LIONSÅRET LØVEBLADET NR. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 3"

Transkript

1 LIONSÅRET LØVEBLADET NR. 3 Redaktør: Torbjørn Øygard

2 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet Dagsorden Klubbmøte Forretningssaker referert i Løvebladet... 5 Klubbmøtereferat 02 - oktober Revisjonsberetningen for LC Ski Bevilgninger i fiskalåret Kassarapport Hva skjer Våre jubilanter Informasjonsorgan for LC Ski Side 2

3 Presidenten har ordet. Kjære Lionsvenner, Årets krabbemøte var meget vellykket. Selv om dette møtet var midt i høstferien, så hadde vi en bra frammøteprosent. Etter møte hadde vi et bra foredrag av Christian Hein om kinodriften i Ski, før krabbene ble servert, som for øvrig var meget gode. Høsten er her mørk og våt, men etter en så fin sommer har vi vel ikke noe å klage på. For å illustrere hvor vått det har blitt, så hadde det kommet 87mm regn i vår regnmåler på 7 dager. Jeg har vært i kontakt med Svein Thompson, som er styreformann i Ski Alliansen, og han bekrefter at slik som saken ligger nå så har de trukket seg fra prosjektet Møteplassen. En isflate på 800 m 2 vil ikke gi noe særlig mer plass til andre aktiviteter. Vi vil bli løpende orientert om den videre saksgangen og utviklingen. Det går mye i Lions Røde Fjær og MITT VALG om dagen. Klubben har kjøpt inn 10 eksemplar av boken De viktige årene, som jeg vil anbefale som årets julegave. Den kan kjøpes for kr. 250,- hvor klubben tjener kr. 125,- pr solgte bok. Vi tar gjerne opp bestillinger på førstkommende møte. Personlig har jeg kjøpt 2 bøker. I uke 46 (10. til ) starter Lions Norge en landsomfattende digital annonsekampanje gjennom Amedia s lokalaviser over hele Norge. I vårt distrikt er ØB en del av Amedia. Hovedfokuset på annonsekampanjen er nettopp foreldreboken De viktige årene som lanseres som årets julegave til foreldre. I tillegg settes det fokus på tema knyttet til MITT VALG og Lions Røde Fjær. Dere vil få mer informasjon på Klubbmøtet. Det anbefales at klubber som sokner til samme lokalavis samarbeider. På neste klubbmøte onsdag den 5. november får vi besøk av Lise Gulbrandsen, som er leder for Lions Røde Fjær 2015, så jeg vil anbefale alle om å møte opp, for er det noe dere lurer på, så har Lise svarene. Jeg vil til slutt ønske dere alle hjertelig velkommen til klubbmøtet på Odd Fellow onsdag den 5. november. Husk å melde forfall om du ikke har anledning til å komme. Med Lions Hilsen Jan Normann Myhrvold President LC Ski 2014/15 Informasjonsorgan for LC Ski Side 3

4 Dagsorden Klubbmøte Presidenten ønsker velkommen 2. Lions Etiske norm 3. Opprop ved sekretær 4. Jubilanter 5. Kommentar til innkalling og dagsorden 6. Referat fra siste klubbmøte ( ) 7. Kasserapport pr. Dato med revisjonsrapport for 2013/14 8. Innkommet post/ forslag til bevillinger 9. Rapport fra komiteene ved komiteledere 10. LRF 11. Eventuelt 12. Lions mål Etter avsluttet møte blir det foredrag ved Lise Gulbrandsen om Lions Røde Fjær Når foredraget er over blir det hyggelig samvær med litt å bite i samt kaffe og andre drikkevarer. Informasjonsorgan for LC Ski Side 4

5 Forretningssaker referert i Løvebladet Klubbmøtereferat 02 - oktober 2014 Møtedag: onsdag 1.oktober Sted: Odd Fellow Sak /15 Velkommen Presidenten ønsket velkommen til klubbmøtet. Sak /15 Lions etiske norm Lions etiske norm ble lest av Unni Sak /15 Opprop Tilstede: 22 Meldt forfall: 7 Forfall: 1 Fritak: 1 Tilstede i %: 73,3 % Sak /15 Våre jubilanter Oddvar 53 år og Ruth 71 år Vi gratulerer! Sak /15 Kommentarer til innkalling og dagsorden Ingen kommentarer. Sak /15 Godkjennelse av referat fra klubbmøte Godkjent med følgende kommentar til Sak /15 Ungdoms-narkogruppe henstiller om 2x i budsjettet til «Mitt valg». Sak /15 Kasserapport pr. dato Klubbkonto: Aktivitetskonto: Avsetning jubileumsfond: Revisjonsrapport legges fram på neste møte. Sak /15 Innkommet post/bevilgninger. Forslag til bevilgninger - Forespørsel fra Lions Club Gjøvik om støtte til prosjektet «Jenter og utdanning» for å bygge en egen sovebrakke for jenter ved Baskerville sec. School i Uganda, støttes med kr. 5000,-. - Tana Helsesport-uka og Ridder-uka, det blir ikke bevilget penger fra Lions sentralt til disse tiltakene og det henstilles til hver klubb om å bidra etter evne. Ridder-uka foreslås støttet med kr. 3000,- - Vedtatt å kjøpe inn 310 refleksbrikker a kr. 10,- fra LC Skiptvedt for utdeling til barneskolene. - Forespørsel fra Sykehusklovnene støttes med kr. 3000,- Informasjonsorgan for LC Ski Side 5

6 -TV-aksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp støttes med kr. 5000,- - Tilbud fra LIONS sentralt om årets viktigste bok De viktige årene som er en del av MITT VALG. Boken kan kjøpes for kr. 250,-, men om klubbene bestiller flere eksemplarer er prisen kr. 125,-. Styret ble anmodet om å kjøpe inn 10 stk. Sak /15 Verving av nye medlemmer Det legges opp til en vervekampanje i uke 5, spesielt men henblikk på personer under 60 år, og det ble diskutert en del rundt klubbens «Lover» som kan virke litt stivbente når det gjelder prosedyrene for verving av nye medlemmer. Kan dette forenkles noe? Det ble presisert at «Lovene» er vel gjennomarbeidet og at det er enkelt å gi en rapport til klubben før man tar kontakt med eventuell reflektant, men at det kunne være interessant å tenke litt annerledes, eksempelvis kontakte andre samfunnsgrupper som også driver med hjelpearbeid og markedsføre oss litt mer. Presidenten foreslo at alle kommer med forslag på en (1) person for å få opp en liste over potensielle kandidater. Konklusjonen ble at klubben ber medlemskomiteen om å utarbeide et forslag/opplegg for vervekampanjen og gode forslag formidles til Hogne. Sak /15 Rapport fra komiteene ved komiteledere Skogsgruppa v/erik O; rapporterte om godt frammøte på skogsdugnaden og man fikk gjort mye. Det er mange fine trær noen år framover nå og spørsmålet er hvordan skal vi klare å selge flere? Forslag mottas med takk til før november-møtet. Juletrekomiteen, v/oddvar; foreslår at vi følger opplegget fra i fjor, pris på trær kr. 300,-, nek kr. 50,- og hjemkjøring i Ski distriktet (Langhus?) kr. 50,-. Markedsføringen intensiveres og når det gjelder salg av annonser vil dette også følge lesten fra i fjor, det blir sendt ut lister og materiell til rodeledere. Program for «selve dagen» kommer til neste møte. Sak /15 LFR Som «Planleggingskomite» sammen med Hogne meldte Helmer og Oddvar seg til tjeneste. Hogne ordner med det praktiske som rodekart, bøsser og ID-kort. Lise Gulbrandsen (LRF pilot) kommer til vårt november-møte for å holde foredrag om «Mitt valg». Arne tar kontakt med ØB for å avtale et intervju med Siv, lærer/bruker av «Mitt valg» i skolen. Sak /15 Eventuelt Møteplassen; På bakgrunn av utviklingen i denne saken, hvor det nå er Ski kommune som har overtatt hele finansieringen av prosjektet, ble det vedtatt å trekke tilbake vårt tilsagn om støtte gitt til Ski Alliansen. Før vi skriver brev om dette tar presidenten kontakt med Ski Alliansen for avklaring. Ås Lions inviterer til Kulturdagene oktober. Sak /15 Lions mål Unni leste Lions mål. Informasjonsorgan for LC Ski Side 6

7 Kveldens foredragsholder daglig leder for Ski Kinosenter, Christian Hein, fortalte engasjert om privat kinodrift, hva han forventer av seg selv og hva han prøver å formidle til sin unge ansatte. Ski Kinosenter bestreber seg på å være en givende arbeidsplass hvor alle tar vare på hverandre, viser respekt og har nulltoleranse når det gjelder vold og rasisme. Hein kommer opprinnelig fra Graz i Østerrike, han har hatt forskjellige jobber i Norge for å lære seg språket før han kom til Ski Kinosenter som åpnet dørene i oktober Kinoen består av 8 saler med fokus på teknisk kvalitet og komfort og eies av Thon Holding AS (90,1 %) og KMT Eiendom AS (9,9 %). Etter flere år med nedgang i kinobesøket har det steget jevnt fra 1987 fram til i dag. En gjennomsnittlig billettpris eks. moms var i 1987 kr.27,40 og i 2014 kr.92,80, det betales en filmavgift på 2,5 % pr. billett. Ski Kinosenter har de 10 siste årene vært blant de best besøkte kinoene i Norge med et årlig besøk på ca og er nr. 2 på landsbasis når det gjelder mest film/forestillinger pr. innbygger. Seniorkino er populært med stort publikum mens forsøket med overføringer fra Metropolitan kun har hatt fremmøte av personer. Kioskdrift er en viktig inntektskilde ingen kino uten popkorn. Kinoen er kun stengt 3 dager i året, 17. mai, 24. og 31. desember. ********* Så var det krabber m/tilbehør, nydelige servert som vanlig og det smakte vidunderlig. Sang og hyggelig samvær, bedre kan det nesten ikke bli. Karin Frøyna Sekretær Lions Club Ski 2014/15 Informasjonsorgan for LC Ski Side 7

8 Revisjonsberetningen for 2014 Til styret i Linons Club Ski REVISJONSBERETNING FOR 2014 Jeg har revidert årsregnskapet for fiskal året 2013/2014, som viser et overskudd på kr ,32 i klubbkassa og et overskudd kr ,40 i aktivitetskasse. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og foreningens krav. Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feil informasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse. Jeg mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde i foreningens økonomiske stilling per i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. Jeg har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at foreningens forvalting og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med lov, forningens formål og vedtekter for øvrig. Ski, Stene Jørgensen Revisor Informasjonsorgan for LC Ski Side 8

9 LC Ski Bevilgninger i fiskalåret Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Frambu/Tusenfryd Servering Tusenfryd/Frambu Jubileumsgave LC Oppegård Nasjonalforeningen TV aksjon Lions Conventionlotteri Det er mitt valg - bøker Hyggeaften Finstadtunet Prosjekt Uganda 500 Aid in Meeting Ny ungdomsaktivitet Fadderbarn Uganda Helsesportuka i Tana LCIF Nordisk samarbeidsråd 870 Katastrofeberedskap Øyeprosjekter Afrika Ungdomsleire i Norge SAFF Lions førerhundskole Sykehusklovene Lucia arrgem. Solborg og Finstadtunet Blomster sykehjemmene og lionsenkene Follo kontaktklubb Hyggeaften Solborg Katastrofeberedskap Festaften funksjonshemmede Ski Røde Kors Omsorg Miljøarbeidertjenesten Ski Det er mitt valg Melvin Jones Fellowship Sosiale tiltak rusmissbrukere Terese Klein Hyggeaften Kråkstadtunet 930 Skoletur FAU Sofie Tofte Skotbu Redskapsbod Dagbo CISV Barneleir Langhus Kråkstad ungdomsklubb Summer I prosent av totale bevilgninger kr % Informasjonsorgan for LC Ski Side 9

10 Kassarapport Klubbkassa: kr ,00 Aktivitetskassa: kr ,00 Avsetning jubileum: kr ,00 Hva skjer Ukedag Dato Tid Kommentar Tirsdag :00 Styremøte Informasjonsorgan for LC Ski Side 10

11 Våre jubilanter Jostein år Vi gratulerer Informasjonsorgan for LC Ski Side 11

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 Stor-Elvdal 4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 Referat fra klubbmøte 4 DGs månedsbrev 5 Styret og andre verv 2013-2014 6 Lions tulipanaksjon,

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold: 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20 Lions Club Åsnes`40-årsjubileum ble markert på sommermøtet i Juvberget. Knut Aandstad koserte under middagen om bakgrunnen for klubbens tilblivelse

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg.

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer