Gimsøy Rotaryklubb Stiftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962"

Transkript

1 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet Guvernørbesøk Tirsdag Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs mål og planer Organisering av Gimsøy RK 3. Administrasjonskomiteens planer 4. Kommunikasjonskomiteens planer 5. Medlemskomiteens planer 6. TRF-komiteens planer 7. Budsjett Side 2 av 11

3 DISTRIKT 2290 ROTARYKLUBBENS MÅL og PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen Klubbens navn AG navn Presidentens navn Gimsøy RK Jan Syvertsen Thor-Herman Thorsen 1 Medlemsutvikling Medlemstall NB! Skal være i samsvar med antall registrert på Rotarys medlemsnett, Antatt medlemstall Antatt tap av/målsatt opptak nye medlemmer /4 Klubbens mål for antall aktive medlemmer Antall menn 31 Antall kvinner 7 Kvinner% 18 Gjennomsnittsalder 61 Angi kort klubbens strategi for å rekruttere og beholde medlemmer Alle medlemmer vurderer sin bekjentskapskrets, styret og medlemskomiteen har dette som tema på møter. Side 3 av 11

4 2 Opplæring og kommunikasjon Se Rotarys kunnskapssenter Når ble klubbens lederskapsplan (CLP) sist oppdatert? 2007 Hva er de tre viktigste målene for din klubb i ditt år? Klubbens strategi for å nå målene i langtidsplan for klubben? Hvordan skolerer klubben nye medlemmer? Klubbens bidrag til TRF på 60 USD. Ungdomsutveksling sammen med de andre Skiensklubbene. Øke medlemstall (med yngre medlemmer i området år). Lage langtidsplan i første halvår. Gjennom møter og brosjyren «Hva er Rotary». Hvordan planlegger klubben å skolere framtidige komiteledere? Planer for markedsføringstiltak i pressen, radio, andre media? Antall avis /TV/radio-oppslag? Hvilke kurs/seminarer i distriktet planlegger klubben å delta på? (TRF-kurs, Medlemsutvikling mm.) Hvilke kurstilbud ønsker klubben fra distriktet eller fra Rotarys kunnskapssenter? Gjennom møter og brosjyren «Hva er Rotary» samt komitearbeide. Tas løpende. Distriktskonferansen. Noe om studentutveksling. 3 Serviceprosjekter Hvilke lokale prosjekter vil klubben arbeide med? Angi finansieringsmuligheter Forslag; District Grants. Hvilke internasjonale prosjekter ønsker klubben å satse på? Angi finansieringsmuligheter Sjekk District- og Global Grants I samarbeid med de andre skiensklubbene flytte til nye møtelokaler. Kan gi bedre interesse og fremmøte. Under vurdering. 4 The Rotary Foundation (TRF) Distriktsmål for bidrag til TRF i 2013/2014 er min. US$ 60 pr. medlem Klubbens mål for Rotary Foundation, Årlige Programfond i er kr 350,- pr. medlem. Side 4 av 11

5 Hvilke aktiviteter har klubben planlagt for å nå målene for TRF? Kontingent, utlodninger og auksjoner på kameratskapsaftener. Hva vil klubben gjøre for å oppnå kr 500 pr. medlem i perioden innen til Polio Pluss? Dette har vi allerede gjort opp. Klubben planlegger å dele ut antall PHF i Distriktsprogram Hvilke distriktsprogram vil klubben delta i? RYLA X Ungdomsutveksling X GSE Rotaract Handicamp X Summercamp Georgiastipend Andre 6 Administrasjon Er klubbens økonomi god? Har du en plan for hvordan du vil lede møtene i klubben? Hvordan? Planlegger du månedlige styremøter? Datofestet for hele presidentåret? Hvordan foregår informasjonsflyten i klubben? E-post, ukes/månedsbrev, info på møter muntlig og skriftlig etc Ja, under kontroll Ja, bl.a. litt bedre antrekk på kameratskapsaftener. Ja, omtrent månedlig. Nei Vi har egen nettside som vil bli holdt oppdatert. Informasjon om møter sendes ut på . Informasjon og 3- minutter på møtene. 7 Beskriv kort hva du vil vektlegge i ditt presidentår Godt og variert program. Noen møter vil fokusere på klimatrusselen. 8 Tjenester fra distriktet Dette trenger vi hjelp til: Intet spesielt. Vurderes fortløpende. Side 5 av 11

6 2. Organisering av Gimsøy Rotary Side 6 av 11

7 3. Administrasjonskomiteens planer Administrasjonskomite. Administrasjonskomiteens målsetting er å opprettholde det gode arbeidet som legges ned i de underliggende komiteer. Et av hovedbudskapene er å få komitemedlemmene til å øke aktiviteten og å arbeide på tvers av komiteer. Det er viktig å arbeide for å beholde medlemmene, øke oppmøtet og bedre rekrutteringen av nye medlemmer. Det er også utarbeidet en instruks med ansvarsområde for Programkomiteen og Festkomiteen. Kari Lise Holmberg Leder av Administrasjonskomiteen. Fest, møter og arrangementer. Festkomiteen er limet som holder Gimsøy Rotary sammen. Kaffen er klar en halv time før møtene begynner, og det legges vekt på det sosiale samværet. Dette er også viktig for å integrere nye medlemmer, knytte kontakter, skape et godt miljø og tilhørighet blant medlemmene. Festkomiteen har som formål å stå for sosiale arrangementer (kameratskapsaften) ca en gang pr.måned samt skaffe vin til de eksterne foreleserne. Medlemmer: Sissel Bergby, leder Amiri Mahnaz Ali Sultan Rezai Tonje Meissner Knut Rutlin Plan for vårhalvåret er ikke fastsatt, men det blir hyggelig lag med god mat en tirsdag i måneden. I juni blir det tradisjonell sommeravslutning med grilling og «olympiade». Festkomiteen har som formål å gi pengene tilbake til medlemmene. Dersom det blir overskudd vil en kunne subsidiere ett eller flere arrangement, evt. gi tilskudd til ønskelige prosjekt. Programkomite. Medlemmer: Birger Røseth, leder Kåre heimholt Svein Hermansen Thor-Herman Thorsen Komiteens mål er å lage gode møteprogram som gir medlemmene lyst til å møte opp. Programmene skal i god Rotaryånd være en blanding av Rotarystoff, egoforedrag, aktuelle samfunnssaker fra inn- og utland, oppfølging av klubbens prosjekter samt våre tradisjonsrike kameratskapsaftener. Det er laget ett program for høsthalvåret, og det vil utkomme program for våren Store arrangement høsten Presidentens aften Guvernørbesøk Oscars aften Foruten disse, inneholder medlemsmøtene en rekke interessante foredrag der det bl.a legges stor vekt på klima og miljø. Side 7 av 11

8 4. Kommunikasjonskomiteens planer Medlemmer Arne Kristiansen Tore Bakken Tore Kittilsen Lasse Haraldsen Mål Denne komiteen skal bistå president og sekretær med å formidle Rotaryinformasjon til medlemmene og til målgrupper utenfor klubben, om Rotary, klubbens prosjekter og virksomhet. Komiteen er avhengig av informasjon fra styret og de andre komitelederne. Aktiviteter denne perioden Holde Gimsøy Rotarys hjemmeside oppdatert. Sørge for god og rask kommunikasjon med sekretær om viktige saker som må endres på hjemmesiden f.eks endringer i medlemsregisteret. Sørge for god kommunikasjon med de øvrige komitelederne om viktige saker som bør informeres om Oppdateringer må også alltid sendes hjemmesideansvarlig på epost. Utvikle hjemmesiden til medlemmenes informasjonskanal gjennom å publisere aktuelt stoff på sidene. Nøkkelpersoner læres opp i å legge inn informasjon på hjemmesiden. Sekretær og en person i kommunikasjonskomiteen. Holde Gimsøy Rotary klubbhåndbok oppdatert Ha ansvaret for event. Gimsøy Rotary facebook side. Oppdatere Varden og TA med informasjon om klubbens møter. Distribuere informasjon til medlemmene etter oppdrag fra president / sekretær Distribuere informasjon eksternt etter oppdrag fra president / sekretær. Side 8 av 11

9 5. Medlemskomiteens planer. Medlemsutvikling / opplæring Rotary-skole For å skape engasjement og begeistring rundt Rotary er det viktig med kunnskap om hva Rotary er og hva Rotary driver med på lokalt og nasjonalt plan. For de som har vært medlemmer en stund blir det kanskje litt kjedelig å høre alt dette på nytt, så vi foreslår at man retter dette først og fremst mot de nyeste medlemmene i klubben. Hvordan dette kan gjøres rent praktisk, blir et spørsmål for styret og programkommiteen. Rotaryskolen er utviklet for å gi nye medlemmer en god og inkluderende start på medlemskapet. Kunnskap om Rotary gir større glede av medlemskapet. Rotaryskolen er ment å bevisstgjøre medlemmene på hvorfor de er medlem og hva ønsker de å få ut av Rotary? Og hva kan de tilføre Rotary med sitt medlemskap? Det er også veldig viktig at nye medlemmer får delta på distriktssamlinger og andre kurs/møter i distriktet. Her får man treffe andre rotarianere og i tilegg en større innsikt om hva som skjer i de forskjellige klubbene. Dette er meget inspirerende og vil føre til at klubben får tilførsel av engasjerte medlemmer. Dette vil igjen føre til verving av nye medlemmer. Brenner man for noe, er det lettere å få med seg andre. Det er veldig viktig at nye medlemmer føler seg sett og satt pris på. Slipper de ikke inn i varmen, forsvinner de fort. De nyeste medlemmene har blitt bedt om å dra på møte om medlemsverving, som blir holdt i Porsgrunn i løpet av november. Hilde Wang Sveva Medlemskomiteen Side 9 av 11

10 6. TRF-komiteens planer Leder Rolf Momrak Prosjektfinansiering Evind Bjørnsen Sigurd Becker Ragnar Haraldsen Arvid Guddal Arne Jan Midgaard Nils-Petter Svanholm GSE:/RT/ungdomsutveksling Frank Severinsen Steinar Solberg Ragnar Holtskog Kjell Gisholt Komiteen har som formål å informere og spre opplysninger om Rotary Foundation. Komiteen har en ungdomsutveksling i inneværende år, sammen med naboklubbene Skien RK og Skien Vest RK. Det er vi Gimsøy RK som er vertskap 2013/14. Frank Severinsen er vår kontaktperson overfor utvekslingstudenten (Asher). Utgifter for tre klubber 2013/14 er ca 25 til 30 tusen.. Vi får besøk av Asher på årsmøte den hvor han vil holde et lite foredrag om sitt opphold i Norge så langt. Ansvar for ungdomsutvekslingen er vårt prosjekt i inneværende år. Vi har pt. ingen andre prosjekter, men jobber fortløpende,med å finne ett lokalt prosjekt. Til TRF annual giving vil Gimsøy Rotary innbetale USD.60,00 pr. medlem. Rolf Momrak Leder TRF komiteen Side 10 av 11

11 7. Budsjett Gimsøy Rotaryklubb, Skien Budsjett Gimsøy Rotary 1. juli 2013 til 30. juni Rotary int. kr ,00 D-2290 kr ,00 Gebyrer kr. 800,00 Gaver kr ,00 Møter/konferanser kr ,00 Husleie kr ,00 Diverse kr ,00 Prosjekter kr ,00 Datautgifter kr ,00 Medlemsavgift kr ,00 Overskudd Festkomite kr ,00 Innsamling/lotteri kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 Overskudd Kr.3.770,00 Skien 01.juli Kasserer Rolf Momrak Kasserer Side 11 av 11

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer