Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne."

Transkript

1 BEBY /13 Bergen bystyre Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BJFR ESARK Hva saken gjelder Saken gjelder en bystyrerepresentants offentliggjøring av avtaledokumenter i forbindelse med Bergen kommune sitt salg av 49 % av aksjene i Bergen Kino AS til Svensk Filmindustri Kino AS. Saksdokumentene var av Byrådet unntatt offentlighet etter ønske fra Svensk Filmindustri Kino AS. Bystyrerepresentant Torstein Dahle offentligjorde aksjonæravtalen, aksjekjøpsavtalen og tilleggsavtalen til denne ved å oversende disse til Bergens Tidende Avisen publiserte disse opplysningene samme dag på sin nettavis. Som en følge av dette ba Forretningsutvalget (sak 67-13) den om at det til bystyrets møte fremlegges sak om de "folkevalgtes taushetsplikt og hvilke sanksjonsmuligheter bystyret har ved brudd på taushetsplikten". Bystyredirektøren har behandlet saken og kommet frem til at det foreligger tre aktuelle sanksjonsmuligheter: 1. Straff etter straffeloven Fradømmelse av retten til å fungere som folkevalgt 3. Erstatningskrav fra de berørte (Byrådet og Svensk Filmindustri Kino AS). Det er Bystyredirektørens oppfatning at det per i dag ikke foreligger grunnlag for å anmelde Torstein Dahle for overtredelse av straffelovens 121, og det er heller ikke hjemmel til å fradømme Dahle retten til å fungere som folkevalgt. Når det gjelder et mulig erstatningansvar er det ikke påvist noe økonomisk tap av hverken Byrådet eller Svensk Filmindustri AS, og det er fra disse heller ikke levert krav om erstatning. Kommuneadvokaten har blitt forelagt saken, og hadde ingen bemerkninger til saksframstillingen. Dato: 3. mai 2013 Forslag til innstilling til bystyret: Bystyret tar saken til orientering. Roar Kristiansen bystyredirektør Bjarte K. Frønsdal juridisk rådgiver Vedlegg: - «Taushetsplikt for folkevalgte», rundskriv (veileder H-2112), Kommunal- og regionaldepartementet - «Salg av 49 % av aksjene i Bergen kino AS - Vurdering om innsyn i aksjeavtale og aksjonæravtale» (BKSAK ) 1

2 Saksutredning: Saken har sitt utspring i behandlingen av B-sak 52/13 «Bergen Kino AS - tilbud om erverv av 49 % av aksjene i selskapet fra Svensk Filmindustri Kino AS». Da saken ble oversendt bystyrets organer for behandling ble aksjeavtale og aksjonæravtale etter ønske fra SF besluttet unntatt offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven 13, første ledd nr. 2, jf. offentlighetsloven 13. Lovligheten av dette ble bestridt av bystyrerepresentant Torstein Dahle, og han sendte en henvendelse til ordfører, leder av finans komiteen, og bystyredirektøren der han bestred at det var grunnlag for å unnta dokumentene fra offentlighet, Dahle ba samtidig om å få «en konkret påpeking av hvilke punkter det er som er taushetsbelagte, og en begrunnelse for det». Torstein Dahle vurderte selv dokumentene og mente at avtalene «har et innhold som er helt vanlig for slike transaksjoner», og at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å unnta disse med hjemmel i offentlighetsloven eller forvaltningsloven. Dersom han ikke mottok en begrunnelse innen kl. 13 neste dag ville dokumentene bli offentliggjort. Så vidt bystyredirektøren kjenner til ble det ikke gitt en konkret begrunnelse for hvorfor dokumentene ble unntatt offentlighet. Dahle valgte å offentliggjøre dokumentene ved å oversende disse (med unntak av M&A-forsikringsavtalen inngått av SF) til Bergens Tidende Avisen publiserte dette samme dag på sin nettavis. Som en følge av dette ba Forretningsutvalget (sak 67-13) den om at det til bystyrets møte fremlegges sak om de "folkevalgtes taushetsplikt og hvilke sanksjonsmuligheter bystyret har ved brudd på taushetsplikten". Det ble senere besluttet å utsette saken til bystyrets møte den 29. mai. Hovedfokuset i denne saken er en generell gjennomgang av sanksjonsmulighetene som foreligger ved brudd på taushetsplikten. Taushetspliktens utgangspunkt og omfang berøres kun i liten grad. Med utgangspunkt i den generelle gjennomgangen foretas det avslutningsvis en konkret vurdering av hvilke sanksjonsmuligheter Bergen kommune og Bergen bystyre har ved håndteringen av Torstein Dahles brudd på taushetsplikten. 1. TAUSHETSPLIKT - LOVHJEMMEL Det er i forvaltningsloven gitt generelle bestemmelser om taushetsplikt for dem som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, jf fvl. 13. Taushetsplikten gjelder således alle som er ansatt og de som har offentlige tillitsverv - herunder de folkevalgte - i statlige eller kommunale organer. I tillegg til forvaltningsloven er taushetsplikten regulert i særlover, forskrifter, instrukser, avtale, etc. Utgangspunktet er at man til en viss grad skal kunne ytre seg fritt om sine meninger, jf. Grunnloven 100. Dette er selvsagt særlig viktig for de folkevalgte, og de har derfor et større vern mot inngrep gjennom lovgivning enn andre ytringer. Høyesterett uttalte i en dom fra 1997 ( Kjus-kjennelsen ): Lovgiver har en viss adgang til, gjennom en avveining av hensynet til ytringsfriheten mot hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, å gjøre begrensninger i ytringsfriheten. Men nettopp fordi vi befinner oss i kjerneområdet for ytringsfriheten, vil adgangen til å beskjære denne være meget begrenset., (Rettstiden 1997 s. 1821) I noen tilfeller må likevel hensynet til det frie ord vike til fordel for vern av interesser som i det konkrete tilfelle veier tyngre. Reglene om taushetsplikt setter en grense for hva også de folkevalgte kan ytre seg fritt om, men vurderingen av taushetspliktens rekkevidde vil også ta hensyn til hvor viktig ytringsfriheten er i den konkrete sammenheng. Dette ble synlig i "kino-saken" da bystyrerepresentant Torstein Dahle uttalte at "Dette er en sak av vesentlig interesse for byens befolkning. Da må jeg som folkevalgt få anledning til å diskutere det med velgerne mine" (BT sin nettavis ). SF v/advokatfirmaet Hjort fremhevet i brev av at selskapet ønsker å delta i andre transaksjoner i kinobransjen i Norge, og at "det vil være svært uheldig for SF Kino AS om innholdet i avtalene ble kjent, ikke minst fordi dette vil kunne utnyttes av selskapets konkurrenter i andre transaksjoner". 2

3 Når det gjelder de folkevalgte kan det være verdt å nevne at det må være sammenheng mellom vervet som folkevalgt og opplysningene man får, jf. fvl. 13; det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite. Er det først en slik sammenheng spiller det ingen rolle på hvilken måte man fikk opplysningene. Opplysninger man får i samtaler med folk - og som ikke har sammenheng med vervet som politiker - er ikke omfattet av taushetsplikten. Det sier seg selv at grensene her er vanskelig å trekke og det er verdt å ha en varsom holdning i disse situasjonene. 2. HVA INNEBÆRER DET Å HA TAUSHETSPLIKT? Taushetsplikt omfattes gjerne som en plikt til å hindre at opplysninger man selv har blir gjort kjent for uvedkommende. Dette er med å sikre at de av innbyggerne som er i kontakt med forvaltningen våger å gi mest mulig korrekte opplysninger, og dette medfører videre at vedtak blir fattet på et mer korrekt faktisk grunnlag slik kravet er i henhold til fvl. 17. Dersom det foreligger risiko for at sensitive opplysninger spres videre vil mange vegre seg for å gi slike opplysninger og dette medfører dermed fare for at vedtak fattes på feilaktig grunnlag. 3. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN. SANKSJONER. Brudd på taushetsplikten kan få flere konsekvenser. De mest aktuelle er straff etter straffeloven 121 fradømmelse av retten til å fungere som folkevalgt - straffeloven 29 nr. 1 erstatningsansvar Andre konsekvenser er brudd på etiske normer svekkelse av kommunens og politikeres omdømme dårlig signaleffekt til andre politikere og kommunens ansatte 3.1. Straff etter straffeloven Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse 2 eller gyldig instruks 2 følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter 3 eller med fengsel 4 inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel 4 inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter. Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Dette er den mest aktuelle formen for reaksjon ved brudd på lovbestemt tjenestemessig taushetsplikt med en straff om bøter eller inntil 6 måneders fengsel. Dersom hensikten med å bryte taushetsplikten har vært å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter ( ) i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det er et vilkår for straff at taushetsplikten er brutt forsettlig eller grovt uaktsomt (skyldkrav). Begrepene 'forsett' og 'grovt uaktsom' kan være noe uklare for legfolk, og Straffelovkommisjonen har derfor i forslag til ny straffelov (Ot.prp. nr. 90 ( ), pkt og 16.3.)) lagt frem følgende forslag til definisjoner: «3-9. Forsett 3

