ved Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ved Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 ID- nummer: Eksamensoppgave ved Handelshøyskolen BI Læringsmiljø og SmART oppveskt. Visjon: I Re er det robuste barn, unge og voksne. Eksamenskode og navn: MAN Lederskap og omstilling i skolen Utleveringsdato: Innleveringsdato: Studiested: BI Drammen Vedlegg 1 kvantitativ spørreundersøkelse med resultater 1

2 2

3 Sammendrag I denne oppgaven forsøker jeg å finne effekter av Re kommunes satsningsprosjekt SmART oppvekst. Effektanalysen bygger på datamateriale fra elevundersøkelser, grunnskolepoeng, frafall videregående skole samt spørreundersøkelse av ansatte i Re kommune. Kvalitativ lederundersøkelse evalueres for å si noe om hvordan det oppleves å bli ledet ut fra SmART oppvekst ideologien. Jeg finner ikke tall som kan vise til effekt av SmaRT oppvekst i elevundersøkelser. I forhold til grunnskolepoeng kan det leses en svak oppgang etter innføring av SmART, men usikkerheten rundt årsaker til dette er stor. Andel elever som gjennomfører videregående opplæring på Re videregående skole er imidlertid markant over gjennomsnittet på fylkes og landsnivå. Dette kan være en god indikator på at elever i Re har en robusthet som gjør at de fullfører videregående. Dette er i seg selv en svært viktig indikator på mestring av voksenlivet. Andre input enn SmART kan også spille inn, som for eksempel arbeidet som gjøres på Re videregående skole. Vi vet imidlertid at Re videregående skole arbeider ut fra mange av de samme prinsipper som ligger til grunn i SmART. Spørreundersøkelsen av ansatte viser en positiv holdning i forhold til eget arbeid. Den viser også at mange ansatte opplever at elever får økt sosial kompetanse gjennom SmART. I tillegg opplever en del av de ansatte at elever som har utfordringer på skolen, har økt faglig utbytte etter innføring av SmART oppvekst. Den kvalitative lederundersøkelsen viser at de ansatte opplever seg sett og ivaretatt. Dette stemmer godt med SmART ideologien om å se og videreutvikle den enkeltes styrker. Utfordringen jeg som leder må være bevisst på, er å være tydelig nok i forholdt til de mål skolen har satt seg og hva som forventes av de ansatte. 3

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag s. 3 Innholdsfortegnelse s. 4 Forord s. 5 Innledning s. 6 Bagrunnsteorier s. 10 AI s. 10 ART s. 11 SmART s. 11 SmART oppvekst i praksis s. 13 Kvalitativ lederevaluering s.16 Virker SmART oppvekst? s. 20 Elevundersøkelse og grunnskolepoeng s. 20 Gjennomføring av videregående skole s. 24 Evaluering av SmART s.31 Konklusjon s. 33 Litteraturliste s. 36 4

5 Forord. I 2012 byttet jeg arbeidsgiver og begynte i ny jobb som leder i en annen kommune enn den jeg hadde jobbet i de siste 14 årene. Dette var først og fremt et valg betinget av et ønske om et annet fokus og en annen ideologi enn den som var blitt gjeldene i hjemstedskommunen min. Jeg fant det jeg lette etter i Re kommune. Her er det en grunnleggende ideologi bygget på AI - Appreciative Inquiry - som gjennomsyrer holdninger hos ledere og ansatte. Ved å kombinere AI og ART metodikk - Aggression Replacement Training har kommunen utviklet prosjektet SmART oppvekst. SmART er et av de breieste og mest omfattende prosjekt Re kommune noen gang har igangsatt for å styrke oppvekstmiljøet til barn og unge. Prosjektperioden er satt til Målet er at de som vokser opp i Re skal takle sitt liv både i forhold til samfunnets krav og på det personlige plan på en best mulig måte. Ut fra dette er visjonen: I Re er det robuste barn, unge og voksne kommet til. Det er gjort et grundig evalueringsarbeid av Ole Thomassen Grejs som ble ferdigstilt september Evalueringen hans bygger på en masteroppgave ved høyskolen i Vestfold som omhandler gjennomføringen av AI som metode. I tillegg omfatter evalueringen to AI studier samt resultater fra en spørreundersøkelse av 202 ansatte, som jobber med barn og unge, om effekter av SmART oppvekst. Spørreundersøkelsen søker å gi innblikk i hvordan respondentene opplever metodebruken, og hvordan arbeidet har effekt på barn og unge. Jeg skylder Ole T Grejs en stor takk for fullt innsyn i hans evalueringsrapport samt gode råd om oppgaveskriving generelt. Jeg vil takke prosjektleder i SmART oppvekst Vidar Bugge-Hansen, for hans vilje og evne til å dele kunnskap og erfaringer. Uten hans engasjement, åpenhet og positive inkludering ville det tatt mye lenger tid for meg å få metodikken og tankesettet under huden. Jeg vil også takke rektor, ansatte og elever på Revetal ungdomsskole for tilbakemeldinger og bidrag underveis. 5

6 Innledning. I denne oppgaven vil jeg søke svar på følgende problemstillinger Hvilken effekt på læringsmiljøet har forebyggende arbeid bygget på en systematisk metodikk med vekt på styrkespotting og positiv psykologi? Hva er SmART oppveskt? Her ønsker jeg å belyse teorien som ligger bak SmART oppvekst og hvordan prosjektet er blitt til. Hvordan kommer SmART oppvekst til uttrykk i praksis på Revetal ungdomsskole? Jeg vil ut fra eget ståsted belyse praksis og prioriteringer på egen arbeidsplass. Hvordan måle effekten av SmART oppvekst? Det finnes en grundig evaluering som jeg vil analysere nærmere i kombinasjon med tallmateriale fra egen skole. Jeg vil ta for meg elevundersøkelse, grunnskolepoeng og frafall i videregående skole. Hvordan konkludere med sammenheng mellom resultater på undersøkelser og satsningen på SmART oppveskt? SmART oppvekst er et omfattende prosjekt som inkluderer hele oppvekstmiljøet til barn og unge. Fokuset er i større grad rettet mot det forebyggende enn det behandlende. Helse, barnehage, skole og trygge lokalsamfunn er deltagende. Jeg ønsker i denne oppgaven å ta for meg dette arbeidets betydning i forhold til motivasjon og mestring hos elever. Re kommunes visjon om robuste barn, unge og voksne vil jeg også drøfte i forhold til mine funn. Smart oppvekst Visjon: I Re er det positive og robuste barn, unge og voksne Hovedmålsetting: I Re møter barn og unge voksne med felles grunnholdning som ser barn og unges styrker og talenter og hjelper de til å utvikle disse. 6

7 Effektmål: Barn og unge har god sosial kompetanse. Jeg vil ut fra elevundersøkelser og evalueringen til Grejs se på om vi kan spore effekter på heving av sosial kompetanse. Barn og unge mestrer utdanningsløpet. Ut fra grunnskolepoeng og gjennomføring på videregående skole vil jeg se om det kan trekkes noen konklusjoner i forhold til å mestre utdanningsløpet. Hindre sosial ulikhet i helse. Ved gjennomgang av evalueringen til Grejs vil jeg se om det er mulig å se noen tegn på at dette effektmålet nås. Dette er imidlertid et mål det kan være vanskelig å trekke noen slutninger om så tidlig i prosessen. Hva innebærer det å være robust? For å kunne mene noe i forhold til om vi nærmer oss visjonen om robuste barn og unge, trenger vi å vite noe om hva vi legger i begrepet robust og hvordan dette kan måles. Vi kan si noe om utfordringene dersom robustheten mangler. Vi vil da kunne se en befolkning med store utfordringer innenfor psykisk helse, generelt dårlige levekår, en befolkning preget av sosiale utfordringer og ensomhet. Hva er da suksess faktorene vi skal se etter for å kunne betegne en befolkning som robust? Jeg tenker at dette må handle om en befolking som i stor grad er i jobb, har sosiale nettverk og god helse. Slike faktorer vil kreve målinger over svært lang tid, kanskje år etter avsluttet grunnskole. Dette kan gjøre det vanskelig å trekke klare konklusjoner i forhold til om SmART oppvekst er med på å skape en mer robust befolkning. Fra forsking vet vi imidlertid at de som faller ut fra eller ikke gjennomfører videregående skole er overrepresentert i forhold til arbeidsledighet og dårlig helse. Frafall i videregående kan derfor være en av indikatorene på om vi er på rett vei. I denne oppgaven vil jeg se etter tegn på at effektmålene nås. 7

8 Jeg vil belyse følgende ut fra teori og tallmateriale. AI (Appreciative inquiry) Teori ART (Aggression Replacement Training.) Teori SmART Re kommunes satsningsområde bygget på AI og ART Kvalitativ ledervurdering Elevundersøkelse datamateriale Grunnskolepoeng Frafall i videregående skole. (Re vgs der de fleste av våre elever går) Evaluering av SmART. Jeg vil ta utgangspunkt i teorier som ligger bak SmART oppvekst, se på praksis på egen skole og funn i evalueringen. Av tallmateriale vil jeg bruke elevundersøkelser, grunnskolepoeng og statistikk på frafall fra videregående skole. I tillegg tar jeg for meg spørreundersøkelsen som refereres til i evalueringen av SmARt oppvekst fra september Bakenfor Re kommunes valg av metodikk og ideologi ligger læreplanen. I innledningen til den generelle delen av læreplanen står det: Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livets oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp (.). Kort sagt, målet for opplæringa er å utvide evnene hos barn, unge og vaksne til erkjenning og oppleving, til innleving, utfalding og deltaking. Skal utdanninga fremje desse måla, krevst det ei nærmare utdjuping av verdigrunnlag, menneskesyn og fostringsoppgåver I opplæringslovens formålsparagraf står det blant annet: 1. Formålet med opplæringa..elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. 8

9 Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (LK06) Av dette leser jeg en forpliktelse skolen har til å utvikle hele mennesker i forhold til å kunne møte livets oppgaver og utfordringer på en god måte. Re kommunes visjon om robuste barn, unge og voksne passer derfor godt inn i forhold til læreplanen og opplæringslovens intensjon. 9

10 Bakgrunnsteorier AI - Appreciative inquiry. AI er utviklet fra tidligere aksjonsforskning. Utgangspunktet er positiv psykologi. I en organisasjon eller i et menneskes liv er det noe som fungerer godt. I AI metodikken går man inn å undersøker dette som fungere godt, og hva som danner grunnlaget for den gode fungeringen. Videre legges det vekt på å gjøre mer av det som fungerer godt og å legge til rette for at det skal være mulig. På denne måten vil organisasjonen eller enkelt personen oppleve flere suksesser. AI handler om å oppdage, videreutvikle og realisere de mulighetene som ligger i en organisasjon eller person. For å finne fram til det som fungerer brukes det en metodikk med reflekterende spørsmål der det positive verdsettes. På denne måten forsker man på det som fungerer godt. Fra å være en metode som brukes i planlagte sammenhenger som utviklingssamtaler eller liknende, vil målet være at AI blir et grunnsyn som preger alle våre prosesser og møter med andre mennesker. AI prosessen kan deles inn i fem faser: 1. Definere. Hva ønsker vi å styrke og hva må undersøkes eller forskes på for å få til dette? 2. Undersøkelse. Hvilke faktorer er tilstede når vi er på vårt beste. For eksempel hvilke forutsetninger er tilstede når en gitt elev eller klasse opplever mestring, læring og trivsel. 3. Drøm. Dersom alle forutsetningene i punkt 2 er tilstede hele tiden, hvor langt kan vi da nå? Her gjelder det å se for seg et drømmebilde av hvor bra det kan bli. 4. Design. Hva må vi konkret gjøre for å sikre at suksessfaktorene i størst mulig grad er tilstede. 5. Realisering. For å øke evnen til suksess må man fortsette å utvikle den positive kulturen. (sammenfattende flersidig evaluering av SmART oppvekst i RE. Ole Thomassen Grejs 2013) 10

11 ART - Aggression Replacement Training ART er et program for trening av sosial kompetanse. ART er tredelt og retter seg mot sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonering. ART blir ofte brukt i grupper der deltagerne har spesielle utfordringer i forhold til adferd. Metodikken kan også brukes som en generell forebyggende og selvutviklende metode i større grupper, og i grupper uten spesielle utfordringer. Det viser seg at det kan være en fordel med grupper som både består av godt fungerende elever i forhold til adferd sammen med elever med utfordringer, da mye av metodikken dreier seg rundt rollespill og refleksjon. ART-pogrammet er basert på en metodikk som følger følgende faste oppskrift: Observasjon av ferdigheter gjennom rollespill av kompetente ART trenere. Deltagerne rollespiller selv ferdighetene og blir utfordret til å trene ferdigheten i egen hverdag. Konstruktiv, adferdsspesifikk tilbakemelding fra ART trenere og medelever underveis i ART økten. Det brukes også dilemmadiskusjoner for å utvikle deltagerens moralske og etiske vurderinger (tidsskrift for norsk psykologforening utg ) (sammenfattende flersidig evaluering av SmART oppvekst i RE. Ole Thomassen Grejs 2013) SmART oppvekst Arbeidet med SmART oppvekt startet som et pedagogisk prosjekt og et helhetlig tankesett som fremmer barn og unges oppvekst, helse og trivsel. Lykkes prosjektet med å gjøre barn og unge robuste, gi dem mestring i forhold til skole og utdanning, vil det kunne ha positiv effekt i forhold til deres helse. Ved å mestre skole, utdanning og livets utfordringer vil grunnlaget være lagt for å kunne mestre deltagelse i arbeidslivet på en god måte. Dette vil være et godt utgangspunkt i forhold til å demme opp for og redusere sosiale ulikheter. 11

12 SmARt er et unikt prosjekt hvor alle ansatte i Re kommune som jobber med barn og unge samt foresatte er ment å involveres. Prosjektet går over fem år og tar sikte på å bygge opp under et godt oppvekstmiljø. (Grejs 2013) Re kommunes visjon for SmART oppvekst - robuste barn, unge og voksne, gjenspeiler tiden vi lever i. I et samfunn der de materielle behovene er ivaretatt for de aller fleste, flyttes noe av fokuset mer mot selvrealisering jamfør Maslows behovspyramide. Undersøkelser som Ung i Vestfold - viser at ungdom har det bra på skolen, bruker mindre rusmidler enn før, og er mer hjemme med foreldrene sine. På tross av disse positive tendensene opplever allikevel altfor mange en følelse av ensomhet. (Ung data 2014). Et mer digitalisert sosialt liv og et bilde av og en forventning til vellykkethet som sosiale medier og massemedia ellers skaper, kan være noen forklaringer. Det at ungdom føler seg mindre tilfreds tross en positiv utvikling på mange områder er imidlertid en utfordring uansett årsak. Alle opplever motgang og medgang i livet. Noen takler dette bedre enn andre. Bufferen for å takle motgang bedre, er høy sosial kompetanse og et optimistisk tankesett med tro og håp for framtiden. Som et svar på dette har Re kommunen utarbeidet sin visjon og SmART oppvekst som en metodikk for å nå visjonen. SmART er utarbeidet som en helhetlig metode for å jobbe med barn og unge. Det er en visjon som bygger på troen på forebyggende tiltak framfor det behandlende eller reparerende. SmART er en kombinasjon av de to overnevnte metodene ART og AI. Disse to metodene har samme utgangspunkt ved at de bygger på det å lete etter og forsterke det som fungerer godt. ART har sin styrke i å øve opp gode sosiale ferdigheter bygget på en forutsigbar struktur. AI har sin styrke i å ta utgangspunkt i det som fungerer. Ved å forske på det man lykkes med og gjøre mer av det utløses energi, glede og pågangsmot. (SmART oppveskt i Re. Vidar Bugge Hansen mars 2014) 12

13 SmART oppvekst i praksis hvordan kommer det til uttrykk på Revetal ungdomsskole? Revetal ungdomsskole er en 4 parallell ungdomsskole. Vi har ca 50 ansatte. Ledelsen består av rektor og tre inspektører. Vi er organisert i tre trinn der inspektørene er trinnledere og har personalansvar for hvert sitt trinn. Skolen har en gruppe elever med spesielle opplæringsbehov som kommer fra forsterket enhet på barneskolene. Disse elevene har en klassetilhørighet, men har egne rom og ansatte. Vi bruker noe ressurser til fagkurs i matte, lesing og engelsk på tvers av klasser. Det største satsningsområdet vårt ressursmessig er imidlertid et tiltak vi har valgt å kalle A51. A 51 navnet kommer fra et område i USA kalt Area 51. Her har det etter sigende landet utenomjordiske vesener. Navnet ble valgt ut fra at de elevene vi jobber med under A51 er elever som ikke helt passer inn i den tradisjonelle undervisningen, elever vi ikke helt forstår og derfor trenger å finne ut mer om. Tanken bak A51 er å bruke AI og positiv psykologi. Målet er at elevene skal fungere best mulig i skolesituasjonen, oppleve motivasjon, mestring og tro på framtida. Vi undersøker hvilke interesser, styrker og ønsker elevene har. Ut fra dette forsøker vi å lage individuelle opplegg der eleven får brukt sine styrker. For eksempel kan vi ha en elev som opplever nederlag og følelsen av å ville gi opp engelsk. Det er vanskelig å komme til timene og vi ser en fare for skulking som kan utvikle seg til skolevegring. Etter samtaler viser det seg imidlertid at eleven er glad i å synge og også skriver egne sangtekster. Vi vil da tilrettelegge for at eleven skal få mulighet til å utvikle denne evnen i skoletiden alene eller sammen med andre. Vi knytter også engelsk muntlig og skriftlig opp mot sang og tekstskaping. Målet er å bygge opp elevens tro på egne muligheter og holde motivasjonen oppe for skole, slik at hun på litt sikt vil kunne følge ordinær undervisning igjen. A51 er i de aller fleste tilfeller ikke et permanent tilbud, men et tiltak for en periode. Det omfatter ikke elever med spesialundervisning da disse har egne opplegg. A51 er ment for å fange opp potensielle skolevegrere så tidlig som mulig, eller elever som står i fare for å miste motivasjon for videre skolegang. Eksempelet med eleven som synger er bare ett av mange. Vi har tilbud om musikkstudio både musikalsk og teknisk, verksted, formingsaktiviteter, foto, idrett, matlaging og mer direkte skolefaglig hjelp. 13

14 I tillegg til de overnevnte tiltakene rettet mot enkeltelever, skal AI tanken også gjennomsyre hverdagen i klasserommet. Alle klasser har jobbet med klasseregler ved å bruke AI metodikk, og mange klasser jobber med begrepene som omhandler personlige egenskaper. Dette gjøres blant annet ved å ha ukas venn, som er en klassekamerat man sitter ved siden av over en periode på 1-2 uker. Ved periodens slutt skal paret gi hverandre tilbakemeldinger ved å bruke styrkekort. Det kan være tilbakemeldinger som: jeg gir deg styrken godhet fordi jeg har sett at du tar hensyn til og hjelper venner som har det vanskelig. Dette så jeg spesielt i går da X trengte støtte. På denne måten blir elevene trent opp til å bruke begreper om hverandre som begrunnes og strekker seg langt utover uttalelser som du er snill, grei osv. Elevene forteller meg at de på denne måten blir klar over at alle har styrker og at det er veldig positivt for klassemiljøet at alle i løpet av en periode har sagt noe positivt til alle. Elevene blir kjent med alle sine klassekamerater på en måte de ikke ville blitt dersom de kun skulle samarbeidet med og samhandlet med sine venner. De tvinges til å se positive egenskaper hos alle, en ferdighet som vil være en styrke videre også i forhold til å leve robuste liv. For å forvente at AI tanken gjennomsyrer de ansattes møte med elever og hverandre, er det avgjørende at vi i ledelsen er gode rollemodeller. I våre møter med ansatte og elever må vi vise at vi har et positivt fokus og har tro på deres evner og utviklingsmuligheter. Dette har blant annet fått konsekvenser for hvordan medarbeidersamtaler og andre oppfølgingssamtaler utformes. Vi tar alltid utgangspunkt i det som fungerer og drøfter utviklingspotensial ut fra de styrker den enkelte har. Vi har på ungdomsskolen også ART grupper. Vi har valgt ut to grupper pr. år bestående av 6-7 elever. Alle elever vi får fra barnehager og barneskoler i Re har jobbet mye med ART. De har vært igjennom både klasseart og gruppeart og kjenner derfor metodikken og begrepene godt. Vi ser at enkelte elever profiterer svært godt på å være med i disse gruppene og etterspør dem. De melder tilbake om at de får teknikker til blant annet å takle sinne og frustrasjon. Vi har også sett at etter endt ART kurs tok to elever selv initiativ til å starte det som blir kaldt omsorgspatruljen, der de oppsøkte elever som var alene i pauser for å inkludere dem i et fellesskap. Det er imidlertid ikke ART metodikken som er mest synlig på ungdomsskolen, da mange elever føler seg litt ferdig med det etter mye fokus på 14

15 barneskole og barnehage. ART metodikken blir ikke brukt systematisk i klassesammenheng, men som beskrevet ovenfor for enkeltelever. Det er en streng struktur på ART metodikken som muligens treffer bedre med yngre barn. Vi tar imidlertid med oss mange aspekter fra ART inn i AI arbeidet som foregår kontinuerlig. 15

16 Kvalitativ lederevaluering. Gjennom BI studiet Master of management gjennomførte vi en kvalitativ lederevaluering. Jeg ønsker å bruke resultatene fra denne evalueringen for å se hvordan en lederfilosofi bygget på AI oppleves for de ansatte. Da jeg kun har vært leder i to år, og har gjort et bevisst valg i forhold til lederstil som bygger på relasjonsledelse og AI, er det interessant for meg å se på dette kvalitative tallmateriale. Jeg fikk tilbakemelding skriftlig fra 15 ansatte. De fleste pedagoger, men også noen assistenter. Storparten av disse 15 har jeg personalansvar for og jobber forholdsvis tett med, men jeg ba også om tilbakemelding fra noen som jeg ikke har personalansvar for, og ikke har jobbet tett med noen gang. Dette for å se om jeg ville få andre typer tilbakemeldinger. Jeg så imidlertid ikke noen klare skiller. Oppsummering av spørsmålet: Hva synes du er din leders klare styrker? Ut fra de svar jeg fikk er det noen stikkord som går igjen hos flere. Det er spesielt det å se hver enkelt, positivitet, være god lytter, vise omsorg og empati. Dette er egneskaper som er gjenkjennelige i forhold til målet om å være en leder som leder etter prinsipper rundt relasjonsledelse og AI. Jeg synes det er spesielt gledelig at det er hele 12 av 15 som bruker uttrykk som går på at jeg ser hver enkelt. Det er et viktig prinsipp når vi jobber med AI å bygge på den enkeltes styrker og utviklingspotensiale. Forskning (Hattie 2013) viser også at relasjonen til nærmeste leder er av stor betydning i forhold til elevenes læringsresultater. 16

17 Se hver enkelt posiiv God lyker Omsorg EmpaI løsningsorientert tydelig Illit Tilstede rolig engagement gjennomfører raske, tydleige Ilbakemeldinger konstrukiv takrull se store linjer integritet organiserer, planlegger effekiv blid rådgiver hjelpsom reuerdig kunnskapsrik troverdig ydmyk endringskompetanse varm god autoritet imøtekommende iniiaivrik åpen ærlig god hukommelse Figur 1: hva synes du er din leders klare styrker Oppsummering av spørsmålet Hva opplever du som din leders utviklingsområde? Her fikk jeg ikke veldig mange tilbakemeldinger. Det jeg imidlertid velger å bite meg merke i er dette som går på å være tydeligere. Det er en fare for å bli utydelig dersom man blir for diplomatisk. Prinsippet om at alle skal høres og tas hensyn til, kan dersom man ikke er bevisst på dette føre til utydelighet i lederstilen. Det er viktig å være bevisst på at det å høre alles argumenter ikke betyr at alle skal få sin mening eller vilje igjennom. Dette er en umulighet og som leder er det viktig å være tydelig på at jeg har siste ordet. Dette siste ordet kommer jeg fram til etter en vurdering av de forskjelliges argumentasjon sammen med mine egne prinsipper, skolens pedagogiske retning og den kunnskap jeg sitter inne med (evidens basert ledelse) 17

18 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Series1 Figur 2 Hva opplever du som din leders utviklignsområde. Oppsummering av spørsmålet: Jeg vil gjerne gi et konkret råd til min leder og det er. Svarene jeg fikk her var først og fremst en bekreftelse på at jeg er på rett spor, og at mitt valg av lederstil med fokus på relasjoner og AI tankegang oppleves som positivt og riktig. Dette gir meg mot og vilje til å fortsette å utvikle min lederstil. Det er imidlertid også interessant å se på de svarene som utfordrer meg videre. Særlig vil jeg ta tak i det å være mer tydelig og utstråle trygghet. Det må ikke bli slik at man blir utydelig som leder selv om man har fokus på relasjoner og de ansattes styrker. Dette henger sammen med forrige spørsmål om mine utviklingsområder og ble kommentert der. 18

19 Series1 Figur 3 Jeg vil gjerne gi et konkret råd til min leder og det er Oppsummert sier denne kvalitative undersøkelsen meg at jeg er på rett spor og at ledelse basert på AI oppleves som positivt. Jeg satt spesielt pris på at de ansatte føler seg sett og at de trekker fram personlige egenskaper jeg selv setter høyt. Fremover vil jeg ha større fokus på å være tøffere i konfrontasjoner og være tydeligere på hva jeg vil. Dette vil jeg få til fordi jeg er målretta og har opparbeidet meg gode relasjoner til de ansatte. 19

20 Virker SmART oppvekst? For å få svar på dette er det flere innfallsvinkler som kan brukes. Jeg har så langt beskrevet SmART og vist til hvordan de ansatte opplever å bli ledet med denne metodikken. Jeg skal nå ta for meg et utvalgt tallmateriale som kanskje kan si noe om eleveffekter av SmART oppvekst. Utfordringen er her som i andre langsiktige prosjekter, å kunne lese av direkte sammenhenger etter kort tid og ut fra det tallmaterialet som foreligger. De fleste tallmaterialer gir et her og nå bilde uten å trekke de store linjer, og inneholder mange usikkerhetsfaktorer. Allikevel er det viktig at vi leter etter effekter på de satsninger som gjøres. Om SmARt har ønsket effekt, vil vi nok ikke se fullt ut før innbyggere i Re som har vokst opp med metodikken blir voksne, og vi kan gjøre undersøkelser i forhold til hvor godt de klarer seg i livene sine. Denne analysedelen er tredelt. Jeg tar først for meg tallmateriale fra elevundersøkelsen opp mot grunnskolepoeng. Deretter ser jeg på frafallsproblematikken fra videregående skole, og tilslutt ser jeg på de konklusjoner som kommer fram i evalueringen av SmArt oppvekst fra 2013 (Grejs 2013) Elevundersøkelse og grunnskolepoeng. Jeg vil se om jeg kan finne sammenhenger mellom trivsel, mobbing, motivasjon og grunnskolepoeng. SmaRT fokuserer på de sosiale ferdigheter og den enkeltes motivasjon. Spørsmålet er om vi kan lese noen sammenheng mellom disse faktorene og grunnskolepoeng. Jeg har bevisst valgt bort sammenlikning med nasjonale prøver da disse kun tester noen få områder av skolens kunnskapsmandat, samt plasserer elever i kun 3 nivåer ut fra en nasjonal score. Jeg mener derfor grunnskolepoeng gir et mer korrekt bilde av de totale faglige resultatene. 20

21 Indikator og nøkkeltall Sosial trivsel 4,2 4,4 4,2 4,3 4,3 4 Trivsel med lærerne 3,4 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 Mestring 3,6 3,7 3,7 3,7 Mobbing på skolen 1,5 1,5 1,6 1,3 1,6 1,5 Motivasjon 3,4 3,7 3,8 3,5 3,6 3,4 Grunnskolepeong 37,7 36, ,9 37,7 37,7 Data fra elevundersøkelsen mangler. Data fra elevundersøkelsen 2013 mangler 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Sosial trivsel Trivsel med lærerne Mestring Mobbing på skolen MoIvasjon 0,

22 Grunnskolepoeng Revetal ungdomsskole , , , , , , Serie 1 Ut fra dette ser vi at skolens grunnskolepoeng var lavt i Dette året scorer vi høyere enn de sammenliknbare årene på motivasjon. På trivsel og mestring scorer vi omtrent som de andre årene, litt høyere på mobbing. Ut fra dette er det vanskelig å se klare sammenhenger mellom grunnskolepoeng og elevundersøkelsen er et motivert kull som gjør det noe dårligere enn foregående og etterfølgende år karaktermessig. Dette kan selvsagt forklares med en rekke tilfeldigheter som kunnskaper og evner i utgangspunktet. For å si noe sikkert om dette måtte vi gått mer kvalitativt til verks og foretatt elev og lærer intervjuer og 2012 er imidlertid grunnskolepoengene høyere. Trivsel og mestringsfølelsen er forholdsvis jevn disse årene, mens motivasjonen i 2011 og 2012 er lavere enn i SmART som prosjekt ble innført i 2011, selv om deler av denne tankegangen var godt implementert før den tid.. Det vil si at vi ikke kan forvente å lese noen direkte effekter av SmART før Det er ikke mulig å lese noen effekt ut fra elevundersøkelsen fra ungdomsskolen. Vi kunne, om vi ville bruke data ukritisk, si at SmART har hatt en positiv effekt på grunnskolepoeng da disse øker i 2011 og 2012, men grunnlaget for en slik konklusjon er selvsagt altfor spinkelt. Grunnskolepoengene går dessuten noe ned igjen i 2013 og 2014, dog ikke ned til 2010 nivå. Sosial trivsel og motivasjon er noe lavere i 2014 enn de foregående år. Tallene er imidlertid ikke entydige nok til å trekke noen konklusjoner ut av dette. 22

23 Ett annet spørsmål er jo om SmARTs visjon om robuste barn, unge og voksne kan måles i grunnskolepoeng (eller nasjonale prøver om vi hadde valgt dette). Jeg vil komme tilbake til dette senere i oppgaven. Ved å følge utviklingen til et og samme trinn unngår vi de tilfeldige variasjoner vi har mellom ulike elev grupper. Nedenfor har jeg sammenliknet resultater på elevundersøkelser for trinnet som i 2014 gikk ut av ungdomsskolen. Jeg har sett på utviklingen fra 7 trinn til 10 trinn på trivsel, mestring, mobbing og motivasjon. Grunnene til dette utvalget er at jeg mener disse faktorene er av stor betydning både for elevens læring (Hatti 2013) og det vi har valgt å kalle robusthet. Snitt 7. trinn Barneskolene i RE Elevundersøkelsen 2011 Ungdomsskolen 10. trinn Elevundersøkelsen 2014 Sosial trivsel 4,2 4,0 Trivsel med lærerne 4,1 3,5 Mestring 3,8 3,7 Mobbing på skolen 1,4 1,5 Motivasjon 4,0 3,4 Vi ser at tallene for trivsel (spesielt med lærer) og motivasjon er fallende, mens mobbetall og mestringsfølelse er forholdsvis stabile. Dette kan forklares noe med løsrivelse fra voksne i ungdomsårene, men bør også gi oss i ungdomsskolen en motivasjon til å jobbe enda mer med lærer elev relasjon, som vi vet fra forskning (Hatti) har stor betydning for læring. Disse tallene er ikke et bevis for at jobbing med SmART vil øke trivselen og redusere mobbetallet. Samtidig må vi ta høyde for at det er normalt at en 7. klassing og en 10. klassing har noe ulike utgangspunkt når de svarer på spørsmålene i elevundersøkelsen. 23

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

A Child miseducated is a Child lost

A Child miseducated is a Child lost Karina Aronsen Olsen A Child miseducated is a Child lost - John F. Kennedy En kvantitativ undersøkelse av lærerens oppfatning av tilrettelegging for høyt presterende elever i undervisningen Masteroppgave

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer