Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014"

Transkript

1 Svar på spørsmål fra partiene 2.desember 2014

2 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene Innledning Rådmannen har siden budsjett/økonomiplan ble overlevert Formannskapet 4. november, samlet opp henvendelser/spørsmål fra politikerne. På vanlig måte gjøres svarene tilgjengelig for alle partiene før budsjettbehandlingen starter i Formannskapet 2. desember. Rådmannen finner det hensiktsmessig å distribuere dette til kommunestyrets medlemmer. Spørsmålene er fra administrasjonen forsøkt besvart og kvalitetssikret på best mulig måte, men med begrenset tid, kan det være svar som trenger mere bearbeiding. Eventuelle behov for utdyping/konkretisering får vi komme tilbake til i neste omgang. Samlet liste over spørsmål 1) Det foreslås kutt på 0,5 mill. kr. på rådmannens reserverte tilleggsbevilgninger. Hva innebærer dette? ) Ønsker en oversikt over omstillingsbehovene i de 5 siste økonomiplanene ) «Strukturen må endres» - kan det gis eksempler på strukturer som en mener bør endres utover skolestruktur? Eksempler fra hver enkelt sektor ønskes ) Innleie av konsulenter Det ønskes en oversikt over siste 4-års periode på:... 3 a) Til hvilke formål er det leid inn eksterne konsulenter?... 3 b) Hvilken kostnad har dette hatt?... 3 c) Hvilke gevinster har Rana kommune tatt ut som følge av innleien? ) Hva er effektene av statsbudsjettet (forliket)? ) Jeg ønsker en oversikt over antall elever ved våre skoler. Jeg ønsker også en elevtallsprognose for de ulike skolene frem i tid ) På hvilken måte har man tenkt å spare ,- med stengt SFO i juli? ) Rådmannen foreslår kutt i bruk av spesialundervisning. Hva består denne innsparingen av? ) Overføring av ungdomsskoleelever fra Storforshei ungdomsskole til Mo ungdomsskole... 4 a) Hvor mange ungdomsskoleelever er det til neste år på Storforshei ungdomsskole?... 4 b) Hvor mange klasser er det på Mo ungdomsskole til neste år?... 4 c) Hvordan, konkret, ser en for seg at ungdomsskoleelevene fra Storforshei skal inngå i klasser på Mo ungdomsskole hvor mange elever fra Storforshei per klasse og hvor mange vil det da ca bli i hver sammenslått ungdomsskoleklasse?... 4 d) Hvor lang transport per dag t/r får de elevene fra Storforshei krets som bor lengst unna Mo ungdomsskole, målt i avstand og tid? )Rådmannen foreslår kutt i antallet barnehageplasser. Hvordan står det seg i forhold til lovkravet om full barnehagedekning? )Nedleggelse av barnehageplasser... 5 a) Hvilken besparelse har Rana kommune per småbarns-barnehageplass når en korrigerer for foreldrebetaling og innbyggertilskudd?... 5 b) Hvilken antatt inntekt/utgift vil Rana kommune ha totalt av at to voksne i alderen 30 til 40 år med ett barn på 1-år, flytter til Rana kommune, sett i en 4-års periode?... 6 c) Hvilken antatt inntekt/utgift vil Rana kommune ha totalt av at to voksne i alderen 30 til 40 år med to barn i alderen 1-år og 4-år, flytter til Rana kommune, sett i en 4-års periode? Det forutsettes i svaret at begge foreldre er funksjonsfriske og at begge foreldre går ut i inntektsgivende arbeid i Rana med ca ,-kr brutto hver )Betyr "generelt midlertidig rammenedtrekk i eksisterende komm. barnehager", nedbemanning? )Hvor stort er behovet for økt hjelp til trengende innenfor rus/psykiatri? )Sykehjemsprosjektet på Gruben Hvordan oppsummeres nå erfaringene i forhold til kvalitet for brukerne, arbeidsforhold og sykefravær. Dersom denne prosjektmodellen blir «rullet» ut i omsorgssektoren i hele Rana kommune, hva ville det bety av standardutvikling og hvilken gevinst kan vi forvente å få i kommende økonomiplanperiode, basert på erfaringstallene fra Gruben? )Hvor mye økning i hjemmetjenestene innebærer budsjettforslaget, i antall ansatte og brukere? )Hvor mye økning er ønskelig ut fra eksisterende behov? )Hvor stort er behovet for flere korttidsplasser og videre i planperioden? )Hvordan er planen for gatelys? )Hva er planen for fotballbanen på Moheia? )Det er lagt inn et prosjekt for omklassifisering av veier fins det en prognose for besparelse her? )Leie av arealer og struktur a) Hvilke arealer leier vi i dag, og hva har vi leid de siste 6 årene? b) Til hvilket formål har de vært benyttet? c) Hvilken leiepris betaler vi per m 2 i de ulike arealene, og hva har vi betalt de siste 6 årene? d) Når ble de ulike leieleieavtalene inngått og når utgår leiekontrakten, hvilken oppsigelsestid er det satt? Side 1

3 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene 22)Etterslep vedlikehold Det ønskes en prioritert liste over etterslep på vedlikehold med stipulerte prise, eller helst konkrete dersom en har kjennskap til det )Det ønskes ei oppstilling av husleieinntekter og utgifter til drift av Campus Helgeland. Hvorledes slår dette ut for budsjett teknisk avdeling nå og i økonomiplanperioden )2015 budsjettdokumentet inneholder en dyster beskrivelse av utviklingen på området som mellom annet hvor gjelder økonomisk sosialhjelp. Redegjørelsen går ut på en økning i antall unge sosialhjelpmottakere og i antall flyktninger som må ha denne type ytelser Gruppen rusmissbrukere kommer vel også i tillegg når man ser på total situasjon i forhold til mottakere av sosialhjelp. I budsjettoppmøtet redegjøres det også for noe som er omtalt som utfordringen Mellom om man uttales at fokus må spisses for å få flere ut i arbeidet og aktivitet, og at man herunder må utnytte mulighetene som ligger i statlige og arbeidsmarkedstiltak maksimalt Jeg ønsker en redegjørelse for om noe i det hele tatt er gjort på dette området fra kommunens side, eksempelvis om kommunen har avsatt personell ressurser som kan arbeide med et helt åpenbart behov, nemlig å kanalisere flest mulig ut av økonomisk sosialhjelp og over i enten lønnet arbeide eller arbeidsmarkeds tiltak Vedlegg 1 Skole prognoser Vedlegg 2 Skolestruktur uttalelse fra rektorer... Vedlegg 2 Struktur... Vedlegg 3 Innleie konsulenter... Vedlegg 4 Overføring av elever fra Storforshei til Mo U... Vedlegg 5 Etterslep vedlikehold... Vedlegg 6 Leie av arealer og struktur... Vedlegg 7 inntekter-utgifter tilflytting småbarnsfamilie... Generelt 1) Det foreslås kutt på 0,5 mill. kr. på rådmannens reserverte tilleggsbevilgninger. Hva innebærer dette? Dersom reservene reduserer, øker risikoen i det økonomiske opplegget. 2) Ønsker en oversikt over omstillingsbehovene i de 5 siste økonomiplanene. Effektiviserings og omstillingsbehov Økonomiplaner Tabell årlig økning omstillingsbehov i mill. kr Omstillingsbehov siste år i fht. basisår Økonomiplan ,7-11,9-8,3-9,8-41,7 Økonomiplan ,7-4,3-4,7-9,5-29,2 Økonomiplan ,1-26,4-26,0-14,9-92,4 1) Økonomiplan ,0-28,3-30,0-25,7-125,0 Økonomiplan ,3-41,8-34,7-14,4-128,2 Tabell akkumulert omstillingsbehov ifht. basisår i mill. kr Økonomiplan ,7-23,6-31,9-41,7 Økonomiplan ,7-15,0-19,7-29,2 Økonomiplan ,1-51,5-77,5-92,4 Økonomiplan ,0-69,3-99,3-125,0 Økonomiplan ,3-79,1-113,8-128,2 1) Økt omstillingsbehov fra ØkPl til ØkPl forklares med: Økte pensjonskostnader (redusert amortiseringstid premieavvik) Redusert inntekt frigivelse kraft Økt budsjettnivå 2012 Reduserte statlige overføringer (fra tungdreven til lettdreven kommune) Side 2

4 Økt investeringsnivå Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene 3) «Strukturen må endres» - kan det gis eksempler på strukturer som en mener bør endres utover skolestruktur? Eksempler fra hver enkelt sektor ønskes. Vedlegg 2 4) Innleie av konsulenter Det ønskes en oversikt over siste 4-års periode på: a) Til hvilke formål er det leid inn eksterne konsulenter? b) Hvilken kostnad har dette hatt? c) Hvilke gevinster har Rana kommune tatt ut som følge av innleien? Vedlegg 3 5) Hva er effektene av statsbudsjettet (forliket)? Det er inngått budsjettavtale på Stortinget mellom regjeringspartiene og KrF/V. Avtaleteksten er av oppsummerende karakter, og detaljer forventes først å bli kjent gjennom komitebehandlingen i Stortinget Det understrekes at dette er et foreløpig anslag som bygger på at endringene fordeles via de respektive fagområdene som korreksjonene tas på. Et endelig tall fra departementet kommer trolig først etter at Stortinget har gjort sitt vedtak i desember Budsjettavtalen innebærer en økning i rammetilskuddet med 371,5 mill. kroner i 2015, som fordeler seg slik: Endring rammetilskudd til kommunen (tall i tusen kroner) Landet Andel Rana Område Kommentar 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak Barnehage Styrking Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides, innføres Barnehage Motsvarer redusert inntekt Utsette økningen i barnehagemakspris til Barnehage Motsvarer redusert inntekt Flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner Helse- og sosial Styrking Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler Helse- og sosial Overføres til øremerkede midler Sum endring rammetilskudd Øvrige endringer knyttet til kommuneøkonomi: Tiltak Landet Andel Rana Kommentar Ressurskrevende tjenester. Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering Rana frigjører 1,1 mill. kr. i budsjettopplegget for 2015 Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier Styrke det kommunale barnevernet Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler Jf. siste pkt. under endringer rammetilskudd Ettervern rus og psykisk helse Oppsøkende behandlingsteam alvorlig psykisk syke Skole 6) Jeg ønsker en oversikt over antall elever ved våre skoler. Jeg ønsker også en elevtallsprognose for de ulike skolene frem i tid. Vedlegg 1 7) På hvilken måte har man tenkt å spare ,- med stengt SFO i juli? Ved reduksjon i stillinger for SFO-ansatte og pålagt ferieuttak i juli for fast ansatte. Behov for ferievikarer i SFO i juli mnd. bortfaller. 8) Rådmannen foreslår kutt i bruk av spesialundervisning. Hva består denne innsparingen av? Som det kommer fram i «Tilstandsrapport for skoleavdelingen» har Rana kommune mange elever som gis rett til spesialundervisning. Kommunen bruker også relativt mye av sin samlede lærerkapasitet til det samme formålet. Innsparingen som er foreslått ifht spesialundervisning i budsjett 2015 beløper seg til 1 mill. Det arbeides kontinuerlig for å styrke den tilpassede opplæringen for derigjennom å redusere behovet for spesialundervisning. Det betyr at elevene skal få sitt tilpassede opplæringstilbud innenfor rammen av den ordinære opplæringen. Dette Side 3

5 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene vil frigjøre ressurser som i dag er bundet til spesialundervisning. Noen av de frigjorte ressursene brukes til å styrke den tilpassede opplæringen. Det resterende brukes til å redusere kostnadene til spesialundervisning. Et eksempel: En tenkt elevgruppe i dag gis rett til 5 timer med spesialundervisning pr. uke. Skolene tilrettelegger og styrker den tilpassede opplæringen i ordinær opplæring slik at de samme elevene får et tilbud innenfor klassens ramme som «koster» 3 timer pr. uke. Skolen «sparer» 2 timer pr. uke. Innsparingstiltaket er i tråd med intensjoner og målsettinger som blant annet er nedfelt i samarbeidsprosjekt mellom skole og PP-tjeneste, og er for så vidt også i tråd med en erkjennelse av at elever flest har størst faglig utbytte av å være en del av et klassefellesskap der opplæringen tilpasses den enkelte. 9) Overføring av ungdomsskoleelever fra Storforshei ungdomsskole til Mo ungdomsskole a) Hvor mange ungdomsskoleelever er det til neste år på Storforshei ungdomsskole? 75 elever. 24 på 8.trinn, 22 på 9.trinn, 29 på 10.trinn b) Hvor mange klasser er det på Mo ungdomsskole til neste år? 8.trinn: 86 elever, 3-4 klasser 9.trinn: 83 elever, 4 klasser 10.trinn: 105 elever, 5 klasser c) Hvordan, konkret, ser en for seg at ungdomsskoleelevene fra Storforshei skal inngå i klasser på Mo ungdomsskole hvor mange elever fra Storforshei per klasse og hvor mange vil det da ca bli i hver sammenslått ungdomsskoleklasse? Elevtall MoU inkludert elever fra Storforshei blir totalt trinn: 108 elever 5 klasser med elever evt 4 klasser med 27 elever 9.trinn: 105 elever 5 klasser med elever evt 4 klasser med elever 10.trinn: 134 elever 6 klasser med elever evt 5 klasser med 27 elever Man kan blande elever fra Storforshei med elever fra Mo U, eller sette opp en egen klasse pr trinn for elevene fra Storforshei. Å sette sammen gode og funksjonelle klasser og grupper er ellers et nitid arbeid. Skolene Storforshei og Mo må, med sin kunnskap om elevmassen, i samarbeid vurdere hvordan klassene skal settes sammen for å sikre elvene gode sosiale relasjoner og et godt læringsmiljø. d) Hvor lang transport per dag t/r får de elevene fra Storforshei krets som bor lengst unna Mo ungdomsskole, målt i avstand og tid? (Vedlagt kart vedlegg 4) Reisetid er hentet fra ruteplan på kart.finn.no. En buss vil nok holde litt lavere snittfart. Det må også tas hensyn til bussens kjørerute. Vedlagte kart viser elever født som tilsvarer neste års trinn. Fargekode i kartet angir fødselsår. Kommende skoleår tilsvarer fargene burgunder, lilla og rosa henholdsvis 8., 9. og 10.trinn. Vedlagt også eget kartutsnitt for å illustrere elever nord for Storforshei. De aller fleste tilknyttet Storforshei skolekrets vil få reisetid på 22 minutter. Ruteplan gir 25,4 km, 22 minutter med snittfart på 67 km/t fra Storforshei skole til Mo ungdomsskole. Reise pr dag blir da 50,8 km og 44 minutter. Unntaket her er elevene som bor nord for Storforshei. Det tas her utgangspunkt i eleven som bor lengst unna på strekningene, født Reisen er beregnet helt til Mo ungdomsskole uavhengig av fødselsår på eleven. Punktet har dermed gyldighet flere skoleår frem i tid med utgangspunkt i dagens bosetting: Grønfjelldal: 45,6 km, 53 min med 51 km/t i snittfart. Pr dag: 91,2 km og 1t 46 min. Hjartåsen/Storvoll: 53 km, 44 min med 72 km/t i snittfart. Pr dag: 106km og 1t 28 min. Svartisdalen: 26,8 km, 27 min med 60 km/t i snittfart. Pr dag: 53,6 km og 54 min. Samme reisetid som til Storforshei. Plurdalen: 20 km, 20 min med 60 km/t i snittfart. Pr dag: 40 km og 40 min. Samme reisetid som til Storforshei. Side 4

6 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene Elevtall for Grønfjelldal, Dunderlandsdalen og Storvoll/Hjartåsen for kommende skoleår: 1.trinn 3 6.trinn 4 2.trinn 4 7.trinn 3 3.trinn 2 8.trinn 2 4.trinn 4 9.trinn 3 5.trinn 2 10.trinn 5 Hvor disse bor illustreres i kart Elever nord for Storforshei trinn. Reisetid for elevene må ses ut fra faktisk bosted samt skoletilhørighet for hver enkelt elev. Reisetid til Mo ungdomsskole i punktet ovenfor viser til den eleven som bor lengst unna, født De aller fleste elever tilknyttet Skonseng skolekrets vil få samme reisetid til Mo ungdomsskole som de i dag har til Storforshei skole. Disse utgjør halvparten av elevene ved Storforsheis ungdomstrinn. Unntaket her er elevene som bor på strekningen Røssvoll kirke Sandheia, 1-2 elever pr trinn, som vil få en økning på inntil et par minutter for sin reisetid. Samtidig vil elever som bor langs E6 mellom Røssvoll kirke og Jamtlia få noen minutter kortere reisetid. Røssvoll kirke Storforshei: 13,2 km, 11 min med 70km/t i snitt. Reise pr dag blir da 26,4 km og 22 minutter. Røssvoll kirke Mo ungdomsskole: 12,2 km, 11 min med 63km/t i snitt. Reise pr dag blir da 24,4 km og 22 minutter. Vedlagt kart: (vedlegg 4) Elever Skonseng og Storforshei trinn. Kartutsnittet viser alle elevene som tilhører disse skolene født Elever nord for Storforshei trinn. Kartutsnittet viser alle elevene nord for Storforshei født Barnehage 10) Rådmannen foreslår kutt i antallet barnehageplasser. Hvordan står det seg i forhold til lovkravet om full barnehagedekning? Viser til budsjettdok. side 48. Pr. oktober 2014 var det 50 barn som var tatt inn i private og kommunale barnehager uten rettighet i henhold til lovens krav. De 48 stk. ( pr. okt.) på ventelisten for ønsket plass høst 2014 var enten under 1. år pr. 1. september eller søkte etter fristen for hovedopptaket. Det er fortrinnsvis plassene som ikke er lovpålagt som det i planperioden foreslås tatt bort/ avviklet. I planperioden er det foreslått totalt nedleggelse av 72 småbarnsplasser, tilbud til barn under 3 år. Dersom antall barn i aldersgruppen opprettholdes eller økes, så vil det i planperioden bli vanskelig å opprettholde lovens krav. Vi vil derfor følge nøye med befolkningsutviklingen på førskolebarn, og søkermassen, slik at vi så langt som mulig ivaretar lovens rettigheter. Ved å legge ned/ redusere plasser i eksisterende barnehager vil det være mulig å øke igjen uten å måtte foreta investeringer. 11) Nedleggelse av barnehageplasser Rådmannen minner om at barnehageplassene ikke er stykkprisfinansiert med et øremerket tilskudd. Innbyggertilskuddet 1-5 år er en del av den generelle rammeoverføringen og skal finansiere det samla kommunale velferdstilbudet. Spesielt nevnes øvrige kommunale tilbud i aldersgruppen så som helsestasjonstjeneste og barnevern. Det samme gjelder skatteinntekter som skal gå til hele kommuneområdet. Dermed blir det feil å knytte disse kommunale finansieringskildene alene til barnehageplassene. Når dette er presisert gis følgende svar på spørsmålene: a) Hvilken besparelse har Rana kommune per småbarns-barnehageplass når en korrigerer for foreldrebetaling og innbyggertilskudd? Kommunal nettoutgift per småbarnsplass korrigert for foreldrebetaling og innbyggertilskudd er kr (brutto driftsutgifter helplass småbarn kr minus foreldrebetaling kr minus foreldrebetaling kost kr minus innbyggertilskudd 1-5 år kr ), se for øvrig vedlegg. Netto besparelse ved nedlegging av Side 5

7 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene småbarnsplass er kr (brutto driftsutgifter minus foreldrebetaling plass og kost innbyggertilskuddet består). b) Hvilken antatt inntekt/utgift vil Rana kommune ha totalt av at to voksne i alderen 30 til 40 år med ett barn på 1-år, flytter til Rana kommune, sett i en 4-års periode? Vedlegg 7 c) Hvilken antatt inntekt/utgift vil Rana kommune ha totalt av at to voksne i alderen 30 til 40 år med to barn i alderen 1-år og 4-år, flytter til Rana kommune, sett i en 4-års periode? Det forutsettes i svaret at begge foreldre er funksjonsfriske og at begge foreldre går ut i inntektsgivende arbeid i Rana med ca ,-kr brutto hver. Vedlegg 7 12) Betyr "generelt midlertidig rammenedtrekk i eksisterende komm. barnehager", nedbemanning? Svar: Nei i utgangspunktet ikke. Dette vil være en generell reduksjon på driftsrammen til kommunale barnehager, noe som også fører til redusert tilskudd til private barnehager. Nedbemanning er knyttet opp mot det som er foreslått ang. nedleggelse av barnehageplasser. Helse og sosial I saken om omstillingsprosjektet for helse- og sosialtjenesten har innbyggere i Rana med rus og psykiske med omfattende hjelpebehov. Man ønsker å etablere 2-3 nye bemannede boenheter. Hva slags tilbud har disse innbyggerne i dag? Grovt kan denne gruppen deles i to. Den ene gruppen gjelder unge i alderen år, som nok i flere tilfeller er tidligere barnevernsbarn og som sliter med psykiske helseproblemer og rus. Disse har en boevne og en bosituasjon som forverrer helsesituasjonen deres. Rana kommune har blant annet to containere/brakker som kan tilbys som bolig, jf. siste oppslag i media. De hjelpetiltak disse tilbys kan på ingen måte bidra til at de rehabiliteres. De bomessige forholdene gjør det nærmest umulig for hjelpeapparatet å komme i en posisjon der adekvat hjelp kan gis. De fleste har tilbud om kontakt med hjelpetjenestene en gang i uken, men svært få tar imot denne hjelpen. For hjelpeapparatet blir det fokus på livberging og krisehåndtering, ikke rehabilitering. Den andre gruppen er personer over 30 år som har utviklet mer alvorlige psykiske helseproblemer ofte i kombinasjon med rus og somatikk. Disse har omfattende hjelpebehov, men bosituasjonen vanskeliggjør hjelpearbeidet. Disse personene har ofte tilbud om samtaler og praktisk bistand en til to ganger i uken. For denne gruppen gjelder det også at hjelpeapparatet ofte må rykke ut ved akutte kriser der liv og helse står i fare. For begge gruppene gjelder det at de er svært synlige ute i bymiljøet. Familiene deres opplever situasjonen som svært belastende, og det samme gjelder nærmiljøet der de bor dersom de har bolig. De frekventer ute i alle deler av hjelpeapparatet, der det ofte oppstår konflikter som følge av at ingen er i stand til å gi et helhetlig hjelpe- /omsorgstilbud til dem. En bosituasjon der de kan følges opp kontinuerlig av profesjonelle hjelpere ansees som det eneste tiltaket som kan ivareta disse gruppene. 13) Hvor stort er behovet for økt hjelp til trengende innenfor rus/psykiatri? I følge NAV og registreringer som er gjort jf. Boligpolitisk plan, er det behov for ca. 15 boliger tilrettelagt for en krevende pasientgruppe med kombinasjon av rus og psykiatri lidelser. Dette er i praksis bostedsløse mennesker eller mennesker i en vanskelig og uavklart bosituasjon med rus og psykiatri lidelser. Rana kommune samt andre kommuner har begynt å tilby brakker som bolig til noen i nevnte gruppe. Det vil være uhensiktsmessig å samle alle i denne gruppen på ett sted. Det vil bli for krevende både for ansatte og nærmiljøet. Det vil heller ikke være i samsvar med Husbankens bestemmelser. Boligene må derfor planlegges, noen som bemannede omsorgsboliger med for eks. 3-4 leiligheter i hver. Omsorgsboligene bør planlegges fordelt forskjellige steder i kommunen. Det er også behov for småhus i skjermende omgivelser av samme type som kommunene har oppført i Vokterveien. Arbeidet innen psykisk helse og rus er nå samorganisert i en og samme avdeling i Helse- og sosialavdelingen. Psykisk helse og rus har over år registrert økende etterspørsel etter kommunale lavterskeltjenester med utgangspunkt i brukers hjemmesituasjon. Bakgrunnen er sammensatt. Dette er en landsomfattende situasjon. Brukergruppene finner vi i alle samfunnslag. Over år har kommunen i tillegg registrert en omfattende øking i etterspørsel av tjenester fra unge voksne. Utadrettet psykisk helse- og rustjeneste har i 2013 som en del av rammenedtrekket redusert to stillinger. Samtidig har samme området blitt tilført ressurser som statlig satsing via Fylkesmannen. Den utadrettede tjenesten har utfordringer med å dekke opp for hjelp som etterspørres. Tjenesteområdet har derfor operert med ventelister. Side 6

8 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene I 2013 kom det 122 nye henvendelser som etterspurte psykisk helsetjenester fra den utadrettede tjenesten. I år 2000 kom det 44 nye henvendelser til samme tjeneste. Tilstrømningen av nye henvendelser er stabil og økende. Omtrent alle henvendelsene er relevante for tjenesten. De som henvender er ofte spesialisthelsetjeneste, leger, bruker selv og andre Kommunen yter i dag bistand samlet hos inntil ca 500 brukere innen psykisk helse og rusfeltet. For nærmere beskrivelse av utfordringene henvises det til politisk sak Helse- og sosialtjenester i Rana kommune. Delrapport i kommunens omstillingsprosjekt 2014 kap 6.1 om omstilling og utfordringer. Omsorg 14) Sykehjemsprosjektet på Gruben Hvordan oppsummeres nå erfaringene i forhold til kvalitet for brukerne, arbeidsforhold og sykefravær. Dersom denne prosjektmodellen blir «rullet» ut i omsorgssektoren i hele Rana kommune, hva ville det bety av standardutvikling og hvilken gevinst kan vi forvente å få i kommende økonomiplanperiode, basert på erfaringstallene fra Gruben? Prosjektet ved Gruben er et sammensatt prosjekt der økningen i grunnbemanningen alene ikke gir disse effektene. Økning i grunnbemanning er kun en av mange faktorer som alene ikke gir økonomisk effekt over tid. Det er forarbeidet til prosjektet med bl.a. eierskap, organisering og struktur lokalt i avdelingen som er avgjørende. Prosjektene på Gruben er basert på dette eierskapet, forarbeidet og at avdelingenes ansatte selv har vært med på å sette standard for organisering av arbeidsdagene, ut fra budsjetts rammer. Effekten av heltidskultur er å sette vikarbruken i system med faste ansatte, samt øke kvaliteten på tjenesten. Forsker Leif Moland fra FAFO sier mye om dette i sine betraktninger med kun å øke grunnbemanning: på sikt fører dette til økte kostnader dersom ikke de andre elementene er på plass, mener han. Derfor anser vi det som viktig å bruke tid på forankring og eierskap før dette tas ut i hele omsorgsavdelingen. Videre skal det også gis rom for å utprøve andre modeller. I kampen om arbeidskraften er det viktig å ha med seg følgende: -omdømme som attraktiv arbeidsplass styrkes ved flere store stillinger, og - fleksibilitet er et konkurransefortrinn. Ut fra dette, og utover dette, vil det ikke være mulig å forutsi noen økonomisk gevinst i kr. dersom denne modellen hadde vært rullet ut i hele omsorgsavdelingen. Hittil er det utelukkende positive erfaringer når ulike modeller utprøves. Ulike modeller er for tiden under utprøving/er gjennomført i omsorgsavdelingen de senere år: Ved omsorgsdistrikt øst (som Gruben sykehjem sorterer under) er det to prosjekt i to sykehjemsavdelinger, det ene er avsluttet. Ved Sentrum omsorgsdistrikt er det et prosjekt med uønsket deltid i 2. etg. Selfors sykehjem. Ved omsorgsdistrikt vest har utprøvd en modell og man utprøver nå en annen modell ved Mjølan omsorgsboliger. Erfaringene fra alle disse kan leses i teksten nedenfor. I tillegg skjer det fortløpende vurderinger i hele omsorgsavdelingen om å øke stillinger ved ledighet som en del av den daglige driften. Ferske eksempel: Det er nettopp økt deltidsstillinger bl.a på Mjølan sykehjem og Ytteren bosenter basert på bemanningsplaner og kompetansebehov. Mjølan: 60 % assistentstilling omgjort/økt til 100 % sykepleierstilling. Bosenteret: 90 % hjelpepleierstilling omgjort/økt til 100 % sykepleierstilling. Begge ble finansiert av vikarbudsjettet. Det er flere lignende eksempler. Dette er med basis i AML s bestemmelser, som forøvrig ble innskjerpet med lovendring gjeldende fra I 2007 og 2011 er det foretatt medarbeiderundersøkelser blant alle ansatte, «Deltidsundersøkelse i omsorgsavdelingen». Denne skal foretas i 2015 også. Totalt i omsorg Antall besvarelser Ønsker endring av stillingsbrøk 52 % 40 % Ønsker 100 % stilling 33 % 19 % Ønsker økning men ikke 100 % 19 % 21 % Er fornøyd 48 % 60 % Side 7

9 Erfaring fra Gruben sykehjem avd. 1 : Oppstart 2012, 1 års prosjekttid nå fast. Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene Økning med ca. 3 årsverk ut over grunnbemanningen ved hjelp av vikarbudsjettet. Endret turnus fra betalt til ikke-betalt matpause på alle A (=aften)-vakter generelt og på D (=dag)- vakter i helgene. Sykefravær i 2012: 9,3 % ,1 % - okt. 2014: 6,2 % Lønnsbudsjett i balanse. Øvrig drift: noe overskridelse. 16 stk % stillinger. Lav overtidsbruk Ikke bruk av vikarbyrå. Økt kvalitet i avdelingen.(dokumentasjon, brukertid/-fokus) Erfaring fra Gruben sykehjem avd. 2: Oppstart februar årig prosjekt, dvs er i prosjektperioden. Økning ca. 2 årsverk over grunnbemanningen. Endret turnus fra betalt til ikke-betalt matpause på alle A-vakter generelt og på D- vakter i helgene. Sykefravær 10,8 % i 2014 (flere langtidssykemeldte, alvorlig grad). Ingen av dem har økt stillingen. Noe overforbruk på lønnsbudsjettet. Ikke bruk av vikarbyrå. Fornøyde arbeidstakere. Bedre struktur og kvalitet i avdelingen. (Færre vikarer) Felleserfaring for de to avdelingene: Godt forankret i distriktets ledelse. Stabil ledelse i avdelingen. Prosjektet må være godt gjennomarbeidet. Forarbeidet svært viktig. Stabile økonomiske rammer. Samarbeid med tillitsvalgte. Gjelder både sykepleiere og andre fagstillinger. Færre vikarer i avdelingene. Bedre tid til ledelse for avdelingsleder. Man ønsker å utvide/utprøve dette ved flere avdelinger etterhvert. Erfaring fra Selfors sykehjem: Oppstart: ultimo februar Bakgrunn for valg av etg.: Flere ansatte med uønsket stillingsstørrelse. De siste 1 1 ½ året i forkant et høyt sykefravær. For å få et bilde av hvor mye «oppbemanning» man ville ha i prosjektperioden ble innleie av vikarer, heri ekstra innleie og innleie av vikarer i forbindelse med permisjoner og sykefravær, tatt med. Årsverkøkning: 2, 2 årsverk finansiert med interne rokkeringer og vikarbudsjettet. Endret turnus fra betalt til ikke-betalt matpause på alle A-vakter generelt og på D-vakter i helgene. Avdelingssykepleiers opplevelse: Mer tid til ledelse, rom for å sette fag og fagutvikling på dags- og ukeplaner og få disse planer satt ut i livet. Ansatte: Mer kontinuitet i arbeidsstokken, få ukjente vikarer, arbeidet i avdelingen flyter lettere fordi det er flere kjente på jobb. Flere ansatte har fått den stillingsstørrelsen de ønsker. Beboerne: Ansatte rapporterer i tillegg at beboere opplever større trygghet ved å ha kjente ansikter rundt seg. Fravær/nærvær: 15,3 % i 2013, 4,6 % i Økonomisk resultat: Det er for tidlig å dokumentere en økonomisk effekt. Side 8

10 Budsjett og økonomiplan Spørsmål fra partiene Erfaring fra Mjølan omsorgsbolig: I 2006 ble det tilført en del midler til Mjølan omsorgsbolig som innebar at alle som ønsket seg 100 % stilling mot at de jobbet annen hver helg fikk det. Dette varte til 2013, da man etter ønsker fra ansatte individuelt og møter med tillitsvalgte høsten 2013 fremmet en søknad til Arbeidstilsynet om å få endret helgefrekvensen med 12 timers vakter lørdager og søndager hver 4. helg med minimum 2 hele døgn fri før og etter. Det ble innvilget først i 6 mnd, senere ytterligere i 1 år fra juni Erfaringen så langt er gode tilbakemeldinger fra de ansatte som sier at de har en mer fleksibel og forutsigbar arbeidsdag, mer ro over arbeidet, mye lettere å kombinere familieliv og jobb i helsevesenet nå enn tidligere. De få deltidsansatte sier at denne måten å jobbe på gjør dem bedre i stand til å ta ekstravakter ved behov, herunder også helg hvis de ønsker det. Man opplever totalt sett mer fornøyde medarbeidere som føler at de er mer delaktig i f.eks. rutineplanlegging ved avdelingen, med større grad av medbestemmelse og involvering i egen jobb fordi de er mer på jobb på hverdager. Det er viktig at ansatte har mulighet til å trekke seg unna og ha pauser i løpet av arbeidsdagen. Derfor er det ikke sikkert at en slik ordning er gjennomførbar i alle avdelinger. Brukerne er fornøyde med ordningen og har få mennesker å forholde seg til. Sykefravær: 3 % i perioden mot tidligere opp mot 6,7 %. Siste måned: 0,6 %. Pr. d.d.: ikke arbeidsrelatert fravær. 15) Hvor mye økning i hjemmetjenestene innebærer budsjettforslaget, i antall ansatte og brukere? Tabellene på side 57 i budsjettdokumentet må byttes ut. Tabell a Økt brukerbetaling -500 b Tenkt styrket hjemmetjenester(en forutsetning for å redusere sykehjemsplasser var at 50% av c skulle overføres hjemmetjenester/andre trinn i tiltakskjeden) c Helårsvirkning av de reduserte sykehjemsplassene i d Reduksjon i tenkt styrking hjemmetjenester Gir rammenedtrekk i Ut fra dette ser en at 2,44 mill. kr. kan overføres andre trinn i tiltakskjeden ( omsorgstrappa) dette året (b minus d). Hva det blir til direkte styrking av hjemmetjenester kan en ikke si i skrivende stund, bl.a. vil prosjekt hverdagsrehabilitering belaste budsjettet med 2 mill. kr i året. Det vises også til andre pågående utviklingsoppgaver på side 58 i budsjettdokumentet. I tillegg kommer demografiøkningen i 2015 med 2,1 mill. kr. Den representerer ingen styrking, men et vedlikehold sett i forhold til økningen av antallet eldre etter en kommuneintern fordelingsnøkkel i forhold til 2009-nivået og er beregnet både til hjemmetjenester og til institusjon. Tabell a Økt brukerbetaling b Tenkt styrket hjemmetjenester (en forutsetning for å redusere sykehjemsplasser var at 50% av c skulle overføres hjemmetjenester/andre trinn i tiltakskjeden) c Helårsvirkning av de reduserte sykehjemspl. i d Reduksjon i tenkt styrking hjemmetjenester e Reduksjon Tjærahågen bofellesskap, 7 sykehjemsplasser f Reduksjon Tjærahågen bofellesskap, 10 sykehjemsplasser g Ytterligere redusert tjenesteomfang Gir rammenedtrekk inkl. nedtrekk i Oppsummert: 2,44 mill. kr kan overføres andre deler av tiltakskjeden i 2015: Prosjekt hverdagsrehabilitering er det ikke budsjettmessig dekning for, så prosjektet vil belaste avdelingen med 2 mill. kr/året av dette. Fra 2016 går alt som skulle vært satt inn i tilbud lenger ned i tiltakskjeden (b og d) til rammenedtrekk, og i tillegg kommer ytterligere redusert tjenesteomfang jfr. punkt g i tabell 2. Vi beregner 1 turnusårsverk til 0,67 mill. kr/året. 16) Hvor mye økning er ønskelig ut fra eksisterende behov? Prinsippet var at b i tabellene ovenfor skulle benyttes til styrking av hjemmetjenester og de andre trinnene lenger ned i tiltakskjeden. Det er: Side 9

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014. Rådmannens forslag 05.11.2010. www.svk.no

SØR-VARANGER KOMMUNE BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014. Rådmannens forslag 05.11.2010. www.svk.no SØR-VARANGER KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag 05.11. www.svk.no Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 4 1.0 Rådmannens føringer... 5 1.1 Rådmannens hovedprioriteringer for...5 1.2

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Svelvik kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 2012 Innhold Innhold... 2 Vedtak... 4 Innledning... 7 Forskriftsrapporter... 8 KOSTRA-tall Svelvik kommune...11 Skatt og rammetilskudd 2012-2015...16

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer