsker å selge/fradele Mentsekåk også kalt Jacobsplassen. Dette er ca. 1 da. Bebygd med ei lita tømmerstue og uthus. Trygve Gigernes som eier eiendommen Fjellstad Bruk gnr.312 bnr.18 som ligger rundt Mentsekåk ønsker å kjøpe. Grunnen til dette er at all atkomst må skje gjennom tunet til Gigernes og dette vanskeliggjør evt. utleie og bruk. Beliggenheten tilsier at dette blir en del av Fjellstad Bruk. Planstatus: De omsøkte tomt ligger i LNF-sone i kommuneplan. Saksbehandlingen: Søknad om deling er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, i tillegg er søknaden behandlet etter bestemmelsene i gjeldene kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, 1., 2. og 3. ledd: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste Til saksliste 11

12 KRØDSHERAD KOMMUNE som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdering etter jordloven. Det er ingen miljømessige eller driftsmessige ulemper. Fradeling av tomtene kommer ikke i konflikt med skogbruksaktiviteter. Fradelingen er etter jordbrukssjefens mening forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomten har påstående hus som har vært i bruk som fritidsbolig. Sannsynligvis har stedet vært husmannsplasser under Ringnes gård fra tidligere tider. Tomtens areal er bebygd og arealets størrelse på tomten er 1 daa. Størrelsen på tomten er i utgangspunktet greit. Detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. Fradelingen strider for øvrig ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. I henhold til 66 skal det tinglyses adkomst til tomten fra vei.. Tomten sammenføyes med gnr. 312 bnr. 18 og 66 i Pbl kommer derfor ikke til anvendelse. Vilkår for fradeling blir at tomten sammenføyes med gnr. 312 bnr. 18. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Nabo til tomtene er egen eiendom. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er ikke i strid med gjeldende kommuneplan. Til saksliste 12

13 KRØDSHERAD KOMMUNE Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Formannskapet viser til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling og godkjenner fradeling av en tomt, fradelingen er forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Formannskapet viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av en tomt med påstående hus på inntil 1 daa fra gnr. 213, bnr. 1 i Krødsherad kommune. Formannskapet setter som vilkår at tomten sammenføyes med gnr.312 bnr. 18. Til saksliste 13

14 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 14

15 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: V04 &18 Arkivsaknr.:10/319 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 32/ KONSESJON - ENDRE GRANUM OG LINDA FALKENHAUG GRANUM GNR.197 BNR.8 Vedlegg: Kartutsnitt (Konsesjonssøknad, kjøpekontrakt og verditakst finnes i mappa og kan om ønskelig ses på møtet) Saksopplysninger: Endre Granum søker konsesjon på kjøp av landbrukseiendommen Grimeli gnr.197 bnr.8 i Krødsherad. Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøpesum er satt til kr ,Eiendommen ligger på Grimeliskogen. Arealets størrelse er på 352 daa, derav 320 daa skog, 27,5 daa jordbruksareal og 5 daa annet areal. Bygninger: På eiendommen står det bolighus, stabbur og låve. Søker: Endre Granum født Søker har tidligere erfaring fra gårdsdrift ved arbeid hos Truls og Martin Raaen i Krødsherad. Søker ønsker i første omgang å videreføre skogsdriften samt overta driften av dyrket mark. Etter nødvendige søknader med mer ønsker søker å legge om driften på eiendommen til hjortefarm samt noe Inn på tunet virksomhet. Jord- og skogbrukssjefens vurdering: I dag består eiendommen (i flg. skogbruksplan av 2009) av 325 daa. Skog: Skogen består av en teig rundt gårdstunet. Produktiv skog: 289 daa Uproduktiv skog: 36 daa Totalareal skog 325 daa Beregnet årlig tilvekst er 112 m3. Anbefalt årlig hogstkvantum er 44 m3. Relativt enkle driftsforhold med gran som dominerinde treslag. 80 % av skogen er i hogstklasse III og IV. Jord: Jordbruksarealet er 27,5 daa fulldyrket mark/beiter. Dyrket mark ligger 400 meter Til saksliste 15

16 KRØDSHERAD KOMMUNE over havet i hellende terreng godt arrondert rundt tunet. Dreneringstilstanden generelt opplyses å være varierende. Det er p.t. ikke jordvanning til eiendommen. Bygninger: Bolighuset er fra 1957 med tilbygg fra Bruksareal 180 m2 i tillegg til full kjeller. Konstruktsjoner i treverk. Standard middels. Låven er fra 1930 og er en typisk høylåve med fjøs. Brutto areal 300 m2 i to plan, samt gammel møkkakjeller. Låvebru i tre Låveplan er ikke dimensjonert for dagens maskinpark. Konstruksjon i treverk med plater på taket med renner og nedløp Stabburet er fra Det står på pilarer og er laftet. Tømmeret er stedvis skadet. Driftsløsøre: Tidligere eier Jan Kåre Skogly har i en årrekke forpaktet bort eiendommen av helsemessige årsaker. Det følger derfor ikke driftsløsøre med eiendommen. Infrastruktur: Eiendommen har en fin beliggenhet med god utsikt. Fra Bjøreskogveien er veien kommunal. De siste 300 meter opp mot gårdstunet er privat vei. Privat vannforsyning fra oppkomme. Privat avløp (tank) med spredegrøfter. Ifølge konsesjonsloven er det flere hensyn som skal vurderes ved en søknad om konsesjon for eiendommer som skal nyttes til landbruksformål. For små landbrukseiendommer er forholdet til bo- og driveplikt det viktigste, særlig her i Krødsherad hvor boplikten håndheves strengt. Skikkethet til å eie og drive en landbrukseiendom skal vurderes. Om driftsenheten er rasjonell og om arronderingen blir god er også hensyn det skal sees på. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1, om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. 4, om erververen anses som skikket til å drive eiendommen. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Søkeren oppfyller punktene 2 til 5 ved at han skal bo på eiendommen, han ansees skikket til å kunne drive og ervervet vil ivareta en helhetlig ressursforvaltning av kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det er grunn til å anta at erververen først og fremst tar sikte på å plassere kapital i eiendommen, eller dersom ervervet kan sees som et ledd i oppsamling av fast eiendom. Vi kan ikke se at det er grunn til å tro at slike forhold ligger tilgrunn for ervervet. Prisvurdering: Ved vurdering av salgssummen skal landbruksmyndighetene etter konsesjonslovens 9 punkt 1 tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom. Bygningene skal i henhold til rundskriv M-3/2002 (jfr. M2-2009) verdsettes til Til saksliste 16

17 KRØDSHERAD KOMMUNE nedskrevet gjenanskaffelsesverdi - med andre ord en kostnadsverdi-vurdering. Landbruksmyndighetene skal ta utgangspunkt i hva en bygning av tilsvarende størrelse eller kapasitet koster i dagens pris, og så redusere prisen i samsvar med tilstanden til bygningen. For våningshus kan det være aktuelt å korrigere nyanleggskostnaden i tilfelle der bygningen klart ligger over normal størrelse og standard for bolig på gårdsbruk. Den eksisterende bygning skal deretter vurderes ut fra alder, slitasje, vedlikehold og egnethet. Bruksverdi for hus vurderes også ut fra beliggenhet. Når det gjelder driftsbygningen legges det stor vekt på egnethet i forhold til dagens krav og drift på bruket. Jordverdien skal ifølge rundskriv M-3/2002 (jfr.m-2/2009) bestemmes ut fra den avling jorda gir under normale forhold og på grunnlag av avlingsverdi (produktpris fratrukket produksjonskostnaden), også kalt avkastningsverdi. Rentefot jord: I følge rundskriv M-3/2002 (jfr.m-2/2009) skal det benyttes 4 % rente ved kapitalisering av jordverdiene. Skogverdien skal ifølge samme rundskriv beregnes ut fra avkastningsverdi (bruksverdi). I vurderingen er det lagt til grunn de dataene som skogbruksplanen for eiendommen oppgir. Skogbruksplanes data har blitt justert for den oppsamling av hogstmoden skog som har skjedd i årene fra 2002 til På samme måte er inntekter fra jakt- og utmarksresursene vurdert. Bruttoverdiene av disse produktene er så fratrukket drifts- og administrasjonskostnader. Nettoverdiene er så kapitalisert for å finne nåverdiene av de framtidige inntektene på eiendommen. Rentefot skog: I følge rundskriv M-7/2002 (jfr. M-2/2009) skal det benyttes 4 % rente ved kapitalisering av skogverdiene. Etter en samlet vurdering har jordbrukssjefen og skogbrukssjefen kommet fram til at avtalt pris kr ,- kan aksepteres. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: I medhold av Konsesjonsloven av 28. november 2003 får Endre Granum konsesjon for erverv av eiendommen Grimeli gnr.197 bnr. 8 i Krødsherad. Vilkår: Erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bebor den i minst fem år. 11 jfr. 1. Konsesjonsloven av 28. november 2003 Til saksliste 17

18 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 18

19 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/198 Saksnr.: 55/08 26/08 33/10 NÆRINGSAREAL TIL FORBRENNINGSANLEGG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret fattet følgende vedtak den i sak 26/08: Silje Rudland gis opsjon på kjøp av inntil 4 dekar utskilt del av Gnr: 178 Bnr: 256 i nordvestre del av eiendommen, for oppføring og drift av forbrenningsanlegg for dyrekadaver. Det forutsettes at det oppnås bruksrett av privat veg fram til området. Pris for arealet settes til kr. 26,- per m2, som indeksreguleres på det tidspunkt kjøpsavtale underskrives. Opsjonen er gyldig i 2 år fra vedtaksdato. Krødsherad kommune vil gjøre oppmerksom på at det må søkes spesielt om byggetillatelse når dette blir aktuelt. Krødsherad kommune forbeholder seg retten til å kjøpe tilbake området for en pris tilsvarende salgssummen, dersom prosjektet ikke blir realisert innen 2 år fra overdragelsesdato. Silje Rudland henvendte seg den med forespørsel om forlengelse av opsjonen fram til St. Hans i år, og overleverte samtidig oppjustert informasjon og søknad om forbrenningsanlegget vedlagt beregnet driftsbudsjett. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Silje Rudlands opsjon på kjøp av næringsareal på Slettemoen forlenges fram til Noen ytterligere forlengelse av opsjonen kan ikke påregnes. Til saksliste 19

20 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: U64 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:10/334 Saksnr.: 34/10 REISELIVSPLAN / STRATEGI FOR MIDT-BUSKERUD. Vedlegg: Reiselivsplan (del 1) og Reiselivsstrategi (del2) for Midt-Buskerud. (Vedlagt i eget dokument) Saksopplysninger: Vedlagt til behandling følger: Plandokumentet ( del 1) inneholder i store trekk en oppsummering av dagens situasjon og muligheter. Strategidokumentet (del 2) tilkjennegir visjon, mål og strategier samtidig som det klargjør hvordan strategiene skal koordineres og følges opp. Regionrådet har gjennomført en omfattende prosess for å utarbeide en strategi for reiselivet i vår region. Strategien er hovedsakelig basert på et utkast fra reiselivsnæringen selv, utarbeidet i Regionrådet for Midt-Buskerud vedtok i møte at det skulle utarbeides en felles reiselivsstrategi for region Midt-Buskerud. Partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune ble avsatt til å gjennomføre jobben, og reiselivet selv ble utfordret til å lage et utkast til strategi. Reiselivet gjennomførte dette arbeidet, og oversendte forslag til strategi til regionrådet sommeren Regionrådet har videre behandlet strategien i samarbeid med næringslivet, og har lagt ut forslag til plan på høring i tidsperioden Det var også et stort møte vedr. reiseliv i Vikersund Hoppsenter. Hele 36 deltakere var tilstede på denne fellessamlingen. Det kom kun en skriftlig tilbakemelding til strategien. Denne kom fra Norefjell golfklubb. Strategien har en uvanlig kort tidshorisont. Dette fordi det viktigste strategiske grepet nå er å samle reiselivet. Regionrådet anser forslaget til opprettelsen av Norefjell reiselivsforum som en fornuftig organisering. Strategien har 3 års varighet, og vil måtte evalueres og fornyes i løpet av denne perioden. Regionrådet anser det som overordnet viktig at vi nå får en organisering rundt reiselivet i Midt-Buskerud på plass. Denne strategien legger godt til rette for dette. Til saksliste 20

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 54/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer