BORGARTING LAGMANNSRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 ET'S %96 TP6TLTZZLP-t T:ET TTOZ-NnC-60 BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: Dommere: ASK-BORG/04 Lagdorn mer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankends part AnneKarina Hyggen Amland Ankemotpart Poppe Co. Advokaffullmektig ' Eiendomsrnegling AS Erling Keyser Advokat Kjell-Andre Honerud Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjddet hav am opphevelse av foriiksr2dets og tingrettens omkostningsaqrjsrelse. I sak mellom Kanna Hyggen M and som klager og Poppe & Co Eiendomsmeghg avsa Oslo forliksrad 21. januar 2009 kjennelse med slik slutning: 1, Saken heves. 2, Innklaget tilkjennes saksomkos?nir?ger kr inkl mva. 3. B etdingsfiist 14 dager Era for~iugsdato. Hevningen skjedde etta at Amland ved flere anledninger, senest ved brev 6. januar 2009, haddebekreftet at forliksklagen vm tnikket tilbake, Den 13. mars 2009 d e t Aniland foriilsxådets avdmelse inn fo~ Oslo ting&$ idet: det ble &rt at hensikten med å trekke forliksldagen var i få saken ovdi til tingretten, ikke slik at tvictem~sloven om salaomkostniager kom til mvendelac. Det iiagtebelsp ble ' uansett anfbst A vært for byt. Mns det i anken var nedlagt pgstand om opphevelse av forliksddets avgjmelse, ble det under hovedfoihandlingen for tingretten pistått % innelsa for saksom2lostningene for forliksddet. Amlands innsigeiser mot forliksridets omkostningsavgj'~reke finte ikke hm, og 18. juni 2009 avsa Oslo tingrett dom i saken med slik slafning: 2. &e-karina Hyggen Aniland betaler tii Poppe & Co, Eiendomsmeghg AS sakskostnader for forliksrådet med trettinitusensekshmdreog~tiatte - kroner h en 2 -to -uker fra forkynnelsen ev deme dom. 2. h.ne-kdna Byggen Admd betaler til Poppe & Ca Eiadomsme~ulg AS sakskostnader for tingretten med syvtusennihundraog&cttisyv -kroner og 60 - seks ti - ore innen 2 - to - ukcr fia f~rkynnelsen av dmne dom Anna-Karine Hyggen Amland det saken inn for Borgarting la,gmmareit, og Poppe & Co. Eiendomsmegkg -4s har gitt tilsvar. TTingrettcn beregnet farst gebyret etterreglena for ankei over domraer, men i bxev til Andand 28. september 2009 uttalte tingetten blant annet Domnien ble avszgt etter regiene om måkravsprosess, og rttfsgeby ble X rettens brev av l 1.O9.2OO0 fastsatt etter reglenu om rettsgebyr ved anke av dom. Retten har mrdert refisgebyret pa nytt. Da sakm for Oslo thgictt gjelder anke over forfiksradets sakdostnadsavgjmlse, aritarretten under henvisning til tvisteloven 6-14(2) og tvistelovsn (3), at det rnedf~rer riktighet at rettsgebyet for anke til lagrnamsretten skal fblge reglae om fastsetteise av rettsgeb yr ved anke over kjennelser. Rettsgebyret utgj~r etier dette kr 5160,- ( G x reesgebyrat pa kr 860,-).

3 Karina Ryggen Amland har i det vesentlige gort gjeldende: Omkostnings~msrn~~et er zvgjort av et ikke fuiltallig forliksråd. Detle er en saksbehanalingsfil som skai tillegges ubetinget uirkni~g, En hevnuigskjmelse vil som utgangspdt kunne avcies av foriiksrådslederen alene. Kompetansen omfatter hidlbertid ikke edgang til % avgjme et omtvistet omkosbingsspmrnal. I soken her har forlihådet anvendt tvistem~~sloven 5 175, som forutsetter skjmsmessige vurderinger, som må foretas av forlikwiidet sadet. Anne-Kha Hyggen Amland har nedlagt slik ptstand: I. Oslo tingetes dom av I8,juni 2009 oppheves. 2. Anne-Karina Hyggen Aniland irifinnes. 3. Poppe & Co- Eiendomsniegling AS b e s til å betale Anne-Ksrina Hyggen Amlands sakskostnader stort NOK med tillegg &v renter fia forfall til betaiing skjer. ' Poppe & Co. Eiendomsmegling AS h u i det vesentlige a n e Sakm bm nektes f imet etter bestemmelsen i stel loven At saksbehindlingen far EorliksrBdet ble omfattende har saminenheng med Rmlands disposisjoner og tingettea har korrekt tat? sakso~osfnhgskravet til %!ga Forliksklagen var undergitt tvistedsloven, Tvisteloven 6-12 om kompetansen til forliksriidel ikke anvendes ph siken her. Det &em& av forkksr?idcts av,czjsrds~ ai samtlige medlemmer deltok i av&welsen. At bare fornannen undertegnet kan, enten mm subsumerer saksbehandlingen under tvistemalsloven eller tvistelovw annet ledd bokstzv a, ikke fme til, opphevelse. Poppe & Co, Eiendomrnegling AS har nedlagt slik pilstan& Prinsipalt : 1, Aane-Razin,Eyggen Amlands anke i sak TVI-0~10 nektes fremmet for B orgdng lagmamsreft, Sdsidiært ; 2. Oslo Tinnetts dom av i sak TVI-OTW10 stadfestes. Under mhver omstendighet:

4 3. Poppe & Co, Eiendossm~mg AS tilkjeries sakskostnader for ting- og Lagmannsrett, med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fia lagmannsrettens avgisreise til betaling skjer. Lagmannsretten ser saken slik: Men er begrenset tii forlïbszådets og tingtettem kostnadsavgjarelsa og 'o ehmdles derfor etter reglene om anke over kjennelser og beslutninger, siik at samf$skekravet i tvisteloven dike Far anvendeise. Mcemotpa.tens prinsipale pistand kan derved ikke %se frem.. ForIrks&dsbehanr,rZingen var, som plipekt av ankernotpaten, og som ogsa lagt til &ulm av thgettrn, readert av tvistemiisloven. Selv om anken prosessuelt stal behmdles'etter tvis telovens regler, mt kornpetmseregelen i tvist eloven ikke anvendelse. Ankda parts drsler i anken hyttei til at bare forliksradets leder undertegmt lcjennelsen, er for 0vrig We behaadlet av &hgretten, og synes ikke 6 ha vært noe tema undm behandlingen der, Hevingskjenne1sen ble truffet etter at Kanna Hyggen Amland hadde meddelt at hun trdck forliksklagen Det foreli denne& ingen tvist mg&m& sparsmålet om heving. Lagnannsr&en bemerker at det ikke ernoen saksbehandlingsfeil at bare EorEcsrZdet~ lerier delt ok ved behandlingen av bevingskjamelsen~ Kje~iielsc om he7hg av en s& anses jwce B hm til pådmmel sen av s h Etter f;vistemalslpvm 166 hadde f~r!iksr&dets ledei kompetanse til 5 treee avgjmeisw, og henmder fastsut te sakskostnadene, j S chei: Tvistemfi.Moven (2. utgave ) side 537. Bestemmelsen er for o dg viderem i tvisteloven amet ledd, jf. SSchei: Tvisteloven - koxsrrientanitgtve side 763, j side 765. Lagmannsrettens lcompet,se ved overprsving av sakskostnadene er etter tvisteloven tredje ledd aariet punktum, begrenset til lovan~endeleen, saksbehmdlhgen og bevisvurderingen c& lmgt den utelukkende gjelder avejmelsen om sakskostnader. Tingetten fat at Mand, ovesfor forlikmldeg hadde uttrykt seg slik at hun ikke h e oppfattes annerledes enn at hun kakk forfiksklagen tilbake. Omkostningsspms~ålet skdle da avdmes etter.htistemålsloven kste ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger svakheter ved tingettens bevisbed0inmelse p& dette punkt, os viser tfi sitatet fia hmlmtis brcv'til forliksfadet 6. jmuarzoo9, inntztt i ihgettsdommen pa side 2, Tingretten fant ikke at saken hadde reist tvibomrnc spmsma, og det er ikke anlsrt andre forhold eller Mst SI omstendigheter som skulle tilsi tingetten har anvendt loven feil n& den la til grum ~i. vilkårene for å ilegge oinkostningsmsvai. etter tvistem3sloven 5 175, j 8 176, vet oppfyit.

5 Utmalingen av s&omkos&gme når en pzct til kjenn^ saksomkostninger ved dom i forliksrådet avp&re-s etter reglene i tvistemalsloven jf FotsknfL av 23. juli 1993 nr 768 om maksimaisatser fbr i~tmåling av sakskostnader i forliksrådet. Det fdgcr av tvis temålsloven!j 176 fis te ledd at utgangspunktet er at dl o partmdvendige kostnader med saken skei dekkes. Etter t.cistemals~oven 176 txdjc ledd jf foi~!dftm 2 gjdder snevre genses for omfimget av sakskostndene i forliksrildet, men dette gjelda- bare kostnader i forbindelse med fiemmste i de tilfeller mekiingsrn0te avholdes. Fors!dten sier intet om maksimalgrenser for iuoklagedes rett til er~atning for omkostninger i forbindelse med tilsvar, prosessecn3er og maensaksforb~redelse, Det er på det ieiie at det ikke er avholdt m&a i sakq og at alle kostnaden= derfor har oppstitt i forbindelse med saksforberedelsen. Retta til s&skostuader regderes dcrfor bare av tvistem3sloven 5 176, der spmsmillet er om kostnadene er mdvendige. Utmalingen er iicke dikzkte mppet i anken. Lamannsretkm bemerker. Likevel uansett at tingretten ved ovcnst&nde ikke har lagt m urtktiqb lovfarståelse til pm. Omkostningsoppgaven for forliksrådet var based pb 17,75 timer son tingretien fant akseptabelt. Lagmannsretten bemerker at om det er -lag jcor sterke bebreidelser mot Amland vil dette ~&ke i seg selv kunno beprmct et for bye^ krav på odcostningsdekning, Omkostningskravet for forliksradet basert p4 en timesnts p5 kr km synes noe linyt, men liggsr innenf~~;det~som mi anses sonl nomalt i saker av en slik st~irelsesorden som den foreliggende, og som er i samme stmelsesorden som det ankmotparten har anvendt i ankesaken hm, Det ei ikke fimwatt innsigelser mot utm%lingen av kostnadskravet for tingetten. Anken må efter dette forkastes. Selv om ankelmotpartens prinsipale p&md om å nekte saken fremst ikke kuane f ~re fkqrnå saken anses vuniiet fullt ut. Aakemotparten skal etter hovedregelan i tvisteloven kste ledd tilkjennes nerdvendige kostnader i ankesaken, idet laparmretten firmer at det ikke foreligger suke ninr>otveieode g~~rner som kan gi fritak for ersta&gsansvar etter tvisteloven tredje ledd, I kostnadsoppgave inntatt i prosesskrift 23. november 2009 er kosfnader for lagma~sretten hevd de7;ket med kr eksklusive merverdiavgift. Oppgaven er basert pi en timepris pa h l 800. Lagmmretten finner tidsforbruket vesentlig for i forhold til det som har vert nsdvendig til avklaring av de sp0rsmåi saken reiser, og h e r at erstatningen passende kan settes til kr aud& merverdiavgift. Kjennelsen ei ens ternmig.

6 1. Aden forkastes SLUTNING 2. I sakskostnader for lagmannsretten betakr Anne Karina Hyggen Amland innen to uker fra forlcy~els e av kjennela en til Poppe & Co. Eiendomsmcgling AS timen - kroner. Espen Ber&

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM) Arne Trondrud 3630 Rødberg Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT Saksnummer Ankende part Prosessfullmektig : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, Mikhail Shintiakov Aleksandr Afansiev Oleg Moisev Jan Åge Sørheim

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. august 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, Skanska Norge AS Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Oddbjørn Slinning til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Oddbjørn Slinning til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01797-A, (sak nr. 2011/72), sivil sak, anke over dom, NEMI Forsikring AS Sjova-Almennar Tryggingar HF (advokat Jon Andersen til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, I. First Securities ASA John Høsteland Geir Lie Linda Johannessen (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS Gjensidige Forsikring ASA (advokat

Detaljer