STAND012 Samhandling transportinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAND012 Samhandling transportinformasjon"

Transkript

1 av STAND012 Samhandling transportinformasjon Versjon februar 2013 (DLF) Side 1

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Aktører Omfang, avgrensninger og målbilde for STAND G1 Varebestilling L1 Ordreprosess leverandør G2 Transportbestilling grossist T1 Transportplanlegging transportør G3 Bekrefter transportinformasjon L2 Vareleveranse G4 Bekrefter transportvolum T2 Gjennomfører transport G5 Oppdaterer transportstatus G6 Transportmottak Definisjoner Referanser og henvisninger Vedlegg 1 Elektronisk signatur Vedlegg 2 Elektronisk fraktdokumentasjon/fraktbrev Vedlegg 3 Elektronisk ordre, ordrebekreftelse og pakkseddel i DEDIP2-format (DLF) Side 2

3 1. Innledning STAND012 er utarbeidet på oppdrag fra STAND. Formålet er å utarbeide en samhandlingsstandard for håndtering av informasjon som muliggjør optimal transportavvikling fra leverandør til handelens varemottak. Standarden skal være uavhengig av systemløsning og være transportøruavhengig. Basert på standarden skal man oppnå økt fyllingsgrad, presisjon, kontroll og sporing i inngående transport. Dokumentet beskriver ikke komplette prosesser, men har fokus på det som er relevant i forhold til utveksling av samhandlingsdata mellom aktørene. Noen prosesser vil derfor fremstilles som «mangelfulle» i forhold til det som faktisk skjer hos leverandør, grossist eller transportør. Dokumentet følger den logiske rekkefølgen prosessene blir utført i. Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av STAND. Gruppen har bestått av representanter for leverandører og grossister i tillegg til støttefunksjoner knyttet til transportformidling. Arbeidsgruppen har bestått av: Hege Schytz Andersen, COOP (Prosjektleder) Kai Just Olsen, ASKO Benno Graser, Rema Christian Melbye, Jensen & Co Petter Allum, Cederroth Bjørn Johansen, TakeCargo Sigmund Berle Jensen, GS1 Norway og Tradesolution Jan Frode Aspevik, GS1 Norway (Sekretær) I tillegg har det blitt utpekt en Referansegruppe bestående av flere leverandører, som har hatt som oppgave å være høringsinstans og diskusjonspartner underveis i utarbeidelsen av dokumentet. STAND012 ble godkjent av STAND 28. februar (DLF) Side 3

4 2. Sammendrag Dokumentet beskriver samhandlingsprosesser mellom grossister, transportører og leverandører, slik de skal utføres etter «beste praksis». Prosessene har utgangspunkt i at transporten utføres på oppdrag fra grossistene. Utgangspunktet for prosessene er at grossist sender en varebestilling til leverandør på elektronisk format. Leverandøren sender innen 1 time etter ordrestopptid en fullverdig ordrebekreftelse, hvor eventuelle avvik fra bestilling er angitt. På grunnlag av dette kalkulerer grossisten omfanget av bestillingen og sender en transportbestilling senest en halv time etter at ordrebekreftelse er mottatt, til sin transportør. Transportøren bekrefter transportoppdraget ovenfor grossisten, med informasjon om hvilke biler som skal utføre oppdraget, og kontaktinformasjon om sjåføren(e). Grossisten videresender informasjon om transportoppdraget til leverandør. Leverandøren plukker og ferdigstiller varene på utlastingsområdet, og sender en elektronisk pakkseddel med informasjon om lasten til grossist. Pakkseddelen skal sendes senest 1 time før tidsvindu for opplasting på bil starter. En kopi av pakkseddel sendes også til lastbæreraktøren med informasjon om antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen. Denne informasjonen muliggjør automatisk oppdatering av pallesaldo mellom grossist og leverandør. På grunnlag av informasjon i pakkseddel sender grossisten en oversikt over hvilke paller transportøren skal hente hos leverandøren. Denne informasjonen registreres inn i transportørens håndholdte registreringsenhet. Transportøren skal registrere når han ankommer leverandør, når opplasting er ferdig, når han ankommer grossist og når han er ferdig losset. Denne informasjonen skal sendes til grossist. Hensikten med registreringen er å kunne følge status på transportoppdraget, samt å kunne måle hente- og leveringspresisjon. Informasjon om når transportør ankommer hentested skal være tilgjengelig for leverandør. Ved opplasting skal transportøren på bakgrunn av informasjon i hans håndholdte enhet registrere pallene inn på bil. Dersom det ikke er mangler ved godset er det tilstrekkelig at kun transportøren signerer på håndholdt enhet at overtagelse av godset er gjort. Dersom det er mangler skal dette registreres i håndholdt enhet, og både leverandør og transportør signere. Denne registreringen skal tjene som elektronisk fraktdokumentasjon og derved eliminere fraktbrev, med unntak av ved kabotasje eller farlig gods hvor det er påkrevd med fraktbrev på papir. Etter at lossing er gjennomført kvitterer grossisten for godsoverdragelse på transportørens håndholdte enhet. Eventuelle mangler ved leveransen påføres. Grossisten bekrefter deretter i lastbæreraktørens system antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen. (DLF) Side 4

5 3. Aktører Denne standard beskriver prosesser og informasjonsflyt mellom følgende aktører: Grossist og transportør/transportformidler Grossist og leverandør Grossist og lastbæreraktør Leverandør og transportør Leverandør og lastbæreraktør 4. Omfang, avgrensninger og målbilde for STAND012 Omfang Dokumentet har fokus på prosesser og informasjonsinnhold i forbindelse med planlegging og utførelse av et transportoppdrag. Dokumentet omfatter prosessene fra at en grossistbestilling foretas, til at et transportoppdrag er fullført gjennom at godset er losset hos grossist. Dokumentet er hovedsakelig utarbeidet for leveranser hvor grossisten er ansvarlig for transport. Ved andre leveringsbetingelser skal leverandøren sende informasjon til grossisten om pågående transportoppdrag, tilsvarende den informasjon grossisten selv kan innhente dersom han selv stod som ansvarlig for transporten. Avgrensninger Prosesser som ikke er del av STAND012: Oversendelse av grunndatainformasjon mellom vareleverandør, EPD-basen og grossist/kjede Informasjonsutveksling tilknyttet avregning av transportoppdrag Prosess hos lastbæreraktør ved mottak av lastbærerinformasjon Prosesser knyttet til Track&Trace-hendelser, som forespørsler om, og svar på hendelser relatert til et konkret pågående transportoppdrag er ikke inntatt i denne versjonen av STAND012. Leveranser som krysser grensene inn til Norge Leveranser direkte til butikk (DLF) Side 5

6 Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) Side 6

7 5. G1 Varebestilling G1 Varebestilling I denne prosessen utføres en varebestilling. Grossisten gjør en vurdering av hvilke varer han skal bestille, i hvilke mengder og til hvilken tid han ønsker leveransen, og sender en elektronisk bestilling (se Definisjoner) til aktuell leverandør. Input til prosessen Varebehov Korrekte masterdata om varer hentet fra EPD-basen (se Referanser og henvisninger), eller egne masterdatasystemer Informasjon om leverandører hentet fra egne masterdatasystemer Prosessbeskrivelse Denne prosessen er en intern prosess hos grossist og varierer fra grossist til grossist. Selve prosessen beskrives derfor ikke i dette dokumentet utover at det er viktig å merke seg følgende vedr. bestillingsprosessen: Bestilling skal sendes innenfor avtalte frister iht. avtale med leverandør Bestilling skal sendes til leverandør i elektronisk form, på DEDIP2-format (se Referanser og henvisninger) En oversikt over viktig innhold i bestillingen finnes i vedlegg 3. Output fra prosessen: Elektronisk bestilling Eventuell avvikshåndtering: Endring på en allerede avsendt ordre skal normalt ikke skje Eventuell kansellering av en ordre kan kun skje etter avtale (DLF) Side 7

8 6. L1 Ordreprosess leverandør L1 Ordreprosess leverandør I denne prosessen mottar leverandøren en elektronisk ordre fra grossisten, hvorpå ordren blir gjennomgått for å sjekke tilgjengelighet på de bestilte varer. En elektronisk ordrebekreftelse (se Definisjoner) sendes tilbake til grossist, med eventuelle avvik. Input til prosessen Elektronisk ordre fra grossisten Prosessbeskrivelse Ordremottak: Leverandøren sjekker at ordren er mottatt i rett tid Bestilt kvantum reserveres i leverandørens system. Ved utsolgt/delvis utsolgt reserveres det kvantum som planlegges levert Sende ordrebekreftelse: En fullverdig ordrebekreftelse skal alltid sendes Dersom det er avvik mellom det som er bestilt og det som er reservert, skal bestilt kvantum sammen med avviket returneres i ordrebekreftelsen Det kan ikke sendes flere ordrebekreftelser på samme ordre Ordrebekreftelsen skal sendes på DEDIP2-format (se Referanser og henvisninger) Ordrebekreftelsen skal sendes senest 1 time etter ordrestopptid (se Definisjoner) En oversikt over viktig innhold i ordrebekreftelsen i tillegg til ovennevnte finnes i vedlegg 3. Output fra prosessen: Elektronisk ordrebekreftelse til grossist Eventuell avvikshåndtering: Dersom ordren mottas etter at avtalt frist er utløpt, skal grossisten informeres, hvorpå grossist og leverandør i fellesskap beslutter om ordren kan effektueres eller ikke Dersom ordrebekreftelse pga. tekniske utfordringer eller lignende ikke sendes, så skal grossist informeres om hva som planlegges levert, på annen avtalt måte I spesielle tilfeller kan grossist og leverandør avtale egne frister (DLF) Side 8

9 7. G2 Transportbestilling grossist G2 Transportbestilling grossist I denne prosessen kalkulerer grossisten transportoppdraget og sender en elektronisk transportbestilling til sin transportør. Input til prosessen Masterdatainformasjon om bestilte varer (fra EPD-basen, eller egne masterdatasystemer) Elektronisk ordrebekreftelse fra leverandør Empiriske data vedr utnyttelse av bil Prosessbeskrivelse Kalkulere pallplasser: Grossisten er ansvarlig for å kalkulere antall pallplasser på bil Sender transportbestilling: Grossisten skal sende transportbestilling senest en halv time etter mottatt ordrebekreftelse fra leverandør. Transportbestillingen skal være på en avtalt form og format mellom grossist og transportør, eksempelvis via transportbookingsportal eller elektronisk melding, type transport-xml, EDIFACTtransportmeldinger eller GS1 XML 3.0 for Transport Management. Transportbestilling skal minimum inneholde: Unik identifikasjon av oppdraget Kjøper Selger Temperaturkrav Om godset er klassifisert som farlig gods Hente- og leveringssted Dato og tidsvindu for når leveransen kan lastes på hentested Dato og tidsvindu for når leveransen kan losses på leveringssted Volum og vekt Antall kalkulerte pallplasser Fraktbetaler/incoterms Output fra prosessen: Elektronisk transportbestilling Eventuell avvikshåndtering: Dersom leverandøren ikke sender en ordrebekreftelse, eller at denne ikke er mottatt rettidig av grossisten, skal likevel grossisten sende en transportbooking senest 1,5 timer etter at bestilling ble sendt til leverandør. Grossisten vil da basere sin transportbooking på informasjon i bestillingen. (DLF) Side 9

10 8. T1 Transportplanlegging transportør T1 Transportplanlegging transportør I denne prosessen mottar transportør et transportoppdrag, planlegger og bekrefter tilbake til grossist at han kan ta på seg oppdraget. Input til prosessen Transportbestilling Grunndata fra eget system om biler, tilgjengelighet og annen relevant informasjon Prosessbeskrivelse Planlegger transport: På bakgrunn av mottatt bestilling, planlegges hvilke bil(er) som skal brukes for å effektuere oppdraget. Bekrefter planlagt gjennomføring: Transportør bekrefter planlagt gjennomføring av transportoppdrag. Bekreftelsen skal minimum inneholde: Hvilken bil(er) som er tildelt transportoppdraget, med bilnummer, navn og kontaktinformasjon på sjåfør Output fra prosessen: Bekreftet transportoppdrag Eventuell avvikshåndtering: (DLF) Side 10

11 9. G3 Bekrefter transportinformasjon G3 Bekrefter transportinformasjon I denne prosessen informerer grossisten leverandøren om transportoppdraget Input til prosessen Bekreftet transportoppdrag Prosessbeskrivelse Grossist videresender informasjon om transportoppdraget til leverandør. Dette skal gjøres på avtalt måte. Bekreftelsen skal minimum inneholde: Hvilken bil(er) som er tildelt transportoppdraget, med bilnummer, navn og kontaktinformasjon på sjåfør Output fra prosessen: Bekreftet transportoppdrag Eventuell avvikshåndtering: Grossisten må instruere leverandøren på avtalt måte om eventuelle prioriteringer i opplasting av varer, spesielt dersom lasten skal fordeles på flere biler og det er viktig for grossisten å få disse levert i en gitt rekkefølge. (DLF) Side 11

12 10. L2 Vareleveranse L2 Vareleveranse I denne prosessen skal leverandøren plukke varer i hht. det leverandøren har oppgitt i ordrebekreftelsen, med eventuelle tilleggsinstrukser om prioriteringer av varer ved leveransesplitt. Leverandøren skal stille varene til disposisjon for transportør. Videre skal han sende en elektronisk pakkseddel (se Definisjoner) til grossisten med informasjon om hvilke paller som skal hentes, og pakkseddel til lastbæreraktør (se Definisjoner) om antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen. Input til prosessen Reservert kvantum iht. elektronisk ordrebekreftelse Bekreftet transportoppdrag Eventuelle tilleggsinstrukser fra grossist Prosessbeskrivelse Plukke varer: Leverandør plukker varer iht. ordrebekreftelsen og eventuell tilleggsinformasjon, og stiller lasten til disposisjon for opplasting på avtalt lasteområde til avtalt tid. Ved utekspedering skal hver pall være merket med Standard transportetikett for Dagligvarevarebransjen iht. STAND005. Registrere antall pallplasser og palletyper Leverandøren skal registrere faktisk antall pallplasser som forsendelsen opptar i pakkseddel Leverandøren skal registrere faktisk antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen i pakkseddel. Sender pakkseddel: Leverandøren skal sende en elektronisk pakkseddel i DEDIP2-format til grossist og lastbæreraktør. Pakkseddel skal sendes senest 1 time før tidsvindu for opplasting på bil starter. Se vedlegg 3 for mer informasjon om elektronisk pakkseddel. Output fra prosessen: Elektronisk pakkseddel Eventuell avvikshåndtering: Dersom leverandør ikke sender pakkseddel til lastbæreraktør med informasjon om antall paller som inngår i palleutvekslingsordningen, skal leverandøren sende denne informasjonen på den til enhver tid gjeldende palleutvekslingsordning Dersom leverandør ikke sender antall pallplasser i pakkseddel, skal grossisten informeres på annen avtalt måte, og elektroniske løsninger oppdateres tilsvarende I spesielle tilfeller kan grossist og leverandør avtale egne frister (DLF) Side 12

13 11. G4 Bekrefter transportvolum G4 Bekrefter transportvolum I denne prosessen bekrefter grossisten ovenfor transportøren detaljer rundt selve transporten, basert på informasjon mottatt i den elektroniske pakkseddelen Input til prosessen Elektronisk pakkseddel Prosessbeskrivelse På bakgrunn av den elektroniske pakkseddelen skal grossisten bekrefte antall pallplasser til transportør. Det skal i tillegg sendes en oversikt over hvilke paller som skal hentes. Informasjonen skal utveksles på avtalt måte, og skal minimum inneholde: Volum dersom endret Vekt dersom endret Pallplasser dersom endret Oversikt over hvilke paller (SSCC) som skal hentes Output fra prosessen: Oppdatert informasjon om transportoppdraget Eventuell avvikshåndtering: (DLF) Side 13

14 12. T2 Gjennomfører transport T2 Gjennomfører transport Denne prosessen beskriver hva som skjer fra transportør ankommer hentested hos leverandøren, til godset er levert hos grossist. Input til prosessen Adresse til hentested samt tidsvindu for oppmøte Informasjon om hvilke paller han skal hente Prosessbeskrivelse Registrerer ankommet leverandør: Transportør registrerer på avtalt måte at han er ankommet på hentestedet. Registreringen skal sendes til grossist på avtalt måte og format, og være tilgjengelig for leverandør. Registreringen har til hensikt å dokumentere Sjåførens og bilens identitet Overholdelse av avtalt tidsvindu Skanner kolli inn på bil: Leverandøren er ansvarlig for at godset gjøres tilgjengelig for transportør på avtalt hentested til avtalt tidsvindu Før opplasting skal sjåføren besiktige godset, og eventuelle mangler registreres Transportør er ansvarlig for opplasting på bil. Alle transportenheter skal registreres inn på bil ved hjelp av SSCC-koden på pall ved bruk av transportørens håndholdte enhet Sjåfør skal signere på fraktdokumentasjonen. Dette skal gjøres elektronisk. Se vedlegg 1. Dersom det er registrert mangler ved godset skal både sjåfør og leverandør signere Bruk av fraktdokumentasjon/fraktbrev Dokumentasjonen skal være i elektronisk form Dokumentasjonen skal kun omhandle det godset som finnes på bilen Dersom leveransen inneholder farlig gods, eller at det utføres kabotasje, skal det utarbeides et fraktbrev på papir som skal følge bilen Se vedlegg 2 for mer detaljer rundt fraktdokumentasjon/fraktbrev Transportør registrerer at han er ferdig lastet. Transportør registrerer på avtalt måte at han er ferdig lastet. Registreringen skal sendes til grossist på avtalt måte og format. Minimumsinformasjon som skal sendes er: Grossistens bestillingsnummer Pakkseddelnummer Bilnummer Sjåfør Dato og tid for ferdig opplasting Hvilke paller (identifisert med SSCC) som er lastet opp (DLF) Side 14

15 Registrerer ankommet grossist: Transportør registrerer på avtalt måte at han er ankommet på avtalt leveringssted. Registreringen skal sendes til grossist på avtalt måte og format. Registreringen har til hensikt å dokumentere Sjåførens og bilens identitet Overholdelse av avtalt tidsvindu Skanne kolli ut av bil: Transportør skal registrere hver pall (SSCC) ut av bil, og plassere godset på anvist sted Output fra prosessen: Transportstatus Elektronisk fraktdokumentasjon Eventuell avvikshåndtering: Dersom leverandøren av ulike årsaker ikke sender pakkseddel skal leverandøren utstede et papirdokument som viser hvilke paller (med SSCC) som sjåføren skal laste opp. Dersom transportør av ulike årsaker ikke har nødvendig utstyr tilgjengelig for registrering av paller/fraktdokumentasjon, skal godsovertagelsen dokumenteres og kvitteres for på papir. Det må etableres mulighet for utskrift av papirfraktbrev i unntakssituasjoner, med samme informasjonsinnhold som i elektronisk løsning. (DLF) Side 15

16 13. G5 Oppdaterer transportstatus G5 Oppdaterer transportstatus I denne prosessen registrerer grossisten alle relevante hendelser knyttet til det aktuelle transportoppdrag. Mottatt informasjon kan brukes eksempelvis til måling av hente- og leveringspresisjon (overholdelse av tidsvinduer) Input til prosessen Transportstatus som skal registreres i grossistens TMS-system (se Definisjon): Transportør er ankommet leverandøren Godset er lastet opp Transportør er ankommet grossisten Godset er losset Ytterligere registreringspunkter kan avtales mellom partene Prosessbeskrivelse Oppdatere transportstatus Meldinger om transportoppdraget registreres automatisk i grossistens TMS-system. Informasjonen skal være tilgjengelig for leverandør og transportør på avtalt måte. Output fra prosessen: Grunnlagsdata for målinger og bekreftelse på fullført transportoppdrag Eventuell avvikshåndtering: (DLF) Side 16

17 14. G6 Transportmottak G6 Transportmottak I denne prosessen foretas en registrering av mottatt leveranse. Dette dokumentet beskriver den del av prosessen som omhandler kontroll av leveransen og utveksling av lastbærerinformasjon. Input til prosessen Elektronisk pakkseddel Bekreftet og attestert informasjon om hvilke paller sjåføren har registrert inn på bil (elektronisk fraktdokument) Prosessbeskrivelse Registrere ankommet leveranse Grossisten kontrollerer at de mottatte paller stemmer overens med hva som står i elektronisk fraktdokumentasjon Grossisten skal på transportørens håndholdte enhet anføre eventuelle mangler ved leveransen Ved fullført lossing skal grossisten signere på godsovertagelse. Dette skal gjøres elektronisk, på transportørens håndholdte enhet, se vedlegg 1 Ved uklarheter knyttet til avvik ved leveransen skal grossisten umiddelbart kontakte leverandør Godkjenne lastbærerinformasjon Grossisten skal registrere antall mottatte paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen iht. gjeldende prosedyre Output fra prosessen: Elektronisk bekreftelse på godsoverdragelse Bekreftet lastbærerinformasjon i Lastbæreraktørens palleutvekslingssystem Eventuell avvikshåndtering: (DLF) Side 17

18 15. Definisjoner Elektronisk bestilling/ordre En elektronisk melding fra grossist til leverandør basert på DEDIP2-format, med informasjon om hvilke varer, til ønsket leveringstid og i hvilken mengde en grossist ønsker kjøpt fra leverandøren. Elektronisk ordrebekreftelse En elektronisk melding fra leverandør til grossist basert på DEDIP2-format, som svar på tidligere mottatt elektronisk bestilling/ordre. I ordrebekreftelse bekrefter leverandøren hva som blir levert. Elektronisk pakkseddel En elektronisk melding fra leverandør til grossist basert på DEDIP2-format med detaljert informasjon om hvilke varer som blir levert. Denne meldingen kan også sendes andre samhandlingsparter dersom det er informasjon i meldingen som kan være relevant for prosesser hos denne. EPD-basen En sentralisert database med dagligvareartikler driftet av Tradesolution. Databasen brukes både av leverandører og grossister for utveksling av grunn-/masterdata Hentetidspunkt Avtalt tidspunkt eller tidsvindu hvor transportør skal hente bestilte varer hos en leverandør. Lastbæreraktør Aktør som tilbyr løsninger for palleutveksling mellom leverandør og grossist Ordrestopptid Seneste tidspunkt en ordre fra grossist kan sendes til leverandør for at ordren skal bli levert på avtalt leveransetidspunkt Tidsvindu Avtalt tidsrom (fra-til) mellom partene hvor en gitt prosess skal foregå. TMS-system Transport Management System. En samle-betegnelse på et system som håndterer de praktiske oppgavene knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av transportrelaterte prosesser. (DLF) Side 18

19 16. Referanser og henvisninger DLF DMF STAND GS1 Norway Tradesolution STAND005 - Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen DEDIP2 elektroniske meldinger / 27 (DLF) Side 19

20 Vedlegg 1 Elektronisk signatur Lov om elektronisk signatur 6, angir at en såkalt «kvalifisert elektronisk signatur» alltid vil tilsvare en papirsignatur (skape rettsvirkninger på lik linje). Alternativet er en simpel «elektronisk signatur», som kan tilsvare en papirsignatur, men det beror da på bevisene i saken. I følge Post- og Teletilsynet er det per 2012 ikke behov for såkalte «kvalifiserte elektroniske signaturer» i Norge, slik at det er en såkalt «avansert elektronisk signatur» som benyttes i Norge per i dag denne er tilfredsstillende for å identifisere enkeltindivider. Sertifikatet som benyttes skal være av typen «kvalifisert sertifikat» som tilfredsstiller kravene i esignaturloven 4 og som er da er godkjent av Post- og Teletilsynet. Ytterligere informasjon om elektroniske signaturer finnes på: samt en oversikt over registrerte tilbydere av kvalifiserte sertifikater. En løsning der partene logger på med et eget «kvalifisert sertifikat» (egen Id+kode e.l.) på en mobil enhet er tilfredsstillende med tanke på elektronisk «signatur». (DLF) Side 20

21 Vedlegg 2 Elektronisk fraktdokumentasjon/fraktbrev Uttalelse fra Statens Vegvesen vedr. elektronisk fraktbrev: Klart krav i ADR bestemmelsene kapittel 5.4 at farlig gods alltid skal følges av transportdokumenter. Når det gjelder ordinært gods er det i lov om vegfraktavtaler (vegfraktloven) kapittel 3 beskrevet krav til fraktdokumenter ved internasjonal og nasjonal transport. Fraktbrev skal følge som et bevis på fraktavtalen også ved innenlands transport dersom ikke annet er avtalt jf. 7. I vegfraktloven 9 beskrives fraktbrevets innhold. Dette er å forstå som at: Krav til at fraktbrev skal finnes for transport av farlig gods Utover dette kan partene avtale at fraktbrev ikke brukes Elektroniske fraktbrev kan brukes forutsatt at fraktbrevet tilfredsstiller lovkrav til elektronisk signatur, og at fraktbrevet innholdsmessig tilsvarer de papirfraktbrev en benytter i dag og ivaretar de nødvendige hensyn og bevismessige behov. Ved bruk av elektroniske fraktbrev må disse tilfredsstille lovens krav til i alle fall «avansert elektronisk signatur», om ikke også «kvalifisert elektronisk signatur» i den grad det er mulig. En løsning med personlig id/pålogging for partene, innebærer at partene må bekrefte/godkjenne fraktbrevet, både ved overtagelse og avlevering, etter for eksempel å ha krysset av eller fylt ut følgende: At godset er mottatt på et gitt sted og tid (ansvarsovergang) Hvilke varer/kolli og bruttovekt Hvis avvik er funnet må disse angis Eventuelt angitt tempmåling Om det eventuelt er gjort avtale med grossist om at godset skal tas med til tross for avvik Det må være mulig å kunne ta en utskrift av fraktbrevet, som da skal inneholde samme informasjon som dagens papirbrev. Avsenders/mottakers signatur, med tidspunkt for signering, må fremkomme av utskriften. Transportørens «signatur» skal fremgå i form av en angivelse av tidspunktet for når transportøren har «godkjent» fraktbrevet, f.eks: «Transportør/sjåfør med IDnr. xxx. har signert og godkjent fraktbrevet ved avansert elektronisk signatur på dato og klokkeslett». (DLF) Side 21

22 Vedlegg 3 Elektronisk ordre, ordrebekreftelse og pakkseddel i DEDIP2- format GS1 s identifikasjonssystemer skal brukes for å identifisere aktører, artikler og paller: Involverte parter, identifisert med GLN Artikler, identifisert med GTIN Paller, identifisert med SSCC Elektronisk ordre Viktig informasjon om/i ordren: En bestilling skal refereres til med et unikt bestillingsnummer for denne grossisten. Leverandør kan avvise en bestilling med bestillingsnummer som er mottatt og behandlet tidligere (duplikatkontroll) Mengde oppgis i kombinasjon med GTIN på riktig forpakningsnivå Det må avtales mellom partene om leverandøren skal ha anledning til å justere mengde i ordrebekreftelsen slik at den oppfyller kravene til hele lag/fulle paller Elektronisk ordrebekreftelse Viktig informasjon om/i ordrebekreftelsen: Dersom det foreligger avtale om det kan leverandøren i sin ordrebekreftelse legge inn endret hentested ift hva grossist har angitt i sin bestilling Leverandøren bekrefter hentetidspunkt i ordrebekreftelsen gjennom å: o Akseptere ønsket hentetidspunkt o Foreslå alternativt hentetidspunkt: Eksakt tidspunkt for henting Seneste hentetidspunkt Tidligste hentetidspunkt Elektronisk pakkseddel Viktig informasjon om/i pakkseddelen: Pakkseddelnummer Bestillingsnummer fra kjøper dersom dette er oppgitt i tidligere meldinger Pakkseddel skal inneholde hvilke paller som inngår i leveransen, med spesifisert innhold og mengde Antall pallplasser som lasten består av Antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen Dato og tid for avsendelse av meldingen Avtalt hentetidspunkt (dato og klokkeslett) (DLF) Side 22

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk Åpent møte i Byggevareindustriens Forening Næringslivets Hus, 8. mars 2012 Disposisjon DLF Dagligvarebransjen, kjennetegn og utfordringer Bakgrunn

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.00 14. juni 2012 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner.

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner. SERVICEGRAD STANDARD DEFINISJONER 1. Innledning og hensikt God servicegrad i hele verdikjeden er i dag en forutsetning for rasjonell og konkurransedyktig vareflyt, noe som i sin tur forutsetter at prestasjonene

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

gir store kostnadsreduksjoner for i verdikjeden

gir store kostnadsreduksjoner for i verdikjeden gir store kostnadsreduksjoner for alle aktører i verdikjeden Halvor Nassvik Styreformann TakeCargo Ass. dir. logistikk Coop Norge Beste praksis samarbeide dagligvare: DV-bransjen har søkt å etablere konstruktivt

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012 Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen Versjon 1.00 26. 09. 2012 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Kort Veiledning for superbrukere

Kort Veiledning for superbrukere Kort Veiledning for superbrukere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere nytt medlem Verifiser identitet Godkjent søknad Endre passord Glemt passord Lage nye brukere i TakeCargo

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer).

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer). Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling til enhetlig identifisering og merking av møbler ved bruk av GS1-systemet i Norge. Hensikten

Detaljer

Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare

Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare STAND011 Versjon: 0.87 Utarbeidet: desember 2012 Sist revidert: 1 Innledning Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare Stand011 beskriver omforente aktiviteter, prosesser

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Versjon 0.59 10.11.2014 1 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Transportplanlegging i TakeCargo

Transportplanlegging i TakeCargo Transportplanlegging i TakeCargo Bruk av meldinger i TakeCargo for å splitte transportbestillinger og legge oppdrag på tur. Side 1 Innholdsfortegnelse -Sammenslåing av transportoppdrag til turer Nødvendige

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014 Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen Versjon 2.0 01.10.2014 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Forretningsprosessene i virkesomsetningen

Forretningsprosessene i virkesomsetningen Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Forretningsprosessene i virkesomsetningen Versjon 2.0 Desember 2007 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hvorfor en standard 3 1.2 Grunnprinsipp 3 2 AKTØRER / ROLLER

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling Standardiseringsutvalget, nedsatt av TBF og Byggevareindustriens Forening, skulle beslutte et grunnlag for merking av varer og forpakninger enes om innholdet i og bruken av NOBB for å effektivisere varehåndtering

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

STAND011 Effektive lanseringer Bakgrunn. Informasjonsmøte Quality Hotel 33 4. Juni 2013

STAND011 Effektive lanseringer Bakgrunn. Informasjonsmøte Quality Hotel 33 4. Juni 2013 STAND011 Effektive lanseringer Bakgrunn Thomas Weihe, DLF Informasjonsmøte Quality Hotel 33 4. Juni 2013 Tomme hyller - et globalt fenomen Kilde ECR, OSA in APAC 2011-2012 Signaler fra felten. Inngående

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1-9 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Kjøper Foretakene i Helse Midt-Norge

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Hurtigmanual Mobil / Sjåfør. Vil du ha full kontroll på dine transportoppdrag? CargoWeb fra sjåfør til befrakter

Hurtigmanual Mobil / Sjåfør. Vil du ha full kontroll på dine transportoppdrag? CargoWeb fra sjåfør til befrakter CargoWeb fra sjåfør til befrakter Hurtigmanual Mobil / Sjåfør Vil du ha full kontroll på dine transportoppdrag? CargoWeb er et web basert tursystem for å ha full kontroll på dine turoppdrag. Systemet er

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Betingelser og veiledning for produkt/sortiment, grunndata, implementering, bestilling og vareflyt til Helseforetakene og Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

informasjonsbredde i Møbelbransjen

informasjonsbredde i Møbelbransjen Brukerveiledning for: informasjonsbredde i Møbelbransjen Versjon: 2012 v1.0 GS1 Norway Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 Oslo Tlf. 22 97 13 20 Faks. 22 97 13 47 http://www.gs1.no e-post: post@gs1.no Versjon

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring Vedlegg 1 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om Helse Sør-Østs sortiment- og forsyningsstrategi, samt produkterstatninger

Detaljer

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger LEVERINGSAVTALE MELLOM AS 976 530 330 heretter kalt TK OG Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN Om levering av Bilinnredninger I tidsrommet 01.06.2009 31.05.2010 AVTALENS INNHOLD: 1. Administrativ

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN Dokumentasjon for produsenter og vareeiere Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel Oversikt over standarder Krav til vareinformasjon De forskjellige

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Express Import-system

Express Import-system Express Import-system Guide for avsendere TNTs Express Import-system Et enkelt online-verktøy som gjør det enklere for avsendere og mottakere å organisere importforsendelser. TNTs Express Import-system

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Halvor Nassvik, direktør logistikk Coop Norge Handel AS Coop litt ditt Tema: 1. Coop 2. Styringstrender

Detaljer

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL Vi gjør det enklere å være kunde Vi lanserer nå vår nye kundeservice- og logistikkmodell for raskere, tydeligere og bedre kommunikasjon. Dette skal føre til økt tilgjengelighet

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet Vedlegg 2 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav til pakningsstørrelser, emballering, merking,

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse Versjon 1.2 06/06/02 Nasjonal referansedatabase AS 12/07/02 Page 1 of 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 2 GENERELT...4 3 AUTOMATISK ANGIVELSE AV AT OG OAT...5

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

Ordreløp forenklet NG Håndterm NG flyt Online ordrebekreftelse Direktelev via vår løsning Inkl ordrebekreftelse Kunder ASKO N Markeds plasser Bunnpris Esso NG Std Ordre mottak løsn (NG SOL) NGG/ SR IMI

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer