INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE"

Transkript

1 HEIA HYTTEFORENING Leder: Arne Kristiansen, Søndre Skrenten 3 B 1410 Kolbotn INNKALLING TIL ÅRSMØTE Heia hytteforening avholder årsmøte i Røde Kors huset Kirketorget 6, KONGSBERG Lørdag 7. mars 2015 kl DAGSORDEN. 1. Navnopprop. Fullmakter. 2. Valg av referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll. 3. Godkjenning av styrets innkalling. 4. Styrets beretning. 5. Regnskap for driftsåret 1/1 31/ Forslag fra styret og innkomne forslag fra medlemmer med styrets redegjørelse. A. Forslag fra styret til forandring i vedtektene. B. Forslag fra Anders Lensby om penger til å fullføre ski trase Mellom Breiset og Heia. Se vedlegg. 7. Styrets forslag til budsjett for Foreningskontingent med betalingsfrist. 8. Valg. På valg er 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, og 1 medlem valgkomite og revisor Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet. Røde Kors huset ligger ved Kongsberg kirke.

2 Pkt. 6. Innkomne forslag. A. Styret foreslår følgende tillegg i våre vedtekter. Innledning. Styret foreslår å tilføye i teksten. Vedtekter for HEIA HYTTEFORENING og VEILAG NOTODDEN 1 Stiftelse. Tilføyelse i teksten. HEIA HYTTEFORENING og VEILAG 1 - NOTODDEN Begrunnelse: Dette for å klargjøre vårt veiansvar. 1) jfr. Veglov av Kap Vll. Private vegar B. Anders Lensby hytte M-19 foreslår at det på budsjetter for 2015 bevilges kr til ski trase mellom Breiset og Heia. Anders Lensby hytte M-19 foreslår på vegne av aktivitetsgruppa at hytteforeningen over regnskapet for 2015 bidrar med et beløp på kr , øremerket grave- og utarbeidelse av ski trase mellom Breiset og Heia. Flertall i styret anbefaler forslaget. Klipp her. FULLMAKT. Som eier av hytte nr..gir jeg herved Navn: Hytte nr... fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på årsmøte i Heia Hytteforening Stemme kan bare avgis på årsmøte. Navn:... Adresse:..

3 STYRETS BERETNING for perioden 1.januar 31. desember Styret har bestått av: Styreleder: Arne Kristiansen (N-5) Varamedlem: Kåre Venn (B-17) Styremedlem (nestleder): Erik Winnje (O-20) Varamedlem: Jon Kavli Nilsen (O-16) Styremedlem (sekretær): Vidar Skovli (F-12) Valgkomitè: Terje Jacobsen (O-14) Styremedlem (kasserer): Ragnar Lindås (E-17) Valgkomitè: Anders Skorge (F13) Styremedlem (grunneiers rep.): Thomas Tinne Revisor: Egil Loddengaard (F-11) Pr. 31. desember 2014 var det 204 medlemmer i hytteforeningen hvorav 6 medlemmer som betaler redusert kontingent (hytter utenom reguleringsområdet). Medlemskap i hytteforening/veilag er obligatorisk for hytteeiendommer i reguleringsområdet og alle som krever bruksrett til vei. Styremøter befaringer Det har vært avholdt 7 styremøter, flere veibefaringer og arbeidsmøter. Økonomi Det meste av økonomien er knyttet til snøbrøyting, strøing og veivedlikehold. Utgifter til brøyting og renovasjon er innenfor de budsjetterte rammer da dette reguleres av langsiktige avtaler henholdsvis offentlig regulerte priser. Utgifter til sommervedlikehold er noe lavere da ønskede forbedringer ikke har latt seg gjennomføre. Alle medlemmer har betalt kontingent. Styret mener hytteforeningen har en sunn økonomi. Den vil bli gjennomgått av kasserer under posten regnskap. Beholdningen pr er kr. kr ,40. Behandling av forslag til ny elektrisk bom. Forrige årsmøte vedtok å nærmere utrede spørsmålet om innføring av ny bomløsning. Styret anmodet forslagsstiller om å lede dette arbeidet i et utvalg sammen med representant fra styret. Forslagsstiller sa seg ikke interessert i dette og styret anser derfor forslaget for frafalt. Veivedlikehold og befaringer. Med forholdsvis lite snø og langsom snøsmelting ble vi forskånet for de store skadene på veinettet. Til gjengjeld ble veiene utsatt for mye trafikkal slitasje på grunn av den milde vinteren. Veibefaringen som ble foretatt i mai konkluderte med at det var behov for betydelig påfyll av veigrus over lange strekninger og på enkelte parkeringsplasser. Det er blitt kjørt på nærmer 30 lass med veigrus. Veiene er delvis høvlet og sloddet. Spredning av grusen på parkeringstunene var forutsatt å skulle utføres under dugnaden. Veiene framsto derfor i god stand før dugnaden 31. mai. Innsatsen her ble satt inn på rensing av stikkrenner og rydding av kratt langs veiene for bedre sikt. Særlig i bakken ned fra veibom til E134 er preget av sterk tilgroing. Styret har et sterkt ønske om å utvide veirennene på strekninger hvor fjellgrunn ligger helt ut i veibanen. Disse partiene er utsatt for mye slitasje og dannelse av slaghull på grunn av vann som renner inn i veien. Om vinteren med isdannelse. Fjellutspring skaper også vansker for brøyteutstyret. Det ble satt av penger på budsjett for å få utført pigging. Arbeidet lot seg dessverre ikke gjennomføre. Styret gjennomførte på høstparten inspeksjon av samtlige stikkrenner for å se på behovet for utskiftninger. Gjennomgående var tilstanden bra bla etter rydding under dugnaden, men det ble funnet et par rør som bør skiftes ut til en større dimensjon. Det er også tilført noen få billass med veigrus i høst der det har vært behov for det. Veiene ble også i sommer tilført klorcalsium for å redusere støvplagen. Overtakelse av nye veier På grunn av nye reguleringer har grunneier Tinne opparbeidet nye veier innen hyttefeltet. 1

4 Styret har ikke godkjent veistandarden på disse, og kan foreløpig ikke overta vedlikeholdsansvaret. Partene vil avtale en befaring våren 2015 under den årlige veibefaringen. Opprydning av båter i Høymyrvann Dette tiltaket har vært en gjengangersak i flere år. Styret i hytteforeningen har i lang tid forsøkt å komme fram til enighet om en løsning sammen med grunneier. Dette har vi dessverre ikke lykkes med. I sommer fant grunneier at tiden var inne for å foreta en opprydning og varslet at båter som det ikke var inngått avtale om opplag for på hans betingelser ville bli fjernet. I løpet av noen dager i begynnelsen av juni ble varslet iverksatt. Hytteforeningen er fortsatt interessert å komme fram til en minnelig ordning sammen med grunneier til beste for medlemmene som også er i tråd med reguleringsplanen for hytteområdet. Strømbrudd Det ser nå ut til at Notodden Energinett har fått tilfredsstillende kontroll på strømtilførselen til hyttefeltet. I løpet av året har det vært flere varslede lange utkobling på grunn av oppgradering i linjenettet. Sms-varsling ved feil ser også ut til å fungere godt. Dugnad Dugnaden ble avviklet den 31. mai i godt vær. I tillegg til arbeide langs veien som nevnt tidligere, ble det også foretatt noe ryddearbeider i turløypene. Dugnaden ble som «seg hør og bør» avsluttet med pølser og godt drikke ved dugnadsteltet. En spesiell takk til de som stilte med private hengere og til de som sto for cateringen. Det er denne arbeidsøkten som krever mest tid til forberedelse. Deltagelsen til dugnad var nær 50% og selv om styret må si seg rimelig fornøyd med deltagelsen kunne vi tenke oss at flere deltok. Dette er også et sosialt tiltak og mulighet å bli bedre kjent med naboen. Og husk, det er her de viktige diskusjonen foregår. Informasjonsbrev til medlemmene For å få bedre kontroll med adresselister for utsendelser av nyhetsbrev og annen info, har styret anskaffet et distribusjonssystem for e-post. Systemet benyttes også ved utsendelse av innkalling til årsmøte og referater fra års- og medlemsmøte. Foreningen sparer derved store beløp til kopiering samt porto og ekspedisjonsutgifter. Det er sendt ut i alt 6 infoskriv/innkallinger: Januar: Orientering om stiftelsen av Breiset & Omegn Løypelag. Mars: Oversending års- og medlemsmøte, info om påskeskirenn. Mai: Innkalling til vårdugnad. Juni: Informasjon om varslet opprydning av båter i Høymyrvann. September om planlagt veivedlikehold høst, B&OL, veikonflikt og renovasjon. November innføring av nøkkelboks for veibom. Medlemmene oppfordres om straks å melde inn eventuelle endringer av e-post og postadresser, gjerne også telefonnr. Husk å oppgi navn og hyttenr. Heia Hytteforening har i mange år tilbudt en hjemmeside, Hjemmesiden er fra 2014 utvidet med egne sider, «Info fra styret». Disse sidene gir noe mer formell og permanent informasjon, men det vil også legges inn nyheter og svar på spørsmål fra medlemmene av mer prinsipiell karakter som er diskutert i styret. Aktivitetsgruppa Aktiviteter gjennom året: Påskeskirenn med rekordmange (246) påmeldte, grunnet sen påske og lite snø ble det gjennomført natursti. Fullført planke sti med barnevognbredde ut til Primtjønn (Naturstiområdet). Badeflåte reparert og satt ut, og tatt opp ved sesong slutt (ligger nå i bukta ved badeplassen). Flere nye klopper er laget i stien rundt Høymyrvann. Broen i syd enden av Høymyrvannet har blitt hevet ca. 20 cm, og gikk dermed klar av flommen i høst. 2

5 Stien gjennom Fiskebekk dalen og opptil J-feltet har blitt bedre ryddet og bedre merket. Ved flere dugnader høsten 2014 har skiløypetrasen blitt utbedret. o Vi takker for godt oppmøte. o Spesielt er det løypa som går fra J og ned til M feltet som har blitt utbedret. o Det er også blitt laget en 25 meterlang planke bro over bekk og myr. o En klopp har blitt bygget i skiløypen innenfor N feltet. o I tillegg har mindre grupper og familier ryddet og utbedret løypene, en stor takk til dere. Noen steder har skiløypen blitt lagt noe om. Hensikten er at både vi skiløpere og snøskuterne skal få en bedre utforkjøring. Det har vært et sterkt ønske fra de som kjører løypene våre om en bedre merking av løypenettet. Stort sett kjøres løypene etter mørkets frembrudd, og da er det ofte svært vanskelig å ta seg frem i terrenget. Det er på senhøsten i år satt ut ca. 450 bambus merkepinner med refleks. Løypene rundt Primtjønn og alle løyper helt ned til Høymyrvannet er nå merket. Det som gjenstår er løypen rundt Høymyrvannet. Det er kjøpt inn ny løypekall, som skal være meget bra, og vil gleder oss til sesong oppstart snart. STYRET 3

6

7

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 Dato: Lørdag 28. mai 2010 kl. 15:00 med påfølgende sommerfest Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL ÅRSMØTESAKER LØRDAG 13. AUGUST 2011 KL 1600 PÅ PERSBU Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema)

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema) NORDRE EKEBERG VEL Oslo 25.06.2011 Innkalling til: Ordinær generalforsamling i Nordre Ekeberg vel Tid og sted: Søndag 3. juli 2011 kl. 11:00 i NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden:

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer