Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse av overordnet gang- og sykkelatkomst til Linflåa skole 3. Tegninger og perspektivskisser Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kommunestyresak 37/13 den Se SAMMENDRAG: Administrasjonen har fått utarbeidet grovskisse av nytt skolebygg inkludert plassering på tomta for Fjerdum og Engjom skolekrets, lokalisert ved Linflåa idrettsplass. Det er også utarbeidet en analyse med forslag til tiltak for trafikksituasjonen fra boligområder ved Segalstad Bru til Linflåa idrettsplass. Det foreslås at Kommunestyret gir sin tilslutning til at hovedprosjektet for bygging av ny skole, inkludert gymsal på Linflåa kan igangsettes. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret har vedtatt å slå sammen Engjom og Fjerdum skolekrets, for å bygge ny skole ved Linflåa. Administrasjonen fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt som skulle belyse/omfatte: 1. Grovskisse av skolen og plassering på tomta. 2. Romløsninger. 3. Uteområder. 4. Trafikksituasjon, herunder gangveitraseer fra Segalstad Bru og trygg kryssing av bilvei(er) fra boligområder til skolen. 5. Kostnadsoverslag for ny skole med og uten egen gymsal, basert på at skolen eventuelt kan benytte hallene. Innløsing av nåværende festet tomt i henhold til avtale. Forprosjektet må synliggjøre de økonomiske konsekvenser i forbindelse med finansieringen av byggeprosjektet, alternativt med bruk av fond og lån. 6. Det forutsettes ingen økning i eiendomsskatten i forbindelse med prosjektet. 7. Forprosjektet skal legges fram for Formannskapet og Kommunestyret for godkjenning og eventuelt vedtak om igangsetting av bygging av ny skole og finansiering innen juni 2014.

2 Det ble dannet en prosjektgruppe som knyttet til seg Arkitektfirmaet Atelier4 for å utarbeide en grovskisse av skolen og plassering av denne på tomta. For å se på løsninger for vei, vann og avløp ble konsulentfirmaet Norconsult valgt. Det er blitt avholdt jevnlige møter i prosjektgruppa, samt at det har vært møter med Gausdal videregående skole, Gausdal idrettslag og FAU ved Engjom og Fjerdum. Elevene, rektorer og ansatte ved begge skolene har også vært involverte i forbindelse med løsningene på prosjektet. Det ble poengtert fra FAU ved de involverte skolene, at det er viktig med en avgjørelse på skolesaken nå da både elever og ikke minst lærerne fortjener bedre lokaler enn dagens situasjon gir dem. Skolen er tenkt ferdig til skolestart hvor det er tatt utgangspunkt i et elevtall på 188 elever, og med en klassedeling på 3 av trinnene. Med et eget baserom for skole og fritidsordningen ender en opp med 11 baserom med tilhørende grupperom etc. I forprosjektet er det satt av penger til løst inventar og utstyr, samt kunstnerisk utsmykking. Uteområdene er vist på situasjonskartet, med opparbeidelse av lysløype, område for ball-lek, lekestativer med støtmatter, asfalterte adkomstveier og parkeringsplasser. Trafikksituasjonen. Trafikksituasjonen starter med opphøyd gangfelt i Segalstadsvingen, og med ny gang og sykkelveg i henhold til reguleringsplanen på oversiden av Kanadavegen fra Segalstadsvingen og ned til Gausdalsvegen. I forprosjektet anbefaler Norconsult i samråd med Statens vegvesen etablering av lysregulerte fotgjengerfelt for alle fire trafikkstrømmer i hovedkrysset øst for elva/brua. Med fire operative fotgjenger-kryssinger og flere ulike svingbevegelser for biltrafikken i krysset, er det sammensatte trafikkbildet komplekst. Dette er særlig krevende for mindreårige fotgjengere og syklister. Det foreslås derfor løsning med parallelt koblede lyssignaler. Dvs at all biltrafikk i alle retninger får parallelt og samtidig rødt lys ved utløst grønt lys for én av fotgjengerkryssingene. Løsningen må utredes nærmere i dialog med Statens vegvesen. Det er også Statens vegvesen som avgjør endelig valg av løsning for myke trafikanter langs fylkesveg. Kryssinger langs Vestringsvegen. Som gjennomgående system foreslås det etablering av opphøyde gangfelt for alle kryssende veger og innkjøringer langs gang- og sykkelvegen i Vestringsvegen. For kryssingspunktet Vestringsvegen Slettmoen(brannstasjonen) forutsettes det også løsning med 2 gangfelt og mellomliggende øy. Krysset Vestringsvegen-Baklivegen. I forprosjektet anbefaler Norconsult 2 stk opphøyde gangfelt. Ett for kryssing av hver av henholdsvis Vestringsvegen og Baklivegen. Atkomster i skolens nærområde.

3 I forprosjektet forutsettes det (re-) etablering av bussholdeplass på vestsiden av Baklivegen ved idrettsplassen. Denne er forutsatt å betjene alle skolebusser til barneskolen, slik at de får avstigning fra buss uten etterpå å måtte krysse Baklivegen. Veien fra klubbhuset og opp til skolen skal være stengt for alle unntatt personale og de med særskilte behov for transport til døra ved skolestart og skoleslutt. For elever som blir kjørt til og fra skolen, vil det bli etablert en funksjonell av-/påstigning fra privatbil foran klubbhuset. Det etableres ekstra utkjørsel lengst syd på plassen ved klubbhuset. Atkomsten opp til skolen er lagt til eksisterende veg syd for idrettsplassen. Det vil bli etablert gang og sykkelveg ved siden av atkomstvegen. Ved å stenge veien fra klubbhuset til skolen, og etablere trygg bussholdeplass på vestsiden av Baklivegen, vil de som har nødvendig skoleskyss også få en skolevei de skal gå. Gymsal. Det er avholdt møte med ledelsen ved Gausdal videregående skole vedrørende kapasiteten ved idrettshallene. De redegjorde for at begge hallene i dag er tilnærmet fullbooket. For inneværende år har de måtte leie halltid på Jorekstad 6 timer i uken. Gausdal videregående skole jobber aktivt for å øke elevtallet på skolen. Hvis det da skal barneskole-elever inn å bruke hallene i tillegg må de skrinlegge alle ønsker om en økning av elevtallet, samt tilrettelegging for å bedre undervisningssituasjonen for elevene slik den er i dag. Gausdal videregående skole ser også utfordringer i forhold til deling/overlapping av garderobebruk med elever fra videregående skole og barneskolen. Ledelsen ved skolen sier at hvis Gausdal kommune fortsatt ønsker en attraktiv videregående skole i Gausdal, er det for dem liten tvil om at det beste for alle er at det bygges en egen kroppsøvingssal i tilknytning til ny barneskole. Tomteforhold. Det er i kommunens budsjett for 2014 avsatt midler til å løse inn festekontrakten. Det jobbes nå med grunnervervet, og det forventes at dette er i orden i løpet av året. Forholdet til gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplanen for Linflåa idrettsplass med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av kommunestyret den Deler av reguleringsplanen har senere blitt endret, formålet med denne omreguleringen var å få frigitt de to fredede kullgropene som i reguleringsplanen av 2009 var regulert til bevaring. Dette for å sikre store nok arealer til skileikanlegg/nærmiljøområde. Denne reguleringsendringen ble vedtatt av kommunestyret den Arealene innenfor planområdet er nå i sin helhet regulert til offentlig friområde og idrettsanlegg.

4 Forholdet til overordna plan: Kommunedelplanen for Segalstad bru med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser er sist revidert Høsten 2013 ble det varslet oppstart av revisjonen av kommuneplanens arealdel. Som en del av arealdelen skal også kommunedelplanen for Segalstad bru revideres. Arealet som den framtidige skoletomta ligger på er i gjeldende delplan avsatt til framtidig idrettsplass. Det vil derfor være motstrid mellom arealbruken i kommunedelplanen for Segalstad bru og framtidig arealbruk. En ny endring av planen(e) må på plass før det kan bygges på den aktuelle tomta. Videre planprosess: Veien videre for regulering er enten å gjennomføre det som en detaljregulering eller som en del av kommuneplanens arealdel. Kommunen kan altså endre dagens planformål gjennom en detaljregulering som endrer arealdelen. Ved stor endring av arealbruken vil kravet til konsekvensutredning utløses. Ved varsel av oppstart av endring av reguleringsplanen må det gjøres rede for opplegg for konsekvensutredning. Framdrift: En parallellprosess vil følge framdriftsplanen til kommuneplanens arealdel. En detaljregulering med konsekvensutredning kan forventes å gå noe raskere. Kostnadene til reguleringsendringen tas over budsjettet til forprosjektet for ny barneskole. Økonomi I sak til kommunestyret i juni 2013 var det for alternativ 4 anslått en totalkostnad på 126 mill. kr inkl. mva. Det nye kostnadsoppsettet i forprosjektet per juni 2014 utgjør 124,4 mill. kr. Dette viser at det kostnadsoverslaget som var lagt til grunn for kommunestyrets behandling i juni 2013 holder, og de nye beregningene er 1,6 mill. kr lavere. I tillegg kommer rivningskostnader for eksisterende bygg på Fjerdum med 4 mill. kr, disse var heller ikke medtatt i oppsettet for alt. 4 i juni En sammenstilling av alternativ 4 fra juni 2013 med tilsvarende beregning for 2014 følger her: INKL GYMSAL Per juni 2014 Per juni 2013

5 Hele mill. kr inkl mva inkl mva Sum bygningsmessig 107,8 108,4 Trafikale løsninger 16,6 17,6 Sum investeringer nytt skolebygg 124,4 126,0 Riving av eksisterende bygg 4,0 4,0 Investering brutto inkl mva 128,4 130,0 Andel momskomp 25,3 26,0 Andel bruk fond (likviditet) 15,0 15,0 Andel bruk lån 88,2 89,0 Kommunestyret ba også om å få utredet hva investeringen blir dersom det ikke skal bygges gymsal. Ettersom dette alternativet ikke var med til kommunestyret i juni 2013, presenteres derfor kun tall basert på beregninger per juni Per juni UTEN GYMSAL 2014 Hele mill. kr inkl mva Sum bygningsmessig 93,5 Trafikale løsninger 16,6 Sum investeringer nytt skolebygg 110,1 Riving av eksisterende bygg 4,0 Investering brutto inkl mva 114,1 Andel momskomp 22,4 Andel bruk fond (likviditet) 15,0 Andel bruk lån 76,7 Etter at kommunestyret bestilte dette forprosjektet av alternativ 4, har kommunestyret besluttet å øke avdragstiden fra 25 år til maksimum, i henhold til kommunelovens bestemmelser. Dette innebærer at kommunen kun betaler de avdrag som er nødvendig ut fra de anleggsmidlene, avskrivningene og lånegjelden som kommunen har. Avdragsutgiftene i regnskapet vil dermed reduseres, men det påløper noe økte renteutgifter som følge av dette. Dette bidrar til at de årlige utgiftene reduseres, men det vil bli totalt sett større utgifter ettersom rentene påløper over flere år. Det er ikke foretatt ny vurdering av driftsmessige konsekvenser. De forutsetninger som lå til grunn for kommunestyrets behandling i juni 2013 står fortsatt ved lag.

6 I juni 2013 vedtok kommunestyret først at eiendomsskatten ikke skal økes som følge av investering i ny skole. Vedtak om økonomiplanen for i desember 2013 innebærer likevel at eiendomsskatten skal økes i økonomiplanperioden. VURDERING: Ved å bygge en ny skole på Linflåa må det ses på trafikksituasjonen fra Segalstadsvingen i Kanadavegen og frem til skoletomta. Øvrige boligområder vurderes til å ha sikker vei frem til brua der Vestringsvegen starter. Fra Segalstadsvingen og ned til Gausdalsvegen ble det sett på 3 alternative løsninger. Ny vei rett frem i svingen, og ned til Frydenlund. Kanadavegen fra Segalstadsvingen og ned til Gausdalsvegen ville da blitt adkomstvei for beboerne langs veien, og en gang og sykkelvei for de myke trafikantene. Denne løsningen vil beslaglegge en god del dyrket mark, samtidig som det ville gitt prosjektet en vesentlig merkostnad. Denne løsningen ble valgt bort, da det blir feil å påføre skoleprosjektet i sin helhet denne kostnaden. Ny gang og sykkelvei på utsiden av Kanadavegen og ned til Østringsvegen på nordsiden av bygget til ME-LØ- Eiendom er også vurdert. Denne løsningen vil kreve ny gang og sykkelvei på dyrket mark, samtidig som bakken opp fra Østringsvegen til Kanadavegen blir bratt. Løsningen vurderes å veie marginal i forhold til myke trafikanters trasevalg. Anbefalt løsning blir dermed etablering av gang og sykkelvei på oversiden/innsiden av Kanadavegen og opp til Segalstadsvingen, med opphøyd gangfelt i markant kurve. Denne løsningen er i henhold til reguleringsbestemmelsene. Kryssing av FV-254/255 ved Segalstad Bru. Det er ikke praktisk mulighet til kryssing under Østringsvegen nord for krysset. Fra Kanadavegen kan en teoretisk ta seg på brukonstruksjon over Gausdalsvegen, men krav til universell utforming vil kreve så lang rampe på andre siden av vegen, at det ikke er realiserbart som noe funksjonsdyktig alternativ. Et teoretisk alternativ er å gå under Gausdalsvegen syd for krysset, og til eksisterende gangbru over elva. På grunn av blant annet de myke trafikanters trasevalg er dette ingen anbefalt løsning. Erfaringer tilsier at de går korteste vei. Anbefalt løsning blir et godt opplyst kryss, med 3 stk opphøyde gangfelt. Alle 3 gangfeltene, samt Kanadavegen anbefales utført med trafikklys. For kryssinger gjennom sentrum langs Vestringsvegen, benytter man eksisterende gang og sykkelvei. Enkelte kryss må «strammes» opp, og det anbefales opphøyde gangfelt ved alle kryssinger. Opphøyde gangfelt anbefales også ved kryssing av Vestringsvegen og Baklivegen ved Linflåa. Det er et viktig tiltak å sørge for at skoleveien er så trygg at foreldrene tør la barna sykle eller gå til og fra skolen. Det er viktig å legge samfunnet til rette for at de sunne valgene skal bli de enkle valgene. For de av elevene som blir fraktet til skolen i buss, vil de ha stor nytte av å ikke bli kjørt til døra, men måtte gå noen meter før skoledagen begynner. Forprosjektet anbefaler derfor å (re-)etablere bussholdeplassen på vestsiden av Baklivegen ved idrettsplassen. Ved denne løsningen blir elevene sluppet av på den «riktige» siden av veien. De slipper å krysse Baklivegen, eller ha noen befatning med trafikken ved den videregående skolen.

7 Enkelte elever vil bli kjørt og hentet av foreldre på skolen og SFO. Ved å etablere av- /påstigning for disse ved klubbhuset og ny utkjøring på sydsiden av plassen, vil man kunne unngå farlige ryggesituasjoner i forbindelse med bringing og henting. Det er kun en liten periode i forbindelse med skolestart og skoleslutt at veien opp til skolen skal være stengt. Å gå til skolen, eller deler av skoleveien, vil gjøre det enklere for barn å konsentrere seg når skoledagen begynner. Daglig fysisk aktivitet vil gi barn viktige helsegevinster både på kort og lang sikt. Skolebygg og uteområder. Skolen har hovedform som en lang rektangulær bygning. Det er hentet ut det beste fra nye skoler som er bygd i nærområdet, blant annet på Solvang i Øyer og i Follebu. Baserommene er på 70 m², noe som er ca 10 m² større enn i Follebu. Det er lagt opp til at SFO får et eget baserom, noe som også gir skolen fleksibilitet om tilflyttingen skulle medføre klassedeling på flere trinn. Siden dette er et forprosjekt kan det i prosjekteringsfasen være muligheter for å «kna» bygningen ytterligere for eventuelt å redusere antall rom og m². I henhold til mandatet skal det utredes behovet for eventuelt å bygge skole uten egen gymsal, basert på eventuell sambruk av hallene med den videregående skolen. Ledelsen ved Gausdal videregående skole redegjorde for bruken av hallene slik den er i dag, og hvilke planer de hadde for fremtiden. Det fremgår ganske så klart at skal det bygges ny skole ved Linflåa, må det bli med egen gymsal. Kapasiteten ved begge hallene er i dag sprengt. Når det gjelder gymsal så er gymsalens betydning noe mer enn å gi undervisning i kroppsøving. Skolene trenger også gymsal som et samlingsrom for felles aktiviteter for elever, samt for foreldremøter, elveforestillinger, utstillinger etc., - fysisk nærhet vil i disse henseender være umåtelig viktig. Leie av haller vil ikke gi disse mulighetene. Dessuten vil også en gymsal kunne gi utleieinntekter. Skolens uteområder har mange gode kvaliteter. Spesielt skogen på skolens østside må tas vare på og utvikles som en naturlig del av skolens uteområder. Dette kan bli småtrinnets egen «hundremeterskog». En fjerdedel av oppholdstiden i skolen består av egenorganisert tid. I tillegg kommer opphold i skolegården i forbindelse med organisert læringsarbeid, SFO og før/etter skoletid. Skolens uteområder skal være variert med tilgang til ulendt terreng, og invitere til allsidig bruk av alle barn og unge. Både organisert og uorganisert aktivitet, innenfor og utenfor skoletid. Gode utearealer er svært viktig for barnas helse og livskvalitet. En god skolegård er et viktig bidrag til god folkehelse. Situasjonsplanen viser et eksempel på hvordan uteområdet kan benyttes. Det er i forprosjektet avsatt penger til å utforme uteanlegget. Dette vil bli prosjektert i samarbeid med blant annet Gausdal idrettslag og andre brukere av området. Sambruk mellom skole og idrettsanlegget som ligger der i dag, gir også mange muligheter. Dette må reguleres gjennom gode avtaler mellom eiere og brukere.

8 I forprosjektet foreslås det at Fjerdum skole blir revet, og at Engjom skole selges på det åpne marked. Dette for å spare kommunen for ytterligere utgifter på disse eiendommene. Rådmannen legger med dette fram resultatet av forprosjektet, i henhold til bestillingen til forprosjektet gitt av kommunestyret i møte juni Om kommunestyret går videre inn i hovedprosjektet for realisering av ny skole ved Linflåa vil dette være hovedpunkter i prosjekteringsfasen: Samarbeid med arkitekt og brukere for endelig plantegning av bygget detaljprosjektering. Samarbeid med landskapsarkitekt og brukere for endelig planlegging av uteområdet detaljprosjektering. Samarbeid med Statens vegvesen for endelig utforming av de trafikale løsninger, for at flest mulig barn skal gå til skolen. Prosess for reguleringsendring. De ulike elementene vil bli planlagt slik at det blir konkurransegrunnlaget ved utlysing i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Det er ikke før prosjektet er gjennomført med konkurranse at vi vet hva dette vil koste totalt sett. Om det overskrider rammen vil kommunestyret få saken tilbake for enten å avlyse prosjektet, eller å øke bevilgningen. Uansett legger vi opp til at formannskapet skal ha saken til behandling for godkjenning av plantegninger og uteområde, før konkurransegrunnlaget sendes ut. Om kommunestyret i juni 2014 ønsker noen forhold utredet ytterligere, bør kommunestyret vedta å utsette saken med en bestilling om hva som må utredes. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. På bakgrunn av forprosjektet igangsetter Gausdal kommune hovedprosjektet for bygging av ny skole, inkludert gymsal, på Linflåa, - til erstatning for Fjerdum og Engjom skoler. 2. Det vedtas en kostnadsramme på 128,4 mill. kr., med slik finansiering: - Andel momskomp 25,3 mill. kr. - Andel bruk fond (likviditet) 15,0 mill. kr. - Andel bruk lån 88,2 mill. kr. 3. Endelige plantegninger forelegges formannskapet til godkjenning før prosjektet iverksettes. 4. Når den nye skolen ved Linflåa står ferdig, blir store deler av Fjerdum skole revet og Engjom skole selges på det åpne marked.

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Saksbehandler: Jon Sylte ETABLERING AV FJERNVARMEANLEGG I FOLLEBU Vedlegg: 1. Kart som viser tomtealternativer 2. Hyttedrømmen AS biovarmeanlegg i Follebu 3.

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer