R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009"

Transkript

1 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010

2 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Noter til regnskapet... 6 Revisjonsberetning... 7 Formålet med regionale verneombud... 7 Virksomheter som omfattes av ordningen... 8 Oppnevning av regionale verneombud... 8 Avgift til finansieringsfondet... 8 Register over virksomhetene... 8 Hvordan avgiften beregnes... 8 Innkreving av avgiften... 8 Innbetalinger til Fondet... 9 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet... 9 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avgiftspliktige virksomheter Fondsstyrets medlemmer Oversikt over regionale verneombud Forord ORDNINGEN MED REGIONALE verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i år senere, i 1997, ble ordningen med prosjektstøtte etablert. Tilbakemeldinger fra virksomhetene, arbeidslivets parter og Arbeidstilsynet viser at begge ordningene vurderes som hensiktsmessige og solide. Det er bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMSstandarden i bransjen, og at prosjektene bidrar til økt kunnskap om arbeidsmiljøutfordringene og hvordan disse kan håndteres. Samtidig vet vi at det er mange i bransjen og i forskningsmiljøene som ikke har tilstrekkelig kunnskap om ordningene våre. Dette er en utfordring Fondsstyret ønsker å ta tak i, og informasjonsarbeid blir derfor et prioritert område i De regionale verneombudene bruker mye av sin arbeidstid ute i virksomhetene. Gjennom utallige besøk på byggeplasser og anlegg bidrar de til kunnskapsheving både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De fungerer som starthjelpere ved valg av verneombud, etablering av arbeidsmiljøutvalg og inngåelse av samordningsavtaler, og de bidrar til økt fokus på forebygging av belastningsskader og ulykker. Arbeidet er i stor grad rettet mot små og mellomstore bedrifter. Sentrale satsningsområder i 2009 har vært forebygging av ulykker - særlig blant unge arbeidstakere - og bruken av utenlandsk arbeidskraft. Dette er områder som vil bli fulgt opp i De regionale verneombudene har en krevende jobb. De jobber mye alene, må ha omfattende bransje- og arbeidsmiljøkunnskap og skal håndtere rollen både som veileder, kontrollør og - i enkelte tilfeller - varsler. De møter arbeidstakere og arbeidsgivere i alle aldre og fra en rekke nasjoner og kulturer. Dette stiller store krav til kommunikasjon og samhandling. Som leder av Fondsstyret er jeg opptatt av at disse utfordringene ikke overlates til det enkelte regionale verneombud, men også håndteres på et overordnet, organisatorisk nivå. Tiltak for å sikre et høyt kompetansenivå, enhetlig praksis og felles profil utad er og vil bli prioritert. Regjeringen la sommeren 2009 fram et høringsforslag om å utvide ordningen med regionale verneombud til to nye bransjer, hhv hotell- og restaurant- og renholdsbransjen. Dagens ordning foreslås avviklet og erstattet av en ny ordning. Fondsstyret har i høringsfasen vært opptatt av å sikre en korrekt håndtering av spørsmål som kan berøre dagens ordning, bl.a. spørsmålet om forvaltningen av oppsparte fondsmidler. Styret har derfor fått utarbeidet en juridisk betenkning som er oversendt Regjeringen ved Administrasjonsdepartementet. Som det fremgår av Fondets årsregnskap, er økonomien solid. Fondets inntekter baserer seg på bransjens lønnsutgifter foregående år. Høy aktivitet i 2008 ga derfor høye inntekter i Dette i kombinasjon med færre prosjektsøknader enn forventet, førte til overskudd. Fordi inntektene svinger med konjunkturene, forventes imidlertid en inntektsnedgang i Jeg vil takke alle som bidrar i arbeidet for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljøarbeid i bygge- og anleggsbransjen. Innsatsen trengs fortsatt. Et godt og konstruktivt tre-parts samarbeid er en viktig bærebjelke. Takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kolleger i styret og til medarbeidere i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av Fondsstyret 2

3 Styrets årsberetning FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, og med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Den avløste forskriften av 5. februar Stiftelsen drives i Oslo. Stiftelsen: - har ingen ansatte - forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette - er ikke skattepliktig - følger likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og et medlem av Arbeidstilsynet. Styret har i 2009 bestått av: Ørnulf Halmrast, styreleder, og styremedlemmene Heine Nilsen, Trond Johannesen, Helge Haukeland og Elisabeth Brask. Det er i 2009 holdt 6 styremøter og behandlet 49 saker. De fleste sakene har vært knyttet til interne forhold vedrørende drift av ordningen samt til behandling av søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Styret har i tillegg behandlet spørsmål knyttet til Regjeringens høringsforslag om en utvidelse av ordningen til to nye bransjer. Styret har i den forbindelse fått utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende styrets ansvar ved en eventuell omdanning av Fondet. Betenkningen er oversendt hhv Lotteri- og stiftelsestilsynet og Arbeidsdepartementet til orientering. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger ( ) med prioriteringer innenfor disse områdene: - Brakkeforhold - Livsfasepolitikk - Hva som kjennetegner små bedrifters HMS-arbeid - Kjemisk helserisiko - Kalkulator for forenklet beregning av anbefalt arbeidstid ved vibrasjoner - Brudd på Byggherreforskriften - Videreføring av prosjektet på St. Olavs Hospital i Trondheim om årsakene til ulykker. Fondsstyret har i 2009 besluttet å finansiere følgende prosjekter: - Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg med kr ,- - Unge arbeidstakere og risiko med kr ,- - Studie av helse og eksponering ved driving av tunnel med kr ,- Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i At medlemsbedriftene skal nyte godt av Fondets midler er et grunnleggende prinsipp for ordningen. En hovedoppgave for Fondsstyret er i så måte å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har derfor valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet. Midlene er derfor plassert i bank. Som det fremgår av regnskapet for 2009, fikk Fondet inn 34,4 millioner kroner i avgift i 2009 mot kr 31,3 millioner i 2008, en økning på 3,1 millioner i forhold til året før. Årsresultatet ble imidlertid redusert med 5,5 millioner kroner, fra 13,3 millioner i 2008 til 7,8 millioner i Reduksjonen skyldes primært en økning i refusjoner til forbundene og reduserte renteinntekter. I tillegg kommer økte utbetalinger til prosjekter, analyser og utredninger samt noe økte administrasjonsutgifter. Det er ikke noe mål at Fondet skal fortsette å øke, men oppsamlede midler vil være en buffer i nedgangstider. I følge prognoser fra bygge- og anleggsbransjen vil en slik nedgang kunne komme i Årsregnskapet for 2009 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2009 har Fellesforbundet fått bevilget kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Fondsstyret har som policy at noe av Fondets midler kan 3

4 nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens forutsetninger. Ett av Fondsstyrets fem faste medlemmer er kvinne. To av fire varamedlemmer er kvinner. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonene for Fondsstyret, og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Oslo, 16. februar 2010 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen styremedlem Elisabeth Brask styremedlem Resultatregnskap Noter Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Avgifter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger 3, Administrasjonskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER/ -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter ÅRSOVERSKUDD(-UNDERSKUDD) ( )

5 Balanse pr Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 16. februar 2010 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styrets leder styremedlem styremedlem Elisabeth Brask styremedlem Trond Johannesen styremedlem 5

6 Noter til regnskapet Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- eks. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Velkommen som arbeidstaker revidering og opptrykk kr ,- HMS-arbeid i bygge- og anleggsnæringen: Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling kr ,- Svart økonomi, helse, miljø og sikkerhet i B/A Grenland kr ,- Unge arbeidstakere og risiko - informasjonsvideo kr ,- Hva kunne vært gjort for å unngå skaden kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg kr ,- IRIS- En kvalitativ studie av lærlinger kr ,- Sum prosjekter kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 4 Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Kostpris kr ,- Avgang kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 5 Refusjoner Fellesforbundet Fellesforbundet har fått dekket utgifter som følge av endret pensjonsordning (engangsbeløp) med kr ,-. Note 6 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 450,-. 6

7 Revisjonsberetning for 2009 VI HAR REVIDERT ÅRSREGNSKAPET for Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk i Norge og revisjonsstandarer vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge, ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter, stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, den 16. februar 2010 Nitschke AS Steinar P. Rossow Statsautorisert revisor Formålet med regionale verneombud FONDETS VIRKSOMHET ER REGULERT av Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet. Forskriften er fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997 med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeidsog oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2009 finnes på side 9. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: 7

8 Virksomheter som omfattes av ordningen ALLE VIRKSOMHETER innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg- og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verneog helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud DE REGIONALE VERNEOMBUD for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2009 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 18. Avgift til finansieringsfondet DRIFTSMIDLER TIL DEN regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og er for tiden 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 14. Register over virksomhetene FONDET HAR I 2009 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2009 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes BEREGNINGSGRUNNLAGET for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte er avgiften satt til 0,065 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften FONDETS SEKRETARIAT krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet TABELLEN PÅ NESTE side viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2009 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak og virksomheter som kommer inn under minstebeløpet på kr 250,-. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2009, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. 8

9 INNBETALINGER TIL FONDET: Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet FONDSSTYRET KAN bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder byggeog anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i Pågående prosjekter Ansvarlig Bevilget beløp Status (totalbeløp) Unge arbeidstakere i bygge- og IRIS (Rogalandsforskning) Kr ,- Ferdigstilles anleggsbransjen fra skole til arbeidsliv 2. kvartal 2010 Tilleggsprosjekt: Kvantitativ studie av lærlinger Kr ,- Systembetingelser for læring og NIFU STEP Kr ,- Ferdigstilles 4. kvartal 2011 strategier for videreutvikling Sikker bruk av arbeidsutstyr Entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilles september 2011 i bygg og anlegg Bygg og anlegg (EBA) Studie av helse og eksponering STAMI Kr ,- Ferdigstilles september 2011 ved driving av tunnel Avsluttede prosjekter Unge arbeidstakere og risiko - Arbeidstilsynet Sør Kr ,- Ferdigstilt informasjonsvideo Hva kunne ha vært gjort for å Direktoratet for Kr ,- Ferdigstilt unngå skaden? arbeidstilsynet Velkommen som arbeidstaker i Norge Fondet Kr ,- Løpende (oversatt til flere språk, pr opptrykk se brosjyre.html?tid=92741) 9

10 Byggebransjen Rapport fra Fellesforbundet 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2009 har store regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, der er det bedrifter som melder at de ikke har nok tilgang på fagarbeidere. Når det gjelder Sør-, Midtog Nord-Norge er dette motsatt. Her er det en betydelig reduksjon i aktivitetsnivået og en økning i oppsigelser og permitteringer. Flere av de regionale verneombudene skriver at de i økende grad får henvendelser fra entreprenører med spørsmål om permitteringer og oppsigelser. Henvendelsene har bakgrunn i den kjennskap og den dialogen som er etablert mellom virksomheten og de regionale verneombudene. Virksomhetene og ansatte ønsker råd og veiledning fra verneombudene. 2. Personalsituasjonen I Fellesforbundet har det vært en nyansettelse i 2009, Ståle Tjelle ble oppnevnt som regionalt verneombud i distrikt 9 - Møre og Romsdal. For Fellesforbundets regionale verneombud har 2009 medført endringer i personalbestemmelsene. De var tidligere unntatt AML Som arbeidstakergruppe har de regionale verneombudene vært aktive i gjennomgang av egne rutiner og dette arbeidet vil fortsette i Det er to regionale verneombud som har gjennomført arbeidsmiljøskolen i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har gjennomført 3 dagers fellesopplæring for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen i perioden. Dette oppleves av samtlige regionale verneombud som en meget nyttige arena. De regionale verneombudene på bygg var samlet 5 dager, hvor bl.a. felles opplæring og faglig utvikling var tema. De regionale verneombudene har arrangert 40 timers arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. Det er arrangert Asbestsaneringsopplæring for Maskinentreprenørenes forbund (MEF) med regionalt verneombud for byggfag som kursleder. Det har vært en økning av spørsmål knyttet til Asbestforskriften i Dette har trolig sin bakgrunn i Arbeidstilsynets skriv hvor det påpekes krav om regelmessig opplæring ved sanering. Bestemmelsen skal sikre nødvendig kunnskap til de arbeidstakerne som utfører asbestsaneringen. De regionale verneombudene har bidratt overfor Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og videregående skole i HMS opplæring for unge arbeidstakere og lærlinger. De regionale verneombudene deltar hos entreprenører og bransjeforeninger med innlegg og forelesninger med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til HMS-regelverk og enkeltforskrifter. De regionale verneombudene rapporterer om et godt samarbeid med BNL både sentralt og lokalt. Det lokale samarbeidet er basert på stedlige forhold og tradisjoner på HMSområdet. Det rapporteres også et økende samarbeid med Forsvarsbygg, Byggmesterforbundet, Norges Bygg- og Eiendomsforening, samt landsomfattende entreprenører som AF-Gruppen, Skanska ASA og Veidekke ASA. De regionale verneombudene har forventninger til at denne utviklingen vil fortsette i årene fremover til beste for byggebransjens parter. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk De regionale verneombudene har i 2009 gjennomført 4420 byggeplassbesøk, noe som er en økning fra tidligere år. Byggeplassbesøkene er som tidligere år rettet mot små og mellomstore virksomheter. Antall virksomhetsbesøk var i perioden For de regionale verneombudene i Fellesforbundet må økningen i byggeplassbesøk settes i sammenheng med større fokus på fellesstruktur, fellesopplæring og fellesopptreden. De regionale verneombudene skriver i sine årsrapporter at Fondsstyrets deltagelse har vært viktig i dette arbeidet. At Fondsstyret deltar aktivt ved felles samlinger er nevnt som en vesentlig del av samarbeidsstrukturen i bransjen. Rapportene viser at dette samarbeidet er avgjørende for en videreutvikling av den regionale verneombudsordningen innenfor bygge- og anleggsbransjen og dennes bidrag til å heve HMS-standarden. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Som tidligere år er det i hovedsak fallsikring som har anmerkninger ved de regionale verneombudenes byggeplassbesøk og hvor de bruker stansningsretten i AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse. Stansningsretten ble brukt i overkant av 20 % av alle virksomhetsbesøkene. De regionale verneombudene har brukt stansningsretten på byggeplasser i 962 tilfeller. Årsaken til stansen var ved 902 av besøkene, mangelfull sikring av arbeid i høyden. Dette viser at det fortsatt er store utfordringer ved å bidra til tryggere arbeidsplasser med større fokus på sikring av alt arbeid i høyden og på tak. Hovedreglen er bruk av kollektiv sikring som betyr forskriftsmessige stillaser og rekkverk. Bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy fortsetter sin positive utvikling fra de senere årene. I de regionale verneombudenes årsrapporter fremkommer det at stansingsretten i forbindelse med manglende bruk av personlig verneutstyr kun er brukt i 18 tilfeller, de fleste er i kombinasjon med manglende sikring av arbeid i høyden. Det er fortsatt virksomheter som utfører asbestsaneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring i henhold til Asbestforskriftens krav. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 42 byggeplasser som de regionale verneombudene har besøkt i Dette viser at det er stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbestbetingede kreftsykdommer. Stoffkartotek og eksponering for ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har problemer med å få orden på stoffkartotek - og å dokumentere systematisk registrering 10

11 for kjemiske stoffer. Dette har vært et gjentagende problem gjennom flere år. Mange av virksomhetene de regionale verneombudene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og dermed er ikke dette et problem for deres virksomhet. Det er en viktig forbygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten til å etablere gode rutiner på dette området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at ikke arbeidstakerne blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Informasjon om krav til ID-kort og utenlandske arbeidstakere De regionale verneombudene har stor nytte av brosjyrene Velkommen som arbeidstaker og kravet til ID kort på bygg- og anleggsplasser. De regionale verneombudene informerer om dette i kombinasjon med annet informasjonsmateriell og veiledningsmateriell de bruker ved sine byggeplassbesøk. De regionale verneombudene samarbeider med Arbeidstilsynet når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle videre. De fleste sakene som blir innmeldt er i forbindelse med grove brudd på HMS-standarden. Mange av dem inneholder fortsatt brudd i forbindelse med forskriften om allmenngjøring, forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Bedriftshelsetjeneste Det er fortsatt et problem for mange mindre virksomheter at bedriftshelsetjenesten ikke fungerer etter hensikten. De regionale verneombudenes rapporter viser at det er mange virksomheter som melder seg ut av ordningen, med begrunnelse at denne ikke fungerer etter hensikten. De regionale verneombudene håper at den nye godkjenningsordningen av bedriftshelsetjenesten vil bedre dette. Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker, er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en av gjengangerne. De regionale verneombudene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Besøkene viser at det er et stort kunnskapsbehov hos mange byggherrer og utførende. Dette ligger ofte til grunn for at det ikke er skriftlige avtaler. De regionale verneombudene har medvirket til at det på flere byggeplasser har blitt skriftlige avtaler på samordningsansvaret. De regionale verneombudene har anmerket dette ved 1500 av sine 4420 byggeplassbesøk. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene som er på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende. De kan deles inn i to kategorier med dagsrigg og overnattingsrigg. Det er ofte størrelsen på virksomheten som avgjør om riggforholdene har en akseptabel standard. Det framkommer av verneombudenes årsrapporter at små virksomheter har dårligere eller ingen tilgjenglige brakker. Arbeidstakere har derfor ikke tilgang til et sted å skifte, ikke spiserom og heller ikke til toalett med vaskemulighet. Sanitærforholdene blir av verneombudene oppfattet til ikke å holde den standard som de mener er akseptable. Når det gjelder overnattingsrigger, er det ikke de samme tilbakemeldingene fra verneombudene. Dette har en klar sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser. Det er bedre samordning på større byggeplasser og riggforholdene holder akseptabel standard. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører I 2009 har det blitt satt et økt fokus på de regionale verneombudenes deltagelse på prosjekter som er finansiert av Fondsstyret, dette har ført til at de regionale verneombudene i Fellesforbundet er mer deltagende i arbeids- og referansegrupper. Spesielt vil Fellesforbundet trekke frem prosjektet Sikker bruk av arbeidsutstyr, hvor det er mange aktører og kontakt med partene blir etablert. Verneombudene skriver i sine årsrapporter at denne arenaen er meget nyttig for dem, men krevende i forhold til arbeidsmengde. Fondsstyret har vært en aktiv bidragsyter til en fellesarena for de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører. Dette har sin bakgrunn i de lokale samarbeidsavtalene som er etablert. Det første samarbeidsmøtet som ble arrangert har verneombudene gitt meget bra tilbakemeldinger på. Samarbeidsavtalen mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene distriktsvis har fortsatt sin positive utvikling i Det gjenstår fortsatt tilpasninger, men årsrapportene viser at partene ser at bedre samarbeid er til det beste for bygg- og anleggsnæringens virksomheter og deres arbeidstakere. De regionale verneombudene informerer Arbeidstilsynets inspektører og regionskontorer når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle videre. De situasjoner som blir innmeldt er i forbindelse med grove brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Men også brudd i forbindelse med forskriften om allmenngjøring og forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, blir videreformidlet. Det rapporters om varierende, men god kontakt med de regionale verneombudene på anlegg. Geografiske avstander er avgjørende for hvor ofte de treffes. Telefonisk kontakt skjer forholdsvis ofte når de observerer anleggsplasser de mener kollegaene på anlegg bør besøke. Anleggsbransjen Rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 1. Situasjonsbeskrivelse Året 2009 har hatt vekslende aktivitetsnivå både innenfor maskin og anlegg. I Troms og Finnmark tok aktiviteten seg opp fram til ferien, for så å få en nedgang utover høsten, særlig innenfor maskin. Anlegg har hatt bra aktivitet med en del større anlegg. I Nordland, nord for Bodø, har aktiviteten vært bra, men det har vært mindre og spredde anlegg. Sør for Bodø har det vært stor aktivitet og konkurransen om oppdragene 11

12 12 hardere. Mye av aktiviteten kan tilskrives oljeaktiviteten utenfor Helgelandskysten. Trøndelagsfylkene har hatt stor aktivitet med mange store anlegg spesielt innenfor samferdsel. Her nevnes arbeid på E 6 og E 39, nordre avlastningsvei i Trondheim og jernbanetunnel i Gevingåsen. Innenfor kommunaltekniske anlegg og bredbåndsutbygging har det vært mange små og mellomstore anlegg i begge fylkene. Møre og Romsdal har hatt bra aktivitet, men også opplevd permitteringer og oppsigelser i første halvår. Bedriftene har langt mindre ordrereserver og flere firmaer regner på tilgjengelige anbud. I forhold til den økonomiske situasjonen, har det vært stor aktivitet særlig i Hordaland, men også i Sogn og Fjordane. Bybaneutbygging og ringvei vest i Bergen har engasjert flere av de større entreprenørene. I Hardanger har det vært oppstart på flere vei- og tunnelanlegg i tillegg til bro over Hardangerfjorden. I Sogn og Fjordane har det vært rassikringsprosjekt med tunneler og kraftutbygging. Rogaland har mange store anlegg, men det er færre anbud å regne på, og flere anbydere til hver jobb, noe som fører til mer press på prisene. Fylket har mange småkraftanlegg under utbygging utenom et større i Saudafalla. Flere større samferdselsprosjekt innenfor vei og jernbane er under arbeid eller ferdigstilt i Her nevnes dobbelspor Sandnes Stavanger, Finnfastanlegget med undersjøiske tunneler og T-forbindelsen mellom E 39, Rv. 47 og E 134 med undersjøiske tunneler i Haugesund Karmøy området. Agderfylkene har opplevd betraktelig mindre aktivitet etter at flere større anlegg ble avslutta. Dette har ført til permitteringer og oppsigelser. Økt kommunal og statlig aktivitet har hjulpet på noe av dette. Det tredje og største OPS-prosjektet her i landet, veianlegget Kristiansand - Grimstad ble åpnet i august. Flere tunnelprosjekt er under arbeid. Til tross for permitteringer i starten og slutten på året, har det vært jevnt god aktivitet i Telemark og Vestfold. Mange småprosjekt, inklusiv satsing på fiberkabel, har vært med på å holde aktiviteten oppe. E 18 Sky Langangen er storanlegget i området for tiden. Før påske hadde mange entreprenører det vanskelig i Buskerud. Særlig de mindre maskinfirmaene som hadde vært mye underentreprenører, opplevde mange permitteringer. Utover sommeren kom de fleste i gang igjen, men totalaktiviteten var mindre enn tidligere år. Flere byer og tettsteder arbeider med utskifting og nyanlegg innenfor VA-anlegg. Det blir arbeidet med næringspark og kjøpesenter i tillegg til flere samferdselsprosjekt. Oslo, Asker og Bærum opplever også press i anleggsmarkedet med at riksentreprenørene nå også regner på de mindre anbudene. Maskinfolk spør etter oppdrag, noe som ikke var vanlig i To hoppbakker har vært under utbygging i I tillegg samferdselsprosjekt både innenfor vei og jernbane, gang- og sykkelveier, fjernvarmeanlegg utenom kommunaltekniske anlegg. Enkelte maskinentreprenører har hatt det vanskelig i Østfold, og en har også hatt konkurser. Det ser ut som man går inn i en tid med mindre aktivitet. I Sarpsborg Fredrikstad blir det arbeidet med et betydelig fjernvarmeanlegg. På E 18 er det arbeid med en ny bro over Glomma. I tillegg er det arbeid på 4 gangbroer. Det pågår også arbeid for å starte tunnelarbeid. Til tross for finanskrisa har det vært god aktivitet i Akershus både innenfor kommunale og private utbygginger. Dette gjelder særlig innenfor kommunaltekniske anlegg. Flere større utbygginger av 4-felts vei nordover på E 6 er i gang eller avsluttet. Tomtefelt og flere gang- og sykkelveier er også under arbeid. I Oppland og Hedmark opplever man at der det tidligere var 2-3 anbydere, er det nå Presset marked fører til permitteringer. Det er liten aktivitet på hytte- og boligmarkedet. En del kommunaltekniske anlegg i tillegg til kabelgrøfter er i gang. Større anlegg på E 6 nord for Minnesund er startet opp. RVO-korpset registrerer en viss usikkerhet i maskin- og anleggsbransjen på grunn av markedssituasjonen. Dette er uheldig for næringen, og betydelig kapasitet, jamfør MEF sine undersøkelser, blir ikke utnytta. 2. Personalsituasjonen I 2009 har det vært en endring i personalsituasjonen i Nordland. Øystein Mediå takket av godt inn i pensjonsalderen, og etter 29 år som RVO. Roger Sivertsen ble oppnevnt som ny RVO i februar, og tiltrådte stillingen ganske umiddelbart. 3. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Den årlige samlingen for de regionale verneombudene i Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Arbeidstilsynet, ble avviklet mars for 4. gang. Med gode eksempler og gode diskusjoner om å nå felles mål innenfor HMS, og utfordringer man må arbeide videre med, er dette en samling det blir satt pris på. Den årlige samlingen for RVO-korpset var i år lagt til Trondheim. Her deltok blant andre Fondsstyret, med unntak av BNL sin representant. Styret hadde en god dialog med RVO ene om behov for påfyll av kompetanse, og om hva Fondsstyret kan gjøre for å støtte opp om RVO enes arbeid. I tillegg holdt direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen innlegg om fakta og satsingsområder for Arbeidstilsynet. Samarbeidsavtalen mellom AT og RVO ble grundig debattert ut i fra at man opplever stor variasjon i samarbeidet i de ulike regionene. Kari Lysberg fra Arbeidstilsynet hadde også et innlegg og debatt rundt rapporten Arbeidsskader blant unge arbeidstakere. Med grunnlag i de tilbakemeldingene Fondsstyret har fått fra NAF og FF sine RVO er, ble det gjennomført et felles opplæringsprogram over 3 dager i september. Dette har vært etterlyst over tid, og tilbakemeldingene etterpå var veldig gode. Regionale verneombud har i perioden gjennomført og hatt innlegg på mange kurs, seminarer og møter. Her kan blant annet nevnes en bergarbeidsgruppe innenfor RVO som har utarbeidet brosjyre om alvorlige helseskader ved støv fra bergborerigg. Denne har blitt presentert med innlegg til flere store byggherrer, ulike sprengingskonferanser, og rundt om i anleggsbransjen. I dag vet vi at mange hundre arbeidere utvikler kols og forkorter levetiden sin betraktelig på grunn av støveksponering. Sikkerhet ved grøftearbeid har også fått spesielt fokus i 2009, og man opplever at byggherrer er langt mer opptatt av å få kunnskap rundt dette. Ellers har RVO ene hatt grunnkurs i arbeidsmiljø, MEFskolen/OKAB sikkerhetskurs, kranteknisk informasjon, instruktør, minikran og personløft, Arbeidstilsynets fag-

13 forum for arbeidsutstyr og temakvelder for skytebaser. De har også hatt forelesning om faresonen foran tunnelborerigger under arbeid. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk 2607 arbeidsplassbesøk har de regionale verneombud innenfor anlegg gjennomført i Dette er en liten nedgang på 50 besøk fra Summerte tall viser at det i hovedsak er små og mellomstore bedrifter man besøker (opp til 10 ansatte). I forhold til samordningsansvaret og for å få kontakt med underentreprenører, besøker de også større anlegg. Vernetjenesten har liten prioritet i de minste bedriftene. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Stansing av arbeid Stansingsretten til RVO har blitt brukt 97 ganger i Dette er 32 flere enn i Stansingsgrunner De regionale verneombudene rapporterer at de i det lengste vil unngå å bruke stansingsretten, men at de er bevisst på å bruke AML 6-3 særlig ved grove brudd. En vesentlig del av, og økningen i stansingene, kommer i fra arbeid med grøfter, totalt 70 registrerte stansinger. Dette på grunn av: Manglende bruk av grøftekasser Manglende rømmingsveier For dype grøfter til grøftekasser, manglende spunting Manglende fysiske sperringer på grøftekant Manglende skilting, trafikksikring og merking av grøfter Andre stansingsgrunner er: Manglende sertifiserings- og kranførerbevis Manglende sertifisering av maskiner Manglende nødstopp på borerigger og knuseverk Manglende personlig verneutstyr Manglende sikring på grunn av høyde Mangler ved sprengingsarbeid Internkontroll Som tidligere rapporterer RVO ene at de større entreprenørene har dette i orden. De mindre derimot har ofte kjøpt seg system, men ikke innarbeidet det i bedriftene. De har lite eller ingen prosedyrer ved avvik eller uhell. Flere RVO er melder at de i godt samarbeid med bedrifter gir råd ved utarbeiding av internkontroll. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Også i 2009 har RVO ene medvirket til at det er blitt valgt flere verneombud og ett arbeids- og miljøutvalg. I tillegg har det blitt oppretta flere skriftlige avtaler. Det som bekymrer er at på flere mellomstore anlegg, er det ingen som vet hvem som er verneombud. I tillegg er enkelte verneombud på flere arbeidsplasser, med fysisk store avstander. Opplæringen av verneombud er også i mange tilfeller mangelfull. Bedriftshelsetjenesten (BHT) Den fungerer dårlig i mange mindre bedrifter. Mange arbeidstakere vet ikke engang om firmaet har noe BHT. Enkelte mindre firmaer sier opp avtaler med BHT da de mener at de ikke får noe igjen for å være med. På dette området er det stor forskjell på større entreprenører som har en velfungerende BHT til de små som ikke har noe. Manglende HMS-planer Igjen ser man stor forskjell på store og små bedrifter, selv om det også kan være mangelfullt hos større entreprenører. Offentlige byggherrer har utfordringer med å utforme og å følge opp egne planverk. De aller fleste RVO er uttrykker uro over tempoet og at det blir arbeidet mye overtid, lange dager og mye nattarbeid. Dette går over tid utover oppmerksomheten til den enkelte arbeidstaker, og risikoen for ulykker øker. Manglende sprengings- og varslingsplaner Også året 2009 har hatt med seg sprengingsulykker. Bore-, salve- og spreningsplaner mangler, og det blir ikke foretatt risikovurderinger. RVO ene setter sin lit til at ny byggherreforskrift og ny sprengingsforskrift fra vil føre til vesentlig forbedring på dette området i løpet av året. ID-kort Et samlet RVO-korps rapporterer at ID-kortene i liten grad blir båret synlig nå. Etter et løft i 2008, er man nå tilbake i gamle spor. Igjen er dette en utfordring i små og mellomstore bedrifter. RVO ene finner dette lite tilfredsstillende. De største gjengangerne av påviste feil og mangler i 2009 Manglende hvile- og sanitærbrakker, manglende sertifisering av maskiner og kraner. Byggherrens HMS-planer er mangelfulle, eller mangler helt. Det er ikke valgt verneombud, eller verneombud mangler opplæring. Alt for mange har fortsatt ikke ID-kort. Mangelfull skilting og sikring av arbeidsområdet. Borestøv fra bergborerigg blir ikke samla opp. Mange arbeidsoperasjoner som skulle vært risikovurdert, blir ikke det. Ingen avviksmeldinger ved uforutsette hendelser. Manglende lovlige arbeidstidsordninger. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold De større bedriftene har dette stort sett i orden, men renholdet kunne til tider vært bedre og mer regelmessig. Når det gjelder småbedrifter, er det snart verre enn noen gang. Det kan se ut som nødvendige brakker blir forhandlet vekk til fordel for firmabil og gratis diesel. Forholdene er uakseptable og krever større fokus framover for å tvinge fram endring. De hygieniske forholdene er under enhver kritikk. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører RVO ene innenfor maskin og anlegg rapporterer om et godt samarbeid med arbeidsgiversiden. De har også varierende, men god kontakt med de regionale verneombudene innenfor bygg i Fellesforbundet. Alle NAFs RVO er skal nå ha undertegnet samarbeidsavtalen med Arbeidstilsynet. Generelt er samarbeidet godt, men det er utfordringer og forbedringsområder særlig i Vest- og Midt- Norge. 13

14 14 Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering NÆRINGSHOVEDOMRÅDET OMFATTER generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lagerog industribygninger, offentlige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter OPPFØRING AV BYGNINGER Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorareller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) OPPFØRING AV BYGNINGER Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv, alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggs- virksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvannings- systemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører BYGGING AV VEIER OG JERNBANER BYGGING AV VEIER OG MOTORVEIER Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV JERNBANER OG UNDERGRUNNSBANER Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV BRUER OG TUNNELER Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV VANN- OG KLOAKKANLEGG, OG ANLEGG FOR ELEKTRISITET OG TELEKOMMUNIKASJON BYGGING AV VANN- OG KLOAKKANLEGG Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstander i byområder og hovedledning og fordelingsnett for vannforsyning, kunstvanningssystemer

15 (kanaler), reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggs- virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV ANLEGG FOR ELEKTRISITET OG TELEKOMMUNIKASJON Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggs- virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV ANDRE ANLEGG BYGGING AV HAVNE- OG DAMANLEGG Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet BYGGING AV ANDRE ANLEGG IKKE NEVNT ANNET STED Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikalie- fabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og -utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som delentreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesial- verksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleranlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til nærings- virksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten RIVING OG GRUNNARBEID Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner RIVING AV BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKSJONER Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner GRUNNARBEID Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet PRØVEBORING Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinningsvirksomhet grupperes under Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggs- virksomhet. Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, geologiske og seismiske målinger grupperes under Geologiske undersøkelser ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID, VVS- ARBEID OG ANNET INSTALLASJONSARBEID Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen skal fungere inklusive installering av elektriske systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gass- og avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg, heis mv ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, 15

16 16 kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner. Omfatter også tilkobling av elektriske husholdningsapparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til gulvvarme. Bygging av elektrisitets- og kommunikasjons- linjer grupperes under Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Overvåking og fjernovervåking av elektroniske sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brannalarmer, herunder installasjon og vedlikehold grupperes under Tjenester tilknyttet vakttjenester VVS-ARBEID Omfatter installering av vann-, varme- og sanitæranlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og airconditionsutstyr og kanaler, deler og utstyr for gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, vanningsanlegg for plen og kanalsystemer. Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid ANNET INSTALLASJONSARBEID Omfatter installering av annet enn elektriske systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering. Installasjon av industrimaskiner grupperes under Installasjon av industrimaskiner og utstyr FERDIGGJØRING AV BYGNINGER STUKKATØRARBEID OG PUSSING Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss (ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger eller andre anleggsprosjekter SNEKKERARBEID Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vinduskarmer av tre eller andre materialer, installering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, butikkinnredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv. Installasjon av automatiske dører og svingdører grupperes under Annet installasjonsarbeid GULVLEGGING OG TAPETSERING Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plastlaminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet MALER- OG GLASSARBEID Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, maling av andre typer anlegg, innsetting av glass i karmer og speil i rammer mv MALERARBEID Industrilakkering grupperes under Overflatebehandling av metaller. Møbellakkering grupperes under Produksjon av møbler ellers. Tapetsering grupperes under Gulvlegging og tapetsering. Billakkering grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler GLASSARBEID Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes under43.32 Snekkerarbeid. Montering av bilvinduer grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler ANNEN FERDIGGJØRING AV BYGNINGER Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke nevnt annet sted. Interiørarkitekter grupperes under Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet. Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre konstruksjoner grupperes under Rengjøring av bygninger. Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av bygninger grupperes under Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET TAKARBEID Omfatter montering av tak og taktekking. Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell grupperes under Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr BLIKKENSLAGERARBEID TAKARBEID ELLERS Omfatter alt takarbeid som ikke er blikkenslagerarbeid ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike typer bygninger og som krever spesialiserte ferdigheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder peling og spunting, fuktisolerings- og impregneringsarbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, montering av ikke-selvproduserte stålelementer, bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering og demontering av stillaser og arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og anleggsvirksomhet. Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell grupperes under Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr.

17 Fondsstyrets medlemmer LEDER: Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Boks 8174 Dep., 0034 Oslo, Tlf.: MEDLEMMER: Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Lilletorget 1, 0184 Oslo Halvor Langseth Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Møllergt. 3, Postboks 8704 Erna C. Hagensen Youngstorget, 0028 Oslo, Tlf.: Elisabeth Brask Vara: Ole Kjernlie Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Landsforening (KIS) Essendropsgate 3, Postboks 5466 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf.: Byggenæringens Landsforening Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Fred Olsensgt. 3, 0152 Oslo Siri Ulvin Tlf.: SEKRETARIAT: Siri Holgersen (leder) Aud Holmsen Brude Kari Jorde Bø Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Boks 22 Sentrum, 0101 Oslo Tlf.: Fax: Mail: Kart over plassering av de enkelte regionale verneombud 17

18 Oversikt over regionale verneombud Fellesforbundet ØSTFOLD, AKERSHUS Jørgen Bjåland Hundskinnveien 98, 1711 SARPSBORG Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: OSLO Anders Johnsen Møllergata 24, 0179 OSLO Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: HEDMARK Ola Robert Heramb Folkets Hus, Torgg. 91, 2326 HAMAR Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: OPPLAND Svein Rønningsveen Folkets Hus, Serviceboks HUNNDALEN Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: SVELVIK, BUSKERUD, JEVNAKER Rune Werring Olsen Folkets Hus, Øvre Torgg DRAMMEN Telefon Telefax Mobiltelefon E-post: TELEMARK, VESTFOLD Geir Kaasa Folkets Hus, Sverresg. 19, 3921 PORSGRUNN Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: AUST- OG VEST-AGDER Vidar Larsen Kongensg. 31, 4608 KRISTIANSAND Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: ROGALAND Tom Soltvedt Folkets Hus, Løkkev. 22, 4008 STAVANGER Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: BERGEN,HORDALAND Harry Eide Folkets Hus, Håkons g. 3-5, 5015 BERGEN Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: SOGN OG FJORDANE Jan-Inge Sætre Storehagen 5, 6801 FØRDE Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: MØRE OG ROMSDAL Ståle Tjelle Folkets Hus, Storg. 9, 6413 MOLDE Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: SØR- OG NORD-TRØNDELAG Curt Herbert Haglund Olav Tryggvasonsg. 5, 7004 TRONDHEIM Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: NORDLAND Sture Beiermann Postboks 306, 8001 BODØ Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: TROMS, FINNMARK, SVALBARD Roger Wangsbro Fellesforbundet, Skipperg. 41, 9008 TROMSØ Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: 18

19 Norsk Arbeidsmandsforbund ØSTFOLD, AKERSHUS Arvid Dynge NAF avd 2, Oslo/Akershus Postboks 8842 Youngstorget, 0028 OSLO Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: ØSTFOLD, AKERSHUS Egon Christensen Hestmoen 10, 1734 HAFSLUNDSØY Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: OSLO Arve Morgan Ruste NAF avd 2, Oslo/Akerhus Postboks 8842 Youngstorget, 0028 OSLO Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: HEDMARK, OPPLAND Kjell Prestmo Fakkelgården, 2624 LILLEHAMMER Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: SVELVIK, BUSKERUD, JEVNAKER Lars Tveiten 3632 UVDAL Mobiltelefon E-post: TELEMARK, VESTFOLD Knut Navestad Tyristien 6, 3744 SKIEN Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: ROGALAND Mats Idland Jens Zetlitzg. 21, 4008 STAVANGER Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: BERGEN, HORDALAND, SOGN- OG FJORDANE Knut Jarle Rødseth Håkonsg. 5, 5015 BERGEN Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: MØRE- OG ROMSDAL, SOGN- OG FJORDANE Nils Graskopf Storg. 9, 6413 MOLDE Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: SØR- OG NORD-TRØNDELAG Bjørn Tiller Skomakerveien 12, 7650 VERDAL Mobiltelefon E-post: NORDLAND Roger Sivertsen Svalbardg. 26, 8610 GRUBHEI Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: TROMS, FINNMARK, SVALBARD Børge Kristoffersen Sommerbakken, 9322 KARLSTAD Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: AUST- OG VEST-AGDER Glenn Seland Dronningensg. 34, 4610 KRISTIANSAND Telefon Telefaks Mobiltelefon E-post: 19

20 RETURADRESSE Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Postboks 22 Sentrum 0101 Oslo Utgitt av: Fondet for regionale verneombud Trykk: Cicero Grafisk AS Opplag:

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til NÆRINGSHOVEDOMRÅDE BYGGE- OG ANLEGGS- VIRKSOMHET Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner,

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar April 2013 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisors beretning 11 Formålet

Detaljer

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009 Vedlegg Utkast til forskrift

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø!

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Formålet med den regionale verneombudsordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhets forholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Regionalt verneombud Anders Johnsen

Regionalt verneombud Anders Johnsen Regionalt verneombud Anders Johnsen 4 Er bygningsarbeidere g mindre verdt enn andre? 5 Regionale verneombud Den regionale verneombudsordningens formål er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015 Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsrapport 2015 Fra fondsstyret Mars 2016 Innhold 3 Forord 4 Formålet med regionale verneombud 5 Avgift og virkeområde 6 Byggebransjen årsrapport

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer 26/10 '09 13:36 FAX 004722242725 LOVAVDELINGEN lj 007 Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdeparternernet xxxxxx med hjemmel i lov

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer