VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARANGERHALVØYA. Arktisk og urgammelt landskap"

Transkript

1 VARANGERHALVØYA Arktisk og urgammelt landskap

2 2 3 Kysttavla fra Syltefjordstauran (SSo) Høisletten, som har et traurig udseende af graa stenurer, enkelte brune strøg og derimellem snepletter, gaar uden merkelig sænkning lige ud til den yderste kant, hvorfra der kun er en eneste, steil fjeldvæg lige ned til sjøen. Storheden, den forunderlige melankoli i denne scene er ikke mulig at skildre med ord. Denne hellige ensomhed, som i den nye verdensdel endu bor i urskogene, er hos os hentyet til det høie nordens fjeldstrækninger eller til disse fjerne strandbredder, som havet beskyller. B.M. Keilhau 1831 (forkortet) Sandfjorddalen (SSo)

3 4 5 Straumdalen Telting øverst i Skallelva (SSe) Det er gode fiskemuligheter i nasjonalparken (SSo) Naturopplevelser Bruk av området Nasjonalparken er godt egnet for turer både med ski, til fots og på sykkel. Terrenget, særlig sør for Skipskjølen/ Bealjáidčearru, de fleste plasser er lettgått. Avstandene er likevel store og elvene kan være vanskelige å krysse. Det er ikke merkede stier, men forslag til turer finnes på temakart og som gpsfiler. Det finnes noen åpne hytter. De fleste ligger et godt stykke inn i nasjonalparken og passer godt til overnatting på turer over flere dager. Selv om det høyeste fjellet på Skipskjølen bare er 633 moh., er dette høyfjellsområder der været kan skifte raskt selv midt på sommeren. Jakt og fiske Det er gode muligheter for småviltjakt i nasjonalparken. Jaktkort kan kjøpes på inatur.no. I flere av elvene kan du fiske laks, sjørøye og sjøørret. De mest kjente er Vestre Jakobselva, Skallelva, Bergebyelva og Komagelva. Fiskekort løses gjennom lokale jeger- og fiskerforeninger. Husk å desinfisere fiskeutstyret før du prøver fiskelykken. Det er til tider stor ferdsel ved kulpene. Av hensyn til trivsel og tilgjengelighet bør du slå leir slik at fiskeplasser ikke oppfattes som okkuperte. Alle må vise hensyn for å begrense slitasjen på naturen langs elvene. Bruk eksisterende rasteplasser/bålplasser og unngå forsøpling.

4 6 7 Raudfjellet mot Varangerfjorden (ØWJ) Mot Skogåsdalen (JSU) LANDSKAP OG GEOLOGI Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Landskapet er svært gammelt i Skandinavisk målestokk, og i stor grad formet før istidene. Innlandsisen under de siste istidene har ligget fastfrosset over store deler av halvøya, og dermed i liten grad endret landskapet. Halvøya består i hovedsak av fjellvidder, og vegetasjonsløse blokkhav (čearru) dominerer store deler av de høyereliggende platåene. Blokkhavene antas å være svært gamle, fra før siste istid. Isbreen har lagt igjen omkring tre tusen særegne såkalte ringmorener, som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden og i lite antall. Omtrent midt i nasjonalparken går det et høydedrag fra vest mot øst som danner vannskillet mellom nord- og sørsida. Sammenligninger av halvøya med en velvet båt har gitt fjellkjeden navnet Skipskjølen. På avstand kan fjellkjeden ligne et liggende menneskeøre, der toppene er bruskknutene rundt øreåpningen. Det er opprinnelsen til det samiske navnet, Bealje, som betyr øret. Julinatt ved Vargelva (br) Solnedgang over Øvre Flintelv (br)

5 490 Gierdogáisá Syltefjorddalen naturreservat Oarddu luondumeahcci Rávd ol Reindalen Morešveaiskáidi Helheim Áldaèohkka 507 Austertana Heimdal de Pe Bjørneskarhytta 493 Kjøltindan Grythaugen Stuorra Ruitu 376 Ø Ál vre F lje li ve nt aij elv oh a ka Urdfjellet Austrevatnet 161 Kiberg Kom Stuo agelva rraj ohka Lutsi Komagvær Holmfjellet Suolovárri Falkfjellet Gielas 460 Vardø Ryggfjellet Eartnjoaivi Ragnarokk 633 Bergebyvatnet or VARANGERHALVØYA NASJONALPARK VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCI Skipskjølen Bealjáidčearru Ska Gállo llelva johka Skallelv a Èoskajávri Nesseby ut gr ti 133 Nattfjellet Frøk Lovttašvárri enda len 364 Gjelhaugane Flintnasen 329 Andersbyvatnet Varangerbotn Falkor ur Vasavatnet Svanevatnet Klubbfjell Vadsø Vestre Jakobselv H Be Su rgeby ovv el ejá va vri Máttavárri va bsel Jako johka e Ánn Formgiving og digital kartografi: Gåsvatn kart-tjenester, Digitale kartdata: Statens kartverk N250. Tillatelse nr. MAD12002-R j ef 434 Oarddojávri n Hamningberg Syltevikrs vatnet Sandfjordneset naturreservat fj Nordfjord t l KystBi orde ez n S y Tavla n avuo - Sy e l a Persna lte md - O fjor rga fjorden d ar nna dd en l Gu uv an uo ds Telegrafhytta na ka su psv a od e Hestman lv e jem rno rd ka o Vesterelva j ea mrå f oh d hc d n j ci e Sa ávat Grøhøgda D Langryggen Juovkkaidčearru OkseRøyskattfjellet vatnet Duokkatanoaivi 445 Oarddojohka Båtsfjord Syltefjordstauran Ytre Syltevika naturreservat 403 Midtfjellet Guovdoaivi Oarddoskáidi Geatnjajávri 420 Syltefjordklubben Syltefjordfjellet Båtsfjord Austerelva Rubbedalshøgda T Ga verr sk elv aj a oh ka Berlevåg Langsmedvatnet Kiby r Va Ekkerøy an ge o rfj Kirkenes TEGNFORKLARING Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Flyplass Overnatting 0 km 5 10 km Servering Informasjon Camping Hytte rd en

6 10 11 Finnmarkssvineblom (SSo) Varangervalmue (SSo) Fjelljo (PH) Svømmesnipe (PH) PLANTELIV DYRELIV Plantelivet er særpreget som følge av at Varangerhalvøya er et møtested for arter fra det nordlige Arktis, det østlige Sibir og mer sørlige planter. De små lauvskogene i området er blant de nordligste i verden. Kalkrikt fjell og jordsmonn nord i området gir frodige lommer med sjeldne arter, som varangervalmue, finnmarks svineblom, svalbardsnømure og kalkarve. Dyrelivet er også sparsomt over store deler av de sentrale fjellområdene. Imidlertid har myrområdene, og særlig i Unjárgga gielda/nesseby kommune, stor verdi for fuglelivet. Ingen steder i Norge er det observert flere sædgjess på en gang utenom trekket. Varangerhalvøya er et viktig trekkområde for en rekke nordlige og østlige fuglearter. Varangerhalvøya var tidligere også et av kjerneområdene for dverggås, men besøkes nok i dag bare sporadisk under trekkene. Halvøya ser også ut til å være blant de aller viktigste områdene i landet for vårt mest utrydningstruete pattedyr; fjellreven. Ynglende fjellrev er ikke påvist så nært havet andre steder på fastlands-norge. Assosiasjonen til fjellreven på Svalbard, som henter mat i sjøfuglkoloniene ved kysten, er dermed åpenbar. Silkenellik (SSo) Sædgås (JG) Fjellrev (AØ)

7 12 13 Historie og kulturminner Reindrift Reindrift (ØR) Varangerhalvøya er fra naturens side et ideelt sommerbeiteland for rein, og er reinbeite for distrikt 6/5D Várjatnjárga som er fordelt på 15 driftsenheter. Her er gode gras- og urtebeiter, samt snøfonner, nakne fjellområder og vindblåste strender som gir tilflukt fra sommervarmen og insektene. Villreinen brukte området i årtusener, og fra tallet har tamreindrifta videreført bruken. Reinflokkene drives inn i parken i april mai, før kalvinga i mai juni, og drives ut igjen på tidligvinteren. Reindriftsutøverne har adgang til motorferdsel i for bindelse med tilsyn og samling av reinen både på snø og barmark, samt en viss bruk av helikopter om høsten. Per i dag er reindrifta den viktigste næringa i nasjonalparken. I kalvingsperioden og på forsommeren er det særlig viktig å vise hensyn til reinflokkene for å unngå at simle og kalv forstyrres og i verste fall adskilles. På Varangerhalvøya er det et stort antall kulturminner fra eldre steinalder. Spor etter faste eller midlertidige boplasser, fangstanlegg for villrein og samiske helligdommer/ offerplasser ligger spredt, men i hovedsak nær kysten. Den samiske fangstkulturens vinterboplasser lå ved kysten, mens vår- og høstboplassene lå ved elver og vassdrag lenger inn i landet. Først på begynnelsen av 1900-tallet opphørte sesongflyttingene helt. Vinterboplassene gikk deretter for en stor del over til å bli helårs boplasser mange i dagens Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Det antas at de mange fangstgropene er de eldste fangstinnretningene i parken, flere kanskje anlagt i steinalderen. De fleste ligger nær kysten og bosetningene. Fra Tana og østover er det registrert over 3000 groper. De var i bruk helt opp mot 1500-tallet, da stammen av villrein begynte å avta. Langt inne på halvøya ligger andre fangstsystemer, store anlegg med ledegjerder over til sammen flere kilometer. Trolig ble disse anlagt omkring 1500-tallet fordi reinen da endret trekkmønster og holdt seg lengre inn på halvøya. Fra skriftlige kilder antydes det at de store anleggene kan ha hatt enkeltfangster på opptil dyr. Selve villreinfangsten brøt sammen i løpet av tallet. Rundt 1690 ble ikke noen av fangstanleggene brukt lenger. Dette falt sammen med innførsel av storfe og økt sauehold. Offerring ved Syltevikvatnet (SSo)

8 14 15 Kort om I en nasjonalpark er du naturens gjest Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt. Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem. Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved. Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida. Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet. Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august. ISBN (Trykt) ISBN (pdf) Layout: Guri Jermstad AS. Foto: Svein Solhaug (SSo), Jan-Sverre Ulle (JSU), Stig Sevenius (SSe), Ørjan W. Jenssen, Fylkesmannen i Finnmark (ØWJ), Alfred Ørjebu, SNO (AØ), Pål Hermansen (PH), Bjarne Riesto (BR), Jens Gressmyr (JG) og Øyvind Ravna (ØR) Forsidebilde: Sandfjordvatnet (JSU) og svart/hvit: Laksekulpen (JSU) Trykk: GRØSET Tamrein i Austerelvdalen (SSo) Hvor: Båtsfjord, Unjárgga/Nesseby, Vardø og Vadsø kommuner, Finnmark fylke. Slik kommer du til : Fly til Vadsø, Vardø eller Båtsfjord. Med bil/buss langs E 75 som går langs kysten fra Varangerbotn til Vardø. Fylkesveg 341 fra Smelror til Hamningberg (kun sommeråpen). Riksveg 890/891 fra Tana til Båtsfjord. Sommerstid er det også åpen vei fra Båtsfjord til Syltefjorden. Flere muligheter for stopp og til å ta seg til fots inn i området. Informasjon om overnattings- og servicetilbud: Nesseby turistinformasjon, tlf Vardø turistinformasjon, tlf Vadsø turistinformasjon, tlf Båtsfjord turistkontor, tlf Destinasjon Varanger, Hytter: Det er flere åpne hytter i nasjonalparken. Hyttene har ulike eiere, eksempelvis Vardø og Båtsfjord Røde Kors og Vardø JFF. Undersøk på forhånd hyttestandard, hvem som eier hytta og om den er åpen. Tips: Parker ved nasjonalparkgrensa og gå i lett terreng inn Komagdalen, eller ta en lengre rute på tvers av Varangerhalvøya fra Syltefjord til Vadsø. Kart: Flere kart i serien Norge 1: Opprettet: 2006 Areal: 1804 km 2 Tilliggende verneområder: Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde Syltefjorddalen naturreservat Ytre Syltevika naturreservat Sandfjordneset naturreservat Forvaltning: styre/varnjárgga álbmotmeahccestivra Fylkesmannen i Finnmark, tlf , Oppsyn: Statens naturoppsyn, Vadsø, tlf Mer informasjon:

9 NORGES NASJONALPARKER Norges nasjonalparker vår felles naturarv Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopp levelser. Bruk den flotte naturen vår på naturens premisser. Velkommen til Norges nasjonalparker!

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA

DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA NASJONALPARK DOVREFJELL- SUNNDALSFJELLA Enige og tro til dovre faller 2 3 Norges tak med omkringliggende verneområder dekker et areal på ca 4367 km 2 og er et av de største sammenhengende verneområdene

Detaljer

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke N aturen er for alle! Nordmenn flest er glad i naturen. Fra vi var små, har vi klatret i trær, gått på ski, plukket bær i skogen og fisket i bekken. Noen av oss har hatt denne muligheten rett utenfor kjøkkendøra,

Detaljer

RUNDT I NORGE Tekst Foto

RUNDT I NORGE Tekst Foto Langt mot nord Langt mot nord og lengst øst i Norge, der himmelen møter havet, ligger Varanger og bader i vinterens nordlys og sommerens midnattssol. Her bukter det ville landskapet seg fremover langs

Detaljer

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser SVALBARD Opplev Svalbard på naturens premisser Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen. En av etatens viktigste oppgaver er forvaltning av Svalbards natur- og kulturmiljø.

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com GUIDE 2015 eventyrlig og ekte www.visithelgeland.com Bodø Bliksvær Naurstad Fauske 17 Hurtigrute Hurtigbåt FLEINA FUGLØYA Sørfugløy BOLGA Tonnes LURØY 17 LØKTA Bjørn g n va Sandnessjøen mer Sum road Bleikvatnet

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

TRE ÅR MED OMDØMMEPROSJEKTET

TRE ÅR MED OMDØMMEPROSJEKTET TRE ÅR MED OMDØMMEPROSJEKTET DER KONTRASTER FORMER FOLK. I løpet av tre år har Omdømmeprosjektet jobbet med ulike tiltak for å styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad.

Detaljer

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com GUIDE 2015 eventyrlig og ekte www.visithelgeland.com Bodø Bliksvær Naurstad Fauske 17 Hurtigrute Hurtigbåt FLEINA FUGLØYA Sørfugløy Tonnes Hestmona LURØY 17 Bjørn g LEIR FJOR D Sandnessjøen 78 Bleikvatnet

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010 Statens naturoppsyn Årsrapport 2010 1 Innhold..... Forord... 3 Naturveiledning i villreinens rike... 4 Kulturminner smelter fram fra isen........................... 8 Krafttak for dverggåsa... 12 Fjellreven

Detaljer

Reiseliv og hensyn til dyrelivet

Reiseliv og hensyn til dyrelivet Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende for valtnings organet innenfor bevaring av biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av natur ressurser. DNs visjon, For liv

Detaljer

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen.

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. 2012 Hol pensjonat, Naturog kultursenter Ola Vaagan Slåtten Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. PROSJEKTRAPPORT: KULTURMINNER HALLINGSKARVET 2012 Hol historielag fikk i sin tid penger av fylkesmannen

Detaljer

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark «Til nytte og besvær» Miljøverndepartementet initierte i 2010 et prosjekt rettet mot barmarks kjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som kan

Detaljer

Fiske er en sentral næring i kommunen, men også bygg og anlegg, samt servicenæringen, er voksende. Kommunesenteret ligger i tettstedet Kvalsund.

Fiske er en sentral næring i kommunen, men også bygg og anlegg, samt servicenæringen, er voksende. Kommunesenteret ligger i tettstedet Kvalsund. Kvalsund I Kvalsund kommune finner du det beste utgangspunkt for opplevelser ved sjø og kyst, vann, elver, daler og fjell. Kommunen grenser til Porsanger i øst, Måsøy i nord, Alta i sør, og til Hammerfest

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002

Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002 Forslag til Plan for nye verneområder på Svalbard Verneplan Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 N-9171 Longyearbyen Tlf. 79 02 43 00 Fax 79 02 11 66 firmapost@sysselmannen.svalbard.no Sysselmannens rapportserie

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Denne rapporten er utarbeidet som en del av

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

Målestokk. 1 Å forminske. 2 Fotballbanen. 3 Guide for en dag. 4 Lag oppgaver til kart. 5 Tegn kart over et rom

Målestokk. 1 Å forminske. 2 Fotballbanen. 3 Guide for en dag. 4 Lag oppgaver til kart. 5 Tegn kart over et rom A r b e i d s a r k 0 0 K art A r b e i d s a r k 1 K art Målestokk 1 Å forminske Finn noen små ting, helst firkantede. Det kan for eksempel være en pastilleske, en fyrstikkeske, et viskelær eller lignende.

Detaljer