Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE 2010-2015."

Transkript

1 Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE

2 1 FORORD Dette dokumentet er et utkast til tiltaksprogram for vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord. Det danner grunnlaget for tiltaksdelen av forvaltningsplanen som blir utarbeidet og som skal vedtas av fylkeskommunene i regionen før de godkjennes av regjeringen. Et sammendrag av tiltaksprogrammet vil gå inn i forvaltningsplanen, mens hele tiltaksdokumentet vil ha status som vedlegg til forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet sendes på bred høring i perioden 14.jan-14.juli Etter høringsperioden bearbeides dokumentet i forhold til innkomne høringsuttalelser før det oversendes fylkeskommunene for vedtak. Forvaltningsplanen skal godkjennes av regjeringen innen utgangen av 2009 og være gjeldende fra

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Innholdsfortegnelse Innledning Ulike myndigheters ansvar for gjennomføring av tiltak og behov for nye virkemidler Tiltak innenfor ulike utfordringer / påvirkninger Forsuring Overgjødsling (eutrofiering) Miljøgifter Fremmede arter Fysisk påvirkning Andre miljøutfordringer Miljømål og unntak Miljømål Vannforekomster i første planperiode med behov for utsatt frist for å nå miljømålet Prioriterte tiltak innen hvert vannområde Kostnader

4 3 INNLEDNING Hensikten med dette tiltaksprogrammet er å beskrive hvordan de miljømålene som er fastsatt for vannforekomstene kan nås innen utgangen av 2015, eller ved et senere tidspunkt hvis det er satt utsatt frist for enkelte vannforekomster. Miljømålene fastsettes samtidig med dette tiltaksprogrammet. Tiltaksprogrammet omfatter vannforekomster som har risiko for å ikke oppnå miljømålene i 2015 i de åtte utvalgte vannområdene i vannregionen. Av tiltaksprogrammet fremgår det hvilke tiltak som må vedtas, og hvilken myndighet som kan gjøre vedtaket. Tiltaksprogrammet inneholder en tematisk oversikt over miljøproblemer og mulige tiltak i vannregionen. Tiltaksprogrammet er basert på lokalt utviklede tiltaksanalyser. Det lister opp prioriterte tiltak i de ulike vannområdene og prøver å beskrive kostnader knyttet til tiltakene. Tiltaksprogrammet er en viktig premissleverandør for de regionale forvaltningsplanene som blir utarbeidet og som skal vedtas av fylkeskommuner før de godkjennes av regjeringen. Et sammendrag av tiltaksprogrammet vil gå inn i forvaltningsplanen, mens hele tiltaksdokumentet vil ha status som vedlegg til forvaltningsplanen. Bakgrunn Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for europeisk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Bakgrunnen for vanndirektivet er en forståelse av at Europas innbyggere må ta vare på sine vannressurser på en bedre måte hvis ikke framtidige generasjoner skal få redusert levestandard. Videre en forståelse av at vannet er grenseløst og at vi er avhengige av samarbeid på tvers av både nasjonale og andre administrative grenser for å sikre en god tilgang på rent vann. Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene 22. desember 2000, og ble innlemmet i EØS-avtalen i Direktivet danner en overbygning over underliggende direktiver (datterdirektiver) som har betydning for vannforvaltningen, for eksempel avløpsdirektivet, drikkevannsdirektivet, badevannsdirektivet, prioriterte stoffer etc.. I Norge ble det vedtatt en egen vannforvaltningsforskrift i Forskrift om rammer for vannforvaltningen. Denne beskriver hvordan arbeidet med helhetlig vannforvaltning skal gjennomføres i landet. Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. 4

5 Omfang Vannforvaltningsforskriften omfatter alt ferskvann, både overflatevann og grunnvann. I tillegg omfattes kystvann ut til grunnlinjen. Både små bekker, store elver, dammer og innsjøer skal vurderes og det skal defineres miljømål. Av praktiske årsaker settes en nedre grense for beskrivelse og inndeling av vannforekomster. Det betyr at flere bekker og elver innenfor et område blir definert samlet som en vannforekomst hvis de er av samme vanntype og har de samme påvirkningene og utfordringene. På samme måte blir ikke små vann og tjern definert som egne vannforekomster, men inngår som en del av det bekkesystemet de hører til. Grunnvannsforekomstenes utstrekning kan være vanskelig å definere, og inndelingen er i stor grad basert på kvartærgeologiske kart og lokalkunnskap. Mål Grunnlaget for arbeidet er en tilstandsvurdering av alt vann. Vurderingen skal gjøres med hjelp av et klassifiseringssystem som er under utvikling. Alt overflatevann klassifiseres i forhold til økologisk og kjemisk tilstand som svært god, god, moderat, dårlig eller svært dårlig med utgangspunkt i vannets naturtilstand uten menneskelig påvirkning. Grunnvannets tilstand skal vurderes som god eller dårlig i forhold til kjemisk og kvantitativ tilstand. Det overgripende målet for den helhetlige vannforvaltningen i Norge er å nå god tilstand i alle vannforekomster innen I perioden fram mot 2015 gjelder dette målet for et utvalg vannområder, i vår region er det 8 slike områder som er med i første planperiode. Med bakgrunn i definerte miljømål for vannforekomstene skal man samhandle og gjennomføre tiltak for å oppnå godt vannmiljø der målene ikke er nådd. I de vannforekomstene hvor forholdene er gode, skal man sørge for at tilstanden ikke forverres. Tilstand Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig Miljømål tilfredstilt Tiltak nødvendig God vanntilstand skal avveies mot andre samfunnsinteresser. Dette kan i noen tilfeller føre til at det settes lavere mål for enkelte vannforekomster som tilpasses de rådende forholdene. Dette kan for eksempel gjelde vassdrag som er utnyttet til vannkraftproduksjon eller havneområder og lignede. I andre vannforekomster kan det være behov for strengere miljømål enn det vanndirektivet krever. Dette kan for eksempel gjelde områder med spesielt verdifulle vannmiljø eller arter eller store brukerinteresser.det vil være behov for omfattende og kostnadskrevende tiltak innen flere sektorer for å nå miljømålet. Ansvaret for gjennomføring og finansiering av tiltak vil påligge den sektor som forårsaker belastningene på vannmiljøet. 5

6 Tiltaksprogrammet Vannforvaltningsforskriften slår fast at Vannregionmyndigheten for hver region skal utarbeide et tiltaksprogram i samarbeid med Vannregionutvalget. Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte analyser og vurderinger. Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med de føringer som er gitt på rikspolitisk nivå og gjennom rikspolitiske bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaksprogrammet skal oppsummere alle relevante tiltak som er fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter. Tiltaksprogrammet skal dessuten omfatte alle relevante typer av tiltak som i tillegg foreslås for å oppfylle miljømålene. Vannforvaltningsforskriftens 25 lister opp momenter tiltaksprogrammet skal omfatte. Det er viktig å merke seg at vedtak om gjennomføring av enkeltvedtak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Tiltaksprogrammets beskrivelse av tiltaksbehov gir altså ikke hjemmel til å gjennomføre tiltakene, heller ikke plikt for berørte sektormyndigheter til å gjøre nødvendige vedtak. Men det er en klar forventing om at de nødvendige grepene gjøres for at målene skal nås og Norges forpliktelser til dette gjennom innlemmingen av Vanndirektivet i norsk rett skal oppfylles. Dersom resultatet av overvåking eller andre data indikerer at det fastsatte miljømål i en vannforekomst ikke vil bli oppnådd, skal årsaken til dette søkes klarlagt og nye tiltak vurderes. Forskriften slår fast at tiltaksprogrammet for første planperiode skal foreligge senest innen utgangen av Det skal imidlertid danne grunnlaget for forvaltningsplanen som skal sendes på bred høring senest innen utgangen av Tiltaksprogrammet vil ikke være en del av forvaltningsplanen, men legges ved planen som et grunnlagsdokument. Tiltaksprogrammet skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Tiltakene skal være operative senest tre år etter at forvaltningsplanen er vedtatt. 6

7 Tiltaksanalyser Det er utarbeidet detaljerte tiltaksanalyser for alle de vannområdene som er med i første planperiode i vår region, med unntak av Enningdalsvassdraget. Analysene har blitt til takket være god og iherdig innsats fra fagpersoner fra ulike myndighetsnivåer og prosjektledere. I de fleste vannområdene har ulike grupper jobbet med hver sine tema for å levere innspill til en helhetlig tiltaksanalyse. Det er også leiet inn konsulenter for å skaffe grunnlag for vurderinger av kost/nytte og prioritering av ulike tiltak. Noen av utfordringene for å oppnå godt vannmiljø er de samme i flere vannområder, mens andre gjelder mer spesifikt for enkelte vannområder. I tiltaksanalysene blir miljømålene for vannforekomstene presentert sammen med tiltak som er nødvendige for å nå målene. Når det gjelder tilførsler av næringssalter, spesielt fosfor, som medfører overgjødsling har mange vannområder utarbeidet konkrete analyser av avlastningsbehov. Det er tatt utgangspunkt i vannforekomstenes forventede tålegrense og klassifiseringssystemets grenser for god/moderat tilstand. På denne bakgrunn er grensene for måloppnåelse sammenlignet med dagens tilførsler. Som ventet er det behov for relativt store reduksjoner i tilførslene i de mest belastede vannforekomstene. Det er også gjort beregninger på hvor mye det vil koste å gjøre de nødvendige tiltakene for å nå miljømålene. Kostnadsberegningene viser at det er stor forskjell i kostnadseffektivitet mellom ulike sektorer, spesielt innenfor overgjødslingstemaet. Hovedkonklusjonen er at tiltak innen landbruket stort sett er billigere per kilo fosfor redusert enn tiltak innenfor avløpssektoren. For andre belastninger, som for eksempel introduserte, fremmede arter som gjedde, ørekyt, vasspest, signalkreps med flere viser tiltaksanalysene at det vil bli vanskelig å redusere dette problemet nok til å nå miljømålene. Tiltaksanalysene peker også på hvilke sektorer som eier problemene og som må sørge for at tiltakene som er foreslått gjennomføres. Behovet for virkemidler, både eksisterende og nye, blir også diskutert i analysene. Dette tiltaksprogrammet baserer seg i stor grad på innholdet i de ulike tiltaksanalysene, det oppsummerer nødvendige tiltak innenfor ulike sektorer og gjengir prioriteringer, økonomiske analyser og virkemiddelbehov. 7

8 4 ULIKE MYNDIGHETERS ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK OG BEHOV FOR NYE VIRKEMIDLER Med virkemidler menes styringsredskaper av juridisk, økonomisk eller administrativ art som er nødvendig for å utløse og gjennomføre tiltak. Det er viktig at ambisiøse vannmiljømål følges opp med ambisiøse virkemidler. Der hvor det mangler sentrale virkemidler for å kunne gjennomføre prioriterte tiltak blir dette synliggjort i dette tiltaksprogrammet. Mangel på virkemidler for å løse miljøutfordringene vil også bli presentert i forvaltningsplanen for hele vannregionen og vist regjeringen. Det forventes at viktige sentrale virkemidler knyttet til gjennomføringen vil bli utviklet i forbindelse med gjennomføringen av første forvaltningsplanperiode. I tabeller lenger bak i dette tiltaksprogrammet blir ulike virkemidler presentert for hvert enkelt tiltak. For mer detaljer og beskrivelse av de ulike tiltakene henvises det derfor til egne kapitler lenger bak i dette dokumentet. I det følgende presenteres de ulike myndigheters ansvar for gjennomføring av tiltak og behov for virkemidler. Regjeringen - Legge til rette for at de ulike sektormyndigheters oppgaver som listes opp under blir gjennomført (nye juridiske virkemidler, økte ressurser) - Arbeide for internasjonale avtaler på områder som reduserer belastningen på vassdragene - Innføre nasjonale reguleringer for å forby og begrense bruken av prioriterte miljøgifter (også internasjonalt) - Innføre prispolitikk for vannbruk - Gjennom budsjettbehandlingen sette av nok ressurser til å følge opp arbeidet med vanndirektivet, både organisatorisk og kunnskapsgrunnlag (overvåking med mer) - Gjennom jordbruksforhandlingene skaffe de nødvendige midler til Regionalt miljøprogram og Spesielle miljøtiltak i landbruket - Gjennom jordbruksforhandlingene innføre vilkår om Miljøplan II for produksjonstilskudd i jordbruket Direktoratet for naturforvaltning - Kartlegge og iversette tiltak for å fjerne fremmede arter som belaster vannmiljøet - Få på plass og drifte basisovervåking i vannforekomstene - Følge opp vilkår i vassdragskonsesjoner innenfor sitt myndighetsområde - Sette av nødvendige midler til tilskudd til miljøtiltak i vassdrag Statens Forurensingstilsyn - Følge opp virksomheter som forurenser vannforekomstene med nødvendige tillatelser, tilsyn og pålegg etter forurensningsloven - Sørge for at forurensende virksomhet finansierer overvåking av resipientene 8

9 - Kartlegge og øke kunnskapsgrunnlaget for begrensning av skader fra prioriterte stoffer - Føre tilsyn og kontroll for å redusere utslipp av prioriterte stoffer - Sette krav om forsvarlig massedeponering i tillatelser etter forurensningsloven - Gi pålegg om opprydding i forurenset grunn og sedimenter - Vurdere en nytolking av forurensingslovens 8 slik at forurensende jordbruksdrift kan omfattes av bestemmelsene i loven, i samarbeid med fylkesmannen Norges Vassdrags og Energidirektorat - Arbeide for at vannressursloven skal få bestemmelser som gir mulighet til å pålegge grunneiere å gjøre tiltak i vassdrag for å redusere faren for økt forurensning eller andre skader på miljøet på - Sette vilkår for at nødvendige miljøhensyn tas ved utarbeidelse av nye konsesjoner etter vassdragslovgivningen - Rette opp skader på miljøet fra eldre vassdragsinngrep gjennom revisjon av konsesjonsvilkår og gjennom innkalling av konsesjonsfrie vassdragstiltak til konsesjonsbehandling. - Bruke vassdragslovgivningen aktivt for å sørge for at vassdragsreguleringer i så liten grad som mulig fører til økt forurensning i vannforekomster - Restriktiv bruk av konsesjonsfritak etter vannressursloven - Bruke eget lovverk, samt gi innspill til kommuner etter plan- og bygningsloven, for å hindre nye bekkelukinger og reetablere åpne vannveier - Bidra med fagekspertise og data for å utvikle vassdragsmodeller der det vurderes som nødvendig - Overvåke vassdragene og tilrettelegge vannføringsdata for offentlig tilgang - Lage tiltaksplaner og bidra økonomisk for å iverksette erosjonssikring i vassdrag for å redusere tilførsler av forurensende stoffer - Sette av nødvendige midler til miljøtiltak i vassdrag i egne budsjetter Statens landbruksforvaltning - Prioritere fordelingen av SMIL midler slik at de fylkene som har størst behov for tiltak mot vannforurensing blir tilgodesett - Fastsette forskrift med norm for gjødsling for å sikre at det ikke gjødsles på arealer med høyt fosforinnhold - Vurdere behovet for virkemidler som er uavhengige av produksjonstilskuddet, for eksempel forskrifter under jordloven - Innføre krav om minimum 12 måneders lagerkapasitet for husdyrgjødsel - Sørge for utarbeidelse av nye erosjonssikringskart hvor endrede temperatur- og nedbørsforhold er innarbeidet - Initiere et arbeid for å utarbeide bedre grunnlag for kostnadsberegninger av jordbrukstiltak mot vannforurensing Statens vegvesen - Kartlegge veianleggenes betydning for vannlevende organismer - Gjøre nødvendige tiltak for å redusere veianleggenes negative konsekvenser for vannlevende organismer - Etablere fangdammer og renseparker for å håndtere overvann/avrenning 9

10 - Skaffe oversikt over sårbare vannforekomster i nærheten av veianlegg - Salte og ellers drifte og vedlikeholde veiene på en måte som ikke skader vannmiljøet - Sette av nødvendige midler til miljøtiltak i vassdrag i egne budsjetter Jernbaneverket - Kartlegge jernbaneanleggenes betydning for vannlevende organismer - Gjøre nødvendige tiltak for å redusere jernbaneanleggenes negative konsekvenser for vannlevende organismer - Skaffe oversikt over sårbare vannforekomster i nærheten av jernbaneanlegg - Drifte og vedlikeholde jernbaneanleggene på en måte som ikke skader vannmiljøet - Sette av nødvendige midler til miljøtiltak i vassdrag i egne budsjetter Mattilsynet - Iverksette tiltak for å begrense smittefare fra krepsepest - Øke fokus på bruk av plantevernmidler og spredning til vannforekomster - Øke fokus og innsats for å hindre innførsel og spredning av fremmede arter - Bekjempe fremmede arter som har store skadevirkninger på vassdragsmiljøet - Ha økt fokus på kvalitet og uttak av drikkevann Kystverket - Sørge for at havner og lignende gjør tiltak for å nå miljømålene - Få på plass regelverk som reduserer faren for skadevirkninger fra ballastvann Fylkesmannen - Følge opp virksomheter som forurenser vannforekomstene med nødvendige tillatelser, tilsyn og pålegg etter forurensningsloven - Ved behov revidere kommunale utslippstillatelser på avløpssektoren, tilsyn og kontroll - Følge opp nedlagte deponier med undersøkelser - Føre tilsyn og kontroll for å redusere utslipp av prioriterte stoffer - Sette krav om forsvarlig massedeponering i tillatelser etter forurensningsloven - Gi pålegg om opprydding i forurenset grunn og sedimenter - Gi pålegg for å redusere sigevann og restutslipp fra fyllplasser - Utarbeide retningslinjer for dumping, mudring og utfylling - Vurdere en nytolking av forurensingslovens 8 slik at forurensende jordbruksdrift kan omfattes av bestemmelsene i loven, i samarbeid med SFT - Innlemme krav om overvannshåndtering som en del av tillatelser etter forurensingsloven, kan være behov for rensekrav - Bruke RMP og andre tilskuddsordninger aktivt for å stimulere tiltak i jordbruket for å redusere forurensing av vassdragene - Innføre forskrift om krav til jordarbeiding og miljøtiltak (jordarbeidingsforskrift), hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd for å redusere forurensing av vassdragene - Følge opp vilkår i vassdragskonsesjoner innenfor sitt myndighetsområde 10

11 - Synliggjøre hvor det er behov for å gjennomføre vilkårsrevisjon av vassdragskonsesjoner og behov for konsesjonsbehandling av eldre konsesjonsfrie tiltak for å nå miljømølene - Identifisere sårbare naturtyper, artsforekomster og fiskestammer av stor verdi - Fordele kalkingsmidler til prosjekter som retter seg mot ivaretakelse av restbestander - Gjøre modellberegninger og undersøkelser for å kartlegge graden av gjenhenting/- forbedring i forsurede innsjøer - Målet for kalking må være å kompensere for menneskeskapt forsuring - Legge til rette for gjenintroduksjon av arter som har blitt borte som følge av forsuring - Gjennom innspill og uttalelser til andre sektorers planer komme med innspill for å sikre nødvendige miljøhensyn i vassdragene - Bruke eget lovverk for å sikre gode levevilkår for fisk og andre vannlevende organismer - Legge større vekt på ivaretakelse av kantvegetasjon jfr. vannressursloven - Bruke tilskuddsordninger aktivt for å bedre leveforholdene for fisk og andre vannlevende organismer i vassdragene Kommunene - Bruke plan- og bygningsloven aktivt for å unngå miljøødeleggende inngrep i vassdrag - Følge opp virksomheter som forurenser vannforekomstene med nødvendige tillatelser, tilsyn og pålegg etter forurensningsloven - Jobbe aktivt og målrettet for å redusere utslipp fra kommunale avløpsanlegg (renseanlegg og avløpsnett) - Være aktsom på risiko for påslipp av miljøgifter når det fastsettes krav til påslipp fra næringsvirksomhet, fylkesmannen er myndighet for evt. utslippstillatelse av prioriterte stoffer - Tilsyn og kontroll i bygg- og anleggsbransjen for å redusere utslipp av prioriterte stoffer - Sette krav om forsvarlig massedeponering i tillatelser etter forurensningsloven - Innføre lokale forskrifter for å rydde opp i utilfredsstillende renseanlegg for spredt bebyggelse, tilsyn og kontroll - Sette krav om etablering av mottaksplasser for septik fra fritidsbåter i store båthavner - Øke andelen boliger knyttet til kommunalt nett - Sette krav om lokal overvannshåndtering i vedtak etter plan- og bygningsloven - Bruke plan- og bygningsloven for å hindre nye bekkelukinger og reetablere åpne vannveier - Kontrollere oppfølging av vilkår stilt i vedtak om tillatelse til bekkelukking iht forurensningsforskriften kap.4 (om planeringsfelt) - Bruke plan- og bygningsloven aktivt for å fremme erosjonssikring av kanaler og bekkeløp, kan være aktuelt med SMIL midler - Ny forvaltning av kravet om behovstilpassing i forskrift om gjødselplanlegging - Gjøre vedtak om restriksjoner i bruk av organisk gjødsel hjemlet i forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om organisk gjødsel - Følge opp forskrift om miljøplaner, kontroll, tilsyn og veiledning - Kontroll og tilsyn etter forskrift om organisk gjødsel for å avdekke punktutslipp - Bruke SMIL midlene aktivt for å fremme tiltak for forurensing av vassdrag 11

12 5 TILTAK INNENFOR ULIKE UTFORDRINGER/PÅVIRKNINGER 5.1 Forsuring Med forsuring menes den reduksjonen i ph-verdien i nedbør, vassdrag og jordsmonn som har skjedd i løpet av siste halvdel av 1900-tallet. Årsaken til reduksjonene er utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser i atmosfæren, primært forårsaket av forbrenning av fossilt brennstoff som olje og kull. Våre største kilder er industri og energiproduksjon, hovedsakelig plassert på det europeiske kontinentet. Svovelforbindelsene blir fraktet med luftstrømmer til våre områder og faller ned som sur nedbør. Problemene er størst i områder med mye grunnfjell og tynt jordsmonn. De harde bergartene forvitrer langsomt og vassdragene har liten evne til å buffre de sure tilførslene. I områder med kalkrike bergarter eller områder som var dekket av hav under siste istid, og derfor er rike på leireavsetninger, er forsuring et mye mindre problem. I disse områdene vil kalken virke nøytraliserende på de sure tilførslene. Menneskeskapt forsuring skyldes ikke bare sur nedbør, også jord- og skogbruk bidrar. Dette skyldes at vekstene tar opp i seg stoffer som er viktige for jordsmonnets evne til å binde sure komponenter når de vokser. I naturen vil disse stoffene bli ført tilbake til jordsmonnet ved nedbrytning av dødt plantemateriale, men når vi fjerner vekstene som avlinger eller tømmer vil vi også fjerne disse viktige basekationene fra økosystemet. Forsuringen har ført til at mange økosystemer også i vår region har blitt mer eller mindre ødelagt. Ulike vannlevende organismer har forskjellig toleranse for surt vann, spesielt utsatt er krepsdyrarter, snegler og muslinger og ikke minst fiskearter som laks, ørret og en rekke andre. De første tegnene på forsuringsproblemene i Norge opplevde man tidlig på 1900-tallet da en rekke ørretbestander på Sørlandet forsvant. Det skulle imidlertid ta mange tiår før noen skulle koble fiskedøden til lav ph i regnet. Nyere forskning viser at selv om lav ph i seg selv er skadelig, kommer de største skadevirkningene fra metaller som aluminium som løses ut under sure forhold. En effekt av fiskedød er at også fiskespisende fugler som lomm og fiskeender har blitt borte fra områder hvor de tidligere fantes. Etter at man forsto sammenhengen mellom fiskedød og sur nedbør har det blitt gjort mye for å redusere utslippene. Internasjonale avtaler om rensing har ført til at tilførslene av svovelforbindelser til atmosfæren har blitt redusert med 56 % fra 1990 til 2005 i Europa. Dette har ført til en tilsvarende reduksjon i den sure nedbøren. Fremdeles viser imidlertid beregninger at tilførslene er større enn det naturen tåler i mange områder, men man har sett en gradvis bedring. Både prognoser og overvåkingen av langtransportert forurensing viser at den forbedringen som fant sted gjennom hele 90-tallet, nå har stagnert og ikke vil bli ytterligere forbedret uten nye utslippsreduksjoner. Mens svovelinnholdet har blitt redusert, har ikke det samme skjedd med den andre viktige komponenten, nitrogenoksidene. Etter hvert vil disse bidra forholdsmessig mer til forsuringen og det er viktig å få redusert denne typen utslipp også i tilstrekkelig grad. En stor del av NOx utslippene stammer fra nasjonale kilder og skipsfart. Dette er områder hvor Norge kan gjøre egne tiltak med positiv effekt på forsuringssituasjonen. 12

13 Etter flere tiår med forsuring har jordsmonnet blitt så utarmet og dermed bufferevnen så svekket at det vil ta mange år med reduserte utslipp før balansen er gjenopprettet og områdene ikke lenger kan kalles forsuringsskadde. Denne tidsforsinkelsen mellom reduksjoner av forsurede stoffer i nedbøren og i avrenning til vassdragene kalles markens minne og skyldes at lageret av kalsium og magnesium (og dermed bufferevnen) i marka er blitt redusert etter mange ti-år med sur nedbør. Spesielt i områder med tykt jordsmonn vil det ta lang tid før balansen er rettet opp, bedringen vil derfor gå langsommere i mange områder på Østlandet enn mer skrinne områder på Vestlandet og heiområdene på Sørlandet. Også med hensyn til biologisk gjenhenting er det forsinkelsesprosesser som kan ha mange års tidshorisonter, og noen arter vil neppe komme tilbake uten aktiv reetablering. For å rette på skadene av forsuring har staten i over 20 år brukt mye penger på å tilføre kalk til noen av de vannene og vassdragene som er belastet. Dette har ført til at de lokale økosystemene har kommet på fote igjen og en del av de vannlevende organismene har kommet tilbake enten ved naturlig innvandring eller utsettinger. Det har vært en prioritering av vassdrag hvor noe av de naturlige økosystemene fortsatt har vært til stede. På den måten har man greid å redde dem før de ble helt ødelagte. Det er fremdeles mange forsuringsskadde vann i regionen som ikke blir kalket, men forholdene har blitt gradvis bedre også i disse. Etter hvert som nedbøren blir mindre forsuret, er det viktig å tilpasse kalkbehovet kontinuerlig til de endringene som skjer, både med hensyn til doseringer og kalkingsmetode. Dersom kalkede lokaliteter ikke lenger har behov for kalktilførsler for å opprettholde god økologisk tilstand, skal kalkingene avsluttes. All kalking skal tilpasses forsuringstilstand, humusinnholdet i vannet og tilnærmes naturtilstanden så langt det lar seg gjøre. Det vil fremdeles være behov for å starte opp med kalking i forsuringsskadde vann som forventes å forbli sure de kommende ti-årene. Selv om forsuring er et redusert problem i vassdragene, har det fortsatt stort omfang og ventes å vedvare i mange ti-år. Det er derfor fortsatt behov for aktive tiltak både av midlertidig karakter som kalking og langsiktige tiltak gjennom ytterligere reduksjoner av svovel- og nitrogenkomponenter. Det er håp om at man i løpet av noen tiår med reduserte utslipp vil ha gode nok forhold til at økosystemene igjen vil fungerer slik de opprinnelig gjorde og behovet for kalking opphøre. Veldig ofte har kalking av vann og vassdrag blitt fulgt opp med utsetting av fisk, primært ørret. Dette har også skjedd i naturlig fisketomme vann. De naturlige økosystemene i disse vannene er tilpasset fravær av fisk og mange av de artene som lever der vil forsvinne hvis vi setter ut fisk. Tiltaket vil altså ikke være i tråd med kravet om at man skal oppnå en økologisk tilstand nær naturtilstanden. Tabell 1 nedenfor viser tiltak mot forsuring og hvilken virkning de har. I tabell 2 er tiltakene vist med ulike juridiske og administrative virkemidler for løse forsuringsproblemene. 13

14 Tabell 1: Tiltak for å redusere forsuringsskader Tiltak Virkning Internasjonale avtaler Kalking Kjøre modeller for å finne naturlig ph i vannforekomstene Gjøre modellberegninger og undersøkelser for å kartlegge graden av gjenhenting/forbedring i forsurede innsjøer Gjenintroduksjon av arter Hovedkilden til problemet befinner seg utenfor Norges grenser. Fortsatte reduksjoner i tilførsler av svoveldioksid og nitrogenoksid er viktig Dette reparerende tiltaket må videreføres så lenge jordsmonnets evne til å buffre syrene i naturen ikke er gjenopprettet. Terrengkalking kan være aktuelt i de mest skadde områdene Viktig for å beregne riktig kalkdoser Vurdere hvorvidt kalking kan avsluttes, eller nye lokaliteter bør kalkes. Vil også gi opplysninger over antatt kronisk forsurede sjøer for evt. terrengkalking. I noen vannforekomster bør det vurderes å sette ut igjen arter som har blitt borte på grunn av forsuringen 14

15 Tabell 2: Tiltak og virkemidler mot forsuring av vassdrag Etablerte virkemidler Tiltak Internasjonale avtaler om utslipp av forsurende stoffer i atmosfæren Juridiske Følge opp inngåtte avtaler (regjeringen) Administrative Vurdere behovet for nye avtaler (MD/DN) Muligheter for ny bruk av virkemidler Reforhandle Gøteborgprotokollen med nye ambisiøse utslippsmål etter 2010 Oppfylle det nasjonale utslippstaket for NOxutslipp, NOx-avgift NOx-fondet (næringslivsfond) nedfelt i Gøteborgprotokollen Kalking Tildele midler til de beste prosjektene (Fylkesmannen) Kjøre modeller og undersøkelser for å finne (Fylkesmannen) graden av gjenhenting og antatt naturlig ph i vannforekomstene Gjenintroduksjon av arter Lov om laks- og innlandsfisk (Fylkesmannen) Gi tillatelse og tilskudd til slike tiltak Tilpasse kalkbehov til gjenhentingsgraden og naturtilstanden i kalkede vannforekomster Modellberegninger og overvåkingsresultater Inngå forpliktende avtaler med IMO om ambisiøse nye utslippsmål

16 5.2 Overgjødsling (eutrofiering) Den dominerende belastningstypen for de vannområdene som er med i første planperiode og omfattes at dette tiltaksprogrammet er overgjødsling. Mange av vassdragene har redusert vannkvalitet fordi tilførslene av næringssalter er større enn vannforekomstene tåler. I ferskvann er det primært tilførslene av fosfor som er problemet. Fosfor i form av fosfat er vekstbegrensende faktor for alger i ferskvann og hvis det blir for mye fosfor i vannet får det store negative konsekvenser. I de mest utsatte områdene er det årvisse oppblomstringer av blågrønnalger som i mange tilfeller også er giftige. Dette gjør vannet uegnet til drikkevann og bading og reduserer bruksverdien for friluftsliv betraktelig. Stor algevekst fører også til oksygensvinn i vannmassene når dødt materiale brytes ned. I vår region er det flere eksempler på at oksygensvinn har ført til massiv fiskedød. Også tilførsler av biologisk lett nedbrytbare stoffer skaper problemer i enkelte vassdrag. Under nedbrytningsprosessen brukes det mye oksygen, og når tilførslene er større enn tålegrensen vil det kunne oppstå oksygensvinn og dødelige forhold for vannlevende organismer. De viktigste kildene til tilførsler av fosfor er knyttet til avrenning og utslipp i landbruket og kloakkutslipp fra kommunale avløpsanlegg. I noen områder er også tilførslene fra boliger som ikke er knyttet til noe renseanlegg en stor kilde. Fosfortilførslene fra de to sektorene har ulik virkningsgrad på økosystemene i vassdragene. Mens mye av fosforet som stammer fra landbruket er knyttet til jordpartikler, er kloakktilførslene oppløst i vannet og på en form som er veldig lett tilgjengelig for algene. Det er vanlig å si at fosfor fra avløp er tre ganger så tilgjengelig for alger som fosfor bundet til jordpartikler, men dette varierer mye og alle tilførsler av fosfor til vassdrag med overgjødslingsproblemer er uheldig. I de nære kystområdene er det også fosfor som er begrensende for algeveksten, og tilførslene er derfor et stort problem også her. Algeoppblomstringer og grønske på steiner og svaberg er typiske tegn på at det er for mye næringssalter i vannmassene. Problemene som følger av store tilførsler av fosfor til vassdragene har vært kjent lenge, og i mange områder har man jobbet målrettet for å redusere dem. Det finnes mye kunnskap om både tiltak og effekter. Dette kommer tydelig fram i tiltaksanalysene fra de ulike vannområdene. I det følgende vil de ulike tiltakene bli presentert sektorvis i tabellform. Det gjøres rede for gjeldende juridiske og til en viss grad økonomiske virkemidler, samt behov for nye virkemidler som er nødvendige for å nå miljømålene. De ulike tiltakenes virkemåte og forventede effektivitet beskrives også. 16

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 høringsuttalelse fra Vestfold Bondelag

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 høringsuttalelse fra Vestfold Bondelag Til Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen eller til postmottak@bfk.no Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Høringsdokument Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Forord Dette dokumentet er et utkast til forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for vannområde PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Versjonsdato: 17. mars 2014 Oppegårdtjern i Frogn kommune. Foto: Sommerseth Design 1 1 Forord PURA, vannområde

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021 Versjon 20.02.2014 Sett inn bilde fra vannområde 1 1 Forord Dette dokumentet er et innspill fra vannområde Enningdalsvassdraget til vannregionmyndigheten

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Strategiplan for næring og miljø 2009 2012 Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune Nærings- og miljøplan 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10.

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10. PLANPERIODEN 2009-2010 Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10 Vannmiljø Side 1 2010 1.Forord Ringerike kommune har gjennomført en rullering av hovedplanen

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Ås kommune. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012

Ås kommune. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012 Ås kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012 Innholdsfortegnelse: Teknisk/HVA 1 31 G.Larsen Juni 2001 1.1 1. Innledning side 03 2. Visjon 3. Formål 4. Vannresursser 5. Organisering 2. Status -

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms Vedtatt av Fylkesrådet i Troms 11.2.2014 OM VANNREGIONMYNDIGHET TROMS FYLKESKOMMUNE OG ARBEIDET I VANNREGION TROMS Vannforskriften trådte i kraft 01.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer