Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862"

Transkript

1 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler...5 Symboler på maskinen...9 Maskindefinisjon...10 Maskinbeskrivelse...11 Aktivt miljøvern...13 Åpning og lukking av døren...14 Elektronisk dørlås Åpning av døren a...14 Lukking av døren...14 Åpning av døren med nødåpneren...14 Kalkfilter...15 Programmering av kalkfilteret...15 Påfylling av regenereringssalt...17 Feilmelding regenereringssalt...18 Anvendelsesteknikk...19 Plassering av utensilene...20 Fjæradapter for vanninntaket Høydejustering av en overkurv...21 Generelle råd...22 OP-sko (OS) ØNH...23 GYN...24 Dosering av prosesskjemikalier...26 Påfylling av nøytraliseringsmiddel...26 Feilmelding nøytraliseringsmiddel...27 Innstilling av dosering...27 Påfylling av nøytraliseringsmiddel (opsjon) Feilmelding avspenningsmiddel...29 Innstilling av dosering...29 Tilsetting av rengjøringsmiddel...30 Dosering av rengjøringsmiddel i pulverform...30 Drift...32 Innkobling...32 Programstart...32 Valg av tilleggsfunksjonen Tørking Programindikator...33 Programslutt

3 Innhold Utkobling...34 Programavbrudd...34 Programmeringsfunksjoner...35 For alle programmeringsfunksjoner gjelder følgende: Aktivere programmeringsmodus...35 Lagre verdiene eller avslutte programmeringsmodus...35 Avslutte programmeringsmodus uten å lagre...35 Dosering med DOS Innstilling av doseringskonsentrasjonen Lufting av doseringssystemet Akustisk melding...37 Endre programparametere...38 Endre temperatur...38 Endre holdetid...39 Tilbakestilling til grunninnstillinger fra fabrikken...39 Innstille klokkeslett og dato...40 Dataoverføring (opsjon)...41 Forebyggende vedlikehold...42 Periodiske kontroller...42 Prosessvalidering...43 Rutinekontroller...43 Rengjøring av silene i vaskekammeret...44 Rengjøring av grovsilen...44 Rengjøring av bunnsilen og mikrofinfilteret...45 Rengjøring av spylearmene Rengjøring av betjeningspanelet Rengjøring av maskinfronten...47 Rengjøring av vaskekammeret...47 Rengjøring av dørpakning...47 Doseringssystemet...47 Kurver og innsatser...48 Proteinpåvisning...48 Feilretting...49 Termosikring...57 Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil...58 Rengjøring av silene i vanninntaket...59 Service

4 Innhold Oppstilling...61 Innbygging av rengjøringsautomaten under en benkeplate...61 Elektrotilkobling Vanntilkobling...64 Tilkobling av vanninntak...64 Tilkobling av vannavløp...66 Tekniske data...67 Programoversikt

5 Sikkerhetsregler og advarsler Maskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen. Du beskytter deg selv og unngår skader på maskinen. Ta godt vare på bruksanvisningen! Forskriftsmessig bruk ~ Rengjøringsautomaten er utelukkende tillatt for de anvendelsesområder som er nevnt i bruksanvisningen. Enhver annen bruk, ombygginger og forandringer er ikke tillatt og kan være farlig. Rengjørings- og desinfeksjonsmetodene er kun utformet for instrumenter hhv. medisinsk utstyr, som av produsenten er deklarert som mulig å klargjøre for gjenbruk. Anvisningene fra produsentene av utensiler og instrumenter må følges. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn maskinen er bestemt for eller feil betjening. ~ Maskinen er utelukkende beregnet for innendørs bruk. ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) kun må utføres av fagfolk. Følg disse rådene for å unngå skade! ~ Igangsetting, vedlikehold og reparasjon av maskinen skal kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. For at forskriftene for bruk av medisinsk utstyr skal overholdes best mulig, anbefales å inngå en vedlikeholds- og servicekontrakt med Miele. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan det oppstå betydelig fare for brukeren! ~ Maskinen må ikke oppstilles i områder hvor det er fare for eksplosjon eller frost. ~ Sikkerheten for maskinens elektriske anlegg garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordet anlegg. Dette er en grunnleggende forutsetning for sikkerheten. Eventuelt bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). 5

6 Sikkerhetsregler og advarsler ~ En skadet maskin kan være farlig å bruke. Skru straks av maskinen og kontakt Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. ~ De som betjener maskinen må få regelmessig instruksjon. Personale som ikke er opplært, må ikke bruke rengjøringsautomaten. ~ Vær forsiktig ved omgang med prosesskjemikalier (rengjørings- og nøytraliseringsmiddel, rengjøringsforsterker, avspenningsmiddel osv.)! Det dreier seg til dels om etsende og irriterende stoffer. Organiske løsemidler eller antennelige væsker må ikke brukes, bl.a. pga. faren for eksplosjon! Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter! Bruk vernebriller og hansker! For alle prosesskjemikalier må produsentenes sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsdatablad følges! ~ Unngå å puste inn støv fra rengjøringsmidler i pulverform! Hvis prosesskjemikalier svelges, kan det forårsake etseskader i munn og svelg eller føre til kvelning. ~ Vannet i vaskekammeret må ikke drikkes! ~ Ingen må stå eller sette seg på den åpne luken, rengjøringsautomaten kan velte eller bli skadet. ~ Ved stående plassering av skarpe, spisse gjenstander: vær oppmerksom på faren for skade. Plasser dem slik at de ikke kan føre til skader. ~ Ta hensyn til den mulig høye temperaturen når rengjøringsautomaten er i gang. Ved åpning av luken under omgåelse av låsen, er det fare for forbrenning, skålding eller etseskade eller ved bruk av desinfeksjonsmiddel fare for å puste inn giftige damper! ~ I nødstilfelle: Følg sikkerhetsdatabladene fra produsentene av prosesskjemikaliene, dersom du har vært i kontakt med giftige damper eller prosesskjemikalier! ~ Kurver, innsatser og utensiler må først avkjøles, tøm deretter eventuelle vannrester fra hule deler i vaskekammeret. ~ Ikke ta på varmeelementene hvis du åpner luken under programmet eller like etter at programmet er slutt. Selv noen minutter etter programslutt, kan du brenne deg på dem. ~ Rengjøringsautomaten og området i umiddelbar nærhet må ikke rengjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler. ~ Koble maskinen fra el-nettet når det skal utføres vedlikehold. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Følg disse rådene for å garantere kvalitetssikring ved klargjøringen av medisinsk utstyr og for å unngå fare for pasienter og skade på materiell! ~ Hvis maskinen har vært brukt til desinfeksjoner etter pålegg fra myndighetene, må dampkondensatoren og dens forbindelser til maskinens vaskekammer og avløp desinfiseres ved en reparasjon eller utskifting. ~ Et programavbrudd får kun skje i unntakstilfelle og må utføres av autorisert personell. ~ Driftslederen er ansvarlig for å sikre rutinene i desinfeksjonsprosessen slik at den påkrevde rengjørings- og desinfeksjonsstandarden oppnås. Prosessene bør regelmessig kontrolleres termoelektrisk så vel som gjennom dokumenterbare resultatkontroller. Ved kjemotermiske prosesser er det i tillegg nødvendig å gjennomføre kontroller ved hjelp av kjemo- hhv. bio-indikatorer. ~ For den termiske desinfeksjonen skal det benyttes temperaturer og holdetider som i henhold til normer og retningslinjer samt mikrobiologiske, hygieniske kunnskaper stiller den nødvendige infeksjonsprofylakse til disposisjon. ~ Vær spesielt oppmerksom på risikoen ved avbrudd og åpning av maskinen, dersom vaskevannet ved klargjøringen inneholder giftige, kjemiske substanser (f. eks. aldehyder i desinfeksjonsmiddelet). Lukens tetning og dampkondensatorens funksjon skal stadig kontrolleres. ~ Prosesskjemikalier kan under noen omstendigheter føre til skade på maskinen. Det anbefales å følge anvisningene fra Mieles serviceavdeling. Ved skader og ved mistanke om ikke-kompatibelt materiell ta kontakt med Miele. ~ Forbehandlinger (f.eks. med rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel) kan forårsake skum, likeledes bestemte tilsmussinger og prosesskjemikalier, også kombinert med kjemisk vekselvirkning. Skum kan forringe rengjørings- og desinfeksjonsresultatet. ~ Bruksteknisk anbefaling av prosesskjemikalier (som f.eks. rengjøringsmiddel) betyr ikke at maskinprodusenten er ansvarlig for prosesskjemikalienes innflytelse på materialet i gjenstander som rengjøres. Vær oppmerksom på at formuleringsendringer, lagringsbetingelser osv. som ikke er bekjentgjort av kjemikalieprodusenten, kan forringe kvaliteten på rengjøringsresultatet. 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Følg produsentenes anvisninger når du bruker rengjøringsmidler og spesialprodukter. Bruk rengjøringsmiddelet bare slik produsenten anbefaler for å unngå materiellskader og eventuelt kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon). ~ Rengjøringsautomaten er kun beregnet for bruk med vann og additive rengjøringsmidler. Maskinen må ikke brukes med organiske løsemidler, bl.a. pga. faren for eksplosjon. (Merk: Det finnes mange organiske løsemidler hvor det ikke er noen eksplosjonsfare, men hvor andre problemer kan oppstå, f.eks. kan gummi og kunststoffdeler bli ødelagt). ~ Hvis maskinen brukes for områder hvor det stilles spesielt høye krav til rengjøringskvaliteten, bør prosessbetingelsene (rengjøringsmidler, vannkvalitet osv.) avstemmes med Miele på forhånd. ~ Vognene, kurvene og innsatsene for utensilene skal kun brukes til det de er bestemt for. Instrumenter med hulrom må gjennomstrømmes fullstendig med vaskevann for å sikre rengjøringsresultatet. ~ Alle beholdere og andre hule deler må tømmes før de plasseres i maskinen. ~ Rester av løsemidler og syrer, spesielt saltsyre og kloridholdige løsninger, må ikke havne i vaskekammeret. Heller ikke korroderende jernstoffer! Løsemidler i forbindelse med tilsmussing må bare finnes i minimale mengder (spesielt i risikoklasse A1). ~ Pass på at ytterpanelet i rustfritt stål ikke kommer i kontakt med saltsyreholdige løsninger/damper, for å unngå korrosjonsskader. ~ Etter arbeid på vannledningsnettet må vannforsyningsledningen til rengjøringsautomaten luftes. Ellers kan kalkfilteret bli skadet. ~ Følg monteringsrådene i bruksanvisningen og installasjonsveiledningen. 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Bruk av tilbehør ~ Bare Miele tilleggsutstyr for vedkommende anvendelsesområde må kobles til maskinen. ~ Det skal kun brukes vogner, kurver og innsatser fra Miele. Ved forandring av Mieles tilbehør eller ved bruk av andre vogner og innsatser, kan Miele ikke garantere at tilstrekkelig rengjørings- og desinfeksjonsresultat nås. Skader som oppstår på grunn av dette, dekkes ikke av garantien. ~ Bruk kun prosesskjemikalier som er frigitt av produsenten for gjeldende bruksområde. Produsenten av prosesskjemikaliene er ansvarlig for negative innflytelser på materiellet som rengjøres, og på rengjøringsautomaten. Kassering av den gamle maskinen ~ Vær oppmerksom på at den gamle maskinen kan være kontaminert av blod og andre kroppsvæsker, og derfor må dekontamineres før den kasseres. Av sikkerhetsgrunner og av miljøhensyn, skal alle rester av prosesskjemikalier fjernes iht. sikkerhetsforskriftene (bruk vernebriller og hansker!). Fjern, eventuelt blokker dørlåsen, slik at barn ikke kan låse seg inne. Deretter skal maskinen kasseres forskriftsmessig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. Symboler på maskinen Advarsel: Se bruksanvisningen! Advarsel: Fare for elektrisk støt! 9

10 Maskindefinisjon I Mieles rengjørings- og desinfeksjonsautomat kan regenererbart medisinsk utstyr rengjøres, skylles og desinfiseres (termisk hhv. kjemotermisk). Informasjon fra produsentene av det medisinske utstyret (EN ISO 17664) må følges. Eksempler på bruksområder er: Instrumenter og tilbehør fra områdene: gynekologi, urologi, øre-nese-hals, sirkulasjonsgods som pussbekken, fat og OP-sko. Begrepet utensiler blir i denne bruksanvisningen brukt generelt, hvis gjenstandene som skal klargjøres, ikke blir definert nærmere. Rengjøringsbetingelsene skal tilpasses optimalt til tilsmussing og type gjenstander som skal klargjøres. Anvendelsen av tilsvarende prosesskjemikalier skal avstemmes til rengjøringsproblematikken. Rengjøringsresultatet er bestemmende for sikkerheten av desinfeksjonen, steriliseringen samt restfriheten og følgelig for sikker gjenbruk. For medisinsk utstyr som skal klargjøres på nytt, er den best sikret med DESIN vario TD-prosessen. Viktig for adekvat (fullgod) rengjøring av instrumenter og utstyr, er riktig bruk av utstyr beregnet for plassering (kurver, vogner, innsatser osv.). Kapittelet "Anvendelsesteknikk" gir eksempler på dette. Iht. EN ISO er maskinen kvalifisert for validering av prosessene. Klargjøringen av instrumenter for standardisering, skjer fortrinnsvis ved hjelp av en maskinell rengjøringsprosess. Desinfeksjonen skjer fortrinnsvis med termisk desinfeksjon, f. eks. med DESIN vario TD-prosessen. I henhold til A 0 -konseptet til EN ISO skjer den termiske desinfeksjonen med parametrene 80 C (+ 5 C, - 0 C) og 10 min holdetid (A 0 600) hhv. med 90 C (+ 5 C, - 0 C) og 5 min holdetid (A ), avhengig av desinfeksjonsvirkningen som kreves. Virkeområdet til A omfatter også inaktivering av HBV. 10

11 Maskinbeskrivelse a På/av-tast I-0 b Døråpner a c Display d Omkoblingstast ß for visning av: - Reell temperatur - forløpt vasketid - aktiv vaskeblokk e Tørketast 0 med kontrollampe f Starttast 6 med kontrollampe g Programindikator: k Regenerering I Forvask l Hovedvask H Skylling / Etterskylling c Tørking r Programslutt h Kontroll- / varsellamper: p / 6 Vanninntak / vannavløp k Regenereringssalt w Nøytraliseringsmiddel H Avspenningsmiddel 8 DOS optisk grensesnitt for serviceavdelingen; ved tilkoblet DOS K 60: for flytende rengjøringsmiddel i Programvelger f Stopp A Scan III / LANG z Scan II / MIDDELS y Scan I / KORT E UNIVERSAL A Fritt programmerbart program 6 Pumpe D Avskylling variotd AN variotd 11

12 Maskinbeskrivelse a Tilkobling for DOS K 60 (ekstern doseringspumpe) for flytende rengjøringsmiddel på baksiden av maskinen b Serviceluke c Silkombinasjon d Beholder for regenereringssalt e Beholder for rengjøringsmiddel i pulverform f Duo-beholder for avspennings- eller nøytraliseringsmiddel med doseringsvelger g Nivåindikator for avspennings- eller nøytraliseringsmiddel På maskinens bakside: Opsjon: grensesnittplugg RS

13 Aktivt miljøvern Kassering av emballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling, og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for maskinens funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Se kapittel "Sikkerhetsregler og advarsler". 13

14 Åpning og lukking av døren Elektronisk dørlås Maskinen er utstyrt med en elektronisk dørlås. Døren kan bare åpnes når: ^ maskinen er elektrisk tilkoblet og ^ hovedbryteren I-0 er koblet inn. Åpning av døren a ^ Trykk døråpneren helt inn, ta samtidig tak i gripelisten og åpne døren. Åpning av døren med nødåpneren Nødåpneren må bare brukes hvis normal åpning av døren ikke lenger er mulig, f.eks. ved strømbrudd. Advarsel! For SPECIAL-programmer, se "Sikkerhetsregler og advarsler"! ^ Drei programvelgeren på f. ^ Skru av maskinen med tasten I-0.,Ikke ta på varmeelementene når du åpner døren etter at programmet er slutt. Selv noen minutter etter programslutt, kan du brenne deg på elementene. Døren kan ikke åpnes etter at et program er startet. Den forblir låst til programmet er slutt. Unntakene er programmene AVSKYLLING D og PUMPE 6. Dersom døren skal kunne åpnes under programskrittet Tørking, kan Mieles serviceavdeling programmere dette senere. Lukking av døren ^ Løft opp døren og trykk den helt inn uten å trykke inn døråpneren. ^ Trekk ringen til nødåpnersnoren, bak serviceluken, nedover. 14

15 Kalkfilter For å oppnå gode rengjøringsresultater, trenger rengjøringsautomaten bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt ledningsvann avleires det hvitt belegg på utensilene og på veggene i vaskekammeret. Ledningsvann med en hardhetsgrad fra 4 d (0,7 mmol/l) må derfor avkalkes. Dette skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret trenger regenereringssalt. Rengjøringsautomaten må programmeres nøyaktig etter hardheten på ledningsvannet. Det lokale vannverket opplyser om nøyaktig hardhetsgrad for ledningsvannet på stedet. Hvis vannets hardhet varierer (f.eks d), innstill alltid kalkfilteret på den høyeste verdien (i dette eksempelet 17 d)! Det innebygde kalkfilteret kan innstilles fra 1 d - 60 d. Ved eventuell senere service letter du arbeidet for serviceteknikeren hvis vannets hardhet er kjent. Før inn ledningsvannets hardhet her: d Programmering av kalkfilteret ^ Skru av maskinen. ^ Still programvelgeren på f. ^ Hold tastene ß og 6 inne og skru samtidig på maskinen med bryteren I-0. I displayet vises den aktuelle programversjonen P... Kontrollampen p / 6 lyser. ^ Trykk tasten 0 1x, i displayet vises E01. ^ Drei programvelgeren én bryterstilling mot høyre (klokken 1-stilling). I displayet vises tallet 19 (fabrikkinnstilt vannhardhet i d). ^ Trykk tasten ß så mange ganger at, eller hold den inne til, ønsket verdi (hardhetsgrad i d) vises i displayet. Hardhetsgrader for vannet i d, mmol/l og f ser du av tabellen på neste side. Når tallet 60 er nådd, begynner telleren med 0 igjen. ^ Trykk tast 6. SP vises. ^ Trykk tast 6 en gang til. Ønsket verdi blir lagret. Displayet slokner. Maskinen er klar til bruk. 15

16 Innstillingstabell d mmol/l f Innstilling ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7, *) **) d mmol/l f Innstilling ,2 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,4 10,6 10, *) Verdien 0 skal bare innstilles for maskiner uten kalkfilter. **) Fabrikkinnstilling Kalkfilter 16

17 Kalkfilter Påfylling av regenereringssalt Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt med en korning på ca. 1-4 mm, f.eks. "JOZO". Bruk absolutt ikke andre salttyper, f.eks. matsalt, steinsalt eller smeltesalt. Disse salttypene kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og kalkfilterfunksjonen kan påvirkes! Beholderen tar ca. 2,5 kg salt.,hvis det feilaktig blir fylt rengjøringsmiddel i saltbeholderen, vil det føre til at kalkfilteret blir ødelagt! Vær sikker på at du har en saltpakke i hånden hver gang du skal fylle saltbeholderen. ^ Ta ut underkurven. ^ Skru av lokket. Før første saltpåfylling: Fyll først saltbeholderen med ca. 2,5 l vann, slik at saltet kan løse seg opp. Etter at maskinen er tatt i bruk, er det alltid tilstrekkelig vann i beholderen. ^ Sett på trakten. ^ Fyll på regenereringssalt. Noe av saltoppløsningen renner over ved påfyllingen. ^ Tørk bort saltrester fra gjengene på beholderen. ^ Skru fast lokket. ^ Velg straks programmet D (AVSKYL- LING), slik at overflødig saltoppløsning blir fortynnet og skylt ut. Hvis programforløpet blir forsinket noen minutter etter programstart i programmet D, foreligger det ikke en feil. I dette tilfellet blir det først gjennomført en nødvendig regenerering av kalkfilteret. 17

18 Kalkfilter Feilmelding regenereringssalt Regenereringen av kalkfilteret blir gjennomført automatisk under et programforløp. Imens lyser kontrollampen k a på programindikatoren. ^ Når varsellampen k "Regenereringssalt" b lyser, må regenereringssalt etterfylles. 18

19 Anvendelsesteknikk Rengjøringsautomaten er utstyrt med en underkurv og en overkurv. Avhengig av type og form på utensilene som skal rengjøres og desinfiseres, kan kurvene utstyres med forskjellige innsatser eller byttes ut med spesialkurver. Kurver og innsatser må velges i henhold til maskinens bruksområde. Eksempler på utstyr og råd vedrørende de ulike bruksområdene finner du på de neste sidene. Før hver programstart må følgende punkter kontrolleres (visuell kontroll): Er utensilene oppvaskteknisk riktig plassert/tilkoblet? Kan vaskevannet skylle alle hulrommene/gjennomstrømme kanalene til de hule instrumentene? Er spylearmene rene og kan de rotere fritt? Er silkombinasjonen fri for grove tilsmussinger (fjern store deler, rengjør eventuelt silkombinasjonen)? Er adapteren til vannforsyningen til spylearmene hhv. dysene riktig tilkoblet? Er beholderne med prosesskjemikaliene fylt tilstrekkelig? Kontroller følgende punkter etter hver programslutt: Kontroller utensilenes rengjøringsresultat visuelt. Foreta en proteinanalyse ved hjelp av en stikkprøve med f.eks. Mieles test-utstyr. Befinner samtlige hule instrumenter seg fremdeles på sine respektive dyser?,instrumenter som i løpet av klargjøringen har løsnet fra adapterne, må klargjøres en gang til. Kan hulrommene til de hule instrumentene gjennomskylles fullstendig? Er dysen og tilkoblingene koblet fast sammen med kurven/innsatsen? 19

20 Anvendelsesteknikk Plassering av utensilene Plasser utensilene slik at alle flater kan nås av vannstrålene. Bare da kan de bli rene! Utensilene må ikke ligge inni hverandre eller dekke hverandre. Instrumenter med hulrom må skylles eller gjennomstrømmes fullstendig med vaskevann. Sett hule gjenstander med åpningene nedover i de tilhørende vognene og innsatsene, slik at vannet kan renne uhindret inn og ut. Plasser gjenstander med dyp bunn så skrått som mulig, slik at vannet kan renne ut. Plasser høye slanke, hule deler mest mulig midt i vognen. Der nås de best av vannstrålene. Vogner eller kurver med adapter må tilkobles riktig. Spylearmene må ikke blokkeres av for høye deler eller av deler som stikker ned gjennom kurven. For å unngå korrosjon lønner det seg å bruke bare instrumenter av rustfritt stål som er egnet for maskinvask. Forniklete instrumenter og instrumenter med fargeeloksert aluminium er ikke egnet for maskinell klargjøring. Bruk termostabile kunststoffdeler. Engangsinstrumenter må absolutt ikke klargjøres i maskinen. Forhåndsrydding ^ Tøm alt som skal vaskes før det settes inn i maskinen, ta eventuelt hensyn til bestemmelser angående smittefare.,rester av syrer og løsningsmidler, spesielt saltsyre og kloridholdige løsninger, må ikke komme inn i vaskekammeret. Klargjøring av instrumenter Kontaminerte instrumenter skal settes direkte inn i rengjørings- og desinfeksjonsautomaten uten forbehandling. 20

21 Anvendelsesteknikk Fjæradapter for vanninntaket Fjæradapteren for vanninntaket i overkurvene hhv. injektorvognen må justeres riktig når kurvene/vognene skyves helt inn i maskinen, dvs. den må være innstilt 4-5 mm høyere enn vanninntaket. Hvis den ikke er riktig innstilt, må den regulerbare adapteren tilpasses. Høydejustering av en overkurv Overkurven kan reguleres i høyden i tre trinn på 2 cm. Alt etter innstilling av overkurven og bruk av en innsats, kan utensiler med ulike høyder plasseres i kurvene: For å regulere overkurven: ^ Trekk overkurven fremover til den stopper og løft den av fra glideskinnene. ^ Skru av hjulbeslagene på begge sider av kurven med en skrutrekker nr. 7 og flytt dem etter ønske. ^ Løsne festeringen a. ^ Skyv opp adapteren b. ^ Skru fast klemringen c. 21

22 Anvendelsesteknikk Generelle råd Tiden mellom anvendelse og klargjøring bør holdes så kort som mulig. Desinfeksjon skjer fortrinnsvis termisk. Ved bruk av kranvann med mer enn 100 mg klorid/l, er det fare for korrosjon. Legg leddinstrumenter "åpnet" i instrumentristene. De bør ikke dekke hverandre. OP-sko (OS) OP-sko av polyuretan og/eller innleggssåler rengjøres og desinfiseres kjemotermisk på 60 C. En termisk desinfeksjonsprosess kan brukes, når produsenten bekrefter en tilsvarende termostabilitet. Når det gjelder desinfeksjonseffekten i kjemotermiske prosesser, henvises til produsentene av kjemiske desinfeksjonsmidler. OP-sko bør bare rengjøres og desinfiseres i en rengjøringsautomat som er innredet for slik bruk. Følgende kurver kan brukes til dette O 167 inntil skostørrelse 40, O 173 inntil skostørrelse 41 og U 168/1 inntil skostørrelse 45. Alternativt kan innsatsene E 484 med bøyler for sko E 487 eller for såler E 489 i en tilsvarende underkurv, f.eks. U 874/2 brukes. Ved rengjøring av OP-sko oppstår store mengder lo. Kontroller derfor silene i vaskekammeret ofte, og rengjør dem om nødvendig (se kapittel "Forebyggende vedlikehold, Rengjøring av silene i vaskekammeret"). 22

23 Anvendelsesteknikk ØNH E 417 Innsats for øretrakter og øre- og nesespekula. Kan settes i både over- og underkurv. ^ Plasser spekula i åpnet tilstand i innsatsen, slik at alle flater nås av vaskevannet. E 373 For ØNH-instrumenter, f.eks. øretrakter. Kan settes inn i overkurven. Den tynne forkrommingen i øretraktene kan være meget ømfintlig overfor nøytraliseringsmidler. 23

24 Anvendelsesteknikk GYN Spekula bestående av en del: ^ Plasser dem åpne mellom støttene til innsatsen. Todelte spekula: ^ Plasser underdelene i de smale fagene i innsatsen, til venstre på tegningen. ^ Plasser overdelene i de brede fagene i innsatsen, til høyre på tegningen. E 416 Innsats for gynekologiske instrumenter. Innsetting som på tegningen. Plasser alltid spekula mellom to støtter, slik at de ikke kan berøre eller dekke hverandre. 24

25 Anvendelsesteknikk,På grunn av faren for skade, bør instrumenter som er spisse i begge ender, settes inn i kurven bakfra og fremover, og tas ut i omvendt rekkefølge. Det samme gjelder ved stående plassering av instrumenter med sonder som peker opp. Overkurv / injektor O 177/1 Venstre side med holdegitter og 28 dyser i silikonholdere for direkteinnspyling av hule instrumenter, slik at hulrommene gjennomstrømmes av vaskevannet og dermed rengjøres og desinfiseres adekvat. Høyre side er for innsatser, f.eks. E 337 for innsetting av stående instrumenter. 25

26 Dosering av prosesskjemikalier Påfylling av nøytraliseringsmiddel For å unngå misfargings- og korrosjonsflekker på instrumentene, spesielt i leddområdet, bør det doseres nøytraliseringsmiddel i bestemte programmer i Mellomskylling. Nøytraliseringsmiddel (ph: sur) bevirker også at rester av alkaliske rengjøringsmidler på overflaten av utensilene blir nøytralisert. Som nøytraliseringsmiddel kan det velges mellom følgende to typer: neodisher Z som er en organisk syre eller neodisher N som inneholder fosforsyre. Den sistnevnte er den mest effektive, og anbefales spesielt hvis det skulle forekomme misfarging av instrumentene. Ved bruk av mildalkalisk rengjøringsmiddel bør det brukes et nøytraliseringsmiddel basert på fosforsyre. Ved bruk av et nøytralt enzymholdig flytende rengjøringsmiddel, må det brukes et nøytraliseringsmiddel basert på sitronsyre.,beholderen for nøytraliseringsmiddel må kun fylles med nøytraliseringsmiddel for rengjørings- og desinfeksjonsautomater. Ikke fyll på rengjøringsmiddel. Det fører alltid til at beholderen for nøytraliseringsmiddel blir ødelagt! ^ Åpne døren vannrett. ^ Skru opp lokket. Nøytraliseringsmiddelet blir automatisk dosert etter Hovedvask i programavsnitt Skylling 2. Beholderen rommer ca. 180 ml. 26

27 Dosering av prosesskjemikalier Feilmelding nøytraliseringsmiddel ^ Fyll på nøytraliseringsmiddel til nivåindikatoren (pil) er blitt mørk. Bruk evt. en trakt. ^ Skru igjen lokket og tørk godt av evt. rester av nøytraliseringsmiddel. ^ Når varsellampen w for nøytraliseringsmiddel lyser, fyll beholderen med nøytraliseringsmiddel. Innstilling av dosering Doseringsvelgerne i begge påfyllingsåpningene kan stilles inn fra 1 til 6, det tilsvarer 1-6ml. Fra fabrikken er den innstilt på 5 ml per doseringsautomat, det tilsvarer en samlet mengde på 10 ml. 27

28 Dosering av prosesskjemikalier Påfylling av nøytraliseringsmiddel (opsjon) Dosering av avspenningsmiddel i programblokken Etterskylling, må aktiveres av Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. Er dosering av avspenningsmiddel aktivert, bortfaller dosering av nøytraliseringsmiddel i programblokken Skylling. Avspenningsmiddel er nødvendig for at vannet skal renne av utensilene som film under tørkingen og for at utensilene skal tørke bedre. Avspenningsmiddel (f. eks. Mielclear) fylles i begge beholderne og doseres automatisk i innstilt mengde. ^ Skru opp lokket. Beholderne rommer ca. 180 ml hver.,beholderen for avspenningsmiddel må kun fylles med avspenningsmiddel for rengjørings- og desinfeksjonsautomater. Ikke fyll rengjøringsmiddel i beholderen, da dette alltid fører til at avspenningsmiddelbeholderen blir ødelagt! ^ Åpne døren vannrett. ^ Fyll på avspenningsmiddel til nivåindikatoren (pilen) er blitt mørk. Bruk evt. en trakt. ^ Skru lokket igjen. ^ Tørk godt av eventuelt søl, for å unngå kraftig skumdannelse i neste program 28

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7893

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7893 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7893 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 125

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7884

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7884 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7884 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 008 790

Detaljer

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8066

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8066 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8066 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 749 991 Innhold

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 984 642

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7823 / G 7824

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7823 / G 7824 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7823 / G 7824 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7835 CD

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7835 CD Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7835 CD Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 5

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06

Detaljer

Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581

Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO M.-Nr. 10 078

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8536

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8536 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8536 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 949

Detaljer

Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat for laboratorieutstyr PG 8583

Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat for laboratorieutstyr PG 8583 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat for laboratorieutstyr PG 8583 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7825 / G 7826 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8059

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8059 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8059 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 802 480

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning

Oppvaskmaskin for storhusholdning Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning

Oppvaskmaskin for storhusholdning Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8083 SCVi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade M.-Nr. 09 369

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri G 8051 i integrert oppvaskmaskin for storhusholdning og næring/business/industri Profesjonell ytelse uten kompromisser Der oppvaskmaskinen er flittig i bruk, sørger G 8051 i for perfekte rengjøringsresultater

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 433 940

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Dental- og desinfeksjonsmaskiner med tilbehør. G 7831 og G 7862

Dental- og desinfeksjonsmaskiner med tilbehør. G 7831 og G 7862 Dental- og desinfeksjonsmaskiner med tilbehør G 7831 og G 7862 G 7831 og G 7862 Erfaring gir sikkerhet I mer enn 3 tiår har Miele vært en innovativ og ledende produsent av desinfeksjonsautomater for medisinsk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern 5. 11. 2015 Medisinsk flergangsutstyr Medisinsk flergangsutstyr krever standardisert

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7859 Hygiene

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7859 Hygiene Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7859 Hygiene Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 990

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG03 M.-Nr. 09 956

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet

Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet Kurver benker doseringsanlegg Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet www.minoppvask.no Over- og underkurver til serien PG 805x Overkurv O 891 Med E 810 2 nedfellbare

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer