Handel med truete arter Trade in endangered species

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel med truete arter Trade in endangered species"

Transkript

1 M rapport Handel med truete arter Trade in endangered species - sjekkliste for CITES CITES checklist 2013

2 Handel med truete arter - sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species - CITES checklist 2013 Utførende institusjon: Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig: Øystein Størkersen Kontaktperson i Miljødirektoratet: Sunniva Aagaard M-nummer: M År: 2013 Sidetall: XXX Utgiver: Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av: Miljødirektoratet Forfatter(e): Seniorrådgiver Øystein Størkersen og seniorrådgiver Sunniva Aagaard. Tittel - norsk og engelsk: Handel med truete arter - Sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species - CITES checklist emneord: CITES, handel, sjekkliste, truete arter 4 subject words: CITES, trade, checklist, endangered species Forside: Elefant er blant de artene som får mest oppmerksomhet i verden og i CITES. Stort sett er de omfattet av liste I og handel med bl.a. elfenben er strengt regulert. Omfattende krypskyting og smugling truer likevel mange bestander. Foto: Øystein Størkersen Elephants are regulated under CITES Appendix I, but illegal hunting still threatens several populations Layout: Guri Jermstad AS Trykk: Skipnes AS Sammendrag summary: Washingtonkonvensjonen regulerer den internasjonale handel og transport over landegrensene med truete plante- og dyrearter, også kjent under forkortelsen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). CITES regulerer handelen ved hjelp av et system med lisenser og ulik grad av restriksjoner for de arter som avtalen til enhver tid har ført opp på hhv Liste I, II og III. Denne sjekklisten er en oppdatert oversikt etter vedtak og endringer gjort ved siste partskonferanse i mars Listen er gyldig fra for artene på liste I, II. og III. Partene kan tilføye arter på egen hånd til liste III, for siste oppdaterte versjon se derfor Denne sjekklisten vil være gyldig frem til ny sjekkliste foreligger ca 3 måneder etter neste partsmøte i 2016 eller dersom andre endringer i nasjonalt regelverk vedtas. Sjekklisten er lagt ut som pdf-fil på ABSTRACT The Convention on International Trade in Endangered Species CITES regulates the transboundary movement of threatened species and their products. This is accomplished through a system of licenses applicable for species on Appendices I, II and III. The checklist is valid as of 12 June 2013, and until a new list is published approximately three months after the next Conference of the Parties in For Appendix III species, these may be unilaterally included by the Parties. For an updated version of Appendix III we refer to The Norwegian version of the CITES checklist is also available from

3 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Apollosommerfugl er den eneste norske sommerfuglarten på CITES-listene. De aller fleste artene på listene er store arter, jf spesielt fuglevinger. Apollosommerfuglen er fredet i Norge og i Europa, men etterstrebes fortsatt for å dekke etterspørselen blant samlere. Foto: Øystein Størkersen The Apollo butterfly is the only butterfly found in Norway that is regulated under CITES. As the species is a popular collector s item it is also protected by national law in Norway and Europe. Marisko er en norsk orkide som også er ettertraktet blant samlere. Den er fredet i Norge og ellers i Europa. Alle orkideer krever CITES-tillatelse ved eksport, unntak gjelder bl.a. for inntil 25 stilker med snittorkideer per person for reisende til og fra Norge. Foto: Øystein Størkersen All orchids are regulated under CITES, such as these lady slipper orchids. Some exceptions are given for cultivated orchids (see the Appendices). 3

4 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Forord Den 3. mars 2013 fyller Convention on International Trade in Endangered Species (forkortet som CITES) 40 år. Denne avtalen kom i sin tid i stand fordi FN så at det var nødvendig å verne om naturressursene gjennom å legge til rette for bærekraftig bruk ved å regulere internasjonal handel med artene og deres produkter. 40 år senere ser vi at avtalen har innført reguleringer for mer enn arter. CITES har innenfor biologisk mangfold blitt den mest kraftfulle internasjonale avtalen, ganske enkelt fordi avtalens bestemmelser er obligatoriske og ikke valgfrie. Land som ikke følger opp med dokumentert bærekraftig uttak, kontroll med eksport og import, eller som ikke lisensierer handel med listede arter eller som unnlater å rapportere egen handel, eller som ikke kan dokumentere tilstrekkelig eget lovverk - risikerer å bli suspendert og utelukket fra handel med visse arter eller også ift all handel med CITES eksemplarer. Dette er åpenbart et kraftfullt insentiv til å følge opp de bestemmelser som er satt. CITES er imidlertid ikke sterkere enn det hvert enkelt land følger opp. Det finnes fortsatt store utfordringer for CITES og ifht global handel med naturressurser. Korrupsjon, krig, uvitenhet og grådighet er ofte foranledninger til at CITES-bestemmelser brytes. Listing av artene er derfor i seg selv ofte ikke et tilstrekkelig tiltak. Det er i høyeste grad viktig at spesielt konsumentland er sitt ansvar bevisst og følger opp med streng kontroll av import og eksport. CITES har i de siste årene også identifisert svakheter innenfor de nasjonale domstolenes oppfølging. Et samarbeid mellom Interpol, verdens tollunion og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (ICCWC) har bidratt sterkt til å bekjempe internasjonal organisert kriminalitet og styrket domstolenes og juristenes kompetanse på området. CITES arbeider derfor på flere felt mhp å styrke oppfølging av de mange gode vedtak som er gjort de fire siste tiårene. Bl.a. gjelder dette styrket kontroll med uttak og eksport av tropisk tømmer. Her er det tett samarbeid med bl.a. den internasjonale tømmerorganisasjonen ITTO. CITES fokuserer her bl.a. på chipmerking av tømmerstokker, kartlegging av forekomster, godkjenning av plantasjer og opplæring av personell. Det er åpenbart at CITES har en stor rolle å spille i å ta vare på truete arter av planter og dyr som ofte er i sterk tilbakegang. For å virke etter hensikten må imidlertid alle land styrke egen innsats, og partene til CITES må ta i bruk nyskapende teknikker og tenke nytt i forhold til hvordan problemer med ikke-bærekraftig handel eller illegal handel kan takles. Til syvende og sist handler dette om å bevare naturressurser for kommende generasjoner, det handler om å sikre lokale arbeidsplasser og bekjempe fattigdom, og det handler om å sikre rettmessig inntekter og skatt til nasjonale myndigheter. Her har også Norge en viktig rolle å spille gjennom å styrke egen innsats på området ved bl.a. å styrke kontrollen med slik handel nasjonalt og bidra inn i internasjonale prosesser. Den 3. mars ble i 2013 etablert som UN World Wildlife Day. Dagen er ment å skulle sette fokus på behovet for internasjonalt samarbeid for å nå de målene avtalen har satt. Dette kan bl.a. skje gjennom økt samarbeid mellom enkeltland, direkte bidrag til CITES-sekretariatet og engasjement i internasjonale fora. En effektiv nasjonal oppfølging av konvensjonen er avhengig av at det foreligger en lett tilgjengelig referanse til de artene konvensjonen til enhver tid omfatter. Denne sjekklisten er derfor utviklet med tanke på både å hjelpe publikum med informasjon og til å dekke tollmyndighetenes behov for en lett tilgjengelig oversikt over bestemmelser og hvilke arter som omfattes av konvensjonen. Direktoratet oppfordrer til å ta kontakt, enten per telefon eller per e-post, dersom det skulle oppstå behov for ytterligere informasjon om CITES-bestemmelsene. Denne utgaven av CITES-listene er revidert i henhold til de endringer for liste I og II som ble vedtatt ved den sekstende partskonferansen i Bangkok, Thailand, i mars Denne listen er gyldig fra 12. juni 2013 og til tre måneder etter neste partskonferanse i 2016, dvs. i ca tre år framover. For liste III er artslisten oppdatert frem til For siste utgave av liste III vises til Ansvarlig for utformingen av denne norske utgaven av CITES-sjekklisten har vært seniorrådgiver Øystein Størkersen og seniorrådgiver Sunniva Aagaard. Forfatterne ønsker å takke seniorrådgiver Svein Båtvik for bistand. Ellen Hambro direktør Trondheim, juli

5 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Introductory remarks On the 3 rd of March 2013 the Convention on International Trade in Endangered Species CITES celebrates its 40th anniversary. This agreement was established because UN recognized a need to protect natural resources by ensuring sustainable use through regulation of international trade with species and their products. 40 years later the agreement has listed more than species. For biodiversity CITES has become the most forceful international agreement, simply because the agreement is obligatory and not voluntary. Those Parties that do not comply through sustainable use, control of export and import, or with licensing trade in listed species, or which do not report on their trade or which does not have a sufficient legal framework risk being suspended from trade with certain species or from trade with any listed species. This is obviously a forceful incentive for the Parties to comply. However, CITES will never be stronger than the combined activities of each individual Party. There are still huge challenges for CITES relating to trade in natural resources. Corruption, war, ignorance and plain greed are often preconditions for violations of CITES regulations. Listing of species will in itself not always be enough. It is also important that consuming countries take on responsibility and implement a strict control of import and export. CITES has also lately identified weaknesses within national judiciary systems. A collaboration between Interpol, World Customs Organization and the UN office on drugs and crime (ICCWC) has contributed to combat international organized crime and enhanced the capacity of judiciaries and their competency. CITES focuses on several areas to strengthen compliance with decisions made by the Parties over the past four decades. Amongst these are better control of logging and export of tropical timber. Here we see a close liaison between the International Tropical Timber Organization (ITTO). CITES is ia focusing on chipping of logs, inventories, approval of plantations and training of personnel. It is apparent that CITES still plays a vital role in conservation of threatened plants and animals. To make a difference it is important that all countries strengthen their own efforts, and the Parties to CITES must take advantage of innovative techniques and think creatively on how issues of non-sustainability or illegal trade can be tackled. Ultimately, the Convention is about conservation of natural resources for the next generations, it is about safeguarding local jobs, and about reducing poverty. It is also about ensuring income and revenue for national authorities. Norway can play an important role through contributing to improving its own capacity on control of national trade and in being active in international processes. March 3 rd was launched in 2013 as the UN World Wildlife Day. This day is meant to focus on the need for international cooperation to achieve the goals set by the agreement. This can i.a be achieved by increased country to country collaboration, direct contributions to the CITES Secretariat and by engagement within international fora. Efficient national compliance is dependent on an easily available checklist of the species and guidance. This checklist is developed both to assist the public as well as the customs authorities. The Norwegian CITES Management Authorities encourage liaison contact per telephone or for further assistance. This edition of the CITES checklist is updated according to the decisions made at the 16 th Conference of the Parties in March This list is valid as of June 12 th 2013 and until three months after the next Conference of the Parties in For Appendix III (C) the checklist is also updated until June 12 th For the most recent overview of Appendix III (C) we refer to Responsible for this Norwegian edition of the CITES checklist has been Principal Advisor Øystein Størkersen and Senior Adviser Sunniva Aagaard. The authors want to thank Senior Adviser Svein Båtvik for his contributions. Ellen Hambro Director General Trondheim, July

6 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Innhold Enkel brukerveiledning... 7 Washingtonkonvensjonen...11 Unntak og særskilte bestemmelser for reisende...19 CITES-forskriften...20 Forklaringer til CITES - listene...23 Annotasjoner, samt fotnoter for vikunja og afrikansk elefant...24 Liste I, II og III...28 Pattedyr...28 Fugler...50 Krypdyr...66 Amfibier...79 Fisk (inkludert haier)...81 Insekter/invertebrater...84 Bløtdyr...86 Nesledyr...88 Planter...90 Norsk stikkordregister Engelsk stikkordregister Vitenskapelige navn stikkordregister Contents User manual... 9 The Washington Convention...15 Exemptions for travellers...19 The Norwegian CITES Regulation...20 Explanations to the Appendices...23 Annotations, and footnotes for Vicüna and African Elephant...26 Appendix I, II and III alid as of )...28 Mammals...28 Birds...50 Reptiles...66 Amphibians...79 Fish...81 Insects/invertebrates...84 Molluscs...86 Corals...88 Plants...90 Norwegian register English register Scientific register

7 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Enkel brukerveiledning Dette er den niende norske sjekklisten siden første sjekkliste så dagens lys i I samråd med ansatte i tolletaten er det lagt vekt på å utvikle en mest mulig brukervennlig oversikt over hvilke arter CITES til enhver tid opprettholder restriksjoner for vedrørende den internasjonale transport. Alfabetisk indeks Sjekklisten inkluderer indekser over hhv. norsk, engelsk og vitenskapelig (latinsk) navn for alle CITES-artene. Alle tre indeksene vil gjøre det lettere å finne ut om arter er omfattet av konvensjonen eller ikke. I tillegg har nettversjonen (www.miljodirektoratet.no/cites) muligheter til å søke etter navn. Tilsvarende finnes søkemuligheter på CITES sine egne hjemmesider, jf. Tre lister og tre språk Det skal understrekes at alle oppslagsidene med tre kolonner med henholdsvis norsk navn, engelsk navn og vitenskapelig navn (dvs. latin), ikke er annet er tre ulike språk og angir uansett språk at angitte arter, slekt eller familie er omfattet av CITES. Over de vitenskapelige navnene er det i tillegg mulig å se hvilken liste (I, II eller III) artene hører hjemme på, foruten henvisninger til evt. tilleggsinformasjon (ved bruk av tekst, ulike tall og koder). Har man for eksempel et bjørneskinn foran seg, er det ikke nødvendig å finne ut mer enn at det under den norske kolonnen står bjørner for å vite at alle bjørner er omfattet av konvensjonen. For de som ønsker å gå videre kan en erfare at bjørnefamilien på vitenskapelig språk (latin) heter Ursidae spp. (der spp rett og slett står for species, som betyr alle arter). Legg merke til at alle bjørner er listet i liste II, mens noen få er oppført på liste I. Vår hjemlige brunbjørn heter for øvrig Ursus arctos på latin. Mange arter er på listene Vel 5000 dyrearter og plantearter omfattes nå av CITES-bestemmelsene. På Liste I er det oppført i alt ca 950 arter (600 dyrearter og 350 plantearter). På Liste II er det ca 4500 dyrearter og ca plantearter. Et mindre antall arter er ført opp av noen medlemsland på Liste III (ca 250). Nye navn, arters systematiske tilhørighet Navnsetting av artene er et fag som er i stadig utvikling. Det betyr at arter kan bli revurdert og med det endre sitt navn eller plassering i plante- eller dyreriket. Det kan medføre forvirring at for eksempel gaupe kan omtales å tilhøre både slekten Felis eller Lynx. Tilsvarende har isbjørn nylig blitt plassert i slekten Thalarctos (tidligere i Ursus som den i denne sjekklisten fortsatt er plassert som). Det er ikke mulig å være uttømmende på dette området i denne sjekklisten, for det må man søke annen litteratur. Som vanlig anmoder vi om at det tas kontakt med direktoratet ved tvilstilfeller. Selv om det i sjekklisten er anført at for eksempel alle kattedyr (familien Felidae) er omfattet av CITES, så vil det kunne oppstå problemer med å bedømme om en art er et kattedyr eller ikke. For eksempel finner en i denne familien løve, tiger og gaupe. Denne type kunnskap kan en ikke forvente at alle skal ha, vi gjentar derfor at en i tvilstilfeller må ta kontakt med Miljødirektoratet. Liste I arter nevnt med navn De fleste arter som omfattes av CITES-liste I er i sjekklisten uttrykt med sitt fulle vitenskapelige navn, og i tillegg norsk og engelsk der slike navn eksisterer. Alle arter i en gruppe omfattes For mange arter som omfattes av liste II er det av plasshensyn ofte bare angitt slektsnavn eller familienavn. Dette viser at alle arter i den slekten eller familien er omfattet av CITES. Eksempler er alle arter apekatter All species of primates Primates spp angitt i sine respektive språk, dette forteller rett og slett at alle primater (eller apekatter) omfattes av CITES. Ser man i hvilken kolonne det vitenskapelige navnet står (se øverst på alle ark i sjekklisten), så vil en se at ordet Primates spp står under liste II! Ergo omfattes alle primater på liste II, dersom de altså ikke er nevnt med sitt fulle vitenskapelige navn på liste I. Slik kan en gå listen igjennom og finne at alle hvaler (Cetacea spp), alle katter (Felidae spp), alle rovfugler (Falconiformes spp), alle papegøyer (Psittaciformes spp), alle landskilpadder (Testudinidae spp), alle krokodiller (Crocodylia spp), alle orkideer (Orchidaceae spp) osv. omfattes av konvensjonen (enten på liste I og da nevnt ved fullt artsnavn, eller på liste II). Siden de ofte føres inn og ut av landet er følgende arter nevnt med fullt navn (selv om de inngår i samlebegrep som for eksempel bjørner som er på liste II): Brunbjørn, svartbjørn, isbjørn, puma og alle arter av gauper. Kontakt for hjelp Når det oppstår problemer med håndhevelsen, slik som identiteten til arter eller produkter, eller problemer med å forstå listene og bestemmelsene, ønsker vi at situasjonen avklares ved å kontakte Miljødirektoratet på telefon 03400/ /, faks eller mobil / utenom arbeidstid, eller at man benytter e-post (eks. Bilder kan også sendes per e-post eller MMS for raskere hjelp med identifisering. Miljødirektoratet fra Direktoratet for naturforvaltning slås sammen med Klimaog Forurensningsdirektoratet, og fra heter vi Miljødirektoratet. Telefonnummer og postadresse vil være som før. 7

8 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Produkter fra CITES-listede arter er også omfattet av CITES-bestemmelsene. Stoffer fra hoodia-planten er eksempel på det. Lovlig innførsel av dene type produkter krever bl.a. CITES eksporttillatelse. Foto: Øystein Størkersen Products of specimens regulated under CITES are also covered by the regulations. Hoodia gordonii is a plant commonly used in slimming products and legal import always requires CITES export permits. Alle arter krokodiller, alligatorer og kaimaner og deres produkter er underlagt CITES-bestemmelsene. Dette gjelder uansett opprinnelse. Unntak fra kravet om CITES-tillatelser gjelder for mindre skinnartikler (ikke hele skinn eller utstoppede eksemplarer) for reisende til og fra Norge når dette er for personlig bruk og gjelder inntil 4 artikler per reisende (eks vesker, belter, sko, lommebøker). Foto: Øystein Størkersen All species crocodiles, alligators and caimans, are regulated under CITES, independent of the origin of the specimens. An exception from the CITES regulations is given for small leather products (not whole skins or mounted specimens) for travelers to and from Norway up to 4 items pr. person (e.g. bags, belts, shoes, wallets). 8

9 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Introductory user manual This is the ninth Norwegian edition of the CITES checklist since This checklist is developed in liaison with the customs authorities to enable easy access to which species are currently listed by CITES and what restriction levels apply. Alphabetical index The checklist includes indexes for Norwegian, English and scientific (Latin) names for all CITES listed species. The three indexes ease the search for CITES species or decide if species are not listed. In addition the web issue at will enable searches. A similar system also exist on the web pages of the CITES Secretariat, see Three appendices and three languages It should be noted that the checklist with its three columns with Norwegian, English and scientific names (i.e. Latin) is nothing but three different languages and state that the species are included in the CITES checklist regardless of the language. In the columns for scientific names one can also see to which appendix the species belong. In addition there might also be additional information on specific regulation applicable to the species (could be text, numbers or codes). As an example if you have a bear skin in front of you, it is enough to see that under the English column it says bears to realize that this is a CITES species and that all bears are included. By continuing one will experience that the scientific name for bears is Ursidae spp. (spp. means all species). They are all in Appendix II, while some are listed in Appendix I. The European brown bear is called Ursus arctos in its scientific language. Many species on the Appendices Ca animal and ca plant species are at present included in the CITES checklist. In Appendix I there are about 950 species (600 animal and 350 plant species). In Appendix II there are ca animal and plant species. A small number of species have been listed in Appendix III by some countries (ca 250 species). Even if this checklist puts all cats (family Felidae) under CITES control, there could still be difficulties determining if a specimen is a cat or not. For example in this family one can find lion, tiger and lynx. We do not expect that most non-biologists would know that all of these belong to the cat family. Again, if in doubt please contact the agency. Appendix I species explicitly stated Most species on Appendix I will in this checklist be written explicitly with their full scientific name, in addition to their Norwegian and English names (when these are available). All species in a group are included For species in Appendix II these are usually not explicitly stated with their full name. These are instead included under the relevant genus or family (or sometimes a higher unit). The use of genus or family includes all species within that taxonomical level. Examples could be Alle arter apekatter All species of primates Primates spp. as stated in the different languages. This implies that all species of primates (or monkeys) are included in the CITES Appendices (either I or II). If you then look at which column the scientific name is placed, you will recognize that the word Primates spp. is placed under Appendix II. In other words, this means that all primates are included in Appendix II, unless some species are explicitly mentioned under Appendix I. This is how you may search through the whole checklist and find that All whales (Cetacea spp.), All cats (Felidae spp.), All birds of prey (Falconiformes spp.), All parrots (Psittaciformes spp.), All turtles (Testudinidae spp.), All crocodiles (Crocodylia spp.), All orchids (Orchidaceae spp.) and so on are included in the Convention (either in Appendix I with its full name, or in Appendix II). Since the following specimens frequently are transported in and out of the Norway, these species are listed with their full name despite that they are included in a higher taxonomic level (all in Appendix II): Brown bear, black bear, polar bear, puma and all species of lynx. New names and systematics Naming of species is a study under constant evolution and change. This implies that all species sooner or later will be subject to DNA-studies etc to determine their so called taxonomic relationship with other species. It may thus cause some confusion when for example a lynx can be described as belonging to the genus Felis or Lynx. Recently the polar bear was also renamed from Ursus maritimus to Thalarctos maritimus. The CITES taxonomy follows literature as decided by the Conference of the Parties and will due to this be on the conservative side. If in doubt please contact the agency. 9

10 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Horn fra neshorn er blant det mest ettertraktede og kostbare produkt fra dyr i verden i dag. Ulovlig eksport fra utbredelseslandene og omfattende krypskyting truer bestandene, tross omfattende sikkerhetstiltak. Det råder et forbud mot eksport og import av slike produkter. Foto: Øystein Størkersen Horn from the rhinoceroses is one of the most sought after and expensive product from an animal species today. Illegal export from the range countries and exhaustive illegal hunting threatens the populations despite comprehensive security measures. It is illegal to export and import such products for commercial purposes. Alle arter hval og deres produkter er omfattet av CITES-bestemmelsene. Tenner fra spermhval finnes det mye av i Norge, og innenlands besittelse er ikke regulert per dato. All eksport er strengt regulert og vanligvis forbudt. Foto: Øystein Størkersen All whales and their products are regulated under CITES. Teeths from sperm whales are common in Norway and there exists no national regulations for trade within the country. All export is, however, regulated and in most cases illegal. 10

11 Handel med truete arter Sjekkliste for CITES 2013 / Trade in endangered species CITES checklist 2013 M Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES Washingtonkonvensjonen Norsk tiltredelse Washingtonkonvensjonen ble lagt fram av FN for undertegning i Washington 3. mars 1973, etter en internasjonal konferanse om den internasjonale handel og transport med truete plante- og dyrearter. Norge undertegnet konvensjonen 23. desember 1974, og konvensjonen ble ratifisert og trådte i kraft for Norges del fra 19. mars 1976 ved kgl. res. samme dag, jf. St. prp. nr. 126 ( ). Regulering av internasjonal handel og transport Konvensjonen regulerer den internasjonale handel og transport med truete arter av flora og fauna som står oppført på konvensjonslistene ved et system av tillatelser og sertifikater, som kan utstedes når visse betingelser er oppfylt. Tillatelsene skal følge forsendelsene og fremlegges for tollmyndighetene ved innførsel. Tre ulike lister CITES lister dyre- og plantearter på tre forskjellige lister, som angir ulik grad av restriksjoner for internasjonal handel og transport med disse artene. For alle CITES-arter og deres produkter gjelder det et ufravikelig krav om at det ved eksport eller import skal kunne fremlegges CITES eksporttillatelser i original, jf. likevel noen unntak for bl.a. personlige effekter. Liste I inkluderer arter som trues av utryddelse, der det er nødvendig med streng regulering av internasjonal handel med ville eksemplarer og som derfor bare kan tillates i spesielle tilfeller. Import/eksport av artene på liste I skal følges av to CITES-tillatelser uansett opprinnelse. En skal være utstedt av eksportlandet og en av importlandet. Liste II arter er ikke nødvendigvis truet av utryddelse nå, men kan bli det dersom den internasjonale handelen ikke reguleres. Liste II inneholder også arter som til forveksling ligner på truete arter, dette for å lette kontrollen. For arter på liste II gjelder det et krav om at forsendelsen skal følges av en CITESeksporttillatelse fra avsenderlandet ved innførsel til Norge.For noen land (jf spesielt EU) gjelder det også krav om importtillatelse for liste II-arter. Liste III omfatter arter som noen land (landets navn angitt i parentes) finner nødvendig å regulere handelen med, og der samarbeid med andre parter til konvensjonen er nødvendig for å hindre eller begrense bruken av disse artene. Det er tilstrekkelig med et såkalt opprinnelsesbevis for import til Norge av arter på liste III fra de land som har listet aktuelle arter. Likevel er det nesten uten unntak slik at denne typen forsendelser følges av en regulær CITES eksporttillatelse, slik som for arter liste II. Innførsel av produkter fra arter på liste III som faller inn under begrepet personlig effekt (se norsk CITES-forskrift) fra andre land enn det land som har listet arten kan skje uten særskilt tillatelse eller opprinnelsesbevis. Partene kan tilføye nye arter på liste III når de selv ønsker det. Oppdatering avliste III skjer derfor kontinuerlig og nyeste utgave kan ses på Også produkter omfattes Både levende og døde eksemplarer av flora og fauna, og produkter av disse omfattes av CITES-bestemmelsene. Eksempler på slike produkter er pressete planter; frø; utskåret elfenben fra elefant og hvalross som for eksempel smykker, pyntegjenstander,pianotangenter, innfelt elfenben i musikkinstrumenter, møbler o.l.; treplanker og trefigurer laget av CITES-listete treslag; næringsmidler, bjørnegallepreparater, preparater og medisiner laget av CITES-arter som for eksempel tiger og urteplanter; fuglefjær brukt som pynt på jakker og luer, bilder laget av fuglefjær, utstoppede fugler og fugleegg av CITES-arter; sportsfiskefluer laget med fuglefjær av CITES-arter; hele skinn av rovdyr, elefant osv. eller deler av skinn som for eksempel i pelsluer, pelsjakker, bånd av krokodilleskinn på hatter o.l. både helt eller delvis laget med CITES-arter; klokkereimer, belter, sko, vesker o.l. av varan-, kvelerslange- eller krokodilleskinn; ull fra f.eks. vikunja, osv. Listen over mulige produkter fra CITES-arter er egentlig uendelig! Det er også viktig å merke seg at CITES-bestemmelsene også gjelder for CITES-listede arter eller deres produkter med opprinnelse fra oppdrett eller for eksempel at det er gamle gjenstander. Tollmyndighetene kontrollerer Import Norske tollmyndigheter skal påse at relevante CITEStillatelser medfølger ved enhver import av CITES-arter og deres produkter til Norge. Etter kontroll av CITES-dokument, og kontroll av samsvar mellom dokument og vare, og gyldighet vedrørende dato, skal original CITES-tillatelse påstemples tollstedets navn og innførselsdato angis (se evt. egen rubrikk nederst). Deretter sendes original direkte fra tollstedet til Miljødirektoratet, kopi eller evt. gjenpart (rives av) utleveres til importør. Inndragning av originaler er viktig for å unngå misbruk. Tillatelser kan bare anvendes en gang. 11

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Årgang 23 Nr. 1-2013 I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Fiskeriforvaltning i bevegelse Nordiske fiskerier, fra konvergens til divergens Petter Holm &

Detaljer

Årsrapport 2000. Annual report

Årsrapport 2000. Annual report Årsrapport 2000 Annual report 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Innhold Contents Patentstyret The Norwegian Patent Office 3 Direktørens

Detaljer

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Biopatenter og BIOTEKNOLOGINEMNDA EUs patentdirektiv Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 21. årgang 25.9.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 21. årgang 25.9.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 53 21. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 2014/EØS/53/01

Detaljer

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen FoU rapport nr. 4/2006 Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Gro Kvåle Tittel Forfattere Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007 Besøk på World Maritime University Side 6-11 Automatiserte systemer og menneskelig svikt Side 36-38 Vårens lmer Side 25-27 Fotokonkurransen

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Marthe Indset Jan Erling Klausen Eivind Smith Marte Winsvold Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Andre publikasjoner

Detaljer

23/03/15. Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje. DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor

23/03/15. Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje. DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor 23/03/15 Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor 2 IKKE-FORMELLE KVALIFIKASJONER I NORSK HANDELSBRANSJE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer