Dag Dolmen Einar Kleiven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Dolmen Einar Kleiven"

Transkript

1 ZOOLOGIS NOTAT EL VEMUSLINGEN MARGARITIFERA MARGARITIFERA I NORGE 2 Dag Dolmen Einar leiven NORGES TENIS-NATURVITENSAPELIGE UNIVERSITET VITENSAPSMUSEET TRONDHEIM

2 Zoolo gisk notat Elvemuslingen Margaritifera n1.argaritifera i Norge 2 Dag Dolmen Einar leiven Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI, notat nr. 15) Trondheim, april 1997

3 ISBN ISSN

4 INNHOLD FORORD... 5 l ~EDNING METODER OG MATERIALE.; RESULTATER... 8

5 ) )

6 FORORD 5 En av de mest interessante, men også sårbare, dyr i rennende vann her tillands er elvemus Hngen. Elvemuslingen har vernestatus som sårbar art, og det meldes om reproduksjonsproblemer og tilbakegang både på det europeiske kontinentet og i Skandinavia. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har derfor delfinansiert en kartlegging av e1vemuslingen i Norge, bl.a. med tanke på en forvaltningsplan for arten. Denne delrapport 2 inneholder resultatene fra kartleggingsprosjektet, og er dessuten tenkt som et av grunnlagsdokumentene for en slik forvaltningsplan. ontaktpersoner ved DN har vært Steinar Sandøy, Ann Jori Romundstad og Anne Britt Storeng.

7 6 1 INNLEDNING Elvemuslingen (tidligere kalt elveperlemusling) Margaritifera margaritifera (Linne, 1758) er i Norge funnet i kyststrøkene over det meste av landet, samt i mindre grad på indre Østlandet, i vassdrag med laks og/eller ørret. Det har imidlertid manglet mye på detaljkunnskapen omkring artens utbredelse og status (Økland 1976, 1983). Muslingen har en usedvanlig interessant biologi (se f.eks. leiven et al. 1988, 1989). På grunn av perlefiskeriene på og 1700-tallet (Taranger 1890), men også like opp i det 20. hundreåret, sto elvemuslingen i mange vassdrag i fare for å dø ut (Helland 1903; leiven et al. 1989). I ettertid har det dessuten vist seg at den tåler lite forurensning, f.eks. i form av jordbruksavrenning, tilslamming i vassdraget og sur nedbør (se feks. Henriksson 1991). På Sørlandet ser forsumingen ut til på det nærmeste å ha utryddet muslingen. Også i jordbruksstrøk har den gått sterkt tilbake. Elvemuslingen er således en sårbar art og derfor også oppført på Bern-konvensjonens liste III over truete dyrearter i Europa (se Angell-Petersen & Størkersen 1994). Elvemuslingen står ut fra dette sentrajt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt; den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al 1988). Elvemuslingen står ut fra dette sentralt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt~ den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al. 1988). Med bakgrunn i artens dårlig kjente utbredelse og dens høye vernestatus startet et kartleggingsprosjekt i artlegging avelvemuslingen ble også gjennomført i 1975 ved Jan Økland, Universitetet i Oslo (se Økland 1976, 1983). Jan Økland (pers. medd. i brev) forutså at sur nedbør ville skape problemer for muslingene, og at det derfor hastet med å framskaffe en utbredelsesoversikt for arten. Vitenskapsmuseet i Trondheim spilte også den gang en ikke uvesentlig rolle, i det aare Aagaard og Dag Dolmen henholdsvis foretok opprop på Universitetet og skrev artikler med opprop i alle ca. 30 aviser i Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige Nordland. I en annen rapport (Dolmen & leiven 1997) har vi presentert elvemuslingen som den spesielle art den er, med kjennetegn, verdensutbredelse og -status, dessuten dens miljø og levevis osv., dernest pekt på dagens truseibilde i Norge. Utbredelsen er beskrevet mindre detaljert, men altså forsøkt satt inn i en økologisk ramme. Detaljene i muslingens utbredelse, ifølge våre undersøkelser og som er presentert i denne rapporten, er forbeholdt naturforvaltningsmyndighetene.

8 7 2 METODER OG MATERIALE Et spørreskjema om forekomst avelvemusling ble i 1988, i samarbeid med DN, sendt alle landets (den gang) 454 kommuner, samt fylkesmennenes 18 miljøvernavdelinger. Forekomstenes status skulle beskrives før og etter 1975, så godt det lot seg gjøre. Ved oppsummering i desember 1994 hadde i alt 333 (73%) av kommunene, supplert av miljøvernavdelingene, svart på forespørselen. Ved sida av dette var det mange/flere privatpersoner som utvidet funniistene våre med nye eller utfyllende opplysninger. Et vassdrag er reknet som flere lokaliteter der sideelverlbekker (med elvemusling) er betydningsfulle og har separate navn, eller vassdraget krysser kommune- eller fylkesgrense. Etter at sammenstillinga av de innkomne opplysningene var fullført, ble det høsten 1995 i tillegg foretatt et opprop som sammen med en informasjonsartikkel ble tilsendt de fleste av landets aviser (alle aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening, ifølge Aviskatalogen). Dessuten ble det kjørt et innslag i "Naturens verden" i NR. P2. I tillegg til ovenstående har det vært drevet et til dels inngående søk i gammel litteratur, og spesielt i' Agderfylkene, også korrespondanse med personer som husker elvemuslingen fra gammejt av, på steder der den i dag er utdødd. Noe elvemuslingmateriale fra ulike deler av landet er kommet inn under spørreundersøkelsen, og noe er blitt samlet av oss. Materialet består av tomme skall. Disse er nå konservert ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Vi har benyttet kart med SOxSO km rutenett (BIS-ruter) i presentasjonen avelvemuslingens utbredelse i Norge. Større oppløsningsgrad på slike kart er ikke ønskelig, da dette kan lette tilgjengeligheten av muslingene for folk som driver med ulovlig muslingfangst og således desimerer bestandene. Vi vil på det sterkeste frarå at våre resultater blir benyttet til framstilling av mer detaljerte kart som kommer allmennheten i hende. 3 RESULTATER Nedafor (Tabell 1) fins detaljerte opplysninge~ om elvemuslingens forekomst i Norge. Hovedtyngden av opplysningene er basert på spørreundersøkelsen av 1988 med supplement. Men også eldre og yngre informasjon er tatt med. Vi har dessuten hatt samtaler med Jan og aren Anna Økland ved Universitetet i Oslo og er kjent med at de har ytterligere informasjon om lokaliteter gjennom tidligere undersøkelser. Et neste steg med sikte på å framskaffe en tilnærmet totaloversikt for elvemuslingen vil derfor være, i samarbeid med Øklands, å sammenholde våre resultater med disse litt eldre funnopplysningene. Angående litteraturreferansene i tabellen henvises til hovedrapporten: Dolmen, D. & leiven, E. 1997: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zool. Ser. 1997, 6: 1-27.

9 8 Tabell l. Funn avelvemusling Margaritijera margaritifera i Norge. = kommunens innlandsfiskenemnd (EIDD-opprop 1988/89, supplert ved E telefonsamtaler 1990), Fm = fylkesmannens miljøvernavdeling (ElDD-opprop 1988/89), OMMUNE- = kommunen svart negativt. * = DD-artikler, radioprogram mopprop høsten 1995, ** = DD-opprop 1975 i Møre & Romsdal, Trøndelag og Nordland sør; delvis også senere opplysninger; delvis også aare Aagaards spørreundersøkelse i M = museumsmateriale NTNU VM, Trondheim; ZMO = museumsmateriale Zool. Museum, Oslo. I statuskolonnen: + (økning), = (uendret), - (tilbakegang), (utdødd). DD = Dag Dolmen (funn/oppl.); E = Einar leiven (funn/oppl.); JE = Jørn Enerud 1997 og pers. medd.; PEl = Pål Erile Jensen 1996; UPL = Ulla Persson Ledje 1996; ÅP = Åsmund Prydz 1995; S = jell Sandaas 1996, Sandaas & Enerud 1996a,b,c,d og pers. medd.; HL/S = Harald Lura/Steinar ålås. FYLE OMMUNE Lokalitet østfold AREMAR - EIDSBERG Hæra Lundebyelva FREDRISTAD - HALDEN Berbyelva/Enningdal HOBØL Hobølelva HARER - RAESTAD - ROLVSØY - RØMSOG - RADE (VaMsjø) SIPTVEDT - ~JEBERG - TRØGSTAD - TUNE Agårdselva (Glomma) VÅLER UTM 32V PM 30 PM 40 PL40+ PM 00 PL 08 PL 17,1a art ilde Fm NH* GH* S Status - e e.1975 = f.197s Merknad Lite vann (magasin), forurensning Lite vann (magasin), forurensning PL 42,43,44/ god vannkvalitet, kalkning i nedbørfeltet. fiskerik elv. reguleringsplaner Fm oppl.: alle andre lok. i Østfold kan være dammusling Levende blågrå musl. (døde skall på land). gammel tid: perlefiskerett. liten oppdemning/baseng grensa Hobbøl-Våler. jordbrukslandskap. Nils Hafnor, Våler: 0400 eller 0402 Geir Hardeng: Olav Skulberg: elvemusling i H.elva i gammel tid. jell Sandaas: midt på 1950-tallet. Dammusling forurensning fra Hobølelva, gjengroing. ikke lenger ørret og røye Vidnesåa (Carl Bolghaug/Ola Wergeland rogh) CB*: dammusl7 Forurensning ØSTFOLD: Wilse 1779 (553): "perle-musler skal efter Sgr. Bærøes Beretning være før fundet Perler deraf være seete. 1I Hobbel-Elven og

10 9 lokalitet UTM teart tei lde Status Merknad OSLO/An:RSHUS ASER Askerelva vaskerbro (Semsvatnet) (elva nedom Semsvatnet AURSOG-HØLAND Tunnsjøens utløp BÆRUM Sandvikselva v Vøyen Lommedalen, sandvik ENEBA FET - FROGN - GJERDRUM - HURDAL - LØRENSOG - NANNESTAD Leiravassdraget NES ampåa NM 83 PM 3236 NM 84 PM S JE JE S JE gml. funn vaskerbro. C.A.Hoyer. ZMO (tidl.+ senere år) Per A. Selbekk Heggeda l. DO: trol i 9 darmus L. ' dammusling. Jørn Enerud; oppl. 1997) Jørn Enerud: visstnok funn 1995 men ikke funnet 1996 (oppl. 1997) Funn i C.A.Hoyer. ZMO dødt skjell 10 cm 1996; Jørn Enerud anskje i Børterelv tidligere Visstnok 1 ind. 1996; JE oppta 1997 OSLO Lysakerelva Makrellbekken Akerselva Sørkedalselva NM 94 NM 94 PM 94 NM S S S HPB* S Gml. oppl. Ca 1920 ved Njårdhallen/Gardeleiren Sandaas (1989): på 1700-tallet. Vannkvalitetsdata store forekomster der elva litt stri Hans Petter BreI Rykkin mye opplysninger (se rapport). materiale fra Vollans undersøkelser. glochidielarver problem for oppdrett. jell Sandaas elva Gåslungen-0yungen () Skjersjøelva Songsvannsbe1cken Maridalsvassdraget = Daudsjøelva I.l, Skardselva, og Movannsbekken Alna (Loelva) Ljanselva NM 95 NM 95 NM 94 NM 95 NM 95 PM 05 PM 04 PM 03 Gjersrudelva PM 03 SEDSMO - SI ~ vernbk. fra Rullestadtj. ca.pm 0422 Fosstjernet ved Langhus ca. PH 0325 SØRUM Glooma PM ULLENSAER Hersjøen/Risa As ~ Norbytjern Jøgottjern PM 17,28 PH S S S S S () S S S/JE JE /TB S TB TB Funn 1933 av S. Sømme. ZMO Angitt fra ca 1975 Funn ved Hammern 1992 Ca 1960 Alle tre lok ta llet. Ca Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Folk fant perler for 50 år sia. forurensning, oppdemning I I.l del + mye i utløpet (Risa). perlefiskei enerett. Tord Børke mange tomme skall

11 Lokalitet UTM art ilde Status Merknad 10 HEDMAR ALVDAL - I( EIDSSOG - ELVERUM - I( ENGERDAL - GRUE - ONGSVINGER - NORD-ODAL - (dammusling i Storsjøen) Trøftåa PN ca320s JB Jon Bekken. ca 1986 j elvesving ovom Fl ø tda/tj1len (Styggåa=Haugsåa) PN JB Satt ut for lenge sia ved Haug. neppe muslinger i dag da elva er belastet. RENDALEN Lomnessjøen pp 14, DO: danmusling RINGSAER - Saugstadviksa O på kro. jell Olsen STANGE Dam i Vikselva PN Fm () ca STOR-ELVDAL - I( SØR-OOAl - TOLGA - TRYSIL - Trysl1elva UH ca S Svensker fant emusl på norsk side av laraelven i 1993 TYNSET - VÅLER - AMOT - ÅSNES - Jan Økland m/stud. har oversikt OPPLAND Lokalitet UTM art ilde Status Merknad GAUSDAL - GJØVI - /O Oppl. i Norsk Ukeblad om perlefiske i Begna og i Tyrifj. jell Olsen GRAN - Vigga ovom Jarenvt. NM Fm/PEJ Gml.oppl. ; se pål Erik Jensen (1996) Mjønnsvoldselva OH Ola Hegge HADELAND Aaraaselva Fm/PEJ Gmt.oppt.; se PEJ JEVNAER Jevnaker NM TF* Mye ned om (Nedre) Berger, høyrl 'de, ca perleringer. Turid Futseter, Jevnaker = Randselva NM Fm/PEJ LESJA - le LILLEHAMMER Lågen NN S ALler nederst ved Lillehammer. DO: dammusl. (fins i områdetl) LUNNER Morttjernbekken NM Fm/PEJ Renner ut i Harestubekken. gml.oppl.; se PEJ NORD-AURDAL - le NORD-FRON - le NORDRE LAND Etna OL =1 o. Lundby: ved Nordsinni, over samløpet med Dokka. lielvemusling (eller darrrnusling)" Etna Etna v. Barsok NN Fm/PEJ Doka/Etna v. Brurud NN Fm/PEJ Etna v. Barsokbrotet NNS Fm/PEJ store kolonier RINGEBU - SEL - SJA - NNS Fm/PEJ store kolonier dykking etter muslinger bl.a. i åra ifølge Odd L undby, også senere

12 11 SØNDRE LAND - Fallselva SØR-AURDAL Begna VESTRE SLIDRE - VESTRE TOTEN Hunnselva = Reinsvoll - Einavannet VAGA - ØSTRE TOTEN - Heksuselva ØYSTRE SLIDRE - NN NN 32,33,34,42 NN NN NN8m09 NN8m13 NN NN NN NN Fm/PEJ e Fm/PEJ flere kolonier S Fm/PEJ 1 stk Fm/PEJ Fm/PEJ 5 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ 2 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ Fm/PEJ Oppført på Gran kommune hos PEJ Forurensning, regulering Mellom Einafjorden og Skoledammen, Raudfoss. forurensning/graving plukking av skjell tidligere masse muslinger ; stor perle Gmt.oppl.; se PEJ. E.musL. skulle også finnes (Nordsinni), ifølge brev Etna Lo~alitet UTM art i lde status Merknad BUSICERlIl FLESBERG Skjelåa Numedalslågen FLÅ - GOL - HURUM Ugstadelva, fra Sandungen NM 81 NM 34 NM 23,32,33 ONGSBERG N.lågen nedom Hvittingfoss NL 59 RØDSHERAD - Snarumselva NM 46 LIER Glitra NM 63 MODUM - NORr UVDAL - RØY!:", Aroselva NM B2 SIGDAL Skjetåa (se ovafor) Simoa NM 26,35,44,45 RINGERIE Somna NM 68 sokna (Sogna) NM 66, f TU RÅ* S SML tg* LJ* BS* NF* raftutbygging Sterkt utnytta av tilreisende Torgeir Ugstad: obs. tidl,gere av eldre mann Nedom røderen, 2 km nedom kraftst., ved fellesbeite. dypt vann, dykking. Rune Åmold, Noresund Meget liten utbredelse. vannkvalitet A.illingstad i Busk.Blad musling funnet ca 1990 UTM kraftutbygging fra 1988 med oppdemning av Lauvnesvt. vil endre vassfør;nga UTM bestand endra sia ca perlefiske første gang vannkjemi Fra Solevatn ned til Bakkebru. ingen foryngelse Bjørn Mejdell Larsen et al l dyprenne 2.5 km Nf Sommas samløp med Ådalselva (Begna). obs. ca Ivar Gårdhammer, Hatlingbu perle i musling ved Sørgefoss (ikke langt fra Soknas utløp) 1984/85. Li sbeth Jensen stor forekomst ovom brua ved Helerenstranda og under Heierfossen (kart vedlagt). Bjørn Sørum, Hønefoss nedom Ask kapell (vedlagt kart) + ved Sørgefoss() og opp til Sandaker(). ca Nils Fransrud, Hønefoss

13 12 Ådalselva (Begna) Tyrifjorden ØVRE EIER Fiskumelva/-vatnet FiskllT\elva Oørja NM 67,68 NM NM NM SM* EE* JN* S* AH AH a) SØf Verne , b) SØf Hagan , c) NVf langen , d) Heiern ca Steinar Moen, Sokna ved Mikkelsplassen, Heieren mindre , enda mindre 1994.' perlesøk Ellef Ellefsen, Hønefoss Fra Sperillen til Hen, spesielt Varsevja v. Hallingby. ses godt under padling Jan Nygård, Hønefoss Gmt. funn i l-fjorden. B.Espmark. ZMO Vannkjemi 3 ind.(>scm)+1 skall. på 5-6 km. medd Anbjørn Høivik 16 ind.c90cm)+2 skall. musl. bare funnet to steder på elvestrekning Jungerbekken Hoenselva Drammenselva, Stryken Bingselva Bingselva og Spiten ned.del Vestrefosselva (Vestfosselva NM NM NM NM 43 NM NMS AH AH AH AH ind.+noen døde skall funnet på lang strekning Ex. den store vårflommen Himsjø ph 6.6 store forekomster. min. 181T111, f'.'e 21-30mm. tetthet~80-100/mz Bra forekomst enkelte steder. Mye dammusling, ikke elvemusling Lokalitet UTM art ilde Status Merknad VESTFOlD ANDEBU Aul lel va = Merkedamselva og Storetva Hagenvassdraget = Skorgeelva og Svartåa BORRE - HOF - LARDAL Numedalslågen LARVI Numedalslågen NØTTERØY - SANDE Tolvrudelva SANDEFJORD - SVELVI - VALE - IIJARLSBERGII NL 77 Nl 66 NL 57,58, NL 55,56,57,64, /Fm /Fm /Fm /Fm PAS* lh - e e e e /- - f.1915 NM /HAa 1960 ** Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Strekn. Larvik-LardaL. Lågen betydelig forurensning f mange m. ved Brufoss, siste obs Per Andreas Selbekk, Heggedal enormt perlefiske. Leif Hvåt (oppl. om e.rnusl. i AuLieLva) (Brubakkvassdr., sideelv til Bremsa) jordbruksavrenning, sur nedbør. Harald Aasheim B. Esmark.j M lokalitet UT" art ~ilde Status Merknad TELEMAR BAMBLE BØ Bolvikelva (Herre) ÅbyeLva (V-BambLe) SøeLva NL 25(35) NL ML 98,NL /HO /HO Fm Forurensning. Håkon Olsen Forurensning, men nå bedre Seljordvatnet-Gvarv (Bø/Sauherad) bestand tidligere fisket på. laks.

14 DRANGEDAL Elva fra Bøvatnet Storelva FYRESDAL - HJARTDAL Heddøla RAGF-~ - VIT. JD- Brøsjøvassdraget Øvre- og Nedre Tokke Heddøla ved Sauland NISSEDAL - NOME Eidselva (Strømmen) Straumen Elva ovom (fra) Lunde NOTODDEN Heddøta (jf. Hjartdal) SAUHERAD Sauarelva BøeLva (Gvarvelva) SIEN - TINN - TOE - VINJE - NL 15 NL 03 (7) NL 03 NL 04 MM 90 NL 0873 NL 07,OS NL 07 AL PH* PH* FL* Fm S /PHM Fm BEL* /PHM Fm+ NL 1nS NL OS, = - e.1975 Bøelva tørrlagt i 1990 (arbeid): ganske mye emusling ved Hogga sluser. se rapport Arne Lande et al. (1996) Bøvatnet-Store Ef tang. 2S år sia cbs. elva fra Jysereid ut i Neslandsvt. ved Langstedalen funnet 5 muslinger ca og 1 ca senere lett men ikke funnet. lav ph, lite fisk,' nå kalka. Paul Haugland, Neslandsvatn Ca. 1 km opp fra Brøsjøvatn. før 1970 fant folk emusling. felemakere brukte dem. senkning av vatn ovom førte masse sand ut i elva, drepte musl. glochidier vanlig på røyrgjeller, sjelden på ørret. Finn Lund, Dranged. Ved Sauland (Hjartdal/Notodden) skal emusling finnes i en del små kulper Medd. Johannes Dons! ca 1926 leppen gård, Løvheim hotell N side av Nome(vt.) Per HeLge Misund. nedom Hogga og jeldal sluser tette bestander. en del store. badeplass ved hengebrua" mellom Øvre-Bø og Vreim. Bjørn E. Løfsgaard, Bø i Tel. nedtappa 1987 pga Hoegga kraftstasjon. mye boreslam påvirka musl. + vt. Ulefoss (dykking). ikke laks Alltid lite avarten. obs. fra 1930> hele Gvarvelva. regulering, tilslamming av botn: landbruk, kloakk TELEMAR: løvenskiold (1784): I Bolvikelva liere og endel PerLe-Muslinger". Wille 1786 (91): "Mya margaritifera l1, PerLe-Muslinger, findes i Eriksteen-Elven uden for Sillejord-Vandet, hvor de s ~ paa Stenene, ikke dybere, naar Elven er. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad AUST-AGDER BIRENES Vassbotnbk., Berse, B.land BYGLAND - BYlE - EVJE OG HORNES - FROLAND Nidelva, Songeelva lselva = vervbekken GJERSTAD Hau(g)elva, Fiane Storelva (Gjerstadvassdr.) M54S M M 7288, NL 0417 NL E/DD e.1975 Fm Fm NNH/OU-M /OU-M Ca 30 store mosl vannkjemi Tomme skjell fins fortsatt (1996). forsurning, regulering Graving/senkning midt på 1980-tallet. E sjekka: ingen synlige skjellrester Melding om levende musl. s Fm sjekka nov etter oppstarta gravearbeid: 7 døde ind. vannkjemi Norveig NYbø Hagane erindret perler Sandåkerhølen, Høstfet bl.a. Ola ULltveit-Moe

15 Gjerstadelva LILLESAND Fjelldalselva RISØR Hammartjernbekken TVEDESTRAND Li lleelv L.elv ved Nes Verk Marendalsbekken M.bekken ved Nes Verk Båslandsbekken Storelva (Vegårvassdr.) S.elva ved Nes Verk Nes jernverk Storelva ved Holt Strengselva, Holt S.elva ved Stornes S.elva ved leiva Vålandsbekken Skjerkholtvassdraget VALLE - VEGÅRSHEI Rauelva ØYESTAD ÅMLI Lilleelv Storelva (Vegårshei) Storelva (Ubergsmoen) Lilleelv Solbergbk.= Alkarbekk = Biebekken fol NL M ca.m M 9097 M H 9198,9298,9299,9399 M H , H HL ML ML ML M M M 8478, A 14 Fm /Fm /JAa O /JAa /JAa Aa O Fm S O GD GD SL /O O f.1975 f.1975 f S åre Apland: perler funnet ca muslinger fra Sandåkerhølen ned mot Prestfossen Dag Matzow oppl E/DD sjekka: noen store individ observert. vannkjemi stabil god ph, men ekstrem tørke Jakob Aall oppl. ristian Olanet se Lilleholt (1994) Ekstrem tørke i Jakob AaLl oppl. vannkjemi se Lilleholt (1994) se Pontoppidan (1753).fra Båslandstj. Fantes rikelig tidlig på 1900-tallet. Jakob Aa tl oppl. ved Nes Verk. masse skjell da kistedammen ble revet i nut Aall bl.a. ved Nes Verk Strekn.Berge-Stornes (Lilleholt /94) : muslinger på alle sandbankene perlefiske på 1920-tallet Elva v Erimetagen O.Jensen. ZMO p.fiske ca 1935 iflg Agderposten 1937 ristian Oland. Agderposten Gunnar Dalen ; se Lilleholt (1994) 1936 Signe Lyngroth. SL/E fant skall 1993 Opp til Lifossen (Lilleholt 1994) Renner ut i Niksjå. musl ovom Langtj. O var med og plukka perler Nordvt.-Storelva Øf. Myra (+ fra Ljøstadvt. Myra - Hauglandsvt årai se Lilleholt (1994) Merkn. til ovenstående tre Lok.: tidligere bra med muslinger. mange perler funnet. vannkjemi E sjekka: et par gamle, døde skjell UfselvB. Nelaug ML7809,7810, HH Hans Hansen (ca ca.1980). sjekka E Pontoppidan (1753) nevner to lokaliteter i linedenes Amt". Agderposten Artikkel om perlefiske i Agderposten 23. januar VEST-AGDER Lok:aLitet UT" art ilde Status Merknad AUDNEDAL Audna FARSUND - FLEEFJORD - RISTIANSAND vernbekken, Otra jos M 04, 05, M AL* M 3S AL* 1950 Forsurnfng. B. Gislefoss mener emusling til 1920 fra Melhusfoss til Øyhusvatn. vannkjemi. DD/E sjekkai e.musling reintrodusert 1991 etter kalkning. Utløp i josbukta (Vågsbygd). på 70- tallet ved riksvegen. forsuret. Storvt. kalka fra Asbjørn Lie/ r.sand 1975 IIferskt" skall funnet i Otra på grensa til Vennesla

16 LYNGDAL bekk til Otra ved Strai() M Bjellebekken, Alefjær M Lygna L 84,85, LitlMn)a L 87, MANDAL Mandalselva MARNARDAL - 50ngåna M Sagbekken (Vasbekken) M Suvassbekken (Vatnebekken) M 1838 Høyåna H SIRDAL - SONGDALEN - Rossetandsbk./Sogndalselva M ÅSERAL - 15 Al* FWS AL* AL* BS FF 55 SS T MV RF I oppdrettsdam (ubekrefta) ca ganske mange i bekkesving nedom Lømsland. Frank W. Sund (Ålefjær, r.sand). sjekka DD/E 1994 ca 1994 ovom der bygdevegen krysser Forsurning omtalt i gammel bygdebok (se SE 1981) se Sigurd Eikeland (1981) Bjørn Slettan Oppta Freddy Finsådal. tidl. kloakk Sigurd SoLAs, Øyslebø: gammelt folk hadde sagt: spesielt v Heddeland badeplassen Sagbekken/Songelva åra: mange døde skjell (tynt skall) fullt av skjell borte ca 1930 samtidig som i Songelva. sagbruk, sur nedbør. perle funnet Hagne Vatne: Suvt.-Skagestadvt. flere v skolehuset til ca.19bo da tørr bekk Ragnar Fidjestøl fant tomme skjell 100 m ovom samløpet med Mandalselva, jf.0yslebøboka av Paul Sveindal 2/112 se SE (1981) VEST-AGDER: Jan Økland opplyser om 21 (mest forhenværende) lokaliteter i fylket. ilder: Helland 1903 (15 lok.), Taranger (1890) (3 lok.), Zool. Museum (1 lo.), brev (2 lok.). Ramus (1715) (115): lider er og et Perle-Fang i Mandals Elv og Sogndals Elv, saavelsom Undals Elv og Lister. 1I Bjørn SLettan (brev 1995): Skjæveslandsbekken (1718). = Høyeåna som renner ut ; Mandalselva ved Skjævesland, Øyslebø. Pontoppidan (1753) nevner tre navngitte lokaliteter samt flere "smaa BekkelI. ROGAlAND lokalitet UTM art ilde Status Merknad BJERREIM Savlandsbekken L /TG =Bekk fra Savlandsvt. (like ved E18, 1 km fra Bjerkreim). bekken kommer fra Berse. store mengder musling tidligere. perlefiske <25 år sia). Torulv Gjedrem = bekk fra Saglandsvt. HL+S samme lok. som foregående vanlig for 30 år sia eg. Tjeltveit tlf Ognaelva L 19, /NE 1945 forsurning/graving. Nils Eikland Steinslandsbekken L INE f.1960 renner ut 1 Ogna 300 m nedom SteinsLand bru. forsøk på perleleting_ siloutslipp BON - EIGERSUND Sauabekken L Sauatjørna-Eikesvt. funn etter vannkjemi = (Sauabekken) Bjerkreimvdr. L UPL L Hen bestand sidebk. til Soksåna (Bjerkreimvdr.) L UPL 1:: 1 levende og 2 døde funnet FORSAND GJESDAL Lerangselva Lerangsbekken (samme LL UPL Bestand = (Øvre) Lerangsåna (sarrrne B Gåsavt.-Lerangsvt. (olabygda). sist ca perlesanking. vannkjemi. åre Brekke, Hinna Forsandåna LL = Feilaktig iflg. UPL Skeiviksbekken LL UPL Fra Erevlksv. bestand/reprod. 17"4<6cm Figgjoelva LL 02, HL+S Egne funn: svært vanlig

17 16 søylandsåna/ffggjo Hadlandsbekken/Figgjo Gjesdalbekken/Figgjo Flassabekken/Figgjo Frafjordelva Dirdalselva HAUGESUND - HJELMELAND - Steinslands/Hjelmelandselva Hetlandsåna/elva HÅ ARMØY LEPP Håelva Tverråna, Nesheim Hauglandselva Sør-Varhaugselva vassheimselva Fuglestadåna Ognaelva Blikshamnbekken Figgjovassdraget Orrevassdraget LL 21 LL 22+ LL 21 Ll 11 LL 42 LL 32 LL 4068 LL L L 00, O l, LL 01() LL 00 L 09 L 19 L 19 L 86 LL l UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL HL+S UPL UPl ØS UPL UPL UPL UPL UPL HL+S alberg/frøylandsb.,orrevdr. LL 11/ UPL Roslandsåna/Orrevdr. Hinnalandstjørna, Norheim Hommersåk, Frøylandsvt. LUND - RANDABERG - SANDNES Figgjo Ims/lutsi vassdraget Storåna Selvikbekken/tjørna, Høle SAUDA - SONDAL - STAVANGER - STRAND - (minst ett vassdrag Strandåna Fjellsåna Svinesbekken SULDAL - Steinsåna/Suldalslågen TJHE Håelva = 7 = '1-1 +/ = O LL UPL LL UPL 1 LL 13 UPL (se ovafor) HL+S LL UPl LL UPL Ll UPL I( HL+S LL UPL -1 LL 2847 LL 3042 LL UPl UPL O UPL (se ovafor) = HL+S Stor bestand/repro.: Sf Figgjo sentr Grudavt.innløp + Bråstein bru + Foss Eikeland (>3cm). 4X<6cm. plukking_ Stangeland og Håland nevnt 1 levende7+ noen døde. plukking. musl. overført til bekken inn i yllingstadvt. v yllingstad Ingen musl. uklart om tidligere best. uklart om tidligere bestand Bare få musl.: 3stk.+2 tomme skjell. mye partikler i vannet 1880-tallet iflg. gml. litteratur. borte nå Utdødd i 1aaO-åra Bestand. kloakk og tilslammfng Bestand. mange døde. tilslamming, ktoakk l t. br. forurensn. loakk/hard beskatning. vannkjemf. se Time koomjne egne funn: svært vanlig bestander /repro. sterk t i l bakegl..,g. landbruksforurensning, plukking/ i kke få per ler CMauland, Risa) ifølge Øyvind Solberg Landbruksforurensning Bestand/(repro) i øvre del. 2%<6cm. landbruksforurensning nedover i elva Ifølge eldre litteratur. ikke funnet Ifølge eldre litt. + 1 eks ingen funnet. forsurning Bestand/repro. 18%<6cm. nyetablert Larvene problem for settefisk i Øksna Bruk. forbig. nedgang på 70-tallet (kloakk), nå økende bestand. vannkjemi. asfaltverk planlagt. egne funn: svært vanlig Li~en bestand. kloakk/landbruk. vannkvalitet. nevnt Roslandsåna. Norheim (Hinnalandstj) liten bestand. eneste lok. i Orrevdr. overgjødsling, nedstamming Trolig utdødd. ikke undersøkt Egne funn: svært vanlig Iflg. gml litteratur; gml. skjell funnet for få år sia. borte nå. I(josavik, Hogstad, Svi land nevnt sist for ca 20 år sia. landbrukspåvirkning, kloakk, ;ndustri trolig utdødd. ikke undersøkt T. Tysse Bra bestand. jordbrukspåvirkning; beskatning Liten bestand, jordbrukspåvirkning Sikker bestand/repro. 37%<6cm. tidligere funnet ca borte nå Utbredt fra Haugland til Fotlandsfossen og fossen tit Undheim. tidl.beskatning. vannkvalitet egne funn: svært vanlig

18 TYSVÆR Svenalielve = Svinalibelclcen VINDAFJORD ÅmSelva LL 08,09 LL 19 le UPL UPL -1 1 Svenal ivatnet-rosselandsvågen. vannkjemi Bestand f utløpet av Storavt. surt bestand. jordbr.forur. tilslamming, noen m flytta høyere opp til Aurdal ROGALAND: Fine (1745) nevner ifølge UPL; 1) Steal og 2) Aaseland Ryfylke, men usikkert hvor disse lok. ligger. UPL nevner også detaljer innen enkeltvassdrag. Fine (1745) nevner perlefiskerier i følgende Lokaliteter: Ogen-, Qvasserns-, Fuglestads-, Narims-, Varhougs-, Biorlands-, Rifse-, Nessems-, Moulands-, Bryne-, Staats-, Norims-, FrøyLands-, Figgen-, Haalands-, Schievelands-, Stangelands-, Gands-, Høylands-, Tioseviig-, Frøylands-, Hogstad- og Hommersands-elvene (på Jæren og i Dalane), samt Fister-, Hielmelands-, Steenslands-, Steene-, Aaselands- og Selvigs-elvene (i Ryfylke). Pontoppidan (1753) nevner tre elver i Stavanger Amt. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad HORDAlAND AUST '=: IH BERt.._ ~ - le bekk i Åsane AF BØMLO l(g)reidvassdr. (Oldereid-) M 9020/ HL+S EIDFJORD - ETNE Etneelva lm Fm 7 FIlJAR - FJELL - FUSA Fosså lm TNp GRANVIN - JONDAL - VAM Ljoneselva VINNHERAD - LINDAS - HASFJORDEN - MELAND Mjåtveitselva MODALEN - OODA - OS Oselva OSTERØY Loneelva LM N Fm HL+S / MJ / - =AB LM HL+S LM 07, (4) RM LN /AH +/ bekk v. Fitje-Låstad-leppe LN 01, Fm RADØY - SAMNANGER Skjztåelva (Storelva) LM e.1975 Hopselva Hopselva STORO - SUND - TYSNES - ULLENSVANG - LM LM * ÅT Fm le Arne Fjellheim, usikker oppl. l.j. våle Fra Hatlesteinsvt. i badekulp, også små (2-3 cm), store lengre oppe. Tom, N. Pedersen, Høgskulen i S&F Periodevis tørrlagt pga. oppdrettsanlegg J. Nedkvitne 200m fra sjøen. trolig utsatt etter 1900 (mener ). unger fant musl. ca tidligere utslipp fra jordbruk. vannkjemi. ArVe Dale =A. Brakstad korrigerer ovenstående: Cort Holtermann (på Frekhaug ) satte den ut (ifølge tradisjonen) Egne funn: svært vanlig rapport av Reidun Myking, Os komma Nedre del, 200m, loner/stryk. hard plukking ca 1980, få perler. Atle Hamner Reg : 1 levende og en del døde muslinger f et lite område 5-10 emuslinger obs. (D.D. 1992) A. Tysse ( ): i Samnanger fins flere (3) bekker med navnet USkjel l-il stabil de senere Ar vannkjemi

19 18 ULVI - VASDAL - VOSS - SOGN & FJORDANE lokalitet UTM art ilde Status Merknad ASEVOLL - BALESTRAND - BREMANGER - EID - FJALER - FLORA Nyttingnesvatnet P Fm Oppl. fra Førde: skjell avemusling er funnet på Svanøy av R. Langåker ( ) FØRDE - GAULAR Fotl andsel va 1217 Uviss fortsatt forekomst. silosaft GLOPPEN - HORNINDAL - JØLSTER - LEIANGER - LUSTER - LÆRDAL - NAUSTDAL - SElJE Ervikvatnet, innl.elva P Fm Storelva; uviss fortsatt forekomst. senka HL+S. S. Refvik. SOGNDAL - SOLUND - STRYN - VI - ÅRDAL - MØRE & ROMSDAL Lokal itet UT art ilde Status Merk.nad AURA - AVERØY EIDE Follandselva MQ EF Elv fra Follandsvt. ut i elv fr Vassdalen. silosaft utrydda musllng Eri k Fo l land Einsetelva MQ forekomst avtatt; landbruk Vågsbøelva MQ Forekomst avtatt; landbruk Nåsvassdraget MQ te Forekomst avtatt; landbruk Lyngstadelva MQ te Forekomst avtatt; landbruk FRÆNA Farstadelva MQ Fm/JFF Tidligere stort perlefiske m salg. Jan Finn Farstad Hustadelva MQ 07, Fm+ Senka/kanalisert i GJEMNES - 00* I< stor, tett bestand 1989 (D.D.) HALSA elva Storvt-Lillevt. MQ OS** Storvt.=Setervt.=Rognskogvt. Ola Seter, Betna HAREID Hareidvassdraget = Hareidelva, LQ Tidligere rikeste forekomst på Sunnmøre. kanalisering i 1983: flere hundre-tusener muslinger ble drept Grimstadvatnet LQ te Naturreservat. resten av bestanden lever her og aldholelva LQ te HARAM Hildrevassdraget LQ Fm

20 19 MOLDE Oselva Ma Fm Mange funnet etter storflom ian (Haukebøelva) Ma Fm utsatt 1987 og Arsdalsbekken MQ OS TH* Liten bestand; nedslagsfelt til Skall i elva MC OS** Haukebøelva (Trond Haukebø, Holde) Odd Skatdebø, leive NESSET - NORDDAL - RAUMA - RINDAL Lomunda NO SANDE Vågsetva LO på tallet: svinelort STORDAL - STRANDA - SULA - I( SUNDA L - SURNADAL Liabekken, Settemsdal MC 78/ EL** På garden Settemsli, ca 10 m fra vegen. M Eirik Lande, Trondheim SYYLVEN Aureelva LQ f.1975 (UTM , hele området). forurensning. rotenonbehandling * tetthet: -> 100 stk./m 2 (D.D. 1989) OME* mange døde skjell. elever finner perler. Oddny Marit Eidheim, Aure skule, Sykkylven TINGVOLL storelva, Meisingset Ma Tatt opp store forekomster fra forurensning. demning fjerna (hvilket v.drag gjelder det) ULsetelva, Stral..J1lSnes MC bra forekomst. forurensning DO"" stor bestand og 100 ind./m 2 nedom idrettsplassen. (D.D. 1991) OAB* nedre del: litt fra elvesvingen til skytebanen, så mye til Bakken, Vågen vassverket "tørrlegger". Odd Aril Bugge, Tfngvolt kommune Vågaelva, Torjulvågen MQ liten forekomst. forurensning TUSTNA - I( VANYLVEN lheimselva LP e.1975 Regulering. groe pga. Lite vann. ØRSOG 0RST. GY* S* vannkjemi muslinger stedvis tett (G. Yangen) S: lars Sætrenes: mye muslinger ovom lheim ca siloutslipp>tinkt Solnørvassdraget LQ e.1975 Avtatt sterkt de siste åra. nydyrkning, groe lmdalselva LP I( - f.1975 Amot-Vassenden (Vatnevatnet) tildels kraftig avtaking. fysiske inngrep (fjerning av demning)/slam, nydyrkning og utbygging. vannkjem; LP5397 G\.J* (senkningsplan; G. \.Jangen oppl.) OF perlefiske før krigen. Olav Fostervoll Bondalselva LP GW* Liten forekomst øverst (G. Wangen) Bjørndalselva LP GW* Liten forekomst øverst. tidl;gere mye i elva, men senkning på 1960-tallet 0rstaeLva LP RG** 3-4 km fra utløp (tatt på krok under laksefiske. Rolf Giskeødegård, lrah. OF mange hundre åpna i SØR - TRØNDElAG lokalitet UTM art i lde Status Merknad AGDENES - Storvatnet NR RP** I selve vatnet. Rolf Petersen, Tr.h. BJUGN Teksdalselva NR : kloakk/silo AP** Bård A. Olden iflg. Alf. Petersvik, Bjugn

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1993-5 TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA STATUS FOR PROSJEKTARBEIDET 1992 Morten Kraabøl Jo Vegar Amekleiv UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Rapportforside og bakside lages av Copycat!

Rapportforside og bakside lages av Copycat! NIVA-rapport FORSIDE Rapportforside og bakside lages av Copycat! Rapportens tittel og løpenummer CopyCat kopierer disse fra ISBN-sida (kolofonsida). Forsidebilde/-illustrasjon Send helst et bilde eller

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer