BEKKESTUA VEL 5O-ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972"

Transkript

1 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk sett, men i dette tidsrommet har Bekkestua utviklet seg fra et veikryss på landet til Bærums nest-største sentrum. Befolkningen har økt minst 10 ganger og forbindelsen med utenverdenen har gått fra hest-og kjerre-stadiet til moderne trafikkmidler. Vellet har hele tiden vært aktivt, med primære oppgaver som lys, vann, veier og kloakk, og en rekke menn og kvinner på Bekkestua har gjort en stor innsats til felles beste. Vellet, sammen med andre organisasjoner, har satt sitt preg på Bekkestua og var med på å danne stedets ansikt utad. Det falt derfor naturlig, da denne beretning skulle skrives, å la stedet Bekkestua og dets organisasjoner få en bred plass, og vi har tatt med en del historiske data og også litt om enkeltpersoner og folkeliv. Mange spør om et Vel har livets rett i en tid da stat og kommune har overtatt de fleste veier, vann-, kloakk- og lys-anlegg. Samtidig har stat og kommune overtatt styringsretten og disposisjonsretten til disse goder, og den alminnelige mann på Bekkestua (og andre steder) får en følelse av avmakt og hjelpeløshet når han blir uenig med myndighetene. En liten stemme blir lett borte i bråket fra maskinene. Her har Vellet, med sin gode forbindelse med etatene i vår kommune, være den enkeltes talerør, noe som kommunen også gjerne ser. Og fremdeles har Vellet ansvaret for brøyting og grusing av flere veier. Minst like viktig er Vellets medansvar for utformingen av fremtidens Bekkestua. Beboernes mening om foreslåtte reguleringer, trafikkspørsmål etc. må komme våre myndigheter for øre på en måte som kan aksepteres som ansvarlig, og Vellet har her, alene eller sammen med andre organisasjoner, en stor oppgave. Videre er Vellet en sammenslutning av naboer, med oppgave å bringe disse sammen til løsning av felles problemer, og gjøre den enkelte kjent med sine gjenboere. I en tid med økende kontaktvanskeligheter kan denne Vellets nytte- og trivselsoppgave ikke overvurderes. Jubileumskomiteen vil takke de mange medlemmer og andre enkeltpersoner som har sendt oss stoff og bilder, likeledes Norges geografiske oppmåling og Bærum kommune for kartene og herr J. Jacobsen for billedmateriale og litteraturlisten. En særlig takk til Bekkestua Handelsstands Forenings medlemmer for de bidrag og annonser som gjorde det mulig å trykke beretningen. Vellets

2 styre takker Peder Kristiansen og Arne Bucher for tilrettelegging og redigering av beretningen, og vi håper at mange vil finne ting av interesse der. For styret i Bekkestua Vel Kjell Borgen, formann Bekkestua i eldre tider Om de eldste tider vet man lite, som vanlig. Men det er sikkert at det har vært bosetning i Bærum fra steinalderen. På Gjønnes fant Alf Haslum i 1910 en vakker steinøks. Jordbruk må det ha vært her ganske tidlig, og helleristningene på Dalbo og bygde borgene på Kolsås er tause vitner om de mennesker som bodde her før oss. Senere opplysninger viser at gårdene har skiftet eiere relativt ofte fra middelalderen til i dag, og dagens befolkning kan karakteriseres som innflyttere sett i historisk perspektiv. Men en Bekkestua boer hvis familie har bodd her i 2 3 generasjoner, vil allikevel anse seg som «gammel bæring» og vil være glad i sitt hjemsted. Ser vi på den grunnen Bekkestua Vel ligger på, hørte den til Øvre Stabæk Gaard, senere kalt Ringstabekk. Denne gården ble, som mange andre, spekulasjonsobjekt ettersom presset fra tomte søkende steg. Øvre Stabæk skiftet eier 9 ganger mellom 1709 og 1839, da Jens Ring ble eier. Neslein ervervet eiendommen etter major Schrumpff og utparsellerte den delen Vellet ligger på til villatomter, mens hovedbølet (Stabæk-slottet) gikk til Staten som husholdningsskole. Barbra Ring forteller at hennes bestefar klekket ørret i bekken som gikk fra Tjernsruddammen til Egerdammen (den er nå for det meste lukket igjen), og at han ca plantet bjerkealleen som gikk fra det gamle apoteket til Svingen, og lindealleen opp til husmorskolen. Husmannsplassene under Øvre Stabæk var bl. a. Tjernsrud og Bekken, og disse er nå stasjoner på Bærumsbanen, samt Kleiva som nå tilhører gårdbruker Ole Kleven og er det eneste gartnerbruk innen Vellet ved siden av eplehagen til Nie. Eger på Skallum, og jordet til Haslum mellom Bekkestua og Gjønnes st. De mange som på denne måten fikk seg et stykke jord eller fjellrabbe som sitt eget, kom ikke til dekket bord. Vanlig lang arbeidstid gjorde at arbeidet på tomt og hus måtte foregå om kvelden og natten, og økonomien tillot ikke leiet arbeidshjelp. Man var henvist til seg selv og naboene, og dette samarbeidet førte med tiden til tanken om et utvidet, organisert samarbeid i form av et Vel. Bekkestua Vel var ikke det første, lenger øst hadde bl. a. Ringstabekk Vel og øvre Stabæk Vel lenge vært forbillede.

3 MED HEST OG TRILLE Varetransport ca. år På rognen står «Bærum Koop. Selskap, Stabæk» og kjørekaren er Mikal Johansen. Kommunikasjonene var viktige, særlig fordi mulighetene ikke var mange. Skulle man til Christiania, gikk man til en smalsporet Vestbane som først i 1922 ble elektrisk drevet, eller man brukte hest og trille langs Gamle Ringeriksvei den gamle post- og kongevei mellom Oslo og Bergen. Og noen gikk på sine ben til jobben i Kristiania. Omkring 1920 satte en foretaksom mann i gang en slags bussrute fra Stabæk St. oppover langs denne veien, med en lastebil med benker på planet. Etterhvert ble bussforbindelsene bedre, i 1932 kom Ringbussen (Jar Bekkestua Strand Lysaker, senere utvidet med Høvik og Haslum). Krigen stoppet denne ruten, men nå har Bekkestua bussforbindelse til alle kanter. GARTNERVEIEN I DE «GODE GAMLE DAGER» Av Carrie Jensen. Som en av «urinvånerne» som sokner til Bekkestua Vel, skal jeg komme med noen spredte trekk fra de «gode gamle dager». Min far, handelsgartner Bertel Jensen, kjøpte gartneriet i 1902, og da så her nok annerledes ut enn nå i Vårt hus hadde ikke noe nummer, så når vi skulle hente posten på Stabekk jernbane stasjon, var det tilstrekkelig å be om posten til gartner Jensen. Den jobben hadde min yngste bror og jeg som gikk på skole i Kristiania. Posthuset var et lite hus på perrongen i nærheten av broen over jernbanen. Det var ikke bro der da jeg var barn, men grinder, og det var poståpnerskens jobb å passe grindene. Blomstene fra gartneriet ble kjørt i vogn med glasskap på og Svarten strevde nok hardt med å dra den opp den bratte bakken fra gartneriet og opp til Gamle Ringeriksveien. Det var en lang vei å kjøre helt inn til Stortorvet i all slags vær. På veien skulle kjøreren innom forskjellige blomsterforretninger, men hesten var kjent på ruten og stanset av seg selv der hvor han visste vi hadde kunder. Jeg tar imellom frem noen regnskapsbøker og ser hva blomstene kostet den gang og må smile når jeg leser: «Krans kr. 2,50» o.l.

4 Gartner Jensens nye bil har avløst «Svarten» og greier turen til Kristiania som ingen ting. Vi hadde fjøs og stall der hvor ingeniør Pettersen nå har sin pene villa. Innlagt vann var det ikke i huset, så vi måtte hente vann fra brønnen vår som var her nede hvor jeg nå bor i Gartnerveien 18. Det var å bære vann derfra til husholdningen og til ku og hest og gris. Til vanning i drivhusene hadde vi en dam nede på jordet hvor nå de midterste atriumhusene ligger. Vannet ble kjørt i tønner. Det var gullende rent, og vi badet i bekken som kom fra Tjernsrudtjernet. Ja, det var andre tider! Når vi skulle oppover til Gamle Ringeriksveien, gikk vi gjennom skogen hvor Stabekk folkeskole nå ligger. Den ble bygget i 1905, men allerede i 1908 måtte den bygges på. Jeg husker godt at lærerinnen, fru Løkeberg, født Ring, hadde ripsbusker i «haven» foran skolebygningen. Selv bodde hun i tredje etasje. Da jeg ble ansatt her i 1917, hadde jeg også leilighet i tredje etasje i storskolen. (Skolen hadde nå 2 bygninger.) Jeg søkte skolestyret om å få slippe å ta leiligheten, da jeg bodde hjemme, men fikk til svar at jeg var ansatt med leilighet, så jeg fikk avslag. Sånn var det den gang! Jeg måtte heller ikke leie den ut. Men da boliger en del år etter ble mangelvare, fikk jeg lov å gjøre det. Alt dette har jo ikke noe med Vellet å gjøre, men jeg har skrevet det som et apropos til det vi kaller «de gode gamle dager». Da Vellet ble stiftet, ble det en stor forbedring å bo her i strøket, og vi har mye å takke dem for som stiftet det. Det er mange som opp gjennom årene har ofret mye av sin tid for å holde det i gang. Da jeg går ut fra at det i jubileumsskriftet blir rede gjort for de forskjellige styrer, vil jeg ikke blande meg opp i det. Men jeg vet at det ikke alltid har vært så lett å få noen til å påta seg verv i styret, så enkelte har gått igjen som «Tordenskjolds soldater», og både de og alle de andre styremedlemmene fortjener stor takk fra oss menige for alt hva de har gjort for Bekkestua Vel. NAVNET BEKKESTUA Et av Vellets aller eldste medlemmer er Harald Kristiansen, årgang Han bor i Gartnerveien og er vaktmester for Indremisjonens hus der. Kristiansen kom til Bekkestua som 25-åring og familiefar og bodde i en 2-etasjes tømret stue som lå der Thoresen senere bygget sin forretning, nå Ruud-gårdens gamle del. Denne stua ble kalt Bekkestua, og bekken rant frisk og fri der trikken går i dag. Mange vil tro at navnet Bekkestua, som ble offisielt ved Bærumsbanens fremføring i 1924/25, er fra denne tiden. Men manntallet fra 1771 viser at i denne selvsamme stue bodde det da en mann som skrev navnet sitt Bechen, og herav fikk stua, og senere stedet, navn. Stua besto kun av kjøkken og ett eneste oppholdsrom i hver etasje, og vann måtte hentes i en kilde som lå der Lefdals forretning er. Her bodde Kristiansens sammen med en svinerøkter og hans familie, og en mengde kakerlakker og veggedyr, og syntes tross alt at de hadde det bra. Trafikken var liten.

5 Den gamle stasjonsbygningen på Bekkestua. for en del av bøndenes melkekjerrer på vei til og fra kundene i den nedre del av bygda. Bebyggelsen var spredt, her lå Jensens bakeri og «Kooperativen» og noen få villaer langs Gamle Ringe riksvei. Bakeren bakte brød om natten i en vedfyrt bakerovn og kjørte dem ut til kundene om dagen. Tomteprisen var den gang ca. 150 kroner pr. mål. Vi kan nevne at Kristiansen fremdeles er i fin form og passer jobben sin som vaktmester, og han hevder i den anledning at dagens skolebarn mangler oppdragelse. De magre og harde tider han og hans måtte gjennom var mye bedre enn den overflod vi har å gjøre med nå. BEKKESTUAS ORIGINALER Ragnhild Kleven fortelter. Ved stiftelsen av Vellet var veiene utbygget stort sett slik de ligger i dag. Det gjelder Gamle Ringeriksvei, Bærumsveien, Gartnerveien, Kleivveien, Skansenveien og Frøytunveien. Men der var atskillig færre hus, og store tomter. Fra tiden før stiftelsen av Vellet, den gang stedet het Øvre Stabekk, foreligger en del ting som skulle være av interesse. Det lå en husmannsplass der Ruudgården ligger. Her bodde en familie med mange barn, de kalte seg Bekken og etter dem ble plassen hetende Bekkestua. Stellet på denne plassen var noe mer primitivt enn vanlig på den tiden, og når loppene ble for plagsomme, tok familien dyner og sengklær og la dem ut på noen digre maurtuer som fantes opp i bakken, til «rensing». Bekkens og mange andre familier hadde blodigler på glass, de kunne kjøpes på apoteket. Når tannverken slo ut i byller, ble iglene tatt i et handkle og satt på byllen, og når de var fulle, ble blodet klemt ut av dem. I bekkene og dammene på Øvre Stabekk fantes for øvrig et rikt utvalg av hesteigler og salamandre. Det fantes nok av farende folk og fastboende originaler. Av de omreisende nevnes «Skvalagampen» som fikk oppnavnet sitt fordi han var så svær til å skravle. Folk var fortvilet når han kom innom, for ingen andre fikk sagt et ord. «Amerikanern» og Markus bodde i den Hile røde stua som sto i haven til Johnsen i Gartner veien til etter siste krig. Markus hadde alltid tannverk og tørkle rundt hodet, og sprengte seg til slutt i luften med dynamitt. Av andre kan nevnes «Lilleput», og så skomaker Palmgren som bodde der Andenæs-gården ligger han gikk i fast rute til Grov etter forfriskninger. I 1910 var det forresten Ormstad som drev land handel i en stue der Grov nå har sin forretning, og en gang kom Palmgren og forkynte over disken. «Jag skal ha for 10 ore socker och for 10 ore annet socker, det sitter 5 torstige gubbar och ventar.» Da Vellet skulle stiftes, gikk en av stifterne, Martin Kleven, (kanskje flere) omkring på veiene med verveplakat på ryggen.

6 ØLSERVERING HOS SNEKKER JØRGENSEN For vel 50 år siden var det lettere å få seg et glass øl enn det er i dag, i hvert fall på Bekkestua. Der drev min far, snekker Johan Jørgensen, ølservering i haven der huset og skiverkstedet til min bror Edvin ligger nå, forteller Olaf Jørgensen. Jeg husker at folk satte stor pris på det kjellerfriske ølet, som far kjøpte direkte fra et bryggeri. Noen skjenkebevilling tror jeg ikke var nødvendig i den tiden. For øvrig fikk vi ofte besøk av langveisfarende. Vi hadde griser og høns, og mor serverte alltid mat når noen kom innom. Jeg husker spesielt en gammel kramkar som vi kalte Ola Brakar. Han overnattet alltid hos oss når han var på disse kanter, og mor tok ned feltsengen og lot ham ligge på kjøkkenet. Dørene var aldri låst, men det var ingen som stjal noe. En natt våknet jeg imidlertid ved at noen tuslet nede på kjøkkenet. Da jeg åpnet kjøkkendøren, sto en fremmed mann der og kokte kaffe. Det er heldigvis slutt med å sette oppnavn på folk. I mine guttedager satte vi navn på nesten alle, spesielt dem som vi syntes var litt annerledes enn andre. Oppnavnene kunne være sterkt rammende og sårende, og ble gjerne hengende ved ofrene hele livet igjennom. Av de mest harmløse navn kan jeg huske en vi kalte «Tripper n». Han gikk til byen hver dag med korte, trippende skritt, men kom fort avgårde. Senere har jeg tenkt at han nok var en forløper for senere marsjkonkurransestil. Vi gutter var alltid ivrige etter å tjene noen penger for å kunne kjøpe godteri hos «Lilleput». Om vinteren tok vi sparkstøttingene våre og stilte oss opp på rad og rekke for å kjøre folk til toget. Det kunne vi tjene både én og to kroner på. Da ingen den gang hadde tenkt på sandstrøing eller salting av veiene, kunne farten bli ganske stor ned til Stabekk stasjon. Jeg husker jeg veltet nede i «Hotelsvingen» med en pent antrukket mann på setet. Den turen tjente jeg ikke stort på. Senere ble det «buss» mellom Stabekk og Bekkestua. Dette er «Lilleput», alle Bekkestua-barns godtebutikk. skomaker Palmgrens hus i Gamle Ringeriksvei 33. Også den hadde vi oppnavn på: «Rist meg hjem» og «Husk meg hjem». Det var en lastebil med harde langbenker på hver side. For å komme på eller av måtte man bruke stigen bak på lasteplanet.

7 Om vinteren var det mye å ta seg til for oss gutter. Den gang var det en stor bakke fra huset vårt ned til Gamle Ringeriksvei, og det var som duket for en hoppbakke. Så fort snøen hadde lagt seg, begynte vi å bygge hoppet. Og da vi sto på toppen av ovarennet, drømte vi om senere seire i Holmenkollen. Så vidt jeg vet ble ingen av oss konkurransehoppere, men vi hadde virkelig glede av bare å delta i våre private renn. Vi kunne ikke uten videre hoppe uten å ta hensyn til trafikken på veien. Derfor sto vi og lyttet intenst etter hestebjeller, og hørte vi ingenting, satte vi utfor. Om sommeren var vi hver dag i skogen, og den var ikke langt unna. Vi gikk forbi gamle Stendahls hus på Bærumsveien, hvor kuene gikk og gresset, forbi Thoresen og Engebretsen til typograf Løkens hus hvor veien stoppet. Det kalte vi «Verdens Ende». Derfra gikk det stier på kryss og tvers gjennom skogen, en sti som vi ofte benyttet gikk til Ballerud. Fjellrabben langs Bærumsveien mot øst kalte vi «Kjølen». Det må være noe spesielt ved Bekkestua, iallfall for oss som er født der. Senere i livet har jeg bodd flere steder, bl. a. på Strøm men, men lengtet tilbake og kom omsider til Egne Hjem. Nå har jeg havnet utenfor «Verdens Ende», nemlig i Ekeberglia hvor jeg lekte som gutt. Og selv om jeg ikke lenger hører til i Bekkestua Vel's område, betrakter jeg meg som Bekkestuagutt som jeg alltid har gjort. SKYSS-STASJON PÅ BEKKESTUA Bekkestuanavnet skal være blitt offisielt fra innvielsen av Bærumsbanen i Trafikken fra Oslo til Hønefoss gikk også over Bekkestua, og det skal ha vært en skysstasjon der, beregnet for «den alminnelige mann». Melk fra Lommedalens Meieri ble kjørt i spann til Jensen og utmålt til kundene med øse. Petroleum kom i tankbil til Grov, og Dette er Gamle Ringeriksvei sett fra Lefdals hus ca. år Huset i midten eldes av Lund og la der hvor Gamle Ringeriksvei 36 nå er. mange av ungguttene satte om vinteren på seg skøyter og hang bak i krana da bilen kjørte videre opp til Lommedalen. Fra Stein gikk det så det gnistret under snabelskøytene tilbake til Bekkestua.

8 Kart over Bekkestua-området, ca Som man ser, dukker allerede lange rekker med vllla- «firkanter» opp mellom de gamle gårdene, og Typografbyen er etablert. Da Vellet vårt ble stiftet Som vi har sett av det foregående (Bekkestua i eldre tider), var det ikke lett å være hus- og tomteeier på Bekkestua. Fra våre østlige naboer hadde vi et godt eksempel på at det lønnet seg å gå sammen om oppgavene, og hvorfor ikke hos oss også? Initiativet til dannelsen av Vellet kom fra tilsynslærer Olav Tho, Martin Kleven, gartner Jensen senior og junior, barbermester Larsen og lærer Olaf Halvorsen. Konstituerende møte ble holdt på Stabekk folkeskole den 17. juli Man ble enig om å kalle Vellet Nedre Ringstabekk Vel, som i starten skulle omfatte Gartnerveien, nedre del av Kleivveien og veien vestenfor Kleivveien, nåværende Frøytunveien. Det første styret fikk følgende sammensetning: Formann Olaf Halvorsen, nestformann B. Storåker og styremedlemmene Martin Kleven, Hjalmar Nilsen og K. Knudsen. Varamenn ble Olav Tho og J. Løken. Revisorer Hauge og Falkenstrøm. Det ble lagt frem utkast og følgende formålsparagraf ble ved tatt den 15. mars 1926: «Vellets formål er ved samarbeide blant beboerne på sydsiden av Ringstabekkveien fra bekken ved Stabekk-Stua til og med baker Jensen å søke ivaretatt og fremmet felles interesser og tarv og om mulig ved foredrag og festlige sammenkomster å bidra til hygge og gavn for medlemmene. Vellet skal i størst mulig ut strekning søke å vedlikeholde veiene innen Vellets område, sørge for veibelysning osv.» I 1922 samme år som vårt Vel ble stiftet - vedtok Bærum formannskap hastighetsgrense på 24 kilometer i timen for person biler og 15 km/t for lastebiler. Reglene ble håndhevet. Tannlege Gløersen fikk en bot for å ha kjørt 27 kilometer i timen gjennom Sandvika en tidlig søndags morgen.

9 Av skatteligningen samme år fremgår at en formue på kr ble beskattet med 824 kroner og en inntekt på kr med 408 kroner. Lærerlønningene lå på kroner i året med alle tillegg, en arbeidsmann tjente kroner. Bærumsbanen ble ført frem til Bekkestua i 1924, etter at det i 1921 var besluttet å forlenge banen fra Lilleaker. Kommunen holdt grunnen og endel av omkostningene ellers, mens private grunneiere måtte legge til 300 kroner hver for bebygget tomt, og 200 kroner for ubebygget tomt. I tillegg måtte det innsamlinger til før arbeidet kunne settes i gang. Den 1. juli 1924 ble banen åpnet til Presterud Stasjon, som endeholdeplassen først skulle hete. Elektrisiteten kom til Bekkestua i 1909, en 5 kw ledning til Stabæk Husmorskole, i 1914 til Grav, 1916 til Haslum. Strømmen kostet da kr. 180 pr. år pr. kw og ble brukt vesentlig til belysning og strykejern. I 1920 kostet strømmen kr 240 pr. kw pr. år, mens den i 1934 kun kostet kr 137. Leverandøren var Glommens Træsliberi, inntil Bærum kommune selv fikk eget kraftverk. Kloakken er et problem alle Vel har. De første hus hadde avløp til synkebrønner på tomten, samt egne brønner for vannforsyningen. Var der en bekk i nærheten, gikk kloakken rett i denne. Først i 1928 ble spørsmålet om en felles kloakkledning reist av Øvre Stabekk og Omegns Fellesråd, og hvert Vel skulle gi en utredning om spørsmålet innen sitt område. Etter mye mas og mange år ble spørsmålet for en stor del løst, men ennå er det noen som ikke har tilknytning til offentlig kloakk. Postgangen var basert på selvbetjeningsprinsippet, man måtte traske til Stabekk stasjon etter brever og aviser, selv lenge etter at Bærumsbanen kom. Ombringelse av posten kom etterhvert i gang, men først under krigen fikk Bekkestua og Haslum eget postkontor. Postbudrutene er nå så bra at alle får post minst én gang om dagen. FORSIKTIG START I TRANGE TIDER Styret besluttet å starte forsiktig. Det var trange og kritiske tider den gang, og lite penger å rutte med. Veiene var smale og uten belysning, og store skogstrekninger gjorde det dystert å ferdes ute om kveldene. Den første oppgaven for Vellet var å få lys på veiene. Styret stilte seg som kausjonister for et lån på 500 kroner i Stabekk Sparebank, men det viste seg å være for lite. Et anbud fra Kykkelsrudanlegget om oppsetting av 13 lamper, 6 i Gartner veien, 4 i Kleivveien og 3 i Frøytunveien, lød på 1150 kroner. Vellet godtok anbudet, lånte mer penger, og arbeidet ble satt i gang.

10 Den neste store oppgaven var brøyting av veiene. En stor og en liten snøplog av tre med jernbeslag og beregnet for 1 virkelig hestekraft ble kjøpt, og småbruker, handverker og altmuligmann Martin Kleven satte i gang brøytingen, med god hjelp av sin venn «Blakken». Da kontingenten ble satt så lav som 10 kroner for huseiere pr. år og 5 kroner for leieboere, dekket den på langt nær de store utgiftene. Styret besluttet derfor å sette i gang med basar og gikk tiggerstien etter gevinster. Det lyktes usedvanlig godt, det kom inn koks, ved, frukt, grønnsaker, poteter og andre mat varer, og netto overskudd ble 600 kroner. MEDLEMMER PÅ DUGNAD I årsberetningen for 1924 ble det opplyst at med de små midler man hadde til rådighet, var veiene ganske godt satt i stand, veilyset var også bra og nye lamper var satt opp ved baker Jensen og ved Stabekk skole. Det gode resultatet skyldtes for en stor del med lemmenes egeninnsats, jobbene ble ofte gjort ved dugnadsarbeide. I 1925 ble Fellesrådet stiftet og omfattet samtlige Vel i Østre Bærum. Som representant fra Bekkestua ble valgt Kr. Hald. Vi hadde et fremsynt styre den gang, og det gikk ikke av veien for å lukte på de nyeste oppfinnelser til beste for medlemmene. Barnetoget 17. mai ca i Bjerkelundsveien, med førstelærer Hauso i spissen, fulgt av lærer Halvorsen. Anbud ble innhentet fra Kykkelsrud på automattenner for veilyset, men det lød på den store sum av 430 kroner, og det hadde ikke Vellet råd til. I årsberetningen for 1925 heter det at all gjeld var betalt og kassabeholdningen var kr. 495,56. EN LAMPE PÅ BÆRUMSVEIEN VAR FOR DYRT I 1928 søkte murmester Lønås om opptagelse i Vellet. Han hadde kjøpt skogstrekningen fra Gamle Ringeriksvei til broen over Gjønnes stasjon på Bærumsbanen og skulle begynne å utparsellere tomter. Han spurte om å få en lampe i veien som var smal og dårlig. Styret måtte si nei i første omgang, det var jo en lampe på hjørnet av Gamle Ringeriksvei og en ny ville koste 220 kroner. Samme år ble det kjøpt sand og pukkstein til Gartnerveien, Kleiv veien, Skansenveien og Frøytunveien. Arbeidet ble utført på dugnad med Martin og Lauritz Kleven og «Blakken» som ledere.

11 ETTER 10 ÅR.. I 1932 var Vellet 10 år. Den første, største og vanskeligste milepæl i Bekkestua Vel var nådd. Den ble behørig feiret med jubileumsfest i Kinosalen. Skreddermester Simonsens hus i Gamle Ringeriksvei 33 tegnet av Melvin Simonsen i DÅRLIG VEI FRA APOTEKET TIL SKOLEN Vellet hadde lenge mast på kommunen for å få reparert den dårlige veistrekningen fra Stabekk Apotek til folkeskolen. Endelig i 1934 ble arbeidet satt i gang. Samme år ble det sendt en henvendelse til Helserådet i Bærum om en sjenerende kloakk i nedre del av Kleivveien. Vellet hadde 1500 meter vei å vedlikeholde og en ny snøplog ble kjøpt for 105 kroner. Veilampenes antall var nå steget til 35 og strømavgiften var 350 kroner. Utgiftene til veiarbeidet var kr. 404,30 og kommunens bidrag lød på kr. 400,. I 1935 gikk Martin Kleven ut av styret etter å ha vært med i 12 år. Han ble sterkt hyllet og senere valgt til æresmedlem. I 1936 ble kloppen over bekken ved Store Stabekkjordet reparert. Neste år ble det nedsatt en komité for innsamling av penger til ny kirke på Jar, og det kom inn 521 kroner. En ny havesprøyte ble kjøpt for at medlemmene kunne sprøyte frukttrærne sine. I 1938 var prisene steget og utgifter til veier og lys beløp seg til kr. 1101,76, mens kommunens bidrag fortsatt var 400 kroner. Etter anmodning av Bekkestua Vel holdt Fellesrådet en stor fest på Østheim, Grav, for de mange eldre som gjennom årene hadde hatt tillitsverv i de Vel som var tilsluttet rådet. I beretningen for dette året heter det at frk. Alma Dahl skulle flytte fra bygden, og hun ble bevilget en gave på 50 kroner for sitt arbeid i Vellet gjennom mange år. VEDHUGST UNDER KRIGEN Så kom krigen og okkupasjonsårene og Vellets hovedoppgave tok en helt annen retning enn tidligere. Nå gjaldt det å skaffe medlemmene ved. Vedhugsten foregikk vesentlig i Lommedalen hos gårdbruker Johnsrud og ved Rognlivannet, dessuten i gård bruker Petter Øverlands skoger. Arbeidet på Øverland ble ledet av Albert Magnussen som hadde tjenestegjort på gården i mange år og var en dyktig skogskar. Han var alltid med Vellets medlem mer og ga en hjelpende hand. Det var ikke få storfavner han hjalp til med uten betaling. I 1944 ble samtlige Vel-styrer i Østre Bærum innkalt til krise møte på Stabekk høyere skole. Krigen ute i verden var på sitt

12 Kleiva Gård, en gang husmannsplass under Stabæk Gaard, og det eneste gjenværende gartnerbruk i Vellet. hardeste, og situasjonen hjemme var dyster, men krigslykken hadde snudd seg, og de fleste så ganske optimistisk på fremtiden. Men man måtte være forberedt på det verste. I tilfelle det skulle bli kritisk for beboerne på Bekkestua, var samlingsstedet Ungdoms huset i Skogveien. Det ble kjøpt inn og lagret 200 madrasser, 150 ulltepper, 300 bokser fiskekaker, kopper, spisebestikk, såpe og sanitetsmateriell til Vellets disposisjon. Dessuten laget formannen i Vellet sammen med andre frivillige bårer i sløyden på Stabekk folkeskole under sløydlærer Holmøys ledelse. De som var unge fikk i oppdrag å ta seg av barn og gamle hvis situasjonen krevde det. Vellet holdt styremøter 3 4 ganger om året, og holdt veiene i stand sommer og vinter så godt som råd var. Vellets medlemstall var nå 67 huseiere og 17 leieboere. De siste25 årene Blar man igjennom Vellets protokoller og brever for de siste 25 år, viser det seg at de samme problemer melder seg om og om igjen: veiene som stadig krever forbedringer, flere lys, og snø brøytingen som blir mer og mer kostbar. I dag da kommunen har overtatt og asfaltert de fleste veiene og elektrisitetsverket sørger for veilyset som nå tenner og slukker automatisk, kan man kanskje synes at Vellets oppgaver blir ubetydelige. Men årene har vist at et våkent velstyre kan løse mange oppgaver som huseierne enkeltvis ikke har kunnet klare. Vi i Bekkestua Vel har vært så heldige å bli hørt av kommunen, noen ganger kan det ha tatt tid å få løst problemene, men stort sett kan man si at Vel og kommune har arbeidet godt sammen. Det er iallfall en kjensgjerning at Vellets stadige mas om at kommunen burde overta veivedlikeholdet og veilysene har brakt resultater. Innen Vellet har det også vært godt samarbeide. Medlemmene har skiftet om å være med i styrer og utvalg, og de har alltid stått sammen når det gjaldt å yte en innsats. Den gode samarbeidsånd har vist seg tydelig under dugnad, en gang var det Frøytunveien som skulle utbedres, en annen gang gjaldt det Kirkestien. Et eksem pel på godt naboskap var da Pettersbakken ved Kleivveien skulle utvides. Fru Haugen og frøknene Koren overlot stykker av tomtene sine uten vederlag, og flyttet gjerdene. I samme forbindelse kan nevnes at huseierne som sognet til Pettersbakken for få år siden gikk sammen om å asfaltere veien. Etter forgjeves å ha søkt kommunen om bidrag, betalte de alt selv. Da veien av kommunen ble regnet som privatvei, kunne Vellet ikke utrette noe i denne saken, uten å lage dugnad på forarbeidene til asfalteringen. DEN GANG VI TOK FEIL Bekkestua Vel har løst så mange saker i årenes løp at vi i en jubileumsberetning også kan innrømme at vi av og til har feilet. Det var tilfelle da både vi og Fellesrådet (Østre Bærum Velråd) protesterte

13 mot kommunens planer om å fylle igjen den store gryta, nedre del av Haslum på Gjønnes mot Løkkeberg, med søppel. Kommunen tok ikke hensyn til protestene, men drev på med søppel tømming der år etter år. I dag er området en skjønnhetsplett med mange pene villaer og frodige haver. EN STOR HELSESAK BLIR LØST En stor sak løste kommunen og Vellets styre i fellesskap, kan skje den største sak i Vellets historie, iallfall helsemessig sett. Gjønnesskogen (Søråsen) skulle utparselleres, og vann- og kloakkledninger måtte føres fra Gamle Ringeriksvei gjennom Kleivveien. Samtidig kunne husene i Kleivveien bli koblet til kloakknettet. Alle beboerne var interesserte, i alle år hadde de hatt kloakkbrønner, og det var ikke fritt for at kloakken rant ut i veien både vår og høst. Tiden gikk med mange styremøter og befaringer med ingeniør vesenet. Kommunen forlangte at alle i Kleivveien skulle være med og sette inn til sammen kroner på konto i Stabekk Spare bank. Dette ble 1275 kroner på hver. Ikke alle hadde like lett for å skaffe penger, og saken dro ut. På årsmøtet i 1950, da kloakk spørsmålet skulle tas opp, møtte det frem 52 medlemmer, det største tall på et årsmøte i Vellets historie. Det ble en meget lang og livlig debatt, men i desember samme år var pengene samlet inn, og arbeidet kunne begynne våren VI GÅR MOT UTVIKLINGEN Vi har tidligere nevnt at Bekkestua Vel har fulgt med utviklingen. Men vi hadde vel ikke vært nordmenn om vi ikke også kunne gå mot utviklingen hvis vi mente den førte galt avsted. Allerede i den tiden da Søråsen ble bebygget, kom det forslag om tilslutning til Bekkestua Vel, ja, noen ville også ha med Ekeberg Vel i sammenslutningen. Senere ble det spørsmål om å gå sammen med Ringstabekk og Presterud og danne et stort Vel. Til tross for at staten og kommuner over hele landet gikk sterkt inn for sentralisering, valgte Bekkestua Vel å gå den motsatte vei. I dag følger stat og kommuner stort sett desentraliserings-linjen. BEKKESTUA BLIR FARLIG I 1954 begynte en stor utparsellering på Bekkestua, og den førte snart til en farlig og vanskelig trafikk i Bekkestuakrysset, Gamle Ringeriksvei og Bærumsveien. Styret foretok befaringer med nabo-vellene og ingeniørvesenet, men trafikken gikk sin skjeve gang. Etter anmodning fra Vellets styre gikk politiet med på å sette fartsbegrensning på 50 km i timen på strekningen Bjerkelundsveien til over broen ved Gjønnes. Vellet har imidlertid ikke klart å få bilistene til å overholde trafikkreglene og stanse foran de store skiltene som viser fotgjengerovergang. Etter mange hen stillinger fra styret,-har fylket nå lagt et fortau på vestsiden av Gjønnes bro. Vellet fikk også gjennomført en oppmerket fotgjenger felt fra Lefdals forretning over til Nie. O. Ruud. På årsmøtet 17. februar 1962 ble det vedtatt nye lover. I 2 står det at «Bekkestua Vel har som formål: Anskaffelse og ved likehold av veilys. Vedlikehold av veier, snøplogkjøring og bekjempelse av støvplagen.» 8. og siste paragraf lyder: «Beslutning om oppløsning av Vellet avgjøres ved uravstemning. For at beslutning om oppløsning skal være gyldig, må minst halvparten av med lemmene stemme for den. Eventuelle midler overlates Bærum kommune ved kommunegartneren, som disponerer dem til utsmykning innen Bekkestua Vel.»

14 I 1955 utnevnte årsmøtet tre æresmedlemmer: Martin Kleven, Christian Jensen og Knut Haavelsen. Småbruker Martin Kleven var med i styret fra starten av, karosserifabrikant Knut Haavelsen var styremedlem i mange år, mens gartner Christian Jensens fortjeneste besto i å gi blomster ved alle anledninger, blomster som ble loddet ut og skaffet Vellet mange penger gjennom årene. I år er bestyrer Peder Kristiansen utnevnt til æresmedlem på grunn av sin lange og utrettelige innsats for Vellet, for sin usvikelige tro på Vellet som en nyttig organisasjon, og for sitt glade ja hver gang han blir anmodet om å gjøre en jobb. Gårdbruker Martin Kleven, sammen med sin trofaste venn og medarbeider «Blakken».

15 NYE TANKER DUKKER OPP I de siste årene er nye tanker dukket opp om Vellets oppgaver. Snart går vel kommunen med på å overta også våre gjenstående småveier, og det kan bli spørsmål om det er noen idé å ha et Vel lenger. Vi tror imidlertid at Vellet fremdeles har mange oppgaver foran seg, ikke minst å bevare trivselen i området. Det er dess verre noen som legger store planer ved tegnebordet og glemmer menneskene i terrenget. Vi som nå bor i fredelige omgivelser kan en vakker dag ha en brølende og eksosduftende motorvei tett inn til stuedøren. Det kan være nok å nevne dem som bor langs Bærumsveien mellom Bekkestua og Gjønnes. Lite ante de vel den gang de bygget at de hverken skulle få ro dag eller natt for trafikken. Slik kan det gå flere av oss hvis vi ikke samlet går inn for vernetiltak og setter trivselsproblemet foran trafikkutvikling. Styret har forsøkt å få kommunen til å skjerme typiske boligstrøk mot gjennomgangstrafikk, og har pekt på Kleivveien og Gartnerveien som forsøksobjekter. I stedet har kommunen begynt å utvide Gart nerveien som snart vil bli en stor gjennomgangsåre? Vi har fått igjennom at barn som må bruke veien til og fra Stabekk skole, får et bredt fortau, at det blir fartsbegrensning på veien m. m., men utvidelsen har skjedd mot Bekkestua Vels ønske. Til tross for det gode samarbeidet med kommunen ellers, har vi heller ikke vunnet gehør for at fotgjengerne nå bør prioriteres etter at bilistene er blitt prioritert i årevis. Fortauene i distriktet vårt er under enhver kritikk. Om vinteren fyller plogene fortauene med snø og til overmål sprøyter bilene den resterende snøen over på fortauene som blir glatte, skrå og livsfarlige. Bilveiene derimot ligger der rene og fine. Riktignok er det mange av oss som har biler og er interesserte i gode veier, men tross alt vi er alle fotgjengere. Etter vår mening bør Vellets oppgaver i fremtiden bli å sørge for mer trivsel, mindre bråk og forurensninger, og større muligheter for å komme frem til turveier i skog og mark. Stasjonsområdet med gammel og ny bebyggelse, et område som er i forvandlingens tegn. Jar-linjen truer med rasering, stedets forretningsfolk vil gjerne bygge nytt og moderne, og de som bor her er fortvilet over usikkerheten som råder. Hva blir det til? Bekkestua-folk håper på en endelig avgjørelse snart, slik at det kan bli fart i utviklingen.

16 Bekkestua Handelssenteret i Østre Bærum Av Sigurd Frigland Noen sentre er blitt til på et tegnekontor og plantet mer eller mindre ferdige på det utpekte sted. Andre har grodd opp litt etter litt slik som Bekkestua. Hva er det som skaper et slikt sentrum? Begynnelsen kan være en vei som går over en bekk på et sted der det høver med en hvil. Gamle Ringeriksvei i 1922, med Lefdals butikk til venstre. I forgrunnen en av melkevognene fra Øverland Gård, i bakgrunnen baker Jensens hus og til høyre Nie, O. Ruuds forretning. Kjøpmann Grovs forretning 1934 Fra husmannsplassen Bekkestua under Øvre Stabæk var det passe langt til Stabekk og Gamle Drammensvei og til Bærums Verk og Lommedalen. Rundt århundreskiftet ble det solgt en lang rekke tomter fra Nadderud og Øvre Stabæk, og med villabebyggelsen meldte be hovet seg for butikker. Østre Bærums kooperative Selskab kjøpte eiendommen Fagertun i 1907 (hvor der hadde vært skole) og åpnet den første forretningen på stedet. Plassen Bekkestua (hvor Nic. O. Ruudgården nå ligger) ble kjøpt av kjøpmann Thv. Thoresen i samme år og etter å ha revet tømmerbygningen, bygget han nytt og åpnet sin landhandel. Øystein Grov hadde gått i lære i «kooperativen» på Fagertun. I 1916 kjøpte han familiens nåværende eiendom og begynte for seg selv, og dermed hadde stedet tre vel assorterte landhandlerier å by på. Det var god plass for hester og vogner i den tid, og hos kjøpmann Grov hendte det mang en gang at kunder og kjøre-karer hadde seg en hvil på melsekkene, mens praten og handelen gikk. Den tid var det heller ikke så uvanlig med varebytte kjøtt og grønnsaker mot redskap, kaffe eller hva man nå trengte. Også på den tid var man opptatt av butikkenes åpningstider. Herredstyret uttalte i 1894 om denne saken at «man finder at Forholdene paa Landet vanskelig tilsteder Indskrænkninger i den Tid hvori

17 Landhandlane holder sine Butikker aapne». «Landhandleri ene bør være oppe fra kl. 7-8 Morgen til 8-9 Aften.» Nå skal man ikke underslå at herredstyret også tenkte på dem som arbeidet i butikkyrket. «Midt paa Dagen vil der formentlig være Anledning for Betjeningen til at nyde nogen Hvile, om de end maa være tilstede for at betjene av og til en enkelt Kunde.» Man aner at søndagen var en hviledag for Grov og Thoresen og deres med arbeidere. I 1922 ble det for øvrig noen bedring da det «blev vedtat stængetid kl. 6 i de 4 første ukedage, fredag og lørdag kl. 7»! Også dette spørsmål var nok blant dem som førte til at Bærums Kjøbmandsforening ble stiftet 12. april 1916, og for Bekkestua folket kan det jo være av interesse å vite at den første formann var kjøpmann Thoresen. Handel og handverk har alltid hørt nøye sammen i næringslivet, og håndverkerne lot ikke vente på seg på Bekkestua. I 1911 finner vi tre håndverkere på stedet, og sannelig måtte Bekkestuas ry ha nådd langt, for de tre var nordlendingen skredder Simon Simonsen, skomaker Carl Gustav Palmgren fra Sverige og baker Hans Christian Jensen fra Danmark, alle tre på egne eiendommer. Fra H. C. Jensen (nå Bekkestua Bakeri) ble bakervarene kjørt ut med hest og vogn, og på den tiden bilen gjorde sitt inntog, hadde bakeriet fire hester på stallen. Til handel og handverk trenges bank og kommunikasjoner. Egne-Hjem-sameiet ble en grunnpillar for utviklingen på Bekkestua. En stor og sterk gruppe av dyktige og fremsynte typografer utgjorde denne nybyggerkolonien, og blant stifterne av Stabekk Sparebank finner vi dem igjen. Det konstituerende møte ble holdt 1919 på Vestheim på Bekkestua, og virksomheten tok til i et lokale på Stabekk. Fremførelsen av Bærumsbanen til Bekkestua i 1924 var et over ordentlig viktig skritt videre. Da så Lommedalsruta fra Oslo kom «Kooperativen» Bærum Kooperative Selskaps forretning, nylig revet og erstattet med Bærum S-lags nybygg. over Bekkestua i 1924 og Bærumsbanen ble forlenget til Avløs, hadde stedet fått en øst vest og en nord syd akse med moderne kommunikasjonsmidler. Bekkestua fikk oppland, og tegnene på kartet og i tiden pekte nå tydelig frem mot en «hovedstad» i Østre Bærum. Før vi forlater kommunikasjonene, kan det være grunn til å nevne at også drosjebilene har tradisjoner her, idet Palmgren i 1927 leide bort «en tomt til bilholdeplass samt rett til at anlægge benzin depot paa forskjellige betingelser. Aarlig leie kr. 360,». En kafé hørte med i næringslivet, og Vestheim var for øvrig noe mer enn en kafé. (Her ligger nå fra 1963 Vestheim gården med apotek, vinmonopol m. v.). I forenings- og fornøyelseslivet var etablissementet et solid sentrum fra begynnelsen av 1900årene og mange ti-år fremover. Rundt 1910 hadde den driftige

18 H. C. Jensen en nebengeskjeft på Vestheim, som vel må sies å være meget uvanlig for en baker, nemlig som kinosjef. Han og fru Elise reiste inn til Kristiania og tok ut filmene. Forestillinger ble gitt liver søndag, først barneforestilling (entré 10 øre) og så for voksne (entré 25 øre). Under og etter første verdenskrig skiftet stedet eier et par ganger. Også som bevertningssted var driften åpenbart i gang, og i en slik grad at bryggeriene var interesserte i å ha en fot innenfor. I 1919 ble det utstedt en obligasjon til Schous Bryggeri A/S og etablissementet måtte «derved forpligte sig til at kjøpe av Schous Bryggeri A/S og Nora Fabrikker og skjænke øl og mineralvand i samme utstrækning som nu». I hvilken utstrekning dette var, er ikke godt å si, men obligasjonen var nå på kroner. I 1927 kjøpte gårdbruker Johan Sæther fra Sokna stedet og drev det i mange år med fast hand og godt hjerte. «Salen» på Vestheim, som huset karneval, konserter, danseskole, revyer, bridge turneringer og foreningsmøter og annen møtevirksomhet savner man nå. Alle er glade for virksomhetene og idrettsanleggene borte på Nadderud, men samfunnshus/bibliotek/kino midt i sentrum slik som Vestheim er det alminnelige ønske i dag. Vender vi tilbake til handelen, vil vi finne at atskillige forretninger har fulgt etter de tre landhandleriene som er nevnt ovenfor. Kjøpmann Thoresen kjøpte også eiendommen tvers over veien, Daletunet, hvor for øvrig Kristiania kommune i noen tid hadde hatt barnehjem. Her kom Bekkestua Kjødforretning, siden manufakturforretning og sjokoladebutikk, inntil Klaus Lefdal kjøpte eiendommen i På sin eiendom Framgang leide Palmgren ut underetasjen til C. Madsen i 1923 hvor hun drev sjokoladebutikken «Lilleput». Siden var det også fruktlager der og elektrisk forretning til Erling Rye Andenæs kjøpte eiendommen i 1949 og reiste sitt nybygg i 1960, med poståpneri, bank og forretninger. I 1928 kjøpte Astrid og Sigurd Fredriksen eiendommen Fribo. De drev da manufakturforretning i Oslo. Fru Fredriksen innredet en liten butikk i 1. etasje som ble en forløper for det forretnings bygg som ekteparet reiste i 1937, og hvor Rolf Fredriksen nå har sin forretning. Bygget var for øvrig det første murbygget i sentret. I 1956 ble det reist et tilbygg (Sigurd Friglands forretning) og i 1964 overtok Rolf Fredriksen og Sigurd Frigland eiendommen, og tredje byggetrinn ble oppført i 1967 da den gamle typografvillaen ble revet. Bærum Sten-, Jord- og Sementarbeiderforening kjøpte Gamle Ringeriksvei 36 i 1953 og deres store forretningsbygg (med bibliotek, bank og en rekke forretninger) sto ferdig i EN RASK UTVIKLING I 1950-årene og særlig i 1960-årene skjedde det, som vi har sett, en rask utvikling av Bekkestua. I tillegg til Andenæs-bygget, Fredriksen Friglandgården, «Bygningsarbeidernes Hus» som er nevnt ovenfor, bygget Lefdal industri- og kontorbygg, Grov moderniserte sin forretning, Brødrene Solli bygde bilverksted og bensin stasjon, Nie. O. Ruud førte opp nybygg for sin matvareavdeling, kontorer og boliger, Østre Bærum Samvirkelag rev og bygget nytt. På Simonsens eiendom ble det gullsmedforretning og Stoffhus, Bekkestua Skiverksted ble ført opp, avdelingskontor av Storebrand rykket inn i Gamle Ringeriksvei 32 og det ble gjort plass til en blomsterpaviljong kort sagt: det skjedde noe på hver eneste eiendom hvor det var noen mulighet. Seks eiendommer foreligger det konkrete byggeplaner for, og her venter man bare på regulering og byggeløyve. Med den tyngde som Bekkestua nå fikk som forretningssentrum, fant man at det var behov for et felles organ for handels- og håndverksbedrifter på stedet. Oppgavene for et slikt organ mente man i første rekke måtte være å ta seg av spørsmål i forbindelse med parkering, kommunikasjoner, regulering, reklametiltak, åpningstider, julegate m. v. Man mente også at man snart ville stå overfor situasjoner hvor kommunen, andre handelssentre i bygden, pressen m. fl. kunne ønske seg en organisasjon på stedet å legge saker frem for. 3. september 1963 kom Erling Rye Andenæs, Jo Benkow, Sigurd Frigland, Klaus Lefdal og Roar Stendahl sammen til et forberedende møte, og på et møte 12. september ble Bekkestua Handelsstands Forening konstituert og med 32 medlemmer. Som

19 foreningens første styre ble valgt Sigurd Frigland, formann, Jo Benkow, viseformann, og Rolf Kielland Juel (fra Erling Rye Andenæs), John Lefdal (fra Klaus Lefdal & Co. A/S) og Roar Stendahl. Fra og med 1964 har julegateåpningen vært en årviss og populær foreteelse, og samarbeidet med Smågardistene, Bekkestua Lions og velforeningene er blitt stadig utbygget. Handelsstandsforeningen fikk snart en god kontakt med ordfører og kommuneadministrasjon, og det mest aktuelle spørsmål har vært reguleringen av Bekkestua. I forbindelse med «Alternative langtidsskisser» som kommunen lot utgi i februar 1971, fikk for eningen anledning til å legge frem sitt syn på reguleringen i større bredde etter å ha hatt nær kontakt med andre foreninger på stedet. Et utkast til regulering, utarbeidet av arkitekt Erik Fastvold, etter oppdrag av foreningen, ble lagt ved uttalelsen. I meget nær fremtid vil det bli tatt langtrekkende avgjørelser av våre myndigheter om Bekkestuas utforming. Handelsstanden er overbevist om at de krav som stilles til Bærums annet sentrum, kan oppfylles på en slik måte at Bekkestua stadig og fortsatt kan være et sted hvor folk føler seg «hjemme». Bekkestua kan nå gis en videre funksjon og en helhet, samtidig som det kan beholde sitt miljø. Det bør være fremtid i å forme et senter på en slik måte. Stabekk Sparebank Stabekk Sparebank ble besluttet opprettet like etter første verdenskrig. Initiativtagere var Stabekk omegns beboere, handlende og håndverkere. Bankens startkapital var 5000 kroner, som ble ydet av 50 bidragsydere med 100 kroner fra liver. Det var vesentlig typografer og beboere på Egne Hjem som sto bak dette initiativ, idet man mente at stedet burde ha sin egen bank som kunne ta vare på beboernes interesser. Bankens start var i et skråkammer i annen etasje i det gamle posthuset på Stabekk. Den første kasserer og bokholder var lærer Lars Åkre, som alene betjente banken. Stabekk var den gang senter i Østre Bærum, men ved Bærumsbanens drift til Bekkestua, og utbyggingen som ble en følge av banen, fant man å kunne gå til det skritt å åpne en filial på Bekkestua i Virksomheten på Bekkestua har vært stadig stigende. Den vesle begynnelsen i 1924 har ført til at banken åpnet sin nye filial i Andenæsbygget i Banken regner med-at denne avdeling vil stige i takt med Bekkestuas utbygging. Det kan nevnes at ca. 70 prosent av bankens utlånsmidler er til boligformål, lån til egne hus, leiligheter o.l. En moderne sparebank i dag utfører alle tjenester en bank kan yde, og vi håper å være i takt med tiden og kunne møte de krav som våre innskytere stiller til banken, sier banksjef K. Smedsrud.

20 Hva sier banken til å ha fått konkurranse etter i mange år å ha vært nesten alene på markedet her? Vi finner en konkurranse både sunn og fornuftig. En konkurranse ansporer oss til å gi like god, eller helst bedre service enn vår konkurrent, og dette styrker innskyternes muligheter til Fremtidens Bekkestua Vi har sett hvordan Bekkestua har utviklet seg, fra et veikryss på landet, kanskje bare en skysstasjon på landeveien mellom Oslo og Bergen, til Bærums nest største sentrum med eget forretnings og foreningsliv, og med bane- og bussforbindelser i alle retninger. Som alle forvokste småsteder og steder med sterk gjennomgangs trafikk, er Bekkestua blitt et trafikalt problem. De gamle, engang koselige grusveiene som slynget seg fra gardstun til gardstun på sin vei gjennom Bærum, er blitt utvidet så langt som mulig etter hvert som trafikken øket, men er ikke lenger i stand til å ta unna dagens enorme biltrafikk. Helt fra den tid Vellet ble stiftet, har noen av de styrende innsett at forandringer måtte komme, og i 1929 kom det første reguleringsforslaget for Bekkestua sentrum. Kvernen måler langsomt, og i mellomtiden kom krigen og stoppet planene. Etter krigen øket folketallet enormt, biltallet steg og tusenvis av skolebarn krevet skoler. Nye veier, kloakker, vann- og elektrisitetsverk slukte den arbeidskraft og de ressurser som kunne ha gjort det mulig å regulere Bekkestua på et tidlig tidspunkt. Den siste reguleringsplanen forelå i 1960 og var klar til å settes ut i livet, da det ble snakk om motorveier gjennom bygda. Siden da har denne bøygen ruget over landskapet og hindret all virkelig gjørelse av planene. Imens dukker nye ideer opp, om hvordan man bør utforme veitraseene, hvordan trafikken skal kanaliseres, for at folk skal kunne trives på tross av denne. Nye målinger har fast lagt de støysoner man må regne med, og virkningen på dem som bor i disse sonene. Virkningene av blyforurensninger og S02 er under utredning, stadig nye momenter dukker opp i diskusjonen om reguleringsproblemet og i øyeblikket ser billedet helt kaotisk ut. Ikke minst fordi det er flere instanser som må uttale seg og bli enige før bulldoserne kan brøle i vei. Bærumsveien er en fylkesvei, Gamle Ringeriksvei er kommunal og Bærumsbanen eies av Oslo kommune. Motorveiplanene forut setter bygging av den såkalte Jar-linje, med trasé gjennom eller like ved Bekkestua sentrum, og det foreligger en rekke forslag. Fylkesveivesenets forslag går ut på å grave Jar-linjen ned i en grøft gjennom sentrum, med et «lokk» der veiene skal krysse traseen, og at Bærumsbanen blir liggende der den er. Fra Ringstabekk Vel er det kommet forslag om å føre Jar-linjen i tunnel helt fra Lysaker elven til under det gamle apoteket, i dagen til Gartnerveien og så i tunnel frem til Øverlandselven. Bekkestua Handelsstand har fore slått en regulering av Bekkestua sentrum i tre alternativer: a) under forutsetning av at Jar-linjen ikke kommer, b) under forutsetning av at Jar-linjen følger Bærumsbanens trasé gjennom sentrum og at Bærumsbanen legges i tunnel under sentrum, og c) under forutsetning av at Jar-linjen føres i tunnel under sentrum og frem til jordet nord for Gjønnes stasjon. GÅGATER OG PARKERINGSPLASSER Forslaget (b) regner med at det skal legges et stort lokk over Jar-linjens trasé, med plass for parkeringsplasser og nye for retningsbygg. Noe av det som for øvrig gjør dette forslaget til trekkende, er mulighetene for et stort, bilfritt sentrum mellom en forlenget Presterud Allé og Bærumsveien, idet Gamle Ringeriksvei føres opp i Bjerkelundsveien og vestover til Presterud Allé. Vi får i så fall gå-gater og rikelig med parkeringsplasser i nærheten av butikkene. Man er nødt til å regne med at veksten vil fortsette, folketetthet og trafikk vil øke og kravet til kulturbygg og forretningsbygg likeså. Bekkestua vil kunne utvides i flere retninger, vi må anta at noen villatomter vil bli bebygget for forretnings formål, samt at noe av den jord som ligger i utkantene blir brukt til villa- eller blokkbebyggelse. Bekkestua vil sikkert bli et mer selvstendig sentrum, som kan by på kulturelle goder som kino, restaurant, forsamlingslokaler, et utvidet bibliotek etc, foruten et utvidet utvalg av serviceforretninger og kontorer. Sentrum vil utvide seg til å omfatte alle skolene som ligger nordvest for sentrum i dag, og det er mulig at Røabanen vil bli forlenget dit. Dermed får Bekkestua-boere flere muligheter til å komme til sine arbeids steder med offentlige befordringsmidler. Der regnes videre

Vinderen Historielag feirer 20 år

Vinderen Historielag feirer 20 år Vinderen Historielag feirer 20 år torsdag 22. mars kl 1830 i Eckbos selskapslokaler i Jegerveien 4 Vi inviterer medlemmene til bursdagsfeiring med tre retters middag. Forretten vil bli servert i foajeen

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år Høybråten Stasjon «Velhuset» Høybråten Skole Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23 Korpslivet på Høybråten er 97 år Hva er et samfunn uten musikk? Korpslivet på Høybråten startet så tidlig som i 1914 med et «Folkekorps»

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR UTARBEIDET TIL VELLETS 25-ÅRS JUBILEUM 1. FEBRUAR 1939 AV GERH. THRONSEN KIRSTES BOKTRYKKERI OSLO 1939 På styremøte i vellet 28. april 1937 blev det vedtatt nærmere bestemmelser

Detaljer

Vestre Stabekk Vel. Vestre Stabekk Vel

Vestre Stabekk Vel. Vestre Stabekk Vel Vestre Stabekk Vel Vestre Stabekk Vel Årsberetning 2010 Årsberetning 2014 2010 Velkommen til ÅRSMØTE 7. mai kl 19 Stedsaktivist Erling Okkenhaug, kjent fra dokumentaren Sørlandsrefseren, holder et foredrag

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet.

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Nr 1 Mai 2008 Årgang 19 Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Underetasjen Gamle Høybråten skole åpner for elever 5 /6. mai 2008. Uteområdet

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR 1 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Apenes gjennom tidene

Apenes gjennom tidene 2000 forfatteren Apenes gjennom tidene Fra marineboliger til verneverdig haveby Flávio Duarte Andersen Semesteroppgave. Historie mellomfag. Høst 2000. 1 Innholdsregister Forord s 4 Min hageby s 5 Den gang

Detaljer

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL Styret i Stig borettslag i jubileumsåret: Formann: Stein Talleraas Nestformann: Pål Jensen Sekretær: Lill-Ann Kaborg Styremedl.: Berit Granum Vara: Rolf Røraas Lisbeth Wiik Frank Thommessen Jubileumsheftets

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Nr. 1 Mai 2010 Årg. 22. Høybråten skole har sitt eget museum

Nr. 1 Mai 2010 Årg. 22. Høybråten skole har sitt eget museum Nr. 1 Mai 2010 Årg. 22 Høybråten skole har sitt eget museum Det er utrolig hva skolemuseet har klart å samle. Her sitter dokka Sigrid som skal på bærtur i skogen, og Gro Strømme viser frem gamle treski.

Detaljer

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 VÅRTUR Vinderen Historielag arrangerer busstur til FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 Bussen kjører fra krysset Frognerseterveien-Stasjonsveien (ved Villsvinet) kl. 1000

Detaljer

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011 1966:Trikk til Bøler og T-bane T til Bergkrystallen kjører om kapp på vei mot brua over Alna og hovedbanen på Bryn. Trikken er et Høka-tog bygget av Hønefoss

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Våren 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25 Foto: Inger Sarre Jensen Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Avd. Skårer 10-20 (16) Skårersletta 60,

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 www.huguliavel.no Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 GOD PÅSKE Kry hane holder hønene i ørene - les om påskeeggene på side 4 LEDER N Adresse:

Detaljer