Dag Dolmen Einar Kleiven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Dolmen Einar Kleiven"

Transkript

1 ZOOLOGIS NOTAT EL VEMUSLINGEN MARGARITIFERA MARGARITIFERA I NORGE 2 Dag Dolmen Einar leiven NORGES TENIS-NATURVITENSAPELIGE UNIVERSITET VITENSAPSMUSEET TRONDHEIM

2 Zoolo gisk notat Elvemuslingen Margaritifera n1.argaritifera i Norge 2 Dag Dolmen Einar leiven Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI, notat nr. 15) Trondheim, april 1997

3 ISBN ISSN

4 INNHOLD FORORD... 5 l ~EDNING METODER OG MATERIALE.; RESULTATER... 8

5 ) )

6 FORORD 5 En av de mest interessante, men også sårbare, dyr i rennende vann her tillands er elvemus Hngen. Elvemuslingen har vernestatus som sårbar art, og det meldes om reproduksjonsproblemer og tilbakegang både på det europeiske kontinentet og i Skandinavia. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har derfor delfinansiert en kartlegging av e1vemuslingen i Norge, bl.a. med tanke på en forvaltningsplan for arten. Denne delrapport 2 inneholder resultatene fra kartleggingsprosjektet, og er dessuten tenkt som et av grunnlagsdokumentene for en slik forvaltningsplan. ontaktpersoner ved DN har vært Steinar Sandøy, Ann Jori Romundstad og Anne Britt Storeng.

7 6 1 INNLEDNING Elvemuslingen (tidligere kalt elveperlemusling) Margaritifera margaritifera (Linne, 1758) er i Norge funnet i kyststrøkene over det meste av landet, samt i mindre grad på indre Østlandet, i vassdrag med laks og/eller ørret. Det har imidlertid manglet mye på detaljkunnskapen omkring artens utbredelse og status (Økland 1976, 1983). Muslingen har en usedvanlig interessant biologi (se f.eks. leiven et al. 1988, 1989). På grunn av perlefiskeriene på og 1700-tallet (Taranger 1890), men også like opp i det 20. hundreåret, sto elvemuslingen i mange vassdrag i fare for å dø ut (Helland 1903; leiven et al. 1989). I ettertid har det dessuten vist seg at den tåler lite forurensning, f.eks. i form av jordbruksavrenning, tilslamming i vassdraget og sur nedbør (se feks. Henriksson 1991). På Sørlandet ser forsumingen ut til på det nærmeste å ha utryddet muslingen. Også i jordbruksstrøk har den gått sterkt tilbake. Elvemuslingen er således en sårbar art og derfor også oppført på Bern-konvensjonens liste III over truete dyrearter i Europa (se Angell-Petersen & Størkersen 1994). Elvemuslingen står ut fra dette sentrajt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt; den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al 1988). Elvemuslingen står ut fra dette sentralt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt~ den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al. 1988). Med bakgrunn i artens dårlig kjente utbredelse og dens høye vernestatus startet et kartleggingsprosjekt i artlegging avelvemuslingen ble også gjennomført i 1975 ved Jan Økland, Universitetet i Oslo (se Økland 1976, 1983). Jan Økland (pers. medd. i brev) forutså at sur nedbør ville skape problemer for muslingene, og at det derfor hastet med å framskaffe en utbredelsesoversikt for arten. Vitenskapsmuseet i Trondheim spilte også den gang en ikke uvesentlig rolle, i det aare Aagaard og Dag Dolmen henholdsvis foretok opprop på Universitetet og skrev artikler med opprop i alle ca. 30 aviser i Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige Nordland. I en annen rapport (Dolmen & leiven 1997) har vi presentert elvemuslingen som den spesielle art den er, med kjennetegn, verdensutbredelse og -status, dessuten dens miljø og levevis osv., dernest pekt på dagens truseibilde i Norge. Utbredelsen er beskrevet mindre detaljert, men altså forsøkt satt inn i en økologisk ramme. Detaljene i muslingens utbredelse, ifølge våre undersøkelser og som er presentert i denne rapporten, er forbeholdt naturforvaltningsmyndighetene.

8 7 2 METODER OG MATERIALE Et spørreskjema om forekomst avelvemusling ble i 1988, i samarbeid med DN, sendt alle landets (den gang) 454 kommuner, samt fylkesmennenes 18 miljøvernavdelinger. Forekomstenes status skulle beskrives før og etter 1975, så godt det lot seg gjøre. Ved oppsummering i desember 1994 hadde i alt 333 (73%) av kommunene, supplert av miljøvernavdelingene, svart på forespørselen. Ved sida av dette var det mange/flere privatpersoner som utvidet funniistene våre med nye eller utfyllende opplysninger. Et vassdrag er reknet som flere lokaliteter der sideelverlbekker (med elvemusling) er betydningsfulle og har separate navn, eller vassdraget krysser kommune- eller fylkesgrense. Etter at sammenstillinga av de innkomne opplysningene var fullført, ble det høsten 1995 i tillegg foretatt et opprop som sammen med en informasjonsartikkel ble tilsendt de fleste av landets aviser (alle aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening, ifølge Aviskatalogen). Dessuten ble det kjørt et innslag i "Naturens verden" i NR. P2. I tillegg til ovenstående har det vært drevet et til dels inngående søk i gammel litteratur, og spesielt i' Agderfylkene, også korrespondanse med personer som husker elvemuslingen fra gammejt av, på steder der den i dag er utdødd. Noe elvemuslingmateriale fra ulike deler av landet er kommet inn under spørreundersøkelsen, og noe er blitt samlet av oss. Materialet består av tomme skall. Disse er nå konservert ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Vi har benyttet kart med SOxSO km rutenett (BIS-ruter) i presentasjonen avelvemuslingens utbredelse i Norge. Større oppløsningsgrad på slike kart er ikke ønskelig, da dette kan lette tilgjengeligheten av muslingene for folk som driver med ulovlig muslingfangst og således desimerer bestandene. Vi vil på det sterkeste frarå at våre resultater blir benyttet til framstilling av mer detaljerte kart som kommer allmennheten i hende. 3 RESULTATER Nedafor (Tabell 1) fins detaljerte opplysninge~ om elvemuslingens forekomst i Norge. Hovedtyngden av opplysningene er basert på spørreundersøkelsen av 1988 med supplement. Men også eldre og yngre informasjon er tatt med. Vi har dessuten hatt samtaler med Jan og aren Anna Økland ved Universitetet i Oslo og er kjent med at de har ytterligere informasjon om lokaliteter gjennom tidligere undersøkelser. Et neste steg med sikte på å framskaffe en tilnærmet totaloversikt for elvemuslingen vil derfor være, i samarbeid med Øklands, å sammenholde våre resultater med disse litt eldre funnopplysningene. Angående litteraturreferansene i tabellen henvises til hovedrapporten: Dolmen, D. & leiven, E. 1997: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zool. Ser. 1997, 6: 1-27.

9 8 Tabell l. Funn avelvemusling Margaritijera margaritifera i Norge. = kommunens innlandsfiskenemnd (EIDD-opprop 1988/89, supplert ved E telefonsamtaler 1990), Fm = fylkesmannens miljøvernavdeling (ElDD-opprop 1988/89), OMMUNE- = kommunen svart negativt. * = DD-artikler, radioprogram mopprop høsten 1995, ** = DD-opprop 1975 i Møre & Romsdal, Trøndelag og Nordland sør; delvis også senere opplysninger; delvis også aare Aagaards spørreundersøkelse i M = museumsmateriale NTNU VM, Trondheim; ZMO = museumsmateriale Zool. Museum, Oslo. I statuskolonnen: + (økning), = (uendret), - (tilbakegang), (utdødd). DD = Dag Dolmen (funn/oppl.); E = Einar leiven (funn/oppl.); JE = Jørn Enerud 1997 og pers. medd.; PEl = Pål Erile Jensen 1996; UPL = Ulla Persson Ledje 1996; ÅP = Åsmund Prydz 1995; S = jell Sandaas 1996, Sandaas & Enerud 1996a,b,c,d og pers. medd.; HL/S = Harald Lura/Steinar ålås. FYLE OMMUNE Lokalitet østfold AREMAR - EIDSBERG Hæra Lundebyelva FREDRISTAD - HALDEN Berbyelva/Enningdal HOBØL Hobølelva HARER - RAESTAD - ROLVSØY - RØMSOG - RADE (VaMsjø) SIPTVEDT - ~JEBERG - TRØGSTAD - TUNE Agårdselva (Glomma) VÅLER UTM 32V PM 30 PM 40 PL40+ PM 00 PL 08 PL 17,1a art ilde Fm NH* GH* S Status - e e.1975 = f.197s Merknad Lite vann (magasin), forurensning Lite vann (magasin), forurensning PL 42,43,44/ god vannkvalitet, kalkning i nedbørfeltet. fiskerik elv. reguleringsplaner Fm oppl.: alle andre lok. i Østfold kan være dammusling Levende blågrå musl. (døde skall på land). gammel tid: perlefiskerett. liten oppdemning/baseng grensa Hobbøl-Våler. jordbrukslandskap. Nils Hafnor, Våler: 0400 eller 0402 Geir Hardeng: Olav Skulberg: elvemusling i H.elva i gammel tid. jell Sandaas: midt på 1950-tallet. Dammusling forurensning fra Hobølelva, gjengroing. ikke lenger ørret og røye Vidnesåa (Carl Bolghaug/Ola Wergeland rogh) CB*: dammusl7 Forurensning ØSTFOLD: Wilse 1779 (553): "perle-musler skal efter Sgr. Bærøes Beretning være før fundet Perler deraf være seete. 1I Hobbel-Elven og

10 9 lokalitet UTM teart tei lde Status Merknad OSLO/An:RSHUS ASER Askerelva vaskerbro (Semsvatnet) (elva nedom Semsvatnet AURSOG-HØLAND Tunnsjøens utløp BÆRUM Sandvikselva v Vøyen Lommedalen, sandvik ENEBA FET - FROGN - GJERDRUM - HURDAL - LØRENSOG - NANNESTAD Leiravassdraget NES ampåa NM 83 PM 3236 NM 84 PM S JE JE S JE gml. funn vaskerbro. C.A.Hoyer. ZMO (tidl.+ senere år) Per A. Selbekk Heggeda l. DO: trol i 9 darmus L. ' dammusling. Jørn Enerud; oppl. 1997) Jørn Enerud: visstnok funn 1995 men ikke funnet 1996 (oppl. 1997) Funn i C.A.Hoyer. ZMO dødt skjell 10 cm 1996; Jørn Enerud anskje i Børterelv tidligere Visstnok 1 ind. 1996; JE oppta 1997 OSLO Lysakerelva Makrellbekken Akerselva Sørkedalselva NM 94 NM 94 PM 94 NM S S S HPB* S Gml. oppl. Ca 1920 ved Njårdhallen/Gardeleiren Sandaas (1989): på 1700-tallet. Vannkvalitetsdata store forekomster der elva litt stri Hans Petter BreI Rykkin mye opplysninger (se rapport). materiale fra Vollans undersøkelser. glochidielarver problem for oppdrett. jell Sandaas elva Gåslungen-0yungen () Skjersjøelva Songsvannsbe1cken Maridalsvassdraget = Daudsjøelva I.l, Skardselva, og Movannsbekken Alna (Loelva) Ljanselva NM 95 NM 95 NM 94 NM 95 NM 95 PM 05 PM 04 PM 03 Gjersrudelva PM 03 SEDSMO - SI ~ vernbk. fra Rullestadtj. ca.pm 0422 Fosstjernet ved Langhus ca. PH 0325 SØRUM Glooma PM ULLENSAER Hersjøen/Risa As ~ Norbytjern Jøgottjern PM 17,28 PH S S S S S () S S S/JE JE /TB S TB TB Funn 1933 av S. Sømme. ZMO Angitt fra ca 1975 Funn ved Hammern 1992 Ca 1960 Alle tre lok ta llet. Ca Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Folk fant perler for 50 år sia. forurensning, oppdemning I I.l del + mye i utløpet (Risa). perlefiskei enerett. Tord Børke mange tomme skall

11 Lokalitet UTM art ilde Status Merknad 10 HEDMAR ALVDAL - I( EIDSSOG - ELVERUM - I( ENGERDAL - GRUE - ONGSVINGER - NORD-ODAL - (dammusling i Storsjøen) Trøftåa PN ca320s JB Jon Bekken. ca 1986 j elvesving ovom Fl ø tda/tj1len (Styggåa=Haugsåa) PN JB Satt ut for lenge sia ved Haug. neppe muslinger i dag da elva er belastet. RENDALEN Lomnessjøen pp 14, DO: danmusling RINGSAER - Saugstadviksa O på kro. jell Olsen STANGE Dam i Vikselva PN Fm () ca STOR-ELVDAL - I( SØR-OOAl - TOLGA - TRYSIL - Trysl1elva UH ca S Svensker fant emusl på norsk side av laraelven i 1993 TYNSET - VÅLER - AMOT - ÅSNES - Jan Økland m/stud. har oversikt OPPLAND Lokalitet UTM art ilde Status Merknad GAUSDAL - GJØVI - /O Oppl. i Norsk Ukeblad om perlefiske i Begna og i Tyrifj. jell Olsen GRAN - Vigga ovom Jarenvt. NM Fm/PEJ Gml.oppl. ; se pål Erik Jensen (1996) Mjønnsvoldselva OH Ola Hegge HADELAND Aaraaselva Fm/PEJ Gmt.oppt.; se PEJ JEVNAER Jevnaker NM TF* Mye ned om (Nedre) Berger, høyrl 'de, ca perleringer. Turid Futseter, Jevnaker = Randselva NM Fm/PEJ LESJA - le LILLEHAMMER Lågen NN S ALler nederst ved Lillehammer. DO: dammusl. (fins i områdetl) LUNNER Morttjernbekken NM Fm/PEJ Renner ut i Harestubekken. gml.oppl.; se PEJ NORD-AURDAL - le NORD-FRON - le NORDRE LAND Etna OL =1 o. Lundby: ved Nordsinni, over samløpet med Dokka. lielvemusling (eller darrrnusling)" Etna Etna v. Barsok NN Fm/PEJ Doka/Etna v. Brurud NN Fm/PEJ Etna v. Barsokbrotet NNS Fm/PEJ store kolonier RINGEBU - SEL - SJA - NNS Fm/PEJ store kolonier dykking etter muslinger bl.a. i åra ifølge Odd L undby, også senere

12 11 SØNDRE LAND - Fallselva SØR-AURDAL Begna VESTRE SLIDRE - VESTRE TOTEN Hunnselva = Reinsvoll - Einavannet VAGA - ØSTRE TOTEN - Heksuselva ØYSTRE SLIDRE - NN NN 32,33,34,42 NN NN NN8m09 NN8m13 NN NN NN NN Fm/PEJ e Fm/PEJ flere kolonier S Fm/PEJ 1 stk Fm/PEJ Fm/PEJ 5 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ 2 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ Fm/PEJ Oppført på Gran kommune hos PEJ Forurensning, regulering Mellom Einafjorden og Skoledammen, Raudfoss. forurensning/graving plukking av skjell tidligere masse muslinger ; stor perle Gmt.oppl.; se PEJ. E.musL. skulle også finnes (Nordsinni), ifølge brev Etna Lo~alitet UTM art i lde status Merknad BUSICERlIl FLESBERG Skjelåa Numedalslågen FLÅ - GOL - HURUM Ugstadelva, fra Sandungen NM 81 NM 34 NM 23,32,33 ONGSBERG N.lågen nedom Hvittingfoss NL 59 RØDSHERAD - Snarumselva NM 46 LIER Glitra NM 63 MODUM - NORr UVDAL - RØY!:", Aroselva NM B2 SIGDAL Skjetåa (se ovafor) Simoa NM 26,35,44,45 RINGERIE Somna NM 68 sokna (Sogna) NM 66, f TU RÅ* S SML tg* LJ* BS* NF* raftutbygging Sterkt utnytta av tilreisende Torgeir Ugstad: obs. tidl,gere av eldre mann Nedom røderen, 2 km nedom kraftst., ved fellesbeite. dypt vann, dykking. Rune Åmold, Noresund Meget liten utbredelse. vannkvalitet A.illingstad i Busk.Blad musling funnet ca 1990 UTM kraftutbygging fra 1988 med oppdemning av Lauvnesvt. vil endre vassfør;nga UTM bestand endra sia ca perlefiske første gang vannkjemi Fra Solevatn ned til Bakkebru. ingen foryngelse Bjørn Mejdell Larsen et al l dyprenne 2.5 km Nf Sommas samløp med Ådalselva (Begna). obs. ca Ivar Gårdhammer, Hatlingbu perle i musling ved Sørgefoss (ikke langt fra Soknas utløp) 1984/85. Li sbeth Jensen stor forekomst ovom brua ved Helerenstranda og under Heierfossen (kart vedlagt). Bjørn Sørum, Hønefoss nedom Ask kapell (vedlagt kart) + ved Sørgefoss() og opp til Sandaker(). ca Nils Fransrud, Hønefoss

13 12 Ådalselva (Begna) Tyrifjorden ØVRE EIER Fiskumelva/-vatnet FiskllT\elva Oørja NM 67,68 NM NM NM SM* EE* JN* S* AH AH a) SØf Verne , b) SØf Hagan , c) NVf langen , d) Heiern ca Steinar Moen, Sokna ved Mikkelsplassen, Heieren mindre , enda mindre 1994.' perlesøk Ellef Ellefsen, Hønefoss Fra Sperillen til Hen, spesielt Varsevja v. Hallingby. ses godt under padling Jan Nygård, Hønefoss Gmt. funn i l-fjorden. B.Espmark. ZMO Vannkjemi 3 ind.(>scm)+1 skall. på 5-6 km. medd Anbjørn Høivik 16 ind.c90cm)+2 skall. musl. bare funnet to steder på elvestrekning Jungerbekken Hoenselva Drammenselva, Stryken Bingselva Bingselva og Spiten ned.del Vestrefosselva (Vestfosselva NM NM NM NM 43 NM NMS AH AH AH AH ind.+noen døde skall funnet på lang strekning Ex. den store vårflommen Himsjø ph 6.6 store forekomster. min. 181T111, f'.'e 21-30mm. tetthet~80-100/mz Bra forekomst enkelte steder. Mye dammusling, ikke elvemusling Lokalitet UTM art ilde Status Merknad VESTFOlD ANDEBU Aul lel va = Merkedamselva og Storetva Hagenvassdraget = Skorgeelva og Svartåa BORRE - HOF - LARDAL Numedalslågen LARVI Numedalslågen NØTTERØY - SANDE Tolvrudelva SANDEFJORD - SVELVI - VALE - IIJARLSBERGII NL 77 Nl 66 NL 57,58, NL 55,56,57,64, /Fm /Fm /Fm /Fm PAS* lh - e e e e /- - f.1915 NM /HAa 1960 ** Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Strekn. Larvik-LardaL. Lågen betydelig forurensning f mange m. ved Brufoss, siste obs Per Andreas Selbekk, Heggedal enormt perlefiske. Leif Hvåt (oppl. om e.rnusl. i AuLieLva) (Brubakkvassdr., sideelv til Bremsa) jordbruksavrenning, sur nedbør. Harald Aasheim B. Esmark.j M lokalitet UT" art ~ilde Status Merknad TELEMAR BAMBLE BØ Bolvikelva (Herre) ÅbyeLva (V-BambLe) SøeLva NL 25(35) NL ML 98,NL /HO /HO Fm Forurensning. Håkon Olsen Forurensning, men nå bedre Seljordvatnet-Gvarv (Bø/Sauherad) bestand tidligere fisket på. laks.

14 DRANGEDAL Elva fra Bøvatnet Storelva FYRESDAL - HJARTDAL Heddøla RAGF-~ - VIT. JD- Brøsjøvassdraget Øvre- og Nedre Tokke Heddøla ved Sauland NISSEDAL - NOME Eidselva (Strømmen) Straumen Elva ovom (fra) Lunde NOTODDEN Heddøta (jf. Hjartdal) SAUHERAD Sauarelva BøeLva (Gvarvelva) SIEN - TINN - TOE - VINJE - NL 15 NL 03 (7) NL 03 NL 04 MM 90 NL 0873 NL 07,OS NL 07 AL PH* PH* FL* Fm S /PHM Fm BEL* /PHM Fm+ NL 1nS NL OS, = - e.1975 Bøelva tørrlagt i 1990 (arbeid): ganske mye emusling ved Hogga sluser. se rapport Arne Lande et al. (1996) Bøvatnet-Store Ef tang. 2S år sia cbs. elva fra Jysereid ut i Neslandsvt. ved Langstedalen funnet 5 muslinger ca og 1 ca senere lett men ikke funnet. lav ph, lite fisk,' nå kalka. Paul Haugland, Neslandsvatn Ca. 1 km opp fra Brøsjøvatn. før 1970 fant folk emusling. felemakere brukte dem. senkning av vatn ovom førte masse sand ut i elva, drepte musl. glochidier vanlig på røyrgjeller, sjelden på ørret. Finn Lund, Dranged. Ved Sauland (Hjartdal/Notodden) skal emusling finnes i en del små kulper Medd. Johannes Dons! ca 1926 leppen gård, Løvheim hotell N side av Nome(vt.) Per HeLge Misund. nedom Hogga og jeldal sluser tette bestander. en del store. badeplass ved hengebrua" mellom Øvre-Bø og Vreim. Bjørn E. Løfsgaard, Bø i Tel. nedtappa 1987 pga Hoegga kraftstasjon. mye boreslam påvirka musl. + vt. Ulefoss (dykking). ikke laks Alltid lite avarten. obs. fra 1930> hele Gvarvelva. regulering, tilslamming av botn: landbruk, kloakk TELEMAR: løvenskiold (1784): I Bolvikelva liere og endel PerLe-Muslinger". Wille 1786 (91): "Mya margaritifera l1, PerLe-Muslinger, findes i Eriksteen-Elven uden for Sillejord-Vandet, hvor de s ~ paa Stenene, ikke dybere, naar Elven er. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad AUST-AGDER BIRENES Vassbotnbk., Berse, B.land BYGLAND - BYlE - EVJE OG HORNES - FROLAND Nidelva, Songeelva lselva = vervbekken GJERSTAD Hau(g)elva, Fiane Storelva (Gjerstadvassdr.) M54S M M 7288, NL 0417 NL E/DD e.1975 Fm Fm NNH/OU-M /OU-M Ca 30 store mosl vannkjemi Tomme skjell fins fortsatt (1996). forsurning, regulering Graving/senkning midt på 1980-tallet. E sjekka: ingen synlige skjellrester Melding om levende musl. s Fm sjekka nov etter oppstarta gravearbeid: 7 døde ind. vannkjemi Norveig NYbø Hagane erindret perler Sandåkerhølen, Høstfet bl.a. Ola ULltveit-Moe

15 Gjerstadelva LILLESAND Fjelldalselva RISØR Hammartjernbekken TVEDESTRAND Li lleelv L.elv ved Nes Verk Marendalsbekken M.bekken ved Nes Verk Båslandsbekken Storelva (Vegårvassdr.) S.elva ved Nes Verk Nes jernverk Storelva ved Holt Strengselva, Holt S.elva ved Stornes S.elva ved leiva Vålandsbekken Skjerkholtvassdraget VALLE - VEGÅRSHEI Rauelva ØYESTAD ÅMLI Lilleelv Storelva (Vegårshei) Storelva (Ubergsmoen) Lilleelv Solbergbk.= Alkarbekk = Biebekken fol NL M ca.m M 9097 M H 9198,9298,9299,9399 M H , H HL ML ML ML M M M 8478, A 14 Fm /Fm /JAa O /JAa /JAa Aa O Fm S O GD GD SL /O O f.1975 f.1975 f S åre Apland: perler funnet ca muslinger fra Sandåkerhølen ned mot Prestfossen Dag Matzow oppl E/DD sjekka: noen store individ observert. vannkjemi stabil god ph, men ekstrem tørke Jakob Aall oppl. ristian Olanet se Lilleholt (1994) Ekstrem tørke i Jakob AaLl oppl. vannkjemi se Lilleholt (1994) se Pontoppidan (1753).fra Båslandstj. Fantes rikelig tidlig på 1900-tallet. Jakob Aa tl oppl. ved Nes Verk. masse skjell da kistedammen ble revet i nut Aall bl.a. ved Nes Verk Strekn.Berge-Stornes (Lilleholt /94) : muslinger på alle sandbankene perlefiske på 1920-tallet Elva v Erimetagen O.Jensen. ZMO p.fiske ca 1935 iflg Agderposten 1937 ristian Oland. Agderposten Gunnar Dalen ; se Lilleholt (1994) 1936 Signe Lyngroth. SL/E fant skall 1993 Opp til Lifossen (Lilleholt 1994) Renner ut i Niksjå. musl ovom Langtj. O var med og plukka perler Nordvt.-Storelva Øf. Myra (+ fra Ljøstadvt. Myra - Hauglandsvt årai se Lilleholt (1994) Merkn. til ovenstående tre Lok.: tidligere bra med muslinger. mange perler funnet. vannkjemi E sjekka: et par gamle, døde skjell UfselvB. Nelaug ML7809,7810, HH Hans Hansen (ca ca.1980). sjekka E Pontoppidan (1753) nevner to lokaliteter i linedenes Amt". Agderposten Artikkel om perlefiske i Agderposten 23. januar VEST-AGDER Lok:aLitet UT" art ilde Status Merknad AUDNEDAL Audna FARSUND - FLEEFJORD - RISTIANSAND vernbekken, Otra jos M 04, 05, M AL* M 3S AL* 1950 Forsurnfng. B. Gislefoss mener emusling til 1920 fra Melhusfoss til Øyhusvatn. vannkjemi. DD/E sjekkai e.musling reintrodusert 1991 etter kalkning. Utløp i josbukta (Vågsbygd). på 70- tallet ved riksvegen. forsuret. Storvt. kalka fra Asbjørn Lie/ r.sand 1975 IIferskt" skall funnet i Otra på grensa til Vennesla

16 LYNGDAL bekk til Otra ved Strai() M Bjellebekken, Alefjær M Lygna L 84,85, LitlMn)a L 87, MANDAL Mandalselva MARNARDAL - 50ngåna M Sagbekken (Vasbekken) M Suvassbekken (Vatnebekken) M 1838 Høyåna H SIRDAL - SONGDALEN - Rossetandsbk./Sogndalselva M ÅSERAL - 15 Al* FWS AL* AL* BS FF 55 SS T MV RF I oppdrettsdam (ubekrefta) ca ganske mange i bekkesving nedom Lømsland. Frank W. Sund (Ålefjær, r.sand). sjekka DD/E 1994 ca 1994 ovom der bygdevegen krysser Forsurning omtalt i gammel bygdebok (se SE 1981) se Sigurd Eikeland (1981) Bjørn Slettan Oppta Freddy Finsådal. tidl. kloakk Sigurd SoLAs, Øyslebø: gammelt folk hadde sagt: spesielt v Heddeland badeplassen Sagbekken/Songelva åra: mange døde skjell (tynt skall) fullt av skjell borte ca 1930 samtidig som i Songelva. sagbruk, sur nedbør. perle funnet Hagne Vatne: Suvt.-Skagestadvt. flere v skolehuset til ca.19bo da tørr bekk Ragnar Fidjestøl fant tomme skjell 100 m ovom samløpet med Mandalselva, jf.0yslebøboka av Paul Sveindal 2/112 se SE (1981) VEST-AGDER: Jan Økland opplyser om 21 (mest forhenværende) lokaliteter i fylket. ilder: Helland 1903 (15 lok.), Taranger (1890) (3 lok.), Zool. Museum (1 lo.), brev (2 lok.). Ramus (1715) (115): lider er og et Perle-Fang i Mandals Elv og Sogndals Elv, saavelsom Undals Elv og Lister. 1I Bjørn SLettan (brev 1995): Skjæveslandsbekken (1718). = Høyeåna som renner ut ; Mandalselva ved Skjævesland, Øyslebø. Pontoppidan (1753) nevner tre navngitte lokaliteter samt flere "smaa BekkelI. ROGAlAND lokalitet UTM art ilde Status Merknad BJERREIM Savlandsbekken L /TG =Bekk fra Savlandsvt. (like ved E18, 1 km fra Bjerkreim). bekken kommer fra Berse. store mengder musling tidligere. perlefiske <25 år sia). Torulv Gjedrem = bekk fra Saglandsvt. HL+S samme lok. som foregående vanlig for 30 år sia eg. Tjeltveit tlf Ognaelva L 19, /NE 1945 forsurning/graving. Nils Eikland Steinslandsbekken L INE f.1960 renner ut 1 Ogna 300 m nedom SteinsLand bru. forsøk på perleleting_ siloutslipp BON - EIGERSUND Sauabekken L Sauatjørna-Eikesvt. funn etter vannkjemi = (Sauabekken) Bjerkreimvdr. L UPL L Hen bestand sidebk. til Soksåna (Bjerkreimvdr.) L UPL 1:: 1 levende og 2 døde funnet FORSAND GJESDAL Lerangselva Lerangsbekken (samme LL UPL Bestand = (Øvre) Lerangsåna (sarrrne B Gåsavt.-Lerangsvt. (olabygda). sist ca perlesanking. vannkjemi. åre Brekke, Hinna Forsandåna LL = Feilaktig iflg. UPL Skeiviksbekken LL UPL Fra Erevlksv. bestand/reprod. 17"4<6cm Figgjoelva LL 02, HL+S Egne funn: svært vanlig

17 16 søylandsåna/ffggjo Hadlandsbekken/Figgjo Gjesdalbekken/Figgjo Flassabekken/Figgjo Frafjordelva Dirdalselva HAUGESUND - HJELMELAND - Steinslands/Hjelmelandselva Hetlandsåna/elva HÅ ARMØY LEPP Håelva Tverråna, Nesheim Hauglandselva Sør-Varhaugselva vassheimselva Fuglestadåna Ognaelva Blikshamnbekken Figgjovassdraget Orrevassdraget LL 21 LL 22+ LL 21 Ll 11 LL 42 LL 32 LL 4068 LL L L 00, O l, LL 01() LL 00 L 09 L 19 L 19 L 86 LL l UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL HL+S UPL UPl ØS UPL UPL UPL UPL UPL HL+S alberg/frøylandsb.,orrevdr. LL 11/ UPL Roslandsåna/Orrevdr. Hinnalandstjørna, Norheim Hommersåk, Frøylandsvt. LUND - RANDABERG - SANDNES Figgjo Ims/lutsi vassdraget Storåna Selvikbekken/tjørna, Høle SAUDA - SONDAL - STAVANGER - STRAND - (minst ett vassdrag Strandåna Fjellsåna Svinesbekken SULDAL - Steinsåna/Suldalslågen TJHE Håelva = 7 = '1-1 +/ = O LL UPL LL UPL 1 LL 13 UPL (se ovafor) HL+S LL UPl LL UPL Ll UPL I( HL+S LL UPL -1 LL 2847 LL 3042 LL UPl UPL O UPL (se ovafor) = HL+S Stor bestand/repro.: Sf Figgjo sentr Grudavt.innløp + Bråstein bru + Foss Eikeland (>3cm). 4X<6cm. plukking_ Stangeland og Håland nevnt 1 levende7+ noen døde. plukking. musl. overført til bekken inn i yllingstadvt. v yllingstad Ingen musl. uklart om tidligere best. uklart om tidligere bestand Bare få musl.: 3stk.+2 tomme skjell. mye partikler i vannet 1880-tallet iflg. gml. litteratur. borte nå Utdødd i 1aaO-åra Bestand. kloakk og tilslammfng Bestand. mange døde. tilslamming, ktoakk l t. br. forurensn. loakk/hard beskatning. vannkjemf. se Time koomjne egne funn: svært vanlig bestander /repro. sterk t i l bakegl..,g. landbruksforurensning, plukking/ i kke få per ler CMauland, Risa) ifølge Øyvind Solberg Landbruksforurensning Bestand/(repro) i øvre del. 2%<6cm. landbruksforurensning nedover i elva Ifølge eldre litteratur. ikke funnet Ifølge eldre litt. + 1 eks ingen funnet. forsurning Bestand/repro. 18%<6cm. nyetablert Larvene problem for settefisk i Øksna Bruk. forbig. nedgang på 70-tallet (kloakk), nå økende bestand. vannkjemi. asfaltverk planlagt. egne funn: svært vanlig Li~en bestand. kloakk/landbruk. vannkvalitet. nevnt Roslandsåna. Norheim (Hinnalandstj) liten bestand. eneste lok. i Orrevdr. overgjødsling, nedstamming Trolig utdødd. ikke undersøkt Egne funn: svært vanlig Iflg. gml litteratur; gml. skjell funnet for få år sia. borte nå. I(josavik, Hogstad, Svi land nevnt sist for ca 20 år sia. landbrukspåvirkning, kloakk, ;ndustri trolig utdødd. ikke undersøkt T. Tysse Bra bestand. jordbrukspåvirkning; beskatning Liten bestand, jordbrukspåvirkning Sikker bestand/repro. 37%<6cm. tidligere funnet ca borte nå Utbredt fra Haugland til Fotlandsfossen og fossen tit Undheim. tidl.beskatning. vannkvalitet egne funn: svært vanlig

18 TYSVÆR Svenalielve = Svinalibelclcen VINDAFJORD ÅmSelva LL 08,09 LL 19 le UPL UPL -1 1 Svenal ivatnet-rosselandsvågen. vannkjemi Bestand f utløpet av Storavt. surt bestand. jordbr.forur. tilslamming, noen m flytta høyere opp til Aurdal ROGALAND: Fine (1745) nevner ifølge UPL; 1) Steal og 2) Aaseland Ryfylke, men usikkert hvor disse lok. ligger. UPL nevner også detaljer innen enkeltvassdrag. Fine (1745) nevner perlefiskerier i følgende Lokaliteter: Ogen-, Qvasserns-, Fuglestads-, Narims-, Varhougs-, Biorlands-, Rifse-, Nessems-, Moulands-, Bryne-, Staats-, Norims-, FrøyLands-, Figgen-, Haalands-, Schievelands-, Stangelands-, Gands-, Høylands-, Tioseviig-, Frøylands-, Hogstad- og Hommersands-elvene (på Jæren og i Dalane), samt Fister-, Hielmelands-, Steenslands-, Steene-, Aaselands- og Selvigs-elvene (i Ryfylke). Pontoppidan (1753) nevner tre elver i Stavanger Amt. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad HORDAlAND AUST '=: IH BERt.._ ~ - le bekk i Åsane AF BØMLO l(g)reidvassdr. (Oldereid-) M 9020/ HL+S EIDFJORD - ETNE Etneelva lm Fm 7 FIlJAR - FJELL - FUSA Fosså lm TNp GRANVIN - JONDAL - VAM Ljoneselva VINNHERAD - LINDAS - HASFJORDEN - MELAND Mjåtveitselva MODALEN - OODA - OS Oselva OSTERØY Loneelva LM N Fm HL+S / MJ / - =AB LM HL+S LM 07, (4) RM LN /AH +/ bekk v. Fitje-Låstad-leppe LN 01, Fm RADØY - SAMNANGER Skjztåelva (Storelva) LM e.1975 Hopselva Hopselva STORO - SUND - TYSNES - ULLENSVANG - LM LM * ÅT Fm le Arne Fjellheim, usikker oppl. l.j. våle Fra Hatlesteinsvt. i badekulp, også små (2-3 cm), store lengre oppe. Tom, N. Pedersen, Høgskulen i S&F Periodevis tørrlagt pga. oppdrettsanlegg J. Nedkvitne 200m fra sjøen. trolig utsatt etter 1900 (mener ). unger fant musl. ca tidligere utslipp fra jordbruk. vannkjemi. ArVe Dale =A. Brakstad korrigerer ovenstående: Cort Holtermann (på Frekhaug ) satte den ut (ifølge tradisjonen) Egne funn: svært vanlig rapport av Reidun Myking, Os komma Nedre del, 200m, loner/stryk. hard plukking ca 1980, få perler. Atle Hamner Reg : 1 levende og en del døde muslinger f et lite område 5-10 emuslinger obs. (D.D. 1992) A. Tysse ( ): i Samnanger fins flere (3) bekker med navnet USkjel l-il stabil de senere Ar vannkjemi

19 18 ULVI - VASDAL - VOSS - SOGN & FJORDANE lokalitet UTM art ilde Status Merknad ASEVOLL - BALESTRAND - BREMANGER - EID - FJALER - FLORA Nyttingnesvatnet P Fm Oppl. fra Førde: skjell avemusling er funnet på Svanøy av R. Langåker ( ) FØRDE - GAULAR Fotl andsel va 1217 Uviss fortsatt forekomst. silosaft GLOPPEN - HORNINDAL - JØLSTER - LEIANGER - LUSTER - LÆRDAL - NAUSTDAL - SElJE Ervikvatnet, innl.elva P Fm Storelva; uviss fortsatt forekomst. senka HL+S. S. Refvik. SOGNDAL - SOLUND - STRYN - VI - ÅRDAL - MØRE & ROMSDAL Lokal itet UT art ilde Status Merk.nad AURA - AVERØY EIDE Follandselva MQ EF Elv fra Follandsvt. ut i elv fr Vassdalen. silosaft utrydda musllng Eri k Fo l land Einsetelva MQ forekomst avtatt; landbruk Vågsbøelva MQ Forekomst avtatt; landbruk Nåsvassdraget MQ te Forekomst avtatt; landbruk Lyngstadelva MQ te Forekomst avtatt; landbruk FRÆNA Farstadelva MQ Fm/JFF Tidligere stort perlefiske m salg. Jan Finn Farstad Hustadelva MQ 07, Fm+ Senka/kanalisert i GJEMNES - 00* I< stor, tett bestand 1989 (D.D.) HALSA elva Storvt-Lillevt. MQ OS** Storvt.=Setervt.=Rognskogvt. Ola Seter, Betna HAREID Hareidvassdraget = Hareidelva, LQ Tidligere rikeste forekomst på Sunnmøre. kanalisering i 1983: flere hundre-tusener muslinger ble drept Grimstadvatnet LQ te Naturreservat. resten av bestanden lever her og aldholelva LQ te HARAM Hildrevassdraget LQ Fm

20 19 MOLDE Oselva Ma Fm Mange funnet etter storflom ian (Haukebøelva) Ma Fm utsatt 1987 og Arsdalsbekken MQ OS TH* Liten bestand; nedslagsfelt til Skall i elva MC OS** Haukebøelva (Trond Haukebø, Holde) Odd Skatdebø, leive NESSET - NORDDAL - RAUMA - RINDAL Lomunda NO SANDE Vågsetva LO på tallet: svinelort STORDAL - STRANDA - SULA - I( SUNDA L - SURNADAL Liabekken, Settemsdal MC 78/ EL** På garden Settemsli, ca 10 m fra vegen. M Eirik Lande, Trondheim SYYLVEN Aureelva LQ f.1975 (UTM , hele området). forurensning. rotenonbehandling * tetthet: -> 100 stk./m 2 (D.D. 1989) OME* mange døde skjell. elever finner perler. Oddny Marit Eidheim, Aure skule, Sykkylven TINGVOLL storelva, Meisingset Ma Tatt opp store forekomster fra forurensning. demning fjerna (hvilket v.drag gjelder det) ULsetelva, Stral..J1lSnes MC bra forekomst. forurensning DO"" stor bestand og 100 ind./m 2 nedom idrettsplassen. (D.D. 1991) OAB* nedre del: litt fra elvesvingen til skytebanen, så mye til Bakken, Vågen vassverket "tørrlegger". Odd Aril Bugge, Tfngvolt kommune Vågaelva, Torjulvågen MQ liten forekomst. forurensning TUSTNA - I( VANYLVEN lheimselva LP e.1975 Regulering. groe pga. Lite vann. ØRSOG 0RST. GY* S* vannkjemi muslinger stedvis tett (G. Yangen) S: lars Sætrenes: mye muslinger ovom lheim ca siloutslipp>tinkt Solnørvassdraget LQ e.1975 Avtatt sterkt de siste åra. nydyrkning, groe lmdalselva LP I( - f.1975 Amot-Vassenden (Vatnevatnet) tildels kraftig avtaking. fysiske inngrep (fjerning av demning)/slam, nydyrkning og utbygging. vannkjem; LP5397 G\.J* (senkningsplan; G. \.Jangen oppl.) OF perlefiske før krigen. Olav Fostervoll Bondalselva LP GW* Liten forekomst øverst (G. Wangen) Bjørndalselva LP GW* Liten forekomst øverst. tidl;gere mye i elva, men senkning på 1960-tallet 0rstaeLva LP RG** 3-4 km fra utløp (tatt på krok under laksefiske. Rolf Giskeødegård, lrah. OF mange hundre åpna i SØR - TRØNDElAG lokalitet UTM art i lde Status Merknad AGDENES - Storvatnet NR RP** I selve vatnet. Rolf Petersen, Tr.h. BJUGN Teksdalselva NR : kloakk/silo AP** Bård A. Olden iflg. Alf. Petersvik, Bjugn

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1 Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anae vassdrag med god datapålitelighet Side 1 VRL, 2014 Vann-Nett Glomma 001.1Z Enningdalselva god laks Nådd Ordinært 0 Svært god 0,00 0,00 Glomma 002.111Z Hjelmungbekken

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008

Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008 NOTAT til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008 Dag Dolmen NTNU Vitenskapsmuseet Januar 2009 FORORD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bevilget i 2006 kr. 30 000,- som

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I perioden 10. til 15. august

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag miljøvernavdelingen ELVEMUSLING (Margaritifera margaritifera) I NORD-TRØNDELAG Utbredelse og status Foto: Bjørn Mejdell Larsen Rapport 3-2004 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

PROSJEKTET "BESTAND OG BESKATNING AV LAKS I STJ0RDALSELVA" Rapport fra et pilotprosjekt i 1995. Jo Vegar Arnekleiv Lars Rønning Anton Rikstad

PROSJEKTET BESTAND OG BESKATNING AV LAKS I STJ0RDALSELVA Rapport fra et pilotprosjekt i 1995. Jo Vegar Arnekleiv Lars Rønning Anton Rikstad Il NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1996-1 PROSJEKTET "BESTAND OG BESKATNING AV LAKS I STJ0RDALSELVA" Rapport fra et pilotprosjekt i 1995 Jo Vegar Arnekleiv Lars Rønning Anton Rikstad NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 RAPPORT NR. 1 2014 Juni 2014 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Prosent oppdrettslaks

Prosent oppdrettslaks Dato: 31. mai 2011 Til: Fiskeridirektoratet ved Vidar Baarøy og Terje Magnussen og DN ved Raoul Bierach, Heidi Hansen og Dagfinn Gausen Kopi til: Fra: Peder Fiske, NINA Emne: Rømt laks i prøver fra laksebestandene

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer