Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet."

Transkript

1 Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst: Stein Runar Østigaard Design: Marian Seiergren, HFS, Rikshospitalet Grafisk element: István Lisztes skulptur "Tre gratier" Istvan Lisztes, Bono Opplag: 1000 Trykkeri: A/S O. Fr. Arnesen Bok- og Akcidenstrykkeri

2

3 Verdier av funksjonelle lokaler - en solskinnshistorie Hva betyr godt planlagte og funksjonelle lokaler for en virksomhets evne og kraft til å løse sine oppgaver? Rikshospitalet er ett av få sykehus i Norge som har fått vel tilpassede, vel fungerende og vakre lokaler. Etter innflyttingen har det vært en stor utfordring å utnytte alle de mulighetene det nye bygget gir til å drive sykehuset enda mer effektivt, og samtidig gi pasientene opplevelsen av å oppholde seg i verdige omgivelser. Rikshospitalet har fått hjelp av mange instanser til å øke kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. Det er også slik at lokalene i seg selv har stimulert ledelse og ansatte til å bruke de nye mulighetene til å løse oppgavene enda bedre. I løpet av de tre første årene på Gaustad har det vært en meget positiv utvikling i omfanget av pasientbehandlingen.vi behandler nå betydelig flere pasienter enn anlegget var dimensjonert for. Det henger også sammen med omlegging til mer dagbehandling og poliklinisk behandling, som det er vel tilrettelagt for i det nye bygget. Ressursene utnyttes påtakelig bedre hvert år siden anlegget ble tatt i bruk. Pasientene har gitt usedvanlig gode tilbakemeldinger. En nasjonal undersøkelse av pasientenes tilfredshet plasserer Rikshospitalet som det beste i landet.vi mener å ha god dekning for at også kvaliteten i pasientbehandlingen er blitt bedre. Mulighetene til forskning er forbedret gjennom gode laboratorier, muligheter for god kommunikasjon mellom miljøene innad i sykehuset og med universitetets prekliniske miljø. Studentene gir god tilbakemelding om undervisningssituasjonen. Arbeidsmiljøet blir stadig bedre. Det viser de indikatorene vi har. Sykefraværet går ned, spesielt i de kliniske avdelingene, og det er mindre utskifting av ansatte enn før.at den alminnelige trivselen har økt er det lett å legge merke til hver dag. Lokalene alene kan ikke forklare hele denne positive utviklingen. De har likevel vært en viktig forutsetning for de påviselige bedre resultatene Rikshospitalet har for pasientbehandling, forskning og arbeidsmiljø. Rikshospitalet er privilegert. Et samfunnsøkonomisk løft har gitt sykehuset et flott anlegg til å drive virksomheten i.vi melder derfor tilbake at investeringen har gitt god avkastning. Foto: M. Seiergren Åge Danielsen Administrerende direktør 1

4 Innflytting Etter lang tids planlegging og tautrekking vedtok Stortinget natt til 17. juni 1992 endelig bygging av det nye Rikshospitalet. Sykehuset skulle ligge på Gaustad nordvest for Oslo sentrum og romme funksjonene ved det gamle Rikshospitalet, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Kronprinsesse Märthas Institutt og Sophies Minde. De fire sykehusene ble formelt samlet under navnet Rikshospitalet ved starten av På vegne av Sosial- og Helsedepartementet fikk Statsbygg som byggherre ansvaret for byggingen av nytt Rikshospital, og anskaffelse og integrering av nytt utstyr. Prinsesse Märtha Louise la ned grunnsteinen 25. oktober Byggearbeider knyttet til ferdigstillelse av bygget i regi av Statsbygg foregikk frem til 31. mars 2001, da Rikshospitalet overtok ansvaret for prosjektet. Foto: J.Wildhagen Den første avdelingen som flyttet hele sin virksomhet til de nye lokalene var Immunologisk institutt, 7. februar De fleste andre avdelingene flyttet inn i de nye lokalene mai Under hovedflyttingen helgen mai ble 80 pasienter fraktet med ambulanser fra det gamle til det nye sykehuset. Allerede 30. november året før hadde adm.dir. Åge Danielsen tatt i mot den første pasienten til undersøkelse ved Radiologisk avdeling, som hadde flyttet deler av sin virksomhet til de nye lokalene Vinteren 2000 var hektisk med mye flyttevirksomhet. Flere tusen kubikkmeter gods ble daglig transportert til det nye bygget i perioden fra februar til juni. Høsten 2001 kunne Rikshospitalet feire sitt 175-årsjubileum. Sykehuset hadde kommet på plass i nye lokaler og var i full sving med høyt aktivitetsnivå er også Rikshospitalets første hele driftsår i nye lokaler. Vinteren 2002 flyttet personal-, økonomi- IT- og noen av de kliniske avdelingene inn i leide lokaler i Forskningsveien like ved sykehuset. 3. juni 2002 avsluttet flytteprosessen ved at Rikshospitalets del av tidligere Oslo Ortopediske Universitetsklinikk (OOU) flyttet inn på Gaustad. Et humanistisk sykehus Før bygging ble det lagt vekt på at det nye sykehuset skulle fremstå som et anlegg med menneskevennlige dimensjoner og god stedstilpasning, samtidig som det skulle løse de strenge funksjonskrav som stilles til et avansert universitetssykehus.arkitekturen skulle gjenspeile innsikten om pasienten som et levende menneske, ikke som en maskin. For å få til en fleksibel og god tilpasning av bygningsmassen valgte man å bruke byplanleggerens arbeidsmetodikk når de ulike områdene av sykehuset skulle defineres og planlegges. Det skulle gi de beste muligheter for et godt miljø både for pasienter, pårørende, ansatte og studenter.

5 Sykehuset skulle unngå preget av institusjon, men gi et trivelig miljø der farge og form, lys og skygge, utsikt til omgivelser og inn til fellesområder satte sitt preg på bygget og gjør det lettere å orientere seg i det store anlegget. Fleksibilitet Rikshospitalets nye lokaler er tilrettelagt for endringer i størrelse og organisering. Dette var et tydelig krav da vedtakene om bygging ble gjort. Sykehuset kan bygges om og tilpasses endrede pasientgrupper og nytt teknisk utstyr uten at det påvirker aktiviteten for mye. Behovet for å sikre organisatorisk fleksibilitet og generelle løsninger er primært løst ved at like funksjoner, som laboratorier, behandling og sengeområder, samles i funksjonsrelaterte bygg. I behandlingsbygget er avdelinger for operasjon, radiologi og poliklinikker samlet etasjevis. Innenfor hvert bygg, så vel som i den enkelte etasje, kan dermed en spesialitet overta tilsvarende funksjonsareal fra nabospesialiteten. Dette sikrer at endrede behov kan følges opp uten store problemer. Endring av sengerom fra lett til tyngre pleie eller omvendt er et eksempel på endringer som det er tatt høyde for i planleggingsfasen. I behandlingsområdene, operasjon med intensiv, radiologi og poliklinikker, har alle avdelingene overliggende og til dels underliggende tekniske mellometasjer. Dette muliggjør ettermontering av alle tekniske føringsveier til et hvilket som helst rom eller område, uten at omkringliggende funksjonsareal forstyrres. Under prosjekteringen og byggingen ble det vedtatt utvidelser og endringer av betydelig omfang. Nettopp fordi det var tatt høyde for dette i innledningsfasen kunne dette skje uten at helheten i bygningsmassen ble endret. Terreng- og nabotilpasning Rikshospitalet er bygget i harmoni med kulturlandskapet og bebyggelsen rundt, deriblant Gaustad sykehus. For ikke å bli for dominerende i forhold til den eksisterende bygningsmassen er gesimshøyden på Rikshospitalet tilpasset høyden på Gaustad sykehus. Vendt mot Gaustad sykehus ligger sengepostene med sine tre etasjer. Mot vest ligger Kvinne- og Barneklinikkene. Barnepostene vender mot vakker natur, mot Sognsvannsbekken og turveiområdet. Siden sykehuset ligger nede i et kurvet landskap, er bygget likevel hele seks 3

6 etasjer i midtblokken. Atkomstplassen foran hovedinngangen er solfylt og sydvendt med en storslagen utsikt over Oslo. Det er lagt stor vekt på å sikre bevaringsverdig vegetasjon. Rikshospitalet har totalt over 66 mål grønt- og utearealer. Konseptet Bygningsmassen ble splittet opp i separate bygg, for deretter å føyes sammen i en "byplan". Studerer man landsbystrukturer, som i utstrekning tilsvarer det nye sykehuset, finner man elementer som hovedgater, tverrgater, plasser og torg. En lav og tett bygningsmasse, sammenbundet med gater og torg, ble derfor et naturlig utgangspunkt for å kombinere behovet for en effektiv logistikk med humanisme. De enkelte bygningsavsnittene er bundet sammen av en glassoverdekket gate, som har et mykt og variert forløp, og som tjener som anleggets hovedtrafikkåre. Denne gaten gjør det enkelt å finne frem i anlegget. Landskapets skålform muliggjør store bygningsvolumer, uten at disse synes utenfra og uten at sykehuset blir dominerende i landskapet rundt.ved å utnytte høydeforskjellene på tomten oppnådde man en plasseringsløsning der tunge behandlingsarealer med krav til tekniske mellometasjer og tilsvarende bygningshøyder, kunne trekkes ned i terrenget mellom lave treetasjes bygningsvolumer med god terrengkontakt for pasientenes sengeposter. Hovedatkomstplanet med sine arealer for poliklinikker ligger i første etasje. Sengepostene og behandlingsenhetene ligger i etasjene over hovedgaten. Det skaper et skille mellom pasienttransport i seng mellom sengeposter og de tunge behandlingsavdelingene, og den daglige aktiviteten i hovedgaten der polikliniske pasienter, personale, besøkende og andre beveger seg.ambulansemottaket ligger i samme høyde som de nederste sengepostene. Denne løsningen er svært effektiv for åpasientbehandlingen, studier viser at det tar like lang tid å flytte en sengeliggende pasient opp en etasje med heis som å trille pasienten 80 meter gjennom korridor. Som et ledd i å skape et så godt fysisk arbeidsmiljø som mulig er det tilstrebet at alle skal ha dagslys i sin arbeidssituasjon. Ikke alle kan ha vindu mot panoramautsikt. Mange arbeidsplasser har derfor utsikt til beplantede gårdstun og de nære omgivelser. 4

7 God transportkommunikasjon Rikshospitalet ligger lett tilgjengelig med god offentlig kommunikasjon og sentralt ved Ring 3 rundt Oslo. Tre trikkelinjer har Rikshospitalet som endestasjon og tre T-banelinjer har stoppested i umiddelbar nærhet. Det er også god busskommunikasjon langs Ring 3 blant annet med flybuss. Sykehuset har totalt 1400 parkeringsplasser for ansatte, pasienter og andre besøkende. I tillegg er det et stort antall plasser for sykkelparkering. Kunst Kunst i sykehuset har en lang tradisjon på Rikshospitalet. Et godt fysisk miljø kan være helsefremmende for en pasient, og kunsten kan være et bidrag til pasientens selvhelbredende evner. Det ble derfor lagt stor vekt på utvikling av ny kunst som en integrert del av bygget. Kunsten ved det nye rikshospitalet utgjør Norges største offisielle kunstsamling utenom museene. Før bygging ble det utviklet en helhetsplan for kunstnerisk utsmykking. Kunsten er tilpasset det arkitektoniske miljøet og den daglige virksomheten på sykehuset. I ettertid har det vist seg at kunsten i stor grad har vært med å skape en egen identitet rundt de nye lokalene. Sterke kunstneriske uttrykk som "Symfonia" av Odd Tannberg i sørenden av Glassgaten og Istvan Lisztes skulptur "Tre gratier" ved innkjørselen, ble fort et symbol for sykehuset, og har vært mye brukt i presentasjon av Rikshospitalet. Slik representerer kunsten både sin egen identitet, i tillegg til å være en del av sykehusets nye identitet. 5

8 Universitetsklinikk - forskning og utdanning Nær halvparten av all medisinsk forskning i Norge foregår ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet, i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Prosessen frem mot byggingen av de nye lokalene la opp til at Rikshospitalet skal være et nasjonalt senter for forskning, og at forskningen innen utvalgte satsingsområdene skal være på et høyt internasjonalt nivå. Rikshospitalet er sammen med universitetet en betydelig utdanningsinstitusjon for nye leger, klinikere og forskere. De nye lokalene har svart til forventningene. I det gamle sykehuset var mange avdelinger spredt og det kunne være lang avstand mellom de ulike miljøene. Forskningslaboratoriene er nå vegg i vegg med de kliniske miljøene, og dette har ført til økt samarbeid gjennom tverrfaglige forskningsgrupper. Klinisk forskning Den kliniske forskningen er styrket som et resultat av å komme inn i nye lokaler. Samling av de ulike kliniske fagmiljøene og forskningsmiljøene har gjort det enklere å omsette forskningen til reell pasientbehandling. Flyttingen til nye lokaler åpnet blant annet for en helt annen bruk av elektroniske tjenester fra Bibliotek for medisin og helsefag. Biblioteket er blitt enklere tilgjengelig elektronisk og det er nå muligheter til å benytte seg av abonnementer på internasjonale forskningstidsskrifter. Tiltak for styrking av forskningen Rikshospitalet legger stor vekt på å prioritere forskning. Ulike tiltak gjennomføres for å holde Rikshospitalet på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. I 2000 opprettet sykehuset et forskningsutvalg som skal styrke forskningsaktiviteten både kvalitativt, kvantitativt og organisatorisk. Utvalget er rådgivende for adm. dir. i spørsmål knyttet til forskning og er sammensatt av aktive forskere ved sykehuset og universitetsmiljøene ved Rikshospitalet. Kostnader til forskning og utvikling er skilt ut i sykehusets budsjett for å synliggjøre og planlegge forskningsaktiviteten bedre. Det settes årlig av forskningsmidler som tildeles etter søknader bedømt av en ekstern komité. 6

9 Pasientbehandlingen er også styrket gjennom etablering av Senter for sykepleieforskning og pasientmedvirkning som det første i sitt slag i Norge. Sykehuset har en egen forskningskatalog på internett, som nå utvikles videre sammen med Helse Sør for å presentere forskning fra hele det regionale helseforetaket. Undervisning Årlig får omtrent 1000 medisinstudenter klinisk undervisning ved Rikshospitalets avdelinger og ca. 400 sykepleierstudenter undervisning på sykehuset. Også jordmødre og studenter innen andre fag som fysioterapi, ergoterapi, radiografi, ingeniørfag og psykologi, får deler av sin undervisning på Rikshospitalet. Spesielt nærheten til de prekliniske instituttene ved Universitetet i Oslo har styrket denne undervisningen. Oversikt over forskningsaktiviteten ved Rikshospitalet Vitenskapelige artikler* *** 471 Doktorgrader Patenter** * Basert på ForskDok, kategori A11 og A12 ** Patenter ikke talt tidligere *** Basert på egenrapportering fra avdelings- og instituttledere er antallet publikasjoner 488 for Av disse er 72 artikler i nordisk-språklige tidsskrifter med referee-system, de øvrige er originalartikler eller ledere i internasjonale tidsskrifter med referee-system, samt noen bokkapitler. Senter for fremragende forskning (Centre of Molecular Biology and Neuroscience) Nærheten til de prekliniske instituttene ved Medisinsk og Odontologisk fakultet på Gaustad åpnet for nye muligheter for samarbeid. Dette har blant annet resultert i at det hittil eneste medisinske senter for fremragende forskning i Norge er opprettet her. Totalt har Norges forskningsråd gitt 13 forskningsmiljøer status som sentre for fremragende forskning i Norge. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Rikshospitalets Mikrobiologiske institutt, nevrovitenskapelige miljøer ved Institutt for basalmedisin og Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitet i Oslo. 7

10 Pasientbehandling Effektivisering av pasientbehandlingen Figuren viser utviklingen i omfanget av pasientbehandlingen i forhold til ressursbruken (utgifter til lønn og annen drift) etter innflyttingen på nytt sykehusanlegg på Gaustad. Sykehusoppholdene er veid sammen med DRG-vektene, og tallene skal således også gi uttrykk for utviklingen i både antall og tyngde i pasientbehandlingen Utvikling antall behandlinger Nedgang i antall dager på ventelister for behandling ved Rikshospitalet 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 Antall dager 100,00 50,00 0,00 jan.01 apr.01 jul.01 okt.01 jan.02 apr.02 jul.02 okt.02 jan.03 apr.03 jul.03 okt.03 jan.04 8

11 Et effektivt bygg - kostnader og resultat Rikshospitalet er landets mest høyspesialiserte sykehus og tilbyr høyspesialisert behandling til pasienter fra hele landet. Bygging av nytt rikshospital fortutsatte betydelig effektivisering ved at de tidligere sykehusene ble samlet på ett sted. Sykehuset har en dobbel så høy andel av regionsykehuspasienter som andre regionsykehus. Landsfunksjoner og høyspesialiserte behandlingstilbud gir store kostnader til behandling, forskning og utvikling, og til nasjonale forpliktelser i etter- og videreutdanning. Etter flytting er organisasjonen videreutviklet slik at både kjernevirksomhet og støttefunksjoner drives mest mulig målrettet og effektivt.allerede første hele driftsår i 2001 merket man effekten av nye lokaler. Behandlingen økte hver måned gjennom året. Sykehuset unngikk også å øke ventetidene som konsekvens av flyttingen og har nå en sterk nedgang i ventetider. Samlet kostet byggingen av det nye Rikshospitalet i underkant av 6 milliarder kroner, inkludert investeringer i nytt teknisk utstyr. Selv om sykehuset ble dyrere enn de opprinnelige kostnadsrammene, har sykehuset vist seg å være et rimelig sykehus. Kostnadene ved bygging av det nye sykehuset ligger under planlagte kostnader for sammenliknbare byggeprosjekter i dag, og endte på en byggekostnad på rundt kr/kvm BTA (målt etter norsk standard), utenom kostnader til brukerutstyr. Pasientbehandling raskt i gang Planlegging og gjennomføring av flyttingen fra de gamle lokalene og sammenslåingen med de andre sykehusene var en omfattende prosess. Det var viktig å komme fort i gang slik at man ikke forstyrret pasientbehandlingen mer enn nødvendig, og sykehuset arbeidet seg raskt opp til normal aktivitet etter flytting. Funksjonaliteten i bygget la godt til rette for effektiv drift, i tillegg til en kjempeinnsats blant personalet bidro lokalene til at aktiviteten økte raskere enn planlagt.allerede etter seks uker var sykehuset på 60 prosent av full aktivitet, noe som tilsvarer normal sommeraktivitet. Den forventede nedgangen i den totale pasientbehandlingen for 2000 var på 15 prosent, men den reelle nedgangen ble bare rundt 5 prosent. Forventningene til kapasiteten i de nye lokalene endret seg under hele planleggingsprosessen og etter siste stortingsvedtak ble det lagt opp til at sykehuset skulle klare polikliniske behandlinger og inneliggende pasienter på årsbasis. Rikshospitalet har allerede passert disse målene. For 2003 var tallene henholdsvis og Sykehuset har hatt stor suksess med sin satsing på dagbehandling. 9

12 Egnede lokaler De nye lokalene har bidratt til at Rikshospitalet etter få års drift har oppnådd gode resultater gjennom mer effektiv pasientbehandling. Ansatte og pasienter kom til moderne lokaler med nytt og oppdatert utstyr. Den postoperative og de intensive enhetene fikk større plass og bedre utstyr. Dette har gitt bedre kapasitet og større stabilitet i operasjonsvirksomheten. Lokalene har gitt helt nye muligheter til å ta i bruk moderne teknologi for å øke effektivitet og sikkerhet. Flyttingen har aktualisert innsparingsgevinster og gitt plass til fornyet søkelys på organisering og ledelse. Det er realisert effektivisering gjennom større fokus på ledelse, bedre organisering av sykehusets hovedfunksjoner, nye bemanningsplaner, turnusplaner og tjenesteplaner for å sikre at lokaler og utstyr utnyttes rasjonelt. Infrastrukturen har gitt sykehuset mulighet til å integrere tekniske løsninger sterkere i forskning, utvikling og behandling. Sykehuset har nå en fulldigitalisert behandling av røntgenbilder.ambisjonene er å ha en så optimalisert digital behandling av pasientopplysninger som mulig. Dette vil være en styrke for behandlingen og sikkerheten for pasienten. Sykehuset har utviklet egne IT-baserte styringsverktøy som gir god oversikt over aktiviter, tjenester og kostnader. Arbeidsmiljø Flyttingen ga en stor forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet. Sykehuset flyttet fra nedslitte bygninger til nybygg med tekniske anlegg designet for moderne arbeidsmetoder innen medisin. Nytt bygg har også gitt grobunn for ny bedriftskultur.at sykehuset er samlet på ett sted har utviklet en større felles tilhørighet blant de ansatte.avdelingene er mer synlige overfor hverandre og dette har skapt nærmere kontakt, også sosialt. 10 De sosiale aktivitetene har høy oppslutning. Bedriftsidrettslaget har registrert over 700 medlemmer, og høsten 2003 satte personalrevyen ny rekord med over solgte billetter.

13 Lavt sykefravær Trivselen i de nye lokalene er høy, og de nye lokalene er mer tilrettelagt for de ansatte enn de gamle i Pilestredet. Dette kan være en av årsakene til at sykefraværet ved Rikshospitalet har vist en nedadgående trend. Rikshospitalet har et lavere sykefravær enn de fleste sammenliknbare sykehus. Høy pasienttilfredshet Pasientene ved Rikshospitalet gir gode tilbakemeldinger både direkte til personalet og ved oppslag i media. Dette bekreftes av sykehusets egne undersøkelser og den nasjonale undersøkelsen som Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF) har gjennomført på landsbasis. Undersøkelsen presenterer pasientenes tilfredshet med standard på bygninger, erfaringer med lege og sykepleietjenesten, organiseringen og informasjonen rundt sin egen sykdom og behandling. På nasjonalt nivå kommer Rikshospitalet best ut blant de store sykehusene. Driftseffektivisering I tiden etter flyttingen har Rikshospitalet hatt en kraftig effektivitetsøkning.allerede det første hele driftsåret i nye lokaler viste en produktivitetsøkning. De neste årene var det ytterligere sterk vekst i produktiviteten.ved utgangen av 2003 har produktivitetsøkningen vært på omtrent 15 prosent siden flyttingen målt med DRG-opptjening per krone i driftskostnader. Driftsøkonomi Etter avsluttet innflytting har Rikshospitalet drevet i balanse innenfor de tildelte budsjetter og inntekstssystem. Ombygginger Testing og igangsetting av systemer og avdelinger avdekket feil, mangler og svakheter som det var nødvendig å forbedre. Under byggeprosessen bevilget Stortinget ekstra midler til ferdigstillelse av Rikshospitalet. Dette omfattet blant annet isolater, Nyfødtavdelingen, brannsikring, ny pipe for reservekraftaggregater, og utbedring av problemer knyttet til inneklima og arbeidsmiljø. Disse oppjusteringene har bidratt til at Rikshospitalet har bedret sine lokaler ytterligere. Investeringskostnader For et sykehus som har som mål å være i front av den medisinske utviklingen, er tilgang til oppdatert teknologi en viktig forutsetning. Størsteparten av Rikshospitalets fungerende utstyr er anskaffet i forbindelse med flytting til nytt Rikshospital. Dette fører til at sykehuset får en stor mengde utstyr som blir utrangert omtrent på samme tid, og følgelig vil det bli behov for en stor utskiftning om få år. Når det medisinsk-tekniske utstyret blir eldre øker vedlikeholdskostnadene samtidig som generell yteevne reduseres. 11

14 Aldersutvikling medisinsk-teknisk utstyr Med eldre utstyr blir det vanskeligere å leve opp til de krav som stilles til kvalitet og produktivitet. Rikshospitalet eier i dag medisinsk-teknisk utstyr til en samlet anskaffelsesverdi på 950 millioner kroner. For å opprettholde denne medisinsktekniske utstyrsverdien med en gjennomsnittsalder på 10 år, kreves årlige investeringer på nesten 100 millioner kroner. I tillegg kommer behovene for ny teknologi og nytt utstyr. Det løpende finansieringsbehovet bare for å opprettholde omfang og kvalitet på anlegget, inklusive medisin-teknisk utstyr, ligger på millioner kroner årlig. De årlige tilskudd og lån til investeringer har imidlertid vært fra 70 til 110 millioner kroner. I 2003 var de samlede investeringene 40 prosent av det normale investeringsbehovet. Arealbehov Behovene for lokaler på Rikshospitalet har endret seg siden byggestart. Utviklingen i pasientbehandlingen tilsier et økende behov for arealer til undersøkelsesrom og kontorer, spesielt til poliklinisk virksomhet.allerede vinteren 2002 flyttet Rikshospitalet inn i kvm eksternt leide lokaler. Som landets største barnesykehus er det mange foreldre som trenger å ivaretas på en best mulig måte. Barna har krav på å ha en av sine foreldre hos seg, og både foreldre og barn har behov for omsorg. Etter innflytting har det vist seg at sykehuset ikke har klart å dekke dette behovet fullt ut. Sykehuset har hatt et stort fokus på å få løst dette, og har bygd en løsning for foreldreovernatting. I tillegg blir det bygget en fløy med 14 familierom som vil stå klart i

15 Kvalitetssikring Etter innflyttingen har Helsetilsynet gjennomført flere faglige tilsyn. Tilsynene som varte over flere dager fokuserte spesielt på enkeltansattes kjennskap til rutiner for dokumentasjon, gjeldende regelverk og gjennomføring av infeksjonsforebyggende tiltak i intensivenhetene. Tilsynene avdekket ingen alvorlige mangler eller avvik. Status oppfyllelse av pålegg Etter flytting til Gaustad har alle HMStilsyn hatt grundige revisjoner av sykehuset for å sikre høy HMS-kvalitet. De aktuelle tilsynene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo brann- og redningsetat, Statens strålevern og Statens næringsmiddeltilsyn. Tilsynene har stilt høyere kvalitetskrav enn vanlig fordi Rikshospitalet er et nybygg, og sykehuset har tilstrebet å imøtekomme eventuelle pålegg raskest mulig. På bakgrunn av dette er det gjennomført en rekke kartlegginger - både egenkartlegginger i avdelingene og fagkartlegginger i regi av HMSressursavdelingene. Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid har vært en viktig del av ferdigstillingen av nytt Rikshospital. Den enkelte avdeling har utarbeidet sitt eget kvalitetssystem, dokumentert i Håndbok for daglig arbeid. Der har avdelingene beskrevet sine faglige prosedyrer innenfor pasientbehandling og administrativt arbeid. Fokus har vært å få best mulig kvalitet i pasientbehandlingen og effektiv utnyttelse av ressursene. Mens bare 15 prosent av håndbøkene var ferdige ved begynnelsen av 2002 hadde alle avdelingene utarbeidet håndbøker i løpet av 2003.Ved utgangen av 2003 vurderes det også at samtlige avdelinger oppfyller arbeidsmiljølovens minstekrav til systematisk HMS-arbeid med kartlegging av arbeidsmiljøet, utforming av handlingsplaner og gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak. Rikshospitalet på Gaustad Rikshospitalet ble samlet og flyttet til et funksjonelt og menneskevennlig sykehusbygg der pasientbehandlingen er økt betydelig, ventelistene er sterkt redusert og pasienttilfredsheten øker. Det nye bygget har virket positivt for undervisningsmiljøet og forskningsaktiviteten. Lokalene bidrar meget positivt til arbeidsmiljøet. Sykefravær og personellomsetning har gått ned. Anlegget har gitt mulighet for en god produktivitetsutvikling innenfor et godt eller bedre kvalitetsnivå på pasientbehandling. Sykehusets estetiske verdier gir et godt bidrag både til god pasientbehandling og til et godt arbeidsmiljø. 13

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer