Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862"

Transkript

1 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler...5 Symboler på maskinen...9 Maskindefinisjon...10 Maskinbeskrivelse...11 Aktivt miljøvern...13 Åpning og lukking av døren...14 Elektronisk dørlås Åpning av døren a...14 Lukking av døren...14 Åpning av døren med nødåpneren...14 Kalkfilter...15 Programmering av kalkfilteret...15 Påfylling av regenereringssalt...17 Feilmelding regenereringssalt...18 Anvendelsesteknikk...19 Plassering av utensilene...20 Fjæradapter for vanninntaket Høydejustering av en overkurv...21 Generelle råd...22 OP-sko (OS) ØNH...23 GYN...24 Dosering av prosesskjemikalier...26 Påfylling av nøytraliseringsmiddel...26 Feilmelding nøytraliseringsmiddel...27 Innstilling av dosering...27 Påfylling av nøytraliseringsmiddel (opsjon) Feilmelding avspenningsmiddel...29 Innstilling av dosering...29 Tilsetting av rengjøringsmiddel...30 Dosering av rengjøringsmiddel i pulverform...30 Drift...32 Innkobling...32 Programstart...32 Valg av tilleggsfunksjonen Tørking Programindikator...33 Programslutt

3 Innhold Utkobling...34 Programavbrudd...34 Programmeringsfunksjoner...35 For alle programmeringsfunksjoner gjelder følgende: Aktivere programmeringsmodus...35 Lagre verdiene eller avslutte programmeringsmodus...35 Avslutte programmeringsmodus uten å lagre...35 Dosering med DOS Innstilling av doseringskonsentrasjonen Lufting av doseringssystemet Akustisk melding...37 Endre programparametere...38 Endre temperatur...38 Endre holdetid...39 Tilbakestilling til grunninnstillinger fra fabrikken...39 Innstille klokkeslett og dato...40 Dataoverføring (opsjon)...41 Forebyggende vedlikehold...42 Periodiske kontroller...42 Prosessvalidering...43 Rutinekontroller...43 Rengjøring av silene i vaskekammeret...44 Rengjøring av grovsilen...44 Rengjøring av bunnsilen og mikrofinfilteret...45 Rengjøring av spylearmene Rengjøring av betjeningspanelet Rengjøring av maskinfronten...47 Rengjøring av vaskekammeret...47 Rengjøring av dørpakning...47 Doseringssystemet...47 Kurver og innsatser...48 Proteinpåvisning...48 Feilretting...49 Termosikring...57 Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil...58 Rengjøring av silene i vanninntaket...59 Service

4 Innhold Oppstilling...61 Innbygging av rengjøringsautomaten under en benkeplate...61 Elektrotilkobling Vanntilkobling...64 Tilkobling av vanninntak...64 Tilkobling av vannavløp...66 Tekniske data...67 Programoversikt

5 Sikkerhetsregler og advarsler Maskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen. Du beskytter deg selv og unngår skader på maskinen. Ta godt vare på bruksanvisningen! Forskriftsmessig bruk ~ Rengjøringsautomaten er utelukkende tillatt for de anvendelsesområder som er nevnt i bruksanvisningen. Enhver annen bruk, ombygginger og forandringer er ikke tillatt og kan være farlig. Rengjørings- og desinfeksjonsmetodene er kun utformet for instrumenter hhv. medisinsk utstyr, som av produsenten er deklarert som mulig å klargjøre for gjenbruk. Anvisningene fra produsentene av utensiler og instrumenter må følges. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn maskinen er bestemt for eller feil betjening. ~ Maskinen er utelukkende beregnet for innendørs bruk. ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) kun må utføres av fagfolk. Følg disse rådene for å unngå skade! ~ Igangsetting, vedlikehold og reparasjon av maskinen skal kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. For at forskriftene for bruk av medisinsk utstyr skal overholdes best mulig, anbefales å inngå en vedlikeholds- og servicekontrakt med Miele. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan det oppstå betydelig fare for brukeren! ~ Maskinen må ikke oppstilles i områder hvor det er fare for eksplosjon eller frost. ~ Sikkerheten for maskinens elektriske anlegg garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordet anlegg. Dette er en grunnleggende forutsetning for sikkerheten. Eventuelt bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). 5

6 Sikkerhetsregler og advarsler ~ En skadet maskin kan være farlig å bruke. Skru straks av maskinen og kontakt Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. ~ De som betjener maskinen må få regelmessig instruksjon. Personale som ikke er opplært, må ikke bruke rengjøringsautomaten. ~ Vær forsiktig ved omgang med prosesskjemikalier (rengjørings- og nøytraliseringsmiddel, rengjøringsforsterker, avspenningsmiddel osv.)! Det dreier seg til dels om etsende og irriterende stoffer. Organiske løsemidler eller antennelige væsker må ikke brukes, bl.a. pga. faren for eksplosjon! Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter! Bruk vernebriller og hansker! For alle prosesskjemikalier må produsentenes sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsdatablad følges! ~ Unngå å puste inn støv fra rengjøringsmidler i pulverform! Hvis prosesskjemikalier svelges, kan det forårsake etseskader i munn og svelg eller føre til kvelning. ~ Vannet i vaskekammeret må ikke drikkes! ~ Ingen må stå eller sette seg på den åpne luken, rengjøringsautomaten kan velte eller bli skadet. ~ Ved stående plassering av skarpe, spisse gjenstander: vær oppmerksom på faren for skade. Plasser dem slik at de ikke kan føre til skader. ~ Ta hensyn til den mulig høye temperaturen når rengjøringsautomaten er i gang. Ved åpning av luken under omgåelse av låsen, er det fare for forbrenning, skålding eller etseskade eller ved bruk av desinfeksjonsmiddel fare for å puste inn giftige damper! ~ I nødstilfelle: Følg sikkerhetsdatabladene fra produsentene av prosesskjemikaliene, dersom du har vært i kontakt med giftige damper eller prosesskjemikalier! ~ Kurver, innsatser og utensiler må først avkjøles, tøm deretter eventuelle vannrester fra hule deler i vaskekammeret. ~ Ikke ta på varmeelementene hvis du åpner luken under programmet eller like etter at programmet er slutt. Selv noen minutter etter programslutt, kan du brenne deg på dem. ~ Rengjøringsautomaten og området i umiddelbar nærhet må ikke rengjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler. ~ Koble maskinen fra el-nettet når det skal utføres vedlikehold. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Følg disse rådene for å garantere kvalitetssikring ved klargjøringen av medisinsk utstyr og for å unngå fare for pasienter og skade på materiell! ~ Hvis maskinen har vært brukt til desinfeksjoner etter pålegg fra myndighetene, må dampkondensatoren og dens forbindelser til maskinens vaskekammer og avløp desinfiseres ved en reparasjon eller utskifting. ~ Et programavbrudd får kun skje i unntakstilfelle og må utføres av autorisert personell. ~ Driftslederen er ansvarlig for å sikre rutinene i desinfeksjonsprosessen slik at den påkrevde rengjørings- og desinfeksjonsstandarden oppnås. Prosessene bør regelmessig kontrolleres termoelektrisk så vel som gjennom dokumenterbare resultatkontroller. Ved kjemotermiske prosesser er det i tillegg nødvendig å gjennomføre kontroller ved hjelp av kjemo- hhv. bio-indikatorer. ~ For den termiske desinfeksjonen skal det benyttes temperaturer og holdetider som i henhold til normer og retningslinjer samt mikrobiologiske, hygieniske kunnskaper stiller den nødvendige infeksjonsprofylakse til disposisjon. ~ Vær spesielt oppmerksom på risikoen ved avbrudd og åpning av maskinen, dersom vaskevannet ved klargjøringen inneholder giftige, kjemiske substanser (f. eks. aldehyder i desinfeksjonsmiddelet). Lukens tetning og dampkondensatorens funksjon skal stadig kontrolleres. ~ Prosesskjemikalier kan under noen omstendigheter føre til skade på maskinen. Det anbefales å følge anvisningene fra Mieles serviceavdeling. Ved skader og ved mistanke om ikke-kompatibelt materiell ta kontakt med Miele. ~ Forbehandlinger (f.eks. med rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel) kan forårsake skum, likeledes bestemte tilsmussinger og prosesskjemikalier, også kombinert med kjemisk vekselvirkning. Skum kan forringe rengjørings- og desinfeksjonsresultatet. ~ Bruksteknisk anbefaling av prosesskjemikalier (som f.eks. rengjøringsmiddel) betyr ikke at maskinprodusenten er ansvarlig for prosesskjemikalienes innflytelse på materialet i gjenstander som rengjøres. Vær oppmerksom på at formuleringsendringer, lagringsbetingelser osv. som ikke er bekjentgjort av kjemikalieprodusenten, kan forringe kvaliteten på rengjøringsresultatet. 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Følg produsentenes anvisninger når du bruker rengjøringsmidler og spesialprodukter. Bruk rengjøringsmiddelet bare slik produsenten anbefaler for å unngå materiellskader og eventuelt kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon). ~ Rengjøringsautomaten er kun beregnet for bruk med vann og additive rengjøringsmidler. Maskinen må ikke brukes med organiske løsemidler, bl.a. pga. faren for eksplosjon. (Merk: Det finnes mange organiske løsemidler hvor det ikke er noen eksplosjonsfare, men hvor andre problemer kan oppstå, f.eks. kan gummi og kunststoffdeler bli ødelagt). ~ Hvis maskinen brukes for områder hvor det stilles spesielt høye krav til rengjøringskvaliteten, bør prosessbetingelsene (rengjøringsmidler, vannkvalitet osv.) avstemmes med Miele på forhånd. ~ Vognene, kurvene og innsatsene for utensilene skal kun brukes til det de er bestemt for. Instrumenter med hulrom må gjennomstrømmes fullstendig med vaskevann for å sikre rengjøringsresultatet. ~ Alle beholdere og andre hule deler må tømmes før de plasseres i maskinen. ~ Rester av løsemidler og syrer, spesielt saltsyre og kloridholdige løsninger, må ikke havne i vaskekammeret. Heller ikke korroderende jernstoffer! Løsemidler i forbindelse med tilsmussing må bare finnes i minimale mengder (spesielt i risikoklasse A1). ~ Pass på at ytterpanelet i rustfritt stål ikke kommer i kontakt med saltsyreholdige løsninger/damper, for å unngå korrosjonsskader. ~ Etter arbeid på vannledningsnettet må vannforsyningsledningen til rengjøringsautomaten luftes. Ellers kan kalkfilteret bli skadet. ~ Følg monteringsrådene i bruksanvisningen og installasjonsveiledningen. 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Bruk av tilbehør ~ Bare Miele tilleggsutstyr for vedkommende anvendelsesområde må kobles til maskinen. ~ Det skal kun brukes vogner, kurver og innsatser fra Miele. Ved forandring av Mieles tilbehør eller ved bruk av andre vogner og innsatser, kan Miele ikke garantere at tilstrekkelig rengjørings- og desinfeksjonsresultat nås. Skader som oppstår på grunn av dette, dekkes ikke av garantien. ~ Bruk kun prosesskjemikalier som er frigitt av produsenten for gjeldende bruksområde. Produsenten av prosesskjemikaliene er ansvarlig for negative innflytelser på materiellet som rengjøres, og på rengjøringsautomaten. Kassering av den gamle maskinen ~ Vær oppmerksom på at den gamle maskinen kan være kontaminert av blod og andre kroppsvæsker, og derfor må dekontamineres før den kasseres. Av sikkerhetsgrunner og av miljøhensyn, skal alle rester av prosesskjemikalier fjernes iht. sikkerhetsforskriftene (bruk vernebriller og hansker!). Fjern, eventuelt blokker dørlåsen, slik at barn ikke kan låse seg inne. Deretter skal maskinen kasseres forskriftsmessig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. Symboler på maskinen Advarsel: Se bruksanvisningen! Advarsel: Fare for elektrisk støt! 9

10 Maskindefinisjon I Mieles rengjørings- og desinfeksjonsautomat kan regenererbart medisinsk utstyr rengjøres, skylles og desinfiseres (termisk hhv. kjemotermisk). Informasjon fra produsentene av det medisinske utstyret (EN ISO 17664) må følges. Eksempler på bruksområder er: Instrumenter og tilbehør fra områdene: gynekologi, urologi, øre-nese-hals, sirkulasjonsgods som pussbekken, fat og OP-sko. Begrepet utensiler blir i denne bruksanvisningen brukt generelt, hvis gjenstandene som skal klargjøres, ikke blir definert nærmere. Rengjøringsbetingelsene skal tilpasses optimalt til tilsmussing og type gjenstander som skal klargjøres. Anvendelsen av tilsvarende prosesskjemikalier skal avstemmes til rengjøringsproblematikken. Rengjøringsresultatet er bestemmende for sikkerheten av desinfeksjonen, steriliseringen samt restfriheten og følgelig for sikker gjenbruk. For medisinsk utstyr som skal klargjøres på nytt, er den best sikret med DESIN vario TD-prosessen. Viktig for adekvat (fullgod) rengjøring av instrumenter og utstyr, er riktig bruk av utstyr beregnet for plassering (kurver, vogner, innsatser osv.). Kapittelet "Anvendelsesteknikk" gir eksempler på dette. Iht. EN ISO er maskinen kvalifisert for validering av prosessene. Klargjøringen av instrumenter for standardisering, skjer fortrinnsvis ved hjelp av en maskinell rengjøringsprosess. Desinfeksjonen skjer fortrinnsvis med termisk desinfeksjon, f. eks. med DESIN vario TD-prosessen. I henhold til A 0 -konseptet til EN ISO skjer den termiske desinfeksjonen med parametrene 80 C (+ 5 C, - 0 C) og 10 min holdetid (A 0 600) hhv. med 90 C (+ 5 C, - 0 C) og 5 min holdetid (A ), avhengig av desinfeksjonsvirkningen som kreves. Virkeområdet til A omfatter også inaktivering av HBV. 10

11 Maskinbeskrivelse a På/av-tast I-0 b Døråpner a c Display d Omkoblingstast ß for visning av: - Reell temperatur - forløpt vasketid - aktiv vaskeblokk e Tørketast 0 med kontrollampe f Starttast 6 med kontrollampe g Programindikator: k Regenerering I Forvask l Hovedvask H Skylling / Etterskylling c Tørking r Programslutt h Kontroll- / varsellamper: p / 6 Vanninntak / vannavløp k Regenereringssalt w Nøytraliseringsmiddel H Avspenningsmiddel 8 DOS optisk grensesnitt for serviceavdelingen; ved tilkoblet DOS K 60: for flytende rengjøringsmiddel i Programvelger f Stopp A Scan III / LANG z Scan II / MIDDELS y Scan I / KORT E UNIVERSAL A Fritt programmerbart program 6 Pumpe D Avskylling variotd AN variotd 11

12 Maskinbeskrivelse a Tilkobling for DOS K 60 (ekstern doseringspumpe) for flytende rengjøringsmiddel på baksiden av maskinen b Serviceluke c Silkombinasjon d Beholder for regenereringssalt e Beholder for rengjøringsmiddel i pulverform f Duo-beholder for avspennings- eller nøytraliseringsmiddel med doseringsvelger g Nivåindikator for avspennings- eller nøytraliseringsmiddel På maskinens bakside: Opsjon: grensesnittplugg RS

13 Aktivt miljøvern Kassering av emballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling, og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for maskinens funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Se kapittel "Sikkerhetsregler og advarsler". 13

14 Åpning og lukking av døren Elektronisk dørlås Maskinen er utstyrt med en elektronisk dørlås. Døren kan bare åpnes når: ^ maskinen er elektrisk tilkoblet og ^ hovedbryteren I-0 er koblet inn. Åpning av døren a ^ Trykk døråpneren helt inn, ta samtidig tak i gripelisten og åpne døren. Åpning av døren med nødåpneren Nødåpneren må bare brukes hvis normal åpning av døren ikke lenger er mulig, f.eks. ved strømbrudd. Advarsel! For SPECIAL-programmer, se "Sikkerhetsregler og advarsler"! ^ Drei programvelgeren på f. ^ Skru av maskinen med tasten I-0.,Ikke ta på varmeelementene når du åpner døren etter at programmet er slutt. Selv noen minutter etter programslutt, kan du brenne deg på elementene. Døren kan ikke åpnes etter at et program er startet. Den forblir låst til programmet er slutt. Unntakene er programmene AVSKYLLING D og PUMPE 6. Dersom døren skal kunne åpnes under programskrittet Tørking, kan Mieles serviceavdeling programmere dette senere. Lukking av døren ^ Løft opp døren og trykk den helt inn uten å trykke inn døråpneren. ^ Trekk ringen til nødåpnersnoren, bak serviceluken, nedover. 14

15 Kalkfilter For å oppnå gode rengjøringsresultater, trenger rengjøringsautomaten bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt ledningsvann avleires det hvitt belegg på utensilene og på veggene i vaskekammeret. Ledningsvann med en hardhetsgrad fra 4 d (0,7 mmol/l) må derfor avkalkes. Dette skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret trenger regenereringssalt. Rengjøringsautomaten må programmeres nøyaktig etter hardheten på ledningsvannet. Det lokale vannverket opplyser om nøyaktig hardhetsgrad for ledningsvannet på stedet. Hvis vannets hardhet varierer (f.eks d), innstill alltid kalkfilteret på den høyeste verdien (i dette eksempelet 17 d)! Det innebygde kalkfilteret kan innstilles fra 1 d - 60 d. Ved eventuell senere service letter du arbeidet for serviceteknikeren hvis vannets hardhet er kjent. Før inn ledningsvannets hardhet her: d Programmering av kalkfilteret ^ Skru av maskinen. ^ Still programvelgeren på f. ^ Hold tastene ß og 6 inne og skru samtidig på maskinen med bryteren I-0. I displayet vises den aktuelle programversjonen P... Kontrollampen p / 6 lyser. ^ Trykk tasten 0 1x, i displayet vises E01. ^ Drei programvelgeren én bryterstilling mot høyre (klokken 1-stilling). I displayet vises tallet 19 (fabrikkinnstilt vannhardhet i d). ^ Trykk tasten ß så mange ganger at, eller hold den inne til, ønsket verdi (hardhetsgrad i d) vises i displayet. Hardhetsgrader for vannet i d, mmol/l og f ser du av tabellen på neste side. Når tallet 60 er nådd, begynner telleren med 0 igjen. ^ Trykk tast 6. SP vises. ^ Trykk tast 6 en gang til. Ønsket verdi blir lagret. Displayet slokner. Maskinen er klar til bruk. 15

16 Innstillingstabell d mmol/l f Innstilling ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7, *) **) d mmol/l f Innstilling ,2 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,4 10,6 10, *) Verdien 0 skal bare innstilles for maskiner uten kalkfilter. **) Fabrikkinnstilling Kalkfilter 16

17 Kalkfilter Påfylling av regenereringssalt Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt med en korning på ca. 1-4 mm, f.eks. "JOZO". Bruk absolutt ikke andre salttyper, f.eks. matsalt, steinsalt eller smeltesalt. Disse salttypene kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og kalkfilterfunksjonen kan påvirkes! Beholderen tar ca. 2,5 kg salt.,hvis det feilaktig blir fylt rengjøringsmiddel i saltbeholderen, vil det føre til at kalkfilteret blir ødelagt! Vær sikker på at du har en saltpakke i hånden hver gang du skal fylle saltbeholderen. ^ Ta ut underkurven. ^ Skru av lokket. Før første saltpåfylling: Fyll først saltbeholderen med ca. 2,5 l vann, slik at saltet kan løse seg opp. Etter at maskinen er tatt i bruk, er det alltid tilstrekkelig vann i beholderen. ^ Sett på trakten. ^ Fyll på regenereringssalt. Noe av saltoppløsningen renner over ved påfyllingen. ^ Tørk bort saltrester fra gjengene på beholderen. ^ Skru fast lokket. ^ Velg straks programmet D (AVSKYL- LING), slik at overflødig saltoppløsning blir fortynnet og skylt ut. Hvis programforløpet blir forsinket noen minutter etter programstart i programmet D, foreligger det ikke en feil. I dette tilfellet blir det først gjennomført en nødvendig regenerering av kalkfilteret. 17

18 Kalkfilter Feilmelding regenereringssalt Regenereringen av kalkfilteret blir gjennomført automatisk under et programforløp. Imens lyser kontrollampen k a på programindikatoren. ^ Når varsellampen k "Regenereringssalt" b lyser, må regenereringssalt etterfylles. 18

19 Anvendelsesteknikk Rengjøringsautomaten er utstyrt med en underkurv og en overkurv. Avhengig av type og form på utensilene som skal rengjøres og desinfiseres, kan kurvene utstyres med forskjellige innsatser eller byttes ut med spesialkurver. Kurver og innsatser må velges i henhold til maskinens bruksområde. Eksempler på utstyr og råd vedrørende de ulike bruksområdene finner du på de neste sidene. Før hver programstart må følgende punkter kontrolleres (visuell kontroll): Er utensilene oppvaskteknisk riktig plassert/tilkoblet? Kan vaskevannet skylle alle hulrommene/gjennomstrømme kanalene til de hule instrumentene? Er spylearmene rene og kan de rotere fritt? Er silkombinasjonen fri for grove tilsmussinger (fjern store deler, rengjør eventuelt silkombinasjonen)? Er adapteren til vannforsyningen til spylearmene hhv. dysene riktig tilkoblet? Er beholderne med prosesskjemikaliene fylt tilstrekkelig? Kontroller følgende punkter etter hver programslutt: Kontroller utensilenes rengjøringsresultat visuelt. Foreta en proteinanalyse ved hjelp av en stikkprøve med f.eks. Mieles test-utstyr. Befinner samtlige hule instrumenter seg fremdeles på sine respektive dyser?,instrumenter som i løpet av klargjøringen har løsnet fra adapterne, må klargjøres en gang til. Kan hulrommene til de hule instrumentene gjennomskylles fullstendig? Er dysen og tilkoblingene koblet fast sammen med kurven/innsatsen? 19

20 Anvendelsesteknikk Plassering av utensilene Plasser utensilene slik at alle flater kan nås av vannstrålene. Bare da kan de bli rene! Utensilene må ikke ligge inni hverandre eller dekke hverandre. Instrumenter med hulrom må skylles eller gjennomstrømmes fullstendig med vaskevann. Sett hule gjenstander med åpningene nedover i de tilhørende vognene og innsatsene, slik at vannet kan renne uhindret inn og ut. Plasser gjenstander med dyp bunn så skrått som mulig, slik at vannet kan renne ut. Plasser høye slanke, hule deler mest mulig midt i vognen. Der nås de best av vannstrålene. Vogner eller kurver med adapter må tilkobles riktig. Spylearmene må ikke blokkeres av for høye deler eller av deler som stikker ned gjennom kurven. For å unngå korrosjon lønner det seg å bruke bare instrumenter av rustfritt stål som er egnet for maskinvask. Forniklete instrumenter og instrumenter med fargeeloksert aluminium er ikke egnet for maskinell klargjøring. Bruk termostabile kunststoffdeler. Engangsinstrumenter må absolutt ikke klargjøres i maskinen. Forhåndsrydding ^ Tøm alt som skal vaskes før det settes inn i maskinen, ta eventuelt hensyn til bestemmelser angående smittefare.,rester av syrer og løsningsmidler, spesielt saltsyre og kloridholdige løsninger, må ikke komme inn i vaskekammeret. Klargjøring av instrumenter Kontaminerte instrumenter skal settes direkte inn i rengjørings- og desinfeksjonsautomaten uten forbehandling. 20

21 Anvendelsesteknikk Fjæradapter for vanninntaket Fjæradapteren for vanninntaket i overkurvene hhv. injektorvognen må justeres riktig når kurvene/vognene skyves helt inn i maskinen, dvs. den må være innstilt 4-5 mm høyere enn vanninntaket. Hvis den ikke er riktig innstilt, må den regulerbare adapteren tilpasses. Høydejustering av en overkurv Overkurven kan reguleres i høyden i tre trinn på 2 cm. Alt etter innstilling av overkurven og bruk av en innsats, kan utensiler med ulike høyder plasseres i kurvene: For å regulere overkurven: ^ Trekk overkurven fremover til den stopper og løft den av fra glideskinnene. ^ Skru av hjulbeslagene på begge sider av kurven med en skrutrekker nr. 7 og flytt dem etter ønske. ^ Løsne festeringen a. ^ Skyv opp adapteren b. ^ Skru fast klemringen c. 21

22 Anvendelsesteknikk Generelle råd Tiden mellom anvendelse og klargjøring bør holdes så kort som mulig. Desinfeksjon skjer fortrinnsvis termisk. Ved bruk av kranvann med mer enn 100 mg klorid/l, er det fare for korrosjon. Legg leddinstrumenter "åpnet" i instrumentristene. De bør ikke dekke hverandre. OP-sko (OS) OP-sko av polyuretan og/eller innleggssåler rengjøres og desinfiseres kjemotermisk på 60 C. En termisk desinfeksjonsprosess kan brukes, når produsenten bekrefter en tilsvarende termostabilitet. Når det gjelder desinfeksjonseffekten i kjemotermiske prosesser, henvises til produsentene av kjemiske desinfeksjonsmidler. OP-sko bør bare rengjøres og desinfiseres i en rengjøringsautomat som er innredet for slik bruk. Følgende kurver kan brukes til dette O 167 inntil skostørrelse 40, O 173 inntil skostørrelse 41 og U 168/1 inntil skostørrelse 45. Alternativt kan innsatsene E 484 med bøyler for sko E 487 eller for såler E 489 i en tilsvarende underkurv, f.eks. U 874/2 brukes. Ved rengjøring av OP-sko oppstår store mengder lo. Kontroller derfor silene i vaskekammeret ofte, og rengjør dem om nødvendig (se kapittel "Forebyggende vedlikehold, Rengjøring av silene i vaskekammeret"). 22

23 Anvendelsesteknikk ØNH E 417 Innsats for øretrakter og øre- og nesespekula. Kan settes i både over- og underkurv. ^ Plasser spekula i åpnet tilstand i innsatsen, slik at alle flater nås av vaskevannet. E 373 For ØNH-instrumenter, f.eks. øretrakter. Kan settes inn i overkurven. Den tynne forkrommingen i øretraktene kan være meget ømfintlig overfor nøytraliseringsmidler. 23

24 Anvendelsesteknikk GYN Spekula bestående av en del: ^ Plasser dem åpne mellom støttene til innsatsen. Todelte spekula: ^ Plasser underdelene i de smale fagene i innsatsen, til venstre på tegningen. ^ Plasser overdelene i de brede fagene i innsatsen, til høyre på tegningen. E 416 Innsats for gynekologiske instrumenter. Innsetting som på tegningen. Plasser alltid spekula mellom to støtter, slik at de ikke kan berøre eller dekke hverandre. 24

25 Anvendelsesteknikk,På grunn av faren for skade, bør instrumenter som er spisse i begge ender, settes inn i kurven bakfra og fremover, og tas ut i omvendt rekkefølge. Det samme gjelder ved stående plassering av instrumenter med sonder som peker opp. Overkurv / injektor O 177/1 Venstre side med holdegitter og 28 dyser i silikonholdere for direkteinnspyling av hule instrumenter, slik at hulrommene gjennomstrømmes av vaskevannet og dermed rengjøres og desinfiseres adekvat. Høyre side er for innsatser, f.eks. E 337 for innsetting av stående instrumenter. 25

26 Dosering av prosesskjemikalier Påfylling av nøytraliseringsmiddel For å unngå misfargings- og korrosjonsflekker på instrumentene, spesielt i leddområdet, bør det doseres nøytraliseringsmiddel i bestemte programmer i Mellomskylling. Nøytraliseringsmiddel (ph: sur) bevirker også at rester av alkaliske rengjøringsmidler på overflaten av utensilene blir nøytralisert. Som nøytraliseringsmiddel kan det velges mellom følgende to typer: neodisher Z som er en organisk syre eller neodisher N som inneholder fosforsyre. Den sistnevnte er den mest effektive, og anbefales spesielt hvis det skulle forekomme misfarging av instrumentene. Ved bruk av mildalkalisk rengjøringsmiddel bør det brukes et nøytraliseringsmiddel basert på fosforsyre. Ved bruk av et nøytralt enzymholdig flytende rengjøringsmiddel, må det brukes et nøytraliseringsmiddel basert på sitronsyre.,beholderen for nøytraliseringsmiddel må kun fylles med nøytraliseringsmiddel for rengjørings- og desinfeksjonsautomater. Ikke fyll på rengjøringsmiddel. Det fører alltid til at beholderen for nøytraliseringsmiddel blir ødelagt! ^ Åpne døren vannrett. ^ Skru opp lokket. Nøytraliseringsmiddelet blir automatisk dosert etter Hovedvask i programavsnitt Skylling 2. Beholderen rommer ca. 180 ml. 26

27 Dosering av prosesskjemikalier Feilmelding nøytraliseringsmiddel ^ Fyll på nøytraliseringsmiddel til nivåindikatoren (pil) er blitt mørk. Bruk evt. en trakt. ^ Skru igjen lokket og tørk godt av evt. rester av nøytraliseringsmiddel. ^ Når varsellampen w for nøytraliseringsmiddel lyser, fyll beholderen med nøytraliseringsmiddel. Innstilling av dosering Doseringsvelgerne i begge påfyllingsåpningene kan stilles inn fra 1 til 6, det tilsvarer 1-6ml. Fra fabrikken er den innstilt på 5 ml per doseringsautomat, det tilsvarer en samlet mengde på 10 ml. 27

28 Dosering av prosesskjemikalier Påfylling av nøytraliseringsmiddel (opsjon) Dosering av avspenningsmiddel i programblokken Etterskylling, må aktiveres av Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. Er dosering av avspenningsmiddel aktivert, bortfaller dosering av nøytraliseringsmiddel i programblokken Skylling. Avspenningsmiddel er nødvendig for at vannet skal renne av utensilene som film under tørkingen og for at utensilene skal tørke bedre. Avspenningsmiddel (f. eks. Mielclear) fylles i begge beholderne og doseres automatisk i innstilt mengde. ^ Skru opp lokket. Beholderne rommer ca. 180 ml hver.,beholderen for avspenningsmiddel må kun fylles med avspenningsmiddel for rengjørings- og desinfeksjonsautomater. Ikke fyll rengjøringsmiddel i beholderen, da dette alltid fører til at avspenningsmiddelbeholderen blir ødelagt! ^ Åpne døren vannrett. ^ Fyll på avspenningsmiddel til nivåindikatoren (pilen) er blitt mørk. Bruk evt. en trakt. ^ Skru lokket igjen. ^ Tørk godt av eventuelt søl, for å unngå kraftig skumdannelse i neste program 28

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer