Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012"

Transkript

1 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012

2 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst Sentralt spørsmål var: Hvordan prosjektet har utviklet seg? Evalueringen skulle ha fokus på: den praktiske gjennomføringen av handlingsprogrammet det kommunale og fylkeskommunale oppfølgingsansvaret innspill til justeringer og videre utvikling av programmet 2

3 Problemstillinger Evalueringen har undersøkt problemstillinger med følgende stikkord: Utviklingen i Vestfold ( ) - Frafall/bortvalg i videregående skole - Resultater på nasjonale prøver i lesing Prioriterte tiltak og virkemidler i kommuner og fylkeskommune Variasjoner i tiltakskjeden Opplevelse av målsettingene med handlingsprogrammet Samarbeidet mellom styringsgruppen, kommunene og fylkeskommunen 3

4 Programmorgansiering 4

5 Handlingsprogrammet Det er ikke klart hva det vil si at man slutter seg til handlingsprogrammet, utover at man skal ha økt fokus på oppvekstfeltet. Den ordinære kommunale innsatsen faller inn under God Oppvekst God Oppvekst har bidratt til å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i oppvekst og opplæringsfeltet God Oppvekst gir mer legitimitet til ressursbruk og prioritering av oppvekst og opplæring internt i kommunen Men dette kan ikke måles i form av økt ressursbruk Et mindretall av kommunene har bevilget egne midler til prosjekter Fylkesmannens fornyingsmidler har hatt betydning for oppstart av enkelt prosjekter 5

6 Styringsgruppen Styringsgruppen er en ressursgruppe bestående av ressurspersoner fra ulike instanser som er engasjert i arbeidet for barn og unges oppvekstvillkår Medlemmer kan være med å formidle budskapet i handlingsprogrammet Styringsgruppen har ikke makt, myndighet eller fullmakter til å pålegge deltakere i prosjektet noen form for aktivitet eller tiltak, altså ingen styringsrett Myndighet er plassert i kommunenes og fylkeskommunens administrasjon og de politiske organer Den enkelte som arbeider med barn og unge i kommunene har ikke nødvendigvis kjennskap til God Oppvekst, eller styringsgruppen 6

7 Programorgansiering Arbeidsgrupper: Kommunene og fylkeskommunen har fått tilgang til rapportene fra arbeidsgruppene Nyttige, lærerike og interessante rapporter Mange av forslagene til tiltak i rapportene blir likevel ikke fulgt opp i praksis Erfaringskonferanser: Viktig møtested for prosjektet Deltakere blant politiske og administrative beslutningstakere fra kommunen og fylkeskommunen i liten grad deltakelse av personer som arbeider i førstelinjen Større samarbeidsbehov for involverte aktører fra kommunene enn konferanse kan ivareta 7

8 Programorgansiering (forts.) Lokal handlefrihet i God Oppvekst: Handlingsprogrammet er integrert i kommunale strategier, eller målsetninger fra handlingsprogrammet og arbeidsgruppenes rapporter er tatt inn i vedtatte planer. Noen kommuner har ikke gjort spesielle ting knyttet til handlingsprogrammet Gjennomføringen av prosjektet beskrives som en partnerskapsstruktur det forutsetter at hver enkelt part tar ansvar for å arbeide for å bedre oppvekstsvilkårene i regionen Ingen systematiserte rapporteringskrav knyttet til prosjektet 8

9 Programorgansiering (forts.) Koordinatorer: Kommunale koordinatorer varierer mye i organisering og stillingshjemler (ofte ledere innenfor opplæring eller oppvekst) Rollen må utformes av den enkelte person selv Fylkesmannens koordinator Uten nødvendig myndighet, budsjett og prosjektstyringsmuligheter Kommunene etterlyser en klarere rolle, mer informasjon, statusrapporter, gode eksempler fra fylkesmannen Kommunene ønsker også bistand til analyser av risikoområder og utvikling innenfor oppvekst og opplæring fra fylkesmannen 9

10 Forslag til videre utvikling av programorganiseringen: Deloitte foreslår at styringsgruppen vurderer sterkere anbefalinger av bestemte typer tiltak rettet mot barn og unge bør prioriteres fremme satsning på kunnskapsbaserte tiltak styrke og fornye fokuset på «God oppvekst» i etablerte nettverk foreslå samarbeidskommuner eller nettverk som kan ha nytte av hverandres prosjekter tydeliggjøre roller i prosjektet forventningsavklaringer til koordinatorer på ulike nivåer 10

11 Mål 11

12 Målsetninger «95 % som påbegynner videregående utdanning fullføre utdanningen. leseferdigheten på 5. trinn i Vestfold være innenfor de fem beste fylkene i landet. levekårsindeksen skal være over landsgjennomsnittet» Levekårsindeksen er avsluttet og vanskelig å rekonstruere Kommunene har ikke primært fokus på disse spesifikke målene Utvikling knyttet til målene: Økt fokus på tidlig innsats Tidlige leve år (under skolealder) Familieliv mer generelt Det etterlyses større fokus på barn og unge med dårlig psykisk helse, eller som lever i familier med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. 12

13 Leseferdigheter ingen klare tendenser Tabell 1: Resultat fra nasjonale prøver i lesing på 5. trinn i Vestfold-kommunene, perioden Skoleår Indikator Total Enhet Lesing Lesing Lesing Lesing Lesing Andebu kommune 2 1,9 2,1 1,9 1,8 1,94 Holmestrand kommune 1,9 2,2 1,9 1,9 1,9 1,96 Horten kommune 1,9 1,9 1,9 2,1 2 1,96 Larvik kommune 1, ,98 Nøtterøy kommune 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,08 Re kommune 1,9 2 1,9 1,9 2,2 1,98 Sande (v.) kommune 1,9 2,2 1,9 2,2 2,1 2,06 Sandefjord kommune ,00 Stokke kommune 1,9 1,9 1,9 1,9 2 1,92 Svelvik kommune 1,8 2,1 2 2,3 2 2,04 Tjøme kommune 1,9 2,2 2,05 Tønsberg 2, ,1 2,04 Grand Total 1,93 2,04 1,97 2,03 2,02 2,00 13

14 Andel sluttere i videregående opplæring Måleindikator Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid 53,4 52,2 53,3 58,1 Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år 64,5 62,3 65,7 68,8 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 96,3 96,5 95,6 95,9 96,9 14

15 Slutterstatistikken Statistikken viser at Vestfold har hatt en betydelig forbedring fra 2008 Vestfold ligger også over landsgjennomsnittet på de tre indikatorene i slutterstatistikken Dette viser at man har gjort et viktig arbeid i regionen når det gjelder sluttere Fylkeskommunen beskriver et systematisk arbeid for å redusere antallet sluttere Det er også gjort forbedringer av datagrunnlaget for statistikken (bl.a. bedret registreringsrutiner i VIGO) 15

16 Alternativer til levekårsindeksen Folkehelseprofil fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Statistikk over sosialhjelpsmottakere og uføre (NAV, SSB) Barnevernsstatistikk (SSB/KOSTRA, Bufdir) 16

17 Folkehelseprofil for Vestfold Hovedtrekk - levekår: «Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet. Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.» Hovedtrekk - skole: «Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig.» Hovedtrekk - helse og sykdom : «Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være lavere enn ellers i landet (30-74 år).» Folkehelseprofilen er publisert på Folkehelseinstituttets nettside: 17

18 Sosialhjelp og uføre 9 av 14 kommuner i Vestfold er over landsgjennomsnittet når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere 5 av 14 kommunene har høyere andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, enn landsgjennomsnittet 12 kommuner i fylket ligger over landsgjennomsnittet i prosentvis antall uføre mellom år NAV-statistikk viser ikke andel sosialhjelpsmottakene med omsorg for barn Statistikken gir ikke førstehåndskunnskap om levekårene for barn, bruk av statistikken krever analyse Utvikling i antallet unge uføre er god indikator for målsetninger om at unge skal kvalifiseres for arbeidslivet - denne kan etterspørres fra NAV 18

19 Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i 2010 Landet Landet uten Oslo Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal 19

20 Andel mottakere av sosialhjelp som har dette som hovedinntektskilde Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 2010 Landet Landet uten Oslo Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme 20

21 Mottakere av uførepensjon 14 Mottakere av uførepensjon. Pr i % av befolkningen år

22 Barnevernsstatistikk I KOSTRA og annen SSB-statistikk finnes det måleindikatorer som viser kommunale resultater på barnevernsområdet. Blant annet: Antall barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år Halvårlig rapportering til Fylkesmannen (Bufdir-database) Antall akuttplasseringer Økning i meldinger, hjelpetiltak og omsorgsovertakelser kan være indikasjoner på økt behov, eller at man fanger opp flere utsatte barn og unge, og at det forebyggende arbeidet i barneverntjenestene fungerer 22

23 Videreutvikling av målene God Oppvekst bør vurdere å gjennomføre statusmøter, eller gjøre vurderinger av status i forhold til målene som er satt Dette kan bidra til å involvere politisk nivå God Oppvekstkoordinatorer fra de ulike kommunene og fylkeskommunen bør delta Utvikle felles målemetoder for alle kommunene og i fylket (særlig på barn og unges levekår ettersom levekårsindeksen er gått ut) Dette kan bidra til mer koordinert, samlet og overordnet innsats i mer målrettede prosjekter innenfor rammen av God Oppvekst sitt handlingsprogram 23

24 Tiltak 24

25 Tiltak for bedre oppvekstvilkår Vanskelig å skille hva som er prosjektet God Oppvekst-tiltak og ordinære kommunale tiltak Svært mange og varierende tiltak kan falle inn under God Oppvekst Samspill mellom mange ulike prosjekter, lokale og nasjonale føringer og lovverk avgjør hvilke tiltak som innføres Tiltak som trekkes fram: Prosjektbaserte tiltak Tverrfaglig arbeid (mellom kommunale enheter, mellom kommune og eksterne instanser) Systematisering av det kommunale arbeidet (rutiner/ prosedyrer/ kartlegginger m.m.) 25

26 Tiltak med god effekt Ny Giv tiltak for å hindre frafall/redusere antallet sluttere i videregående skole Godt samarbeid om overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole Tett oppfølging for det enkelte barn, ungdom og/eller familie Rutiner for kartlegging og oppfølging av barn (med fokus på tidlig innsats i førskolealder) og fokus på språkutvikling hos barn Tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn og unge i kommunen 26

27 Videreutvikling av tiltaksarbeidet Nærmere analyser av hvilke faktiske utfordringer og problemområder kan bidra til valg av mer målrettede tiltak Mye kunnskap og erfaring knyttet til tiltak for bedring av oppvekst og opplæring. Handlingsprogrammet har et forbedringspotensial i å benytte og dele denne kunnskapen. Det kommer klart frem at man ofte vet om barn og familier som har vansker, men trenger bedre verktøy for å nå frem med effektive tiltak. God oppvekst bør arbeide med å videreutvikle arbeidet med risikoanalyser og/ eller målinger av oppvekstvilkår i regionen. Flere kommune ønsker mer kunnskap om utviklingen over tid. Det er behov for et bedre tiltaksapparatet knyttet til barn og unge med psykiske vansker eller som lever i familier med psykiske vansker og/eller rusproblemer (feks. Modellkommuneforsøket Bufetat) Samarbeidet med NAV bør videreutvikles 27

28 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter 1. kvartal 2014 Deloitte AS Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Renteutsiktene Kapittel 3 Kapitalstruktur og gearing Kapittel

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Mars 2011 2011 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune NIBR-rapport 2012:15 Camilla Lied Helge Renå Per Medby Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Foranalyse Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Andre publikasjoner fra NIBR NIBR-rapport 2012:14 NIBR-rapport

Detaljer