4 Forsett foreligger når noen 1.handler med hensikt å oppfylle gjerningsbeskrivelsen i straffebudet, eller 2.handler med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig oppfyller gjerningsbeskrivelsen i straffebudet. For forsett kreves det ikke at lovbryteren er kjent med at handlingen er ulovlig, jf » «3-10. Uaktsomhet Uaktsomhet foreligger når noen handler i strid med de kravene som må stilles til forsvarlig opptreden på området, med mindre det ut fra vedkommendes personlige forutsetninger ikke er grunnlag for bebreidelse. Grov uaktsomhet foreligger når noen handler særdeles klanderverdig og handlingen gir grunnlag for sterk bebreidelse på grunn av mangel på aktsomhet.» Dersom handlingen er mindre graverende (man har handlet "simpel" uaktsom) er den ikke straffbar, men man kan likevel bli erstatningspliktig (se pkt. 3.3.) Bystyredirektøren har gjort en egen vurdering (BKSAK ) av i hvilken grad dokumentene/opplysningene kan offentliggjøres og det ble konkludert med at man ikke er enig med SF (og Byrådet) i at det var rettslig grunnlag for å unnta samtlige dokumenter fra offentlighet. Svært mange av opplysningene synes å ha en ordinær forretningsmessig karakter og har heller ikke en slik karakter at det er naturlig å anse dem som hemmeligheter i kinobransjen. Bystyredirektøren er dermed langt på vei enig med bystyrerepresentant Dahle, men mener dog at Aksjekjøpsavtalen pkt 8 10 (garantikatalogen), pkt 6.1 (iv) M&A-forsikring og Aksjonæravtalen pkt 5.8 ikke skulle vært offentliggjort. De folkevalgte har som nevnt en vidtgående anledning til å uttale seg offentlig, og de har derfor et større vern mot inngrep gjennom lovgivning enn andre ytringer. Både med utgangspunkt i dette og denne sakens kjennetegn og forløp, mener Bystyredirektøren at bystyret ikke har grunnlag for å anmelde Torstein Dahle for overtredelse av straffeloven 121. En slik begjæring må uansett være satt fram «senest 6 måneder etter at den berettigede er kommet til kunnskap om den straffbare handling og om hvem som har foretatt den», jf. strl Fradømmelse av retten til å fungere som folkevalgt Hjemmelen for å fradømme noen rett til å inneha offentlig stilling følger av straffeloven Den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, kan, når allmenne hensyn tilsier det, a) fratas stillingen, eller b) fratas retten til for fremtiden å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet. Rettighetstapet kan begrenses til forbud mot å utøve visse funksjoner som ligger til stillingen eller virksomheten, eller til påbud om å utøve virksomheten eller aktiviteten på bestemte vilkår. Den som er fratatt retten til å utøve en virksomhet, kan heller ikke forestå slik virksomhet for andre eller la andre forestå slik virksomhet for seg. Den skyldige kan pålegges å gi fra seg et dokument eller en annen gjenstand som har tjent som bevis for den tapte rettigheten. Rettighetstap etter bestemmelsen her kan idømmes ved siden av eller istedenfor annen straff, men kan bare ilegges som eneste straff hvis det ikke er fastsatt en minstestraff på fengsel i 1 år eller mer for handlingen. Regelen gjelder også for folkevalgte i kommuner. Det sentrale (av flere) vilkåret er at det må være begått en straffbar handling. Det å miste retten til å fungere som folkevalgt er altså noe som kommer i tillegg - eller som et alternativ - til annen straff. Merk at rettighetstap ikke skjer som en automatisk følge av den 4

5 straffbare handlingen, men må vurderes konkret av retten, jf. at rettighetstap «kan» idømmes. Rettighetstapet skal altså idømmes av domstolene. Selv om det ikke er idømt rettighetstap har Bystyret etter kommuneloven 15 nr. 3 kompetanse til å suspendere folkevalgte inntil saken er rettskraftig avgjort. Dette gjelder bl.a. når det reist tiltale eller utferdighet siktelse mot en folkevalgt for brudd på reglene om taushetsplikt. En slik siktelse eller tiltale er altså et vilkår for suspensjon, jf. "dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale». 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke anledning for bystyret å delegere myndigheten til å vedta suspensjon. Begrunnelsen er bl.a. at det gir best sammenheng i regelverket at vedtak i slike saker som hovedregel gjøres av det organ som selv har valgt/oppnevnt den aktuelle folkevalgte, jf Ot.prp. nr. 58 ( ) s Dersom vedkommende ønsker det er det mulig å klage på suspensjonsvedtaket. Dette vil da bli behandlet av Fylkesmannen, jf. fvl. 28 andre avsnitt og kgl. res. av og Kommunal- og arbeidsdepartementets rundskriv H- 25/92 av 1. juni Merk også at suspensjonen kun varer til "inntil saken er rettskraftig avgjort". Dersom påtalemyndigheten bestemmer seg for ikke å reise tiltale (påtaleunnlatelse), saken blir henlagt eller det foreligger en rettskraft dom om forholdet og vedkommende i dommen ikke er fradømt vervet. Bystyret har ut i fra denne saken ikke noe grunnlag for å fradømme Torstein Dahle retten til å fungere som folkevalgt. Saken er ikke til behandling i rettsapparatet og det følgelig ikke er avsagt dom for begått straffbar handling, jf. Strl. 29. Det er heller ikke anledning til å vedta suspensjon siden det ikke er utferdiget siktelse eller reist tiltale, jf. Kommuneloven 15 nr Erstatningsansvar Dersom en folkevalgt sprer taushetsbelagt informasjon og dette påfører kommunen - og evt. en privat aktør - et økonomisk tap kan vedkommende bli erstatningspliktig overfor begge disse parter. Det sentrale vilkåret er altså at det foreligger et økonomisk tap. I "Kino-saken" reagerte SF svært negativt på at aksjonæravtale og aksjeavtale ble publisert offentlig og uttalte i brev av at man ikke lenger opprettholdt kravet om unntak fra offentlighet. Dokumentene var som kjent publisert i Bergens Tidende sin nettavis den SF samtykket derfor til at avtalene ikke lenger skal være unntatt offentlig, men poengterte likevel i brev at de "vil komme tilbake til saken i den utstrekning SF blir påført vesentlig skade ved det som nå har skjedd". Det er ikke kjent p.t. om SF har tatt noen initiativ for å forfølge saken. Et slikt initiativ må være tatt 6 måneder. 5

6 Bystyredirektøren har som nevnt gjort en egen vurdering av i hvilken grad dokumentene/opplysningene kan offentliggjøres. Denne følger vedlagt. Det som etter bystyredirektørens oppfatning kan unntas er følgende: Aksjekjøpsavtalen pkt 8 10 (garantikatalogen) og pkt 6.1 (iv) M&A-forsikring Aksjonæravtalen pkt 5.8 M&A-forsikringsavtalen tatt opp av SF kino AS Det gjelder her opplysninger som selskapene har forhandlet seg frem til konkret, og det vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for SF kino AS dersom disse opplysningene blir kjent i og med at disse kan benyttes av selskapets konkurrenter og dermed begrenser SF sine muligheter i andre transaksjoner senere. Torstein Dahle offentliggjorde som kjent aksjekjøpsavtalen, tilleggsavtale til aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen, men ikke M&A-forsikringsavtalen. Som et tilleggsmoment kan nevnes at det også kan bli tale om erstatningsansvar dersom den folkevalgte ikke har pådratt seg noe straffeansvar som nevnt i pkt Det kan være at skyldkravet ikke er oppfylt ved at det ikke foreligger forsett eller grov uaktsomhet, men i stedet 'simpel' uaktsomhet. Det kan også være tilfeller der opplysningene som spres av den folkevalgte ikke er underlagt straffesanksjonert taushetsplikt. Det er likevel mulig å bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap som man påfører andre dersom man har opptrådt forsettlig eller ved uaktsom klanderverdig opptreden, selv om denne ikke er straffbar. Kommuneadvokaten har blitt forelagt saken, og hadde ingen bemerkninger til saksframstillingen. Konklusjon Det er Bystyredirektørens oppfatning at det per i dag ikke foreligger grunnlag for å anmelde Torstein Dahle for overtredelse av straffelovens 121, og det er heller ikke hjemmel til å fradømme Dahle retten til å fungere som folkevalgt. Når det gjelder et mulig erstatningansvar er det ikke påvist noe økonomisk tap av hverken Byrådet eller Svensk Filmindustri AS, og det er fra disse heller ikke levert krav om erstatning. 6

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Notat til Advokatlovutvalget

Notat til Advokatlovutvalget Notat til Advokatlovutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Terminologi... 3 2.1. Rettshjelpvirksomhet... 3 2.2. Advokat... 4 2.3. Advokatvirksomhet... 4 2.4. Rettshjelpmonopol... 4 2.5. Problemer knyttet

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2005 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Av Kathrine Jessen Frøysa Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1. Innledning... 1

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer