MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Kommunehuset Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: 28/10 29/10 30/10 31/10 32/10 33/10 34/10 Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN NOREHAMMEREN - OMRÅDE A HAMMEREN BEHANDLING 08/422 AV KLAGER PÅ PLANVEDTAKET L12 2 SØKNAD OM TILTAK - ENDRET PLASSERING AV HØYDEBASSENG FOR 08/400 SNØPRODUKSJON L /744 DELINGSSAK 178/1 GNR 178/1 7 SØKNAD OM DELING AV 10/48 GRUNNEIENDOM GNR 213/1 11 KONSESJON - ENDRE GRANUM OG LINDA FALKENHAUG GRANUM 10/319 GNR.197 BNR.8 V04 &18 15 NÆRINGSAREAL TIL 08/198 FORBRENNINGSANLEGG REISELIVSPLAN / STRATEGI FOR MIDT10/334 BUSKERUD. U64 20 Vedlegg til sak 29/10: Høydebasseng Vedlegg til sak 34/10: Reiselivsplan Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: L12 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/422 Saksnr.: 24/09 92/09 82/09 28/10 REGULERINGSPLAN NOREHAMMEREN - OMRÅDE A HAMMEREN BEHANDLING AV KLAGER PÅ PLANVEDTAKET Saken er ikke ferdig fra saksbehandler ved utsendelse av møtedokumenter, og vil bli ettersendt. Til saksliste 2

3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/400 Saksnr.: 89/08 126/08 29/10 SØKNAD OM TILTAK - ENDRET PLASSERING AV HØYDEBASSENG FOR SNØPRODUKSJON Vedlegg: Plassering av bassenget, vedlegg 1 Tegninger av bassenget med snittegninger, vedlegg 2 (Vedleggene er samlet i eget dokument) Saksopplysninger: Historikk: Norefjell Skisenter fikk i sak 89/08 tillatelse til å anlegge dam nord for Fjellheisen, på høyde med startbua for OL utfor Dammen skulle brukes til reservoar for snøproduksjon. Som vilkår for tillatelsen var det forutsatt at det skulle gjennomføres forskriftsmessig sikring og besørges rask reetablering av vegetasjonen. I forbindelse med detaljprosjektering viste det seg at prosjektet ble svært omfattende med behov for tilkjøring av store mengder masser for å tilfredsstille de krav som er til slik fyllingsdam. Tiltakshaver søkte om å endre planene. Endringen bestod i å grave/sprenge seg ned istedenfor å fylle opp. Bassenget skulle fortsatt plasseres nord for Fjellheisen. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde saken til uttalelse og hadde ingen merknader til tiltaket. Formannskapet vedtok i sak 126/08 å utsette behandlingen av saken for innhenting av ytterligere opplysninger. Følgende opplysninger skulle framskaffes før behandling: - eksakt plassering av anlegget inntegnet på kart - eksakte tegninger av anlegget med snittegninger - avklaring av massedeponiplass søker tiltakshaver om å anlegge bassenget noe lenger nord-øst enn tidligere omsøkt. Bassenget vil ligge rett syd-vest for heishuset ved Ravnåsheisen. Bassengets størrelse og tekniske utforming blir som beskrevet i sak 126/08. Søknaden om endret plassering er begrunnet med: - betydelig kortere tilførselsledning fra vanninntaket fram til bassenget. Dette medfører at overløpsledningen, dvs grøfta/rørledningen der overløpsvann skal ledes blir kortere og medfører mindre terrenginngrep - at bassenget trekkes lenger bort fra naturlig turterreng og skiløyper. Dette vil estetisk være en Til saksliste 3

4 KRØDSHERAD KOMMUNE fordel, terrenginngrepene blir mer begrenset og eksisterende vei til Ravnåsheisen kan benyttes til massetransport informerte administrasjonen søker om at formannskapet ville ha saken til behandling og søker ble bedt om å framlegge detaljerte tegninger som viser tiltaket, samt vise inngrepet som skal gjøres og hvordan det vil se ut når det er ferdigstilt mottok administrasjonen bekreftelse fra søker på at mer informasjon ville bli oversendt mottok vi en mer detaljert søknad. Denne søknaden hadde følgende dokumentasjon: - plassering av bassenget - tegninger av bassenget med snittegninger - avklaring av massedeponiplass ble søker tilskrevet om videre saksgang. Søker ble bedt om å fremlegge ny erklæring fra grunneierne om at planlagt plassering er i orden (plasseringen er endret siden tidligere oversendte erklæring fra Snersrudsameiet). Denne erklæringen er så langt ikke mottatt. Administrasjonen er kjent med at avtale med grunneierne er under utarbeidelse. Samtidig ble søknaden sendt til vurdering hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedrørende evt krav til sikring, Fylkesmannen og NVE (ihht krav satt i brev fra NVE, datert , ved tidligere vurdering av søknad). Administrasjonen hadde møte med søker og ble informert om følgende: - massedeponering (Overskuddsmasser skal legges i eksisterende alpintraseer i Fjellheisen og ned mot sentralomådet. Massene skal fylles ut i svanker og skråhelninger slik at løypene blir planere og lettere å snølegge/preparere.) - bassenget vil ha en dybde på 10 meter, det vil skrå svakt fra vannkanten - bassengets volum vil være m3 (ca 200 m lang * 40 m bred*10 m dyp) - det vil kunne ta 3 år å etablere vegetasjon i området som blir berørt (mest mulig av eksisterende vegetasjon tas av i anleggsperioden og legges tilbake for å revegetere) bassenget vil ha åpen flate om vinteren (det etableres som et bobleanlegg for å sikre drift gjennom vinteren) det anlegges en driftsvei rundt bassenget pumpehus på 15 m² skal bygges mellom alpinhytta og bassenget, endelig plassering kommer seinere Administrasjonen har mottatt følgende vurdering fra DSB, det vises til e-post datert 30.03: Slik saken fremstår, har ikke DSB verken regelverk eller oppgaver som gir grunn til å gå konkret inn i en sak som dette. Formentlig kan det være bestemmelser etter pbl som kan være aktuelle. På den annen side vil jeg peke på at de fleste regelverk er funksjonsbaserte og peker mot at kommune/eier/virksomhet må vurdere risiko og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risiko. Dette synes å være relevant i denne saken også. Fylkesmannen har bekreftet at de kan avgi sin uttalelse mandag eller tirsdag Til saksliste 4

5 KRØDSHERAD KOMMUNE NVE har ikke gitt noen tilbakemelding. Administrasjonens vurdering: Norefjell Skisenter fikk i sak 89/08 tillatelse til å anlegge dam nord for Fjellheisen, på høyde med startbua for OL utfor Dammen skulle brukes til reservoar for snøproduksjon. Som vilkår for tillatelsen var det forutsatt at det skulle gjennomføres forskriftsmessig sikring og besørges rask reetablering av vegetasjonen. De endringene som er omsøkt gjelder anleggets plassering. Vannreservoaret søkes plassert rett syd-vest for heishuset ved Ravnåsheisen. Bassengets størrelse og tekniske utforming blir som beskrevet i sak 126/08, som formannskapet tidligere har behandlet og innvilget. Søknaden om endret plassering er begrunnet med: - Kortere tilførselsledning fra vanninntaket fram til bassenget. Overløpsledningen blir kortere og medfører mindre terrenginngrep. - Bassenget trekkes lenger bort fra naturlig turterreng og skiløyper. - Terrenginngrepene begrenses og eksisterende vei til Ravnåsheisen kan benyttes til massetransport. Dette er argumenter som, etter administrasjonens vurdering, er positive for tiltaket. Anlegget blir plassert i et område der terrenget skrår på en slik måte at særlig skiløpere/alpinister som kjører utenfor preparert løype kan komme i området. Forsvarlig sikring er derfor nødvendig. Administrasjonen har ikke mottatt vurderinger fra NVE og Fylkesmannen. NVE har ikke besvart henvendelsen og heller ikke vår oppfordring om å gi tilbakemelding om når deres uttalelse vil foreligge. NVE hadde første søknad til behandling og vedtok, ihht sitt brev datert , at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven 8.8. ved behandling av søknad om å bygge fyllingsdam (som var mer omfattende). Fylkesmannens vurdering er ventet tirsdag Da Fylkesmannen hadde saken om vannuttak og vannreservoar i Veslebølingen til uttalelse i 2008, konkluderte Fylkesmannen med at tiltaket ikke ville ha vesentlig virkninger for allmenne interesser og at han derfor ikke hadde merknader til at det planlagte vannreservoaret blir behandlet som del av arealbruksformålet for alpin-/skiaktivitet på Norefjell. Det forventes heller ikke nå at Fylkesmannen har innvendinger til tiltaket. Forslag til vedtak legger bl.a dette til grunn. Fylkesmannens vurderinger oversendes formannskapets medlemmer på e-post så snart de foreligger. Det tas forbehold om at det må settes tilleggsvilkår for tillatelsen. På denne bakgrunn oversendes saken til politikerne for behandling i møtet Rådmannen anbefaler formannskapet å gjøre følgende vedtak: Søknad om bygging av vannreservoar til snøproduksjon innvilges i henhold til søknad om endring av prosjektet. Norefjell Skisenter er ansvarlig for sikring av området sommer og vinter. Vannressurslovens 5 om aktsomhet og 41 om nedlegging av Til saksliste 5

6 KRØDSHERAD KOMMUNE vassdragsanlegg gjelder for bruk av vannkilde. Tilltatelsen gis under følgende forutsetninger: - at erklæring fra grunneierne om at planlagt plassering er i orden framlegges før igangsettingstillatelse - at Fylkesmannen ikke har innvendinger til tiltaket - at NVE ikke har innvendinger til tiltaket Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 1. Sikring av området sommer og vinter skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser i PBL 83 Basseng, brønn og dam m/kommentarer og Teknisk forskrift 7 48 Sikkerhet mot drukning nr Det skal gjennomføres tiltak for at naturlig vegetasjon raskt gjenopprettes. 3. Det forutsettes at kommunen skal godkjenne rehabilitering av terrenget i etterkant. Til saksliste 6

7 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 178/1 Arkivsaknr.:09/744 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 30/ DELINGSSAK 178/1 Vedlegg: Kart: 1:1000 Saksopplysninger: Søker Bente Ringnes eier av Vassendrud Nordre gnr.178 bnr.1 og bnr. 4 i Krødsherad søker om å fradele 600 m2 fordelt på to parseller. Eiendommen Vassendrud Nordre ligger 1 km nord/vest for Krøderen sentrum. Eiendommen består av 110 daa dyrket mark (bortleid), daa produktiv skog og daa anna utmark, til sammen daa. Søker ønsker å selge/fradele 2 parseller. Parsell I til Geir Bottolfs, gnr.178 bnr. 28 og parsell II til Jørn Halvorsen, gnr.178 bnr.27. Begge på 300 m2. Begge ønsker å utvide sine tomter ned mot fjorden og rydde opp i strandkanten. Bebyggelsen til tomtene ligger i dag på nedsiden av riksveg 280. Parsellene som ønskes fradelt ligger mellom husene og fjorden. Planstatus: Omsøkt areal er LNF- område i kommuneplanen. Saksbehandling: Vedtak skal fattes på selvstendig grunnlag i henhold til Plan- og bygningsloven. Søknad om deling er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, i tillegg er søknaden behandlet etter bestemmelsene i gjeldene kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, 1., 2. og 3. ledd: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Til saksliste 7

8 KRØDSHERAD KOMMUNE Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdering etter jordloven. Det er ingen miljømessige eller driftsmessige ulemper. Fradeling av parsellene kommer ikke i konflikt med jord- og skogbruksaktiviteter. Det vokser i dag tett kratt på området. En fradeling vil kunne bidra til at området åpnes mot fjorden. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Det er satt opp et bolighus på tomtene langs riksveg 280. Størrelsen på tomtene er i utgangspunktet grei. Grensa ned mot fjorden settes slik at den følger strandlinja ved normalvannstand. Reguleringsinntekter og fiskerettigheter vil fortsatt tilhøre Vassendrud Nordre. Ytterligere detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. Fradelingen strider for øvrig ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Dette er bekreftet i søknaden. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er ikke i strid med gjeldende kommuneplan. Rådmannens kommentar: Som det framgår av ovenstående er tomtene i utgangspunktet tilstrekkelig store. Det er således ikke konkret behov for tomteutvidelse. Tomteeierne har imidlertid ønske om tomt helt ned til Krøderfjorden. Pr. i dag er områdene nedenfor eiendommene bevokst med tett kratt. En åpning mot fjorden vil være positiv både for eierne og for fjordfarerne. Til saksliste 8

9 KRØDSHERAD KOMMUNE Tomteeierne må imidlertid gjøres klart oppmerksom på byggegrenser mot fjorden, og at det ikke kan settes opp installasjoner som stenger for allmennhetens frie ferdsel langs fjorden. Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Formannskapet viser til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling og godkjenner fradeling av to parseller, fradelingen er forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Formannskapet viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av to parseller mot Krøderfjorden fra gnr. 178 bnr.1 og bnr. 4 til gnr. 178, bnr. 27 og gnr.178 bnr. 28 i Krødsherad kommune. Før fradelingen fullføres, stilles krav om dokumentasjon på at reguleringsinntekter og fiskerettigheter fortsatt skal tilhøre hovedbølet Vassendrud Nordre. De nye tomteeierne gjøres oppmerksom på gjeldende byggegrense mot Krøderfjorden, og at det ikke kan settes opp installasjoner som stenger allmennhetens frie ferdsel langs fjorden. Til saksliste 9

10 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 10

11 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 213/1 Arkivsaknr.:10/48 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 31/ SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Vedlegg: Kart: 1:3296 Saksopplysninger: Søker Per Gulbrand Ringnes eier av Ringnes skog gnr. 213 bnr. 1 i Krødsherad søker om å fradele en tomt med påstående hus. Eiendommen Ringnes skog ligger nord-vest i Krødsherad kommune på grensa til Flå. Eiendommen består av produktiv skog daa og annen utmark daa. Søker ønsker å selge/fradele Mentsekåk også kalt Jacobsplassen. Dette er ca. 1 da. Bebygd med ei lita tømmerstue og uthus. Trygve Gigernes som eier eiendommen Fjellstad Bruk gnr.312 bnr.18 som ligger rundt Mentsekåk ønsker å kjøpe. Grunnen til dette er at all atkomst må skje gjennom tunet til Gigernes og dette vanskeliggjør evt. utleie og bruk. Beliggenheten tilsier at dette blir en del av Fjellstad Bruk. Planstatus: De omsøkte tomt ligger i LNF-sone i kommuneplan. Saksbehandlingen: Søknad om deling er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, i tillegg er søknaden behandlet etter bestemmelsene i gjeldene kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, 1., 2. og 3. ledd: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste Til saksliste 11

12 KRØDSHERAD KOMMUNE som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdering etter jordloven. Det er ingen miljømessige eller driftsmessige ulemper. Fradeling av tomtene kommer ikke i konflikt med skogbruksaktiviteter. Fradelingen er etter jordbrukssjefens mening forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomten har påstående hus som har vært i bruk som fritidsbolig. Sannsynligvis har stedet vært husmannsplasser under Ringnes gård fra tidligere tider. Tomtens areal er bebygd og arealets størrelse på tomten er 1 daa. Størrelsen på tomten er i utgangspunktet greit. Detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. Fradelingen strider for øvrig ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. I henhold til 66 skal det tinglyses adkomst til tomten fra vei.. Tomten sammenføyes med gnr. 312 bnr. 18 og 66 i Pbl kommer derfor ikke til anvendelse. Vilkår for fradeling blir at tomten sammenføyes med gnr. 312 bnr. 18. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Nabo til tomtene er egen eiendom. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er ikke i strid med gjeldende kommuneplan. Til saksliste 12

13 KRØDSHERAD KOMMUNE Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Formannskapet viser til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling og godkjenner fradeling av en tomt, fradelingen er forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi. Formannskapet viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av en tomt med påstående hus på inntil 1 daa fra gnr. 213, bnr. 1 i Krødsherad kommune. Formannskapet setter som vilkår at tomten sammenføyes med gnr.312 bnr. 18. Til saksliste 13

14 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 14

15 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: V04 &18 Arkivsaknr.:10/319 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 32/ KONSESJON - ENDRE GRANUM OG LINDA FALKENHAUG GRANUM GNR.197 BNR.8 Vedlegg: Kartutsnitt (Konsesjonssøknad, kjøpekontrakt og verditakst finnes i mappa og kan om ønskelig ses på møtet) Saksopplysninger: Endre Granum søker konsesjon på kjøp av landbrukseiendommen Grimeli gnr.197 bnr.8 i Krødsherad. Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøpesum er satt til kr ,Eiendommen ligger på Grimeliskogen. Arealets størrelse er på 352 daa, derav 320 daa skog, 27,5 daa jordbruksareal og 5 daa annet areal. Bygninger: På eiendommen står det bolighus, stabbur og låve. Søker: Endre Granum født Søker har tidligere erfaring fra gårdsdrift ved arbeid hos Truls og Martin Raaen i Krødsherad. Søker ønsker i første omgang å videreføre skogsdriften samt overta driften av dyrket mark. Etter nødvendige søknader med mer ønsker søker å legge om driften på eiendommen til hjortefarm samt noe Inn på tunet virksomhet. Jord- og skogbrukssjefens vurdering: I dag består eiendommen (i flg. skogbruksplan av 2009) av 325 daa. Skog: Skogen består av en teig rundt gårdstunet. Produktiv skog: 289 daa Uproduktiv skog: 36 daa Totalareal skog 325 daa Beregnet årlig tilvekst er 112 m3. Anbefalt årlig hogstkvantum er 44 m3. Relativt enkle driftsforhold med gran som dominerinde treslag. 80 % av skogen er i hogstklasse III og IV. Jord: Jordbruksarealet er 27,5 daa fulldyrket mark/beiter. Dyrket mark ligger 400 meter Til saksliste 15

16 KRØDSHERAD KOMMUNE over havet i hellende terreng godt arrondert rundt tunet. Dreneringstilstanden generelt opplyses å være varierende. Det er p.t. ikke jordvanning til eiendommen. Bygninger: Bolighuset er fra 1957 med tilbygg fra Bruksareal 180 m2 i tillegg til full kjeller. Konstruktsjoner i treverk. Standard middels. Låven er fra 1930 og er en typisk høylåve med fjøs. Brutto areal 300 m2 i to plan, samt gammel møkkakjeller. Låvebru i tre Låveplan er ikke dimensjonert for dagens maskinpark. Konstruksjon i treverk med plater på taket med renner og nedløp Stabburet er fra Det står på pilarer og er laftet. Tømmeret er stedvis skadet. Driftsløsøre: Tidligere eier Jan Kåre Skogly har i en årrekke forpaktet bort eiendommen av helsemessige årsaker. Det følger derfor ikke driftsløsøre med eiendommen. Infrastruktur: Eiendommen har en fin beliggenhet med god utsikt. Fra Bjøreskogveien er veien kommunal. De siste 300 meter opp mot gårdstunet er privat vei. Privat vannforsyning fra oppkomme. Privat avløp (tank) med spredegrøfter. Ifølge konsesjonsloven er det flere hensyn som skal vurderes ved en søknad om konsesjon for eiendommer som skal nyttes til landbruksformål. For små landbrukseiendommer er forholdet til bo- og driveplikt det viktigste, særlig her i Krødsherad hvor boplikten håndheves strengt. Skikkethet til å eie og drive en landbrukseiendom skal vurderes. Om driftsenheten er rasjonell og om arronderingen blir god er også hensyn det skal sees på. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1, om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. 4, om erververen anses som skikket til å drive eiendommen. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Søkeren oppfyller punktene 2 til 5 ved at han skal bo på eiendommen, han ansees skikket til å kunne drive og ervervet vil ivareta en helhetlig ressursforvaltning av kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det er grunn til å anta at erververen først og fremst tar sikte på å plassere kapital i eiendommen, eller dersom ervervet kan sees som et ledd i oppsamling av fast eiendom. Vi kan ikke se at det er grunn til å tro at slike forhold ligger tilgrunn for ervervet. Prisvurdering: Ved vurdering av salgssummen skal landbruksmyndighetene etter konsesjonslovens 9 punkt 1 tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom. Bygningene skal i henhold til rundskriv M-3/2002 (jfr. M2-2009) verdsettes til Til saksliste 16

17 KRØDSHERAD KOMMUNE nedskrevet gjenanskaffelsesverdi - med andre ord en kostnadsverdi-vurdering. Landbruksmyndighetene skal ta utgangspunkt i hva en bygning av tilsvarende størrelse eller kapasitet koster i dagens pris, og så redusere prisen i samsvar med tilstanden til bygningen. For våningshus kan det være aktuelt å korrigere nyanleggskostnaden i tilfelle der bygningen klart ligger over normal størrelse og standard for bolig på gårdsbruk. Den eksisterende bygning skal deretter vurderes ut fra alder, slitasje, vedlikehold og egnethet. Bruksverdi for hus vurderes også ut fra beliggenhet. Når det gjelder driftsbygningen legges det stor vekt på egnethet i forhold til dagens krav og drift på bruket. Jordverdien skal ifølge rundskriv M-3/2002 (jfr.m-2/2009) bestemmes ut fra den avling jorda gir under normale forhold og på grunnlag av avlingsverdi (produktpris fratrukket produksjonskostnaden), også kalt avkastningsverdi. Rentefot jord: I følge rundskriv M-3/2002 (jfr.m-2/2009) skal det benyttes 4 % rente ved kapitalisering av jordverdiene. Skogverdien skal ifølge samme rundskriv beregnes ut fra avkastningsverdi (bruksverdi). I vurderingen er det lagt til grunn de dataene som skogbruksplanen for eiendommen oppgir. Skogbruksplanes data har blitt justert for den oppsamling av hogstmoden skog som har skjedd i årene fra 2002 til På samme måte er inntekter fra jakt- og utmarksresursene vurdert. Bruttoverdiene av disse produktene er så fratrukket drifts- og administrasjonskostnader. Nettoverdiene er så kapitalisert for å finne nåverdiene av de framtidige inntektene på eiendommen. Rentefot skog: I følge rundskriv M-7/2002 (jfr. M-2/2009) skal det benyttes 4 % rente ved kapitalisering av skogverdiene. Etter en samlet vurdering har jordbrukssjefen og skogbrukssjefen kommet fram til at avtalt pris kr ,- kan aksepteres. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: I medhold av Konsesjonsloven av 28. november 2003 får Endre Granum konsesjon for erverv av eiendommen Grimeli gnr.197 bnr. 8 i Krødsherad. Vilkår: Erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bebor den i minst fem år. 11 jfr. 1. Konsesjonsloven av 28. november 2003 Til saksliste 17

18 KRØDSHERAD KOMMUNE Til saksliste 18

19 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:08/198 Saksnr.: 55/08 26/08 33/10 NÆRINGSAREAL TIL FORBRENNINGSANLEGG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret fattet følgende vedtak den i sak 26/08: Silje Rudland gis opsjon på kjøp av inntil 4 dekar utskilt del av Gnr: 178 Bnr: 256 i nordvestre del av eiendommen, for oppføring og drift av forbrenningsanlegg for dyrekadaver. Det forutsettes at det oppnås bruksrett av privat veg fram til området. Pris for arealet settes til kr. 26,- per m2, som indeksreguleres på det tidspunkt kjøpsavtale underskrives. Opsjonen er gyldig i 2 år fra vedtaksdato. Krødsherad kommune vil gjøre oppmerksom på at det må søkes spesielt om byggetillatelse når dette blir aktuelt. Krødsherad kommune forbeholder seg retten til å kjøpe tilbake området for en pris tilsvarende salgssummen, dersom prosjektet ikke blir realisert innen 2 år fra overdragelsesdato. Silje Rudland henvendte seg den med forespørsel om forlengelse av opsjonen fram til St. Hans i år, og overleverte samtidig oppjustert informasjon og søknad om forbrenningsanlegget vedlagt beregnet driftsbudsjett. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Silje Rudlands opsjon på kjøp av næringsareal på Slettemoen forlenges fram til Noen ytterligere forlengelse av opsjonen kan ikke påregnes. Til saksliste 19

20 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: U64 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:10/334 Saksnr.: 34/10 REISELIVSPLAN / STRATEGI FOR MIDT-BUSKERUD. Vedlegg: Reiselivsplan (del 1) og Reiselivsstrategi (del2) for Midt-Buskerud. (Vedlagt i eget dokument) Saksopplysninger: Vedlagt til behandling følger: Plandokumentet ( del 1) inneholder i store trekk en oppsummering av dagens situasjon og muligheter. Strategidokumentet (del 2) tilkjennegir visjon, mål og strategier samtidig som det klargjør hvordan strategiene skal koordineres og følges opp. Regionrådet har gjennomført en omfattende prosess for å utarbeide en strategi for reiselivet i vår region. Strategien er hovedsakelig basert på et utkast fra reiselivsnæringen selv, utarbeidet i Regionrådet for Midt-Buskerud vedtok i møte at det skulle utarbeides en felles reiselivsstrategi for region Midt-Buskerud. Partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune ble avsatt til å gjennomføre jobben, og reiselivet selv ble utfordret til å lage et utkast til strategi. Reiselivet gjennomførte dette arbeidet, og oversendte forslag til strategi til regionrådet sommeren Regionrådet har videre behandlet strategien i samarbeid med næringslivet, og har lagt ut forslag til plan på høring i tidsperioden Det var også et stort møte vedr. reiseliv i Vikersund Hoppsenter. Hele 36 deltakere var tilstede på denne fellessamlingen. Det kom kun en skriftlig tilbakemelding til strategien. Denne kom fra Norefjell golfklubb. Strategien har en uvanlig kort tidshorisont. Dette fordi det viktigste strategiske grepet nå er å samle reiselivet. Regionrådet anser forslaget til opprettelsen av Norefjell reiselivsforum som en fornuftig organisering. Strategien har 3 års varighet, og vil måtte evalueres og fornyes i løpet av denne perioden. Regionrådet anser det som overordnet viktig at vi nå får en organisering rundt reiselivet i Midt-Buskerud på plass. Denne strategien legger godt til rette for dette. Til saksliste 20

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 29.04.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 2. juli 2009 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing av

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 6/11 Gnr 130 Bnr 11 - Søknad om fritak

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR. Saksfremlegg Saksnr.: 12/690-2 Arkiv: V70 &13 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE DS SKG 31/11 - FRADELING GNR.34 BNR.28 HOLMEN SØR Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Innstilling:

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer