nr 19/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NYT RGE vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, av næringsmidler til dyr, malt, av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, og av alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja KSL Matmerk, Tollbugt. 32, 0157 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLOBALFRAFIXNET GLOBALFRAFIXNET Service Point Solutions SA, Avendia de Sarria, No , Planta 8 EDIFICIO SARRIA FORUM, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); deler til motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektriske maskiner og apparater for vasking. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksmedium; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinminne, printere til bruk med datamaskiner; datamaskinprogrammer, modemer, beskyttelsesskjermer; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); kort for spill; trykktyper; klisjeer; magasiner, trykkede publikasjoner, kataloger, pamfletter, tavler, dupliseringsark (skrivesaker), dokumentsamler (kontorrekvisita). Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker, håndvesker og kofferter inkludert i denne klassen; reiseeffekter inkludert i denne klassen. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; vifter for personlig bruk; skolemøbler; kontormøbler; møbler; registrerings- og identifikasjonsplater, ikke av metall; postkasser, ikke av metall eller sten; voksfigurer, pakkebeholdere av plast; kartotek (møbel); lekekasser; plakater av tre eller plastikk. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; distribusjon av prøver og reklamemateriale; markedsundersøkelser; import- og eksporttjenester; administrasjon av arkiv ved hjelp av databehandling; handelsinformasjonsbyrå; organisering av utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; utarbeidelse av lønningslister; markedsføringtjenester (for andre); posting (posttjenester); oppdatering av markedsføringsmateriale; utarbeidelse av reklamespalter; postsortering og - håndtering; utarbeidelse av postlister; bedriftskonsultasjon relatert til franchising; administrasjon av utstillingsanlegg. Klasse:38 Telekommunikasjon og telekommunikasjonsvirksomhet; leie av modemer og faksmaskiner; elektronisk post; sending av beskjeder; kommunikasjon via computerterminaler; overføring av beskjeder og bilder ved hjelp av computer; faksoverføring. Klasse:39 Transporttjenester; pakking og oppbevaring av varer; arrangering av reiser; oppbevaring av varer; beskjed- og pakkelevering; distribusjon (levering) av varer; pakking av varer; innpakking av varer; fraktvideresendingstjenester; budtjenester (beskjeder eller varer); levering av leker og varer; levering av brev; postkontorbokser. Klasse:42 Datamaskinprogrammering, datamaskinleie; leie av datamaskinprogramvare; analyse for datamaskinprogramvare; analyse for installasjon av datamaskinsystemer; konsultasjon i området for datamaskiner; personlig brevskriving; industrielt design; designing av grafisk kunst; pakkedesign; design av datamaskinprogramvare; tekniske prosjektstudier; forskning og utvikling av nye produkter; oppdatering av datamaskinprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRIGOSERVE FRIGOSERVE Frigoglass Commercial Refrigeration SAIC, A.Metaxa Street 15, KIFISSIA, ATTIKA, GR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Klasse:38 Kjøleskap. Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring, spredning av informasjon igjennom web-sider eller beregnet på internett web-sider. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OA3 OA3 Midelfart Sonesson AB, Box 21009, MALMÖ, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; drikker for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn, spiselige kostfibrer (ikke nærende), kosttilskudd; helsekosttilskudd fremstilt hovedsakelig av vitaminer; helsekosttilskudd fremstilt hovedsakelig av mineraler; helsekosttilskudd for personer med spesielle dietetiske behov. Klasse:32 Flytende kosttilskudd; ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; essenser for tilberedelse av drikker; konsentrater for fremstilling av drikker; fruktog grønnsaksekstrakter (alkoholholdige drikker); vitaminberikede drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, MA02464 Newton, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:38 Tilveiebringe online elektroniske oppslagstavler for overføring av beskjeder og meldinger mellom datamaskinbrukere innen området for reiser og reiseliv. Klasse:39 Reiseinformasjonstjenester; reiseinformasjonstjenester tilveiebrakt via en online database; tilveiebringe reiseinformasjon i form av omtaler og anmeldelser av tjenestetilbydere innen reise og reiseliv, av reisedestinasjoner og av lokale attraksjoner, alt via et globalt datanettverk. Klasse:42 Datatjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for innhenting av reise- og reiselivsdata via et globalt datanettverk. Klasse:43 Tilveiebringe informasjonstjenester vedrørende losji og innkvartering; tilveiebringe omtaler og anmeldelser av hoteller og hotellfasiliteter via et globalt datanettverk. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tripadvisor (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Prosesstyrt stillingsvurderingsmetode (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, MA02464 Newton, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:38 Tilveiebringe online elektroniske oppslagstavler for overføring av beskjeder og meldinger mellom datamaskinbrukere innen området for reiser og reiseliv. Klasse:39 Reiseinformasjonstjenester; reiseinformasjonstjenester tilveiebrakt via en online database; tilveiebringe reiseinformasjon i form av omtaler og anmeldelser av tjenestetilbydere innen reise og reiseliv, av reisedestinasjoner og av lokale attraksjoner, alt via et globalt datanettverk. Klasse:42 Datatjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for innhenting av reise- og reiselivsdata via et globalt datanettverk. Klasse:43 Tilveiebringe informasjonstjenester vedrørende losji og innkvartering; tilveiebringe omtaler og anmeldelser av hoteller og hotellfasiliteter via et globalt datanettverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Cecilie Brask, Underhaugsvn 9B, 0354 Oslo, Klasse:16 Lærebøker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Trykksaker og annen dokumentasjon av stillingsvurderingsprosessen. Klasse:35 Bistand til virksomheter ved hjelp av en bestemt arbeidsmetode for å vurdere en stilling i en bedrift; konsultasjonsvirksomnet i forbindelse med det forannevnte. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENTECH ENTECH AF Gruppen ASA, Postboks 34 Grefsen, 0409 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; riving av bygninger. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; resirkulering og gjenvinning av materialer. Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging, herunder rådgivningstjenester innen energiteknikk, energibruk og miljøspørsmål knyttet til bygg og anleggssektoren; tekniske konsultasjoner; kvalitetskontroll. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AF ENTECH AF ENTECH AF Gruppen ASA, Postboks 34 Grefsen, 0409 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; riving av bygninger. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; resirkulering og gjenvinning av materialer. Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging, herunder rådgivningstjenester innen energiteknikk, energibruk og miljøspørsmål knyttet til bygg og anleggssektoren; tekniske konsultasjoner; kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JASON EARTHMODEL JASON EARTHMODEL Fugro NV, Veurse Achterweg 10, 2264SG LEIDSCHENDAM, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:42 Computer software til bruk innen området for olje- og gassutforsking, -utvinning og - produksjon. Brukermanualer for computer software, herunder for software til bruk innen området for olje-og gassutforsking, -utvinning og - produksjon. Utvikling, installasjon, vedlikehold og oppdatering av computer software, herunder av software til bruk innen området for olje- og gassutforsking, -utvinning og -produksjon; engineering, tekniske rådgivningstjenester innen området for olje- og gassutforsking og - utvinning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/538,872 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLORIGINAL FLORIGINAL Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Audiovisuelle produksjonstjenester for tilveiebringelse av fjernsynsprogrammer for bruk på mobile, elektroniske enheter og trådløse kommunikasjonssystemer; underholdningstjenester i form av fjernsynsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet AU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COCA-COLA OPEN HAPPINESS COCA-COLA OPEN HAPPINESS The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, NW, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polar Tidende Polar Tidende Polar Tidende v/per Asgeir Sperstad, Losvik, 8193 RØDØY, Klasse:16 Aviser 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLENDERIZE SLENDERIZE Fuze Beverage, LLC, 140 Sylvan Avenue, New Jersey Englewood Cliffs, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MELLOBRU MELLOBRU The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, NW, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall ellar belagt dertil; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRAWBERRYNET STRAWBERRYNET Strawberry Cosmetics (Brands) Ltd, 24th Floor, Prince's Building CENTRAL, HK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringsmidler, eteriske oljer, kosmetika, toalettpreparater og -produkter, parfymevarer, hudpleieprodukter og hårpleieprodukter. Klasse:35 Detaljhandelstjenester, direktesalg, online detaljhandelstjenester og postkatalogtjenester relatert til såper, rengjøringsmidler, eteriske oljer, kosmetika, toalettpreparater og - produkter, parfymevarer, hudpleieprodukter og hårpleieprodukter; direktesalg via telefon, telefaks, e-post og gjennom intemett; samling og sammensetting, arrangering og publisering av handelsvarekataloger; samling og sammensetting av adresselister; direktepostannonsering og - reklamevirksomhet; onlineannonsering og - reklamevirksomhet; postordremarkedsføring; salgsmarkedsføring; annonse og reklamevirksomhet, forretningsvirksomhet, bedriftsadministrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The World Village of Women Sports The World Village of Women Sports H-Hagen Fastigheter AB, Box 60307, LIMHAMN, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TineMelk TineMelk Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIXEL FIXEL AA1 Elektro Norge AS, Sinsenveien 51, 0585 OSLO, Klasse:35 Klasse:37 Markedsføring. Installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei H-Hagen Fastigheter AB, Box 60307, LIMHAMN, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLANET EARTH PLANET EARTH Earth Products Inc, 5830 El Camino Real, CA92008 CARLSBAD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, ikke inkludert fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DENIZEN DENIZEN HLT Domestic IP LLC, 9336 Civic Center Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Liveunderholdning og musikalske underholdningstjenester; nattklubbtjenester; helse- og fritidsklubbtjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for sport, fritid og rekreasjon; arrangering og ledelse av tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; billettreservering for teater, opera og konserter. Klasse:43 Utleie av midlertidig losji; reservering av midlertidig innkvartering; hoteller, moteller, barer, caféer, restauranter, bankett- og cateringtjenester; utleie av rom og lokaler for avholdelse av tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter. Klasse:44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger, barbervirksomhet; massasjetjenester; helseog spatjenester; tilveiebringelse av saunaer, boblebad, tyrkiske bad, solarium, soldekk og solterrasser; aromaterapi; rådgivning om skjønnhet, hårstell og aromaterapi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen URGE INTENSE URGE INTENSE The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, NW, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EG (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja EDB Gruppen A/S, Industrivej Syd 13C, 7400 Herning, DK Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:9 Computersoftware til formidling av adgang til, opprettelse, redigering og forvaltning av alminnelige databaser og overførsel av data til og fra databaser; software til elektroniske regneark; software til bruk ved tekstbehandling, til elektronisk post, kalendere og planlegging, desktoppublishing, bilderedigering, opprettelse og redigering av grafikk, tegning, computerstøttet design og utarbeidelse av utkast, utarbeidelse av multimediepresentasjoner, prosjektstyring, kundestyring, virksomhetsplanlegging, adresserte forsendelser og finansiell ledelse av virksomheter; computerprogrammer til søking, henting, gjennomsyn og analyse av geografisk og demografisk informasjon og til utarbeidelse av spesialmapper og andre gjengivelser av geografisk og demografisk informasjon; kommunikasjonssoftware til å knytte sammen computernettverksbrukere, private nettverk og internett; software til arbeidsgrupper og prosjektstyring; software til design, utarbeidelse, vedlikehold av og formidling av adgang til spesialtilpassede interne nettverkssteder og steder på internett; computerformidlingssoftware til anvendelse i interne computernettverk og på internett, nemlig software til opprettelse, redigering og levering av informasjon i form av tekst og grafikk, lokalt og fjernt; kompilatorer, feilsøkingsprogrammer og hjelpeprogrammer til utarbeidelse av interne nettverks- og internettapplikasjoner; computerprogrammer som støtte til utviklingsmedarbeidere ved utvikling av programkoder til anvendelse i interne computernettverk og på internett; computerprogrammer til kjøring av utviklingsprogrammer og brukerprogrammer i et alminnelig utviklingsmiljø; software til design, utarbeidelse, vedlikehold av og adgang til systemer til dokumentstyring, skriving, lagring og hentning; software til skrivning av dokumenter, lagring, henting, konfliktkontroll, sporing av historikkversjon, profilering, adgangskontroll og sikkerhet; software, som automatisk sender en meddelelse til brukerne, når et dokument er blitt oppdatert; software til planlegging av og meddelelse av møter og arrangementer samt til videresendelse av meddelelser på interne nettverkssteder og på steder på internett; Klasse:16 Klasse:35 software til videresendelse av linker til interne nettverkssteder og til steder på internett; software til kategorisering, søking og henting av dokumenter og data på interne computernettverk; computerprogrammer til anvendelse i og sammen med computernettverk og internett, nemlig programmer til identifikasjon, registrering og autorisering av brukere; programmer til automatisering av login-prosedyrer i forbindelse med adgang til websteder eller interne nettverk; sikkerhets- og krypteringsprogrammer; programmer til opprettholdelse av brukersikkerhet; programmer til vedlikehold og ajourføring av brukerprofiler; programmer til vedlikehold av serverprofiler; computerprogrammer til bruk ved og fremme av elektronisk handel og sikker overføring av brukeres finansielle informasjon til bruk ved individuelle kjøp; computersoftware til utvikling av computerprogrammer; computerprogrammer til tilveiebringelse av utvidede egenskaper for elektronisk post og planlegging; computerprogrammer til administrasjon, gjennomsyn og redigering av filer, dokumenter, elektroniske postmeddelelser samt kommunikasjon via private nettverk og internett; computerprogrammer til møte- og aktivitetsplanlegging, styring av gruppekalendere, utdelegering av og rapportering om oppgaver, opptak av notater, overføring av data til og fra databaser samt til og fra computerprogrammer og -filer; adressebokprogrammer, telefonoppringningsprogrammer, programmer til typografisk korrektur og retting av store bokstaver, programmer til opptelling av stemmeavgivning og tilhørende instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; computerprogrammer, nemlig grafikk-, bildeog presentasjonsprogrammer til trykte og elektroniske dokumenter og presentasjoner samt brukermanualer solgt som en enhet sammen med programmene; software til utarbeidelse, redigering og styring av websteder og intranettsteder; computerprogrammer til utvikling av andre computerprogrammer; innsamlingsprogrammer, redigeringsprogrammer, feilsøkingsprogrammer og hjelpeprogrammer til utarbeidelse og undersøkelse av andre computerprogrammer; computerprogrammer til kjøring av utviklingsprogrammer og applikasjonsprogrammer; en hel serie av computerapplikasjonsprogrammer til næringslivsbruk og personlig bruk. Publikasjoner, nemlig brukermanualer, instruksjonsmanualer, oppslagsbøker og en rekke fagbøker om computersystemer og computerprogrammer; kulepenner, fyllepenner. Organisering, tilretteleggelse, ledelse og markedsføring av varemesser, utstillinger og næringskonferanser innenfor computerhardware, -software, telekommunikasjonsvirksomhet og høyteknologi og innenfor utvikling av computerprogrammer og -systemer; lisensutstedelsesvirksomhet knyttet til computersoftware; tilveiebringelse av informasjon innenfor forretningsvirksomhet, forretningskommunikasjon og handel via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; bistand ved forretningsledelse og rådgivningsvirksomhet tilbudt via computernettverk og globale 11

12 registrerte varemerker /09 Klasse:41 Klasse:42 kommunikasjonsnettverk; computerstyrt online detaljvirksomhet innenfor computerhardware, elektroniske anordninger, computersoftware og tilhørende publikasjoner; postordre- og online detaljhandel samt - distribusjonsvirksomhet innenfor computerhardware, elektroniske anordninger, computersoftware og tilhørende publikasjoner; reklamevirksomhet og markedsføring, nemlig reklame for andres varer og tjenesteytelser via computernettverk, trådløse nettverk og globale kommunikasjonsnettverk; levering av reklame og reklamemateriale til andre via elektronisk post og via computernettverk, trådløse nettverk og globale kommunikasjonsnettverk; organisering, arrangering, ledelse og promotering av varemesser, utstillinger og næringskonferanser innenfor computere, software, systemer til dokumentstyring og software til arbeidsgrupper; detajlhandel online og per postordre innenfor software til nettverk, til arbeidsgrupper og til dokumentstyring; forretningsledelses- og reklamevirksomhet for andre, nemlig bistand til andre i forbindelse med adresserte elektroniske reklamesendinger, bistand til andre i forbindelse med innrykking og kjøring av reklame på computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; online-informasjon til mindre virksomheter, nemlig tilveiebringelse av databaser og weblink til andre tilbydere av innhold innenfor emner om mindre virksomheter; forsyningsvirksomhet, nemlig innkjøp av kontorutstyr til andre; tilveiebringelse av informasjon vedrørende forretningsvirksomhet via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; postordreog online-distribusjonsvirksomhet vedrørende computersoftware og publikasjoner om computerhardware og -software; computerstyrte websteder med dokumenthåndtering for andre; tilveiebringelse av informasjon via internett innenfor computerstyrt dokumenthåndtering. Tilveiebringelse av undervisning og instruksjon av brukere i anvendelse av software via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; undervisningsvirksomhet, nemlig ledelse av kurs og seminarer vedrørende computere og computerprogrammer. Hosting av websteder, leasing av software, konsulentvirksomhet innenfor computere, konsulentvirksomhet i forbindelse med computersoftware, konsulentbistand innenfor sikkerhet og godkjenning, konsulentvirksomhet i forbindelse med computerhardware, konsulentvirksomhet innenfor computernettverkssystemer, konsulentbistand innenfor arbeidsgruppesystemer, teknisk bistand vedrørende computerhardware, teknisk bistand innenfor computernettverk, teknisk rådgivning innenfor computersoftware, teknisk bistand innenfor dokumentstyring, teknisk bistand innenfor arbeidsgruppesystemer, design av websteder og ledelsesvirksomhet, design av interne nettverkssider, ledelse av interne nettverk, levering av informasjon om computere via computernett, tilbud av informasjon innenfor computernettverk via computernettverk, tilbud av informasjon innenfor computersoftware via computernettverk, tilbud av informasjon innenfor arbeidsgruppesystemer via computernettverk, tilbud av informasjon innenfor computere via globale kommunikasjonsnettverk, tilbud av informasjon innenfor computernettverk via globale kommunikasjonsnettverk, tilbud av informasjon innenfor computersoftware via globale kommunikasjonsnettverk, tilbud av informasjon innenfor arbeidsgruppesystemer via globale kommunikasjonsnettverk, tilbud av softwareoppdatering via computernettverk og via globale kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONGAS CONGAS Aker Engineering & Technology AS, Postboks 222, 1326 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe- og støtterigger; boretårn; borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner, apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner, hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for maskiner og motorer Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass Klasse:39 Lagring av olje og gass (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMPEED TOTAL CARE COMPEED TOTAL CARE Compeed ApS, Blokken 39, 3460 BIRKEROD, DK JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Plaster til forkjølelsessår. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKI BALUBA SKI BALUBA Platou Sport AS, Småstrandgaten 8, 5014 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester vedrørende friluftsutstyr; salg av friluftsutstyr; organisering av messer for salg og markedsføring. Klasse:41 Sportslige aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIMS WIMS ExproSoft AS, Klæbuveien 125, Lerkendal Stadion, Tribune Sør, 7465 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Datamaskiner, computer hardware, dataservere, dataprogramvare av alle typer og funksjoner; dataprogrammer til bruk innen eller i forbindelse med olje- og gassindustri; dataprogrammer for analyse av pålitelighetsdata for olje- og gassbrønner og til bruk innen eller i forbindelse med olje- og gassindustri; dataprogrammer for innsamling og analyse av pålitelighetsdata for havbunnsproduksjonssystemer for olje- og gassindustrien; dataprogrammer for overvåking av sikkerheten av olje- og gassbrønner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; brannslukningsapparater. Klasse:38 Beskjedtjenester innen elektronisk post, stemme, grafisk og data; tilbydelse av tilgang til databaser; tilbydelse av tilgang til internett, world-wide-web og informasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester. Klasse:42 Profesjonell, teknisk og konsultasjonstjenester i relasjon til datamaskiner, computer hardware, dataservere og data programvare; hjelpestasjoner og dataprogramvare support; design og utvikling av computer software for bruk i forbindelse med datamaskiner; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av data programvare, datasystemer og datanettverk; EDBprogrammering; tjenester relatert til profesjonell og teknisk assistanse, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, World Wide Web (WWW), intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, oppdatering og support tjenester for data programvare; utleie av tilgangstid for computer databaser; design og utvikling av dataprogramvare for andre; vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLIXX BLIXX Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Sjokolade og sukkervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Canal Digital AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Advokatene i Telenor, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet: apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder, data, tekst og film; magnetiske databærere; mekanismer for betalingskortstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner, maskinvare, dataprogramvare, CD-ROM, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; produktkataloger på database, produktkatalogprogrammer som muliggjør toveis kommunikasjon med en datamaskin; grensesnittenheter for datamaskiner, fjernsynsapparater og fjernkontroller; datalagring- og dataprosesseringskort; modemer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon, markedsundersøkelser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel av varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille varer fra TV via fjernkontroll; kundeveiledning ved elektronisk handel. Klasse:36 Finansiell virksomhet; interaktive betalingstjenester; elektronisk bankvirksomhet. Klasse:38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon om data- og telekommunikasjon; drift av data- og telenettverksportal for globale data- og telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av globale dataog telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, 14

15 registrerte varemerker /09 data, lyd, bilder og film; drift av datanettbaserte kundeinformasjonstjenester; elektronisk stemmegivning; drift av betal-tv-tjenester, interaktive tjenester for distribusjon for ulike nettverk; fjernsynssendinger; satellittoverføring. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; elektronisk underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, også elektronisk; spill via datakommunikasjon, også interaktive; organisering av tipping, pengespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODERN HOUSE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Handelshuset Martinsen AS, Håland Industriområde, 4340 BRYNE, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:8 Klasse:21 Spisebestikk. Serviser, ikke av edelmetall; porselenserviser; keramikkprodukter for husholdning, drikkeglass; boller; lysestaker ikke av edelmetall; kurver for husbruk, ikke av edelmetall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VISION VISION Horten Sykkelsport AS, Sørbygata 8, 3187 HORTEN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:12 Sykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nhs Hovslager Nhs Hovslager Meto gruppen AS, Thorsøveien 89, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse:40 Hovslagervirksomhet. Klasse:41 Undervisning, utannelse, praktisk opplæring [ved demonstrasjon] og yrkesveiledning. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SuperFruit ANTIOKSIDANT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SuperGreen ANTIOKSIDANT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Midelfart Sonesson AS, Drammensveien 134, 0277 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Dietetiske drikker for medisinsk bruk, dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, kostfibrer (ikke nærende), olje av torskelever, mineralske kosttilskudd, medisinske preparater for slanking, tran, tyggegummi for medisinsk bruk, medisinske urter, vitaminpreparater, kosttilskudd i form av omega-3-fettsyrer (for medisinske formål), kosttilskudd i form av antioksidanter (for medisinske formål). Klasse:29 Næringsmidler, måltidserstatninger og ferdigretter hovedsakelig laget av varer i denne klasse, for slankeformål og vektreduksjon. Klasse:30 Næringsmidler, måltidserstatninger og ferdigretter hovedsakelig laget av varer i denne klasse, for slankeformål og vektreduksjon. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Midelfart Sonesson AS, Drammensveien 134, 0277 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Dietetiske drikker for medisinsk bruk, dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, kostfibrer (ikke nærende), olje av torskelever, mineralske kosttilskudd, medisinske preparater for slanking, tran, tyggegummi for medisinsk bruk, medisinske urter, vitaminpreparater, kosttilskudd i form av omega-3-fettsyrer (for medisinske formål), kosttilskudd i form av antioksidanter (for medisinske formål). Klasse:29 Næringsmidler, måltidserstatninger og ferdigretter hovedsakelig laget av varer i denne klasse, for slankeformål og vektreduksjon. Klasse:30 Næringsmidler, måltidserstatninger og ferdigretter hovedsakelig laget av varer i denne klasse, for slankeformål og vektreduksjon. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAPLES ADVANTAGE STAPLES ADVANTAGE Staples Inc, 500 Staples Drive, MA01702 FRAMINGHAM, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Blekk og blekkpatroner til skrivere og faksmaskiner. Klasse:3 Rengjøringsmidler til bruk på ulike overflater, rengjøringsservietter til bruk på ulike produkter og overflater; rengjøringsmidler og våtservietter, nemlig etikettfjernere, gassdrevne støvfjernere, rensemidler for skjermer og tastaturer, absorberende kluter, tørr- og våtservietter for skjermer, mobiltelefonkluter, tørkekluter for bærbare og håndholdte datamaskiner, rensespray og kluter for vasking av tavler (white boards), håndsåpe, håndrensemidler. Klasse:9 Klasse:16 Klasse:20 Datamaskiner (maskinvare); skrivere til datamaskiner; regnemaskiner og kalkulatorer, datamaskinantenner; minnekort for datamaskiner, tilbehør til datamaskiner, nemlig diskettholdere; diskettbokser, skjermstativer, stativer til bærbare datamaskiner, tastaturer, skriverkabler, skjermer, høyttalere og modemer; ubeskrevne disketter, CD-er og DVD-er, datamuser, batterier, telefoner; håndholdte datamaskiner (PDA-er); bærbare MP3-spillere; GPS-er, digitale projektorer; digitale rammer; spenningsbeskyttere; kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner, digitale kameraer; skannere; kalkulatorer; klokkeradioer, medielagringsenheter, kabler, ledninger USB harddisk drivere, USB flashdrivere; minnepinner. Makuleringsmaskiner til kontor og hjemmebruk; papir; papirblokker; notisbøker; kalendere; filmapper; oppbevaringsbokser av papp; binders, konvolutter; forretningsskjemaer; tegnestifter; papirklyper; notatbøker; binders og klips; foliemapper; tavler (dry erase boards); penner; blyanter; markeringspenner; tusjpenner (dry erase markers); papirklyper; lim; hefteklemmer; blekkbånd; avtalebøker; kontorrekvisita, nemlig filoppbevaringsbokser, korrekturteip, bordkalendere, skriveunderlag, skrivebordssett, skrivebordsstativer, filmapper, hengende filmapper og blyant- og penneholdere; telefonkatalogpermer, oppbevaringsbokser for papirer og filmapper, visittkortholdere for skrivebord; dokumentordnere og -hyller for skrivebord; manuelle stiftemaskiner; brevåpnere; kontorrekvisita (stationary); hullemaskiner, blyantspissere, etikettskrivere; limbånddispensere til privat og kommersielt bruk; avfallsposer av plast og papir, avfallsposer for makuleringsmaskiner; plastfolie til innpakning, gummistrikker; papirservietter; papirhåndklær. Datamøbler; kontormøbler, nemlig stoler skrivebordsstoler, skrivebord, konferansebord, bokhyller og arkivskap. Klasse:35 Detaljhandel, postordrekataloghandel og databasert online detaljhandel med kontorutstyr, vaske- og rensemidler, bildebehandlings- og datagrafikkutstyr, dokument og utskriftshåndteringsutstyr, kontorrekvisita, herunder datamaskiner (maskinvare), kopimaskiner og telefoner og kontormøbler. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAPLES ADVANTAGE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Staples Inc, 500 Staples Drive, MA01702 FRAMINGHAM, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Blekk og blekkpatroner til skrivere og faksmaskiner. Klasse:3 Rengjøringsmidler til bruk på ulike overflater, rengjøringsservietter til bruk på ulike produkter og overflater; rengjøringsmidler og våtservietter, nemlig etikettfjernere, gassdrevne støvfjernere, rensemidler for skjermer og tastaturer, absorberende kluter, tørr- og våtservietter for skjermer, mobiltelefonkluter, tørkekluter for bærbare og håndholdte datamaskiner, rensespray og kluter for vasking av tavler (white boards), håndsåpe, håndrensemidler. Klasse:9 Datamaskiner (maskinvare); skrivere til datamaskiner; regnemaskiner og kalkulatorer, datamaskinantenner; minnekort for datamaskiner, tilbehør til datamaskiner, nemlig diskettholdere; diskettbokser, skjermstativer, stativer til bærbare datamaskiner, tastaturer, skriverkabler, skjermer, høyttalere og modemer; ubeskrevne disketter, CD-er og DVD-er, datamuser, batterier, telefoner; håndholdte datamaskiner (PDA-er); bærbare MP3-spillere; GPS-er, digitale projektorer; digitale rammer; spenningsbeskyttere; kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner, digitale kameraer; skannere; kalkulatorer; klokkeradioer, medielagringsenheter, kabler, ledninger USB harddisk drivere, USB flashdrivere; minnepinner. Klasse:16 Makuleringsmaskiner til kontor og hjemmebruk; papir; papirblokker; notisbøker; kalendere; filmapper; oppbevaringsbokser av papp; binders, konvolutter; forretningsskjemaer; tegnestifter; papirklyper; notatbøker; binders og klips; foliemapper; tavler (dry erase boards); penner; blyanter; markeringspenner; tusjpenner (dry erase markers); papirklyper; lim; hefteklemmer; blekkbånd; avtalebøker; kontorrekvisita, nemlig filoppbevaringsbokser, korrekturteip, bordkalendere, skriveunderlag, skrivebordssett, skrivebordsstativer, filmapper, hengende filmapper og blyant- og penneholdere; telefonkatalogpermer, oppbevaringsbokser for papirer og filmapper, visittkortholdere for skrivebord; dokumentordnere og -hyller for skrivebord; manuelle stiftemaskiner; brevåpnere; kontorrekvisita (stationary); hullemaskiner, blyantspissere, etikettskrivere; limbånddispensere til privat og kommersielt bruk; avfallsposer av plast og papir, avfallsposer for makuleringsmaskiner; plastfolie til innpakning, gummistrikker; papirservietter; papirhåndklær. Klasse:20 Datamøbler; kontormøbler, nemlig stoler skrivebordsstoler, skrivebord, konferansebord, bokhyller og arkivskap. Klasse:35 Detaljhandel, postordrekataloghandel og databasert online detaljhandel med kontorutstyr, vaske- og rensemidler, bildebehandlings- og datagrafikkutstyr, dokument og utskriftshåndteringsutstyr, kontorrekvisita, herunder datamaskiner (maskinvare), kopimaskiner og telefoner og kontormøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALMANELLE CALMANELLE Cilag GmbH International, Landis & Gyr-Strasse 1, 6300 ZUG, CH JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Kosmetiske preparater, toalettpreparater og - produkter omfattende hudpleieprodukter, hårpleieprodukter og solbeskyttelsesprodukter. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Miwana AB, Box 840, GÄLLIVARE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; preparater, også med desinfiserende virkning, for behandling og pleie av kontaktlinser; nesedråper, nesespray, øyebad, øyedråper; dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bergans Element eco Bergans Element eco Bergans Fritid AS, Postboks 293, 3301 HOKKSUND, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PÅGEN GOODIES PÅGEN GOODIES Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, og konditorvarer og gotterier, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eddik, PÅGEN FRÖJD PÅGEN FRÖJD Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, og konditorvarer og gotterier, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. eddik, 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ReelTainer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUROPEAN ROPE SERVICES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja M-Reel AS, Postboks 203, 4098 TANANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Metalltromler; containere av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:7 Mekaniske tromler for fleksible rør; deler og tilbehør til forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Antwerp Business Associates NV, Henri Engelslei 2A, 2900 SCHOTEN, BE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Kabler og ledninger av metall, ikke opptatt i andre klasser, kabler og ledninger av stål, ikke opptatt i andre klasser; kabelforbindelser av metall (ikke-elektriske); metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; varer av metall, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:39 Transport og distribusjon av kabler og ledninger av metall, transport og distribusjon av kabler og ledninger av stål og transport og distribusjon av løfteapparater. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer