SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: Internt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623"

Transkript

1 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer PRODUKTNR. MRD208SW Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) DEKLARASJONSNR NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Champion Technologies AS Adresse Pb 1063 Postnr./sted 4391 Sandnes E-post Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Nødtelefon: Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREIDENTIFIKASJON GENERELT KLASSIFISERING (1999/45): Xn;R22. CLASSIFICATION (EC 1272/2008): Physical: Ikke klassifisert. Health: Acute Tox. 4 - H302 Environmental: Ikke klassifisert. SIGNALORD: Advarsel INNEHOLDER: 1,2-ETANDIOL H-SETNINGER H302 Farlig ved svelging. P-SETNINGER P501a Kvitte seg med innhold/konteiner med farlig avfall, opphentings sted ihenhold til lokale myndigheters reglement. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1,2-ETANDIOL % Xn,R22 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER 1,2-ETANDIOL: CLASSIFICATION (EC 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt / 6

2 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Skyll straks huden med mye vann. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. ØYEKONTAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann ( ml). Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. BRANNSLUKKINGSMETODER SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK Unngå innånding av branngasser. Stå slik at vinden blåser mot brannstedet for å unngå røyk, gass eller damp. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Ved brann eller høy temperatur dannes: Oksider av: Karbon. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Bruk hel vernedrakt. Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder. 7. HÅNDTERING OG LAGRING HÅNDTERING Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. 2 / 6

3 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr OPPBEVARING Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. Oppbevares ved temperaturer over kjemikaliets frysepunkt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING TEKNISKE TILTAK Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. HYGIENETILTAK. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN). Bruk maske med kjemisk filterpatron anbefalt for stoffet. Gassfilter til organiske stoffer. ØYEVERN Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. HÅNDVERN Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Bruk vernehansker av: Naturgummi, neopren eller PVC. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper. ANNEN INFORMASJON 1,2-ETANDIOL: Std: AN. AN = Administrative normer. T = Takverdi Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. 1,2-ETANDIOL timer T R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM Væske. FARGE LUKT LØSELIGHET Hvit. Luktfri. Oppløselig i vann. 3 / 6

4 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 1 ph (bruksferdig oppløsning) 3-4 ved 5% 1 Smeltepunkt 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 100 C 1 Flammepunkt > 100 C 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 3,20-15,30 % 1 Damptrykk 23 hpa ved 20C 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient < 3 N-Oktanol/Vann 1 Selvantennelsestemperatur > 400 C 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet < 25 mpas ved 20C 1 RELATIV TETTHET ved 20C 2 Conductivity 409 µs/cm 2 SMELTEPUNKT ( C) pour point DAMPTETTHET (luft=1) > STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Oppbevares ved temperaturer over kjemikaliets frysepunkt. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer. Sterke alkalier. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Oksider av: Karbon. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER INNÅNDING Ingen spesielle helsefarer angitt. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Kan tas opp gjennom huden. ØYEKONTAKT Ingen spesielle helsefarer angitt. SVELGING Farlig ved svelging. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 4 / 6

5 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr AKVATISK ØKOTOKSISITET Cleartron MRD208 SW Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde EC50 (Akutt Daphnia) 48 T > mg/l IC50 (Akutt alge) 72 T > mg/l LC50 (Akutt fisk) 96 T > mg/l MOBILITET Produktet er oppløselig i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Produktet er moderat bionedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING GENERELT BEHANDLINGSMETODER Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. AVFALLSGRUPPER AVFALLSKLASSE I følge europeiske avfallskatalog(eak) kan katalognummeret for dette produktet ikke bli gitt generelt da kunden må vise hvilken hensikt de har med produktet. Katalognummeret må bli gitt i samsvar med den lokale avfallshanteringen 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Helseskadelig R-SETNINGER R22 Farlig ved svelging. EU-DIREKTIVER Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Europaparlaments og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer. 16. ANDRE OPPLYSNINGER 5 / 6

6 Cleartron MRD208 SW Sist endret: Internt nr LEVERANDØRENS ANMERKNINGER FORBEHOLD OM ANSVAR Informasjonen som er gitt i dette databladet er korrekt i følge vår kunnskap, informasjon og dato ved utgivelse. Informasjonen er ment å være som en veiledning for sikkerhetstiltak, bruk, prosessering, oppbevaring, transport, avfallsbehandling, men den er ikke ment å være en advarsel eller kvalitets spesifikasjon. Informasjonen relateres til nevnte materiale og er ikke ment til bruk for materiale som er brukt i sammen med andre produkter, eller i annen prosess uten at dette er spesifisert i teksten. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. YL-gruppe 00 YL-tall m3/l 0 KOMMENTARER TIL REVISJONER BEMERK: Markering i marginen indikerer endringer i forhold til den tidligere revisjonen: 2, 3, 15. ANNEN INFORMASJON FULL TEKST FOR H-SETNINGER H302 Farlig ved svelging. NFPA Health rating 2 NFPA Fire rating 1 NFPA reactivity rating 0. SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak LM 6 / 6

7 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN HydraWay HVXA 15 BRUKSOMRÅDE Hydraulikkolje. NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum Postnr./sted 0107 Oslo Land Norge E-post Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Sergio Casadiego Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREIDENTIFIKASJON GENERELT Ikke klassifiseringspliktig. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt > 90 % Ikke merkepliktig < 3%, IP 346) Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER Høyraffinert mineralolje = Basolje uspesifisert CAS/Einec nr: ; ; ; ; ; ; / som inneholder DMSO extrakt < 3%, IP 346 i følge KIFS Gassolje - uspesifisert CAS nr som oppfyller anmerkning N i følge KIFS samt Concawe : Higly refined base oil CAS nr ; FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. HUDKONTAKT Vask huden med vann og såpe. Fjern forurenset tøy. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. Produkt som har kommet under huden under høyt trykk er en alvorlig skade som krever UMIDDELBAR henvendelse til sykehus. ØYEKONTAKT Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. SVELGING Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. 1 / 6

8 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Skum,pulver,kulldioksid. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Vann. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Opphetet produkt kan gi brennbar damp. Forbrenning gir irriterende røykgasser. Karbonmonoksid (CO) kan dannes ved ufullstendig forbrenning. Oljetåke 'hvit røyk' er meget brannfarlig. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Bruk åndedrettsvern. ANNEN INFORMASJON Dersom stor brann i lagerområder: Bruk ubemannet slange eller fjernstyrt spreder om mulig. Brann i små eller lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkj les med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Marker utslippet. Bruk personlig vernutstyr i flg. pkt 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Generelt: Forhindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet materiale. Unngå først og fremst spredning til avløpsystemer og vassdrag. Spillet samles opp med filler eller egnet absorpsjonsmateriale. Informer umiddelbart lokale myndigheter dersom utslippet når avløpsystem eller vassdrag. Kontakt redningstjenesten eller brannvesen ved større spill. Oppsamlet materiale håndteres som farlig avfall i flg punkt 13. Vann: Lens inn utslippet og pump opp så mye som mulig. Mindre mengder fjernes medegnet absorpsjonsmiddel. (bark, kiselgur, lenser). 7. HÅNDTERING OG LAGRING SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER Håndter produktet slik at spill og utvikling av oljetåke unngås. OPPBEVARING Helst under tak. Lagre fatene slik at spunsene kommer under væskenivået. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Personlig hygiene er viktig. Sørg for god ventilasjon. Gå ikke med tøy som er blitt tilsølt av produktet. Gå ikke med oljetilsølt tørkeklut i lommen. Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør øyebeskyttelse, vernehansker og verneklær anvendes. ØYEVERN Egne briller eller enkle vernebriller. HÅNDVERN Vernehansker av Viton eller Nitrilgummi. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Forkle av oljebestandig materiale. 2 / 6

9 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) 15 min Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) 8 timer R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM FARGE LUKT LØSELIGHET væske gulaktig olje, svak organiske løsemidler (de fleste) LØSELIGHET I VANN ubetydelig FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 1 ph (bruksferdig oppløsning) 1 Smeltepunkt 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 1 Flammepunkt > 170 C ASTM D 92 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 1 Damptrykk 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient 1 Selvantennelsestemperatur 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet ~ 15 mm2/s ASTM D 445 1) 1 Tetthet ~ 857 kg/m³ ASTM D ) 2 Merknad nr. Kommentar 1 ved 40 C. 2 ved 15 C. 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Kjemisk stabil. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterkt oksiderende stoffer. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved oppvarming eller forbrenning kan karbonmonoksid (CO) eller andre helseskadelige stoffer dannes. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 3 / 6

10 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr GENERELT Produktet har lav akutt giftighet ved nedsvelging, dog foreligger risiko for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon til lungene. Absorberes ikke i akuttoksiske mengder gjennom huden. Innånding av oljetåke i høye konsentrasjoner virker irriterende på åndedrettsorganene. Øyekontakt kan gi ubehag, men gir ingen skader på øyevevet. Langvarig og/eller ofte gjentatt kontakt med produktet i kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan forårsake hudproblemer i form av hudirritasjon, eksem eller oljeakne. Brukt produkt kan inneholde helseskadelige forurensninger. HUDKONTAKT Produkt som har kommet inn under huden under høyt trykk kan medføre omfattende vevskader i underhuden. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Ikke giftig for vannorganismer. Forventet LC/EC50 verdi >100 mg/l. MOBILITET Lav vannløselighet, flyter på vann. Absorberer kraftig til jordpartikler. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Bedømmes som potensielt nedbrytbar, lang nedbrytingstid i naturen. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logpow>3). ANDRE SKADEVIRKNINGER Oljefilm kan forårsake fysisk skade på organismer og forstyrrer oksygentransporten i grensesjiktet luft/vann, luft/jord. ANNEN INFORMASJON OBS: Ovenstående informasjon gjelder for: Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346). 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 4 / 6

11 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr GENERELT Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Avfallsfjerning skal være i samsvar med lokale bestemmelser. Beholderne skal rengjøres på betryggende måte før gjenbruk eller kasting. Gjeldende bestemmelser: Forskjellige slags farlig avfall skal ikke blandes. Avfallsslag kan blandes om hensikten er å forbedre sikkerheten ved fjerning eller gjenvinning eller det ellers gjøres på en måte som kan godtas fra miljøsynspunkt. Avfall kan bare transporteres yrkesmessig av den som har spesiell tillatelse. Løsningsmiddel og oljeavfall under visse gitte mengder får dog transporteres uten særskilt tillatelse, etter konf. med kommuneingeniøren. Kontakt kommunen for ytterligere opplysninger. Tømmingsanvisning: Forpakninger som er merket med dødningshode eller miljøfarlighetssymbol og risikosetning 50/53 skal alltid tas hånd om som farlig avfall. Øvrige forpakninger skal tømmes godt innen de kan leveres til gjenvinning eller rekondisjonering. Innholdet kan det være nødvendig å ta hand om som farlig avfall. Tømming skjer best i romtemperatur. Forpakningen plasseres opp ned, ca 10 grader på skrå, for avrenning slik at emballasjens laveste punkt er åpningen. Restinholdet bør samles opp og tilsettes den prosessen der produktet inngår. For fat gjelder særskilt at avrenningen skal skje ved romtemperatur (min 15 C). Vent til emballasjen er drypptørr. Ikke steng emballasjen etter avrenning. Observer spesielt de risker som foreligger ved tømming av forpakninger som inneholder brannfarlige væsker. Tømt beholder ventileres på en sikker plass vekk fra gnister og ild. Rester kan utgjøre eksplosjonsrisiko. Punkter, skjær eller sveis ikke i forpakningr, beholdere eller fat som ikke er rengjort. Om mulig bør emballasje som har inneholdt vannløselig produkt først skylles nøye (3 ganger). Skyllevannet bør om mulig brukes i den prosessen der produktet inngår. Klassifisering av avfallsslag: Den som leverer avfall skal klassifiser avfallet. Alt avfall angis med en sekssiffret EAK-kode. Kodene for oljeavfall er basert på anvendelsesområde og inngående baseolje. Oppgave over beregnet anvendelsesområde og inngående baseolje finnes angitt i sikkerhetsdatabladet, seksjon 1 og 2. Oljeavfall er alltid farlig avfall. Eksempel på EAK koder for oljeavfall : : Mineraloljebaserte halogenfri bearbeidningsoljer : Syntetiske hydraulikkoljer : Ikke klorerte emulsjoner : Andre motor, transmisjons og smørejoljer AVFALLSGRUPPER EAK TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER ANDRE MERKESETNINGER Helse, miljø og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. 16. ANDRE OPPLYSNINGER INFORMASJONSKILDER Aktuelle lover og forskrifter ved revisjonstilfellet. Bransjeråd og informasjon fra råvareleverandører. CONCAWE report no. 6/05: The Classification and Labelling of Petroleum Substances According to the EU Dangerous Substance Directive. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER For utførlig teknisk beskrivelse henvises det til våre produktdatablad og annen teknisk dokumentasjon. 5 / 6

12 HydraWay HVXA 15 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Sergio Casadiego Seksjon Sergio Casadiego Seksjon 2, 13 og Sergio Casadiego Seksjon Sergio Casadiego 2 & 3 SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Sergio Casadiego 6 / 6

13 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE HydraWay HVXA 32 HP Hydraulikkolje. NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum Postnr./sted 0107 Oslo Land Norge E-post Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Sergio Casadiego Milan Kopp Sergio Casadiego Giftinformasjonssentralen FAREIDENTIFIKASJON GENERELT Ikke klassifiseringspliktig. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Katalytisk hydroisomerisert hydrokarbon - - > 90 % Ikke merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. HUDKONTAKT Vask huden med vann og såpe. Fjern forurenset tøy. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. Produkt som har kommet under huden under høyt trykk er en alvorlig skade som krever UMIDDELBAR henvendelse til sykehus. ØYEKONTAKT Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. SVELGING Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Skum,pulver,kulldioksid. 1 / 6

14 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Vann. BRANNSLUKKINGSMETODER Dersom stor brann i lagerområder: Bruk ubemannet slange eller fjernstyrt spreder om mulig. Brann i små eller lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkj les med vann. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Opphetet produkt kan gi brennbar damp. Forbrenning gir irriterende røykgasser. Karbonmonoksid (CO) kan dannes ved ufullstendig forbrenning. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Bruk åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Marker utslippet. Bruk personlig vernutstyr i flg. pkt 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Generelt: Forhindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet materiale. Unngå først og fremst spredning til avløpsystemer og vassdrag. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Spillet samles opp med filler eller egnet absorpsjonsmateriale. Informer umiddelbart lokale myndigheter dersom utslippet når avløpsystem eller vassdrag. Kontakt redningstjenesten eller brannvesen ved større spill. Oppsamlet materiale håndteres som farlig avfall i flg punkt 13. Vann: Lens inn utslippet og pump opp så mye som mulig. Mindre mengder fjernes medegnet absorpsjonsmiddel. (bark, kiselgur, lenser). 7. HÅNDTERING OG LAGRING HÅNDTERING Håndter produktet slik at spill og utvikling av oljetåke unngås. OPPBEVARING Helst under tak. Lagre fatene slik at spunsene kommer under væskenivået. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Personlig hygiene er viktig. Sørg for god ventilasjon. Gå ikke med tøy som er blitt tilsølt av produktet. Gå ikke med oljetilsølt tørkeklut i lommen. Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør øyebeskyttelse, vernehansker og verneklær anvendes. ØYEVERN Egne briller eller enkle vernebriller. HÅNDVERN Vernehansker av Viton eller Nitrilgummi. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Forkle av oljebestandig materiale. ANNEN INFORMASJON For detaljert informasjon ta kontakt med leverandør av aktuelt verneutstyr. 2 / 6

15 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Katalytisk hydroisomerisert hydrokarbon 15 min Katalytisk hydroisomerisert hydrokarbon 8 timer R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM FARGE LUKT LØSELIGHET Væske. Gulaktig. Olje. Svak. Organiske løsemidler (de fleste). LØSELIGHET I VANN Ubetydelig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 1 ph (bruksferdig oppløsning) 1 Smeltepunkt 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 1 Flammepunkt ~ 201 C ASTM D 92 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 1 Damptrykk 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient 1 Selvantennelsestemperatur 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet ~ 34 mm2/s 40 C, ASTM D445 1 Tetthet ~ 846 kg/m³ 15 C, ASTM D STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Kjemisk stabil. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterkt oksiderende stoffer. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved oppvarming eller forbrenning kan karbonmonoksid (CO) eller andre helseskadelige stoffer dannes. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER GENERELT Produktet har lav akutt giftighet ved nedsvelging, dog foreligger risiko for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon til lungene. Absorberes ikke i akuttoksiske mengder gjennom huden. Brukt produkt kan inneholde helseskadelige forurensninger. INNÅNDING Innånding av oljetåke i høye konsentrasjoner virker irriterende på åndedrettsorganene. 3 / 6

16 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr HUDKONTAKT Produkt som har kommet inn under huden under høyt trykk kan medføre omfattende vevskader i underhuden. ØYEKONTAKT Øyekontakt kan gi ubehag, men gir ingen skader på øyevevet. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Langvarig og/eller ofte gjentatt kontakt med produktet i kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan forårsake hudproblemer i form av hudirritasjon, eksem eller oljeakne. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Ikke giftig for vannorganismer. Forventet LC/EC50 verdi >100 mg/l. MOBILITET Lav vannløselighet, flyter på vann. Absorberer kraftig til jordpartikler. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Bedømmes som potensielt nedbrytbar, lang nedbrytingstid i naturen. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logpow>3). ANDRE SKADEVIRKNINGER Oljefilm kan forårsake fysisk skade på organismer og forstyrrer oksygentransporten i grensesjiktet luft/vann, luft/jord. ANNEN INFORMASJON OBS: Ovenstående informasjon gjelder for: Baseoljen 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 4 / 6

17 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr GENERELT Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Avfallsfjerning skal være i samsvar med lokale bestemmelser. Beholderne skal rengjøres på betryggende måte før gjenbruk eller kasting. Gjeldende bestemmelser: Forskjellige slags farlig avfall skal ikke blandes. Avfallsslag kan blandes om hensikten er å forbedre sikkerheten ved fjerning eller gjenvinning eller det ellers gjøres på en måte som kan godtas fra miljøsynspunkt. Avfall kan bare transporteres yrkesmessig av den som har spesiell tillatelse. Løsningsmiddel og oljeavfall under visse gitte mengder får dog transporteres uten særskilt tillatelse, etter konf. med kommuneingeniøren. Kontakt kommunen for ytterligere opplysninger. Tømmingsanvisning: Forpakninger som er merket med dødningshode eller miljøfarlighetssymbol og risikosetning 50/53 skal alltid tas hånd om som farlig avfall. Øvrige forpakninger skal tømmes godt innen de kan leveres til gjenvinning eller rekondisjonering. Innholdet kan det være nødvendig å ta hand om som farlig avfall. Tømming skjer best i romtemperatur. Forpakningen plasseres opp ned, ca 10 grader på skrå, for avrenning slik at emballasjens laveste punkt er åpningen. Restinholdet bør samles opp og tilsettes den prosessen der produktet inngår. For fat gjelder særskilt at avrenningen skal skje ved romtemperatur (min 15 C). Vent til emballasjen er drypptørr. Ikke steng emballasjen etter avrenning. Observer spesielt de risker som foreligger ved tømming av forpakninger som inneholder brannfarlige væsker. Tømt beholder ventileres på en sikker plass vekk fra gnister og ild. Rester kan utgjøre eksplosjonsrisiko. Punkter, skjær eller sveis ikke i forpakningr, beholdere eller fat som ikke er rengjort. Om mulig bør emballasje som har inneholdt vannløselig produkt først skylles nøye (3 ganger). Skyllevannet bør om mulig brukes i den prosessen der produktet inngår. Klassifisering av avfallsslag: Den som leverer avfall skal klassifiser avfallet. Alt avfall angis med en sekssiffret EAK-kode. Kodene for oljeavfall er basert på anvendelsesområde og inngående baseolje. Oppgave over beregnet anvendelsesområde og inngående baseolje finnes angitt i sikkerhetsdatabladet, seksjon 1 og 2. Oljeavfall er alltid farlig avfall. Eksempel på EAK koder for oljeavfall : : Mineraloljebaserte halogenfri bearbeidningsoljer : Syntetiske hydraulikkoljer : Ikke klorerte emulsjoner : Andre motor, transmisjons og smørejoljer AVFALLSGRUPPER EAK TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER ANDRE MERKESETNINGER Helse, miljø og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. ANNEN INFORMASJON Ikke klassifiseringspliktig. 16. ANDRE OPPLYSNINGER INFORMASJONSKILDER CONCAWE-report no. 6/05 Classification and Labelling of Petroleum Substances According to the EU Dangerous Substances Directive. Bransjeråd og informasjon fra råvareleverandører.aktuelle lover og forskrifter ved revisjonstilfellet. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER For utførlig teknisk beskrivelse henvises det til våre produktdatablad og annen teknisk dokumentasjon. 5 / 6

18 HydraWay HVXA 32 HP Sist endret: Erstatter dato: Internt nr REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Sergio Casadiego Ny Sergio Casadiego 2 & 3 SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum Postnr./sted 0107 Oslo Land Norge E-post Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Sergio Casadiego Milan Kopp Sergio Casadiego Giftinformasjonssentralen / 6

19 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn HydraWay HVXA Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Hydraulikkolje 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS. Adresse Postboks 1176 Sentrum Land Norge E-postadresse Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Reidar Rune Carlsen Reidar Rune Carlsen Norge 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjon DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Ikke klassifiseringspliktig.. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer ANDRE MERKESETNINGER Helse, miljø og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Høyraffinert mineralolje > 90 % Ikke merkepliktig (DMSO-ekstrakt < 3%, IP 346) Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. 1 / 8

20 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: INGREDIENSKOMMENTARER Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende, E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER Høyraffinert mineralolje = Basolje uspesifisert CAS/Einec nr: ; ; ; ; ; ; / som inneholder DMSO extrakt < 3%, IP 346 i følge KIFS Gassolje uspesifisert CAS nr som oppfyller anmerkning N i følge KIFS samt Concawe : Higly refined base oil CAS nr ; DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. SVELGING Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Drikk matolje eller fløte. HUD Vask huden med vann og såpe. Fjern forurenset tøy. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. Produkt som har kommet under huden under høyt trykk er en alvorlig skade som krever UMIDDELBAR henvendelse til sykehus. ØYNE Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Skum,pulver,kulldioksid. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vann. BRANNSLUKKINGSMETODER Dersom stor brann i lagerområder: Bruk ubemannet slange eller fjernstyrt spreder om mulig. Brann i små eller lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Opphetet produkt kan gi brennbar damp. Forbrenning gir irriterende røykgasser. Karbonmonoksid (CO) kan dannes ved ufullstendig forbrenning. Oljetåke 'hvit røyk' er meget brannfarlig Anvisninger for brannvesen Bruk åndedrettsvern. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 2 / 8

21 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Marker utslippet. Bruk personlig vernutstyr i flg. pkt Miljøverntiltak Forhindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet materiale. Unngå først og fremst spredning til avløpsystemer og vassdrag. Spillet samles opp med filler eller egnet absorpsjonsmateriale. Informer umiddelbart lokale myndigheter dersom utslippet når avløpsystem eller vassdrag. Kontakt redningstjenesten eller brannvesen ved større spill. Oppsamlet materiale håndteres som farlig avfall i flg punkt 13. Vann: Lens inn utslippet og pump opp så mye som mulig. Mindre mengder fjernes medegnet absorpsjonsmiddel. (bark, kiselgur, lenser) Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning 6.4. Henvisning til andre punkter DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndter produktet slik at spill og utvikling av oljetåke unngås Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Helst under tak. Lagre fatene slik at spunsene kommer under væskenivået Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre Administrative normer Ingrediensnavn CAS-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anmerkninger Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) 15 min Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) 8 timer R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Ingrediensnavn/ Casnr. / Intervall / ppm/ mg/m3 / År / Anm.: Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) / 15 min. / 3 Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) / 8 timer / 1 R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) For detaljert informasjon ta kontakt med leverandør av aktuelt verneutstyr Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Personlig hygiene er viktig. Sørg for god ventilasjon. Gå ikke med tøy som er blitt tilsølt av produktet. Gå ikke med oljetilsølt tørkeklut i lommen. Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør øyebeskyttelse, vernehansker og verneklær anvendes. ØYEVERN Egne briller eller enkle vernebriller. 3 / 8

22 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: BESKYTTELSE AV HUD Forkle av oljebestandig materiale. HÅNDVERN Vernehansker av Viton eller Nitrilgummi. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske. FARGE Gulaktig. LUKT Olje. Svak. LØSELIGHET Organiske løsemidler (de fleste). LØSELIGHET I VANN Ubetydelig Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall Flammepunkt > 185 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 29 mm2/s v/40 C 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet ~ 873 kg/m³ v/15 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Kjemisk stabil Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Materialer som må unngås Sterkt oksiderende stoffer. 4 / 8

23 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: Farlige nedbrytningsprodukter Ved oppvarming eller forbrenning kan karbonmonoksid (CO) eller andre helseskadelige stoffer dannes. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Hudetsing/-irritasjon Produkt som har kommet inn under huden under høyt trykk kan medføre omfattende vevskader i underhuden. Andre toksikologiske virkninger Produktet har lav akutt giftighet ved nedsvelging, dog foreligger risiko for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon til lungene. Absorberes ikke i akuttoksiske mengder gjennom huden. Innånding av oljetåke i høye konsentrasjoner virker irriterende på åndedrettsorganene. Øyekontakt kan gi ubehag, men gir ingen skader på øyevevet. Langvarig og/eller ofte gjentatt kontakt med produktet i kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan forårsake hudproblemer i form av hudirritasjon, eksem eller oljeakne. Brukt produkt kan inneholde helseskadelige forurensninger. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Ikke giftig for vannorganismer. ØKOTOKSISITET Ikke giftig for vannorganismer. Forventet LC/EC50 verdi >100 mg/l Holdbarhet og nedbrytbarhet Bedømmes som potensielt nedbrytbar, lang nedbrytingstid i naturen Bioakkumuleringspotensiale Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logpow>3) Mobilitet i jord Lav vannløselighet, flyter på vann. Absorberer kraftig til jordpartikler Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Oljefilm kan forårsake fysisk skade på organismer og forstyrrer oksygentransporten i grensesjiktet luft/vann, luft/jord. ANNEN INFORMASJON OBS: Ovenstående informasjon gjelder for: Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346) DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling 5 / 8

24 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: GENERELT Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Avfallsfjerning skal være i samsvar med lokale bestemmelser. Avfall kode: avfall. Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk av nitrogen kjemikalier, nitrogen kjemiske prosesser og forbindelser fra produksjon av gjødsel. Gjeldende bestemmelser: Forskjellige slags farlig avfall skal ikke blandes. Avfallsslag kan blandes om hensikten er å forbedre sikkerheten ved fjerning eller gjenvinning eller det ellers gjøres på en måte som kan godtas fra miljøsynspunkt. Avfall kan bare transporteres yrkesmessig av den som har spesiell tillatelse. Løsningsmiddel og oljeavfall under visse gitte mengder får dog transporteres uten særskilt tillatelse, etter konf. med kommuneingeniøren. Kontakt kommunen for ytterligere opplysninger. Tømmingsanvisning: Forpakninger som er merket med dødningshode eller miljøfarlighetssymbol og risikosetning 50/53 skal alltid tas hånd om som farlig avfall. Øvrige forpakninger skal tømmes godt innen de kan leveres til gjenvinning eller rekondisjonering. Innholdet kan det være nødvendig å ta hand om som farlig avfall. Tømming skjer best i romtemperatur. Forpakningen plasseres opp ned, ca 10 grader på skrå, for avrenning slik at emballasjens laveste punkt er åpningen. Restinholdet bør samles opp og tilsettes den prosessen der produktet inngår. For fat gjelder særskilt at avrenningen skal skje ved romtemperatur (min 15 C). Vent til emballasjen er drypptørr. Ikke steng emballasjen etter avrenning. Observer spesielt de risker som foreligger ved tømming av forpakninger som inneholder brannfarlige væsker. Tømt beholder ventileres på en sikker plass vekk fra gnister og ild. Rester kan utgjøre eksplosjonsrisiko. Punkter, skjær eller sveis ikke i forpakningr, beholdere eller fat som ikke er rengjort. Om mulig bør emballasje som har inneholdt vannløselig produkt først skylles nøye (3 ganger). Skyllevannet bør om mulig brukes i den prosessen der produktet inngår. Klassifisering av avfallsslag: Den som leverer avfall skal klassifiser avfallet. Alt avfall angis med en sekssiffret EAK kode. Kodene for oljeavfall er basert på anvendelsesområde og inngående baseolje. Oppgave over beregnet anvendelsesområde og inngående baseolje finnes angitt i sikkerhetsdatabladet, seksjon 1 og 2. Oljeavfall er alltid farlig avfall. Eksempel på EAK koder for oljeavfall : : Mineraloljebaserte halogenfri bearbeidningsoljer : Syntetiske hydraulikkoljer : Ikke klorerte emulsjoner : Andre motor, transmisjons og smørejoljer AVFALLSGRUPPER EAK DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip 6 / 8

25 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Kjemikaliesikkerhetsvurdering DEL 16: Andre opplysninger Informasjonskilder Aktuelle lover og forskrifter ved revisjonstilfellet. Bransjeråd og informasjon fra råvareleverandører. CONCAWE report no. 6/05: The Classification and Labelling of Petroleum Substances According to the EU Dangerous Substance Directive. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER For utførlig teknisk beskrivelse henvises det til våre produktdatablad og annen teknisk dokumentasjon. 7 / 8

26 HydraWay HVXA 32 Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON REVISJONSOVERSIKT Versjon / Rev.dato / Ansvarlig / Endringer: / / Sergio Casadiego / Seksjon / / Sergio Casadiego / Seksjon / / Sergio Casadiego / 2 & / / RRC/ - SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV: Foretak Statoil Fuel & Retail Sverige AB Adresse Box 194 Postnr./sted Nynäshamn Land Sverige Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn: Marie-Louise Linderoth E-post: Telefon: KONTAKTPERSONER Navn: Milan Kopp E-post: Telefon: SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Statoil Fuel & Retail Sverige AB Adresse Box 194 Postnr./sted Nynäshamn Land Sverige Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Milan Kopp Marie-Louise Linderoth / 8

27 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn HydraWay HVXA 46 HP 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Hydraulikkolje 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum Land Norge E-postadresse Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Reidar Rune Carlsen Norge Reidar Rune Carlsen Norge 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjon DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Ikke klassifiseringspliktig.. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer ANDRE MERKESETNINGER EF-etikett: Nei Helse, miljø og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger 1 / 8

28 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Høyraffinert mineralolje 0 > 50 % (DMSO-ekstrakt <3% IP 346) Katalytisk hydroisomerisert > 40 % Ikke merkepliktig hydrokarbon Polymetakrylat 0 % Ikke merkepliktig Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. SVELGING Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. HUD Vask huden med vann og såpe. Fjern forurenset tøy. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. Produkt som har kommet under huden under høyt trykk er en alvorlig skade som krever UMIDDELBAR henvendelse til sykehus. ØYNE Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Skum,pulver,kulldioksid. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vann Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Opphetet produkt kan gi brennbar damp. Forbrenning gir irriterende røykgasser. Karbonmonoksid (CO) kan dannes ved ufullstendig forbrenning Anvisninger for brannvesen Bruk åndedrettsvern. ANNEN INFORMASJON Dersom stor brann i lagerområder: Bruk ubemannet slange eller fjernstyrt spreder om mulig. Brann i små eller lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Marker utslippet. Bruk personlig vernutstyr i flg. pkt 8. 2 / 8

29 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: Miljøverntiltak Generelt: Forhindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet materiale. Unngå først og fremst spredning til avløpsystemer og vassdrag. Spillet samles opp med filler eller egnet absorpsjonsmateriale. Informer umiddelbart lokale myndigheter dersom utslippet når avløpsystem eller vassdrag. Kontakt redningstjenesten eller brannvesen ved større spill. Oppsamlet materiale håndteres som farlig avfall i flg punkt 13. Vann: Lens inn utslippet og pump opp så mye som mulig. Mindre mengder fjernes medegnet absorpsjonsmiddel. (bark, kiselgur, lenser) Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning 6.4. Henvisning til andre punkter DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndter produktet slik at spill og utvikling av oljetåke unngås Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Helst under tak. Lagre fatene slik at spunsene kommer under væskenivået Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Høyraffinert mineralolje (DMSO ekstrakt < 3%, IP 346): 15 min.: 2 mg/m3. 8 timer: 1 mg/m3. Katalytisk hydroisomerisert hydrocarbon: 15 min.: 3 mg/m3. År timer: 1 mg/m3. År Grenseverdier er basert på grenseverdier for oljetåke (mineraloljepartikler) 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Personlig hygiene er viktig. Sørg for god ventilasjon. Gå ikke med tøy som er blitt tilsølt av produktet. Gå ikke med oljetilsølt tørkeklut i lommen. Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør øyebeskyttelse, vernehansker og verneklær anvendes. ØYEVERN Egne briller eller enkle vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Forkle av oljebestandig materiale. HÅNDVERN Vernehansker av Viton eller Nitrilgummi. 3 / 8

30 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON For detaljert informasjon ta kontakt med leverandør av aktuelt verneutstyr. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske. FARGE Gulaktig. LUKT Olje. Svak. LØSELIGHET Organiske løsemidler (de fleste). LØSELIGHET I VANN Ubetydelig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall Flammepunkt > 200 C ASTM D 92 Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet ~ 51 mm2/s ASTM D 445 v/40 C 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet ~ 865 kg/m³ ASTM D 4052 v/15 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Kjemisk stabil Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Materialer som må unngås Sterkt oksiderende stoffer Farlige nedbrytningsprodukter Ved oppvarming eller forbrenning kan karbonmonoksid (CO) eller andre helseskadelige stoffer dannes. 4 / 8

31 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Produkt som har kommet inn under huden under høyt trykk kan medføre omfattende vevskader i underhuden. Produktet har lav akutt giftighet ved nedsvelging, dog foreligger risiko for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon til lungene. Absorberes ikke i akuttoksiske mengder gjennom huden. Innånding av oljetåke i høye konsentrasjoner virker irriterende på åndedrettsorganene. Øyekontakt kan gi ubehag, men gir ingen skader på øyevevet. Langvarig og/eller ofte gjentatt kontakt med produktet i kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan forårsake hudproblemer i form av hudirritasjon, eksem eller oljeakne. Brukt produkt kan inneholde helseskadelige forurensninger. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Ikke giftig for vannorganismer. Forventet LC/EC50 verdi >100 mg/l Holdbarhet og nedbrytbarhet Bedømmes som potensielt nedbrytbar, lang nedbrytingstid i naturen Bioakkumuleringspotensiale Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logpow>3) Mobilitet i jord Lav vannløselighet, flyter på vann. Absorberer kraftig til jordpartikler Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Oljefilm kan forårsake fysisk skade på organismer og forstyrrer oksygentransporten i grensesjiktet luft/vann, luft/jord. ANNEN INFORMASJON OBS: Ovenstående informasjon gjelder for: Baseoljen DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling 5 / 8

32 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: GENERELT Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Avfallsfjerning skal være i samsvar med lokale bestemmelser. Gjeldende bestemmelser: Forskjellige slags farlig avfall skal ikke blandes. Avfallsslag kan blandes om hensikten er å forbedre sikkerheten ved fjerning eller gjenvinning eller det ellers gjøres på en måte som kan godtas fra miljøsynspunkt. Avfall kan bare transporteres yrkesmessig av den som har spesiell tillatelse. Løsningsmiddel og oljeavfall under visse gitte mengder får dog transporteres uten særskilt tillatelse, etter konf. med kommuneingeniøren. Kontakt kommunen for ytterligere opplysninger. Tømmingsanvisning: Forpakninger som er merket med dødningshode eller miljøfarlighetssymbol og risikosetning 50/53 skal alltid tas hånd om som farlig avfall. Øvrige forpakninger skal tømmes godt innen de kan leveres til gjenvinning eller rekondisjonering. Innholdet kan det være nødvendig å ta hand om som farlig avfall. Tømming skjer best i romtemperatur. Forpakningen plasseres opp ned, ca 10 grader på skrå, for avrenning slik at emballasjens laveste punkt er åpningen. Restinholdet bør samles opp og tilsettes den prosessen der produktet inngår. For fat gjelder særskilt at avrenningen skal skje ved romtemperatur (min 15 C). Vent til emballasjen er drypptørr. Ikke steng emballasjen etter avrenning. Observer spesielt de risker som foreligger ved tømming av forpakninger som inneholder brannfarlige væsker. Tømt beholder ventileres på en sikker plass vekk fra gnister og ild. Rester kan utgjøre eksplosjonsrisiko. Punkter, skjær eller sveis ikke i forpakningr, beholdere eller fat som ikke er rengjort. Om mulig bør emballasje som har inneholdt vannløselig produkt først skylles nøye (3 ganger). Skyllevannet bør om mulig brukes i den prosessen der produktet inngår. Klassifisering av avfallsslag: Den som leverer avfall skal klassifiser avfallet. Alt avfall angis med en sekssiffret EAK-kode. Kodene for oljeavfall er basert på anvendelsesområde og inngående baseolje. Oppgave over beregnet anvendelsesområde og inngående baseolje finnes angitt i sikkerhetsdatabladet, seksjon 1 og 2. Oljeavfall er alltid farlig avfall. Eksempel på EAK koder for oljeavfall : : Mineraloljebaserte halogenfri bearbeidningsoljer : Syntetiske hydraulikkoljer : Ikke klorerte emulsjoner : Andre motor, transmisjons og smørejoljer AVFALLSGRUPPER EAK DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip 6 / 8

33 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Kjemikaliesikkerhetsvurdering DEL 16: Andre opplysninger Opplysninger om forandringer Opplysninger om forandringer Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Sergio Casadiego Seksjon Sergio Casadiego Seksjon 1, 2, 4, 8, 9 & Sergio Casadiego Seksjon 2 & 3 Informasjonskilder Aktuelle lover og forskrifter ved revisjonstilfellet. Bransjeråd og informasjon fra råvareleverandører. CONCAWE report no. 6/05: The Classification and Labelling of Petroleum Substances According to the EU Dangerous Substance Directive. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER For utførlig teknisk beskrivelse henvises det til våre produktdatablad og annen teknisk dokumentasjon. ANNEN INFORMASJON REVISJONSOVERSIKT: Versjon - Rev.dato - Ansvarlig - Endringer Sergio Casadiego - Seksjon Sergio Casadiego - Seksjon 1, 2, 4, 8, 9 & Sergio Casadiego - Seksjon 2 & Trude Hermansen - 1 & 16 7 / 8

34 HydraWay HVXA 46 HP Sist endret: Erstatter dato: SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Statoil Fuel & Retail Sverige AB Adresse Box 194 Postnr./sted Nynäshamn Land Sverige Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Milan Kopp Marie-Louise Linderoth / 8

35 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn KI-302C Annen informasjon Produktnr.: , , , Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Rustbeskyttelsesmiddel 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Schlumberger Norge AS, Division: M-I SWACO Adresse P.O. Box 403 Postnr./sted N-4067 Stavanger Land Norge E-postadresse Tlf Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen +44 (0) Middle East and Africa Australia (24 Hour) +44 (0) Europe Asia Pacific New Zealand USA China DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: T; R25, Xi; R36/38 CLP Klassifisering: Acute Tox. 3;H301, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319 Viktigste skadevirkninger:: Giftig ved svelging.irriterer huden.gir alvorlig øyeirritasjon Etikettelementer Signalord: Fare H-setninger H301 Giftig ved svelging. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 1 / 9

36 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: P-setninger P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. P301/310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P302/352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. P332/313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P313 Søk legehjelp. P330 Skyll munnen. P264 Vask huden grundig etter bruk. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen Andre farer Produktet inneholder en komponent som er inkludert i ECHA's kandidatliste (SVHC - Substances of Very High Concern) på grunn av dets CMR egenskaper. Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering NATRIUMNITRITT < 25 % T,O,N,R25 - R8 - R50 Ox. Sol. 3 H272 Acute Tox. 3 H301 Aquatic Acute 1 H400 DISODIUM TETRABORATE % Rep 2,R60 - R61 Repr. 1B H360FD DECAHYDRATE NATRIUMHYDROKSID < 1 % C,R35 Skin Corr. 1A H314 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER De viste data er i samsvar med de seneste EF Direktivene DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. HUD Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask. ØYNE Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. GENERELT Personer som søker lege bør medbringe en kopi av dette MSDS. 2 / 9

37 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generelt: Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid. Hvis de beskrevne symptomene utvikler seg, bør den skadde overføres til sykehus så snart som mulig. For mer informasjon om symptomer og effekter, se punkt Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Behandle symptomatisk. DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Nitrøse gasser (NOx). Særlige Brann Og Eksplosjonsfarer: Ingen uvanlig brann eller eksplosjonsfare angitt Anvisninger for brannvesen Særlige Brannslukkingstiltak: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Verneutstyr til slukkingspersonale: Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Miljøverntiltak Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Grav spillgrøft i god avstand fra større mengder spilt materiale for senere oppsamling/fjerning. Søl suges opp med absorberende materiale. Skyfles opp i tørre beholdere. Dekk til og fjern beholderne. Spyl området med vann Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering UNNGÅ ALL KONTAKT! Gravide/ammende kvinner må ikke håndtere produktet. Følg god kjemikaliehygiene. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. 3 / 9

38 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Unngå kontakt med: Sterke reduksjonsmidler. Syrer. Metaller. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. Lagringskategori: Lagres som giftig stoff Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Kontrollparametere: DISODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE: STD: AN Admin. Normer: 5 mg/m3. NATRIUMHYDROKSID: STD: AN Admin. Normer: 2 mg/m3. Anm: T AN = Administrative normer. T = Takverdi Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode. Kommentarer Til Ingrediensene: Da dette produktet er flytende, er ikke støv relatert ANs (arbeidsplass eksponeringsgrenser) gjeldende. NATRIUMHYDROKSID (CAS: ): DNEL Innånding Lang tid Lokale Effekter 1 mg/m Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Prosessforhold: Alt personlig verneutstyr (PVU) for kjemikalier må velges etter en vurdering av både kjemikalierisikoen og eksponeringsrisikoen for disse farene. PVU anbefalingene nedenfor er basert på en vurdering av kjemikalierisikoen som er knyttet til dette produktet. Der dette produktet brukes i en blanding med andre produkter eller væsker, kan ytterligere farer skapes og dermed kan en ytterligere risikovurdering være nødvendig. Eksponeringsrisikoen og behovet for åndedrettsvern vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, og må vurderes av brukeren i hver situasjon. Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Andre Vernetiltak: Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet. Hygienetiltak: Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Skift arbeidsklær daglig hvis det er mulighet for at de er tilsølt. Vask hendene etter bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 4 / 9

39 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: ØYEVERN Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. HÅNDVERN Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Naturgummi, neopren eller PVC. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type B. /P2. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske FARGE Fargeløs til lysegul LUKT Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGHET I VANN Oppløselig i vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 9-11 ph (bruksferdig oppløsning) 8,8-10,5 (1%) Smeltepunkt 13 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall 100 C Flammepunkt > 70 C Sh CC (Setaflash lukket kopp). Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk 2,1 kpa (20 C) Damptetthet Relativ tetthet 1,148-1,18 (20 C) Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 10 cp (20 C) 9.2. Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar ANNEN INFORMASJON Ingen opplysninger. DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent. 5 / 9

40 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: Forhold som må unngås Unngå høy varme over lengre perioder Materialer som må unngås Syrer. Metaller. Sterke reduksjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Nitrøse gasser (NOx). DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Andre toksikologiske virkninger Toksikologisk informasjon Toksikologiske data for hovedkomponenten(e): Akutt toksisitet: Akutt Toksisitet (Oral LD50) 85 mg/kg Rotte Akutt Toksisitet (Inhalasjon LC50): 5.5 mg/l (støv/tåke) Rotte 4 timer Generelt: Inneholder et stoff/en stoffgruppe som muligens kan gi fosterskader og redusert fruktbarhet. Produktet inneholder en komponent som er inkludert i ECHA's kandidatliste (SVHC Substances of Very High Concern) på grunn av dets CMRegenskaper. Innånding: Kan irritere luftveier/lunger. Inntak: Giftig ved svelging. Kan gi alvorlig indre skade. Hudkontakt: Irriterer huden. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Øyekontakt: Gir alvorlig øyeirritasjon. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Akutt Fisketoksisitet: Produktet kan påvirke ph i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. LC 50, 96 T, Fisk, mg/l: < 1 mg/l *Basert på komponenter 6 / 9

41 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare Bioakkumuleringspotensiale Uorganisk Mobilitet i jord Produktet er oppløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier Andre negative virkninger Ikke kjent. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Generelt: Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Metoder for avfallsbehandling: Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Avfallsklasse: EAL koden er avhengig av bransje og bruksområde. EAL kode: andre baser. Avfallsstoffnummer: Uorganiske løsninger og bad. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Nitrite) 6.1 II Miljøfarer Nei. Fareseddel Farenummer 60 Tunnelrestriksjonskode 7 / 9

42 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN Miljøfarer proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Nitrite) 6.1 F-A, S-A II Miljøfarer Nei. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Nitrite) 6.1 II SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUKEREN Hazchem-Kode: 2X BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN Vennligst kontakt for informasjon angående bulktransport. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) KI-302C: ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON EU-Direktiver: Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Europaparlaments og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering 8 / 9

43 KI-302C Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON Internasjonale kjemiske varelager: Kontakt for REACH informasjon. Er i henhold til følgende nasjonale/regionale kjemikalieregelverk: Europe (EINECS / ELINCS), Canada (DSL / NDSL), China (IECSC), Korea (TCCL / ECL), United States (TSCA). DEL 16: Andre opplysninger Informasjonskilder Produktinformasjon er levert av leverandør. Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad, diverse produsenter. LOLI. Europeisk Kjemikalie byrå ESIS (Europeisk informasjonsystem for kjemikalier). LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R25 Giftig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R36/38 Irriterer øynene og huden. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R60 Kan skade forplantningsevnen. R61 Kan gi fosterskader. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H272 Kan forsterke brann, oksiderende. H301 Giftig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. H400 Meget giftig for liv i vann. ANNEN INFORMASJON Revisjonskommentarer: Oppdatert i henhold til CLP. Oppdatert i henhold til REACH Annex II. Revidert av Nina B. Øvrehus Utarbeidet Av: Bente K. Sando Endret: Revisjon: 8 Erstatter dato: Databladstatus: Godkjent. Dato: Signatur: Nina B. Øvrehus Signatur 2: Sarah Malone Forbehold Om Ansvar: Sikkerhetsdatabladet fremskaffes uavhengig av produktkjøp. Vi har gjort vårt beste for å beskrive dette produktet, men noen av dataene er innhentet fra kilder som vi ikke har direkte tilsyn med. Vi kan ikke gå god for hvor pålitelige eller fullstendige disse opplysningene er: derfor aksepterer brukeren informasjonen på eget ansvar. Vi har ikke forsøkt å sensurere eller skjule mulige skadevirkninger av dette produktet. Siden vi ikke kan forutse eller kontrollere betingelsene denne informasjonen og produktet skal brukes under, kan vi ikke garantere at de forholdsreglene vi har foreslått er tilstrekkelige for alle individer og/eller situasjoner. Enhver som bruker dette produktet forplikter seg til å overholde krav i relevant lovgivning om bruk og avhending av dette produktet. Ytterligere informasjon og veiledning gis etter anmodning fra brukeren. Vi gir eller påtar oss ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, eller ansvar av noe slag mht. dette produktet eller informasjonen på dette databladet. 9 / 9

44 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Kirasol 318sc 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Rensemiddel 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Amboltveien 3, 4311 Hommersåk, Postboks 94 Postnr./sted 4395 Hommersåk Land Norge E-post Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Christian Einung Dahl Norge PRODUSENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS Foretak Euro Corpex Ltd. Adresse 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, IM1 4LS, GB E-post Telefon Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinfo 2 Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xi; R36 CLP Klassifisering: Eye Irrit. 2H319 Viktigste HSE fare effekter: Gir alvorlig øyeirritasjon. 2.2 Etikettelementer Signalord: Advarsel H Setninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 1 / 9

45 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: P Setninger P264 Vask... grundig etter bruk. P337/313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Merkelementer (67/548/EØF, 1999/45/EF) Fare pictogram: Xi - Irriterende. R-Setning: R36 irriterer øynene. S-setninger: S35 dette kjemikaliet og dets emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S26 ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. S25 unngå kontakt med øynene. 2.3 Andre farer Ingen 3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Alkoholetoksilat % Xn,Xi,R38 - R41 - Acute Tox. 4 H302 9 R22 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Tetrakaliumdifosfat ,50-10 % Pentanatriumtrifosfat ,50 % Xi,R36/37/38 Xi,R36/37/38 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Skyll nese og munn med vann. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Skyll munnen grundig. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege. HUDKONTAKT Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Klær vaskes før gjenbruk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 2 / 9

46 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: ØYEKONTAKT Skyll straks med vann i flere minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser. Ring lege straks. Fortsett å skylle. GENERELT Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Flytt den skadde fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Sørg for ro, varme og frisk luft. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Irriterende til øynene. 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. Vanndusj/ tåke/ dis, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) 5.3 Anvisninger for brannvesen Brannslukkingsmetoder: Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass. Ikke la avrenning fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløp. Personlig verneutstyr: Brannslukkere bør benytte frisklufttilført ånderettsvern. Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå kontakt med øynene. Unngå sprut og søl. Spesiell fare for å skli ved lekkasje/søl av produktet. Unngå innånding av gass / røyk / damp / spray. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern personer i sikkerhet. 6.2 Miljøverntiltak Unngå utslipp til vannløp, jord og avløp. Kontakt ansvarlige myndigheter om forurensning skjer 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorber i inert, fuktig, ikke brennbart materiale som vermikulitt eller tørr sand. Samle seg i lukkede og passende beholdere for avhending. 3 / 9

47 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: Henvisning til andre punkter Se vernetiltakene under punkt 7 og 8. Se punkt Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Fremgangsmåtene for pakking og håndtering av last skal være i henhold til gjeldende forskrifter. Se punkt 8 for eksponeringskontroll og personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier. Unngå hudog øyekontakt. Unngå sprut og søl. Unngå innåndning av damper og sprøytetåke. Det må ikke spises, drikkes, røykes, snuse. Vask hendene før pauser og etter arbeid. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk mekanisk ventilasjon ved dampdannende håndtering. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Bruk alltid emballasje av samme materiale som originalemballasjen. Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer, alkalier og sterke baser/alkalier. Oppbevares utilgjengelig for barn. 7.3 Spesielle bruksområder 8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Til dags dato, ingen nasjonale kritiske grenseverdier eksisterer 8.2 Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Godt ventilert område. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann ved slutten av hvert skift og før pauser. Ingen spesielle tekniske beskyttelsesforholdsregler er nødvendig. ØYEVERN Bruk vernebriller med sidebeskyttelse HÅNDVERN Gummi hansker med lange mansjetter anbefales. Kvaliteten på de beskyttende hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier må også velges som en funksjon av den spesifikke arbeidsplassen, konsentrasjon og mengde av farlige stoffer. Gjennombruddstid og hevelse materialets egenskaper må tas hensyn til. Gjennomtrengingstid > 8 timer. ÅNDEDRETTSVERN Vanligvis ingen personlig respirative beskyttelse er nødvendig men ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp må det brukes frisk luft masker eller åndedrettsvern med gassfilter (type A2/P2) ved kort varighet. ANNEN INFORMASJON Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Bruk egnede verneklær som beskyttelse mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Vask tilsølte arbeidsklær før gjenbruk. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTANDSFORM FARGE LUKT Væske Fargeløs Karakteristisk 4 / 9

48 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: LØSELIGHET I VANN Fullstendig oppløselig i vann Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 9-10 ved 20 C ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsintervall 100 C 1013 hpa Flammepunkt > 100 C Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytingstemperatur Viskositet 9.2 Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 1,01 1,11 g/cm³ ved 20 ºC Merknad nr. Kommentar ANNEN INFORMASJON Ingen 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen informasjon tilgjengelig 10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Ingen informasjon tilgjengelig 10.4 Forhold som må unngås Ingen informasjon tilgjengelig 10.5 Materialer som må unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer og baser/alkalier (uorganiske) Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) 11 Toksikologiske opplysninger 5 / 9

49 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: Opplysninger om toksikologiske virkninger Alkoholetoksilat Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 (Oralt) mg/kg Rotte Tetrakaliumdifosfat Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 (Dermalt) > 4640 mg/kg Kanin Pentanatriumtrifosfat Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 (Dermalt) > 5000 mg/kg Kanin LD50 (Oralt) > 3000 mg/kg Rotte Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake tørr hud. Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. Primær irritasjon i huden Parameter: Primær irritasjon i huden (Alkoholetoksilat; CAS nr ) Arter: Kanin Resultat: ingen ødem. ingen erytem (rødhet) Metode: OECD 404 Parameter: Primær irritasjon i huden (Pentanatriumtrifosfat; CAS nr ) Resultat: erytem (rødhet) Irriterer øynene. Sprut kan medføre irritasjon og rødhet.irritasjon i øynene Parameter: Irritasjon i øynene (Alkoholetoksilat; CAS nr ) Arter: Kanin Resultat: irreversible Metode: OECD 405 Parameter: Irritasjon i øynene (Pentanatriumtrifosfat; CAS nr ) Resultat: konjunktival rødhet 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Ufarlig for vannlevende organismer opp til den testede konsentrasjonen 12.2 Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Oppløses i vann. Ingen informasjon tilgjengelig om mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoffet ikke oppfyller PBT / vpvb kriterier av REACH, vedlegg XIII 6 / 9

50 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: Andre negative virkninger Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. ANNEN INFORMASJON HOCNF testet og klassifisert som GUL Annen informasjon: For utvidet miljødata vennligst kontakt Nordic Chemical Solutions AS. 13 Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for avfallsbehandling GENERELT Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Etter at kjemikalier har vært benyttet for fjerning av forurensninger, skal deponering og valg av avfallskoder skjer i henhold til forurensninger som har blitt fjernet. Produktet er klassifisert som farlig avfall Ja Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering. Håndtering av emballasje Forurensede emballasje må tømmes helt, og kan gjenbrukes etter grundig rengjøring. Emballasje som ikke kan rengjøres skal kastes. Håndter forurenset emballasje på samme måte som stoffet selv. AVFALLSGRUPPER EAL kode: ; vandige vaskevæsker og morluter. Norsas: 7133; Rengjøringsmidler, etsende avfall. EAL kode er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL kode hvis bruksområdet avviker. 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Miljøfarer. (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel. Farenummer:. Tunnelrestriksjonskode. Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Miljøfarer. (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Miljøfare i tankskip. 7 / 9

51 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Miljøfarer. (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Sub. risiko:. IMDG Code. segregation group Marine pollutant. EMS:. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Miljøfarer. (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel. ANNEN INFORMASJON Forsendelsesnavn: Sammensetning: Alkoholetoksilat 5-10%, Tetrakaliumdifosfat %, Pentanatriumtrifosfat 1-2,5% Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. 15 Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON Vannforurensningsklasse NWG (Non-Hazardous to Water): Ikke farlig for vann Andre forskrifter/direktiver SDS utarbeidet i henhold til EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 og klassifisering av blandning i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 og 67/548/EØF&1999/45/EF as per Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Forskrifter om helsefare, brannfare, eksplosjonsfare,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet). Transport om farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Kjemiske sikkerhetsvurderinger for stoffene i denne blandingen ble ikke utført 16 Andre opplysninger Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad er utarbeidet av Nordic Chemical Solutions AS basert på Euro Corpex SDS utgitt dato , Nordic Chemical Solutions SDS utgitt dato utvidet miljødata og norske forskrifter. 8 / 9

52 Kirasol 318sc Sist endret: Erstatter dato: LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. ANNEN INFORMASJON Revisjon Formatt endret for å inkludere kontaktinformasjon for produsent og CLP informasjon fra Euro Corpex SDS revisjonsdato som er i henhold til (EF) nr. 1907/2006. Revisjon Endring av EAL-koder, avfallskoder og generelle opplysninger i punkt 13 Revisjon Formatt endring av oppsett av sub-seksjoner i henhold til Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Merkeelementer for klassifisering av blandning i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 og 67/548/EØF&1999/45/EF inkludert under seksjon 2 og eliminert fra seksjon 15 9 / 9

53 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Kirasol 345 Annen informasjon SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Utgave 3,3. Revisjonsdato Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Rensemiddel 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Amboltveien 3, 4311 Hommersåk, Postboks 94 Postnr./sted 4395 Hommersåk Land Norge E-postadresse Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Christian Einung Dahl Norge PRODUSENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS Foretak Euro Corpex Ltd. Adresse 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, IM1 4LS, GB E-postadresse Tlf Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinfomasjonssentralen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xi; R41 CLP Klassifisering: Eye Dam. 1;H318 Viktigste skadevirkninger:: Gir alvorlig øyeskade Etikettelementer Signalord: Fare 1 / 9

54 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: H-setninger H318 Gir alvorlig øyeskade. P-setninger P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Merkelementer (67/548/EØF, 1999/45/EF) Fare piktogram: Xi R-setning: R41: Fare for alvorlig øyeskade. S-setninger: S35: Dette kjemikaliet og dets emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. - S39: Bruk vernebriller / ansiktsskjerm. S26: Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. S25: Unngå kontakt med øynene Andre farer Ingen DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Alkoholetoksilat % Xn,Xi,R38 - R41 - Acute Tox. 4 H302 9 R22 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige.tegnforklaring: EC-nr= European inventory of Existing Commercial Chemical Substances, CAS-nr=Chemical Abstracts Service, Kons.=konsentrasjon, Innhold oppgitt i vekt%, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Skyll nese og munn med vann. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Skyll munnen grundig. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege. HUD Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Klær vaskes før gjenbruk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Skyll straks nøye og grundig med øyeskyll eller vann. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser. Transport straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus. 2 / 9

55 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: GENERELT Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Flytt den skadde fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Sørg for ro, varme og frisk luft Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Gir alvorlig øyeskade Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. Vanndusj/ tåke/ dis, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) 5.3. Anvisninger for brannvesen Brannslukkingsmetoder Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass. Ikke la avrenning fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløp. Personlig verneutstyr Brannslukkere bør benytte frisklufttilført ånderettsvern. Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå kontakt med øynene. Unngå sprut og søl. Spesiell fare for å skli ved lekkasje/søl av produktet. Unngå innånding av gass / røyk / damp / spray. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern personer i sikkerhet Miljøverntiltak Unngå utslipp til vannløp, jord og avløp. Kontakt ansvarlige myndigheter om forurensning skjer Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorber i inert, fuktig, ikke brennbart materiale som vermikulitt eller tørr sand. Samle seg i lukkede og passende beholdere for avhending Henvisning til andre punkter Se vernetiltakene under punkt 7 og 8. Se punkt / 9

56 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Fremgangsmåtene for pakking og håndtering av last skal være i henhold til gjeldende forskrifter. Se punkt 8 for eksponeringskontroll og personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier. Unngå hudog øyekontakt. Unngå sprut og søl. Unngå innåndning av damper og sprøytetåke. Det må ikke spises, drikkes, røykes, snuse. Vask hendene før pauser og etter arbeid. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk mekanisk ventilasjon ved dampdannende håndtering Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Bruk alltid emballasje av samme materiale som originalemballasjen. Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer, alkalier og sterke baser/alkalier. Oppbevares utilgjengelig for barn Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Til dags dato, ingen nasjonale kritiske grenseverdier eksisterer 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Godt ventilert område. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann ved slutten av hvert skift og før pauser. Nøddusj og øyedusj skal finnes og merkes på arbeidsplassen. Ingen spesielle tekniske beskyttelses forholdsregler er nødvendig. ØYEVERN Bruk tettsluttende vernebriller / ansiktsskjerm ved fare for sprut eller damp. HÅNDVERN Gummi hansker med lange mansjetter anbefales. Kvaliteten på de beskyttende hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier må også velges som en funksjon av den spesifikke arbeidsplassen, konsentrasjon og mengde av farlige stoffer. Gjennombruddstid og hevelse materialets egenskaper må tas hensyn til. Gjennomtrengingstid > 8 timer. ÅNDEDRETTSVERN Vanligvis ingen personlig respirative beskyttelse er nødvendig men ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp må det brukes frisk luft masker eller åndedrettsvern med gassfilter (type A2/P2) ved kort varighet. ANNEN INFORMASJON Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Bruk egnede verneklær som beskyttelse mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Vask tilsølte arbeidsklær før gjenbruk. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske FARGE LUKT Lysegul Karakteristisk LØSELIGHET I VANN Fullstendig oppløselig i vann 4 / 9

57 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 7,50-9,50 Ved 20 C ph (bruksferdig oppløsning) 6,50-8,50 ved 20 C i 10% løsning Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall > 100 C 1013 hpa Flammepunkt > 100 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk < 1000 kpa hpa ved 50 C Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet < 5 mpas ved 20 ºC 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 0,84 0,94 g/cm³ ved 20 ºC Merknad nr. Kommentar ANNEN INFORMASJON Ingen DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen informasjon tilgjengelig Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Ingen informasjon tilgjengelig Forhold som må unngås Ingen informasjon tilgjengelig Materialer som må unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer og baser/alkalier (uorganiske) Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger 5 / 9

58 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: Akutt toksisitet - oral Kan forårsake ubehag ved svelging. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger.parameter: LD50 (Alkoholetoksilat; CAS nr ) Eksponering rute: Oral Arter: Rotte Effektiv dose: mg / kg Metode: OECD 423 Akutt toksisitet innånding Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. Hudetsing/-irritasjon Parameter: Primær irritasjon i huden (Alkoholetoksilat; CAS nr ) Arter: Kanin Resultat: ingen ødem. ingen erytem (rødhet) Metode: OECD 404 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Irriterer øynene. Fare for alvorlig øyeskade. Fare for varig øyeskade, dersom førstehjelpen ikke iverksettes straks. Parameter: Irritasjon i øynene (Alkoholetoksilat; CAS nr ) Arter: Kanin Resultat: irreversible Metode: OECD 405 Andre toksikologiske virkninger Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake tørr hud. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Ufarlig for vannlevende organismer opp til den testede konsentrasjonen Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Oppløses i vann. Ingen informasjon tilgjengelig om mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoffet ikke oppfyller PBT / vpvb kriterier av REACH, vedlegg XIII Andre negative virkninger Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. 6 / 9

59 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON HOCNF testet og klassifisert som GUL Annen informasjon For utvidet miljødata vennligst kontakt Nordic Chemical Solutions AS. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Generelt: Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Etter at kjemikalier har vært benyttet for fjerning av forurensninger, skal deponering og valg av avfallskoder skjer i henhold til forurensninger som har blitt fjernet. Produktet er klassifisert som farlig avfall: Ja Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering. Håndtering av emballasje: Forurensede emballasje må tømmes helt, og kan gjenbrukes etter grundig rengjøring. Emballasje som ikke kan rengjøres skal kastes. Håndter forurenset emballasje på samme måte som stoffet selv. AVFALLSGRUPPER EAL kode: ; vandige vaskevæsker og morluter. Norsas: 7133; Rengjøringsmidler, etsende avfall. EAL kode er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL kode hvis bruksområdet avviker. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip 7 / 9

60 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON UN nummer Kjemikaliet er ikke klassifisert som farlig godsforsendelsesnavn Sammensetning Alkoholetoksilat 10-20%Andre relevante opplysninger Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON Vannforurensningsklasse: NWG (Non-Hazardous to Water): Ikke farlig for vann. Andre forskrifter/direktiver SDS utarbeidet i henhold til EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 og klassifisering av blandning i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 og 67/548/EØF&1999/45/EF as per Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet). Transport om farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Kjemiske sikkerhetsvurderinger for stoffene i denne blandingen ble ikke utført DEL 16: Andre opplysninger Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad er utarbeidet av Nordic Chemical Solutions AS basert på Euro Corpex SDS utgitt dato , Nordic Chemical Solutions SDS utgitt dato revisjon 2 utvidet miljødata og norske forskrifter. 8 / 9

61 Kirasol 345 Sist endret: Erstatter dato: LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. ANNEN INFORMASJON Revisjon Formatt endret for å inkludere kontaktinformasjon for produsent og CLP informasjon fra Euro CorpexSDS revisjonsdato som er i henhold til (EF) nr. 1907/2006. Revisjon Mer utfyllende informasjon under pkt 4 og pkt 6. Endring av referanser under pkt 15. Endring av linjeavstand. Revisjon Endring av EAL-koder, avfallskoder og generelle opplysninger i punkt 13. Revisjon Formatt endring av oppsett av sub-seksjoner i henhold til Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Merkeelementer for klassifisering av blandning i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 og 67/548/EØF&1999/45/EF inkludert under seksjon 2 og eliminert fra seksjon 15 9 / 9

62 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.Krafti 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Krafti er utviklet som et alternativ til løsemiddelholdige avfettingsprodukter. Produktet, som er konsentrert, gjør det mulig å løse de fleste rengjøringsoppgaver på en tilfredsstillende og økonomisk måte. Nær sagt på alle felter i industrien kan Krafti løse avfettingsproblemer. Kan anvendes i høytrykksmaskin eller til manuell vask. Internt art.nr. Betegnelse SAP m nr Leverandørens artikkelnummer Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176, Sentrum Postnr./sted 0107 Oslo Land Norge Tlf Telefaks Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xi; R41 Viktigste skadevirkninger:: Fare for alvorlig øyeskade Etikettelementer Irriterende SAMMENSETNING C6 Alkylglucosid (1-5 %) R-setninger R41 Fare for alvorlig øyeskade. 1 / 7

63 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: S-SETNINGER S 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering 2-propanol % Xi,F,R36 - R11 - R67 Fettalkoholetoksylater % Xi,R41 1 Tetrakaliumpyrofosfat % C6 Alkylglucosid Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt % Xi,R41 EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER De ovennevnte R-setningenes fulle tekst finnes i seksjon 16. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Hold den skadede varm og i ro. SVELGING Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege. HUD Vask straks forurenset hud med såpe eller mildt vaskemiddel og vann. Fjern straks klærne hvis gjennomfuktet, og vask som ovenfor. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask. ØYNE Skyll øyet STRAKS med mye vann mens øyelokkene løftes. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. GENERELT Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 2 / 7

64 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: Produktet er ikke brennbart Anvisninger for brannvesen ANNEN INFORMASJON Bruk vann for å kjøle varmeeksponerte beholdere. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Miljøverntiltak 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR UTSLIPP TIL VANN: Fortynnes raskt til ufarlige konsentrasjoner. Ved utslipp i nærheten av vanninntak varsles de personer det angår. UTSLIPP PÅ GATER, MARK, ETC.: Dem opp for spredning med f.eks. sand og jord. Absorber med absorpsjonsmiddel. Skyll med vann slik at produktet tynnes ut Henvisning til andre punkter ANNEN INFORMASJON Vaskemidlet er løselig i vann, og fortynnes derfor raskt. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå søl, hud og øyekontakt. Unngå innånding av sprøytetåke. Sørg for god ventilasjon ved høytrykkssprøyting Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Lagres frostfritt Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING ADMINISTRATIVE NORMER: 2-propanol: Intervall: 8 timer ppm: 100,0 mg/m3: 245,0 År: Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. 3 / 7

65 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: BESKYTTELSE AV HUD Bruk verneklær etter behov. HÅNDVERN Ved langvarig/gjentatt hudkontakt bør det brukes egnede vernehansker av ugjennomterengelig materiale, gummi, plast etc. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). ÅNDEDRETTSVERN Ingen spesielle anbefalinger, men åndedrettsbeskyttelse kan være nødvendig under forhold med sterk luftforurensning. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske m/kombifilter BRUN A og P-filter (Partikkelfilter). ANNEN INFORMASJON Vask straks med såpe og vann når huden blir forurenset. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller forurenset. Håndkrem bør benyttes for å erstatte utvasket hudfett. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Flytende, klar, væske. FARGE Lysegul. LUKT Ingen eller svak lukt, søtlig. LØSELIGHET Blandbar med vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 9,50-10,50 ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt 0 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall 100 C Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet kg/m³ v/20 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilt. 4 / 7

66 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Materialer som må unngås Farlige nedbrytningsprodukter DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral Liten eller ikke-nevnverdig akutt toksisitet. Kan gi ubehag. Akutt toksisitet innånding Sprøytetåke kan irritere luftveier og lunger. Hudetsing/-irritasjon Lett irriterende. Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørring. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Damp eller sprut i øyet kan gi irritasjon, rødhet, svie og ubehag. Opphovning. Sprut kan skade. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Akuttgiftighet: LC50 96 timer fisk > 310 mg/liter ( OECD, alkylglucosid) Akuttgiftighet: LC50 96 timer fisk 5-10 mg/liter ( OECD, fettalkoholetoksilat) Holdbarhet og nedbrytbarhet Bionedbrytbarhet: Biologisk oksygenforbruk, BOD. 28 dager > 60% (OECD 301D, alkylglucoside) Bionedbrytbarhet: Biologisk oksygenforbruk, BOD. 28 dager > 60% (OECD 301B, fettalkoholetoksilat) Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Oppløses i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger ANNEN INFORMASJON Produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøfarlige iht. regelverket. Produktet har gjennomgått miljøtestingi henhold til PARCOM's retningslinjer for off shore kjemikalier. HOCNF er tilgjengelig på forespørsel. Ingen av komponentene står på SFT's lister for utfasing. 5 / 7

67 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Send større mengder til destruering. Spyl med rent vann. Avtal avfallsdisponeringen med kommuneingeniøren, kfr. forskriftene. Utstyr kan vaskes med egnet vaskemiddel. Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. AVFALLSGRUPPER None DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel 6 / 7

68 .Krafti Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods i følge ADR, RID eller IMDG. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 1280 ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON REFERANSER: Utarbeidet iht forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier og stoffliste over farlige stoffer (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern), siste utgave. Administrative normer (Arbeidstilsynet). Forskrift om farlig avfall (Siste utgave). ANNEN INFORMASJON: Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Produktet har gjennomgått testene gitt i "Krav til økologisk testing og miljøvurdering av offshorekjemikalier og borevæsker", PARCOM reglene. Inneholder 3% fosfat, som tilsvarer 0,6% fosfor. Største tillatte fosforinnhold for dette produktet er 2,5% Kjemikaliesikkerhetsvurdering DEL 16: Andre opplysninger UTGITT: LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. ANNEN INFORMASJON Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. BRUKSANVISNING: Type og mengde smuss bestemmer tynningsgraden. Forholdsvis mye olje og fett krever større konsentrasjon enn mindre mengder forurensninger. Da Krafti har en kombinert vaske og rensevirkning, kan man klare seg med en operasjon. Konvensjonelle avfettingsmidler må kombineres med vaskemidler i to operasjoner for å oppnå et like godt resultat. Bruk følgende retningsgivende fortynninger: Avfetting/vask av f.eks. anleggsmaskiner: 1:3 Lastebiler: 1:5 Personbiler - avfetting: 1:5 til 1:10 Personbiler - vask: 1:20 til 1:50 Fortynningsområde for tyngre rengjøring: 1:3 til 1:10 Påfør løsningen med jevne bevegelser nedenfra og oppover. Sørg for at alle flater blir fuktet. La midlet virke i ca 5 min. (la det ikke tørke opp). Spyl så av. Dersom man ikke bruker høytrykksmaskin, vil en flat vifteformet stråle gi best resultat. Arbeid med jevne bevegelser nedenfra og oppover slik at vaskemidlet og høytrykksstrålen får virke sammen. Skyll til slutt godt ovenfra og ned. SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak R.R.Carlsen 7 / 7

69 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse MB-544C SYNONYMER DYNO MB 544-C 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Microbiosid Leverandørens artikkelnummer DATABLADNR.: Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Schlumberger Norge AS Division: M-I SWACO Adresse P.O. Box 403 Postnr./sted N-4067 Stavanger Land Norge E-post Telefon KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Ingrid Helland Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Asia Pacific +44 (0) Middle East and Africa Australia +44 (0) Europe 24 Hour China Gifinformasjonssentralen USA New Zealand 2 Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: CLP Klassifisering: Viktigste HSE fare effekter: 2.2 Etikettelementer T; R23/25, C; R34, R42/43, N; R50 Acute Tox. 3H301, Skin Corr. 1BH314, Skin Sens. 1H317, Acute Tox. 3H331, Resp. Sens. 1H334, STOT SE 3H335, Aquatic Acute 1H400 Giftig ved svelging.gir alvorlige etseskader på hud og øyne.kan utløse en allergisk hudreaksjon.giftig ved innånding.kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.kan forårsake irritasjon av luftveiene.meget giftig for liv i vann. 1 / 9

70 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Signalord: Fare SAMMENSETNING GLUTARALDEHYD (30-60 %) H Setninger H301 Giftig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H331 Giftig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. P Setninger P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. P304/340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P301/310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 2.3 Andre farer Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. 3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering GLUTARALDEHYD % T,C,N,R23/25 - R34 - R42/43 - R50 Acute Tox. 3 H331 Acute Tox. 3 H301 Skin Corr. 1B H314 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER Alle opplysninger er i henhold til de siste EU Direktiver. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved langvarig halsirritasjon eller hoste: Kontakt lege. Ta med sikkerhetsdatabladet. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. 2 / 9

71 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll straks munnen og sørg for frisk luft. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. HUDKONTAKT Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Brannskader: Skyll straks med vann. Fjern klær som ikke er fastbrent, under skyllingen. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus. Etseskader skal behandles av lege. ØYEKONTAKT Skyll straks med rikelige mengder vann. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Tilkall ambulanse. Fortsett skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Kan gi permanent skade dersom øyet ikke skylles øyeblikkelig med vann. GENERELT Søk legehjelp ved enhver forbrenning, uansett hvor liten den synes å være. Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid. Hvis de beskrevne symptomene utvikler seg, bør den skadde overføres til sykehus så snart som mulig. For mer informasjon om symptomer og effekter, se punkt Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Behandle symptomatisk. 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Særlige Brann Og Eksplosjonsfarer: Ingen uvanlig brann eller eksplosjonsfare angitt. 5.3 Anvisninger for brannvesen Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning.bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper og aerosoler. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. 6.2 Miljøverntiltak Unngå ALL miljøforurensing. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet. 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning 3 / 9

72 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr METODER OG UTSTYR Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. 6.4 Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering UNNGÅ ALL KONTAKT! Følg god kjemikaliehygiene. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. Alkalier. Reagerer med alkali og avgir varme. Unngå høy varme over lengre perioder.lagringskategori: Lagres som etsende stoff. / Lagres som giftig stoff. 7.3 Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Kontrollparametere: Navn: GLUTARALDEHYD STD: AN Admin. Normer: 0,2 ppm. Admin. Normer: 0,8 mg/m3. Anm: A, T AN = Administrative normer. A = Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt har anmerkningen A. T = Takverdi Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode. 8.2 Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Alt personlig verneutstyr (PVU) for kjemikalier må velges etter en vurdering av både kjemikalierisikoen og eksponeringsrisikoen for disse farene. PVU anbefalingene nedenfor er basert på en vurdering av kjemikalierisikoen som er knyttet til dette produktet. Der dette produktet brukes i en blanding med andre produkter eller væsker, kan ytterligere farer skapes og dermed kan en ytterligere risikovurdering være nødvendig. Eksponeringsrisikoen og behovet for åndedrettsvern vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, og må vurderes av brukeren i hver situasjon.sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.hygienetiltak: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. ØYEVERN Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. 4 / 9

73 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr BESKYTTELSE AV HUD Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. HÅNDVERN Bruk vernehansker av: Butylgummi. Neoprengummi. 4H. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P3. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTANDSFORM Væske FARGE Lys (eller blek) Gul LUKT Karakteristisk Skarp LØSELIGHET Oppløselig i vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 3,70 ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt 20 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsintervall Flammepunkt > 100 C Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk 2 kpa ved 20ºC Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytingstemperatur Viskositet 4,50 cp cps. (20 C) 9.2 Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 1,13 g/ml (25 C) Merknad nr. Kommentar 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reagerer med alkali og avgir varme. Etsende 10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ikke bestemt. 5 / 9

74 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Forhold som må unngås Unngå høy varme over lengre perioder Materialer som må unngås Alkalier. Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Virker etsende. Selv små mengder kan forårsake alvorlige skader. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk. Giftig ved svelging. Etsende. Kan gi alvorlig etseskade på huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Damper virker etsende. I løpet av timer kan den skadede utvikle alvorlig åndenød og lungeødem. Giftig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan irritere luftveier/lunger. Etsende. Kan forårsake synsforstyrrelser og alvorlig øyeskade. Mulig fare for varig helseskade. Toksisk Dose 1 - LD 50 Glutaral: 66 mg/kg (oral-rotte) Toksisk Dose 2 - LD 50 Glutaral: >2000 mg/kg (dermal-rotte) Toksisk Kons. - LC 50 Glutaral: 0.1 mg/l/4t (inh rotte)fare for utvikling av overfølsomhet eller allergiske reaksjoner hos disponerte personer. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet.opptaksvei: Innånding. Inntak/svelging. Hudog/eller øyekontakt. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet MB-544C Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LC50 (Akutt alge) 72t < 1 mg/l LC50 (Akutt fisk) 96t < 1 mg/l Produktet kan påvirke ph i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. ØKOTOKSISITET Meget giftig for vannlevende organismer Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er lett bionedbrytbart. > 60% bionedbrytbar Bioakkumuleringspotensiale Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare Mobilitet i jord 6 / 9

75 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Blandbar med vann 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Ikke kjent. 13 Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for avfallsbehandling GENERELT Generelt: Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Metoder for avfallsbehandling: Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. AVFALLSGRUPPER EAL koden er avhengig av bransje og bruksområde. EAL kode: : Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderlut. Avfallsstoffnummer: Surt organisk avfall. 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARAL) Miljøfarer Fareseddel Farenummer: 86 Tunnelrestriksjonskode III Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer 14.4 Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARAL) 14.5 Miljøfarer 7 / 9

76 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARAL) 8 Nei. F-A, S-B 14.5 Miljøfarer Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARAL) 8 III III 14.7 BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN Vennligst kontakt for informasjon angående bulktransport. ANNEN INFORMASJON TUNNELBEGRENSNINGSKODER (E) HAZCHEM-KODE 2X CEFIC KORTNR. 80GCT1-II+III ADR SUB CLASS 6.1 UNDERKLASSE, 6.1 IMDG SUB CLASS Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON EU-Direktiver Europaparlaments og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Internasjonale kjemiske varelager: European Union REACH - Alle komponenter er i henhold til REACH regelverket. Kontakt dersom det er nødvendig med mer informasjon. Er i henhold til følgende nasjonale/regionale kjemikalieregelverk: Europe (EINECS / ELINCS), Australia (AICS), Canada (DSL / NDSL), China (IECSC), Japan (METI / ENCS), Korea (TCCL / ECL), New Zealand (NZIoC), Phillipines (PICCS), United States (TSCA). Direktiv 98/8/EC med endringer til Europa Rådet av 16 februar 1998 som tar for seg plasseringen av biocider på markedet. 8 / 9

77 MB-544C Sist endret: Erstatter dato: Internt nr Andre opplysninger Informasjonskilder Produktinformasjon er levert av leverandør. Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad, diverse produsenter. LOLI. Europeisk Kjemikalie byrå ESIS (Europeisk informasjonsystem for kjemikalier). LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Forbehold Om Ansvar Sikkerhetsdatabladet fremskaffes uavhengig av produktkjøp. Vi har gjort vårt beste for å beskrive dette produktet, men noen av dataene er innhentet fra kilder som vi ikke har direkte tilsyn med. Vi kan ikke gå god for hvor pålitelige eller fullstendige disse opplysningene er: derfor aksepterer brukeren informasjonen på eget ansvar. Vi har ikke forsøkt å sensurere eller skjule mulige skadevirkninger av dette produktet. Siden vi ikke kan forutse eller kontrollere betingelsene denne informasjonen og produktet skal brukes under, kan vi ikke garantere at de forholdsreglene vi har foreslått er tilstrekkelige for alle individer og/eller situasjoner. Enhver som bruker dette produktet forplikter seg til å overholde krav i relevant lovgivning om bruk og avhending av dette produktet. Ytterligere informasjon og veiledning gis etter anmodning fra brukeren. Vi gir eller påtar oss ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, eller ansvar av noe slag mht. dette produktet eller informasjonen på dette databladet. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R23/25 Giftig ved innånding og svelging. R34 Etsende. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H301 Giftig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H331 Giftig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. ANNEN INFORMASJON Generelt: Dette stoffet skal bare brukes av fagpersonell. > 3200 m3/l Revisjonskommentarer: Oppdatert i henhold til CLP. Oppdatert i henhold til REACH Annex II. Revidert av Nina B. Øvrehus Endret Revisjon 6 Erstatter dato Databladstatus Godkjent. Dato Signatur Ingrid Helland Signatur 2 Nina B. Øvrehus SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Ingrid Helland 9 / 9

78 MICRO 2000 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MICRO Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Kjemikaliets navn MICRO 2000 Artikkelnr Produktgruppe Rengjøring, mikroemulsjon-vannbasert Kjemikaliets bruksområde Avfetting og rengjøringsmiddel. Mikroemulsjon for profesjonell vask og avfetting. Firmanavn Orapi Norge NUF Besøksadresse Narverødveien 40 Postnr Poststed Tønsberg Land Norge Telefon Applied: Orapi: Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. NO MVA Kontaktperson Martin Duncan Utarbeidet av Kjersti Ilebrekke Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Fare for alvorlig øyeskade. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Kokosdietanolamid CAS-nr.: Xi; R38, R EC-nr.: Nafta, hydrogenavsvovlet tung; CAS-nr.: Xn, N; R10, R51/53, lavtkokende hydrogenbehandlet nafta EC-nr.: R65, R66, R67 Dipropylenglykolmetyleter CAS-nr.: R % EC-nr.: Fettalkoholetoksylater CAS-nr.: Xn; R22, R % EC-nr.: NTA, Trinatriumnitriltriacetat CAS-nr.: Xn; R22, R % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

79 MICRO 2000 Side 2 av 5 Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. Førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt ut i frisk luft. Plasser bevisstløse skadede på siden og påse at pusten ikke hindres. Kontakt lege. Sørg for ro, varme og frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Ta av forurensede klær. Vask huden nøye med såpe og vann i flere minutter. Kontakt lege ved vedvarende hudirritasjon. Skyll straks med store mengder vann i min. 15 minutter. Hold øyet åpent under skyllingen. Den skadede skal snarest behandles av lege. Fortsett skyllingen under transport til lege. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege straks. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmidler 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring CO2, pulver, vanntåke. Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Oppløsninger med høy ph-verdi må nøytraliseres. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres. Samle opp med absorberende ikke-brennbart materiale. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt gulv. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Unngå søl, hud- og øyekontakt. Beholdere holdes lukket og behandles med forsiktighet. Lagres frostfritt. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Oppbevares utilgjengelig for barn. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Nafta, hydrogenavsvovlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta CAS-nr.: EC-nr.: t.: 275 mg/m³ 2003 Dipropylenglykolmetyleter CAS-nr.: t.: 300 mg/m3 EC-nr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. arbeidsplassen Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern ved dannelse av damp/sprøytetåke. Håndvern Bruk vernehansker av nitril ved fare for hudkontakt. Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Annet hudvern enn håndvern Bruk hensiktsmessige, langermede verneklær ved fare for hudkontakt. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighet i vann Flytende Mild Karakteristisk Hydrokarboner. Svart / Grå Helt Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

80 MICRO 2000 Side 3 av 5 Relativ tetthet Verdi: ~ 0.99 kg/m3 ph (handelsvare) Verdi: ~ Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Annen informasjon Syrer. Angriper visse metaller. Ved brann eller høyere temperaturer dannes: giftige gasser/ damper/ røyk. Produktet er stabilt ved normal behandling. HELSEFARE GENERELT. I industrien representerer innånding den største faren. INNÅNDING. Sprøytetåke kan irritere luftveier/lunger. HUDKONTAKT. Produktet/stoffet virker avfettende på huden. Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørring. ØYEKONTAKT. Irriterende. Sprut kan skade. SVELGING. Stoffet er en svak irritant. Svie i nese, hals, svelg og munn. Irriterende Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av slimhinnene. Risiko for kjemisk pneumoni ved aspirasjon. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk mg/l (Fettalkoholetoksylat) Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk > mg/l (Dipropylenglykolmonometyleter) Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk 5 mg/l (Kokosfettsyredietanolamid) Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk > 1 mg/l (Lavtkokende hydrogenbehandlet nafta) Lettløslig i vann. Hydrokarbonløsemiddelet forventes å være potensielt biologisk nedbrytbar (inherently biodegradable). Oksideres hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i lufta. Komponentene i dette produktet er lett biologisk nedbrytbare. Forventes ikke å bioakkumulere. Skadelig effekt pga høyt ph. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger Ja Det henvises spesielt til lokale forhold og regelverk. Tom, rengjort emballasje er resirkulerbar hvis kildsortering er tilrettelagt. Ikke farlig gods. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

81 MICRO 2000 Side 4 av 5 YL-gruppe 1 Sammensetning på merkeetiketten Kokosdietanolamid: 5-10 %, Dipropylenglykolmetyleter: 1-5 %, Fettalkoholetoksylater: 5-10 %, NTA, Trinatriumnitriltriacetat: 1-5 % R-setninger R41 Fare for alvorlig øyeskade. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. S-setninger S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Referanser (Lover/Forskrifter) Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Deklarasjonsnr Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Brukerens anmerkninger URL for bruksanvisning Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Orapi Norge NUF R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Material Safety Data Sheet from misc. manufactures. Dangerous properties of industrial materials. 8.edition Sax. Counsil Directive 67/548/EEC Classification, packing and labelling of dangerous substances with Anx.1, List of dangerous subst. L 258A. Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. pk1, 3, 12, 16 Informasjonen i dette HMS-datablad gjelder ikke der hvor produktet brukes i kombinasjon med andre produkter eller i prossesser. Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. Databladet dekker de krav som er satt i Direktiv 2001/58/EC av 27. juli Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004/EC: Noniontensider 15-30%, Amfotære tensider <5%, Alifatiske hydrokarboner 5-15%, Aromatiske hydrokarboner <5%, NTA <5%. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

82 MICRO 2000 Side 5 av 5 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

83 REVISJONSDATO. 29/11/2010 SIKKERHETSDATABLAD Cortron RN IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR RN467 Rustbeskyttelsesmiddel Champion Technologies AS Pb Sandnes Telefon: Fax: com NØDTELEFON. Nødtelefon: Giftinfo: DEKLARASJONSNR FAREIDENTIFIKASJON KLASSIFISERING (1999/45) Xn;R20/21/22. Xi;R36/38. R43. N;R51/53. KLASSIFISERING (1272/2008) ETIKETT I HENHOLD TIL (EF) NR. 1272/2008 Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker Acute Tox. 4 - H302;Acute Tox. 4 - H312;Acute Tox. 4 - H332;Skin Irrit. 2 - H315;Eye Irrit. 2 - H319;Skin Sens. 1 - H317 Skadevirkninger på miljøet Aquatic Chronic 2 - H411 SIGNALORD INNEHOLDER H-SETNINGER P-SETNINGER Advarsel 2-Mercaptoethanol H302 H312 H315 H317 H319 H332 H411 P271 P273 P280 P P313 P501a Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Kvitte seg med innhold/konteiner med farlig avfall, opphentings sted ihenhold til lokale myndigheters reglement. 1 / 6

84 REVISJONSDATO. 29/11/2010 Cortron RN SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 2-BUTOKSYETANOL 10-30% CAS-Nummer: EF-Nr.: Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 C9-11 alcohol, ethoxylated, phosphated, monoethanolamine salt 10-30% CAS-Nummer: EF-Nr.: Klassifisering (1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xi;R36/38. 1,2-ETANDIOL 10-30% CAS-Nummer: EF-Nr.: Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Klassifisering (67/548) Xn;R22 Aliphatic Amine derivative 1-10% Klassifisering (1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xi;R36/38. 2-ethylhexanol, ethoxylated, phosphated, monoethanolamine salt 1-10% CAS-Nummer: EF-Nr.: Klassifisering (1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xi;R36/38. 2-Mercaptoethanol 1-10% CAS-Nummer: EF-Nr.: Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 2 - H330 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Klassifisering (67/548) T;R23/24/25. Xi;R38,R41. N;R50/53. R43. 2-AMINOETANOL < 1% CAS-Nummer: EF-Nr.: / 6

85 REVISJONSDATO. 29/11/2010 Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Corr. 1B - H314 STOT SE 3 - H335 Cortron RN-467 Klassifisering (67/548) C;R34 Xn;R20/21/22 Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. SVELGING PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann ( ml). Kontakt lege. HUDKONTAKT Skyll straks huden med mye vann. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. ØYEKONTAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle. Til sykehus eller øyenlege. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK BRANNSLUKKINGSMIDLER Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK Unngå innånding av branngasser. Stå slik at vinden blåser mot brannstedet for å unngå røyk, gass eller damp. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. SÆRLIGE FARER Ved brann eller høy temperatur dannes: Oksider av: Karbon. Nitrogen. Fosfor. Svovel. VERNEUTSTYR TIL SLOKKINGSPERSONALE Bruk hel vernedrakt. Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. MILJØVERNTILTAK Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. METODER FOR OPPRYDNING Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder. 7 HÅNDTERING OG LAGRING FORHOLDSREGLER VED BRUK Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. FORHOLDSREGLER VED LAGRING Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Navn STD Admin. Normer Admin. Normer Merknader 1,2-ETANDIOL AN 10 mg/m3 25 ppm T 2-AMINOETANOL AN 1 ppm 2,5 mg/m3 H 2-BUTOKSYETANOL AN 10 ppm 50 mg/m3 H 3 / 6

86 REVISJONSDATO. 29/11/2010 Cortron RN-467 AN = Administrative normer. H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden er merket med H. T = Takverdi - Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode. VERNEUTSTYR TEKNISKE TILTAK Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN). Bruk maske med kjemisk filterpatron anbefalt for stoffet. Gassfilter til organiske stoffer. HÅNDVERN Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Bruk vernehansker av: Naturgummi, neopren eller PVC. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller. ANDRE VERNETILTAK Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper. HYGIENETILTAK. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER UTSEENDE FARGE Klar væske Lys (eller blek) Gul SMELTEPUNKT ( C) Pour point <-10 RELATIV TETTHET 20C ph, KONSENTRERT LØSNING VISKOSITET <50 20C FLAMMEPUNKT ( C) > STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS. Ved oksidasjon kan peroksider bli dannet. Dersom disse blir konsentrert kan peroksidene utgjøre en eksplosjonsfare. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer. Sterke alkalier. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Oksider av: Karbon. Nitrogen. Fosfor. Svovel. 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER INNÅNDING Farlig ved innånding. Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hodepine, svimmelhet og sløvhet. Påvirkning av sentralnervesystemet. SVELGING Farlig ved svelging. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. HUDKONTAKT Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. ØYEKONTAKT Irriterer øynene. 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 4 / 6

87 REVISJONSDATO. 29/11/2010 ØKOTOKSISITET Cortron RN-467 Produktet inneholder et stoff som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. MOBILITET Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare. NEDBRYTBARHET Produktet forventes å være bionedbrytbart. 13 INSTRUKSER VED DISPONERING BEHANDLINGSMETODER Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. AVFALLSKLASSE I følge europeiske avfallskatalog(eak) kan katalognummeret for dette produktet ikke bli gitt generelt da kunden må vise hvilken hensikt de har med produktet. Katalognummeret må bli gitt i samsvar med den lokale avfallshanteringen 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER GODSBESKRIVELSE UN-NR., VEITRANSPORT ADR-KLASSE ADR-KLASSE ADR PAKKEGRUPPE ADR-FARENR. UN-NR., SJØTRANSPORT IMDG-KLASSE IMDG-PAKKEGRUPPE UN-NR., FLYTRANSPORT ICAO-KLASSE PAKKEGRUPPE, LUFTTRANSPORT ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S ( CONTAINS 2-MERCAPTOETHANOL) Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander. III 80 Etsende eller svakt etsende stoff III III 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER EU-DIREKTIVER Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer. 16 ANDRE OPPLYSNINGER YL-GRUPPE YL-gruppe: 4 YL-TALL, m3/l REVISJONSKOMMENTARER BEMERK: Markering i marginen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen. UTARBEIDET AV GC REVISJONSDATO. 29/11/2010 REVISJONSNR. / ERSTATTER HMS-DATABLAD AV 1 5 / 6

88 REVISJONSDATO. 29/11/2010 FULL TEKST FOR H-SETNINGER H301 Giftig ved svelging. H302 Farlig ved svelging. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. Cortron RN-467 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H330 Dødelig ved innånding. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. RISIKOSETNINGER R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R22 Farlig ved svelging. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R34 Etsende. R36/38 Irriterer øynene og huden. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. FORBEHOLD OM ANSVAR Informasjonen som er gitt i dette databladet er korrekt i følge vår kunnskap, informasjon og dato ved utgivelse. Informasjonen er ment å være som en veiledning for sikkerhetstiltak, bruk, prosessering, oppbevaring, transport, avfallsbehandling, men den er ikke ment å være en advarsel eller kvalitets spesifikasjon. Informasjonen relateres til nevnte materiale og er ikke ment til bruk for materiale som er brukt i sammen med andre produkter, eller i annen prosess uten at dette er spesifisert i teksten. 6 / 6

89 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN Microsit Polar SYNONYMER Microsit 2000 BRUKSOMRÅDE Produktgruppe Avfettings /rengjøringsmiddel. FORMEL Bruk det frarådes mot For øyeblikket har vi ingen informasjon om identifiserte anvendelser. De vil bli inkludert når de er tilgjengelige. Formulert produkt. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklarasjonsnr NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak NorKem AS Adresse Lagerveien 12 Forus Postnr./sted 4064 STAVANGER E-post Internett Telefon Faks KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land Egil Zenker Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2. FAREIDENTIFIKASJON GENERELT Klassifisering av stoff eller blanding: Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC R setninger R36 Irriterer øynene. S setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Sammensetning på merkeetiketten Alkoholetoksilat C9-C11: 1-5 %, Alkylglucosid: 1-5 %, Tetrakaliumpyrofosfat: 1-5 %, 2-(2-Butoksyetoksy)etanol: 1-5 %, Kaliumhydroksid: 0-1 % HELSE Irriterer øynene 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Alkoholetoksilat C9-C % Xi,R41 Alkylglucosid % Xi,R41 Tetrakaliumpyrofosfat % Xi,R36 2-(2-butoksyetoksy)etanol % Xi,R36 kaliumhydroksid % Xn,C,R35 - R22 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 1 / 7

90 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar INGREDIENSKOMMENTARER Alkoholetoksilat C9-C11: Eye Dam. 1; H (2-Butoksyetoksy)etanol: Eye Irrit. 2; H319. Kaliumhydroksid: Skin Corr 1A; H314 Acute tox. 4; H302 For H- og R-setninger i klartekst, se seksjon 16. Produktet inneholder 3,5 % TKPP som tilsvarer 0,7 % fosfor. Kun merkepliktige komponenter er oppgitt. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Fjern pasienten fra videre eksponering snarest.vanlig førstehjelp hvis nødvendig. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.generell førstehjelp i form av symptomatisk behandling skal alltid utføres dersom en er i tvil om hvilken behandling som foreskrives. Akutte symptomer og virkninger Se seksjon 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse INNÅNDING Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden så snart som mulig. Sørg for ro, varme og frisk luft. HUDKONTAKT Skyll huden med vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur o.l. fjernes. Erstatt tap av hudfett med passende salve. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! Gi 1 2 glass vann eller helst melk å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet. Gi aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. MEDISINSK INFORMASJON Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk. 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Vanndusj/ tåke/ dis, skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Vannstråle. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Produktet er ikke brannfarlig. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 2 / 7

91 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Benytt angitt verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under seksjon 7 og 8. For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon 8. For innsatspersonell For innsatspersonell Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Dem evt. opp med absorberende materiale og forhindre spredning og utslipp til vannkilder og kloakk METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under seksjon 13. Fjerning av rester og avfall. Mindre mengder kan tørkes opp med klut av bestandig materiale, eller evt. med en fuktig klut som skylles godt med store mengder vann etter bruk. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt gulv Referanse til andre seksjoner ANNEN INFORMASJON Se seksjon 8 og seksjon HÅNDTERING OG LAGRING SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER Spesielle egenskaper og farer Ved oppvarming til dekomponering vil det dannes oksider av karbon og fosfor. Spesielle bruksområder For øyeblikket har vi ingen informasjon om identifiserte anvendelser. De vil bli inkludert når de er tilgjengelige HÅNDTERING Bruk hensiktsmessig verneutstyr. Unngå kontakt med hud og øyne. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. OPPBEVARING Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere. Lagres frostfritt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Ved sprøyting eller annen bruk som medfører høye konsentrasjoner av aerosoler/gass/støv, bør kombinasjonsmaske med filter A/P2 benyttes. ØYEVERN Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm HÅNDVERN Anvend vernehansker av butylgummi, naturgummi, viton, PVC eller lignende. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Benytt hansker som er CE-merket og i klasse 6: Gjennomtrengningstid > 8 timer. 3 / 7

92 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk hensiktsmessige arbeidsklær, tilpasses det øvrige arbeidet ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. 2-(2-butoksyetoksy)etanol timer kaliumhydroksid timer T R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM FARGE LUKT væske lya gul Karakteristisk LØSELIGHET I VANN Lett oppløselig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 1 ph (bruksferdig oppløsning) 1 Smeltepunkt ~ 0 C 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 1 Flammepunkt > 100 C 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 1 Damptrykk 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient 1 Selvantennelsestemperatur 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet 1 Relativ tetthet ~ 1000 kg/m3 2 ANNEN INFORMASJON ph (handelsvare) Verdi: ~ 11,3 ph (bruksløsning) Verdi: ~ 10,9. Fysiske og kjemiske egenskaper Data ikke registrert. 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og bruk FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Unngå kontakt med syrer. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Ikke kjent. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved brann kan det dannes produkter som karbonmonoksid og karbondioksid. Fosfor. 4 / 7

93 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar ANNEN INFORMASJON Reaktivitet Ikke kjent. Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER AKUTTE TOKSISKE TESTRESULTATER Alkoholetoksilat C9-C11 Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LC50 (Oralt) > 2000 mg/kg Rotte (literature data) INNÅNDING Damp/sprøytetåke kan irritere luftveiene HUDKONTAKT Avfetter huden og kan gi sprekkdannelse og eksem ved langvarig kontakt. ØYEKONTAKT Kan medføre irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut SVELGING Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm, samt kvalme og oppkast 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Toksikologiske data fra komponenter Komponent Alkoholetoksilat C9-C11 Akvatisk kommentarer EC50: >1 mg/l (literature data) ØKOTOKSISITET Produktet forventes ikke å være giftig for vannorganismer MOBILITET Løses i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Produktet inneholder kun lett biologisk nedbrytbare stoffer. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske og rengjøringsmidler. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Bioakkumulerer ikke. ANDRE SKADEVIRKNINGER Produktet inneholder fosfat. Stor tilførsel av fosfor fører til uønsket algevekst i vann og vassdrag. Dette medfører problemer med oksygenmangel, vond smak og lukt, redusert fiskebestand og gjengroing 13. INSTRUKSER VED DISPONERING GENERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall Ja. EAL koden er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL kode hvis bruksområdet avviker AVFALLSGRUPPER Avfallskode EAL andre organiske løsemidler, vaskevæsker og utgangsvæske NORSAS / 7

94 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Spesielle forholdsregler: Data ikke registrert. Andre relevante opplysninger: Andre opplysninger ikke angitt. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Irriterende SAMMENSETNING Alkoholetoksilat C9-C11, Alkylglucosid, Tetrakaliumpyrofosfat, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, kaliumhydroksid R-SETNINGER R36 Irriterer øynene. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm ANDRE MERKESETNINGER Merkes "MED FOSFAT". REFERANSER ADR/RID Produktforskriften. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids og administrasjonsdepartementet 16. juli Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361), med siste endringer oktober Norsk stoffliste Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr REACH forskriften. ANNEN INFORMASJON De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel eller på forespørsel fra en produsent av vaske og rengjøringsmidler. Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført: Nei. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. 6 / 7

95 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar UTGITT: KOMMENTARER TIL REVISJONER REVISJONSOVERSIKT: : Generell oppdatering av datablad : Oppdatering av pkt. 15 (Lover og forskrifter) : Revisjon pkt : Oppdatert etter REACH, Annex II. ANNEN INFORMASJON Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Acute tox. 4;H302; Skin Corr 1A;H314; Eye Dam. 1;H318; Eye Irrit. 2;H319; Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon Utfyllende opplysninger Produktet er svanemerket iht kriteriene for industrielle rengjørings og avfettingsmidler, versjon: 2.1. LISENSNR: Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad NorKem AS. 7 / 7

96 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL 100 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn NOXOL 100 Annen informasjon SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Utgave Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Rensemiddel 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Amboltveien 3, 4311 Hommersåk, Postboks 94 Postnr./sted 4395 Hommersåk Land Norge E-postadresse Internett Tlf Telefaks KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Christian Einung Dahl Norge PRODUSENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS Foretak Euro Corpex Ltd. Adresse 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, IM1 4LS, GB E-postadresse Tlf Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonssentralen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning. CLP Klassifisering: Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer Signalord: Advarsel KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Merkelementer (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008): Ingen Merkelementer (67/548/EØF, 1999/45/EF): Ingen 1 / 8

97 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL Andre farer Ingen DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger INGREDIENSKOMMENTARER Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige eller finnes i så små mengder at de ikke er oppgavepliktige. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Kontakt lege. HUD Vask huden med såpe og vann. Ta av tilsølte klær. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser Kontakt lege. GENERELT Flytt den skadde fra forurensningskilden Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. Vanndusj/ tåke/ dis, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. BRANNSLUKKINGSMETODER Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass. Ikke la avrenning fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløp Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) 2 / 8

98 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL Anvisninger for brannvesen Brannslukkere bør benytte frisklufttilført ånderettsvern. Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå sprut og søl. Spesiell fare for å skli ved lekkasje/søl av produktet Miljøverntiltak Unngå utslipp til vannløp, jord og avløp. Kontakt ansvarlige myndigheter om forurensning skjer Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorber i inert, fuktig, ikke brennbart materiale som vermikulitt eller tørr sand. Samle seg i lukkede og passende beholdere for avhending Henvisning til andre punkter Se vernetiltakene under punkt 7 og 8. Se punkt 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Fremgangsmåtene for pakking og håndtering av last skal være i henhold til gjeldende forskrifter. Se punkt 8 for eksponeringskontroll og personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier. Det må ikke spises, drikkes, røykes, snuse. Vask hendene før pauser og etter arbeid. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Bruk alltid emballasje av samme materiale som originalemballasjen. Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer, alkalier og sterke baser/alkalier Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Til dags dato, ingen nasjonale kritiske grenseverdier eksisterer 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp. Fjern tilsølt tøy. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Ingen spesielle tekniske beskyttelses forholdsregler er nødvendig. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Bruk egnede verneklær som beskyttelse mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Vask tilsølte arbeidsklær før gjenbruk. 3 / 8

99 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL 100 ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅNDVERN Gummi hansker med lange mansjetter anbefales. Kvaliteten på de beskyttende hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier må også velges som en funksjon av den spesifikke arbeidsplassen, konsentrasjon og mengde av farlige stoffer. Gjennombruddstid og hevelse materialets egenskaper må tas hensyn til. Gjennomtrengingstid > 8 timer. ÅNDEDRETTSVERN Vanligvis ingen personlig respirative beskyttelse er nødvendig men ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp må det brukes frisk luft masker eller åndedrettsvern med gassfilter (type A2/P2) ved kort varighet. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske FARGE Mørkebrun. LUKT Karakteristisk LØSELIGHET I VANN Fullstendig oppløselig i vann Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 3,50-4,50 ved 20 C ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall 100 C 1013 hpa Flammepunkt > 100 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet < 5 mpas ved 20 ºC 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 1,16 1,26 g/cm³ ved 20 C Merknad nr. Kommentar ANNEN INFORMASJON Ingen DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen informasjon tilgjengelig 4 / 8

100 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Ingen informasjon tilgjengelig Forhold som må unngås Ingen informasjon tilgjengelig Materialer som må unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer og baser/alkalier (uorganiske) Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx) DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Akutt toksisitet - dermal Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake tørr hud. Akutt toksisitet innånding Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sprut kan medføre irritasjon. Andre toksikologiske virkninger Dette stoffet er ikke klassifisert som farlig i henhold til 67/548/EEC. Denne blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til 1999/45/EC. Denne blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS]. Dette stoffet er ikke klassifisert som farlig henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS]. Klassifiseringen ble gjennomført i henhold til beregningsmetoden i forberedelsene Direktiv (1999/45/EF). DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Ufarlig for vannlevende organismer opp til den testede konsentrasjonen Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart. 5 / 8

101 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Oppløses i vann. Ingen informasjon tilgjengelig om mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoffet ikke oppfyller PBT / vpvb kriterier av REACH, Andre negative virkninger Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. ANNEN INFORMASJON HOCNF testet og klassifisert som GUL Annen informasjon For utvidet miljødata vennligst kontakt Nordic Chemical Solutions AS. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Etter at kjemikalier har vært benyttet for fjerning av forurensninger, skal deponering og valg av avfallskoder skjer i henhold til forurensninger som har blitt fjernet. Produktet er klassifisert som farlig avfall Nei Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering. Håndtering av emballasje Forurensede emballasje må tømmes helt, og kan gjenbrukes etter grundig rengjøring. Emballasje som ikke kan rengjøres skal kastes. Håndter forurenset emballasje på samme måte som stoffet selv. AVFALLSGRUPPER EAL-kode: ; avfall som ikke er spesifisert andre steder i gruppe organisk avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk. Ingen Norsas avfallskode, ikke farlig gods. Bruker må selv angi riktig EAL kode hvis bruksområdet avviker. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode 6 / 8

102 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL 100 Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklarasjonsnummer (PRN-nr): ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON Vannforurensningsklasse NWG (Non-Hazardous to Water): Ikke farlig for vann Andre forskrifter/direktiver SDS utarbeidet i henhold til EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 og klassifisering av blandning i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 og 67/548/EØF&1999/45/EF as per Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Forskrifter om helsefare, brannfare, eksplosjonsfare,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet). Transport om farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA Kjemikaliesikkerhetsvurdering 7 / 8

103 Chemtox Norge AS/Statoil Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD NOXOL 100 ANNEN INFORMASJON Kjemiske sikkerhetsvurderinger for stoffene i denne blandingen ble ikke utført DEL 16: Andre opplysninger HENVISNING TIL YTTERLIGERE INFORMASJON Sikkerhetsdatablad er utarbeidet av Nordic Chemical Solutions AS basert på Euro Corpex SDS utgitt dato , Nordic Chemical Solutions SDS utgitt dato utvidet miljødata og norske forskrifter. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. ANNEN INFORMASJON Revisjon Formatt endring av oppsett av sub-seksjoner i henhold til Kommisjonsforordning (EF) No 453/2010 Revisjon Formatt endret for å inkludere kontaktinformasjon for produsent og CLP informasjon fra Euro Corpex SDS revisjonsdato som er i henhold til (EF) nr. 1907/2006. Endre punkt / 8

104 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/6 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn R-MC G-21 C/ Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Vannbasert. Turbinvaskemiddel Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Tech Trade AS Adresse Postboks 116 Postnr./sted N-4098 TANANGER Land Norway E-postadresse Internett Tlf Telefaks Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: CLP Klassifisering: ;EUH210 Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning. Sikkerhetsdatabladet tilgjengelig for professionelle brukere. Viktigste skadevirkninger:: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning Etikettelementer Signalord: Ingen SAMMENSETNING Etoksilert kokosamin (5-10 %), VANN ( %) H-setninger EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. P-setninger P260 Ikke innånd støv/gass/tåke/damp. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 1 / 7

105 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/ Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Etoksilert kokosamin 5-10 % Xn,R36 - R22 VANN % Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege. HUD Vask huden med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Skyll straks øyet med vann. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. GENERELT Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum. Beholdere fjernes fra brannstedet dersom dette er mulig, eller avkjøles med vann. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannstråle Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brannfarlig. Ved brann kan det dannes giftige og irriterende gasser. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO) Anvisninger for brannvesen Brannslukkere bør benyttet frisklufttilført åndedrettsvern Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 2 / 7

106 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/6 PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper og aerosoler Miljøverntiltak Unngå utslipp i miljøet Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Deponeres på vanlig fylling. Spyl området med vann Henvisning til andre punkter DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Bruk personlig verneutstyr se pk 8 Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper og sprøytetåke Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares i originalemballasje. Oppbevares frostfritt Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Etoksilert kokosamin Vann CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene etter bruk. ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. HÅNDVERN Best egnet er vernehansker. Polyvinylklorid (PVC). Gjennomtrengningstid > 8 timer. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2/P2). DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND væske 3 / 7

107 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/6 FARGE LUKT lysebrun ingen karakteristisk lukt LØSELIGHET I VANN Løslig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt 0 1 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall C Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk 17,50 mmhg Damptetthet Relativ tetthet 1,0160 g/ml 20 C Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 1,0410 cst 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Dekomponeringstemperatur 300 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Unngå frost Materialer som må unngås Oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Nitrøse gasser (NOx). Under herdeprosessen dannes små mengder metanol DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger 4 / 7

108 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/6 Etoksilert kokosamin Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LD50 (Oralt) 750 mg/kg Rotte Akutt toksisitet - oral Kan gi magesmerter eller brekninger. Akutt toksisitet - dermal Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Akutt toksisitet innånding Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet R-MC G-21 C/6 Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode EC50 (Akutt > 894 ppm abra alba Daphnia) EC50 (Akutt fisk) 30 mg/l skeletonema costataum LC50 (Akutt alge) 130 mg/l Acartia tonsa Dana ØKOTOKSISITET Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerings potensial: Ikke å forvente Mobilitet i jord Produktet er oppløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling 5 / 7

109 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/6 GENERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall : Nei Emballasjen er klassifisert som farlig avfall : Nei Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på vanlig fyllplass. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Ikke Transportfarlig gods DEL 15: Reguleringsinformasjon 6 / 7

110 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD R-MC G-21 C/ Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Transport om farlig gods:adr/rid,imdg,iata. HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 1 ATP til CLP. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrifter om helsefare.brannfare, eksplosjonsfare,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet,DSB,Petroleumstilsynet) Kjemikaliesikkerhetsvurdering DEL 16: Andre opplysninger LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf webside: SØRCO har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør av det kjemiske produktet, oppgitt i seksjon 1 i HMS-datablader er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Kvalitetssikret av ApplySørco AS etter 1 ATP til CLP. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. KVALITETSSIKRING AV SIKKERHETSDATABLAD Kvalitetsikret av SØRCO AS etter 29ATP. ANNEN INFORMASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Sørco AS SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak ApplySorco AS Adresse Koppholen 6, Postbox 8040 Postnr./sted N-4068 Stavanger Land Norway Internett Tlf / 7

111 R-MC G-21 Sist endret: Internt nr IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN R-MC G-21 BRUKSOMRÅDE Vannbasert. Turbinvaskemiddel. NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak TECH TRADE AS Adresse Plattformveien 1, Postboks 116 Postnr./sted N-4098 TANANGER Land Norway E-post Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen 2. FAREIDENTIFIKASJON GENERELT Ikke klassifiserbar m.h.p. brann, helse, miljø. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Etoksilert kokosamin 5-10 % Xn,R36 - R22 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER Vannbasert. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Flytt den skadde fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. INNÅNDING Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Vask huden grundig med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. ØYEKONTAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. SVELGING Skyll munnen grundig. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Kontakt lege. 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ta hensyn til ev. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. 1 / 5

112 R-MC G-21 Sist endret: Internt nr BRANNSLUKKINGSMETODER Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Ikke brannfarlig PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Brannmannskaper må benytte frisklufttilført åndedrettsvern 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå innånding av damp SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp av større mengder til avløp. ANNEN INFORMASJON Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl området med vann. Deponeres på vanlig fylling. 7. HÅNDTERING OG LAGRING HÅNDTERING Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. OPPBEVARING Oppbevares i originalemballasje. Oppbevares frostfritt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅNDVERN Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Polyvinylklorid (PVC). 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM Væske. FARGE LUKT LØSELIGHET Lysebrun. Ingen karakteristisk lukt. Fullstendig oppløselig i vann. 2 / 5

113 R-MC G-21 Sist endret: Internt nr FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 1 ph (bruksferdig oppløsning) 1 Smeltepunkt 3 C 20 C 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall C 1 Flammepunkt 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 1 Damptrykk 17,50 mmhg 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient 1 Selvantennelsestemperatur 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet 1,0270 cst 1 Relativ tetthet 1,002 g/ml, 20 C 2 ph (handelsvare) 7-9, 20 % STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Unngå frost. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Oksidasjonsmidler FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Nitrøse gasser (NOx). 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER INNÅNDING Damper kan virke irriterende Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. HUDKONTAKT Langvarig kontakt kan forårsake tørr hud. Avfetting, uttørring og oppsprekking av huden. ØYEKONTAKT Sprut kan medføre irritasjon. SVELGING Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. ANNEN TOKS. INFORMASJON Oral toksisitet Verdi: 750 mg/kg Forsøksdyreart: rotte Kommentarer: LD50 Etoksilert amin 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 3 / 5

114 R-MC G-21 Sist endret: Internt nr AKVATISK ØKOTOKSISITET R-MC G-21 Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde EC50 (Akutt Daphnia) > 894 ppm Abra alba EC50 (Akutt fisk) 30 mg/l Skeletonema costataum LC50 (Akutt alge) 130 mg/l Acartia tonsa Dana ØKOTOKSISITET Produktet forventes ikke at være giftigt for vannorganismer. MOBILITET Produktet er oppløselig i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Produktet er bionedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Produkten inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING GENERELT Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på vanlig fyllplass. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Farlig gods ADR/RID Nei, Farlig gods IMDG Nei, Farlig gods ICAO/IATA Nei, 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER SAMMENSETNING Etoksilert kokosamin S-SETNINGER S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). REFERANSER Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Forskrifter om helsefare.brannfare,eksplosjonsfare,miljøfaremerking med veiledning,2005. Norsk Stoffliste (SFT,Arbeidstilsynet,DSB,Petroleumstilsynet) av HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 29 ATP. Transport om farlig gods:adr/rid,imdg,iata. 4 / 5

115 R-MC G-21 Sist endret: Internt nr ANNEN INFORMASJON HMS databladet er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. ANNEN INFORMASJON Kvalitetssikret av SØRCO AS etter 29ATP. SØRCO har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør, oppgitt i seksjon 1 i HMS-datablader er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf webside: SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak SØRCO AS. Adresse Koppholen 6, Postboks 8040 Postnr./sted 4068 Stavanger Internett Telefon / 5

116 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) 1.1 Product identifier Product name Product code Identified uses Product type : : SCW85902 : SCW85902 : Intermediate Liquid. SAFETY DATA SHEET SCW85902 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Not available. 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Baker Hughes Kirkby Bank Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool, L33 7SY, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) address of person responsible for this SDS : 1.4 Emergency telephone number Supplier Telephone number : CHEMTREC Emergency Telephone within UK: CHEMTREC Emergency Telephone outside UK: SECTION 2: Hazards identification 2.1 Classification of the substance or mixture Product definition : Mixture Classification according to Directive 1999/45/EC [DPD] The product is classified as dangerous according to Directive 1999/45/EC and its amendments. Classification : C; R34 Human health hazards : Causes burns. Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] Skin Corr. 1B, H314 See Section 16 for the full text of the R phrases or H statements declared above. See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms. 2.2 Label elements Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] Hazard symbol or symbols : Indication of danger : Risk phrases : Corrosive R34- Causes burns. Date of issue/date of revision : 23 July /10

117 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 2: Hazards identification Safety phrases Hazardous ingredients Supplemental label elements : S26- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S36/37/39- Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. S45- In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). : [[(phosphonomethyl)imino] bis[ethylenenitrilobis (methylene)]]tetrakis phosphonic acid, ammonium salt : Not applicable. 2.3 Other hazards Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII Not applicable. P: Not available. B: Not available. T: Not available. Substance meets the criteria for vpvb according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII Other hazards which do not result in classification : Not applicable. vp: Not available. vb: Not available. Not available. SECTION 3: Composition/information on ingredients Substance/mixture Product/ingredient name [[(phosphonomethyl)imino] bis[ethylenenitrilobis (methylene)]]tetrakis phosphonic acid, ammonium salt Mixture Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8. : Identifiers EC: CAS: % 67/548/EEC Regulation (EC) No. Type 1272/2008 [CLP] C; R34 Skin Corr. 1B, H314 [1] See Section 16 for the full text of the R- phrases declared above. Classification See Section 16 for the full text of the H statements declared above. There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section. Type [1] Substance classified with a health or environmental hazard [2] Substance with a workplace exposure limit [3] Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII [4] Substance meets the criteria for vpvb according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII Date of issue/date of revision : 23 July /10

118 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 4: First aid measures 4.1 Description of first aid measures Eye contact Inhalation Skin contact Ingestion Protection of first-aiders : : : : Get medical attention immediately. Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 15 minutes. Chemical burns must be treated promptly by a physician. Get medical attention immediately. Move exposed person to fresh air. Keep person warm and at rest. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours. Get medical attention immediately. Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. Continue to rinse for at least 15 minutes. Chemical burns must be treated promptly by a physician. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse. Get medical attention immediately. Wash out mouth with water. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention if adverse health effects persist or are severe. Chemical burns must be treated promptly by a physician. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed Potential acute health effects Eye contact Inhalation Skin contact Ingestion : : May give off gas, vapor or dust that is very irritating or corrosive to the respiratory system. Exposure to decomposition products may cause a health hazard. Serious effects may be delayed following exposure. : Corrosive to the skin. Causes burns. : Corrosive to eyes. Causes burns. May cause burns to mouth, throat and stomach. Over-exposure signs/symptoms Eye contact : Adverse symptoms may include the following: pain watering redness Inhalation Skin contact Ingestion : : : No specific data. Adverse symptoms may include the following: pain or irritation redness blistering may occur Adverse symptoms may include the following: stomach pains 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed Notes to medical doctor Specific treatments : : In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours. Not available. Date of issue/date of revision : 23 July /10

119 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 5: Firefighting measures 5.1 Extinguishing media Suitable : Not suitable : Use dry chemical, CO2, water spray (fog) or foam. Do not use water jet. 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture Special exposure hazards : Combustible liquid. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. Hazardous thermal decomposition products 5.3 Advice for fire-fighters Special protective equipment for fire-fighters Additional information : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool. Decomposition products may include the following materials: carbon dioxide carbon monoxide nitrogen oxides phosphorus oxides : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode. : Not available. SECTION 6: Accidental release measures 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 6.2 Environmental precautions Large spill : : If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also Section 8 for additional information on hygiene measures. : Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air). 6.3 Methods and materials for containment and cleaning up Small spill : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Dilute with water and mop up if water-soluble or absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dispose of via a licensed waste disposal contractor. 6.4 Reference to other sections Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Approach the release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilt product. : Note: see section 8 for personal protective equipment and section 13 for waste disposal. SECTION 7: Handling and storage 7.1 Precautions for safe handling : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapour or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosionproof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment. Use nonsparking tools. Take precautionary measures against electrostatic discharges. To avoid fire or explosion, dissipate static electricity during transfer by earthing and Date of issue/date of revision : 23 July /10

120 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 7: Handling and storage bonding containers and equipment before transferring material. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container. 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities Storage : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and wellventilated area, away from incompatible materials (see section 10) and food and drink. Eliminate all ignition sources. Separate from oxidizing materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabelled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. Recommended Packaging materials 7.3 Specific end use(s) : : Use original container. Intermediate Not available. SECTION 8: Exposure controls/personal protection 8.1 Control parameters Occupational exposure limits No exposure limit value known. Recommended monitoring procedures 8.2 Exposure controls Occupational exposure controls Hygiene measures : If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to European Standard EN 689 for methods for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents and national guidance documents for methods for the determination of hazardous substances. : Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapour or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment. : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location. Respiratory protection : Use a properly fitted, air-purifying or air-fed respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is necessary. Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. Hand protection Eye protection : : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists or dusts. Skin protection : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. Environmental exposure controls : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels. Date of issue/date of revision : 23 July /10

121 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 9: Physical and chemical properties 9.1 Information on basic physical and chemical properties Physical state Colour Odour Odour threshold ph Boiling point Melting point/freezing point Flammability (solid, gas) Flash point Explosive properties Explosion limits Oxidising properties : Vapour pressure Density Relative density : Solubility Partition coefficient: n- octanol/water Viscosity Vapour density Evaporation rate (butyl acetate = 1) Decomposition temperature Auto-ignition temperature 9.2 Other information Pour point : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Liquid. Amber. Mild. Not available. 1.9 to 2.4 [Conc. (% w/w): 5% - (H2O)] Not available. Not available. May be combustible at high temperature. Closed cup: >65 C (>149 F) [Pensky-Martens.] Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. 1.2 to 1.27 (16 C) Easily soluble in the following materials: cold water. Not available. Kinematic (40 C): 1 to 10 cst Not available. Not available. : Not available. Not available. : Not available. SECTION 10: Stability and reactivity 10.1 Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients Chemical stability : The product is stable Possibility of hazardous reactions 10.4 Conditions to avoid : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurise, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition Incompatible materials 10.6 Hazardous decomposition products : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. : : Reactive or incompatible with the following materials: oxidizing materials Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. SECTION 11: Toxicological information Potential acute health effects Inhalation : May give off gas, vapor or dust that is very irritating or corrosive to the respiratory system. Exposure to decomposition products may cause a health hazard. Serious effects may be delayed following exposure. Ingestion : May cause burns to mouth, throat and stomach. Skin contact : Corrosive to the skin. Causes burns. Date of issue/date of revision : 23 July /10

122 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 11: Toxicological information Eye contact Acute toxicity General Carcinogenicity Mutagenicity Teratogenicity : Developmental effects Fertility effects Inhalation Ingestion Skin contact Eye contact : Corrosive to eyes. Causes burns. : No known significant effects or critical hazards. : No known significant effects or critical hazards. : No known significant effects or critical hazards. : : No known significant effects or critical hazards. No known significant effects or critical hazards. No known significant effects or critical hazards. : No specific data. : Adverse symptoms may include the following: stomach pains : Adverse symptoms may include the following: pain or irritation redness blistering may occur : Adverse symptoms may include the following: pain watering redness SECTION 12: Ecological information 12.1 Toxicity : No known significant effects or critical hazards. Conclusion/Summary : Not available Persistence and degradability Conclusion/Summary : Not available Bioaccumulative potential Product/ingredient name Not available Mobility in soil : Not available Results of PBT and vpvb assessment PBT vpvb 12.6 Other adverse effects : LogPow BCF Potential : Not applicable. P: Not available. B: Not available. T: Not available. : Not applicable. vp: Not available. vb: Not available. No known significant effects or critical hazards. SECTION 13: Disposal considerations The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s) Waste treatment methods Product Methods of disposal Hazardous waste : Packaging : The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe way. Significant quantities of waste product residues should not be disposed of via the foul sewer but processed in a suitable effluent treatment plant. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Disposal of this product, solutions and any byproducts should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. The classification of the product may meet the criteria for a hazardous waste. Date of issue/date of revision : 23 July /10

123 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 13: Disposal considerations Methods of disposal : 13.2 Additional information Special precautions : The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Empty containers or liners may retain some product residues. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. SECTION 14: Transport information International transport regulations Regulatory information 14.1 UN number 14.2 Proper shipping name 14.3 Transport hazard class(es) 14.4 PG* Label ADR/RID Class UN3265 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.(contains organic ammonium phosphonates) 8 III ADN/ADNR Class UN3265 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.(contains organic ammonium phosphonates) 8 III IMDG Class UN3265 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.(contains organic ammonium phosphonates) 8 III IATA Class UN3265 Corrosive liquid, acidic, organic, 8 n.o.s.(contains organic ammonium phosphonates) III PG* : Packing group Regulatory information 14.5 Environmental hazards 14.6 Special precautions for user Additional information ADR/RID Class No. - - ADN/ADNR Class No. - - IMDG Class No. - - IATA Class No Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code Proper shipping name : Not available. Ship type : Not available. Pollution category : Not available. Date of issue/date of revision : 23 July /10

124 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 15: Regulatory information 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) Annex XIV - List of substances subject to authorisation Substances of very high concern None of the components are listed. Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles : Not applicable. Other EU regulations Europe inventory Black List Chemicals Priority List Chemicals : All components are listed or exempted. : Not listed : Not listed 15.2 Chemical Safety Assessment : This product contains substances for which Chemical Safety Assessments are still required. SECTION 16: Other information 16.1 Revision comments : Not available. Indicates information that has changed from previously issued version Abbreviations and acronyms 16.3 Key literature references and sources for data 16.5 Full text of abbreviated H statements 16.5 Full text of abbreviated R phrases Full text of classifications [DSD/DPD] Date of issue/ Date of revision Version Notice to reader : Not available. : : : : R34- Causes burns. C - Corrosive 16.6 Training advice : Not available. : ATE = Acute Toxicity Estimate CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008] DNEL = Derived No Effect Level EUH statement = CLP-specific Hazard statement PNEC = Predicted No Effect Concentration RRN = REACH Registration Number 16.4 Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] Skin Corr. 1B, H314 Procedure used to derive the classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] Skin Corr. 1B, H314 Full text of classifications [CLP/GHS] 16.7 Further information Classification : : H July Calculation method Causes severe skin burns and eye damage. Skin Corr. 1B, H314 Justification SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1B Date of issue/date of revision : 23 July /10

125 Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) SCW85902 SECTION 16: Other information This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use. Date of issue/date of revision : 23 July /10

126 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.Spylervæske Ferdigblandet offshore CAS-NR ; EC-NR ; 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Ferdigblandet spylervæske. Internt art.nr. Betegnelse SAP m.nr. Leverandørens artikkelnummer Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176, Sentrum Postnr./sted 0107 Oslo Land Norge Tlf Telefaks Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen, DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: R10, Xi; R36, R67 Viktigste skadevirkninger:: Brannfarlig. Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Etikettelementer Irriterende SAMMENSETNING 2-propanol (10-30 %) R-setninger R10 Brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 1 / 7

127 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: S-SETNINGER S 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-23 S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering 2-propanol % Xi,F,R36 - R11 - R67 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Den skadede bringes snarest bort fra eksponeringskilden. Legg i stabilt sideleie og kontakt lege ved bevisstløshet. Sørg for ro, varme og frisk luft. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. Hold den skadede varm og i ro. Skaff øyeblikkelig legehjelp! SVELGING Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege. HUD Fjern den skadede fra forurenset område. Vask straks forurenset hud med såpe eller mildt vaskemiddel og vann. Fjern straks klærne hvis gjennomfuktet, og vask som ovenfor. ØYNE Skyll øyet STRAKS med mye vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege/sykehus Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Alkoholbestandig skum, karbondioksid (CO2), tørt materiale, sand, dolomitt etc. BRANNSLUKKINGSMETODER Bruk vann for å kjøle beholdere, og spre damper Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene kan spre seg i store avstander til tennkilder langs bakken. Kan eksplodere ved brann. Kan drive langt til tennkilde og gi tilbakeslag Anvisninger for brannvesen 2 / 7

128 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: ANNEN INFORMASJON FARENS NATUR VED BRANN: Risiko for eksplosjon og beholdersprengning. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Miljøverntiltak La ikke avrenning komme i kloakk eller vannveier. Dem opp for spredning med f.eks. sand og jord Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Vær oppmerksom på mulige vanninntak og sørg for varsling av impliserte brukere. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Pumpes opp med egnet utstyr. Absorber i tørr sagflis, tørr sand eller jord. Flom området med store mengder vann. Grøft for stort spill. Hold vekk fra trange rom pga. eksplosjonsfare. Ventiler godt Henvisning til andre punkter DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå oppvarming, gnister og åpen flamme. Unngå søl, hud og øyekontakt. Unngå å puste inn damper. Les og følg produsentens anvisninger Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Brannfarlig stoff: Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer. Oppbevaring/håndtering av produktet er underlagt offentlige bestemmelser. Hold beholderen tett lukket. Oppbevar i kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Unngå gnist ved statisk elektrisitet Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING ADMINISTRATIVE NORMER: 2-propanol, 8 timer: 100 ppm. 245 mg/m3. År Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Sørg for god ventilasjon. Bruk prosesskontroll for å ikke overskride administrativ norm i arbeidsatmosfære. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Bruk hensiktsmessige verneklær ved langvarig hudkontakt. ØYEVERN Ved fare for sprut benyttes godkjent øyevern. BESKYTTELSE AV HUD Bruk hensiktsmessige verneklær ved langvarig hudkontakt. HÅNDVERN Ugjennomtrengelig materiale: Nitril, Viton, etc. 3 / 7

129 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: ÅNDEDRETTSVERN Maske m/filter BRUN A (kapasitet 1, 2 eller 3), org. damper avhengig av konsentrasjonen. Bruk friskluftmaske i trange eller lukkede rom.. ANNEN INFORMASJON Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som er blitt våte. Ingen røyking i arbeidsstedet. Håndkrem bør benyttes for å erstatte utvasket hudfett. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Flytende, klar, hygroskopisk. FARGE Vannklar. LUKT Karakteristisk, behagelig. LØSELIGHET Oppløselig i organiske løsningsmidler (de fleste). LØSELIGHET I VANN Blandbar med vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt 15 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall 82 C Flammepunkt 28 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 0,96 g/ml ved 20 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilt Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Materialer som må unngås 4 / 7

130 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: Farlige nedbrytningsprodukter Brannfarlige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Irritasjon i mage/tarmkanal, kvalme, oppkast, hodepine, akutt forgiftning med trøtthet, grøtet tale, stamming og bevisstløshet. Dødelig dose, 2 propanol (voksen): 165 ml. (er anslått. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og fare for eksem, og uttørring av huden. Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig. Symptomer er hodepine, kvalme,og beruselse. Dampene irriterer luftveiene. Kan irritere øynene. Sprut eller høye dampkonsentrasjoner kan skade. I industrien representerer innånding den største faren. Narkotisk effekt. Svelging av konsentrert stoff kan gi alvorlig innvendig skade..spylervæske Ferdigblandet offshore Eksponeringsvei: 12(14) Verdi/enhet: Art: Rotte DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet.Spylervæske Ferdigblandet offshore Test Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde LC50 (Akutt fisk) 96 h 9600 mg/l Holdbarhet og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensiale Mobilitet i jord Produktet trenger ned i bakken, og kan forurense grunnvannet. Oppløses i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger ANNEN INFORMASJON Ikke ansett for å være miljøfarlig. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Spill og rester tas vare på, og er leveringspliktig dersom mengden overstiger 1 kg pr år. Utstyr kan vaskes med vann og vanlig vaskemiddel. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Avtal avfallsdisponeringen med kommuneingeniøren, kfr. forskriftene. Hovedregelen er at all avfallsbehandling krever tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Dette betyr at alt avfall, herunder farlig avfall, skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. 5 / 7

131 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: AVFALLSGRUPPER andre løsemidler og løsemiddelblandinger AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV ORGANISKE GRUNNPRODUKTER DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer 33 Tunnelrestriksjonskode III Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN Miljøfarer proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: F-E, S-D III Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) / 7

132 .Spylervæske Ferdigblandet offshore Sist endret: Erstatter dato: ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON REFERANSER: Utarbeidet iht forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier og stoffliste over farlige stoffer (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern), siste utgave. Administrative normer (Arbeidstilsynet). Forskrift om farlig avfall (Siste utgave). EU-DIREKTIVER: Substances Directive 67/548/EEC as amended by 69/81 EEC, 70/189/EEC, 73/146/EEC, 75/409/EEC, 79/831/EEC General Preparations Directive 88/379/EE ANNEN INFORMASJON: Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk Kjemikaliesikkerhetsvurdering DEL 16: Andre opplysninger Opplysninger om forandringer UTGITT: Opplysninger om forandringer Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer RRC - Informasjonskilder Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten.sax's Dangerous Properties of Industrial Materials LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. ANNEN INFORMASJON UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon: Rev.dato: Ansvarlig: RRC Endringer:. SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak: PKS-MS 7 / 7

133 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Annen informasjon Produktnr.: TEG. TRIETYLENGLYKOL (TEG) 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Gasstørking / Gassvasking (scrubbing), Varme /kjøle medium 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Clariant Oil Services Scandinavia AS Adresse Pb 6054 Bedriftsenter Postnr./sted 5892 BERGEN E-postadresse Tlf Telefaks Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen (døgnåpen vakttelefon ved akutte forgiftninger) DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Ikke klassifisert.. CLP Klassifisering: Ikke klassifisert.. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer Signalord: Ingen P-setninger P314 Søk legehjelp ved ubehag. P301/330/331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P302/352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. P403/235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P280 Benytt vernehansker/vernebriller. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Piktogram ikke påkrevd. 1 / 7

134 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: Andre farer DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger INGREDIENSKOMMENTARER Produktet inneholder ingen merkepliktige komponenter. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUD Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. ØYNE Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding: Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Inntak: Kan forårsake ubehag ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Hudkontakt: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Øyekontakt: Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrenningsprodukter: Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Særlige Brann Og Eksplosjonsfarer: Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Særlige farer: Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2) Anvisninger for brannvesen 2 / 7

135 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: Særlige Brannslukkingstiltak: Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Verneutstyr til slukkingspersonale: Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Miljøverntiltak 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Bruk nødvendig verneutstyr. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/klif) ved større spill/lekkasjer. Samles opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i egnede beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå søl og kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Hygienetiltak: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. 3 / 7

136 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: HÅNDVERN Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P3). DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske FARGE Klar. Fargeløs LØSELIGHET I VANN Oppløselig i vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) 5-8 Fortynnet Løsning 50% in DW Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall C Flammepunkt > 61 C CC (Lukket kopp). Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 25 C Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet < 50 5 C 9.2. Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar ANNEN INFORMASJON Ingen opplysninger. DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som må unngås Unngå høy varme over lengre perioder. 4 / 7

137 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: Materialer som må unngås Sterke oksiderende stoffer. Sterke syrer. Sterke baser Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral Kan gi magesmerter eller brekninger. Akutt toksisitet innånding Damp kan irritere luftveier og lunger. Hudetsing/-irritasjon Væsken kan irritere huden. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER LC 50, 96 T, Fisk, mg/l: > mg/l Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare Mobilitet i jord Produktet er oppløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Ingen kjente. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling 5 / 7

138 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: GENERELT Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. AVFALLSGRUPPER EAL kode , avfallsstoffnummer 7042 Organiske løsemidler uten halogen DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn 6 / 7

139 TRIETYLENGLYKOL (TEG) Sist endret: Erstatter dato: til helse, miljø og sikkerhet ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON EU-Direktiver: Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Europaparlaments og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer. Nasjonal lovgivning: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids og administrasjonsdepartementet 16. juli Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 nr Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. DEL 16: Andre opplysninger ANNEN INFORMASJON Utarbeidet Av: NW KaE Endret: October 2011 Revisjon: Rev III / October 2011 DATABLADNR.: Forbehold Om Ansvar: Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet baseres på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet fra et sikkerhetsaspekt. Sikkerhetsdatabladet er ikke å betrakte som en kjemisk spesifikasjon. Det er derfor kundens ansvar å kontrollere at produktet er egnet til kundens spesifikke bruk. Vi tar ingen ansvar for eventuell skade forvoldt ved bruk av denne informasjon. I hvert enkelt tilfelle gjelder våre generelle salgsbetingelser. 7 / 7

140 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Emulsotron X Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Spalting av emulsjoner 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Champion Technologies Adresse Minto Avenue Altens Industrial Estate Postnr./sted AB12 3JZ Aberdeen Land UK E-postadresse Tlf Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Nødnummer DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xn; R20, Xi; R36/37/38 CLP Klassifisering: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335 Viktigste skadevirkninger:: Irriterer huden.gir alvorlig øyeirritasjon.kan forårsake irritasjon av luftveiene Etikettelementer Signalord: Advarsel SAMMENSETNING 2-Ethylhexanol (30-60 %) H-setninger H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 1 / 10

141 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 P-setninger P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P337/313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P280 Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. P403/233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: 2-Ethylhexanol 2.3. Andre farer Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering 2-Ethylhexanol % Xi,R36/37/38 - R20 Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 solvent nafta (petroleum), tung aromatisk ,10-1 % Xn,R51/53 - R65 - R66 - R67 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. INGREDIENSKOMMENTARER For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. SVELGING Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Sørg for legetilsyn. HUD I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. 2 / 10

142 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 ØYNE Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege. Fortsett å rense øynene under transport til sykehus. Fjern kontaktlinser. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig) Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet, Ved tvil: KONTAKT LEGEØYEBLI KKELIG! DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Alkoholresistent skum Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier Vannholdig filmdannende skum (AFFF) Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Spesielle farer ved brannslukking : Brannfarlig eller brennbar, kan antennes av varme, gnister eller flammer. Farlige nedbrytingsprodukter : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider Anvisninger for brannvesen Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper: Bruk eget verneutstyr. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Utfyllende opplysninger : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Hold deg i motvind/hold avstand fra kilde. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp (støv). Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Alle tennkilder fjernes Miljøverntiltak Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. 3 / 10

143 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Henvisning til andre punkter For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Se Avsnitt 13 for opplysninger om fjerning av kjemikalieavfall. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling : Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Brukes kun med tilstrekkelig ventilasjon/personlig vern. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av organiske damper). Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet punkt 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Kontrollparametere: Komponenter : solvent nafta (petroleum), tung aromatisk CAS-nr. : Verditype: TWA Kontrollparametere: 25 ppm, 120 mg/m3 Oppdater: Grunnlag: NO OEL DNEL 2-Ethylhexanol : Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Akutte virkninger, Lokale virkninger Verdi: 106,4 mg/m3 Anvendelse: Arbeidstakere 4 / 10

144 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 23 mg/kg bw/dag Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 53,2 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Akutte virkninger, Lokale virkninger Verdi: 53,2 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 11,4 mg/kg bw/dag Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 2,3 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Svelging Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 1,1 mg/kg bw/dag PNEC 2-Ethylhexanol: Ferskvann Verdi: 0,017 mg/l Sjøvann Verdi: 0,0017 mg/l Uregelmessig bruk/frigjøring Verdi: 0,17 mg/l Renseanlegg for avløpsvann Verdi: 10 mg/l Ferskvannbunnfall Verdi: 0,28 mg/kg Sjøbunnfall Verdi: 0,028 mg/kg Jord Verdi: 0,047 mg/kg 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Effektiv eksosventilasjonssystem 5 / 10

145 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 ØYEVERN Vernebriller med sideskjermer. Vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Vernedrakt. HÅNDVERN Benytt vernehansker. neoprenhansker. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Bruk en vernekrem med høyt fettinnhold etter rengjøring av huden. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Pusteapparat med filter for organisk damp ANNEN INFORMASJON Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND væske FARGE klargul LUKT karakteristisk LØSELIGHET olje EKSPLOSIVE EGENSKAPER Ikke eksplosivt OKSIDASJONSEGENSKAPER ikke fastslått Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) C, (5% in 3:1 IPA/DII H20) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt < 20 C Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall ~ 171 C Flammepunkt 80 C Fordampningshastighet ikke fastslått Antennelighet (fast stoff, gass) ikke fastslått Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser < 14 % (V) Damptrykk ikke fastslått Damptetthet ikke fastslått Relativ tetthet 0,8470-0, C Fordelingskoeffisient ikke fastslått Selvantennelsestemperatur C Nedbrytningstemperatur ikke fastslått Viskositet < 50 mpas 20 C, dynamisk 1) 6 / 10

146 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Flytepunkt 25 C Merknad nr. Kommentar 1 Viskositet, kinematisk: 50 mm2/s, 20 C DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Varme, flammer og gnister Materialer som må unngås Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger 2-Ethylhexanol Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LD50 (Oralt) 1180 mg/kg Kanin LD50 (Oralt) 1860 mg/kg Marsvin LD50 (Oralt) 2053 mg/kg Rotte LD50 (Oralt) 2500 mg/kg Mus Akutt toksisitet innånding Akutt giftighetsberegning: 36,67 mg/l, damp, Beregningsmetode DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Giftighet for fisk: ingen data tilgjengelig 7 / 10

147 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X Holdbarhet og nedbrytbarhet ingen data tilgjengelig Bioakkumuleringspotensiale ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier Andre negative virkninger ikke anvendbar DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip 8 / 10

148 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods Spesielle forsiktighetsregler for bruker: Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden: Dersom dette materialet skal transporteres hht "lnternational Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" vil en IBC kode være påkrevd. Ta kontakt med Champion Technologies for mer informasjon. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. DEL 16: Andre opplysninger LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R20 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 9 / 10

149 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Emulsotron X 8497 LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. ANNEN INFORMASJON Ver: 1.5 Revisjonsdato: Utskriftsdato Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 10 / 10

150 Endret Revisjon 2 Erstatter dato DATABLADNR SIKKERHETSDATABLAD EPT-2565 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn EPT Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Hydrat inhibitor Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Schlumberger Norge AS Division: M-I SWACO P.O. Box 403 N-4067 Stavanger Norge Giftinfo. (24hour): Kontaktperson Ingrid Helland, telephone: Nødtelefon (24 Hour) Australia , Asia Pacific , China , Europe +44 (0) , Middle East and Africa +44 (0) , USA PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (1999/45) Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker Acute Tox. 4 - H302 Skadevirkninger på miljøet Ikke klassifisert. Xn;R Merkingselementer Inneholder 1,2-ETANDIOL 2-BUTOKSYETANOL Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Signalord H-Setninger P-Setninger Supplerende P-Setninger Advarsel H302 P264 P270 Farlig ved svelging. P501A Kast avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter. Dette materialet og dets beholder må avhendes som farlig avfall. Vask grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. 1 / 6

151 P330 EPT-2565 Skyll munnen. DATABLADNR Andre farer Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Blandinger 1,2-ETANDIOL 30-60% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Klassifisering (67/548) Xn;R22 2-BUTOKSYETANOL 10-30% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. Kommentarer Til Sammensetningen Alle opplysninger er i henhold til de siste EU Direktiver. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Inntak FREMKALL IKKE BREKNING! Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask. Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Innånding Gass/damp kan irritere luftveier/lunger. Inntak Farlig ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Hudkontakt Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Kan tas opp gjennom huden. Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Ikke kjent. Søk legehjelp ved ubehag. PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. 2 / 6

152 EPT-2565 DATABLADNR Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Farlige forbrenningsprodukter Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2) Råd for brannmannskap Særlige Brannslukkingstiltak Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Verneutstyr til slukkingspersonale Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Miljøbeskyttelsestiltak Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Grav spillgrøft i god avstand fra større mengder spilt materiale for senere oppsamling/fjerning. Søl suges opp med absorberende materiale. Skyfles opp i tørre beholdere. Dekk til og fjern beholderne. Spyl området med vann Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå søl og kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Unngå kontakt med oksiderende stoffer. Lagringskategori Lagres i kjemikalierom Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Navn STD Admin. Normer Admin. Normer Anm. 1,2-ETANDIOL AN 10 mg/m3 25 ppm H, T 2-BUTOKSYETANOL AN 10 ppm 50 mg/m3 H AN = Administrative normer. H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden er merket med H. T = Takverdi - Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode Eksponeringskontroll Verneutstyr Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Det anbefales å bruke egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. 3 / 6

153 Øyevern Bruk godkjente vernebriller. Andre Vernetiltak EPT-2565 Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Hygienetiltak. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt våte eller tilsølt. PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER DATABLADNR Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Cloudy liquid Farge Fargeløs til lysegul Løselighet Fullstendig oppløselig i vann ph, Fortynnet Løsning 8, 49 (10%) Flammepunkt ( C) > 100 C 9.2. Andre opplysninger Flytepunkt ( C) Tetthet < -6 C 1, 065 g/ml (20 C) PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen spesielle reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ingen opplysninger Forhold som skal unngås Ikke bestemt Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger Innånding Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Inntak Farlig ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Hudkontakt Kan tas opp gjennom huden. Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Øyekontakt Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige Toksisitet Akutt Fisketoksisitet Ikke ansett som giftig for fisk Persistens og nedbrytbarhet 4 / 6

154 Nedbrytbarhet Produktet er lett bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulerings- potensial Produktet er ikke bioakkumulerbart Mobilitet i jord Mobilitet: Produktet er oppløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Ingen opplysninger. EPT-2565 DATABLADNR PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Avfallsklasse EAL-koden er avhengig av bransje og bruksområde. EAL-kode: : Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderlut. Avfallsstoffnummer: Organisk avfall uten halogen. PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt UN-nummer Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Transportetiketter Ingen faremerking for transport kreves Emballasjegruppe Miljøfarer Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei Spesielle forholdsregler for brukeren Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Vennligst kontakt for informasjon angående bulktransport. PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering International Chemical Inventories European Union REACH - Alle komponenter er i henhold til REACH regelverket. Kontakt dersom det er nødvendig med mer informasjon. Er i henhold til følgende nasjonale/regionale kjemikalieregelverk: Europe (EINECS / ELINCS), Phillipines (PICCS), 5 / 6

155 EPT-2565 DATABLADNR PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Litteraturreferanser/Kilder Produktinformasjon er levert av leverandør. Helse, Miljø- og Sikkerhetsdatablad, diverse produsenter. LOLI. Europeisk Kjemikalie byrå - ESIS (Europeisk informasjonsystem for kjemikalier). Revisjonskommentarer Generell revisjon. Annex II. Revidert av Nina B. Øvrehus Utarbeidet Av Nina B. Øvrehus Endret Revisjon 2 Erstatter dato Databladstatus Godkjent. Dato Signatur Signatur 2 Risikosetninger R20/21/22 R22 R36/38 Full Tekst For H-Setninger H302 H312 H315 H319 H332 H302 H312 H315 H319 H332 Nina B. Øvrehus Ingrid Helland Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Farlig ved svelging. Irriterer øynene og huden. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Forbehold Om Ansvar Sikkerhetsdatabladet fremskaffes uavhengig av produktkjøp. Vi har gjort vårt beste for å beskrive dette produktet, men noen av dataene er innhentet fra kilder som vi ikke har direkte tilsyn med. Vi kan ikke gå god for hvor pålitelige eller fullstendige disse opplysningene er: derfor aksepterer brukeren informasjonen på eget ansvar. Vi har ikke forsøkt å sensurere eller skjule mulige skadevirkninger av dette produktet. Siden vi ikke kan forutse eller kontrollere betingelsene denne informasjonen og produktet skal brukes under, kan vi ikke garantere at de forholdsreglene vi har foreslått er tilstrekkelige for alle individer og/eller situasjoner. Enhver som bruker dette produktet forplikter seg til å overholde krav i relevant lovgivning om bruk og avhending av dette produktet. Ytterligere informasjon og veiledning gis etter anmodning fra brukeren. Vi gir eller påtar oss ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, eller ansvar av noe slag mht. dette produktet eller informasjonen på dette databladet. 6 / 6

156 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Flexoil WM Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Voks inhibitor 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Foretaket : Champion Technologies AS PB Sandnes, Norge Telefon : (Champion) Telefaks : E-post adresse : Ansvarlig/utsteder 1.4 Nødnummer Nødnummer: (Champion) 2. Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Spesifikk målorgan systemisk giftighet - H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. enkel utsettelse, Kategori 3 Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kronisk vanntoksisitet, Kategori 2 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Miljøskadelig R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 2.2 Merkelementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Fare piktogrammer : Signalord : Fare Fareutsagn : H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 1 / 10

157 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Forsiktighetsutsagn H411 : Forebygging: P261 P273 Svar: P301 + P310 P312 P331 P391 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av støv/ røyk/ gass /tåke/ damp/ aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. IKKE framkall brekning. Samle opp spill. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: kerosin - uspesifisert Tilleggsmerking: EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 2.3 Andre farer Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. REACH registreringsn ummer kerosin - uspesifisert Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Klassifisering (67/548/EØF) Xn; R65-R66-R67- R51/53 Konsentrasjon [%] >= 60 - <= 100 naftalen Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Carc.Cat.3; R40 Xn; R22 N; R50-R53 >= 0,25 - < 1 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Ved innånding : Flytt ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. 2 / 10

158 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Fjern forurenset tøy og sko. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. Ved øyekontakt Ved svelging : Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege. Fjern kontaktlinser. : Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Sørg for legetilsyn. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Risikoer : Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandling : Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet, Ved tvil: KONTAKT LEGEØYEBLI KKELIG! 5. Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokningsmidler : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Skum Tørrkjemikalier : IKKE bruk vannstråle. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Spesielle farer ved brannslukking Farlige nedbrytingsprodukter : Brannfarlig eller brennbar, kan antennes av varme, gnister eller flammer. : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : Bruk eget verneutstyr. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Hold deg i motvind/hold avstand fra kilde. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler : Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. 3 / 10

159 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Miljømessige forholdsregler Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp (støv). Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Alle tennkilder fjernes. Miljømessige forholdsregler : Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 6.4 Referanse til andre seksjoner For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Se Avsnitt 13 for opplysninger om fjerning av kjemikalieavfall. 7. Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Brukes kun med tilstrekkelig ventilasjon/personlig vern. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. : Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av organiske damper). Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Holdes unna oksiderende materialer. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet punkt Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Komponenter CAS-nr. Verdity pe Kontrollpara metere Oppdater Grunnlag 4 / 10

160 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato kerosin - uspesifisert TWA 25 ppm 120 mg/m NO OEL naftalen TWA 10 ppm NO OEL 50 mg/m3 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Effektiv eksosventilasjonssystem Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygienetiltak : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Pusteapparat med filter for organisk damp : Benytt vernehansker. Gummi eller plasthansker Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Bruk en vernekrem med høyt fettinnhold etter rengjøring av huden. : Vernebriller med sideskjermer. Vernebriller. : Vernedrakt. : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Farge Lukt Duftterskel : væske : Klar.ravfarget : aromatisk. : ikke fastslått 5 / 10

161 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato ph Smeltepunkt : ikke anvendbar : ikke fastslått Kokepunkt : > 160 C Flammepunkt : > 61 C Fordamping Antennelighet (fast stoff, gass) Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense Damptrykk : 0, n-butyl ACETATE=1 : ikke fastslått : < 0,01 %(V) : 7 %(V) Relativ damptetthet : > 1 : ikke fastslått Relativ tetthet : 0,877-0,907, 20 C Løselighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann : olje : ikke fastslått Selvantenningstemperatur : > 400 C Termisk nedbrytning : ikke fastslått Viskositet, dynamisk : < 25 cps, 20 C Viskositet, kinematisk : 9 mm2/s, 40 C Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper : ikke anvendbar : ikke fastslått 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : 10.4 Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås : Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. 6 / 10

162 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Utfyllende opplysninger : ingen data tilgjengelig Komponenter: naftalen : Akutt oral giftighet Akutt innåndingsgiftighet Akutt giftighet på hud : LD50: 316 mg/kg, mus : LD50: 490 mg/kg, rotte : LD50: mg/kg, marsvin : Akutt giftighetsberegning: 500 mg/kg, Omdannet akutt giftighetspunktberegning : LC50: > 340 mg/m3, 1 h, rotte, : LD50: > mg/kg, kanin : LD50: > mg/kg, rotte 12. Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Produkt: Giftighet for fisk 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produkt: Biologisk nedbrytbarhet Fysikokjemisk eliminerbarhet : ingen data tilgjengelig : Ikke klart bionedbrytbart. : ingen data tilgjengelig 12.3 Bioakkumuleringspotensial Produkt: Bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet ingen data tilgjengelig : Produktet kan akkumuleres i organismer. : Produktet er uoppløselig og flyter i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier 12.6 Andre skadevirkninger Produkt: Økologisk tilleggsinformasjon : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 13. Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt : Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller 7 / 10

163 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato forbrenning. Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 14. Transportopplysninger 14.1 FN-nummer ADR : 3082 IMDG : 3082 IATA : Forsendelsesnavn ADR IMDG IATA 14.3 Fraktfareklasse ADR : 9 IMDG : 9 IATA : Emballasjegruppe ADR Emballasjegruppe Klassifiseringkode : MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (Heavy aromatic naphtha) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Heavy aromatic naphtha) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Heavy aromatic naphtha) : III : M6 Farenummer : 90 Etiketter : 9 Tunnel restriksjonskode IMDG Emballasjegruppe :,, Befordring i containere : III Etiketter : 9 EMS Nummer IATA Emballeringsinstruksjon (fraktfly) Emballasjegruppe : F-A, S-F : 964 : III Etiketter : Miljøfarer ADR Miljøskadelig : ja 8 / 10

164 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato IMDG Havforurensende stoff IATA Miljøskadelig : ja : ja 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker 14.7 Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Dersom dette materialet skal transporteres hht "lnternational Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" vil en IBC kode være påkrevd. Ta kontakt med Champion Technologies for mer informasjon. 15. Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. 16. Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R22 Farlig ved svelging. R40 Mulig fare for kreft. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H302 H304 H336 H351 H400 H410 H411 Farlig ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 9 / 10

165 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Flexoil WM-1840 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato / 10

166 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Flotron A Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Asphaltene Inhibitor 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Champion Technologies AS Adresse PB 1063 Postnr./sted 4391 Sandnes, Land Norge E-postadresse Tlf (Champion) 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Nødnummer (Champion) DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xn; R65 CLP Klassifisering: Asp. Tox. 1;H304 Viktigste skadevirkninger:: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene Etikettelementer Signalord: Fare H-setninger H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. P-setninger P301/310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. P331 IKKE framkall brekning. P405 Oppbevares innelåst. KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU) Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette 2.3. Andre farer 1 / 8

167 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering DESTILLATER (PETROLEUM), Xn,R65 Asp. Tox. 1 H304 HYDROGENBEHANDLEDE LETTE 8 8 % Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Flytt ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. SVELGING Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Sørg for legetilsyn. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. HUD I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Ring en lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer. ØYNE Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege. Fjern kontaktlinser Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig) Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet, Ved tvil: KONTAKT LEGEØYEBLI KKELIG! DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Alkoholresistent skum Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier Vannholdig filmdannende skum (AFFF) Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 2 / 8

168 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 Spesielle farer ved brannslukking : Brannfarlig eller brennbar, kan antennes av varme, gnister eller flammer. Farlige nedbrytingsprodukter : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider Anvisninger for brannvesen Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper.: Bruk eget verneutstyr. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Utfyllende opplysninger. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Hold deg i motvind/hold avstand fra kilde. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp (støv). Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Alle tennkilder fjernes Miljøverntiltak Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Henvisning til andre punkter For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Se Avsnitt 13 for opplysninger om fjerning av kjemikalieavfall. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling : Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Brukes kun med tilstrekkelig ventilasjon/personlig vern. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av organiske damper). Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet 3 / 8

169 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet punkt 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Komponenter = destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette, CAS-nr : , Verditype = TWA, Kontrollparametere = 50 ppm, 275 mg/m3, Oppdater = , Grunnlag = NO OEL 8.2. Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Effektiv eksosventilasjonssystemunngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. ØYEVERN Vernebriller med sideskjermer. Vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Vernedrakt. HÅNDVERN Benytt vernehansker. Nitrilgummi. Viton (R) PVC eller andre hansker av plastmateriale Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Bruk en vernekrem med høyt fettinnhold etter rengjøring av huden. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Respirator med en full ansiktsmaske. Pusteapparat med filter for organisk damp Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Pusteapparat med filter for organisk damp BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND væske FARGE LUKT klar,farget løsningsmiddel 4 / 8

170 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 LØSELIGHET Løselig i hydrokarboner Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall C Flammepunkt > 62 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser 0,6-5,5 vol% Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 0,82-0,85 20 C Fordelingskoeffisient > 5 Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Viskositet, dynamisk < 25 mpa.s, 20 C Viskositet, kinematisk ca. 6 mm2/s, 40 C Flytepunkt < 30 C Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Varme, flammer og gnister Materialer som må unngås Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. DEL 11: Toksikologiske opplysninger 5 / 8

171 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A Opplysninger om toksikologiske virkninger DESTILLATER (PETROLEUM), HYDROGENBEHANDLEDE LETTE Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LD50 (Oralt) > mg/kg Rotte Andre toksikologiske virkninger Utfyllende opplysninger : ingen data tilgjengelig Utfyllende opplysninger : Tidligere hudforstyrrelser kan forværres ved overeksponering av dette produktet. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET ingen data tilgjengelig Holdbarhet og nedbrytbarhet ingen data tilgjengelig Bioakkumuleringspotensiale ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier Andre negative virkninger ikke anvendbar DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei 6 / 8

172 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub. risiko: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stoffnavn(s) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Emballasjegrupper UNskipningsnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. DEL 16: Andre opplysninger 7 / 8

173 Sist endret: SIKKERHETSDATABLAD Flotron A 1912 LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 8 / 8

174 Gyptron SA1810 Sist endret: Internt nr IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gyptron SA1810 AVLEIRINGSHEMMER. Leverandørens artikkelnummer PRODUKTNR. SA1810 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) DEKLARASJONSNR NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Champion Technologies AS Adresse Pb 1063 Postnr./sted 4391 Sandnes E-post Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Nødtelefon: Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREIDENTIFIKASJON GENERELT KLASSIFISERING (1999/45) Ikke klassifisert. KLASSIFISERING (1272/2008) Fysiske og kjemiske farer: Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker: Ikke klassifisert. Skadevirkninger på miljøet: Ikke klassifisert. ETIKETT I HENHOLD TIL (EF) NR. 1272/2008 Ikke klassifisert. Supplemental Label Information (EU) EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Ammoniumklorid % Xn,Xi,R36 - R22 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER AMMONIUMKLORID: Klassifisering (1272/2008): Acute Tox. 4 - H302 Eye Irrit. 2 - H319. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt FØRSTEHJELPSTILTAK 1 / 5

175 Gyptron SA1810 Sist endret: Internt nr INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ta av tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. ØYEKONTAKT Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. Vannspray. Skum. Karbondioksid (CO2). Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l. BRANNSLUKKINGSMETODER Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Bruk hel vernedrakt. Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. 7. HÅNDTERING OG LAGRING HÅNDTERING Unngå søl og kontakt med huden og øynene. OPPBEVARING Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom 0 C og 40 C. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 2 / 5

176 Gyptron SA1810 Sist endret: Internt nr BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Prosessforhold Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. TEKNISKE TILTAK Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. HYGIENETILTAK. RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN). Bruk maske med kjemisk filterpatron anbefalt for stoffet. Maske med filter mot organiske damper. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. HÅNDVERN Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Bruk vernehansker av: Naturgummi, neopren eller PVC. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. ANNEN INFORMASJON AMMONIUMKLORID: STD: AN. AN = Administrative normer. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Ammoniumklorid timer 10 R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM væske. FARGE LØSELIGHET Klar. Fargeløs. Blandbar med vann. 3 / 5

177 Gyptron SA1810 Sist endret: Internt nr FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 4-6,50 1 ph (bruksferdig oppløsning) 1 Smeltepunkt 1 Frysepunkt 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 1 Flammepunkt 1 Fordampingshastighet 1 Antennelighet (fast stoff, gass) 1 Antennelsesgrenser 1 Eksplosjonsgrenser 1 Damptrykk 1 Damptetthet 1 Relativ tetthet 1 Fordelingskoeffisient 1 Selvantennelsestemperatur 1 Nedbrytingstemperatur 1 Viskositet 1 RELATIV TETTHET ved 20 C 2 BRYTNINGSINDEKS STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Unngå kontakt med: Sterke oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ammoniakk eller aminer. Oksider av: Karbon. Hydrogenklorid (HCl). ANNEN INFORMASJON FARLIG POLYMERISERING: Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER INNÅNDING Ingen spesielle helsefarer angitt. HUDKONTAKT Irriterer huden. ØYEKONTAKT Irriterer øynene. SVELGING Ingen spesielle helsefarer angitt. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Data om mulige miljøeffekter er ikke funnet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 4 / 5

178 Gyptron SA1810 Sist endret: Internt nr GENERELT BEHANDLINGSMETODER Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. AVFALLSGRUPPER AVFALLSKLASSE I følge europeiske avfallskatalog(eak) kan katalognummeret for dette produktet ikke bli gitt generelt da kunden må vise hvilken hensikt de har med produktet. Katalognummeret må bli gitt i samsvar med den lokale avfallshanteringen. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei ANNEN INFORMASJON Dersom dette materialet skal transporteres i hht "International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" vil en IBC kode være påkrevd. Ta kontakt med Champion Technologies for mer informasjon. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER EU-DIREKTIVER Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Europaparlaments og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LEVERANDØRENS ANMERKNINGER FORBEHOLD OM ANSVAR Informasjonen som er gitt i dette databladet er korrekt i følge vår kunnskap, informasjon og dato ved utgivelse. Informasjonen er ment å være som en veiledning for sikkerhetstiltak, bruk, prosessering, oppbevaring, transport, avfallsbehandling, men den er ikke ment å være en advarsel eller kvalitets spesifikasjon. Informasjonen relateres til nevnte materiale og er ikke ment til bruk for materiale som er brukt i sammen med andre produkter, eller i annen prosess uten at dette er spesifisert i teksten. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. KOMMENTARER TIL REVISJONER BEMERK: Markering i marninen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen: 2, ANNEN INFORMASJON YL-GRUPPE: Ikke anvendbar. FULL TEKST FOR H-SETNINGER H302 Farlig ved svelging. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak IS 5 / 5

179 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Gyptron SA Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Avleringshemmer 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Foretaket : Champion Technologies AS PB Sandnes, Norge Telefon : (Champion) Telefaks : E-post adresse : Ansvarlig/utsteder 1.4 Nødnummer Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse, Kategori 2 H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Ikke et farlig stoff eller preparat i henhold til EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. 2.2 Merkelementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Fare piktogrammer : Signalord : Advarsel Fareutsagn : H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forsiktighetsutsagn : Forebygging: P260 Svar: P314 Avhenting: P501 Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Søk legehjelp ved ubehag. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: 1 / 9

180 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato ,2-etandiol 2.3 Andre farer Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. REACH registreringsn ummer 1,2-etandiol Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Klassifisering (67/548/EØF) Konsentrasjon [%] Xn; R22 >= 10 - < 25 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Ved innånding : Flytt ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Ved hudkontakt Ved øyekontakt Ved svelging : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Ring en lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer. : Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege. Fjern kontaktlinser. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. : Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege hvis nødvendig. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Risikoer : Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandling : Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet, Ved tvil: KONTAKT LEGEØYEBLI KKELIG! 2 / 9

181 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Alkoholresistent skum Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier Vannholdig filmdannende skum (AFFF). 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Farlige nedbrytingsprodukter : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : Bruk eget verneutstyr. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Hold deg i motvind/hold avstand fra kilde. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler : Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp (støv). Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. 6.2 Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler : Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Referanse til andre seksjoner For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Se Avsnitt 13 for opplysninger om fjerning av kjemikalieavfall. : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 3 / 9

182 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling : Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Brukes kun med tilstrekkelig ventilasjon/personlig vern. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. containere 7.3 Spesielle sluttanvendelser Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet punkt Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Verdity Kontrollpara Komponenter CAS-nr. Oppdater Grunnlag pe metere 1,2-etandiol T 25 ppm NO OEL Utfyllende opplysninger: H: En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. Takverdier; For en del stoffer med fare for akutt forgiftning eller med irriterende ubehagelig virkning er det angitt en maksimalkonsentrasjon som ikke må overskrides. For disse stoffene kan en følgelig ikke bruke overskridelsesfaktorene TWA NO OEL 10 mg/m3 Utfyllende opplysninger: DNEL 1,2-etandiol 1: Normer er fastsatt lik norm for sjenerende støv En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. : Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger Verdi: 106 mg/kg bw/dag Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Lokale virkninger Verdi: 35 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Systemiske virkninger 4 / 9

183 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Verdi: 53 mg/kg bw/dag Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Innånding. Potensielle helsevirkninger: Langtidsutsettelse, Lokale virkninger Verdi: 7 mg/m3 PNEC 1,2-etandiol : Ferskvann Verdi: 10 mg/l Sjøvann Verdi: 1 mg/l Uregelmessig bruk/frigjøring Verdi: 10 mg/l Renseanlegg for avløpsvann Verdi: 199,5 mg/l Ferskvannbunnfall Verdi: 20,9 mg/kg Jord Verdi: 1,53 mg/kg 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Effektiv eksosventilasjonssystem Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygienetiltak : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Pusteapparat med filter for organisk damp : Benytt vernehansker. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Bruk en vernekrem med høyt fettinnhold etter rengjøring av huden. : Vernebriller med sideskjermer. Vernebriller. : Vernedrakt. : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende 5 / 9

184 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : fargeløs Lukt : luktfri Duftterskel : ikke fastslått ph : 3,5-5,5, 20 C, (ublandet) Smeltepunkt : Målt som stivnepunkt. Kokepunkt : > 100 C, Basert på vann Flammepunkt : > 100 C Fordamping : < 0,3, butylacetat = 1, Basert på vann Antennelighet (fast stoff, : ikke fastslått gass) Nedre eksplosjonsgrense : ikke fastslått Øvre eksplosjonsgrense : ikke fastslått Damptrykk : 17,3 hpa, Basert på vann Relativ damptetthet : 0,9584, Air = 1, Basert på vann Relativ tetthet : 1,159-1,189, 20 C Løselighet : Oppløselig i:, Vann Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: < 0 oktanol/vann Selvantenningstemperatur : > 300 C,, Basert på vann Termisk nedbrytning : ikke fastslått Viskositet, dynamisk : 28,4 mpa.s, 20 C Viskositet, kinematisk : 12,585 mm2/s, 40 C Eksplosjonsegenskaper : ikke fastslått Oksidasjonsegenskaper : ikke fastslått 9.2 Andre opplysninger Flytepunkt : -52 C 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk. 6 / 9

185 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : 10.4 Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås : Oksyderingsmidler : Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider. 11. Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Produkt Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: mg/kg, Beregningsmetode Utfyllende opplysninger : ingen data tilgjengelig Komponenter: 1,2-etandiol : Akutt oral giftighet : LD50: mg/kg, rotte : LD50: mg/kg, mus : LD50: mg/kg, marsvin : Akutt giftighetsberegning: 500 mg/kg, Omdannet akutt giftighetspunktberegning 12. Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Produkt: Giftighet for fisk 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produkt: Biologisk nedbrytbarhet Fysikokjemisk eliminerbarhet 12.3 Bioakkumuleringspotensial Produkt: Bioakkumulering : ingen data tilgjengelig : ingen data tilgjengelig : ingen data tilgjengelig : ingen data tilgjengelig 7 / 9

186 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato Mobilitet i jord ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB etter gjeldende EU kriterier 12.6 Andre skadevirkninger Produkt: Økologisk tilleggsinformasjon : ikke anvendbar 13. Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt : Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 14. Transportopplysninger 14.1 FN-nummer ADR Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods 14.2 Forsendelsesnavn ADR Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods 14.3 Fraktfareklasse ADR Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods 14.4 Emballasjegruppe 8 / 9

187 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SA-4055 Ver: 1.1 Revisjonsdato: Utskriftsdato ADR Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods 14.5 Miljøfarer ADR Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker 14.7 Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Dersom dette materialet skal transporteres hht "lnternational Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" vil en IBC kode være påkrevd. Ta kontakt med Champion Technologies for mer informasjon. 15. Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. 16. Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R22 Farlig ved svelging. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H302 Farlig ved svelging. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 9 / 9

188 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Gyptron SD140A Ver: 1.2 Revisjonsdato: Utskriftsdato Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Gyptron SD140A 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Hjelpemiddel for avleiringsfjerner 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Foretaket : Champion Technologies AS PB Sandnes, Norge Telefon : (Champion) Telefaks : E-post adresse : Ansvarlig/utsteder 1.4 Nødnummer Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Brennbare væsker, Kategori 3 H226: Brannfarlig væske og damp. Hudtæring, Kategori 1B H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Brannfarlig Etsende. R10: Brannfarlig. R35: Sterkt etsende. 2.2 Merkelementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Fare piktogrammer : Signalord : Fare Fareutsagn : H226 Brannfarlig væske og damp. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Forsiktighetsutsagn : Forebygging: P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Svar: P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. 1 / 11

Speedol Sagkjedeolje. Sist endret: 02.03.2007 Internt nr: Erstatter dato:03.02.2004

Speedol Sagkjedeolje. Sist endret: 02.03.2007 Internt nr: Erstatter dato:03.02.2004 1/ 6 HMS-DATABLAD Speedol Sagkjedeolje Sist endret: 02.03.2007 Internt nr: Erstatter dato:03.02.2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HydraWay HVXA 32. Sist endret: 20.04.2011 Erstatter dato: 11.08.2008

SIKKERHETSDATABLAD. HydraWay HVXA 32. Sist endret: 20.04.2011 Erstatter dato: 11.08.2008 Side 1 av 10 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Hydraulikkolje NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Therm Oil 30. Sist endret: 04.06.2008 Erstatter dato: 27.08.2003 Internt nr. 00714

SIKKERHETSDATABLAD. Therm Oil 30. Sist endret: 04.06.2008 Erstatter dato: 27.08.2003 Internt nr. 00714 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Varmeoverføringsolje. NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Statoil Norge AS Adresse Postboks 1176 Sentrum Postnr./sted

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Side 1 av 10 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN MaxWay 10W-40 BRUKSOMRÅDE Motorolje Leverandørens artikkelnummer 223663 NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak.Statoil

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LoadWay EP 150. Sist endret: 04.07.2012 Erstatter dato: 26.02.2009

SIKKERHETSDATABLAD. LoadWay EP 150. Sist endret: 04.07.2012 Erstatter dato: 26.02.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

TransWay WB Sist endret: 19.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:14.03.2006

TransWay WB Sist endret: 19.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:14.03.2006 SIKKERHETSDATABLAD TransWay WB Sist endret: 19.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:14.03.2006 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for

Detaljer

STIHL Mineral oil Plain

STIHL Mineral oil Plain 1/ 6 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2007-03-23 Internt nr: Erstatter dato: STIHL Mineral oil Plain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT BENSVART, NR 98. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT BENSVART, NR 98. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT CINNOBERRØD, NR 73. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT CINNOBERRØD, NR 73. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Sist endret: 06.11.2012 Erstatter dato: 07.12.2011 Internt nr: 38501

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Sist endret: 06.11.2012 Erstatter dato: 07.12.2011 Internt nr: 38501 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Body Elastic. Sist endret: 16.10.2013 Erstatter dato: 25.08.2009 Internt nr. 11331

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Body Elastic. Sist endret: 16.10.2013 Erstatter dato: 25.08.2009 Internt nr. 11331 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Rostomvandlare. Sist endret: 08.10.2014 Erstatter dato: 10.08.2011 Internt nr. 11201clp

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Rostomvandlare. Sist endret: 08.10.2014 Erstatter dato: 10.08.2011 Internt nr. 11201clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato:

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skjærevæske Nasjonal produsent/importør Foretak... Adresse...

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN 1892402, 1892403, 1892404 SCANIA OIL STO 1:0 High Performance Axle 75W-140 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PARAFIN, FLYTENDE. Sist endret: 18.02.2013 Erstatter dato: 14.01.2009

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PARAFIN, FLYTENDE. Sist endret: 18.02.2013 Erstatter dato: 14.01.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn White mineral oil (petroleum) 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR LINOLJE RÅ

SIKKERHETSDATABLAD NITOR LINOLJE RÅ DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Linolja 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Kjølevæske Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR MALER LIM

SIKKERHETSDATABLAD NITOR MALER LIM DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Etylhydroxyetyl cellulosa 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NITOR PIGGMENT JERNOKSIDRØDT nr 120. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2088

SIKKERHETSDATABLAD. NITOR PIGGMENT JERNOKSIDRØDT nr 120. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2088 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Byggmax Fönsterkitt Syntetiskt. Sist endret: 29.11.2012 Erstatter dato: 12.03.2009 Internt nr: 0

SIKKERHETSDATABLAD. Byggmax Fönsterkitt Syntetiskt. Sist endret: 29.11.2012 Erstatter dato: 12.03.2009 Internt nr: 0 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Byggmax Fönsterkitt 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Polkapojkarna AB Adresse Brahegatan 59 Postnr./sted 563 32 Gränna E-post info@sharkbite.se

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com Telefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,ROSA 31. Sist endret: 14.03.2013 Erstatter dato: 13.05.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,ROSA 31. Sist endret: 14.03.2013 Erstatter dato: 13.05.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Partner Motorolje SAE 30 Artikelnummer 5310248-01 (0,6L.) Bruksområde Motorolje Leverandør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PH-TESTTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PH-TESTTABLETTER DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn GRUPPENAVN Poolkemikalier 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleieprodukter Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 213394 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Trebeskyttelse. Artikkelnummer 204236 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørre- og vannavspenningsmiddel Artikkelnummer 303042 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning.

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 203091 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tennvæske. Artikkelnummer 203234 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Furniture and Carpet Shampoo Rengjøringsmiddel. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1-10 % Xi,F,R11 - R36 - R67

SIKKERHETSDATABLAD. Furniture and Carpet Shampoo Rengjøringsmiddel. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1-10 % Xi,F,R11 - R36 - R67 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak ERNST P AB Adresse Box 16006 Postnr./sted S-412 21 GÖTEBORG

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 203014 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1421128/ 1421131/ 489905 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Absol. Sist endret: 27.09.2012 Erstatter dato: 10.04.2008

SIKKERHETSDATABLAD. Absol. Sist endret: 27.09.2012 Erstatter dato: 10.04.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer GRUPPENAVN Absorbent,syrenøytraliserende, sklisikkert, brannhemmende Absorbent Annen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: FoamGuard Protect 10

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: FoamGuard Protect 10 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Svakt alkalisk skumrengjøringsmiddel kun til industiell bruk.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FLOCKAR STICKS

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FLOCKAR STICKS DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn GRUPPENAVN Poolkemikalier 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Diskteknik / Jasico HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bløtleggningsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Etsende

SIKKERHETSDATABLAD. Etsende 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak BIOkleen AB Adresse Norra Drottninggatan 21 4:e Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER MT 400 BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Artikkelnummer 903162,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Håndoppvask- og generelt rengjøringsmiddel Artikkelnummer 1707433

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Golvtvätt. Sist endret: 15.01.2015 Erstatter dato: 20.08.2014 Internt nr. 15162clp

SIKKERHETSDATABLAD. Golvtvätt. Sist endret: 15.01.2015 Erstatter dato: 20.08.2014 Internt nr. 15162clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TTEKSTILFARGE,BORDEAUX 34. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TTEKSTILFARGE,BORDEAUX 34. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Motor Clean 500 ml Hamron. Sist endret: 25.03.2014 Erstatter dato: 16.11.2012 Internt nr. 629349

SIKKERHETSDATABLAD. Motor Clean 500 ml Hamron. Sist endret: 25.03.2014 Erstatter dato: 16.11.2012 Internt nr. 629349 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. EnviroStar Non-Acid Washr.Cleaner/green Daglig rengjøring.

SIKKERHETSDATABLAD. EnviroStar Non-Acid Washr.Cleaner/green Daglig rengjøring. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Daglig rengjøring. Artikkelnummer 208990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skumdempingsmiddel. Artikkelnummer 6106 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRUTEST SMÅDELSTVÄTT 100. Sist endret: 15.10.2012 Erstatter dato: 04.03.2008

SIKKERHETSDATABLAD TRUTEST SMÅDELSTVÄTT 100. Sist endret: 15.10.2012 Erstatter dato: 04.03.2008 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11.02.2013 Erstatter dato: 05.01.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11.02.2013 Erstatter dato: 05.01.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Kalsium lignosulfonat / Natrium lignosulfonat SYNONYMER Lignosulfonsyre -

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio-Luktfjerner Biologisk luktkontroll. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226398. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio-Luktfjerner Biologisk luktkontroll. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226398. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Biologisk luktkontroll. Artikkelnummer 226398 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Teppespray antistatbehandling Teppe behandling. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 < 1 % Xi,F,R11 - R36 - R67

SIKKERHETSDATABLAD. Teppespray antistatbehandling Teppe behandling. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 < 1 % Xi,F,R11 - R36 - R67 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Teppe behandling. Artikkelnummer 222435 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FETT UNI SP 2 400g 155590201. Sist endret: 24.05.2012 Internt nr: 155590201

SIKKERHETSDATABLAD. FETT UNI SP 2 400g 155590201. Sist endret: 24.05.2012 Internt nr: 155590201 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Glass- og speilrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 4136 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KAFFE- OG FLEKKFJERNER Rengjøringsmiddel.

SIKKERHETSDATABLAD. KAFFE- OG FLEKKFJERNER Rengjøringsmiddel. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 222520 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

Camping Paraffin (Ny kopi) Sist endret: 18.11.2009 Internt nr: Erstatter dato:

Camping Paraffin (Ny kopi) Sist endret: 18.11.2009 Internt nr: Erstatter dato: 1/ 7 SIKKERHETSDATABLAD Camping Paraffin (Ny kopi) Sist endret: 18.11.2009 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE BRANNHEMMENDE MIDDEL Artikkelnummer 204555 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR VASELIN, HVIT. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 26.08.2009

SIKKERHETSDATABLAD NITOR VASELIN, HVIT. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 26.08.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 66402-68- 5-15 % Xi,R38

SIKKERHETSDATABLAD. 66402-68- 5-15 % Xi,R38 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Poleringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak Scandic Shine A/S Adresse Stiklestad Alle 1 Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør.

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Møbelpleiemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak ERNST P AB Adresse Box 16006 Postnr./sted S-412 21 GÖTEBORG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Grip On Plåtfärg Tak. Sist endret: 02.01.2014 Erstatter dato: 18.04.2013 Internt nr. 55613. 1,4,10 l

SIKKERHETSDATABLAD. Grip On Plåtfärg Tak. Sist endret: 02.01.2014 Erstatter dato: 18.04.2013 Internt nr. 55613. 1,4,10 l DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Vannbåret dispersionsmaling 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-25 Internt nr.: 07081 Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-25 Internt nr.: 07081 Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Sagkjedeolje. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Toilet Anti Lime Sanitærrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE, PETROL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE, PETROL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel, oljer Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent Hp Rengjøring manuelt eller med høytrykksaggregat Allrengjøringsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Allrent Hp Rengjøring manuelt eller med høytrykksaggregat Allrengjøringsmiddel. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøring manuelt eller med høytrykksaggregat Allrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 226070 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Pro Flytende blekemiddel Artikkelnummer 1201110/7/8

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Polsani 2100 m/doserer KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE HANDELSNAVN. Sanitær rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 225530

SIKKERHETSDATABLAD. Polsani 2100 m/doserer KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE HANDELSNAVN. Sanitær rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 225530 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE Sanitær rengjøringsmiddel Artikkelnummer 225530 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 301237

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,TOMAT 03. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,TOMAT 03. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR SENKER PH,MINI BASSENG. Sist endret: 17.01.2013 Erstatter dato: 19.07.2010

SIKKERHETSDATABLAD NITOR SENKER PH,MINI BASSENG. Sist endret: 17.01.2013 Erstatter dato: 19.07.2010 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Natriumvätesulfat GRUPPENAVN Poolkemikalier 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Hånddesinfeksjonsmiddel Artikkelnummer 302168 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00 Sida 1 av 5 HMS-DATABLAD Car & Truckwash Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Geveko

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FASADEVASK UTEN BLEKEEFFEKT. Sist endret: 28.01.2013 Erstatter dato: 22.01.2009

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FASADEVASK UTEN BLEKEEFFEKT. Sist endret: 28.01.2013 Erstatter dato: 22.01.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD JOES NANO BICYCLE CHAIN LUBE WET (DROP) MAUNTAIN BIKE

SIKKERHETSDATABLAD JOES NANO BICYCLE CHAIN LUBE WET (DROP) MAUNTAIN BIKE DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer