Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur"

Transkript

1 Faun rapport Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur

2 Faun rapport : Tittel: Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2015 Forfatter: Morten Meland ISBN: Tilgjengelighet: Fritt Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Prosjektleder: Morten Meland Prosjektstart: Prosjektslutt: Referat: Aldersregistrering av skutte elg i Sør-Aurdal etter jakta 2015 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklingen i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden for perioden Elgtettheten etter jakta 2015 er beregnet til om lag 680 elg. Vi har skissert et jaktuttak på 235 elg for jaktåret Sammendrag: Norsk Dato: Antall sider: 9 + vedlegg Kontaktopplysninger : Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL Internet: E-post: Telefon: Kontaktopplysninger forfatter: Navn: Morten Meland E-post: Telefon: Forsidefoto: Vellykket elgjakt i Fyresdal ()

3 Side 3 av 9 Innledning Hjorteviltartene er de økonomisk sett viktigste viltartene våre, både i form av verdier gjennom salg av jakt og kjøtt, men også som en potensiell kostnad gjennom trafikkpåkjørsler og skadegjørere på skog og innmark. Gjennom sin tilstedeværelse påvirker også hjorteviltet en rekke andre arter i naturen. Kunnskap om struktur, produksjonsevne og vilttetthet er derfor viktig i norsk hjorteviltforvaltning. Aldersregistrering Alderen til felte elg blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i rennende vann, samt en prosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av lupe. Man kan da lese av «årringer» i kalklaget. I denne kortrapporten sammenstiller vi jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alder- og vektdata fra felt elg. Avslutningsvis kommer vi med forslag og anbefalinger til jaktuttaket for takker Sør-Aurdal kommune v/ Aud Berit Anmarksrud for oppdraget og håper rapporten vil få forvaltningsmessig verdi. En takk rettes også til jegerne i området for håndtering og innsamling av tannmateriale. Materiale og metode Datagrunnlag Data fra sett og felt elg er benytta. Data er henta fra Hjorteviltregisteret ( For enkelte fellingstall er Statistisk sentralbyrå ( benyttet. Her har vi også hentet tallmateriale om irregulær avgang av elg (tabell 03501). Nøyaktigheten av indeksene (ku pr. okse, sett elg pr. jegerdagsverk) fra sett- og felt elg varierer (Solberg m.fl. 2014). Det anbefales minimum hhv. 500 og 1000 observasjoner for henholdsvis antall sett elg og antall jegerdager for å minimere tilfeldig variasjon og for å sikre statistisk nøyaktighet (Solberg m.fl. 2006). Kohortsanalyse Metoden vi benytter finpusses noe fra år til år. Prinsippet er hele tiden det samme; dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle elger før eller senere i det aktuelle valdet/kommunen bli skutt. Dersom vi i et område aldersbestemmer alle skutte dyr, vet vi i hvilken periode de har levd og hvor gamle de til en hver tid har vært. Dermed kan vi «rekonstruere» bestanden tilbake i tid, og beregne et minimumsestimat for den faktiske bestanden. Nærmere beskrivelse av metode er gjennomgått i tidligere rapporter (Stenbrenden 2015) og i faglitteraturen (Gangsei 2013). Felte elg Fra 1985 til 2015 er det skutt 6460 elg i Sør-Aurdal kommune, etter tall fra hjorteviltregisteret og tall oppgitt fra Sør- Aurdal kommune ( ). Det er utført aldersregistreringer fra og med Faun har alders- og vektopplysninger for i alt 2983 elg felt i denne perioden.

4 Side 4 av 9 Resultat Hovedtall for elgjakta i 2015 o Det ble felt 191 elg i Sør-Aurdal i o Fordelingen i uttaket var 20 % kalv, 31 % o ungdyr, 17 % kyr og 32 % okse. Av dyr 1,5 år eller eldre var hanndyrandelen i jaktuttaket på 67 %. Aldersfordeling o Faun har komplett alder- og vektdata for 184 elg felt i o Av eldre okser i jaktuttaket i 2015 var 26 % eldre enn 4,5 år. o Av eldre kuer i jaktuttaket i 2015 var 50 % eldre enn 4,5 år. o Det eldste individet felt i 2015 var ei enslig ku på 20,5 år og med slaktevekt på 164 kg Utvikling i felte elg o Betydelig økte fellingstall i starten på 90-tallet. o Reduksjon i avskytingen i en periode rundt 0 o midten av 2000-tallet. Gradvis reduksjon i årlig felte elg fra 2013 til i dag. Felte elg Sør-Aurdal Okse Ku Kalv Figur 2. Antall felte elg i Sør-Aurdal i perioden for kategoriene kalv, okse (1,5 år og eldre) og ku (1,5 år og eldre). Data fra hjorteviltregisteret og Statistisk sentralbyrå. Elgtetthet o Elgbestanden var på sitt høyeste på starten av 1990-tallet. o Kraftig bestandsreduksjon i perioden o Beregnet vinterbestand av elg på om lag 680 elg etter jakta o I 2015 ble det sett 0,36 elg per jegerdag. Figur 1. Alderspyramide over aldersbestemte elg i Sør-Aurdal i 2015, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). Felte dyr i hver aldersklasse vises som antall av alle felte individer av hvert kjønn. «Alderspyramiden» Alderspyramiden illustrerer alderssammensetningen i jaktuttaket. Den reelle aldersfordelingen i elgbestanden avhenger av avskytningsfokus i fellingstallene og jaktseleksjon. Hanndyrene er ofte i overvekt i jaktuttaket og «rekker» sjelden å bli gamle. Et effektivt virkemiddel for å oppnå en eldre bestand av okser er å senke jakttrykket (skutt av sett). Hodyrene blir i større grad «spart» og blir oftere eldre enn hanndyrene. Figur 3. Beregnet elgtetthet etter jakt i Sør-Aurdal i perioden med svarte ruter (verdier på venstre loddrette akse). Sett per dag med røde kryss (verdier på høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker.

5 Side 5 av 9 Utvikling med alder Vekt og gevirstørrelse hos okser o Elgoksene vokser gradvis frem til rundt 8 års alder, både med tanke på vekt og gevirstørrelse målt som taggantall (Figur 4 og 5). o En gjennomsnittlig elgokse i Sør-Aurdal når 200 kg slaktevekt som 3,5 åring. Vekt hos kyr o Veksten til kyrne stagnerer ved 3,5 års alder og om lag 170 kg. o Vekststagnasjonen indikerer at en betydelig andel av hodyrene blir kjønnsmodne som 2,5 åringer, og produserer kalv for første gang som 3,5 åring (Figur 6). Figur 6. Gjennomsnittsvekter (n = 1329) i forhold til alder for kyr skutt i Sør-Aurdal i perioden med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2015 (n = 70) vist med røde kryss. Gjennomsnittsalder o I 2015 var snittalderen på felte eldre okser og kyr på hhv. 4,4 og 6,7 år (Figur 7). o Gjennomsnittsalderen for eldre okser i jaktuttaket har holdt seg stabil. o Kyrnes snittalder sank noe i perioden De siste to årene har snittalderen for eldre kuer i jaktuttaket økt med i underkant av 1 år. Figur 4 og 5. Gjennomsnittsvekter (n = 1711) og gjennomsnittlig antall tagger (n=998) i forhold til alder for okser skutt Sør- Aurdal i perioden med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt (n = 114) og gjennomsnittlig antall tagger (n= 86) for okser felt i 2015 vist med røde kryss. Elgokser i 2015 Det ble felt flere store okser i Sør-Aurdal i 2015, den tyngste hadde en slaktevekt på 288 kg. Denne oksen hadde 8 tagger i geviret og ble aldersbestemt til 11,5 år. Den eldste elgoksen som ble felt i 2015 var 14,5 år, hadde 9 tagger i geviret og en slaktevekt på 251 kg. Figur 7. Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, n = 623) og okser (svarte punkter, n = 762) minst 2,5 år gamle felt i Sør- Aurdal i perioden

6 Side 6 av 9 Vekt og alder for elgkuene Kroppsvekt og kondisjon avgjør tidspunkt for kjønnsmodning og reproduksjon. Kvigene må være tilstrekkelig tunge for å bli kjønnsmodne som 1,5- åringer og for å produsere kalv som 2,5 åringer (Sæther 1993). Kuene er vanligvis høyproduktive fra de er 4-5 år gamle og reproduksjonen avtar når kuene blir rundt 12 år gamle (Garel m.fl. 2009). Tyngre elgkyr innen en aldersgruppe er også mer fruktbare enn lettere kyr i samme aldersgruppe (Rolandsen m.fl. 2010). Bestandskondisjon Kalv- og tvillingrate o Observert kalv- og tvillingrate var i 2015 på hhv. 0,70 og 1,16 (Figur 9 og 10). o Merkbar nedgang i spesielt tvillingrate på starten av 90-tallet. o I 2015 ble det registrert de høyeste kalve- og tvillingratene siden Kjønnsforhold o I 2015 ble det sett 1,6 ku per okse (Figur 8). o Kjønnsforholdet (sett ku per okse) synes å ha blitt noe jevnere de to siste årene. o Vedvarende overvekt av hanndyr i jaktuttaket vil medføre et skeivere kjønnsforhold. Figur 9. Kalv per ku fra sett elg i Sør-Aurdal i perioden med røde kryss. Estimert kalverate i samme periode med svarte ruter. 95 % konfidensintervall med grå streker. Figur 8. Beregnet kjønnsforhold etter jakta i perioden med svarte ruter og 95 % konfidensintervall med grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss. Kjønnsforhold Kjønnsforholdet er vanligvis uttrykt som antall ku sett per okse. Et skeivere kjønnsforhold enn 1:1 gir et større produksjonspotensial i stammen, mens et balansert kjønnsforhold øker sannsynligheten for at oksene blir eldre. Overvekt av okser i jaktuttaket vil medføre et skeivere kjønnsforhold. Kjønnsforholdet bør tilpasses ønsket avskytningsstrategi og forvaltningsmål. Studier fra Telemark og Hedmark har vist at bedekningskapasiteten trolig ikke er begrensende i elgbestander med et kjønnsforhold med 1,5-2 ku per okse (Milner m.fl. 2012). Dreining mot et svært skjevt kjønnsforhold (>3:1) kan imidlertid medføre uønskede effekter som forsinket kalvetidspunkt (Sæther m.fl. 2009). Figur 10. Kalv per kalvku/tvillingrate fra sett elg i Sør-Aurdal i perioden Kalv- og ungdyrvekter o I 2015 var de gjennomsnittlige slaktevektene for kalv og ungdyr på hhv. 63 kg og 125 kg (Figur 11 og 12). o Svak nedgang i slaktevektene for kalv og ungdyr i 2015 sammenlignet med 2014.

7 Side 7 av 9 Slaktevekter Slaktevekter på kalv og ungdyr avhenger i stor grad av tetthetsavhenige faktorer som bestandstetthet og næringstilgang og det er bred enighet om at langsiktige endringer i gjennomsnittlige kalv- og ungdyrvekter i hovedsak skyldes redusert mattilbud som følge av økte bestandstettheter (Solberg m.fl. 2006). I tillegg vil klima og valg av avskytingsstrategi være medvirkende faktorer. Hannkalvandel o Overvekt av hannkalver i jaktuttaket i siste femårsperiode (55 %). o I 2015 utgjorde hannkalvandelen 45 % av det totale kalveuttaket i Sør-Aurdal. Årlige variasjoner i vær og klima vil også påvirke gjennomsnittsvektene til kalv og ungdyr. Generelt virker milde og fuktige somre sammenfallende med høye åringsvekter (Sæther 1985). Figur 13. Andel hannkalv blant de skutte kalvene i Sør-Aurdal i perioden % konfidensintervall med grå streker. Hannkalvandel I en bestand med god kondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv. En høy andel hannkalv er derfor positivt. Hannkalvandelen i norske elgbestander har avtatt over tid parallelt med økende elgtettheter (Bjørneraas 2009). Elg og trafikk o Det er en klar sammenheng mellom antall elgpåkjørsler, elgtetthet, vinterklima og trafikkbelastning (Solberg m.fl. 2007). o I 2014/15 ble det registrert 1 trafikkdrepte elg; alle tilknyttet påkjørsel med bil. Figur 11 og 12. Gjennomsnittsvekter for kalver (n = 719) og ungdyr (n = 765) skutt i Sør-Aurdal i perioden med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Slaktevekter for enkeltindivid vist med grå punkt. Figur 14. Registrert irregulær avgang (trafikkdrept) av elg på venstre y-akse og sett elg per jegerdag i Sør-Aurdal i perioden på høyre y-akse. Merk at årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte. Søylen for 1988 representerer tidsrommet 1. april 1988 til 31. mars 1989 osv.

8 Side 8 av 9 Hjort o Det ble felt 13 av 30 tildelte hjort i o Eldre dyr utgjorde 69 % av jaktuttaket. o Vi har aldersdata for 11 felte hjort i o Den eldste hjorten som ble aldersbestemt var ei kolle på 17,5 år med slaktevekt på 69 kg. Fremtidig kondisjonsvekst? Elgbestandene i Sør-Øst Norge er redusert i tetthet, men fortsatt ser en ikke tydelige tegn til kondisjonsvekst mange steder. Årsakene til dette er sammensatt. Bestandsreduksjonen de fleste steder har foregått gradvis og over tid. All den tid beitetrykket har holdt seg høyt, har heller ikke produksjonen av kvalitetsfôr fått anledning til å øke. Beitene har vært nedslitt over lang tid og trolig redusert bæreevnen i elgbestandene. «Årsklasseog morseffekter» er fenomener som også kan forsinke kondisjonsvekst. Det er bl.a. dokumentert at individer som er født små, forblir små gjennom hele livet og at «tunge» elgkuer generelt produserer tyngre kalver enn kuer i dårligere hold (Solberg m.fl. 2008). Som en følge av dette vil lang generasjonstid på dyr født under dårlige kår, påvirke kondisjonen negativt over lang tid. Figur 15. Alderspyramide over aldersbestemte hjort i Sør-Aurdal i 2015, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). Konklusjon Det er beregnet en elgbestand på om lag 680 elg etter jakta 2015 i Sør-Aurdal. Særlig gledelig var økningen i kalve- og tvillingraten i Basert på simulerte beiteforsøk (Persson m.fl. 2004) anbefaler svenske forskere en elgtetthet som tilsvarer 0,8-1,5 dyr/km 2 på landskapsnivå etter jakt, for at ikke beiteproduksjonen skal påvirkes negativt. Anbefalingene er ikke allmenngyldige, og størrelsen på elgbestanden må tilpasses det naturgitte beitegrunnlaget, elgens områdebruk, infrastruktur og andre lokale og sammfunnsmessige forhold. Med en estimert bestandsstørrelse i Sør-Aurdal på 680 elg etter jakta 2015 og tellende elgareal på ca. 900 km 2, tilsvarer dette en elgtetthet på om lag 0,8 elg/km 2 på «landskapsnivå» i kommunen per i dag. Stabilisering av elgbestanden rundt 0,25-0,30 sett elg per jegerdag vil etter vårt syn legge forholdene til rette for en varig økning i elgens produktivitet, samtidig som at konfliktene knyttet til trafikk og skogskader minimeres. Med dette utgangspunktet anbefaler Faun at hovedfokuset i fremtidig elgforvaltning bør være å holde jakttrykket tilstrekkelig høyt, samtidig som at en tar sikte på å bygge opp en stamme med tyngre dyr. Forvaltningen bør samtidig ta høyde for at kondisjonsforbedring er tidkrevende etter en tidligere periode med høye elgtettheter. Vi anbefaler et jaktuttak på minimum 235 elg for jaktåret 2016 med mål om at elgbestanden reduseres til 0,25-0,30 sett elg per jegerdag. Vi har skissert et relativt jevnt uttak av hanndyr og hodyr for å dempe utviklingen mot et skjevere kjønnsforhold (tabell 1). Tabell 1: Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2015 til etter jakt Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,68 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 54 % (snittverdier siste 3 år). Før jakt 2015 Jaktuttak 2015 Etter jakt 2015 Før jakt 2016 Jaktuttak 2016 Etter jakt 2016 Kalver Kyr Okser Sum Kalv per ku 0,73 0,73 0,68 0,72 Ku per okse 1,35 1,91 1,45 1,74

9 Side 9 av 9 Litteratur Bjørneraas, K et.al Large-scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (Alces alces): an effect of densitydependent decrease in maternal condition? Canadian Journal of Zoology 87: Gangsei, L.E A Bayesian method for estimating moose (Alces alces) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis Norwegian University of Life Sciences Garel, M et.al Age, size and spatiotemporal variation in ovulation patterns of a seasonal breeder, the Norwegian moose (Alces alces). American Naturalist 173: Milner, J.M, Storaas, T., Beest, F.M.v, Lien, G Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet. Høgskolen i Hedmark. 89s. Persson, I.L., Danell, K., & Bergström, R Hur många älgar kan ungskogen føda på sikt? Fakta skog 8, SLU Uppsala. Rolandsen, C.M, Solberg, E.J., Bjørneraas, K., Heim, M., Van Moorter, B., Herfindal, I., Garel, M., Pedersen, P. H., Sæther, B. E., Lykkja, O.N., Os, Ø. Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa Sluttrapport. NINA rapport s. Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.-E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jakt-materialet fraovervåknings-programmet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden NINA Rapport 125. Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikk- ulykker i perioden NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. NINA Rapport s. Stenbrenden, M Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Faun rapport , Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. Sæther, B.E Annual variation in carcass weight of Norwegian moose in relation to climate along a latitudinal gradient. Journal of Wildlife Management 49: Sæther, B.E. et.al Ecological correlates of individual variation in age at maturity in female moose (Alces alces): the effects of enviromental variability. Journal of Animal Ecology 62: Sæther, B.E. m.fl Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA fagrapport

10 Vedlegg Rådata for: SØR-AURDAL ELG Fellingsår: 2015 Valdnummer: 0540V0002 Vassfaret Valdansvarlig Bjarne Berg Jaktfeltnr: 0540J0002 Vassfaret Jaktleder: Bjarne Berg 1 Hann ,5 Ingen Ingen 10 Ho ,5 Ingen Ingen 11 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ingen Ingen 7 Ho ,5 Ingen Ingen 8 Hann ,5 Ingen Ingen Ku horn. 9 Hann ,5 Ingen Ingen

11 Valdnummer: 0540V0003 Buvass-/ Øyvassfaret Valdansvarlig Rasmus Piltingsrud Jaktfeltnr: 0540J0022 Nordre Grimsrud Jaktleder: Henning Dunker 1 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0024 Nystøllia Jaktleder: Svenn Tore Feet Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. BE 1 Hann ,5 Ingen Ingen BE 3 Hann ,5 Ingen Ingen BE 4 Hann ,5 Ingen Ingen BE 6 Hann ,5 Ingen Ingen BE 7 Hann ,5 Ingen Ingen BE 8 Hann ,5 Ingen Ingen BE 9 Hann ,5 Ingen Ingen

12 Jaktfeltnr: 0540J0025 Gjeddemarka Jaktleder: Knut Andreassen 1 Ho ,5 Ingen Ingen Kassert pga for høy ph (6,4) 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ikke reg. Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0027 Nordre Hougsrud Jaktleder: Harald H. Hougsrud 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0028 Åmot Jaktleder: Stein Arild Gulsrud 1 Hann ,5 Ingen Ingen Skadeskutt 25/ Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg.

13 Jaktfeltnr: 0540J0029 Søndre Grimsrud Jaktleder: Geir Takvam 1 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0051 Hauga Øyvassåsen Jaktleder: Marius Mehren 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen Dyr alene uten kalv. Jaktfeltnr: 0540J0052 Vesleåsen Jaktleder: Terje Viken 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0540V0004 Bagn og Reinli elgforvaltning Valdansvarlig Nikolai Øyhus

14 Jaktfeltnr: 0540J0013 Venesletten Vangslie Jaktleder: Geir Stensæter 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0014 Smørhollia Jaktleder: Sveinung Thorsrud Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. 1 Hann ,5 Ingen Ingen Dyret hadde 4 vorter på innsiden av høyre 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0015 Høvresfeltet Jaktleder: Olav Thorbjørn Thorsrud 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

15 Jaktfeltnr: 0540J0016 Øytjernåsen Jaktleder: Bjørn Sørumshaugen 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0017 Fjellfeltet Jaktleder: Tor Inge Dokken 1 Ho ,5 Ingen Ingen Nedskrevet til ungdyr pga vekt. 2 Ho ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 3 Hann ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 4 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0018 Hølera Nordre Heimås Jaktleder: Ole Arne Øyhus 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen

16 6 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0019 Vestre Bagn Jaktleder: Bjørn Sørumshagen 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0020 Reinli Jaktleder: Rune Østgård 1 Hann ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 4 Ho ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 5 Ho ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR. 6 Ho ,5 Ingen Ingen vekt fra HVR.

17 Jaktfeltnr: 0540J0021 Stavedalen/Liagrenda Jaktleder: Trygve Bakken Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. 1 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0048 Bøenåsen Jaktleder: Tor Inge Dokken 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0540V0005 Hedalen Nord Valdansvarlig Ole Arne Huset Jaktfeltnr: 0540J0053 Strøen Jaktleder: Liv Kjersti Storruste

18 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen Brukket bein, kassert. 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen 6 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0054 Hedalen Vestside Jaktleder: Nils Harald Huset 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0055 Kaputåsen Jaktleder: Martin Aaslie 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 1 Ikke reg. Ikke reg.

19 Jaktfeltnr: 0540J0056 Nordre Hedalen Sameige Jaktleder: Øyvind Jordet - Martin Aaslie 1 Hann ,5 Ingen Ingen 1 Hann ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0540V0006 Bagn Øst Valdansvarlig Mikkel Eid Jaktfeltnr: 0540J0009 Leirskogen nordre felt Jaktleder: Espen Nerødgård 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Ho ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 7 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 8 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

20 Jaktfeltnr: 0540J0010 Fønhus nord Jaktleder: Bjørnar Sørbøen 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Tenner mangler. Jaktfeltnr: 0540J0041 Østre Bagn Jaktleder: Kjetil Storbråten 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 7 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0042 Leirskogen-søndre felt Jaktleder: Steinar Kløvstad 1 Hann ,5 Ingen Ingen

21 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Ho ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0043 Eid Jaktleder: Mikkel Eid 1 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0044 Vesteråsen Jaktleder: Kjell Arne Eid 1 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0046 Rustebakke Jaktleder: Henning Dunker 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen

22 Valdnummer: 0540V0007 Hedalen Sør Valdansvarlig Lars Elsrud Jaktfeltnr: 0540J0003 Feskjiåsen Søndre Jaktleder: Per Indrehus 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0004 Middagsknatten Jaktleder: Arne Storruste 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0005 Storrustemarka Jaktleder: Lars Elsrud - Roy Mellum 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen

23 Jaktfeltnr: 0540J0006 Vidalen Jaktleder: Stein Vik 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 1 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0008 Landsend Jaktleder: Per Olav Kjensrud 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen Kassert pga grønn i kjøttet. 4 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0050 Feskjiåsen Nordre Jaktleder: Olav og Anders Iversen 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Ho ,5 Ingen Ingen

24 Jaktfeltnr: 0540J0057 Skarlia Jaktleder: Jan Erik Stensrud Ho ,5 Ingen Ingen Kua var kvit i hodet og hadde glassøyne å Valdnummer: 0540V0008 Best Høst Valdansvarlig Gunnar Åsen Jaktfeltnr: 0540J0030 Strømsåsen Jaktleder: Ole Bjarne Strømmen 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho Ingen Ingen Tennene tatt av hundene. 4 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0031 Tollefsrud Jaktleder: Finn Augdal 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen

25 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ingen Ingen 7 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0035 Bergekollen Jaktleder: Finn Holmen Olsen 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0036 Bukkeberget Jaktleder: Øyvind Jordet Hann ,5 Ingen Ingen Hann ,5 Ingen Ingen Hann ,5 Ingen Ingen 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen

26 Jaktfeltnr: 0540J0037 Garthusåsen Jaktleder: Erik Garthus 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0038 Åsen/ Garthus Jaktleder: Jan Erik Cae Hann ,5 Ingen Ingen Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0540J0039 Åsen Jaktleder: Oddbjørn Nybråten 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

27 Jaktfeltnr: 0540J0040 Hølera Sør Jaktleder: Ove Pedersen 1 Ho ,5 Ingen Ingen Nedskrevet til ungdyr pga vekt. 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen Piggokse nedklassifisert. Jaktfeltnr: 0540J0049 Rålia Jaktleder: Tor Kristian Stugård 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

28 Rådata for: SØR-AURDAL HJORT Fellingsår: 2015 Valdnummer: 0540V0003 Buvass-/ Øyvassfaret Valdansvarlig Rasmus Piltingsrud Jaktfeltnr: 0540J0029 Søndre Grimsrud Jaktleder: Geir Takvam 1 Hann ,5 Ingen Ingen Ove Gunnar Viken 2 Hann ,5 Ingen Ingen Ove Gunnar Viken 3 Hann ,5 Ingen Ingen Ove Gunnar Viken Valdnummer: 0540V0004 Bagn og Reinli elgforvaltning Valdansvarlig Nikolai Øyhus Jaktfeltnr: 0540J0018 Hølera Nordre Heimås Jaktleder: Ole Arne Øyhus 1 Ho ,5 Ingen Ingen

29 Jaktfeltnr: 0540J0048 Bøenåsen Jaktleder: Tor Inge Dokken 4 Hann ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0540V0006 Bagn Øst Valdansvarlig Mikkel Eid Jaktfeltnr: 0540J0042 Leirskogen-søndre felt Jaktleder: Steinar Kløvstad Ho Ingen Ingen Rev eller ravn har tatt tennene. Jaktfeltnr: 0540J0043 Eid Jaktleder: Mikkel Eid Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0540J0046 Rustebakke Jaktleder: Henning Dunker 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

30 3 Hann ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0540V0008 Best Høst Valdansvarlig Gunnar Åsen Jaktfeltnr: 0540J0030 Strømsåsen Jaktleder: Ole Bjarne Strømmen Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Erik Svanum (Hjorte laget) Jaktfeltnr: 0540J0040 Hølera Sør Jaktleder: Ove Pedersen 1 Ho ,5 Ingen Ingen

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 014-2017 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 014-2017:

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016:

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2015 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Undertegnede

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 014-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sør-Aurdal kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til alle

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2014 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2015 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Takk til ValHal elgregion

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2016 Oppdragsgiver: Notodden kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord takker Notodden kommune

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2015 Oppdragsgiver: Flå og Nes kommuner Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Flå og Nes kommuner

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 016-2014 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi retter en takk

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 003-2013 Oppdragsgiver: Søndre Land Kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil jeg

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 004-2015 Oppdragsgiver: Ringerike kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Ringerike kommune

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 008-2017 Oppdragsgiver: Sigdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Undertegnede vil få takke

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

I samarbeid med: Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune

I samarbeid med: Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Faun rapport 7-6 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 5 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune VILTFORVALTNING

Detaljer

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007.

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007. Faun rapport 14-28 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 27 Oppdragsgivere:

Detaljer

Faun rapport 009-2009

Faun rapport 009-2009 Faun rapport 009-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Landbrukskontoret for Hadeland Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord På Hadeland har det

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2015 Oppdragsgiver: Midt-Telemark landbrukskontor Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne

Detaljer

Faun rapport 011-2012

Faun rapport 011-2012 Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Faun rapport 011-2009

Faun rapport 011-2009 Faun rapport 11-29 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 28 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke Søndre Land kommune

Detaljer

Faun rapport 010-2012

Faun rapport 010-2012 Faun rapport 010-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Stange etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Stange kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Faun rapport 004-2012

Faun rapport 004-2012 Faun rapport 004-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Ringerike kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden 1 Forord Denne rapporten er en av de første

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2014 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget

Detaljer

Faun rapport 003-2012

Faun rapport 003-2012 Faun rapport 003-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Froland etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Froland kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Undertegnede vil herved takke for oppdraget

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2013 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi vil

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 007-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 12-21 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 29 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Kristin Halvorsen

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Faun rapport 026-2010

Faun rapport 026-2010 Faun rapport 026-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i ValHal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion ved

Detaljer

1Faun Naturforvaltning AS

1Faun Naturforvaltning AS 1Faun Naturforvaltning AS Forord Undertegnende, Lars Erik, har sluttet i Faun Naturforvaltning AS. Heldigvis er det mye å gjøre for Faun i perioden etter jaktslutt og frem til ca. påske. Derfor ble jeg

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale.

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale. Fau un rappo ort 004 2 2013 Oppdraagsgiver:: Notodd den Komm mune Alde ersregisstrerin ng og b bestan ndsvurderingg av elgg i Notodd N den ettter jakkta 201 12 Maggnus Ste enbrend den vi jjobber med d

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Faun rapport 023-2012

Faun rapport 023-2012 Faun rapport 023-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Drangedal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Drangedal kommune Forfattere: Lars Erik Gangsei og Magnus Stenbrenden 1 Forord

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991 .... ":::; : >.. : W..., Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTITUTT FOR NATURFORS=NG Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2013 Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 002-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sigdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Jeg håper rapporten skaper et godt grunnlag

Detaljer

Faun rapport 022-2011

Faun rapport 022-2011 Faun rapport 22-211 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg og hjort i ValHal etter jakta 21 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 013-2013 Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 008-2016 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Faktaark for elg 2012 (Vegårshei viltlag) Faktaarket er laget med hovedvekt på forhold som gjelder for Aust-Agder og Vegårshei.

Faktaark for elg 2012 (Vegårshei viltlag) Faktaarket er laget med hovedvekt på forhold som gjelder for Aust-Agder og Vegårshei. M3 Faktaark for elg 2012 (Vegårshei viltlag) Faktaarket er laget med hovedvekt på forhold som gjelder for Aust-Agder og Vegårshei. Beiter og ernæring: Sommerbeite: Gjennomførte kartlegginger av elgens

Detaljer

Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991

Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991 NORSK INs-TiTuri FOH NATURFORSKNING Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTITUTT FOR NATURFORS=G Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Troms 1991 Bernt-Erik

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Grane kommune

Grane kommune sett elg Grane kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Are Halse Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 6 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Narvik kommune 1987 8 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand og utvikling i

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Fremdeles for mye elg i skogen? v / Morten Meland

Fremdeles for mye elg i skogen? v / Morten Meland Fremdeles for mye elg i skogen? v / Morten Meland Notodden 9. april 2016 Om Faun Naturforvaltning AS 4 Fagområder: Viltforvaltning Aldersbestemmelse av hjortevilt Elgbeitetaksering Rådgivning/bestandsvurdering

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Aust-Agder 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Aust-Agder 1991 ,..." " Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Aust-Agder 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTITUTT FOR NA=FORS=G Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt elg Årsrapport Aust

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Aust-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015

Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015 Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015 Valdnummer: 0615V0001 Gulsvik-Turufjell Valdansvarlig Jaktfeltnr: 0615J0002 Storm-Buøen Jaktleder: Knut Buøen Hann 29. 9 73 0,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. Hann

Detaljer

Slaktevekter hva forteller de og hvorfor bruke dem? Christer Moe Rolandsen & Vebjørn Veiberg

Slaktevekter hva forteller de og hvorfor bruke dem? Christer Moe Rolandsen & Vebjørn Veiberg Slaktevekter hva forteller de og hvorfor bruke dem? Christer Moe Rolandsen & Vebjørn Veiberg Kort oversikt Hva gir slaktevekter egentlig et mål på? Resultater Overvåkingsprogrammet Oppsummering Hva er

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991 á Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTFTUTT FOR NATURFORSKNIN"G Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt elg Årsrapport Nordland

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991 4414.» 4ing» Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTEUIT FOR NA=FORSKNING Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt elg Årsrapport

Detaljer

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Midt-Troms 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Balsfjord og Lenvik fastland Foto: Werner Hansen Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg kommune 1997-211 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Gunnar Winther Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016

Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016 Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016 Valdnummer: 0615V0001 Gulsvik-Turufjell Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0615J0002 Storm-Buøen Jaktleder: Knut Buøen Hann 7. 10 60 0,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Hann 24. 10

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

sett elg Namsos kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra NINA naturdata as

sett elg Namsos kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra NINA naturdata as sett elg Namsos kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2006. Dato: 08.01.07 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og

Detaljer

sett elg Mosvik kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra NINA naturdata as

sett elg Mosvik kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra NINA naturdata as sett elg Mosvik kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer