Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS"

Transkript

1 Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS

2 Revisjon Revisjon gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 14-3 Dokumenttittel: Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: FI Dato: Rambøll Norge AS, Lohfert & Lohfert AS, Nosyko AS, PKA Arkitekter AS Mellomila 79, NO-7493 Trondheim, ramboll.no Hjorthøj 12, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, lohfert.net Rådhusgata 17, 0158 Oslo, nosyko.no Brattørgata 5, 7010 Trondheim, pka.no

3 Forord Foreliggende hovedfunksjonsprogram (HFP) er første leveranse i konseptfasen som er en del av tidligfaseplanleggingen av Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya. I tillegg til HFP er det utredet selvstendige programmer for hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP). Disse to programmene er i HFP en lagt inn som trykte vedlegg med en kort beskrivelse av innholdet fra de ovennevnte programmene. I mandatet for konseptfasen vedtok styret i Helse Sør-Øst (HSØ) at det skal utredes et overordnet IKTprogram (O-IKT). Parallelt med utarbeidelsen av HFP er dette arbeidet startet opp. I IKT-programmet skal det utredes hvilke kliniske IKT-løsninger som skal implementeres i sykehusene i Vestre Viken. Dette utredningsarbeidet vil gå videre og fremmes senere i konseptfasen. O-IKT blir utredet i samarbeid mellom HSØ, Sykehuspartner og Vestre Viken. I desember 2015 starter delfunksjonsprogrammeringen (DFP) og skisseprosjekteringsarbeidet (SPR). Arbeidet skal avsluttes med en konseptfaserapport i desember Første planfasen, Utviklingsplanen, der det ble vurdert fremtidig sykehusstruktur for spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken, ble avsluttet i desember Den andre planleggingsfasen, Idéfasen, ble avsluttet i november I Idéfasen er det utredet lokaliseringen av det nye sykehuset og om Kongsberg sykehus og Drammen sykehus skal samlokaliseres i det nye sykehuset. Det ble vedtatt i behandlingen i styrene at Kongsberg sykehus skal drives videre som et selvstendig sykehus, på lik linje som Bærum sykehus og Ringerike sykehus og at det nye sykehuset skal lokaliseres på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune. Idéfaserapporten ble godkjent av styret i Vestre Viken HF 28. april 2014 og i Helse Sør-Øst RHF den 19. juni Mandat for konseptfasen er vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF den 19. juni 2014 og i Vestre Viken HF den 25. august I Helse Sør-Øst RHF sitt styrevedtak om Idéfaserapporten er det angitt 7 punkter som skal utredes i konseptfasen. Noen av punktene er foreløpig utredet i HFP. De resterende punkter blir utredet i delfunksjonsprogrammet (DFP) og i skisseprosjektet (SPR) og vil inngå i konseptfaserapporten. Planleggingsarbeidet er gjennomført i dialog med medvirkningsgrupper med representanter fra alle sykehusene i Vestre Viken HF, inklusiv vernetjeneste og tillitsvalgte. Det vil si at over 150 personer fra sykehusene har kommet med råd og innspill for å utvikle det nye sykehuset i denne fasen. Alle deltakerne har gjort en stor og viktig innsats i medvirkningsarbeidet. Samarbeidet med foretaksledelsen og styringsgruppen for prosjektet har vært konstruktivt og godt gjennom planleggingen av HFP. HFP, med tilhørende utredninger, vil være et godt grunnlag for det videre arbeidet i DFP og SPR, for å realisere visjonen om et fremtidsrettet og robust nytt sykehus. Foreliggende HFP med tilhørende utredninger vil bli justert for eventuelle endringer som fremkommer i DFP eller i SPR. Vedrørende tomteerverv arbeides det videre med dette i konseptfasen. Per dags dato er det ingen endringer i forhold til utredningene som ble gjennomført i idéfasen. Rambøll Norge AS med Lohfert & Lohfert AS, Nosyko AS og PKA Arkitekter AS har vært rådgivere i utarbeidelse av hovedfunksjonsprogrammet. Drammen, den 24. november 2014 Frode Instanes, Prosjektdirektør NVVS

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Rammer for hovedfunksjonsprogrammet Medvirkning Framtidig struktur for NVVS Somatiske sengeområder og poliklinikk Prehospitale tjenester/akutt/operasjon Medisinsk diagnostikk og stråleterapi Pasient- og personaleservice og administrasjon Forskning og undervisning Logistikk Psykisk helse og rus Arealberegning og prosjektkostnader Alternativ 2D uten alderspsykiatri på NVVS 4 2. Bakgrunn og prosess Bakgrunn Mål og rammeforutsetninger Rammeforutsetninger Prosess og brukermedvirkning i konseptfasen Disponering av HFP rapport 7 3. Dagens virksomhet Nåværende overordnede struktur Nåværende struktur ved klinikk Drammen sykehus Ortopedisk avdeling Kirurgisk avdeling Gynekologi/ fødeavdeling Barne- og ungdomsavdeling Øre, nese, hals Medisinsk avdeling Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Andre avdelinger og funksjoner Somatikk sengeområder og poliklinikk Sengeområder Sengepost Intermediærsenger Hotellpost Palliativ sengepost Barn og unge senger Poliklinikk og dagområder Poliklinikk Dagenheter Endoskopiområde Barn og unge Ergoterapi, fysioterapi, logopedi og sosionomtjeneste Fysikalsk medisin og rehabilitering Kartlegging av nærhetsbehov Aktivitets- og kapasitetsanalyse Arealberegning Prehospitale tjenester/akutt/operasjon Overordnet struktur for funksjoner for PHT/Akutt/Operasjon Intensiv 29

6 5.1.2 Intermediærsenger Pacemakerstue PCI-lab ECT Føde/barsel Operasjon og oppvåkning Sterilsentral Akuttmottak Ambulansetjeneste/prehospitale tjenester Beredskap Nærhetsbehov Aktivitets- og kapasitetsanalyse Arealberegning Medisinsk diagnostikk og stråleterapi Overordnet struktur for Medisinsk diagnostikk og stråleterapi Nukleærmedisin Radiologi Brystdiagnostisk senter (BDS) Stråleterapi Dimensjonering radiologi og stråleterapi Blodbank Laboratoriemedisin Medisinsk mikrobiologi Medisinsk biokjemi Patologi - nåværende og framtidig struktur Dimensjonering laboratoriemedisin Kartlegging av nærhetsbehov Arealberegning Pasient- og personalservice og administrasjon Overordnet struktur for pasient- og personalservice og administrasjon Lærings- og mestringssenter Brukerutvalg Kulturvirksomhet Næringsvirksomhet Kantine/Kafe (personale, pasient og pårørende) Overnatting for pårørende Pasientinformasjon inkl. bibliotek Prestetjeneste Sanitærrom Skole og barnehage Rekreasjon Konsept for kontor-, møte og konferansefunksjoner Administrative kontorfunksjoner Kliniske kontorfunksjoner Konsept for utforming av framtidens kontorområder Konsept for utforming av møte- og konferansefasiliteter IKT-drift Journalarkiv Sikkerhetstjeneste Bedriftshelsetjeneste (BHT) Garderobe Overnatting for personell Rekreasjon for personell 82

7 Sanitærrom Kartlegging av nærhetsbehov Kapasitetsanalyse Arealberegning Undervisning og forskning Overordnet struktur for funksjoner for undervisning og forskning Forskning Medisinsk bibliotek og møterom Simuleringsenhet Undervisning Kartlegging av nærhetsbehov Arealberegning Logistikk Overordnet struktur for funksjoner for Logistikk Apotek Behandlingshjelpemidler (BHM) Medisinteknisk seksjon Avfallshåndtering FDVU Renhold Sengehåndtering Sentralkjøkken Varemottak Transport og portør Tøyhåndtering Kartlegging av nærhetsbehov Arealberegning Psykisk helse og rus Nåværende overordnede struktur og framtidig struktur Barnesengeområde Dagområde Familieenhet/Seksjon for utviklingshemmede Sengeområder voksenpsykiatri Sikring Skjerming ECT Akuttmottak Ergo- og Fysioterapi Familieterapi Kliniske støttefunksjoner Poliklinikk Kartlegging av nærhetsbehov Aktivitets- og kapasitetsanalyse Arealberegning Samlet arealbehov Arealstandarder for NVVS Samlet arealbehov for NVVS Alternativ uten alderspsykiatri på NVVS Forskjell i areal mellom Idéfaserapport og Hovedfunksjonsprogram 144

8 Vedlegg 1 Medlemmer av medvirkningsgruppene Vedlegg 2 HPU og OTP Vedlegg 3 Overordnede føringer aktivitet og kapasitetsbehov

9 1. Sammendrag 1.1 Rammer for hovedfunksjonsprogrammet 2014 Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nytt Vestre Viken Sykehus er utarbeidet i perioden juni-november I konseptfasen, , skal følgende tre alternativer utredes: Alternativ 2A: Somatisk sykehus samlokaliser med all sykehus psykiatri i Vestre Viken Alternativ 2D: Som 2A, men alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus 0-alternativet: Beholde alle sykehusene i Vestre Viken. Modernisere og utvikle disse slik at de har kapasitet og kvalitet for fremtidig sykehusbehandling I utarbeidelsen av dette programmet er alternativ 2A, samlokalisering av somatikk og psykiatri, lagt til grunn. Betydningen for arealbehov og investeringsbehov for prosjektet NVVS uten alderspsykiatri (alternativ 2D) er vurdert, men det gjenstår å utrede areal- og investeringsbehov til nybygg av alderspsykiatri i Bærum for at alternativ 2A og 2D skal kunne sammenlignes. Videre er det på nåværende tidspunkt ikke vurdert areal- og investeringsbehov for utbygning på eksisterende lokasjon (alternativ 0). En samlet vurdering av de tre alternativer gjennomføres senere i konseptfasen, etter delfunksjonsprogrammet og skisseprosjektet. Planleggingshorisonten i Konseptfasen er økt i forhold til tidligere utredninger (Utviklingsplanen og Idefasen) fra 2025 til Medvirkning Utarbeidelsen av HFP bygger på innspill og arbeid fra 7 medvirkningsgrupper, samt 1 tverrgående gruppe. Gruppene har vært bredt sammensatt av medarbeidere i alle deler av organisasjonen, både med og uten lederansvar. Det har vært gjennomført et felles kick-off og 3 formelle møter i hver gruppe. Ut over dette har hver medvirkningsgruppe arrangert og gjennomført egne interne arbeidsmøter. Det har vært tett samarbeid mellom medvirkningsgruppene for hovedprogrammene og de to tekniske programmene hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP). Avklaringer det har vært viktig å diskutere underveis har løpende vært lagt frem for foretaksledelsen og videre diskutert i styringsgruppen. 1.3 Framtidig struktur for NVVS Somatiske sengeområder og poliklinikk Somatiske sengeposter anbefales etablert som en-sengsrom med eget bad. Det anbefales videre at sengerom organiseres i sengegrupper/tun med 10 senger i hver gruppe, med tilhørende arbeidsstasjoner for personalet. Tunene kan igjen organiseres i fløyer med for eksempel totalt 30 senger. Av hensyn til fremtidig fleksibilitet, anbefaler HFP at sengepostene organiseres så likt som mulig, men at det samtidig tas hensyn til de enkelte fagspesialitetenes behov. I hvert sengeområde foreslås det derfor et fleksibelt areal tilpasset det enkelte fagområde, eksempelvis rom for intermediærsenger, integrert dagfunksjon eller undersøkelse. Poliklinikk foreslås etablert mest mulig samlet og på nivå med sykehusets hovedinngang(er). Videre foreslås det at poliklinikk organiseres i enheter, av for eksempel ca. 20 rom, oppdelt i et antall standard undersøkelsesrom, spesialrom og tilhørende støtterom. Enheten etableres med felles resepsjon, som kan brukes av flere fagområder, hvor standard undersøkelsesrom legges nær resepsjon. De ulike fagområdene, med sine sub-spesialiteter, kan eventuelt ha egen resepsjon. Sentral fysio- og ergoterapi foreslås tilknyttet et poliklinisk senter. 1 av 144

10 Barne- og ungdomsavdelingen har ansvar for alle barn opp til 18 år og disse skal så langt det er mulig, undersøkes og behandles i barne- og ungdomsavdelingen. Diagnostikk og behandling, spesielt innen kirurgi, vil i hovedsak utføres i samme område/areal som for voksne Prehospitale tjenester/akutt/operasjon Intensivsenger foreslås samlet i ett område, i tilknytning til operasjon, akuttmottak og medisinske avdelinger. HFP foreslår videre at disse etableres i tre enheter á 8 senger, totalt 24 senger, med 16 intensiv behandlingsplasser og 8 intensiv/intermediære plasser. Ved ytterligere behov for intermediærsenger anbefales desentraliserte intermediærsenger ved enkelte sengeposter der dette er et spesielt behov, eksempelvis lunge, barn, nevrologi og infeksjon. I tilknytning til intensivenheten er anbefalingen at det også etablereres en operasjonsstue for innlegging av pacemakere. I fremtiden forventes det at flere kirurgiske inngrep, som i dag gjennomføres ved døgnbehandling, vil skje dagkirurgisk. For å sikre et fremtidsrettet og fleksibelt operasjonsområde anbefales det derfor at sentraloperasjon ligger i umiddelbar nærhet til dagkirurgi. Videre bør operasjonsstuene, så langt det er mulig, være identiske i størrelse og innhold for å sikre en framtidig fleksibilitet. Sectiostue bør inngå i sentraloperasjon og det forutsettes umiddelbar nærhet til fødestuer/barselsenhet. Det anbefales felles pre/postoperativenhet for sentraloperasjon og dagkirurgi og at det i umiddelbar nærhet etableres et rom til ECT-behandling. HFP anbefaler ett felles akuttmottak for alle somatiske pasienter, både medisinske, kirurgiske- og barnepasienter, og akutte psykiatriske pasienter. Avklarte psykiatriske pasienter bør overføres til Psykiatrisk avdeling raskest mulig. Felles akuttmottak bør omfatte barn og ungdom i eget "barnespor", men barn med psykisk lidelse skal raskest mulig overføres til BUPA. Av driftsmessige årsaker vil det være en fordel at de bildediagnostiske modaliteter samles i èn etasje og har en sentral plassering i forhold til fremtidig akuttmottak. Observasjonssenger foreslås oppdelt i 3 x 8 senger for voksne og 8 for barn og ungdom Medisinsk diagnostikk og stråleterapi I fremtiden vil PET-CT og PET-MR ta over for tradisjonell nukleærmedisin. Disse foreslås derfor etablert på NVVS som nye funksjoner og det antas at areal- og personalbehovet på dette området, sammen med ultralyd og intervensjon, vil øke. Brystdiagnostisk senter bør planlegges integrert og samlokalisert med mammaendokrinkirurgisk og radiologisk aktivitet. I henhold til vedtatt strategiplan for Vestre Viken, Strategi 2025, bør det etableres et tilbud om stråleterapi i Vestre Viken. Basert på estimat i redegjørelse fra Helse Sør-Øst tilrådes det at det planlegges med en enhet med 4 lineærakseleratorer, samt modaliteter til CT og MR. Innen laboratoriemedisin bør det planlegges med en felles analysehall til biokjemi analyser, allergi analyser og store deler av infeksjonsserologien. Videre bør det planlegges med felles prøvemottak til MIK, AIT og AMB, men eget prøvemottak for patologi. Samtidig som det i fremtiden fortsatt vil være tapping av blod på alle sykehus, foreslår HFP at det bør utredes om blodproduksjon kan og bør sentraliseres og automatiseres for hele helseforetaket i nytt sykehus. Det anbefales også å etablere en bestrålingsenhet tilknyttet blodbanken. Utover dette er det ønskelig å samle alle immunologiske undersøkelser i hele opptaksområdet ved nytt sykehus i Drammen Pasient- og personaleservice og administrasjon I hovedvestibyle planlegges kantine/kafé og annen næringsvirksomhet. Kantine/kafé skal betjene ansatte, pårørende og pasienter (somatikk og psykiatri). Videre bør det etableres ubemannede kaféområder desentralt. Sentralt ved hovedinngangen bør også pasientinformasjon, prestetjeneste og lærings- og mestringssenter etableres i romslige og tilrettelagte lokaler. 2 av 144

11 Klinisk fagmiljø bør være samlet i nærhet av klinisk virksomhet, men klinisk personells behov for kontorarbeidsplass bør vurderes i forhold til hvilken funksjon som ivaretas. Seksjonsoverleger, avdelingssykepleier og fagutviklere bør ha fast kontorarbeidsplass, men stillingskategorier som ikke har behov for fast kontorplass må ha tilgang til felles arbeidsareal i form av arbeidsstasjon, møterom, stillerom m.m. i funksjonsområdet. Det bør planlegges å etablere personlige garderobeskap til alle ansatte med garderobebehov. Garderober bør ligge sentralt for samtlige avdelinger/enheter i det nye sykehuset, samtidig som det ikke bør ta av pasientrelatert plass. Administrative kontorarbeidsplasser for sentral stab i helseforetaket bør samlokaliseres med nytt sykehus, gjerne i eget bygg i umiddelbar nærhet til eller i forlengelse av sykehuset. Journalarkivet forutsettes digitalisert og det er derfor ikke behov for å planlegge sentralt dokumentarkiv Forskning og undervisning Forskningen på NVVS bør fortsatt være klinikknær med desentraliserte fasiliteter for forskning på de enkelte avdelinger. For å styrke forskningsmiljøene anbefales i tillegg samlokalisering av forskning for flere av klinikkene. Denne bør omfatte medisinsk bibliotek, forskningsmodul og innovasjonslaboratorium. Videre anbefales at de sentrale forskningsarealer etableres med biobank, forskningsmoduler, samt forskningssamtalerom/undersøkelsesrom og mindre forskningslab (prøveprep.). På nytt sykehus bør det etableres både sentrale og desentrale møte-/undervisningsrom. Sentrale møte- /undervisningsrom bør omfatte et stort og et lite auditorium, samt møterom og rom til undervisning med IKT løsninger og videoutstyr. Det bør videre etableres en simuleringsenhet med rom til debrifing etter simulering. Nærhet til øvrige opplærings- og møterom er nødvendig for å gi ønsket fleksibilitet Logistikk Helse Sør-Østs eksterne forsyningssenter skal benyttes og det nye sykehuset bør derfor bygges uten sentrallager. Det overordnede prinsipp bør dermed være ett sentralt varemottak for hele sykehuset. Avhengig av bygningsutforming kan det eventuelt bli behov for egne varemottak for apotek og kjøkken. Det bør legges opp til sentral utpakking av varer slik at minst mulig emballasje fraktes ut til avdelingene. Apotek bør ha skjermet område for lagring av legemidler. Videre bør det planlegges med lukket legemiddelsløyfe med enten identifiserbar endose eller pasientbundet endose (PBE). For intern transport av varer, anbefales at det nye sykehuset bygges med automatiserte transportsystemer med AGV (automatisk gående vogner), rørpost, avfallssug og tøynedkast/tøysug. Avfall bør kildesorteres og størst mulig andel av avfall transporteres med avfallssug. Rene tekstiler bør komme ferdigpakket fra eksternt vaskeri og transporteres ut med AGV for utlevering ved hjelp av elektronisk tøyutlevering/- tøyautomat. Det bør etableres et sentralt produksjonskjøkken for å gi et bedre og mer fleksibelt mattilbud til pasientene. Det bør videre planlegges å bygge sengesentral med 2 vaskemaskiner hvor sengene rengjøres ved behov Psykisk helse og rus Forutsetningen for det NVVS som nå er utredet, er samlokalisering av somatikk og psykiatri. Dagens sykehuspsykiatri dreier seg i stor grad om utredning og behandling av komplekse, heterogene og ofte alvorlige tilstander som krever samtidig kompetanse og behandling fra både psykiatri, rus og somatikk. 3 av 144

12 Det anbefales å prioritere samorganisering av BUPA med voksenpsykiatrien, men samtidig sikre at BUPA ligger i nærheten av Barne- og ungdomsavdelingen for å utnytte fasiliteter som er spesialinnredet til barn og deres familier. BUPA planlegges med totalt 18 senger, inkludert en sikkerhetsseng for ungdom. I tillegg anbefales to senger i Barne- og ungdomsavdelingen for alvorlig syke anoreksibarn. Sengeavdelingene anbefales å ha to familieleiligheter knyttet til seg. I voksenpsykiatrien anbefales enheter med 12 senger. Det planlegges med 3 skjermingsplasser pr. 12 senger. Det etableres enkelte poliklinikker på NVVS, og eget rom for ECT etableres nært knyttet til postoperativ oppvåkning. 1.4 Arealberegning og prosjektkostnader Arealberegningen baseres på arealstandarder, jf. kapittelet om Arealbehov og investeringsbehov. Nettoarealer omfatter støttefunksjoner (toalett, depot osv.), men ikke teknikk og forbindelsesarealer (trapper, ganger). Figur 1: Samlet arealbehov og investeringsbehov for NVVS Nyt Vestre Viken Sykehus Arealbehov, m² netto Investeringsbehov Somatikk Psykiatri I alt Akuttmottak, prehospitale tjenester Sengeområder Operasjon, føde Poliklinikk/dagbehandling Psykisk helse og rus Medisinsk service Ikke medisinsk service Pasient- og personaleservice og admin Forskning og undervisning I alt, m² netto Brutto/netto - faktor 2,1 1,8 I alt, m² brutto Gjennomsnittlig m² pris (inkl. utstyr), kr. (1) Investeringsbehov, mio. kr (1) oktober 2014 L&L AS 1384_06.21.U21.JK Beregnet brutto areal og tilhørende investeringsbehov er henholdsvis m² og NOK 10.2 milliarder. Dette omfatter ikke tomtekostnader og IKT-kostnader ut over faste installasjoner, men inkluderer medisinskteknisk utstyr og senter for stråleterapi. Inkludert tomtekostnader vil det totale investeringsbehovet være i overkant av 11 milliarder. Når det tas hensyn til prisstigning på 4,5 % (byggekostnadsindeks) fra Idefaserapporten, er det beregnede investeringsbehovet på tilsvarende nivå som angitt i Idefasen (10,5 milliarder inkludert tomtekostnader). Det er estimert at det vil være et behov for ca parkeringsplasser til det nye sykehuset. Utgangspunkt er at alle parkeringsplassene er lagt som flateparkering på fremtidig utbyggingsområder. Ved krav om parkeringshus, tilsvarende ca parkeringsplasser, vil dette medføre en ytterligere investering tilsvarende ca. MNOK Alternativ 2D uten alderspsykiatri på NVVS I Idéfaserapporten ble flere alternativer vurdert, blant annet muligheten for å samle alderspsykiatrien i Bærum i stedet for på NVVS. Det er beregnet at dette vil medføre et redusert arealbehov ved nytt sykehus på m² brutto. Imidlertid innebærer 2D-alternativet behov for investeringer ved Bærum sykehus som foreløpig ikke er beregnet. 4 av 144

13 2. Bakgrunn og prosess 2.1 Bakgrunn Konseptfasen er en videreføring av planarbeidet for Nytt Vestre Viken Sykehus. Vestre Viken HF Utviklingsplan og Vestre Viken HF Idéfaserapport er to sentrale plandokumenter som er grunnlag for utarbeidelsen av hovedfunksjonsprogrammet for Nytt Vestre Viken Sykehus. Utviklingsplanen fra 5. desember 2012, beskriver framtidig strukturer for spesialisthelsetjeneste i hele helseforetaket. Hovedkonklusjonene i utviklingsplanen er at Drammen og Kongsberg sykehus samlokaliseres. Bærum og Ringerike sykehus opprettholdes som lokalsykehus og at 0-alternativet videreføres i idefasen. Utviklingsplanen er behandlet i styret Helse Sør-Øst RHF den 12. september Idefaserapporten, 20. november 2013, beskriver dimensjoneringsgrunnlaget for et nytt sykehus, vurderer struktur for sykehuspsykiatrien, utreder samlokaliseringen og tomt for det nye sykehuset. Idefaserapporten er behandlet i Helse Sør-Øst RHF den 19. juni 2014 og styret godkjente at Vestre Viken HF viderefører planene for Nytt Vestre Viken Sykehus (NVVS) lokalisert i Drammen inn i en konseptfase. Styret besluttet også at Kongsberg skal bestå og ikke samlokaliseres med Drammen Sykehus i NVVS. 2.2 Mål og rammeforutsetninger Målene for prosjektet ble formulert i arbeidet med idefasen og er videreført i arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet slik: Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et behandlingsmessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet samlet sett. Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for valg av riktig konsept for løsning av nybygget for å oppnå dette. Hovedfunksjonsprogrammet er et sentralt dokument i denne sammenhengen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som fremkommer som følge av Helse Sør-Øst RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordelinger i NVVS blir ivaretatt i dette perspektivet. Effektmålene er knyttet til at Vestre Viken HF i perspektivet mot 2030 skal kunne betjene befolkningen med et moderne spesialisthelsetjenestetilbud, og i tillegg hvilke samfunnsøkonomiske gevinster dette vil gi. Effektmålene realiseres først når ny bygningsmasse er tatt i bruk. Resultatmål for arbeidet i denne fasen er at hovedfunksjonsprogrammet skal bidra til at endelig konseptfaserapport blir et godt beslutningsgrunnlag slik at styrene for Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF kan ta stilling til videreføring av prosjektet. Visjon og målsettinger for det ferdig Nytt Vestre Viken Sykehus er blant annet at det skal: Sikre kvalitet i helsetjenestene på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt Være et attraktivt sykehus med god tilgjengelighet for pasienter, pårørende og ansatte Ha gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling Være kostnadseffektivt (drift) på nivå med de beste i landet Det er også en oppgave for prosjektet å sikre utviklingen av et nytt sykehus med blant annet: Høy faglig kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlige pasientforløp Fremtidsrettet virksomhet Fleksible løsninger Høy driftseffektivitet 5 av 144

14 2.2.1 Rammeforutsetninger Noen av forutsetningene som har ligget til grunn for arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet er: Kongsberg sykehus skal videreføres med de funksjoner som finnes der i dag Planhorisont 2030 skal legges til grunn Somatikk og psykiatri skal samlokaliseres med gode funksjonelle forbindelser Byggene skal ha mest mulig standardløsninger Det skal legges vekt på gode funksjonelle løsninger i rommene, i avdelingene og mellom avdelinger som samarbeider, slik at det oppnås optimale pasientforløp og arbeidsprosesser i hele sykehuset Sykehuset skal være et driftseffektivt sykehus med robuste og fremtidsrettede løsninger Idefaserapporten la til grunn befolkning og befolkningsvekst i perioden 2011 til I Hovedfunksjonsprogrammet er dette endret til perioden 2013 til Til tross for noe lavere estimat fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for fremtidig befolkningsvekst innen opptaksområdet, utgjør denne endringen et økt pasientgrunnlag for aktivitets og kapasitetsanalysene på innbyggere, tilsvarende ca. 3 % økning. Ved framskriving av befolkningsutvikling er det lagt til grunn midlere vekst, MMMM, iht. SBB modell for befolkningsframskriving. Angitte befolkningsvekst er ca. 0,2 % over øvrig befolkningsvekst i Norge totalt sett. Det er videre verdt å merke seg at befolkningsveksten for aldersgruppen år er over det dobbelte av den øvrige befolkningen. Dette er det tatt hensyn til i framskriving av fremtidig aktivitet og kapasitet. Figur 2: Befolkningsframskriving i Vestre Viken Befolkningsframskrivning Vestre Viken HF Snitt endr. Middels nasjonal vekst (MMMM) Totalt 0-17 år % år % år % år % år % 90 år og eldre % Totalt % I arbeidet med programmering og skisseprosjektering skal det fokuseres på gjenbruk av gode løsninger fra tidligere gjennomførte sykehusprosjekter nasjonalt/internasjonalt. Ved avsluttet konseptfase skal det foreligge et funksjonsprogram samt et skisseprosjekt som understøtter et byggeprosjekt som kan gjennomføres innenfor helseforetakets økonomiske bæreevne. 2.3 Prosess og brukermedvirkning i konseptfasen Hovedfunksjonsprogram (HFP) er en av hovedleveransene i konseptfasen. Hovedfunksjonsprogrammet er et overordnet programdokument som viser framtidig funksjoner, aktivitet, kapasitet og driftsmodell. Programmet inneholder også en beregning av netto og brutto arealbehov. Parallelt med utviklingen av hovedfunksjonsprogrammet utarbeides et hovedprogram for utstyr (HPU), et overordnet teknisk program (OTP) og et overordnet IKT program (O-IKT). Dette er selvstendige leveranser på samme nivå som hovedfunksjonsprogrammet, og oppsummering av programmene inngår i den samlede konseptrapporten. Det har vært 7 medvirkningsgrupper samt 1 tverrgående medvirkningsgruppe til utarbeidelsen av hovedfunksjonsprogram for Nytt Vestre Viken Sykehus. Medvirkningsgruppene har i perioden august til oktober 2014 hatt 1 felles kick-off-møte og 3 møter i hver gruppe. 6 av 144

15 Medvirkningsgrupper: 1. Somatikk sengeområder og poliklinikk 2. Psykisk helse og rus 3. PHT/Akutt/Operasjon 4. Medisinsk diagnostikk og stråleterapi 5. Logistikk 6. Pasient- og personaleservice og administrasjon 7. Undervisning og forskning Deltagernes rolle har vært å bidra til anbefalinger innenfor de funksjonsområder de har ansvar for. Oversikt over medvirkningsgruppene og deres medlemmer finnes i vedlegg Disponering av HFP rapport Hovedfunksjonsprogrammet HFP beskriver i kapittel 3 nåværende struktur for Drammen sykehus og psykisk helse og rus. I kapittel 4-10 gjennomgås delfunksjonene: Kapittel 4: Somatikk sengeområder og poliklinikk Kapittel 5: PHT/Akutt/Operasjon Kapittel 6: Medisinsk diagnostikk og stråleterapi Kapittel 7: Pasient- og personaleservice og administrasjon Kapittel 8: Undervisning og forskning Kapittel 9: Logistikk Kapittel 10: Psykisk helse og rus Kapitlene 4-10 er oppbygget likt, idet de innledes med en beskrivelse av nåværende og framtidig struktur med framtidig driftsmodell for delfunksjonen, deretter en kartlegging av nærhetsbehov, en aktivitets- og kapasitetsanalyse og endelig en arealberegning. Kapittel 11 inneholder en samlet oversikt over arealbehov og investeringsbehov. 7 av 144

16 Andre Med. service Undersøkelse og behandling Sengeområde VV HF - NYTT VESTRE VIKEN SYKEHUS 3. Dagens virksomhet 3.1 Nåværende overordnede struktur Nedenfor er illustrert et strukturdiagram for nåværende struktur for Drammen sykehus og Klinikk for psykisk helse og rus, figur 3. Hver boks illustrerer en delfunksjon, som er en spesifikk funksjon (for eksempel barnesenger) som inngår i en hovedfunksjon (sengeområder). Strukturdiagrammet er oppbygget etter gjeldende klassifikasjonssystem 1. Figur 3: Nåværende struktur 2014 Nåværende Struktur for Drammen sykehus og Klinikk for psykisk helse og rus Drammen sykehus Klinikk for psykisk helse og rus (u. DPS) IS-1965 som. Ortopedi/ Akuttmottakk Kirurgisk avdeling* Gynekol., fødselshjelp Barneavdeling Øre, nese, halsavdeling Medisinsk avdeling** Nevrologi, revmatol., rehabil. Barne-/ ungdoms. (BUPA) Avd. f. rus og avhen. (ARA) Psykiatrisk avdeling Blakstad Psykiatrisk avdeling Lier IS-1965 psyk. 1A.01 Barnesenger Sengepost 1B.01 1A.02 Interm. enh. 1A.03 1A.03 Dagenhet Dagenhet Dagenhet Dialyse Dagenhet 1A.04 Føde/barsel Med. intensiv 1A.06 Intensiv 1A.08 Nyfødtintens. 1A.07/12 Slagenhet ECT ECT 1A.09 Sengepost Post K1-K2 Sengepost Post K3 Post M1-M3 Sengepost Sengepost Sengepost Sengepost Utvikl.hem. 1A.09 Hotellpost Rehabiliter. Rehabiliter. 1A.10 Obspost Obspost Obspost Obspost Sikring Sikring 1B.03 1B.04 1B.05 1B.06 Akuttpol. (ort.) 2A.01 Akuttmottakk Barnemottakk 2A.03 Fysio-/ergoterapi/logopeditjeneste/sosionomtjeneste 2A.04 Gastrolab. Habilit.sent. Kl.Nevr.fys.lab Ungd. Ø-hjelp Akuttsek.A-C Mottakseksj. Akuttsek.I-II 2B.01 2B.02 Fam.team 2B.03 2A.04 Pacemaker Fysikl. reha. 2A.05 Kl.ernær.fys 2A.07 Oppvåkning ØNH-oppv. 2A.09 Sentraloperasjon inkl. sterilenhet 2A.09 2A.09 Øyeoperasj. Dagkirurgisk enhet OP/dagkir. OP/dagkir. 2A.10 2A.10 2A.08 Anestesi, smertepoliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Med.pol.senter Poliklinikk Nukleærmedisin Poliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Utvikl.hem. 2B.05 2A.11 Radiologi Brystdiagn. Interv.lab Apotek 3.03 Blodbank 3.04 Laboratoriumsmedisin (mikrobiol., biokjemi, patologi) 3.05 Ambulansetjeneste 4.xx Ikke-medisinsk service (beh.hjelpemidler, med. teknik, matforsyning mv.) Ikke-med. s. Ikke-med. s. Ikke-med. s. Ikke-med. s. 5.xx Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor 6.xx Personaleservice (garderober, kantine mv.) Pers.serv. Pers.serv. Pers.serv. Pers.serv. 7.xx Pasientservice (lærings- og mestringssenter, prestetjeneste mv.) Pat.serv. Pat.serv. Pat.serv. Pat.serv. 8.xx Undervisning, forskning (inkl. bibliotek) Forskning og Undervisning (FoU-avdelingen) Avd. anestesi, intensiv, operasjon * Kirurgi 1-2: Gastrokirurgisk seksjon, Karkirugisk seksjon, Urologisk seksjon, Klinikk for med. diagnostikk, seksjon Drammen Mamma-/endokrinkirurgisk seksjon, Kreftsykdommer, Øyesykdommer Gynekologi ** Medisin 1: Hjertesykdommer og Fordøyelsessykdommer Medisin 2: Lungesykdommer og Geriatri Medisin 3: Blodsykd., Infeksjon og Nyresykd./Endokrinologi L&L AS 1384_01.1.DK 1 Klassifikasjonssystem for helsebygg. Versjon 3.0 desember IS-1965 Veileder. 8 av 144

17 Undersøkelse Sengeområde VV HF - NYTT VESTRE VIKEN SYKEHUS 3.2 Nåværende struktur ved klinikk Drammen sykehus Nedenfor er illustrert et strukturdiagram for nåværende struktur med røde bokser for somatikk, figur 4. Figur 4: Nåværende struktur 2014 for somatikk Drammen sykehus Ortopedi/ Akuttmottak Kirurgisk avdeling Gynekol., fødselshjelp Barneavdeling Øre, nese, halsavdeling Medisinsk avdeling Nevrologi, revmatol., rehabil. Kir. Øye Onko Barnesenger Interm. enh. Dagenhet Dagenhet Dagenhet Dagenhet Dialyse Intensiv Med. intensiv Nyfødtint. Slagenhet Sengepost Post K1-K2 Sengepost Post K3 Post M1-M3 Sengepost Hotellpost Obspost Obspost Obspost Obspost Akuttpol. (ort.) Akuttmottakk Barnemott. Fysio-/ergoterapi/logopeditjeneste/sosionomtjeneste Habilit.sent. Gastrolab. Kl.Neu.fys.lab. Kl. ernær.fys Fysikal. reha. Poliklinikk Poliklinikk inkl. Paliativ Poliklinikk Poliklinikk Poliklinikk Med.pol.senter Poliklinikk L&L AS 1384_05.1.TB Ortopedisk avdeling Ortopedi og akuttmottak er i dag organisert i en avdeling. Akuttmottak beskrives i kapittel om PHT, Akutt, Operasjon. Avdelingen har et spesialisert tilbud innen de ortopediske fagfeltene protesekirurgi, rygg-kirurgi, skadekirurgi, håndkirurgi, dagkirurgi (inklusive kikkhullskirurgi). Avdelingen består av følgende seksjoner: Ortopedisk sengepost Ortopedisk poliklinikk Ortopedisk akuttpoliklinikk på dagtid (8-15) og dagkirurgisk enhet Akuttmottak Merkantil tjeneste ortopedi Merkantil tjeneste akuttmottak Ortopedi har både planlagt behandling og øyeblikkelig-hjelp-virksomhet. Avdelingens merkantile tjeneste har ansvar for å kalle pasienter inn til behandling. 9 av 144

18 Innenfor ortopedi råder avdelingen over en sengepost samt senger på observasjonspost. I tillegg driver avdelingen en ortopedisk akuttpoliklinikk (på dagtid 8-15), en ortopedisk poliklinikk og en dagkirurgisk seksjon Kirurgisk avdeling Kirurgisk avdeling omfatter i dag fagområdene kirurgi, onkologi, palliasjon og øye Kirurgi Legene i kirurgisk avdeling dekker generellkirurgisk kompetanse, samt 4 grenspesialiteter (gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, urologi og mamma-endokrinkirurgi). Avdelingen har 25 overlegestillinger, 13 LIS (leger i spesialisering) og 13 turnusleger. Grenspesialitetene har egne godkjente utdanningsløp med definerte nasjonale fagkrav, samt en statlig godkjenningsordning. Avdelingen er godkjent som gruppe I avdeling innen generell kirurgi og gruppe II innen subspesialitetene Onkologi Onkologisk poliklinikk dekker onkologiske tjenester, inkludert medisinsk onkologi, for ca innbyggere i Buskerud. Seksjonen har 4 overleger, 1 LIS (gruppe II avd), 8 sykepleiere og 2 sekretærer Palliativ Palliativ enhet organiserer 3 palliative sykepleiere, samt 2 leger i deltid som inngår i et tverrfaglig palliativt team med sosionom, prest mv. Enheten har egen poliklinikk. Den har arbeidsoppgaver innen hele sykehuset for inneliggende pasienter, samt at det ytes service til pasienter som bor hjemme Øye Øyeseksjonen har områdefunksjon for Vestre Viken og dekker dagkirurgiske og polikliniske funksjoner innen øyefaget. Seksjonen består av 14 leger (hvorav 3 LIS, gruppe II avd.) og 7,5 årsverk for ulikt hjelpepersonell (optiker, ortoptist, oftalmologassistent og fototekniker). I tillegg 9 heltidsstillinger i kontortjeneste og 11 heltidsstillinger på operasjonsavdelingen. De nåværende tre sengeposter K1-K3 har flere typer kirurgiske pasienter, for eksempel er det på K3 både øye, ØNH og urologiske pasienter. Alle kirurgiske fag, bortsett fra gastrokirurgi, deler sengepost med andre fagfelt. De gynekologiske pasienter ligger også på kirurgisk sengepost, K2. I tillegg ligger barn med kirurgiske lidelser på Barne- og ungdomsavdelingens sengeområde. Ulike seksjoner har ulike oppsett hva angår nærhet mellom dagområde, poliklinikk og sengeområder. Nærhet fra sengeområder til endoskopi og poliklinikk vektes mere enn til operasjon Gynekologi/ fødeavdeling Gynekologi/fødeavdeling omfatter gynekologi seksjon, fødepoliklinikk, fødeavdeling, barselavdeling og medisinsk kontortjeneste. Gynekologi seksjon omfatter poliklinikk og dagenheten. Ved poliklinikk utføres det også mindre operative inngrep, cystoskopier, hysteroskopier og biopsitaking. Dagenheten behandler alle medisinske aborter, hyperemesis pasienter og det gis cytostatika behandling til gynekologiske kreftpasienter i samarbeid med DNR. Poliklinikken har også egen fødepoliklinikk for gravide og fødeavdelingen har en observasjonspost for gravide med patologi i svangerskapet. Barselavdelingen er en sengepost for barselkvinner og deres nyfødte barn. Det er fire familierom ellers enerom/tomannsrom og et firemannsrom. Barselpoliklinikk. Undersøkelse av nyfødte håndteres av barnelegene på barsel. 10 av 144

19 Avdelingen har 9 overleger og 9 LIS for gynekologi og fødeseksjonen. Tre seksjonsoverleger; føden, gyn sengepost/operasjon og gyn poliklinikk/dagenhet. De gynekologiske pasienter ligger på sengepost K2 (Kirurgisk avdeling). Avdelingens inneliggende pasienter varierer fra palliative pleie ved langkommet kreft til større gynekologiske inngrep, hvor pasienter i snitt har en relativ kort liggetid (1-2 dager). Barselsengepost er sammen med føden. Gynekologisk dagenhet ligger sammen med poliklinikken og deler undersøkelsesrom Barne- og ungdomsavdeling Barne- og ungdomsavdelingen behandler barn og unge fra 0 til 18 år. Barne- og ungdomsavdelingen omfatter følgende seksjoner: Nyfødt intensiv seksjonen (NI) Barneseksjonen med intermediærsenger og barnemottak med observasjonsenhet Seksjon for poliklinikk og dagbehandling CL-team (=forbindelse somatikk - psykiatri) Seksjon for klinisk ernæringsfysiologi for DS Pedagogisk tilbud (Sykehusskole og førskole) Medisinsk kontortjeneste Avdelingen har områdefunksjon i Vestre Viken. Det er nærhet mellom avdelingens sengepost og poliklinikk. Det er i poliklinikk et CL-team (barnepsykiater) som er ansatt på Barne- og ungdomsavdelingen. Avdelingen har egen prematur poliklinikk som henger sammen med neonatalavdelingen. Barne- og ungdomsavdeling har en skole. Klinisk ernæringsfysiologi ligger i dag i avdelingen. Intermediærenheten har 4 intermediærplasser for bl.a. barn med behov for CPAP-behandling eller mere overvåkning, uten at det er behov for intensiv behandling. Dagbehandling har pr. i dag 2 undersøkelsesrom til kortere konsultasjoner og 8 sengeplasser samt sambruk av 1 rom med poliklinikk (hovedsakelig immunsupprimerte pasienter). Dagens rom for poliklinikk er 11 konsultasjonsrom. Utstyr blir flyttet frem og tilbake for fleksibelt bruk av konsultasjonsrom. I dag er det felles medisinrom for poliklinikk/dagbehandling. Nyfødt intensiv er Norges eneste seksjon hvor premature og syke nyfødte barn kan være sammen med foreldrene på enerom hele døgnet. Seksjonen er bygget etter prinsippene for familiebasert nyfødtomsorg og er spesielt tilrettelagt for kontinuerlig kenguruomsorg. Nyfødt intensiv behandler høyintensive pasienter Øre, nese, hals ØNH-avdelingen har områdefunksjon i Vestre Viken. Avdelingen er landets største ØNH-avdeling utenfor universitetssykehusene og dekker alle behandlingsformer innen fagområdet, bortsett fra ØNH-kreftkirurgi som er sentralisert til OUS, dvs.: All generell ØNH-kirurgi og akutte ØNH-tilstander Nese-bihule-kirurgi med avansert CT-veiledet navigasjonssystem Bløtdelskirurgi i hode-hals-området Ørekirurgi ØNH endoskopier (inkl. laryngoskopi, bronchoskopi, øsofagoskopi) Søvnseksjon med utredning og behandling av søvnapnè Hørselssentral med avansert audiologi samt ansvarlig for hørselsscreening av nyfødte i hele Vestre Viken Oralkirurgi/kjevekirurgi p.t vakant, men forventes besatt ila av 144

20 Tannlege med spesialkompetanse innen søvn for tilpasning av søvnapnèskinner, tiltrer i Avdeling har døgnkontinuerlig vakt for fjerning av fremmedlegemer i luftveier/spiserør, også hos barn. Voksne øre-nese-halspasienter ligger på sengepost ØNH/K3. Sengeposten ligger administrativt til ØNHavdelingen, men har også kirurgiske pasienter (hovedsakelig urologiske) og øyepasienter. Barn, som er ØNH-pasienter, ligger på barneseksjonen. Poliklinikken har mange undersøkelsesrom utrustet til ØNH-undersøkelse med tilhørende utstyr. Poliklinikken har flere seksjoner for spesielle pasientgrupper eller -undersøkelser. Disse har dels selvstendig funksjon, men tjener også som støttefunksjon for utredning og behandling (Søvnseksjon, Allergiseksjon og hørselssentral). Personalet ved ØNH poliklinikk bemanner også avdelingens SDI-enhet (samme-dags-innleggelse) i eget lokale ( før-og-etter /Step-Down/Step-Up) som er lokalisert sammen- og samarbeider med ØNH-post-op. ØNH-avdelingen har egne operasjonsstuer for både inneliggende og dagkirurgiske pasienter Medisinsk avdeling Medisinsk avdeling dekker de 8 grenspesialitetene i indremedisin: Hjertesykdommer Lungesykdommer Fordøyelsessykdommer Infeksjonssykdommer Nyresykdommer Blodsykdommer Endokrinologi Geriatri Over 92 % av alle innleggelser er akutte og sengepostene dekker pasientforløpene for de 8 grenspesialiteter slik: Medisin 1: Pasienter med hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer. Pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom der avklaring i sykehus er nødvendig. Hos ca. 70 % foreligger mistanke om hjertesykdom. De øvrige 30 % fordeler seg mellom grenspesialitetene. 8 observasjonssenger. 29 senger. Medisin 2: Pasienter med lungesykdommer og geriatriske lidelser. LUDA, lungemedisinsk dagenhet for pasienter med lungekreft og respirasjonssvikt. 23 senger. Medisin 3: Pasienter med nyre-, infeksjons og blodsykdommer og hormonelle sykdommer. Her ligger 10 isolatsenger og HIPO, en postintegrert poliklinikk/dagenhet for selekterte pasientforløp innen hematologi og infeksjon. 39 senger Medisinsk intensiv: Pasienter med alvorlig en- eller flerorgansvikt, og akuttforløp som krever spesielt tett monitorering/krevende behandling. Dekker alle fagområder innen indremedisin. Her ligger operasjonsstue for kardiale implantater, isolat, og rom tilpasset hemodialyse i intensivsetting. 6 senger Dagenhet til dialyse er organisert under medisinsk poliklinisk senter. Det er i dag hematologisk dagbehandling og lungemedisinsk dagbehandling nær sengeområde. Dialyseavdelingen har 16 dialyseplasser for hemodialyse og opplæring i hjemmebasert hemodialyse. Poliklinikker og dagfunksjoner er samlet i et medisinsk poliklinisk senter med felles ekspedisjon, klusterbaserte venterom og felles ledet pleiefaglig bemanning. Unntak er det som utføres ved HIPO, LUDA og som akuttpoliklinikk i akuttmottaket. Felles konsultasjonsrom for samtaler, spesialrom for dedikerte funksjoner med MTU og informasjonsmateriell tilpasset spesielle pasientgrupper. Kontorer for medisinsk kontortjeneste. Medisinsk Poliklinisk Senter har i dag til sammen 35 rom som benyttes til pasientbehandling, 12 av 144

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S +29(')81 6-216 352*5$0 )25 01.10.2001 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH Side )RURUG 5HV\PpVDPPHQGUDJ 1.1. Målsetning...3 1.2. Organisering...3 1.3. Demografi og pasientgrunnlag...3 1.4. Fremtidige driftskostnader og

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014 v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S Nytt Sengebygg Konseptfaserapport Mars 2014 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Stiftelsen Bergen Diakonissehjem C.F. Møller Norge AS 0 OPAKE- 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer