R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009"

Transkript

1 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010

2 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Noter til regnskapet... 6 Revisjonsberetning... 7 Formålet med regionale verneombud... 7 Virksomheter som omfattes av ordningen... 8 Oppnevning av regionale verneombud... 8 Avgift til finansieringsfondet... 8 Register over virksomhetene... 8 Hvordan avgiften beregnes... 8 Innkreving av avgiften... 8 Innbetalinger til Fondet... 9 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet... 9 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avgiftspliktige virksomheter Fondsstyrets medlemmer Oversikt over regionale verneombud Forord ORDNINGEN MED REGIONALE verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i år senere, i 1997, ble ordningen med prosjektstøtte etablert. Tilbakemeldinger fra virksomhetene, arbeidslivets parter og Arbeidstilsynet viser at begge ordningene vurderes som hensiktsmessige og solide. Det er bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMSstandarden i bransjen, og at prosjektene bidrar til økt kunnskap om arbeidsmiljøutfordringene og hvordan disse kan håndteres. Samtidig vet vi at det er mange i bransjen og i forskningsmiljøene som ikke har tilstrekkelig kunnskap om ordningene våre. Dette er en utfordring Fondsstyret ønsker å ta tak i, og informasjonsarbeid blir derfor et prioritert område i De regionale verneombudene bruker mye av sin arbeidstid ute i virksomhetene. Gjennom utallige besøk på byggeplasser og anlegg bidrar de til kunnskapsheving både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De fungerer som starthjelpere ved valg av verneombud, etablering av arbeidsmiljøutvalg og inngåelse av samordningsavtaler, og de bidrar til økt fokus på forebygging av belastningsskader og ulykker. Arbeidet er i stor grad rettet mot små og mellomstore bedrifter. Sentrale satsningsområder i 2009 har vært forebygging av ulykker - særlig blant unge arbeidstakere - og bruken av utenlandsk arbeidskraft. Dette er områder som vil bli fulgt opp i De regionale verneombudene har en krevende jobb. De jobber mye alene, må ha omfattende bransje- og arbeidsmiljøkunnskap og skal håndtere rollen både som veileder, kontrollør og - i enkelte tilfeller - varsler. De møter arbeidstakere og arbeidsgivere i alle aldre og fra en rekke nasjoner og kulturer. Dette stiller store krav til kommunikasjon og samhandling. Som leder av Fondsstyret er jeg opptatt av at disse utfordringene ikke overlates til det enkelte regionale verneombud, men også håndteres på et overordnet, organisatorisk nivå. Tiltak for å sikre et høyt kompetansenivå, enhetlig praksis og felles profil utad er og vil bli prioritert. Regjeringen la sommeren 2009 fram et høringsforslag om å utvide ordningen med regionale verneombud til to nye bransjer, hhv hotell- og restaurant- og renholdsbransjen. Dagens ordning foreslås avviklet og erstattet av en ny ordning. Fondsstyret har i høringsfasen vært opptatt av å sikre en korrekt håndtering av spørsmål som kan berøre dagens ordning, bl.a. spørsmålet om forvaltningen av oppsparte fondsmidler. Styret har derfor fått utarbeidet en juridisk betenkning som er oversendt Regjeringen ved Administrasjonsdepartementet. Som det fremgår av Fondets årsregnskap, er økonomien solid. Fondets inntekter baserer seg på bransjens lønnsutgifter foregående år. Høy aktivitet i 2008 ga derfor høye inntekter i Dette i kombinasjon med færre prosjektsøknader enn forventet, førte til overskudd. Fordi inntektene svinger med konjunkturene, forventes imidlertid en inntektsnedgang i Jeg vil takke alle som bidrar i arbeidet for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljøarbeid i bygge- og anleggsbransjen. Innsatsen trengs fortsatt. Et godt og konstruktivt tre-parts samarbeid er en viktig bærebjelke. Takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kolleger i styret og til medarbeidere i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av Fondsstyret 2

3 Styrets årsberetning FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, og med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Den avløste forskriften av 5. februar Stiftelsen drives i Oslo. Stiftelsen: - har ingen ansatte - forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette - er ikke skattepliktig - følger likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og et medlem av Arbeidstilsynet. Styret har i 2009 bestått av: Ørnulf Halmrast, styreleder, og styremedlemmene Heine Nilsen, Trond Johannesen, Helge Haukeland og Elisabeth Brask. Det er i 2009 holdt 6 styremøter og behandlet 49 saker. De fleste sakene har vært knyttet til interne forhold vedrørende drift av ordningen samt til behandling av søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Styret har i tillegg behandlet spørsmål knyttet til Regjeringens høringsforslag om en utvidelse av ordningen til to nye bransjer. Styret har i den forbindelse fått utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende styrets ansvar ved en eventuell omdanning av Fondet. Betenkningen er oversendt hhv Lotteri- og stiftelsestilsynet og Arbeidsdepartementet til orientering. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger ( ) med prioriteringer innenfor disse områdene: - Brakkeforhold - Livsfasepolitikk - Hva som kjennetegner små bedrifters HMS-arbeid - Kjemisk helserisiko - Kalkulator for forenklet beregning av anbefalt arbeidstid ved vibrasjoner - Brudd på Byggherreforskriften - Videreføring av prosjektet på St. Olavs Hospital i Trondheim om årsakene til ulykker. Fondsstyret har i 2009 besluttet å finansiere følgende prosjekter: - Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg med kr ,- - Unge arbeidstakere og risiko med kr ,- - Studie av helse og eksponering ved driving av tunnel med kr ,- Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i At medlemsbedriftene skal nyte godt av Fondets midler er et grunnleggende prinsipp for ordningen. En hovedoppgave for Fondsstyret er i så måte å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har derfor valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet. Midlene er derfor plassert i bank. Som det fremgår av regnskapet for 2009, fikk Fondet inn 34,4 millioner kroner i avgift i 2009 mot kr 31,3 millioner i 2008, en økning på 3,1 millioner i forhold til året før. Årsresultatet ble imidlertid redusert med 5,5 millioner kroner, fra 13,3 millioner i 2008 til 7,8 millioner i Reduksjonen skyldes primært en økning i refusjoner til forbundene og reduserte renteinntekter. I tillegg kommer økte utbetalinger til prosjekter, analyser og utredninger samt noe økte administrasjonsutgifter. Det er ikke noe mål at Fondet skal fortsette å øke, men oppsamlede midler vil være en buffer i nedgangstider. I følge prognoser fra bygge- og anleggsbransjen vil en slik nedgang kunne komme i Årsregnskapet for 2009 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2009 har Fellesforbundet fått bevilget kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Fondsstyret har som policy at noe av Fondets midler kan 3

4 nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens forutsetninger. Ett av Fondsstyrets fem faste medlemmer er kvinne. To av fire varamedlemmer er kvinner. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonene for Fondsstyret, og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Oslo, 16. februar 2010 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen styremedlem Elisabeth Brask styremedlem Resultatregnskap Noter Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Avgifter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger 3, Administrasjonskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER/ -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter ÅRSOVERSKUDD(-UNDERSKUDD) ( )

5 Balanse pr Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 16. februar 2010 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styrets leder styremedlem styremedlem Elisabeth Brask styremedlem Trond Johannesen styremedlem 5

6 Noter til regnskapet Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- eks. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Velkommen som arbeidstaker revidering og opptrykk kr ,- HMS-arbeid i bygge- og anleggsnæringen: Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling kr ,- Svart økonomi, helse, miljø og sikkerhet i B/A Grenland kr ,- Unge arbeidstakere og risiko - informasjonsvideo kr ,- Hva kunne vært gjort for å unngå skaden kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg kr ,- IRIS- En kvalitativ studie av lærlinger kr ,- Sum prosjekter kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 4 Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Kostpris kr ,- Avgang kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 5 Refusjoner Fellesforbundet Fellesforbundet har fått dekket utgifter som følge av endret pensjonsordning (engangsbeløp) med kr ,-. Note 6 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 450,-. 6

7 Revisjonsberetning for 2009 VI HAR REVIDERT ÅRSREGNSKAPET for Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk i Norge og revisjonsstandarer vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge, ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter, stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, den 16. februar 2010 Nitschke AS Steinar P. Rossow Statsautorisert revisor Formålet med regionale verneombud FONDETS VIRKSOMHET ER REGULERT av Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet. Forskriften er fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997 med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeidsog oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2009 finnes på side 9. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: 7

8 Virksomheter som omfattes av ordningen ALLE VIRKSOMHETER innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg- og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verneog helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud DE REGIONALE VERNEOMBUD for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2009 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 18. Avgift til finansieringsfondet DRIFTSMIDLER TIL DEN regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og er for tiden 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 14. Register over virksomhetene FONDET HAR I 2009 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2009 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes BEREGNINGSGRUNNLAGET for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte er avgiften satt til 0,065 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften FONDETS SEKRETARIAT krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet TABELLEN PÅ NESTE side viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2009 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak og virksomheter som kommer inn under minstebeløpet på kr 250,-. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2009, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. 8

9 INNBETALINGER TIL FONDET: Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet FONDSSTYRET KAN bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder byggeog anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i Pågående prosjekter Ansvarlig Bevilget beløp Status (totalbeløp) Unge arbeidstakere i bygge- og IRIS (Rogalandsforskning) Kr ,- Ferdigstilles anleggsbransjen fra skole til arbeidsliv 2. kvartal 2010 Tilleggsprosjekt: Kvantitativ studie av lærlinger Kr ,- Systembetingelser for læring og NIFU STEP Kr ,- Ferdigstilles 4. kvartal 2011 strategier for videreutvikling Sikker bruk av arbeidsutstyr Entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilles september 2011 i bygg og anlegg Bygg og anlegg (EBA) Studie av helse og eksponering STAMI Kr ,- Ferdigstilles september 2011 ved driving av tunnel Avsluttede prosjekter Unge arbeidstakere og risiko - Arbeidstilsynet Sør Kr ,- Ferdigstilt informasjonsvideo Hva kunne ha vært gjort for å Direktoratet for Kr ,- Ferdigstilt unngå skaden? arbeidstilsynet Velkommen som arbeidstaker i Norge Fondet Kr ,- Løpende (oversatt til flere språk, pr opptrykk se brosjyre.html?tid=92741) 9

10 Byggebransjen Rapport fra Fellesforbundet 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2009 har store regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, der er det bedrifter som melder at de ikke har nok tilgang på fagarbeidere. Når det gjelder Sør-, Midtog Nord-Norge er dette motsatt. Her er det en betydelig reduksjon i aktivitetsnivået og en økning i oppsigelser og permitteringer. Flere av de regionale verneombudene skriver at de i økende grad får henvendelser fra entreprenører med spørsmål om permitteringer og oppsigelser. Henvendelsene har bakgrunn i den kjennskap og den dialogen som er etablert mellom virksomheten og de regionale verneombudene. Virksomhetene og ansatte ønsker råd og veiledning fra verneombudene. 2. Personalsituasjonen I Fellesforbundet har det vært en nyansettelse i 2009, Ståle Tjelle ble oppnevnt som regionalt verneombud i distrikt 9 - Møre og Romsdal. For Fellesforbundets regionale verneombud har 2009 medført endringer i personalbestemmelsene. De var tidligere unntatt AML Som arbeidstakergruppe har de regionale verneombudene vært aktive i gjennomgang av egne rutiner og dette arbeidet vil fortsette i Det er to regionale verneombud som har gjennomført arbeidsmiljøskolen i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har gjennomført 3 dagers fellesopplæring for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen i perioden. Dette oppleves av samtlige regionale verneombud som en meget nyttige arena. De regionale verneombudene på bygg var samlet 5 dager, hvor bl.a. felles opplæring og faglig utvikling var tema. De regionale verneombudene har arrangert 40 timers arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. Det er arrangert Asbestsaneringsopplæring for Maskinentreprenørenes forbund (MEF) med regionalt verneombud for byggfag som kursleder. Det har vært en økning av spørsmål knyttet til Asbestforskriften i Dette har trolig sin bakgrunn i Arbeidstilsynets skriv hvor det påpekes krav om regelmessig opplæring ved sanering. Bestemmelsen skal sikre nødvendig kunnskap til de arbeidstakerne som utfører asbestsaneringen. De regionale verneombudene har bidratt overfor Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og videregående skole i HMS opplæring for unge arbeidstakere og lærlinger. De regionale verneombudene deltar hos entreprenører og bransjeforeninger med innlegg og forelesninger med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til HMS-regelverk og enkeltforskrifter. De regionale verneombudene rapporterer om et godt samarbeid med BNL både sentralt og lokalt. Det lokale samarbeidet er basert på stedlige forhold og tradisjoner på HMSområdet. Det rapporteres også et økende samarbeid med Forsvarsbygg, Byggmesterforbundet, Norges Bygg- og Eiendomsforening, samt landsomfattende entreprenører som AF-Gruppen, Skanska ASA og Veidekke ASA. De regionale verneombudene har forventninger til at denne utviklingen vil fortsette i årene fremover til beste for byggebransjens parter. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk De regionale verneombudene har i 2009 gjennomført 4420 byggeplassbesøk, noe som er en økning fra tidligere år. Byggeplassbesøkene er som tidligere år rettet mot små og mellomstore virksomheter. Antall virksomhetsbesøk var i perioden For de regionale verneombudene i Fellesforbundet må økningen i byggeplassbesøk settes i sammenheng med større fokus på fellesstruktur, fellesopplæring og fellesopptreden. De regionale verneombudene skriver i sine årsrapporter at Fondsstyrets deltagelse har vært viktig i dette arbeidet. At Fondsstyret deltar aktivt ved felles samlinger er nevnt som en vesentlig del av samarbeidsstrukturen i bransjen. Rapportene viser at dette samarbeidet er avgjørende for en videreutvikling av den regionale verneombudsordningen innenfor bygge- og anleggsbransjen og dennes bidrag til å heve HMS-standarden. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Som tidligere år er det i hovedsak fallsikring som har anmerkninger ved de regionale verneombudenes byggeplassbesøk og hvor de bruker stansningsretten i AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse. Stansningsretten ble brukt i overkant av 20 % av alle virksomhetsbesøkene. De regionale verneombudene har brukt stansningsretten på byggeplasser i 962 tilfeller. Årsaken til stansen var ved 902 av besøkene, mangelfull sikring av arbeid i høyden. Dette viser at det fortsatt er store utfordringer ved å bidra til tryggere arbeidsplasser med større fokus på sikring av alt arbeid i høyden og på tak. Hovedreglen er bruk av kollektiv sikring som betyr forskriftsmessige stillaser og rekkverk. Bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy fortsetter sin positive utvikling fra de senere årene. I de regionale verneombudenes årsrapporter fremkommer det at stansingsretten i forbindelse med manglende bruk av personlig verneutstyr kun er brukt i 18 tilfeller, de fleste er i kombinasjon med manglende sikring av arbeid i høyden. Det er fortsatt virksomheter som utfører asbestsaneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring i henhold til Asbestforskriftens krav. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 42 byggeplasser som de regionale verneombudene har besøkt i Dette viser at det er stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbestbetingede kreftsykdommer. Stoffkartotek og eksponering for ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har problemer med å få orden på stoffkartotek - og å dokumentere systematisk registrering 10

11 for kjemiske stoffer. Dette har vært et gjentagende problem gjennom flere år. Mange av virksomhetene de regionale verneombudene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og dermed er ikke dette et problem for deres virksomhet. Det er en viktig forbygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten til å etablere gode rutiner på dette området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at ikke arbeidstakerne blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Informasjon om krav til ID-kort og utenlandske arbeidstakere De regionale verneombudene har stor nytte av brosjyrene Velkommen som arbeidstaker og kravet til ID kort på bygg- og anleggsplasser. De regionale verneombudene informerer om dette i kombinasjon med annet informasjonsmateriell og veiledningsmateriell de bruker ved sine byggeplassbesøk. De regionale verneombudene samarbeider med Arbeidstilsynet når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle videre. De fleste sakene som blir innmeldt er i forbindelse med grove brudd på HMS-standarden. Mange av dem inneholder fortsatt brudd i forbindelse med forskriften om allmenngjøring, forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Bedriftshelsetjeneste Det er fortsatt et problem for mange mindre virksomheter at bedriftshelsetjenesten ikke fungerer etter hensikten. De regionale verneombudenes rapporter viser at det er mange virksomheter som melder seg ut av ordningen, med begrunnelse at denne ikke fungerer etter hensikten. De regionale verneombudene håper at den nye godkjenningsordningen av bedriftshelsetjenesten vil bedre dette. Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker, er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en av gjengangerne. De regionale verneombudene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Besøkene viser at det er et stort kunnskapsbehov hos mange byggherrer og utførende. Dette ligger ofte til grunn for at det ikke er skriftlige avtaler. De regionale verneombudene har medvirket til at det på flere byggeplasser har blitt skriftlige avtaler på samordningsansvaret. De regionale verneombudene har anmerket dette ved 1500 av sine 4420 byggeplassbesøk. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene som er på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende. De kan deles inn i to kategorier med dagsrigg og overnattingsrigg. Det er ofte størrelsen på virksomheten som avgjør om riggforholdene har en akseptabel standard. Det framkommer av verneombudenes årsrapporter at små virksomheter har dårligere eller ingen tilgjenglige brakker. Arbeidstakere har derfor ikke tilgang til et sted å skifte, ikke spiserom og heller ikke til toalett med vaskemulighet. Sanitærforholdene blir av verneombudene oppfattet til ikke å holde den standard som de mener er akseptable. Når det gjelder overnattingsrigger, er det ikke de samme tilbakemeldingene fra verneombudene. Dette har en klar sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser. Det er bedre samordning på større byggeplasser og riggforholdene holder akseptabel standard. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører I 2009 har det blitt satt et økt fokus på de regionale verneombudenes deltagelse på prosjekter som er finansiert av Fondsstyret, dette har ført til at de regionale verneombudene i Fellesforbundet er mer deltagende i arbeids- og referansegrupper. Spesielt vil Fellesforbundet trekke frem prosjektet Sikker bruk av arbeidsutstyr, hvor det er mange aktører og kontakt med partene blir etablert. Verneombudene skriver i sine årsrapporter at denne arenaen er meget nyttig for dem, men krevende i forhold til arbeidsmengde. Fondsstyret har vært en aktiv bidragsyter til en fellesarena for de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører. Dette har sin bakgrunn i de lokale samarbeidsavtalene som er etablert. Det første samarbeidsmøtet som ble arrangert har verneombudene gitt meget bra tilbakemeldinger på. Samarbeidsavtalen mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene distriktsvis har fortsatt sin positive utvikling i Det gjenstår fortsatt tilpasninger, men årsrapportene viser at partene ser at bedre samarbeid er til det beste for bygg- og anleggsnæringens virksomheter og deres arbeidstakere. De regionale verneombudene informerer Arbeidstilsynets inspektører og regionskontorer når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle videre. De situasjoner som blir innmeldt er i forbindelse med grove brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Men også brudd i forbindelse med forskriften om allmenngjøring og forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, blir videreformidlet. Det rapporters om varierende, men god kontakt med de regionale verneombudene på anlegg. Geografiske avstander er avgjørende for hvor ofte de treffes. Telefonisk kontakt skjer forholdsvis ofte når de observerer anleggsplasser de mener kollegaene på anlegg bør besøke. Anleggsbransjen Rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 1. Situasjonsbeskrivelse Året 2009 har hatt vekslende aktivitetsnivå både innenfor maskin og anlegg. I Troms og Finnmark tok aktiviteten seg opp fram til ferien, for så å få en nedgang utover høsten, særlig innenfor maskin. Anlegg har hatt bra aktivitet med en del større anlegg. I Nordland, nord for Bodø, har aktiviteten vært bra, men det har vært mindre og spredde anlegg. Sør for Bodø har det vært stor aktivitet og konkurransen om oppdragene 11

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter til regnskapet 8 Revisjonsberetning 10 Formålet med regionale

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer