Handel med truete arter Trade in endangered species

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel med truete arter Trade in endangered species"

Transkript

1 M rapport Handel med truete arter Trade in endangered species - sjekkliste for CITES CITES checklist 2013

2 Handel med truete arter - sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species - CITES checklist 2013 Utførende institusjon: Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig: Øystein Størkersen Kontaktperson i Miljødirektoratet: Sunniva Aagaard M-nummer: M År: 2013 Sidetall: XXX Utgiver: Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av: Miljødirektoratet Forfatter(e): Seniorrådgiver Øystein Størkersen og seniorrådgiver Sunniva Aagaard. Tittel - norsk og engelsk: Handel med truete arter - Sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species - CITES checklist emneord: CITES, handel, sjekkliste, truete arter 4 subject words: CITES, trade, checklist, endangered species Forside: Elefant er blant de artene som får mest oppmerksomhet i verden og i CITES. Stort sett er de omfattet av liste I og handel med bl.a. elfenben er strengt regulert. Omfattende krypskyting og smugling truer likevel mange bestander. Foto: Øystein Størkersen Elephants are regulated under CITES Appendix I, but illegal hunting still threatens several populations Layout: Guri Jermstad AS Trykk: Skipnes AS Sammendrag summary: Washingtonkonvensjonen regulerer den internasjonale handel og transport over landegrensene med truete plante- og dyrearter, også kjent under forkortelsen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). CITES regulerer handelen ved hjelp av et system med lisenser og ulik grad av restriksjoner for de arter som avtalen til enhver tid har ført opp på hhv Liste I, II og III. Denne sjekklisten er en oppdatert oversikt etter vedtak og endringer gjort ved siste partskonferanse i mars Listen er gyldig fra for artene på liste I, II. og III. Partene kan tilføye arter på egen hånd til liste III, for siste oppdaterte versjon se derfor Denne sjekklisten vil være gyldig frem til ny sjekkliste foreligger ca 3 måneder etter neste partsmøte i 2016 eller dersom andre endringer i nasjonalt regelverk vedtas. Sjekklisten er lagt ut som pdf-fil på ABSTRACT The Convention on International Trade in Endangered Species CITES regulates the transboundary movement of threatened species and their products. This is accomplished through a system of licenses applicable for species on Appendices I, II and III. The checklist is valid as of 12 June 2013, and until a new list is published approximately three months after the next Conference of the Parties in For Appendix III species, these may be unilaterally included by the Parties. For an updated version of Appendix III we refer to The Norwegian version of the CITES checklist is also available from

3 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Apollosommerfugl er den eneste norske sommerfuglarten på CITES-listene. De aller fleste artene på listene er store arter, jf spesielt fuglevinger. Apollosommerfuglen er fredet i Norge og i Europa, men etterstrebes fortsatt for å dekke etterspørselen blant samlere. Foto: Øystein Størkersen The Apollo butterfly is the only butterfly found in Norway that is regulated under CITES. As the species is a popular collector s item it is also protected by national law in Norway and Europe. Marisko er en norsk orkide som også er ettertraktet blant samlere. Den er fredet i Norge og ellers i Europa. Alle orkideer krever CITES-tillatelse ved eksport, unntak gjelder bl.a. for inntil 25 stilker med snittorkideer per person for reisende til og fra Norge. Foto: Øystein Størkersen All orchids are regulated under CITES, such as these lady slipper orchids. Some exceptions are given for cultivated orchids (see the Appendices). 3

4 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Forord Den 3. mars 2013 fyller Convention on International Trade in Endangered Species (forkortet som CITES) 40 år. Denne avtalen kom i sin tid i stand fordi FN så at det var nødvendig å verne om naturressursene gjennom å legge til rette for bærekraftig bruk ved å regulere internasjonal handel med artene og deres produkter. 40 år senere ser vi at avtalen har innført reguleringer for mer enn arter. CITES har innenfor biologisk mangfold blitt den mest kraftfulle internasjonale avtalen, ganske enkelt fordi avtalens bestemmelser er obligatoriske og ikke valgfrie. Land som ikke følger opp med dokumentert bærekraftig uttak, kontroll med eksport og import, eller som ikke lisensierer handel med listede arter eller som unnlater å rapportere egen handel, eller som ikke kan dokumentere tilstrekkelig eget lovverk - risikerer å bli suspendert og utelukket fra handel med visse arter eller også ift all handel med CITES eksemplarer. Dette er åpenbart et kraftfullt insentiv til å følge opp de bestemmelser som er satt. CITES er imidlertid ikke sterkere enn det hvert enkelt land følger opp. Det finnes fortsatt store utfordringer for CITES og ifht global handel med naturressurser. Korrupsjon, krig, uvitenhet og grådighet er ofte foranledninger til at CITES-bestemmelser brytes. Listing av artene er derfor i seg selv ofte ikke et tilstrekkelig tiltak. Det er i høyeste grad viktig at spesielt konsumentland er sitt ansvar bevisst og følger opp med streng kontroll av import og eksport. CITES har i de siste årene også identifisert svakheter innenfor de nasjonale domstolenes oppfølging. Et samarbeid mellom Interpol, verdens tollunion og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (ICCWC) har bidratt sterkt til å bekjempe internasjonal organisert kriminalitet og styrket domstolenes og juristenes kompetanse på området. CITES arbeider derfor på flere felt mhp å styrke oppfølging av de mange gode vedtak som er gjort de fire siste tiårene. Bl.a. gjelder dette styrket kontroll med uttak og eksport av tropisk tømmer. Her er det tett samarbeid med bl.a. den internasjonale tømmerorganisasjonen ITTO. CITES fokuserer her bl.a. på chipmerking av tømmerstokker, kartlegging av forekomster, godkjenning av plantasjer og opplæring av personell. Det er åpenbart at CITES har en stor rolle å spille i å ta vare på truete arter av planter og dyr som ofte er i sterk tilbakegang. For å virke etter hensikten må imidlertid alle land styrke egen innsats, og partene til CITES må ta i bruk nyskapende teknikker og tenke nytt i forhold til hvordan problemer med ikke-bærekraftig handel eller illegal handel kan takles. Til syvende og sist handler dette om å bevare naturressurser for kommende generasjoner, det handler om å sikre lokale arbeidsplasser og bekjempe fattigdom, og det handler om å sikre rettmessig inntekter og skatt til nasjonale myndigheter. Her har også Norge en viktig rolle å spille gjennom å styrke egen innsats på området ved bl.a. å styrke kontrollen med slik handel nasjonalt og bidra inn i internasjonale prosesser. Den 3. mars ble i 2013 etablert som UN World Wildlife Day. Dagen er ment å skulle sette fokus på behovet for internasjonalt samarbeid for å nå de målene avtalen har satt. Dette kan bl.a. skje gjennom økt samarbeid mellom enkeltland, direkte bidrag til CITES-sekretariatet og engasjement i internasjonale fora. En effektiv nasjonal oppfølging av konvensjonen er avhengig av at det foreligger en lett tilgjengelig referanse til de artene konvensjonen til enhver tid omfatter. Denne sjekklisten er derfor utviklet med tanke på både å hjelpe publikum med informasjon og til å dekke tollmyndighetenes behov for en lett tilgjengelig oversikt over bestemmelser og hvilke arter som omfattes av konvensjonen. Direktoratet oppfordrer til å ta kontakt, enten per telefon eller per e-post, dersom det skulle oppstå behov for ytterligere informasjon om CITES-bestemmelsene. Denne utgaven av CITES-listene er revidert i henhold til de endringer for liste I og II som ble vedtatt ved den sekstende partskonferansen i Bangkok, Thailand, i mars Denne listen er gyldig fra 12. juni 2013 og til tre måneder etter neste partskonferanse i 2016, dvs. i ca tre år framover. For liste III er artslisten oppdatert frem til For siste utgave av liste III vises til Ansvarlig for utformingen av denne norske utgaven av CITES-sjekklisten har vært seniorrådgiver Øystein Størkersen og seniorrådgiver Sunniva Aagaard. Forfatterne ønsker å takke seniorrådgiver Svein Båtvik for bistand. Ellen Hambro direktør Trondheim, juli

5 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Introductory remarks On the 3 rd of March 2013 the Convention on International Trade in Endangered Species CITES celebrates its 40th anniversary. This agreement was established because UN recognized a need to protect natural resources by ensuring sustainable use through regulation of international trade with species and their products. 40 years later the agreement has listed more than species. For biodiversity CITES has become the most forceful international agreement, simply because the agreement is obligatory and not voluntary. Those Parties that do not comply through sustainable use, control of export and import, or with licensing trade in listed species, or which do not report on their trade or which does not have a sufficient legal framework risk being suspended from trade with certain species or from trade with any listed species. This is obviously a forceful incentive for the Parties to comply. However, CITES will never be stronger than the combined activities of each individual Party. There are still huge challenges for CITES relating to trade in natural resources. Corruption, war, ignorance and plain greed are often preconditions for violations of CITES regulations. Listing of species will in itself not always be enough. It is also important that consuming countries take on responsibility and implement a strict control of import and export. CITES has also lately identified weaknesses within national judiciary systems. A collaboration between Interpol, World Customs Organization and the UN office on drugs and crime (ICCWC) has contributed to combat international organized crime and enhanced the capacity of judiciaries and their competency. CITES focuses on several areas to strengthen compliance with decisions made by the Parties over the past four decades. Amongst these are better control of logging and export of tropical timber. Here we see a close liaison between the International Tropical Timber Organization (ITTO). CITES is ia focusing on chipping of logs, inventories, approval of plantations and training of personnel. It is apparent that CITES still plays a vital role in conservation of threatened plants and animals. To make a difference it is important that all countries strengthen their own efforts, and the Parties to CITES must take advantage of innovative techniques and think creatively on how issues of non-sustainability or illegal trade can be tackled. Ultimately, the Convention is about conservation of natural resources for the next generations, it is about safeguarding local jobs, and about reducing poverty. It is also about ensuring income and revenue for national authorities. Norway can play an important role through contributing to improving its own capacity on control of national trade and in being active in international processes. March 3 rd was launched in 2013 as the UN World Wildlife Day. This day is meant to focus on the need for international cooperation to achieve the goals set by the agreement. This can i.a be achieved by increased country to country collaboration, direct contributions to the CITES Secretariat and by engagement within international fora. Efficient national compliance is dependent on an easily available checklist of the species and guidance. This checklist is developed both to assist the public as well as the customs authorities. The Norwegian CITES Management Authorities encourage liaison contact per telephone or for further assistance. This edition of the CITES checklist is updated according to the decisions made at the 16 th Conference of the Parties in March This list is valid as of June 12 th 2013 and until three months after the next Conference of the Parties in For Appendix III (C) the checklist is also updated until June 12 th For the most recent overview of Appendix III (C) we refer to Responsible for this Norwegian edition of the CITES checklist has been Principal Advisor Øystein Størkersen and Senior Adviser Sunniva Aagaard. The authors want to thank Senior Adviser Svein Båtvik for his contributions. Ellen Hambro Director General Trondheim, July

6 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Innhold Enkel brukerveiledning... 7 Washingtonkonvensjonen...11 Unntak og særskilte bestemmelser for reisende...19 CITES-forskriften...20 Forklaringer til CITES - listene...23 Annotasjoner, samt fotnoter for vikunja og afrikansk elefant...24 Liste I, II og III...28 Pattedyr...28 Fugler...50 Krypdyr...66 Amfibier...79 Fisk (inkludert haier)...81 Insekter/invertebrater...84 Bløtdyr...86 Nesledyr...88 Planter...90 Norsk stikkordregister Engelsk stikkordregister Vitenskapelige navn stikkordregister Contents User manual... 9 The Washington Convention...15 Exemptions for travellers...19 The Norwegian CITES Regulation...20 Explanations to the Appendices...23 Annotations, and footnotes for Vicüna and African Elephant...26 Appendix I, II and III alid as of )...28 Mammals...28 Birds...50 Reptiles...66 Amphibians...79 Fish...81 Insects/invertebrates...84 Molluscs...86 Corals...88 Plants...90 Norwegian register English register Scientific register

7 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Enkel brukerveiledning Dette er den niende norske sjekklisten siden første sjekkliste så dagens lys i I samråd med ansatte i tolletaten er det lagt vekt på å utvikle en mest mulig brukervennlig oversikt over hvilke arter CITES til enhver tid opprettholder restriksjoner for vedrørende den internasjonale transport. Alfabetisk indeks Sjekklisten inkluderer indekser over hhv. norsk, engelsk og vitenskapelig (latinsk) navn for alle CITES-artene. Alle tre indeksene vil gjøre det lettere å finne ut om arter er omfattet av konvensjonen eller ikke. I tillegg har nettversjonen (www.miljodirektoratet.no/cites) muligheter til å søke etter navn. Tilsvarende finnes søkemuligheter på CITES sine egne hjemmesider, jf. Tre lister og tre språk Det skal understrekes at alle oppslagsidene med tre kolonner med henholdsvis norsk navn, engelsk navn og vitenskapelig navn (dvs. latin), ikke er annet er tre ulike språk og angir uansett språk at angitte arter, slekt eller familie er omfattet av CITES. Over de vitenskapelige navnene er det i tillegg mulig å se hvilken liste (I, II eller III) artene hører hjemme på, foruten henvisninger til evt. tilleggsinformasjon (ved bruk av tekst, ulike tall og koder). Har man for eksempel et bjørneskinn foran seg, er det ikke nødvendig å finne ut mer enn at det under den norske kolonnen står bjørner for å vite at alle bjørner er omfattet av konvensjonen. For de som ønsker å gå videre kan en erfare at bjørnefamilien på vitenskapelig språk (latin) heter Ursidae spp. (der spp rett og slett står for species, som betyr alle arter). Legg merke til at alle bjørner er listet i liste II, mens noen få er oppført på liste I. Vår hjemlige brunbjørn heter for øvrig Ursus arctos på latin. Mange arter er på listene Vel 5000 dyrearter og plantearter omfattes nå av CITES-bestemmelsene. På Liste I er det oppført i alt ca 950 arter (600 dyrearter og 350 plantearter). På Liste II er det ca 4500 dyrearter og ca plantearter. Et mindre antall arter er ført opp av noen medlemsland på Liste III (ca 250). Nye navn, arters systematiske tilhørighet Navnsetting av artene er et fag som er i stadig utvikling. Det betyr at arter kan bli revurdert og med det endre sitt navn eller plassering i plante- eller dyreriket. Det kan medføre forvirring at for eksempel gaupe kan omtales å tilhøre både slekten Felis eller Lynx. Tilsvarende har isbjørn nylig blitt plassert i slekten Thalarctos (tidligere i Ursus som den i denne sjekklisten fortsatt er plassert som). Det er ikke mulig å være uttømmende på dette området i denne sjekklisten, for det må man søke annen litteratur. Som vanlig anmoder vi om at det tas kontakt med direktoratet ved tvilstilfeller. Selv om det i sjekklisten er anført at for eksempel alle kattedyr (familien Felidae) er omfattet av CITES, så vil det kunne oppstå problemer med å bedømme om en art er et kattedyr eller ikke. For eksempel finner en i denne familien løve, tiger og gaupe. Denne type kunnskap kan en ikke forvente at alle skal ha, vi gjentar derfor at en i tvilstilfeller må ta kontakt med Miljødirektoratet. Liste I arter nevnt med navn De fleste arter som omfattes av CITES-liste I er i sjekklisten uttrykt med sitt fulle vitenskapelige navn, og i tillegg norsk og engelsk der slike navn eksisterer. Alle arter i en gruppe omfattes For mange arter som omfattes av liste II er det av plasshensyn ofte bare angitt slektsnavn eller familienavn. Dette viser at alle arter i den slekten eller familien er omfattet av CITES. Eksempler er alle arter apekatter All species of primates Primates spp angitt i sine respektive språk, dette forteller rett og slett at alle primater (eller apekatter) omfattes av CITES. Ser man i hvilken kolonne det vitenskapelige navnet står (se øverst på alle ark i sjekklisten), så vil en se at ordet Primates spp står under liste II! Ergo omfattes alle primater på liste II, dersom de altså ikke er nevnt med sitt fulle vitenskapelige navn på liste I. Slik kan en gå listen igjennom og finne at alle hvaler (Cetacea spp), alle katter (Felidae spp), alle rovfugler (Falconiformes spp), alle papegøyer (Psittaciformes spp), alle landskilpadder (Testudinidae spp), alle krokodiller (Crocodylia spp), alle orkideer (Orchidaceae spp) osv. omfattes av konvensjonen (enten på liste I og da nevnt ved fullt artsnavn, eller på liste II). Siden de ofte føres inn og ut av landet er følgende arter nevnt med fullt navn (selv om de inngår i samlebegrep som for eksempel bjørner som er på liste II): Brunbjørn, svartbjørn, isbjørn, puma og alle arter av gauper. Kontakt for hjelp Når det oppstår problemer med håndhevelsen, slik som identiteten til arter eller produkter, eller problemer med å forstå listene og bestemmelsene, ønsker vi at situasjonen avklares ved å kontakte Miljødirektoratet på telefon 03400/ /, faks eller mobil / utenom arbeidstid, eller at man benytter e-post (eks. Bilder kan også sendes per e-post eller MMS for raskere hjelp med identifisering. Miljødirektoratet fra Direktoratet for naturforvaltning slås sammen med Klimaog Forurensningsdirektoratet, og fra heter vi Miljødirektoratet. Telefonnummer og postadresse vil være som før. 7

8 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Produkter fra CITES-listede arter er også omfattet av CITES-bestemmelsene. Stoffer fra hoodia-planten er eksempel på det. Lovlig innførsel av dene type produkter krever bl.a. CITES eksporttillatelse. Foto: Øystein Størkersen Products of specimens regulated under CITES are also covered by the regulations. Hoodia gordonii is a plant commonly used in slimming products and legal import always requires CITES export permits. Alle arter krokodiller, alligatorer og kaimaner og deres produkter er underlagt CITES-bestemmelsene. Dette gjelder uansett opprinnelse. Unntak fra kravet om CITES-tillatelser gjelder for mindre skinnartikler (ikke hele skinn eller utstoppede eksemplarer) for reisende til og fra Norge når dette er for personlig bruk og gjelder inntil 4 artikler per reisende (eks vesker, belter, sko, lommebøker). Foto: Øystein Størkersen All species crocodiles, alligators and caimans, are regulated under CITES, independent of the origin of the specimens. An exception from the CITES regulations is given for small leather products (not whole skins or mounted specimens) for travelers to and from Norway up to 4 items pr. person (e.g. bags, belts, shoes, wallets). 8

9 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Introductory user manual This is the ninth Norwegian edition of the CITES checklist since This checklist is developed in liaison with the customs authorities to enable easy access to which species are currently listed by CITES and what restriction levels apply. Alphabetical index The checklist includes indexes for Norwegian, English and scientific (Latin) names for all CITES listed species. The three indexes ease the search for CITES species or decide if species are not listed. In addition the web issue at will enable searches. A similar system also exist on the web pages of the CITES Secretariat, see Three appendices and three languages It should be noted that the checklist with its three columns with Norwegian, English and scientific names (i.e. Latin) is nothing but three different languages and state that the species are included in the CITES checklist regardless of the language. In the columns for scientific names one can also see to which appendix the species belong. In addition there might also be additional information on specific regulation applicable to the species (could be text, numbers or codes). As an example if you have a bear skin in front of you, it is enough to see that under the English column it says bears to realize that this is a CITES species and that all bears are included. By continuing one will experience that the scientific name for bears is Ursidae spp. (spp. means all species). They are all in Appendix II, while some are listed in Appendix I. The European brown bear is called Ursus arctos in its scientific language. Many species on the Appendices Ca animal and ca plant species are at present included in the CITES checklist. In Appendix I there are about 950 species (600 animal and 350 plant species). In Appendix II there are ca animal and plant species. A small number of species have been listed in Appendix III by some countries (ca 250 species). Even if this checklist puts all cats (family Felidae) under CITES control, there could still be difficulties determining if a specimen is a cat or not. For example in this family one can find lion, tiger and lynx. We do not expect that most non-biologists would know that all of these belong to the cat family. Again, if in doubt please contact the agency. Appendix I species explicitly stated Most species on Appendix I will in this checklist be written explicitly with their full scientific name, in addition to their Norwegian and English names (when these are available). All species in a group are included For species in Appendix II these are usually not explicitly stated with their full name. These are instead included under the relevant genus or family (or sometimes a higher unit). The use of genus or family includes all species within that taxonomical level. Examples could be Alle arter apekatter All species of primates Primates spp. as stated in the different languages. This implies that all species of primates (or monkeys) are included in the CITES Appendices (either I or II). If you then look at which column the scientific name is placed, you will recognize that the word Primates spp. is placed under Appendix II. In other words, this means that all primates are included in Appendix II, unless some species are explicitly mentioned under Appendix I. This is how you may search through the whole checklist and find that All whales (Cetacea spp.), All cats (Felidae spp.), All birds of prey (Falconiformes spp.), All parrots (Psittaciformes spp.), All turtles (Testudinidae spp.), All crocodiles (Crocodylia spp.), All orchids (Orchidaceae spp.) and so on are included in the Convention (either in Appendix I with its full name, or in Appendix II). Since the following specimens frequently are transported in and out of the Norway, these species are listed with their full name despite that they are included in a higher taxonomic level (all in Appendix II): Brown bear, black bear, polar bear, puma and all species of lynx. New names and systematics Naming of species is a study under constant evolution and change. This implies that all species sooner or later will be subject to DNA-studies etc to determine their so called taxonomic relationship with other species. It may thus cause some confusion when for example a lynx can be described as belonging to the genus Felis or Lynx. Recently the polar bear was also renamed from Ursus maritimus to Thalarctos maritimus. The CITES taxonomy follows literature as decided by the Conference of the Parties and will due to this be on the conservative side. If in doubt please contact the agency. 9

10 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Horn fra neshorn er blant det mest ettertraktede og kostbare produkt fra dyr i verden i dag. Ulovlig eksport fra utbredelseslandene og omfattende krypskyting truer bestandene, tross omfattende sikkerhetstiltak. Det råder et forbud mot eksport og import av slike produkter. Foto: Øystein Størkersen Horn from the rhinoceroses is one of the most sought after and expensive product from an animal species today. Illegal export from the range countries and exhaustive illegal hunting threatens the populations despite comprehensive security measures. It is illegal to export and import such products for commercial purposes. Alle arter hval og deres produkter er omfattet av CITES-bestemmelsene. Tenner fra spermhval finnes det mye av i Norge, og innenlands besittelse er ikke regulert per dato. All eksport er strengt regulert og vanligvis forbudt. Foto: Øystein Størkersen All whales and their products are regulated under CITES. Teeths from sperm whales are common in Norway and there exists no national regulations for trade within the country. All export is, however, regulated and in most cases illegal. 10

11 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES Washingtonkonvensjonen Norsk tiltredelse Washingtonkonvensjonen ble lagt fram av FN for undertegning i Washington 3. mars 1973, etter en internasjonal konferanse om den internasjonale handel og transport med truete plante- og dyrearter. Norge undertegnet konvensjonen 23. desember 1974, og konvensjonen ble ratifisert og trådte i kraft for Norges del fra 19. mars 1976 ved kgl. res. samme dag, jf. St. prp. nr. 126 ( ). Regulering av internasjonal handel og transport Konvensjonen regulerer den internasjonale handel og transport med truete arter av flora og fauna som står oppført på konvensjonslistene ved et system av tillatelser og sertifikater, som kan utstedes når visse betingelser er oppfylt. Tillatelsene skal følge forsendelsene og fremlegges for tollmyndighetene ved innførsel. Tre ulike lister CITES lister dyre- og plantearter på tre forskjellige lister, som angir ulik grad av restriksjoner for internasjonal handel og transport med disse artene. For alle CITES-arter og deres produkter gjelder det et ufravikelig krav om at det ved eksport eller import skal kunne fremlegges CITES eksporttillatelser i original, jf. likevel noen unntak for bl.a. personlige effekter. Liste I inkluderer arter som trues av utryddelse, der det er nødvendig med streng regulering av internasjonal handel med ville eksemplarer og som derfor bare kan tillates i spesielle tilfeller. Import/eksport av artene på liste I skal følges av to CITES-tillatelser uansett opprinnelse. En skal være utstedt av eksportlandet og en av importlandet. Liste II arter er ikke nødvendigvis truet av utryddelse nå, men kan bli det dersom den internasjonale handelen ikke reguleres. Liste II inneholder også arter som til forveksling ligner på truete arter, dette for å lette kontrollen. For arter på liste II gjelder det et krav om at forsendelsen skal følges av en CITESeksporttillatelse fra avsenderlandet ved innførsel til Norge.For noen land (jf spesielt EU) gjelder det også krav om importtillatelse for liste II-arter. Liste III omfatter arter som noen land (landets navn angitt i parentes) finner nødvendig å regulere handelen med, og der samarbeid med andre parter til konvensjonen er nødvendig for å hindre eller begrense bruken av disse artene. Det er tilstrekkelig med et såkalt opprinnelsesbevis for import til Norge av arter på liste III fra de land som har listet aktuelle arter. Likevel er det nesten uten unntak slik at denne typen forsendelser følges av en regulær CITES eksporttillatelse, slik som for arter liste II. Innførsel av produkter fra arter på liste III som faller inn under begrepet personlig effekt (se norsk CITES-forskrift) fra andre land enn det land som har listet arten kan skje uten særskilt tillatelse eller opprinnelsesbevis. Partene kan tilføye nye arter på liste III når de selv ønsker det. Oppdatering avliste III skjer derfor kontinuerlig og nyeste utgave kan ses på Også produkter omfattes Både levende og døde eksemplarer av flora og fauna, og produkter av disse omfattes av CITES-bestemmelsene. Eksempler på slike produkter er pressete planter; frø; utskåret elfenben fra elefant og hvalross som for eksempel smykker, pyntegjenstander,pianotangenter, innfelt elfenben i musikkinstrumenter, møbler o.l.; treplanker og trefigurer laget av CITES-listete treslag; næringsmidler, bjørnegallepreparater, preparater og medisiner laget av CITES-arter som for eksempel tiger og urteplanter; fuglefjær brukt som pynt på jakker og luer, bilder laget av fuglefjær, utstoppede fugler og fugleegg av CITES-arter; sportsfiskefluer laget med fuglefjær av CITES-arter; hele skinn av rovdyr, elefant osv. eller deler av skinn som for eksempel i pelsluer, pelsjakker, bånd av krokodilleskinn på hatter o.l. både helt eller delvis laget med CITES-arter; klokkereimer, belter, sko, vesker o.l. av varan-, kvelerslange- eller krokodilleskinn; ull fra f.eks. vikunja, osv. Listen over mulige produkter fra CITES-arter er egentlig uendelig! Det er også viktig å merke seg at CITES-bestemmelsene også gjelder for CITES-listede arter eller deres produkter med opprinnelse fra oppdrett eller for eksempel at det er gamle gjenstander. Tollmyndighetene kontrollerer Import Norske tollmyndigheter skal påse at relevante CITEStillatelser medfølger ved enhver import av CITES-arter og deres produkter til Norge. Etter kontroll av CITES-dokument, og kontroll av samsvar mellom dokument og vare, og gyldighet vedrørende dato, skal original CITES-tillatelse påstemples tollstedets navn og innførselsdato angis (se evt. egen rubrikk nederst). Deretter sendes original direkte fra tollstedet til Miljødirektoratet, kopi eller evt. gjenpart (rives av) utleveres til importør. Inndragning av originaler er viktig for å unngå misbruk. Tillatelser kan bare anvendes en gang. 11

12 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Dersom det er tvil om dokumenter eller om arter og deres produkter omfattes av CITES-bestemmelsene oppfordres til at det tas kontakt med Miljødirektoratet for å avklare situasjonen. Eksport Fra og med 2002 innførte norske CITES-myndigheter et nytt skjema for CITES eksporttillatelse (det samme skjema anvendes også for importtillatelse) og som avløste det forrige fra Original norsk CITES eksporttillatelse består av en hvit framside med CITES sikkerhetsmerke (et frimerke), påstemplet og signert av Miljødirektoratet. Videre følger det med en gjenpart med blått merke øverst til høyre og en gjenpart med rødt merke til høyre. Ved eksport skal norsk tollmyndighet kontrollere skjemaet og at det er samsvar mellom tillatelsen og varen(e) som eksporteres. Etter påstempling og angivelse av dato for eksport på original og gjenparter (i egen rubrikk nederst), skal rød gjenpart adskilles og returneres av tollstedet til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Rød gjenpart benytter direktoratet for å kontrollere at tillatelsen er benyttet. Det er viktig å merke seg at de fleste land i verden nå kan avvise import av CITES-produkter og arter når CITES eksporttillatelsen ikke er datert og stemplet av norsk tollmyndighet ved utførsel. Original og blå gjenpart (mottakers eksemplar) skal etter kontroll følge forsendelsen frem til mottakerlandets tollmyndigheter. Tillatelser kan bare anvendes en gang. Bestemmelser i andre land kan være forskjellige Det enkelte medlemsland til CITES kan innføre strengere bestemmelser enn det konvensjonen selv angir. Slik er det f.eks. i USA og innen EU-området satt krav til at det ved enhver forsendelse av CITES-listete arter skal med følge en tillatelse både fra eksportlandet og fra importlandet (slik det allerede praktiseres for arter på Liste I). Land som India og Kina har for eksempel innført forbud mot eksport av egne CITES-arter og deres produkter når disse er samlet inn i naturen. Partene skal også gjennomføre en vurdering av om handel med arter og deres produkter vil være til skade for arten eller ikke (såkalt non-detriment finding ) før eksport tillates. Betingelser for utstedelse av CITES-tillatelser Betingelser for utstedelse av tillatelser og sertifikater berører spørsmål om hvorvidt handel eller ikke vil være til skade for artens overlevelse, den lovlige besittelse av artene, betingelsene for transport av levende arter, for Liste I-arter også om importøren har godkjent oppbevaringssted og utstyr til å ta vare på levende arter. Import av Liste I-arter med opprinnelse fra naturen skal ikke tillates dersom det skjer i kommersiell sammenheng. Det er verdt å merke seg at CITES ikke skiller mellom nye og for eksempel svært gamle eksemplarer, avl fra fangenskap eller opprinnelse fra naturen, osv. Krav om CITES-tillatelser ved eksport eller import gjelder derfor uavkortet alle CITES arter og deres kjennelige produkter (jf. likevel unntak for personlige effekter). Ved søknader om import eller eksport vil det derfor ved behandlingen bli lagt vekt på om individene eller produktene stammer fra naturen, eller for eksempel fra avl i fangenskap, om det er gamle produkter eller nye. Der det kan dokumenteres gamle eksemplarer vil det vanligvis være uproblematisk å innvilge søknader om import eller eksport. Søknadsskjema Fra og med 1997 har direktoratet lagt ut søknadsskjema som kan anvendes for søknader om CITES eksport- og importtillatelser. Skjema kan fås tilsendt ved henvendelse til direktoratet, eller det kan lastes ned fra direktoratets nettsted (www.miljodirektoratet.no/cites). Årlig rapportering En viktig del av konvensjonen og arbeidsområdet for CITESmyndighetene er å følge omfanget av handelen med CITESlistete arter, og å ta i bruk passende tiltak for å begrense utstedelse av eksporttillatelser når det er nødvendig for å opprettholde bestandene i deres leveområder på et slikt nivå at det naturlige økosystem opprettholdes, og å opprettholde bestander godt over det nivå som gjør at de kan unngå å bli vurdert for liste I. Miljødirektoratet utarbeider derfor på bakgrunn av mottatte CITES-tillatelser fra tollstedene en årlig rapport over handel og transport til og fra Norge med CITES-listete arter. Denne rapporten inngår i en verdensomspennende database over verdenshandelen med CITES-arter ved World Conservation Monitoring Centre. Det foretas også en sammenlignende kontroll mot andre land av import og eksport til/fra Norge. Medlemsland/ikke-medlemsland De fleste land i verden er nå tilsluttet CITES, men fortsatt finnes det noen land som står utenfor. Handel og transport med CITES-listete arter fra ikke-medlemsland skal i utgangspunktet behandles strengere enn for medlemslandene. Noen land som ikke er medlemmer har likevel fått godkjent myndighet som kan utstede dokumenter som godtas på lik linje med vanlige CITES-dokumenter. Import til Norge av CITES-listete arter/produkter fra alle andre land skal ikke foregå uten tillatelse fra Miljødirektoratet. Håndtering av beslaglagte CITES-eksemplarer og -produkter Import av CITES-eksemplarer og produkter som ikke følges av påkrevd CITES-tillatelse (evt. norsk importtillatelse for liste I-arter), skal uansett holdes tilbake ved tollstedet. Miljødirektoratet skal kontaktes for avklaring av videre håndtering. Utlevering av eksemplarer og produkter til mottaker kan i slike tilfeller kun skje etter skriftlig avklaring fra Miljødirektoratet. I brev av til Toll- og avgifts-direktoratet og Justisdepartementet har Miljødirektoratet gitt nærmere orientering om håndtering av slike eksemplarer og produkter både i forhold til CITES-bestemmelsene og i forhold til annet lovverk (for eksempel viltloven og dyrevernloven). 12

13 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Snøleopard er utbredt i Himalaya, men er blitt svært sjelden pga overdreven etterstrebelse. Arten er derfor plassert på CITES liste I og det er råder et absolutt forbud mot all handel. The snow leopard is amongst the most threatened mammals and therefore placed on CITES Appendix I with a ban on all trade. 13

14 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Alle typer steinkoraller er omfattet av CITES-bestemmelsene og krever CITES-tillatelse ved eksport og import. Unntak fra krav om CITES-tillatelse gjelder for reisende til og fra Norge med døde koraller når dette er for personlig bruk og gjelder inntil 1/2 kg per reisende. Foto: Øystein Størkersen All stony corals are regulated under CITES and requires CITES permit when exported. An exception from the CITES regulations is given for up to ½ kg dead corals per person for personal use for travelers to and from Norway. Stør er utbredt i store deler av verden og har lenge vært unyttet til kaviar-produksjon. Mange bestander er nå overutnyttet og redusert til et kritisk nivå. Det pågår derfor skifte til oppdrett. Prisen på ekte kaviar har som følge av dette steget sterkt. Unntak fra kravet om CITES-tillatelser gjelder for reisende til og fra Norge når dette er for personlig bruk og gjelder inntil 125 gram per reisende. Foto: Øystein Størkersen Sturgeons are found in large parts of the world and are several populations are overexploited and reduced to a critical level. For travelers to and from Norway up to 125 grams of caviar for personal use can be imported without required CITES permits. 14

15 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Hjemmelsgrunnlag CITES-bestemmelsene ble i Norge tidligere håndhevet med grunnlag i de generelle bestemmelsene som regulerer import og eksport av varer til/fra Norge. Midlertidig lov av om innførselsregulering og utførselsregulering ble den erstattet av Lov om innførsle- og utførsleregulering, jf. Ot. Prp. Nr. 68 ( ) og Besl. O. Nr. 43, jf. Forskrift om gjennomføring av innførselsreguleringen ( 1a) og Forskrift om gjennomføring av utførselsregulering ( 1a) av Loven av 1997 var deretter hovedgrunnlaget for håndhevelse av CITESbestemmelsene i Norge. En egen norsk forskrift for CITES ble vedtatt ved kgl. res. den Forskriften trådte i kraft fra Det vises til brev av fra Miljødirektoratet til bl.a. toll- og politimyndighetene om bruk av forskriften, spesielt hva angår unntak fra bestemmelsene vedrørende personlige effekter. Unntak og særskilte bestemmelser for reisende Resolusjon 13.7 (rev CoP16) er det siste vedtak som Partene har gjort vedrørende unntak fra CITES-bestemmelsene for personlig reisegods etc. av produkter fra CITES-arter ervervet utenfor fast bostedsland. Partene har vedtatt en definisjon av personlig eller husholdnings-effekter (jf artikkel VII, punkt 3) som betyr at eksemplarene er: 1. Personlig eid eller i besittelse for ikke-kommersielle formål; og 2. lovlig ervervet; og 3. på import- eller eksporttidspunktet enten: a) del av personlig reisegods (enten båret av person eller i reisegods); eller b) del av en husholdnings flyttegods Import av kunstig formerte Liste II arter For CITES plantearter på liste II som er kunstig formert i følgende land: Belgia, Danmark, Canada, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Sør-Korea, Singapore, Sverige og Sveits, kan import til Norge skje med såkalte plantesunnhetssertifikat ( phytosanitary certificate ). Dette gir rom for en forenklet behandling av søknad om eksport fra disse landene, og erstatter vanlige CITES eksporttillatelser ved import til Norge av kunstig formerte plantearter. Ved import fra andre land av tilsvarende kunstig formerte planter gjelder det som vanlig krav om CITES eksporttillatelse (se i sjekklisten under artene for evt. ytterligere lettelser). I tvilstilfeller bør en ta kontakt med Miljødirektoratet Unntak for produkter av liste II-arter som personlig reisegods Partene tilrår at man ikke forlanger CITES eksport- eller importtillatelse for personlige effekter eller husholdningseffekter, deler eller produkter av liste II-arter for følgende arter med angitte begrensninger når disse tas med som reisegods eller som flyttegods. Fra gjelder for ikke-kommersielle formål følgende unntak for innførsel til Norge eller utførsel ved reisende (personer over 12 år), der annen transport som postpakker eller lignende ikke har samme unntak. Det understrekes at unntakene ikke gjelder for levende organismer. 1. Kaviar fra stør (russisk kaviar, Acipenseriformes spp.) inntil 125 gram per person 2. Regnpinner (rain sticks, Cactaceae spp.) laget av kaktus-stammer inntil 3 pinner per person 3. Krokodilleprodukter inntil 4 gjenstander per person (men ikke hele skinn eller vesentlige deler (dvs >50%) eller utstoppede eksemplarer) 4. Dronningkonkylie (Strombus gigas) inntil 3 eksemplarer per person 5. Sjøhester Hippocampus spp. inntil 4 eksemplarer per person Skall av kjempemusling (Tridacnidae spp.) inntil 3 eksemplarer per person, hvert eksemplar enten hele skjell eller 2 deler som passer sammen, men ikke samlet over 3 kg per person 7. Deler av døde steinkoraller inntil ½ kg per person 8. Inntil 25 stilker kunstig formerte snittblomster av orkideer av slektene Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis og Vanda 9. Agarwood (oudh) inntil 1 kg trebiter, 24 ml olje og to sett med perler (bønnekjeder, halskjeder, armbånd) Denne sjekklisten nevner disse unntakene under den enkelte art/artsgruppe i sjekklisten som unntak gjeldende for reisende til og fra Norge. 15

16 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES The Washington Convention Norwegian accession The Convention was negotiated at the UN and opened for signing and ratification on the 3 rd of March 1973 after an international conference on the international trade and transport with threatened plant and animal species. Norway signed the Convention on the 23 rd of December 1974 and ratified it on the 19 th of March 1976, cf. Royal Decree on the same day. For information on this process see White Paper no 126 ( ). Regulation of international trade and transport The Convention regulates international trade and transport of threatened species of flora and fauna listed by the Convention in its Appendices through a system of licenses and certificates. These can be issued by the government authorities under certain conditions. Permits must follow shipments and be forwarded to the customs in the import state for control. Three different lists CITES lists animal and plant species in three different lists called Appendices. These describe different levels of restrictions on international trade and transport with these species and their products. For all CITES species and their products it is obligatory to forward export permits when exporting or importing. Concerning exemptions from this strict requirement, see exemptions for personal effects. Appendix I includes species threatened by extinction and therefore it is necessary to strictly regulate international trade in wild specimens and where trade can only be granted under certain conditions. Import or export of such specimens must be accompanied with two CITES permits, no matter the origin of the specimens in question. One permit shall be issued by the authorities in the exporting country and the other by the authorities in the importing country. Appendix II includes species which are not necessarily threatened by extinction now, but which may become so unless international trade is regulated. Appendix II also includes species that are look-alike species to ease the control. For species in Appendix II there is an obligatory requirement that the shipment must be accompanied by a CITES export permit issued by the authorities of the exporting country. For some countries (like the EUarea) there is an additional requirement for import permits also for Appendix II species. Appendix III includes species that have been placed there by certain countries when these countries find it is necessary to regulate the trade in specimens from their own country, and where collaboration with other Parties is deemed necessary to limit or stop the use of these species. For these species a certificate of origin (like a regular CITES permit) when importing to Norway from a country which has listed a species in Appendix III is sufficient. Import to Norway of specimens of species in Appendix III which falls under the category of personal effects from other countries than the country that listed the species, can occur without a specific permit or certificate of origin. The Parties to the Convention may request to add more species to Appendix III as they think appropriate. Appendix III is therefore regularly updated, and the last edition of the checklist can be found on Products are also included Both live and dead specimens of flora and fauna and their products are included in the CITES regulations. Examples of such products are pressed and dried plants, seeds, carved ivory like jewelry, piano keyboard, scrimshaw, inlaid decoration in furniture and musical instruments etc., wood planks and wooden figures, medicines with bear gall, bones, plants etc., bird feathers, stuffed birds and birds eggs, fish flies, whole skins of predators or parts of skin in fur hats, coats, strips of crocodile skin and watch straps, belts, shoes, bags made of monitor lizards, crocodiles, large snakes, wool from vicuña and many more. The list of possible products is almost endless! It is important to note that CITES regulations also applies to farmed or propagated specimens, as well as to old and antique specimens. The customs checks Import Norwegian customs control CITES permits for any import of CITES-listed species or their products. After control the original CITES permits will be sent to the national CITES authority and the importer shall keep a copy for future reference. Cancellation of originals through stamping and signing by the customs is an important exercise to comply with the CITES regulations. Regular export and import permits can only be used once. Export As of 2002 the agency introduced a new form for export and import permit. An original Norwegian CITES export permit has a white front page with a CITES security stamp, stamped and signed by the agency. The second page is a copy with a blue square on the upper right hand side and the third page is another copy with a red square on the upper right hand corner. Upon export the Norwegian customs shall check the document and check the shipment. After filling in the number 16

17 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M to be shipped and stamping the permit with both place and date, the red copy shall be separated and sent back to the issuing authority: The Norwegian Environment Agency, P.O. Box 5672 Sluppen, N-7485 Trondheim. The red copy is used by the Environment Agency to i.a check that the permit has been used. It should be noted that many countries in the world can reject import when the export permit has not been validated by the customs of the exporting country. The original and the blue copy shall accompany the shipment and follow it for control by the customs of the importing country. Regular export and import permits can only be used once. Regulations may differ between countries Each member state of CITES (178 as of May 2013) can introduce stricter domestic measures than required by the Convention. This is the situation in many countries around the world, examples are the USA and the EU. In the EU it is necessary to have an import permit for all imports, regardless of Appendix I or II. Countries like China and India have placed a ban on export of specimens collected in the wild in their countries. It is important to note that each party to the Convention has an obligation to exercise a so called non-detriment finding before allowing export or import of species and their products. Conditions for issuance of permits Conditions for issuance of permits and certificates include considerations whether trade or not will be to the detriment for the species in question, its survival, the legal possession, the conditions for transport, and for live Appendix I species the importer must also have approved holding facilities. Import of Appendix I species with origin from the nature shall not be granted when this is for commercial purposes. It must be noted that CITES do not discern between new and for example very old specimens, bred in captivity or with wild origin, etc. The requirement for CITES export and import permits is therefore applicable for any CITES specimens and their derivatives and products (see applicable exemptions for household effects). When evaluating applications for import or export it will be of importance whether the specimens in question originated from the wild or from captivity, if they are old products or of more recent origin. Whenever it is possible to document old specimens, it will normally be possible to issue import or export permits. Application form For application of CITES export and/or import permits the Norwegian Environment Agency has published an application form (www.enviromentagency.no/cites). Annual reports An important part of the Convention and the national CITES management authorities is to keep an eye on the volume of national trade in listed species and their derivatives. Similarly, it is important to enforce appropriate measurements to limit issuance of export permits when deemed necessary to maintain populations and their role in the ecosystems and to maintain populations well above the level for eligibility for Appendix I. The Norwegian Environment Agency therefore publishes annual reports on the volume of import and export as reported by the customs. The annual report is included in one global database at the World Conservation Monitoring Centre. The Environment Agency also performs comparisons of trade data with other countries regarding import and export to and from Norway. Parties to CITES and Non-Parties At the moment almost all the countries of the world have ratified CITES, but still there are a few countries which are categorized and Non-Parties. Trade and transport of CITES specimens from these countries will also be covered by the national regulation. Some of these Non-Parties have management authorities that have been approved as CITES authorities in their countries. These authorities can issue documents which are acceptable as regular CITES documents. However, import to Norway from such Non- Party countries must always be approved by the Norwegian Environment Agency. Confiscation of specimens Specimens imported to Norway that do not comply with the CITES requirements (incl. required CITES import permit, or other requirements such as the wildlife act) shall be retained at the customs point or taken care of by customs or police. The Environment Agency shall be contacted and instructions for further handling will be given. Legal basis The CITES regulations were previously based in the general regulations for import and export of goods to and from Norway. The temporary act of 13 th December 1946 on import and export was replaced by a new act from 6th June 1997, cf White Paper no 68 ( ) and Parliament Decision no 43. The act of 1997 has since then been the main instrument for compliance with CITES requirements. The present Norwegian CITES regulation was adopted by Royal Decree 15 th November The regulation entered into force as of 1 st January Exemptions for non-residents Norway enforces exemptions for personal items carried by non-resident visitors to Norway for non-commercial use (ie not for sale or as gifts/donations). These must be transported back and out of the country after the visit. This exemption cannot be used by nationals or persons with residency in Norway. The exemption only applies to personal items in limited quantities, such as for example musical instruments required for performance, jewelry made of ivory, small leather products made of snakes etc. Generally the Norwegian Environment Agency recommends that such specimens are accompanied with a certificate of origin or ownership issued by relevant authorities in the country of residency. 17

18 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Det finnes ca 370 papegøyearter i verden. Alle disse er omfattet av CITES og krever CITES tillatelser ved eksport. Unntak fra denne regelen gjelder for undulat, rosenhodet dvergpapegøye, halsbåndparakitt og nymfeparakitt. Bildet viser en nandaya-parakitt. Foto: Øystein Størkersen All parrots, with the exception of 4 very common species (see the appendices), are regulated under CITES. 18

19 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Import of artificially propagated Appendix II plants Norway enforces an exemption for CITES Appendix II plant specimens artificially propagated (cf the CITES definition) and imported from the following countries: Belgium, Denmark, Canada, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Republic of Korea, Singapore, Sweden and Switzerland. For import from these listed countries it is sufficient with phytosanitary certificate (plant health certificate). These certificates replace regular CITES export permits when importing artificially propagated CITES Appendix II specimens to Norway. For import from other countries of artificially propagated plants specimens, these must be accompanied by regular CITES export permits. Some more exemptions apply for certain group of plants; see in the checklist for potential separate notifications. An additional exemption is listed for cut flowers; see section on exemption for personal and household items for travellers. When in doubt please contact the Norwegian Environment Agency. Exemptions for personal effects as luggage CITES Resolution 13.7 (rev. CoP 16) is the most recent overview of recommended exemptions to be offered to all people travelling to Norway (including Norwegian residents) concerning specimens (not live specimens) acquired outside ones permanent residency. The exemptions does not apply to shipments by mail or otherwise. The exceptions do not apply to live specimens. The exemption applies to the following items and quantities: 1. Caviar from sturgeons and paddlefish (Acipenseriformes) limited to 125 grams per person 2. Rain-sticks made of cactus stems with maximum 3 specimens per person 3. Crocodile products with maximum 4 items per person (typically shoes, belts, bags, wallets, hat-bands etc), excluding whole skins or significant parts of the animal (i.e >50%) or stuffed specimens. 4. Queen conch Strombus gigas maximum 3 specimens per person 5. Seahorses Hippocampus spp. maximum 4 specimens per person 6. Giant conch Tridacnidae spp. maximum 3 specimens per person, but each specimen either whole shell or 2 pieces that fit together, but in total not exceeding 3 kgs per person 7. Dead pieces of stony corals, but maximum ½ kg per person (not collected from the sea) 8. Maximum of 25 flowering and artificially propagated orchids without roots of the genera Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis and Vanda 9. Agarwood (oudh) up to 1 kg of woodchips, 24 ml oil and two sets of beads (prayer beads, necklaces, bracelets) The Parties to the Convention have defined personal or household effects (cf Article VII, para 3) as: 1. Personally owned or in possession for non-commercial use; and 2. Legally acquired; and 3. On the time of import or export either: a. Part of personal luggage (either carried by a person or inside luggage); or b. Part of household move 19

20 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Regulation for Convention dated 3 March 1973 on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) Established by Royal Decree 15 November (there is no official English translation of the Norwegian CITES Regulation) Forskrift til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truete arter av vill fauna og flora (CITES) Fastsatt ved kgl.res 15. november 2002 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering 1 og 3, lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 26 nr. 9, lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 26 annet ledd, lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, samt lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen 2. Fremmet av Utenriksdepartementet. Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Formål Formålet med denne forskriften er å begrense de skadevirkninger internasjonal handel kan ha for den fortsatte eksistens av dyre- og plantearter som er eller kan bli truet av utryddelse. 2. Virkeområde Forskriften gjelder innførsel, utførsel og reutførsel av dyreog plantearter som er oppført på forskriftens liste I, II og III, mellom Norge - herunder Svalbard og Jan Mayen - og andre stater, og mellom Svalbard og det norske fastland. Forskriften omfatter følgende eksemplarer: 1. Alle individer, levende eller døde, av de nevnte arter. 2. Deler og produkter av disse arter. Forskriften kommer i tillegg til andre lover og forskrifter som regulerer innførsel, utførsel og omsetning. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser 3. Generelt Ved innførsel, utførsel eller reutførsel av eksemplarer av arter som omfattes av denne forskriften kreves særskilt tillatelse etter bestemmelsene i dette kapittel, hvis ikke annet fremgår av unntakene nevnt i kapittel III. 4. Utførsel Utførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt. Utførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II og liste III kan tillates når følgende vilkår er oppfylt: a) Utførsel må ikke bringe artens fortsatte eksistens i fare b) Det enkelte eksemplar må være ervervet i samsvar med lovgivningen til beskyttelse av flora og fauna c) Forsendelsen/frakten av levende individer må foregå på en måte som ikke skader eller påfører individet unødig lidelse. Tillatelse etter annet ledd gis i samsvar med Innførsel Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt. Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II er tillatt når utførselslisens/reutførselslisens fra utførselsstaten blir fremlagt og denne er utstedt i henhold til konvensjonens bestemmelser. Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste III er tillatt når opprinnelsesbevis kan fremlegges. Ved innførsel fra en stat som har oppført vedkommende art i liste III skal også utførselslisens fra vedkommende stat fremlegges. Innførselen kontrolleres av tollmyndighet, på Svalbard av Sysselmannen, som skal oversende Miljødirektoratet den fremlagte dokumentasjon for all innførsel av eksemplarer omfattet av forskriftens liste II og III. 6. Reutførsel Med reutførsel menes utførsel av ethvert eksemplar som tidligere er blitt innført til landet. Reutførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt. Reutførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II kan tillates når følgende vilkår er oppfylt: a) Utførsels-/reutførselslisens fra den stat eksemplaret tidligere ble utført fra må fremlegges b) Forsendelsen/frakten av levende individer må foregå på en måte som ikke skader eller påfører individet unødig lidelse. Reutførsel av eksemplarer av arter oppført på forskriftens liste III kan tillates når vilkårene i tredje ledd bokstav b er oppfylt. I tillegg kreves fremleggelse av opprinnelsesbevis. Dersom eksemplaret tidligere har vært utført fra en stat som har oppført vedkommende art i konvensjonens liste III, kreves fremleggelse av utførsels-/reutførselslisens. Tillatelse etter tredje og fjerde ledd gis i samsvar med 8. 20

Handel med truete arter Trade in endangered species

Handel med truete arter Trade in endangered species M4-2013 rapport Handel med truete arter Trade in endangered species - sjekkliste for CITES 2013 - CITES checklist 2013 Handel med truete arter - sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species -

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer