Dag Dolmen Einar Kleiven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Dolmen Einar Kleiven"

Transkript

1 ZOOLOGIS NOTAT EL VEMUSLINGEN MARGARITIFERA MARGARITIFERA I NORGE 2 Dag Dolmen Einar leiven NORGES TENIS-NATURVITENSAPELIGE UNIVERSITET VITENSAPSMUSEET TRONDHEIM

2 Zoolo gisk notat Elvemuslingen Margaritifera n1.argaritifera i Norge 2 Dag Dolmen Einar leiven Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI, notat nr. 15) Trondheim, april 1997

3 ISBN ISSN

4 INNHOLD FORORD... 5 l ~EDNING METODER OG MATERIALE.; RESULTATER... 8

5 ) )

6 FORORD 5 En av de mest interessante, men også sårbare, dyr i rennende vann her tillands er elvemus Hngen. Elvemuslingen har vernestatus som sårbar art, og det meldes om reproduksjonsproblemer og tilbakegang både på det europeiske kontinentet og i Skandinavia. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har derfor delfinansiert en kartlegging av e1vemuslingen i Norge, bl.a. med tanke på en forvaltningsplan for arten. Denne delrapport 2 inneholder resultatene fra kartleggingsprosjektet, og er dessuten tenkt som et av grunnlagsdokumentene for en slik forvaltningsplan. ontaktpersoner ved DN har vært Steinar Sandøy, Ann Jori Romundstad og Anne Britt Storeng.

7 6 1 INNLEDNING Elvemuslingen (tidligere kalt elveperlemusling) Margaritifera margaritifera (Linne, 1758) er i Norge funnet i kyststrøkene over det meste av landet, samt i mindre grad på indre Østlandet, i vassdrag med laks og/eller ørret. Det har imidlertid manglet mye på detaljkunnskapen omkring artens utbredelse og status (Økland 1976, 1983). Muslingen har en usedvanlig interessant biologi (se f.eks. leiven et al. 1988, 1989). På grunn av perlefiskeriene på og 1700-tallet (Taranger 1890), men også like opp i det 20. hundreåret, sto elvemuslingen i mange vassdrag i fare for å dø ut (Helland 1903; leiven et al. 1989). I ettertid har det dessuten vist seg at den tåler lite forurensning, f.eks. i form av jordbruksavrenning, tilslamming i vassdraget og sur nedbør (se feks. Henriksson 1991). På Sørlandet ser forsumingen ut til på det nærmeste å ha utryddet muslingen. Også i jordbruksstrøk har den gått sterkt tilbake. Elvemuslingen er således en sårbar art og derfor også oppført på Bern-konvensjonens liste III over truete dyrearter i Europa (se Angell-Petersen & Størkersen 1994). Elvemuslingen står ut fra dette sentrajt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt; den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al 1988). Elvemuslingen står ut fra dette sentralt både som biologisk og kulturhistorisk verneobjekt~ den er også en svært interessant forurensningsindikator. Med sitt høye alderspotensial og evne til å lagre sporstoffer fra vannet i kalkskallet sitt, utgjør dessuten elvemuslingen en langtids "databank" for de miljøendringer som skjer i elvas nedbørfelt (se leiven et al. 1988). Med bakgrunn i artens dårlig kjente utbredelse og dens høye vernestatus startet et kartleggingsprosjekt i artlegging avelvemuslingen ble også gjennomført i 1975 ved Jan Økland, Universitetet i Oslo (se Økland 1976, 1983). Jan Økland (pers. medd. i brev) forutså at sur nedbør ville skape problemer for muslingene, og at det derfor hastet med å framskaffe en utbredelsesoversikt for arten. Vitenskapsmuseet i Trondheim spilte også den gang en ikke uvesentlig rolle, i det aare Aagaard og Dag Dolmen henholdsvis foretok opprop på Universitetet og skrev artikler med opprop i alle ca. 30 aviser i Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige Nordland. I en annen rapport (Dolmen & leiven 1997) har vi presentert elvemuslingen som den spesielle art den er, med kjennetegn, verdensutbredelse og -status, dessuten dens miljø og levevis osv., dernest pekt på dagens truseibilde i Norge. Utbredelsen er beskrevet mindre detaljert, men altså forsøkt satt inn i en økologisk ramme. Detaljene i muslingens utbredelse, ifølge våre undersøkelser og som er presentert i denne rapporten, er forbeholdt naturforvaltningsmyndighetene.

8 7 2 METODER OG MATERIALE Et spørreskjema om forekomst avelvemusling ble i 1988, i samarbeid med DN, sendt alle landets (den gang) 454 kommuner, samt fylkesmennenes 18 miljøvernavdelinger. Forekomstenes status skulle beskrives før og etter 1975, så godt det lot seg gjøre. Ved oppsummering i desember 1994 hadde i alt 333 (73%) av kommunene, supplert av miljøvernavdelingene, svart på forespørselen. Ved sida av dette var det mange/flere privatpersoner som utvidet funniistene våre med nye eller utfyllende opplysninger. Et vassdrag er reknet som flere lokaliteter der sideelverlbekker (med elvemusling) er betydningsfulle og har separate navn, eller vassdraget krysser kommune- eller fylkesgrense. Etter at sammenstillinga av de innkomne opplysningene var fullført, ble det høsten 1995 i tillegg foretatt et opprop som sammen med en informasjonsartikkel ble tilsendt de fleste av landets aviser (alle aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening, ifølge Aviskatalogen). Dessuten ble det kjørt et innslag i "Naturens verden" i NR. P2. I tillegg til ovenstående har det vært drevet et til dels inngående søk i gammel litteratur, og spesielt i' Agderfylkene, også korrespondanse med personer som husker elvemuslingen fra gammejt av, på steder der den i dag er utdødd. Noe elvemuslingmateriale fra ulike deler av landet er kommet inn under spørreundersøkelsen, og noe er blitt samlet av oss. Materialet består av tomme skall. Disse er nå konservert ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Vi har benyttet kart med SOxSO km rutenett (BIS-ruter) i presentasjonen avelvemuslingens utbredelse i Norge. Større oppløsningsgrad på slike kart er ikke ønskelig, da dette kan lette tilgjengeligheten av muslingene for folk som driver med ulovlig muslingfangst og således desimerer bestandene. Vi vil på det sterkeste frarå at våre resultater blir benyttet til framstilling av mer detaljerte kart som kommer allmennheten i hende. 3 RESULTATER Nedafor (Tabell 1) fins detaljerte opplysninge~ om elvemuslingens forekomst i Norge. Hovedtyngden av opplysningene er basert på spørreundersøkelsen av 1988 med supplement. Men også eldre og yngre informasjon er tatt med. Vi har dessuten hatt samtaler med Jan og aren Anna Økland ved Universitetet i Oslo og er kjent med at de har ytterligere informasjon om lokaliteter gjennom tidligere undersøkelser. Et neste steg med sikte på å framskaffe en tilnærmet totaloversikt for elvemuslingen vil derfor være, i samarbeid med Øklands, å sammenholde våre resultater med disse litt eldre funnopplysningene. Angående litteraturreferansene i tabellen henvises til hovedrapporten: Dolmen, D. & leiven, E. 1997: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zool. Ser. 1997, 6: 1-27.

9 8 Tabell l. Funn avelvemusling Margaritijera margaritifera i Norge. = kommunens innlandsfiskenemnd (EIDD-opprop 1988/89, supplert ved E telefonsamtaler 1990), Fm = fylkesmannens miljøvernavdeling (ElDD-opprop 1988/89), OMMUNE- = kommunen svart negativt. * = DD-artikler, radioprogram mopprop høsten 1995, ** = DD-opprop 1975 i Møre & Romsdal, Trøndelag og Nordland sør; delvis også senere opplysninger; delvis også aare Aagaards spørreundersøkelse i M = museumsmateriale NTNU VM, Trondheim; ZMO = museumsmateriale Zool. Museum, Oslo. I statuskolonnen: + (økning), = (uendret), - (tilbakegang), (utdødd). DD = Dag Dolmen (funn/oppl.); E = Einar leiven (funn/oppl.); JE = Jørn Enerud 1997 og pers. medd.; PEl = Pål Erile Jensen 1996; UPL = Ulla Persson Ledje 1996; ÅP = Åsmund Prydz 1995; S = jell Sandaas 1996, Sandaas & Enerud 1996a,b,c,d og pers. medd.; HL/S = Harald Lura/Steinar ålås. FYLE OMMUNE Lokalitet østfold AREMAR - EIDSBERG Hæra Lundebyelva FREDRISTAD - HALDEN Berbyelva/Enningdal HOBØL Hobølelva HARER - RAESTAD - ROLVSØY - RØMSOG - RADE (VaMsjø) SIPTVEDT - ~JEBERG - TRØGSTAD - TUNE Agårdselva (Glomma) VÅLER UTM 32V PM 30 PM 40 PL40+ PM 00 PL 08 PL 17,1a art ilde Fm NH* GH* S Status - e e.1975 = f.197s Merknad Lite vann (magasin), forurensning Lite vann (magasin), forurensning PL 42,43,44/ god vannkvalitet, kalkning i nedbørfeltet. fiskerik elv. reguleringsplaner Fm oppl.: alle andre lok. i Østfold kan være dammusling Levende blågrå musl. (døde skall på land). gammel tid: perlefiskerett. liten oppdemning/baseng grensa Hobbøl-Våler. jordbrukslandskap. Nils Hafnor, Våler: 0400 eller 0402 Geir Hardeng: Olav Skulberg: elvemusling i H.elva i gammel tid. jell Sandaas: midt på 1950-tallet. Dammusling forurensning fra Hobølelva, gjengroing. ikke lenger ørret og røye Vidnesåa (Carl Bolghaug/Ola Wergeland rogh) CB*: dammusl7 Forurensning ØSTFOLD: Wilse 1779 (553): "perle-musler skal efter Sgr. Bærøes Beretning være før fundet Perler deraf være seete. 1I Hobbel-Elven og

10 9 lokalitet UTM teart tei lde Status Merknad OSLO/An:RSHUS ASER Askerelva vaskerbro (Semsvatnet) (elva nedom Semsvatnet AURSOG-HØLAND Tunnsjøens utløp BÆRUM Sandvikselva v Vøyen Lommedalen, sandvik ENEBA FET - FROGN - GJERDRUM - HURDAL - LØRENSOG - NANNESTAD Leiravassdraget NES ampåa NM 83 PM 3236 NM 84 PM S JE JE S JE gml. funn vaskerbro. C.A.Hoyer. ZMO (tidl.+ senere år) Per A. Selbekk Heggeda l. DO: trol i 9 darmus L. ' dammusling. Jørn Enerud; oppl. 1997) Jørn Enerud: visstnok funn 1995 men ikke funnet 1996 (oppl. 1997) Funn i C.A.Hoyer. ZMO dødt skjell 10 cm 1996; Jørn Enerud anskje i Børterelv tidligere Visstnok 1 ind. 1996; JE oppta 1997 OSLO Lysakerelva Makrellbekken Akerselva Sørkedalselva NM 94 NM 94 PM 94 NM S S S HPB* S Gml. oppl. Ca 1920 ved Njårdhallen/Gardeleiren Sandaas (1989): på 1700-tallet. Vannkvalitetsdata store forekomster der elva litt stri Hans Petter BreI Rykkin mye opplysninger (se rapport). materiale fra Vollans undersøkelser. glochidielarver problem for oppdrett. jell Sandaas elva Gåslungen-0yungen () Skjersjøelva Songsvannsbe1cken Maridalsvassdraget = Daudsjøelva I.l, Skardselva, og Movannsbekken Alna (Loelva) Ljanselva NM 95 NM 95 NM 94 NM 95 NM 95 PM 05 PM 04 PM 03 Gjersrudelva PM 03 SEDSMO - SI ~ vernbk. fra Rullestadtj. ca.pm 0422 Fosstjernet ved Langhus ca. PH 0325 SØRUM Glooma PM ULLENSAER Hersjøen/Risa As ~ Norbytjern Jøgottjern PM 17,28 PH S S S S S () S S S/JE JE /TB S TB TB Funn 1933 av S. Sømme. ZMO Angitt fra ca 1975 Funn ved Hammern 1992 Ca 1960 Alle tre lok ta llet. Ca Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Ikke funnet 1996; Jørn Enerud Folk fant perler for 50 år sia. forurensning, oppdemning I I.l del + mye i utløpet (Risa). perlefiskei enerett. Tord Børke mange tomme skall

11 Lokalitet UTM art ilde Status Merknad 10 HEDMAR ALVDAL - I( EIDSSOG - ELVERUM - I( ENGERDAL - GRUE - ONGSVINGER - NORD-ODAL - (dammusling i Storsjøen) Trøftåa PN ca320s JB Jon Bekken. ca 1986 j elvesving ovom Fl ø tda/tj1len (Styggåa=Haugsåa) PN JB Satt ut for lenge sia ved Haug. neppe muslinger i dag da elva er belastet. RENDALEN Lomnessjøen pp 14, DO: danmusling RINGSAER - Saugstadviksa O på kro. jell Olsen STANGE Dam i Vikselva PN Fm () ca STOR-ELVDAL - I( SØR-OOAl - TOLGA - TRYSIL - Trysl1elva UH ca S Svensker fant emusl på norsk side av laraelven i 1993 TYNSET - VÅLER - AMOT - ÅSNES - Jan Økland m/stud. har oversikt OPPLAND Lokalitet UTM art ilde Status Merknad GAUSDAL - GJØVI - /O Oppl. i Norsk Ukeblad om perlefiske i Begna og i Tyrifj. jell Olsen GRAN - Vigga ovom Jarenvt. NM Fm/PEJ Gml.oppl. ; se pål Erik Jensen (1996) Mjønnsvoldselva OH Ola Hegge HADELAND Aaraaselva Fm/PEJ Gmt.oppt.; se PEJ JEVNAER Jevnaker NM TF* Mye ned om (Nedre) Berger, høyrl 'de, ca perleringer. Turid Futseter, Jevnaker = Randselva NM Fm/PEJ LESJA - le LILLEHAMMER Lågen NN S ALler nederst ved Lillehammer. DO: dammusl. (fins i områdetl) LUNNER Morttjernbekken NM Fm/PEJ Renner ut i Harestubekken. gml.oppl.; se PEJ NORD-AURDAL - le NORD-FRON - le NORDRE LAND Etna OL =1 o. Lundby: ved Nordsinni, over samløpet med Dokka. lielvemusling (eller darrrnusling)" Etna Etna v. Barsok NN Fm/PEJ Doka/Etna v. Brurud NN Fm/PEJ Etna v. Barsokbrotet NNS Fm/PEJ store kolonier RINGEBU - SEL - SJA - NNS Fm/PEJ store kolonier dykking etter muslinger bl.a. i åra ifølge Odd L undby, også senere

12 11 SØNDRE LAND - Fallselva SØR-AURDAL Begna VESTRE SLIDRE - VESTRE TOTEN Hunnselva = Reinsvoll - Einavannet VAGA - ØSTRE TOTEN - Heksuselva ØYSTRE SLIDRE - NN NN 32,33,34,42 NN NN NN8m09 NN8m13 NN NN NN NN Fm/PEJ e Fm/PEJ flere kolonier S Fm/PEJ 1 stk Fm/PEJ Fm/PEJ 5 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ 2 stk stk Fm/PEJ Fm/PEJ Fm/PEJ Oppført på Gran kommune hos PEJ Forurensning, regulering Mellom Einafjorden og Skoledammen, Raudfoss. forurensning/graving plukking av skjell tidligere masse muslinger ; stor perle Gmt.oppl.; se PEJ. E.musL. skulle også finnes (Nordsinni), ifølge brev Etna Lo~alitet UTM art i lde status Merknad BUSICERlIl FLESBERG Skjelåa Numedalslågen FLÅ - GOL - HURUM Ugstadelva, fra Sandungen NM 81 NM 34 NM 23,32,33 ONGSBERG N.lågen nedom Hvittingfoss NL 59 RØDSHERAD - Snarumselva NM 46 LIER Glitra NM 63 MODUM - NORr UVDAL - RØY!:", Aroselva NM B2 SIGDAL Skjetåa (se ovafor) Simoa NM 26,35,44,45 RINGERIE Somna NM 68 sokna (Sogna) NM 66, f TU RÅ* S SML tg* LJ* BS* NF* raftutbygging Sterkt utnytta av tilreisende Torgeir Ugstad: obs. tidl,gere av eldre mann Nedom røderen, 2 km nedom kraftst., ved fellesbeite. dypt vann, dykking. Rune Åmold, Noresund Meget liten utbredelse. vannkvalitet A.illingstad i Busk.Blad musling funnet ca 1990 UTM kraftutbygging fra 1988 med oppdemning av Lauvnesvt. vil endre vassfør;nga UTM bestand endra sia ca perlefiske første gang vannkjemi Fra Solevatn ned til Bakkebru. ingen foryngelse Bjørn Mejdell Larsen et al l dyprenne 2.5 km Nf Sommas samløp med Ådalselva (Begna). obs. ca Ivar Gårdhammer, Hatlingbu perle i musling ved Sørgefoss (ikke langt fra Soknas utløp) 1984/85. Li sbeth Jensen stor forekomst ovom brua ved Helerenstranda og under Heierfossen (kart vedlagt). Bjørn Sørum, Hønefoss nedom Ask kapell (vedlagt kart) + ved Sørgefoss() og opp til Sandaker(). ca Nils Fransrud, Hønefoss

13 12 Ådalselva (Begna) Tyrifjorden ØVRE EIER Fiskumelva/-vatnet FiskllT\elva Oørja NM 67,68 NM NM NM SM* EE* JN* S* AH AH a) SØf Verne , b) SØf Hagan , c) NVf langen , d) Heiern ca Steinar Moen, Sokna ved Mikkelsplassen, Heieren mindre , enda mindre 1994.' perlesøk Ellef Ellefsen, Hønefoss Fra Sperillen til Hen, spesielt Varsevja v. Hallingby. ses godt under padling Jan Nygård, Hønefoss Gmt. funn i l-fjorden. B.Espmark. ZMO Vannkjemi 3 ind.(>scm)+1 skall. på 5-6 km. medd Anbjørn Høivik 16 ind.c90cm)+2 skall. musl. bare funnet to steder på elvestrekning Jungerbekken Hoenselva Drammenselva, Stryken Bingselva Bingselva og Spiten ned.del Vestrefosselva (Vestfosselva NM NM NM NM 43 NM NMS AH AH AH AH ind.+noen døde skall funnet på lang strekning Ex. den store vårflommen Himsjø ph 6.6 store forekomster. min. 181T111, f'.'e 21-30mm. tetthet~80-100/mz Bra forekomst enkelte steder. Mye dammusling, ikke elvemusling Lokalitet UTM art ilde Status Merknad VESTFOlD ANDEBU Aul lel va = Merkedamselva og Storetva Hagenvassdraget = Skorgeelva og Svartåa BORRE - HOF - LARDAL Numedalslågen LARVI Numedalslågen NØTTERØY - SANDE Tolvrudelva SANDEFJORD - SVELVI - VALE - IIJARLSBERGII NL 77 Nl 66 NL 57,58, NL 55,56,57,64, /Fm /Fm /Fm /Fm PAS* lh - e e e e /- - f.1915 NM /HAa 1960 ** Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Graving/forurensning Strekn. Larvik-LardaL. Lågen betydelig forurensning f mange m. ved Brufoss, siste obs Per Andreas Selbekk, Heggedal enormt perlefiske. Leif Hvåt (oppl. om e.rnusl. i AuLieLva) (Brubakkvassdr., sideelv til Bremsa) jordbruksavrenning, sur nedbør. Harald Aasheim B. Esmark.j M lokalitet UT" art ~ilde Status Merknad TELEMAR BAMBLE BØ Bolvikelva (Herre) ÅbyeLva (V-BambLe) SøeLva NL 25(35) NL ML 98,NL /HO /HO Fm Forurensning. Håkon Olsen Forurensning, men nå bedre Seljordvatnet-Gvarv (Bø/Sauherad) bestand tidligere fisket på. laks.

14 DRANGEDAL Elva fra Bøvatnet Storelva FYRESDAL - HJARTDAL Heddøla RAGF-~ - VIT. JD- Brøsjøvassdraget Øvre- og Nedre Tokke Heddøla ved Sauland NISSEDAL - NOME Eidselva (Strømmen) Straumen Elva ovom (fra) Lunde NOTODDEN Heddøta (jf. Hjartdal) SAUHERAD Sauarelva BøeLva (Gvarvelva) SIEN - TINN - TOE - VINJE - NL 15 NL 03 (7) NL 03 NL 04 MM 90 NL 0873 NL 07,OS NL 07 AL PH* PH* FL* Fm S /PHM Fm BEL* /PHM Fm+ NL 1nS NL OS, = - e.1975 Bøelva tørrlagt i 1990 (arbeid): ganske mye emusling ved Hogga sluser. se rapport Arne Lande et al. (1996) Bøvatnet-Store Ef tang. 2S år sia cbs. elva fra Jysereid ut i Neslandsvt. ved Langstedalen funnet 5 muslinger ca og 1 ca senere lett men ikke funnet. lav ph, lite fisk,' nå kalka. Paul Haugland, Neslandsvatn Ca. 1 km opp fra Brøsjøvatn. før 1970 fant folk emusling. felemakere brukte dem. senkning av vatn ovom førte masse sand ut i elva, drepte musl. glochidier vanlig på røyrgjeller, sjelden på ørret. Finn Lund, Dranged. Ved Sauland (Hjartdal/Notodden) skal emusling finnes i en del små kulper Medd. Johannes Dons! ca 1926 leppen gård, Løvheim hotell N side av Nome(vt.) Per HeLge Misund. nedom Hogga og jeldal sluser tette bestander. en del store. badeplass ved hengebrua" mellom Øvre-Bø og Vreim. Bjørn E. Løfsgaard, Bø i Tel. nedtappa 1987 pga Hoegga kraftstasjon. mye boreslam påvirka musl. + vt. Ulefoss (dykking). ikke laks Alltid lite avarten. obs. fra 1930> hele Gvarvelva. regulering, tilslamming av botn: landbruk, kloakk TELEMAR: løvenskiold (1784): I Bolvikelva liere og endel PerLe-Muslinger". Wille 1786 (91): "Mya margaritifera l1, PerLe-Muslinger, findes i Eriksteen-Elven uden for Sillejord-Vandet, hvor de s ~ paa Stenene, ikke dybere, naar Elven er. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad AUST-AGDER BIRENES Vassbotnbk., Berse, B.land BYGLAND - BYlE - EVJE OG HORNES - FROLAND Nidelva, Songeelva lselva = vervbekken GJERSTAD Hau(g)elva, Fiane Storelva (Gjerstadvassdr.) M54S M M 7288, NL 0417 NL E/DD e.1975 Fm Fm NNH/OU-M /OU-M Ca 30 store mosl vannkjemi Tomme skjell fins fortsatt (1996). forsurning, regulering Graving/senkning midt på 1980-tallet. E sjekka: ingen synlige skjellrester Melding om levende musl. s Fm sjekka nov etter oppstarta gravearbeid: 7 døde ind. vannkjemi Norveig NYbø Hagane erindret perler Sandåkerhølen, Høstfet bl.a. Ola ULltveit-Moe

15 Gjerstadelva LILLESAND Fjelldalselva RISØR Hammartjernbekken TVEDESTRAND Li lleelv L.elv ved Nes Verk Marendalsbekken M.bekken ved Nes Verk Båslandsbekken Storelva (Vegårvassdr.) S.elva ved Nes Verk Nes jernverk Storelva ved Holt Strengselva, Holt S.elva ved Stornes S.elva ved leiva Vålandsbekken Skjerkholtvassdraget VALLE - VEGÅRSHEI Rauelva ØYESTAD ÅMLI Lilleelv Storelva (Vegårshei) Storelva (Ubergsmoen) Lilleelv Solbergbk.= Alkarbekk = Biebekken fol NL M ca.m M 9097 M H 9198,9298,9299,9399 M H , H HL ML ML ML M M M 8478, A 14 Fm /Fm /JAa O /JAa /JAa Aa O Fm S O GD GD SL /O O f.1975 f.1975 f S åre Apland: perler funnet ca muslinger fra Sandåkerhølen ned mot Prestfossen Dag Matzow oppl E/DD sjekka: noen store individ observert. vannkjemi stabil god ph, men ekstrem tørke Jakob Aall oppl. ristian Olanet se Lilleholt (1994) Ekstrem tørke i Jakob AaLl oppl. vannkjemi se Lilleholt (1994) se Pontoppidan (1753).fra Båslandstj. Fantes rikelig tidlig på 1900-tallet. Jakob Aa tl oppl. ved Nes Verk. masse skjell da kistedammen ble revet i nut Aall bl.a. ved Nes Verk Strekn.Berge-Stornes (Lilleholt /94) : muslinger på alle sandbankene perlefiske på 1920-tallet Elva v Erimetagen O.Jensen. ZMO p.fiske ca 1935 iflg Agderposten 1937 ristian Oland. Agderposten Gunnar Dalen ; se Lilleholt (1994) 1936 Signe Lyngroth. SL/E fant skall 1993 Opp til Lifossen (Lilleholt 1994) Renner ut i Niksjå. musl ovom Langtj. O var med og plukka perler Nordvt.-Storelva Øf. Myra (+ fra Ljøstadvt. Myra - Hauglandsvt årai se Lilleholt (1994) Merkn. til ovenstående tre Lok.: tidligere bra med muslinger. mange perler funnet. vannkjemi E sjekka: et par gamle, døde skjell UfselvB. Nelaug ML7809,7810, HH Hans Hansen (ca ca.1980). sjekka E Pontoppidan (1753) nevner to lokaliteter i linedenes Amt". Agderposten Artikkel om perlefiske i Agderposten 23. januar VEST-AGDER Lok:aLitet UT" art ilde Status Merknad AUDNEDAL Audna FARSUND - FLEEFJORD - RISTIANSAND vernbekken, Otra jos M 04, 05, M AL* M 3S AL* 1950 Forsurnfng. B. Gislefoss mener emusling til 1920 fra Melhusfoss til Øyhusvatn. vannkjemi. DD/E sjekkai e.musling reintrodusert 1991 etter kalkning. Utløp i josbukta (Vågsbygd). på 70- tallet ved riksvegen. forsuret. Storvt. kalka fra Asbjørn Lie/ r.sand 1975 IIferskt" skall funnet i Otra på grensa til Vennesla

16 LYNGDAL bekk til Otra ved Strai() M Bjellebekken, Alefjær M Lygna L 84,85, LitlMn)a L 87, MANDAL Mandalselva MARNARDAL - 50ngåna M Sagbekken (Vasbekken) M Suvassbekken (Vatnebekken) M 1838 Høyåna H SIRDAL - SONGDALEN - Rossetandsbk./Sogndalselva M ÅSERAL - 15 Al* FWS AL* AL* BS FF 55 SS T MV RF I oppdrettsdam (ubekrefta) ca ganske mange i bekkesving nedom Lømsland. Frank W. Sund (Ålefjær, r.sand). sjekka DD/E 1994 ca 1994 ovom der bygdevegen krysser Forsurning omtalt i gammel bygdebok (se SE 1981) se Sigurd Eikeland (1981) Bjørn Slettan Oppta Freddy Finsådal. tidl. kloakk Sigurd SoLAs, Øyslebø: gammelt folk hadde sagt: spesielt v Heddeland badeplassen Sagbekken/Songelva åra: mange døde skjell (tynt skall) fullt av skjell borte ca 1930 samtidig som i Songelva. sagbruk, sur nedbør. perle funnet Hagne Vatne: Suvt.-Skagestadvt. flere v skolehuset til ca.19bo da tørr bekk Ragnar Fidjestøl fant tomme skjell 100 m ovom samløpet med Mandalselva, jf.0yslebøboka av Paul Sveindal 2/112 se SE (1981) VEST-AGDER: Jan Økland opplyser om 21 (mest forhenværende) lokaliteter i fylket. ilder: Helland 1903 (15 lok.), Taranger (1890) (3 lok.), Zool. Museum (1 lo.), brev (2 lok.). Ramus (1715) (115): lider er og et Perle-Fang i Mandals Elv og Sogndals Elv, saavelsom Undals Elv og Lister. 1I Bjørn SLettan (brev 1995): Skjæveslandsbekken (1718). = Høyeåna som renner ut ; Mandalselva ved Skjævesland, Øyslebø. Pontoppidan (1753) nevner tre navngitte lokaliteter samt flere "smaa BekkelI. ROGAlAND lokalitet UTM art ilde Status Merknad BJERREIM Savlandsbekken L /TG =Bekk fra Savlandsvt. (like ved E18, 1 km fra Bjerkreim). bekken kommer fra Berse. store mengder musling tidligere. perlefiske <25 år sia). Torulv Gjedrem = bekk fra Saglandsvt. HL+S samme lok. som foregående vanlig for 30 år sia eg. Tjeltveit tlf Ognaelva L 19, /NE 1945 forsurning/graving. Nils Eikland Steinslandsbekken L INE f.1960 renner ut 1 Ogna 300 m nedom SteinsLand bru. forsøk på perleleting_ siloutslipp BON - EIGERSUND Sauabekken L Sauatjørna-Eikesvt. funn etter vannkjemi = (Sauabekken) Bjerkreimvdr. L UPL L Hen bestand sidebk. til Soksåna (Bjerkreimvdr.) L UPL 1:: 1 levende og 2 døde funnet FORSAND GJESDAL Lerangselva Lerangsbekken (samme LL UPL Bestand = (Øvre) Lerangsåna (sarrrne B Gåsavt.-Lerangsvt. (olabygda). sist ca perlesanking. vannkjemi. åre Brekke, Hinna Forsandåna LL = Feilaktig iflg. UPL Skeiviksbekken LL UPL Fra Erevlksv. bestand/reprod. 17"4<6cm Figgjoelva LL 02, HL+S Egne funn: svært vanlig

17 16 søylandsåna/ffggjo Hadlandsbekken/Figgjo Gjesdalbekken/Figgjo Flassabekken/Figgjo Frafjordelva Dirdalselva HAUGESUND - HJELMELAND - Steinslands/Hjelmelandselva Hetlandsåna/elva HÅ ARMØY LEPP Håelva Tverråna, Nesheim Hauglandselva Sør-Varhaugselva vassheimselva Fuglestadåna Ognaelva Blikshamnbekken Figgjovassdraget Orrevassdraget LL 21 LL 22+ LL 21 Ll 11 LL 42 LL 32 LL 4068 LL L L 00, O l, LL 01() LL 00 L 09 L 19 L 19 L 86 LL l UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL UPL HL+S UPL UPl ØS UPL UPL UPL UPL UPL HL+S alberg/frøylandsb.,orrevdr. LL 11/ UPL Roslandsåna/Orrevdr. Hinnalandstjørna, Norheim Hommersåk, Frøylandsvt. LUND - RANDABERG - SANDNES Figgjo Ims/lutsi vassdraget Storåna Selvikbekken/tjørna, Høle SAUDA - SONDAL - STAVANGER - STRAND - (minst ett vassdrag Strandåna Fjellsåna Svinesbekken SULDAL - Steinsåna/Suldalslågen TJHE Håelva = 7 = '1-1 +/ = O LL UPL LL UPL 1 LL 13 UPL (se ovafor) HL+S LL UPl LL UPL Ll UPL I( HL+S LL UPL -1 LL 2847 LL 3042 LL UPl UPL O UPL (se ovafor) = HL+S Stor bestand/repro.: Sf Figgjo sentr Grudavt.innløp + Bråstein bru + Foss Eikeland (>3cm). 4X<6cm. plukking_ Stangeland og Håland nevnt 1 levende7+ noen døde. plukking. musl. overført til bekken inn i yllingstadvt. v yllingstad Ingen musl. uklart om tidligere best. uklart om tidligere bestand Bare få musl.: 3stk.+2 tomme skjell. mye partikler i vannet 1880-tallet iflg. gml. litteratur. borte nå Utdødd i 1aaO-åra Bestand. kloakk og tilslammfng Bestand. mange døde. tilslamming, ktoakk l t. br. forurensn. loakk/hard beskatning. vannkjemf. se Time koomjne egne funn: svært vanlig bestander /repro. sterk t i l bakegl..,g. landbruksforurensning, plukking/ i kke få per ler CMauland, Risa) ifølge Øyvind Solberg Landbruksforurensning Bestand/(repro) i øvre del. 2%<6cm. landbruksforurensning nedover i elva Ifølge eldre litteratur. ikke funnet Ifølge eldre litt. + 1 eks ingen funnet. forsurning Bestand/repro. 18%<6cm. nyetablert Larvene problem for settefisk i Øksna Bruk. forbig. nedgang på 70-tallet (kloakk), nå økende bestand. vannkjemi. asfaltverk planlagt. egne funn: svært vanlig Li~en bestand. kloakk/landbruk. vannkvalitet. nevnt Roslandsåna. Norheim (Hinnalandstj) liten bestand. eneste lok. i Orrevdr. overgjødsling, nedstamming Trolig utdødd. ikke undersøkt Egne funn: svært vanlig Iflg. gml litteratur; gml. skjell funnet for få år sia. borte nå. I(josavik, Hogstad, Svi land nevnt sist for ca 20 år sia. landbrukspåvirkning, kloakk, ;ndustri trolig utdødd. ikke undersøkt T. Tysse Bra bestand. jordbrukspåvirkning; beskatning Liten bestand, jordbrukspåvirkning Sikker bestand/repro. 37%<6cm. tidligere funnet ca borte nå Utbredt fra Haugland til Fotlandsfossen og fossen tit Undheim. tidl.beskatning. vannkvalitet egne funn: svært vanlig

18 TYSVÆR Svenalielve = Svinalibelclcen VINDAFJORD ÅmSelva LL 08,09 LL 19 le UPL UPL -1 1 Svenal ivatnet-rosselandsvågen. vannkjemi Bestand f utløpet av Storavt. surt bestand. jordbr.forur. tilslamming, noen m flytta høyere opp til Aurdal ROGALAND: Fine (1745) nevner ifølge UPL; 1) Steal og 2) Aaseland Ryfylke, men usikkert hvor disse lok. ligger. UPL nevner også detaljer innen enkeltvassdrag. Fine (1745) nevner perlefiskerier i følgende Lokaliteter: Ogen-, Qvasserns-, Fuglestads-, Narims-, Varhougs-, Biorlands-, Rifse-, Nessems-, Moulands-, Bryne-, Staats-, Norims-, FrøyLands-, Figgen-, Haalands-, Schievelands-, Stangelands-, Gands-, Høylands-, Tioseviig-, Frøylands-, Hogstad- og Hommersands-elvene (på Jæren og i Dalane), samt Fister-, Hielmelands-, Steenslands-, Steene-, Aaselands- og Selvigs-elvene (i Ryfylke). Pontoppidan (1753) nevner tre elver i Stavanger Amt. Lokalitet UTM art i lde Status Merknad HORDAlAND AUST '=: IH BERt.._ ~ - le bekk i Åsane AF BØMLO l(g)reidvassdr. (Oldereid-) M 9020/ HL+S EIDFJORD - ETNE Etneelva lm Fm 7 FIlJAR - FJELL - FUSA Fosså lm TNp GRANVIN - JONDAL - VAM Ljoneselva VINNHERAD - LINDAS - HASFJORDEN - MELAND Mjåtveitselva MODALEN - OODA - OS Oselva OSTERØY Loneelva LM N Fm HL+S / MJ / - =AB LM HL+S LM 07, (4) RM LN /AH +/ bekk v. Fitje-Låstad-leppe LN 01, Fm RADØY - SAMNANGER Skjztåelva (Storelva) LM e.1975 Hopselva Hopselva STORO - SUND - TYSNES - ULLENSVANG - LM LM * ÅT Fm le Arne Fjellheim, usikker oppl. l.j. våle Fra Hatlesteinsvt. i badekulp, også små (2-3 cm), store lengre oppe. Tom, N. Pedersen, Høgskulen i S&F Periodevis tørrlagt pga. oppdrettsanlegg J. Nedkvitne 200m fra sjøen. trolig utsatt etter 1900 (mener ). unger fant musl. ca tidligere utslipp fra jordbruk. vannkjemi. ArVe Dale =A. Brakstad korrigerer ovenstående: Cort Holtermann (på Frekhaug ) satte den ut (ifølge tradisjonen) Egne funn: svært vanlig rapport av Reidun Myking, Os komma Nedre del, 200m, loner/stryk. hard plukking ca 1980, få perler. Atle Hamner Reg : 1 levende og en del døde muslinger f et lite område 5-10 emuslinger obs. (D.D. 1992) A. Tysse ( ): i Samnanger fins flere (3) bekker med navnet USkjel l-il stabil de senere Ar vannkjemi

19 18 ULVI - VASDAL - VOSS - SOGN & FJORDANE lokalitet UTM art ilde Status Merknad ASEVOLL - BALESTRAND - BREMANGER - EID - FJALER - FLORA Nyttingnesvatnet P Fm Oppl. fra Førde: skjell avemusling er funnet på Svanøy av R. Langåker ( ) FØRDE - GAULAR Fotl andsel va 1217 Uviss fortsatt forekomst. silosaft GLOPPEN - HORNINDAL - JØLSTER - LEIANGER - LUSTER - LÆRDAL - NAUSTDAL - SElJE Ervikvatnet, innl.elva P Fm Storelva; uviss fortsatt forekomst. senka HL+S. S. Refvik. SOGNDAL - SOLUND - STRYN - VI - ÅRDAL - MØRE & ROMSDAL Lokal itet UT art ilde Status Merk.nad AURA - AVERØY EIDE Follandselva MQ EF Elv fra Follandsvt. ut i elv fr Vassdalen. silosaft utrydda musllng Eri k Fo l land Einsetelva MQ forekomst avtatt; landbruk Vågsbøelva MQ Forekomst avtatt; landbruk Nåsvassdraget MQ te Forekomst avtatt; landbruk Lyngstadelva MQ te Forekomst avtatt; landbruk FRÆNA Farstadelva MQ Fm/JFF Tidligere stort perlefiske m salg. Jan Finn Farstad Hustadelva MQ 07, Fm+ Senka/kanalisert i GJEMNES - 00* I< stor, tett bestand 1989 (D.D.) HALSA elva Storvt-Lillevt. MQ OS** Storvt.=Setervt.=Rognskogvt. Ola Seter, Betna HAREID Hareidvassdraget = Hareidelva, LQ Tidligere rikeste forekomst på Sunnmøre. kanalisering i 1983: flere hundre-tusener muslinger ble drept Grimstadvatnet LQ te Naturreservat. resten av bestanden lever her og aldholelva LQ te HARAM Hildrevassdraget LQ Fm

20 19 MOLDE Oselva Ma Fm Mange funnet etter storflom ian (Haukebøelva) Ma Fm utsatt 1987 og Arsdalsbekken MQ OS TH* Liten bestand; nedslagsfelt til Skall i elva MC OS** Haukebøelva (Trond Haukebø, Holde) Odd Skatdebø, leive NESSET - NORDDAL - RAUMA - RINDAL Lomunda NO SANDE Vågsetva LO på tallet: svinelort STORDAL - STRANDA - SULA - I( SUNDA L - SURNADAL Liabekken, Settemsdal MC 78/ EL** På garden Settemsli, ca 10 m fra vegen. M Eirik Lande, Trondheim SYYLVEN Aureelva LQ f.1975 (UTM , hele området). forurensning. rotenonbehandling * tetthet: -> 100 stk./m 2 (D.D. 1989) OME* mange døde skjell. elever finner perler. Oddny Marit Eidheim, Aure skule, Sykkylven TINGVOLL storelva, Meisingset Ma Tatt opp store forekomster fra forurensning. demning fjerna (hvilket v.drag gjelder det) ULsetelva, Stral..J1lSnes MC bra forekomst. forurensning DO"" stor bestand og 100 ind./m 2 nedom idrettsplassen. (D.D. 1991) OAB* nedre del: litt fra elvesvingen til skytebanen, så mye til Bakken, Vågen vassverket "tørrlegger". Odd Aril Bugge, Tfngvolt kommune Vågaelva, Torjulvågen MQ liten forekomst. forurensning TUSTNA - I( VANYLVEN lheimselva LP e.1975 Regulering. groe pga. Lite vann. ØRSOG 0RST. GY* S* vannkjemi muslinger stedvis tett (G. Yangen) S: lars Sætrenes: mye muslinger ovom lheim ca siloutslipp>tinkt Solnørvassdraget LQ e.1975 Avtatt sterkt de siste åra. nydyrkning, groe lmdalselva LP I( - f.1975 Amot-Vassenden (Vatnevatnet) tildels kraftig avtaking. fysiske inngrep (fjerning av demning)/slam, nydyrkning og utbygging. vannkjem; LP5397 G\.J* (senkningsplan; G. \.Jangen oppl.) OF perlefiske før krigen. Olav Fostervoll Bondalselva LP GW* Liten forekomst øverst (G. Wangen) Bjørndalselva LP GW* Liten forekomst øverst. tidl;gere mye i elva, men senkning på 1960-tallet 0rstaeLva LP RG** 3-4 km fra utløp (tatt på krok under laksefiske. Rolf Giskeødegård, lrah. OF mange hundre åpna i SØR - TRØNDElAG lokalitet UTM art i lde Status Merknad AGDENES - Storvatnet NR RP** I selve vatnet. Rolf Petersen, Tr.h. BJUGN Teksdalselva NR : kloakk/silo AP** Bård A. Olden iflg. Alf. Petersvik, Bjugn

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Kommune (utløp) Fylke

Kommune (utløp) Fylke Rangering av elver etter fangst av laks siste år, rangert etter antall avlivet laks Omfatter elver med fangst over 200 laks avlivet fisk Kilde: Lakseregisteret / Miljødirektoratet Nr Elv År Kommune (utløp)

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Geografi Tildelt 2012 Norge 696 066 396 Akershus 62 370 000 ASKER 7 016 000 AURSKOG HØLAND 1 923 000 BÆRUM 16 552 000 EIDSVOLL 4 132 000 ENEBAKK 1 511 000

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

E-søknader kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai

E-søknader kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai E- kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai Side Østfold 2 Akershus 3 Oslo.... 4 Hedmark. 5 Oppland.. 6 Buskerud 7 Vestfold.. 8 Telemark 9 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland.. 12 Hordaland. 13 Sogn og

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer