ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA EMISJONSTEKNISKE FORHOLD MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10 3 MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse MEDDELELSE...2 ANSVARSERKLÆRINGER...3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER...4 ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 ØVRIGE FORHOLD SAMMENDRAG EMISJONSTEKNISKE FORHOLD MARKED OG RAMMEBETINGLSER DOMSTEIN-KONSERNET DOMSTEIN PELAGIC AS DOMSTEIN ENGHAV AS ERVIK HAVFISKE AS FJORD SEAFOOD VISJON, FORRETNINGSIDÉ, MÅLSETTINGER OG STRATEGI FINANSIELL INFORMASJON KONSERN ANSATTE OG LEDELSE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD RISIKOFORHOLD JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD...71 VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 ENGLISH SUMMARY VEDTEKTER FOR DOMSTEIN ASA VEDLEGG 3 ÅRSRAPPORT 2002 VEDLEGG 4 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2003 VEDLEGG 5 REVISORS UTTALELSE OM PROFORMAREGNSKAP OG REGNSKAPET FOR 3. KVARTAL 2003 VEDLEGG 6 TEGNINGSBLANKETT Side 1

3 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av offentlig Aksjekapitalforhøyelse (rettet emisjon med påfølgende fortrinnsrettsemisjon) i Domstein ASA. Adgangen til å distribuere dette prospektet er begrenset i visse land. Personer som mottar dette prospektet må selv undersøke om slik begrensninger finnes i deres juridiksjon og er forpliktet til å respektere disse. Det presiseres at de nye aksjene som tilbys for tegning, ikke vil bli registert eller tilbudt tegnet i en transaksjon registrert i henhold til den amerikanske Securities Act av 1933 med endringer ( Securities Act ). De kan derfor ikke tilbys eller videreselges i USA eller til eller for regning av eller fordel for "US persons" annet enn i offshore transactions i henhold til Regulation S ( Regulation S ) i Securities Act eller basert på andre unntak fra registreringskravene i Securities Act. Prospektet er forelagt Oslo Børs for kontroll i samsvar med Lov om Verdipapirhandel og børsforskriften. Ingen andre enn de parter som er angitt i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger om nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettighet til dette. Dette prospektet representerer ikke et tilbud om å tegne verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Det foreligger heller ikke et tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir gjort av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Utlevering av prospektet innebærer ikke at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Domstein ASA etter prospektets dato. Enhver ny vesentlig omstendighet som fremkommer før de nye aksjene tegnes og som kan få betydning for vurderingen av aksjene som investeringsobsjekt, vil bli offentliggjort og behandlet i samsvar med Børsforskriftens Med mindre annet er angitt, er Domstein ASAs ledelse eller styre kilde for opplysningene i prospektet. Prospektet er utarbeidet på norsk. Det vil bli utarbeidet en uoffisiell oversettelse til engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske teksten skal den norske teksten gjelde. Enhver tvist om prospektet skal være underlagt norsk lov, og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol. The new shares offered for subscription will not be registered or offered for sale in any transaction registered in accordance with the American Securities Act of 1933 as subsequently amended (the Securities Act ). The shares may therefore not be offered or sold in the USA or to or for the account or benefit of any US persons other than through offshore transactions in accordance with Regulation S of the Securities Act ( Regulation S ) or on the basis of other exemptions from the registration requirements of the Securities Act. Side 2

4 Ansvarserklæringer Styret Dette prospektet er utarbeidet for å gi et best mulig informasjonsgrunnlag i forbindelse med en offentlig Aksjekapitalforhøyelse i Domstein ASA. Styret bekrefter at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret har vurdert markedsutvikling og fremtidsutsikter etter beste skjønn. Domstein ASA og datter-/tilknyttede selskaper er ikke involvert i eller, etter det vi kjent med, truet med rettstvister som kan resultere i vesentlige økonomiske forpliktelser utover det som er nevnt i prospektet. Oslo, 4. desember 2003 Styret for Domstein ASA Olav Hørsdal (leder), Morten Frogner, Anders Sølvberg, Knut M. Domstein, Endre Sekse, Helge Bruvoll Tilretteleggere Prospektet er utarbeidet av Fondsfinans ASA og Nordea Securities i samarbeid med ledelsen og styret i Domstein ASA. Prospektet er basert på informasjon som er stilt til vår rådighet av selskapets administrasjon og styre. Tilretteleggerne har etter beste evne søkt å gi en så korrekt presentasjon som mulig av Domstein ASAs virksomhet og finansielle stilling. Tilretteleggerne kan imidlertid ikke gi noen garanti for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt, og kan heller ikke påta seg noe økonomisk eller juridisk ansvar i forbindelse med transaksjoner som helt eller delvis baserer seg på det fremlagte prospekt. Tilretteleggerne, dets partnere og ansatte eide pr. 4. desember 2003 totalt aksjer i Domstein ASA. Oslo 4. desember 2003 Fondsfinans ASA Nordea Securities NUF Juridisk erklæring På oppdrag fra Fondsfinans har advokatfirmaet Thommessen foretatt en juridisk gjennomgang av Prospektets kapittel 2 (Emisjonstekniske forhold) og 14 (Juridiske og skattemessige forhold). Vi kan bekrefte at Prospektets beskrivelse av juridiske og skattemessige forhold i disse kapitlene er i samsvar med gjeldende norsk rett. Vår uttalelse er begrenset til forhold regulert av norsk rett og er basert på at faktumfremstillingen samsvarer med de opplysninger som er forelagt oss. Denne uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskaps-messige forhold. Vi bekrefter at styrets beslutning om aksjekapitalutvidelse av 20. november 2003 er gyldig besluttet i henhold til styrefullmakt gitt i generalforsamlingen i Domstein ASA 26. mai 2003.???????????????????????????? Oslo, 4. desember 2003 Thommessen Krefting Greve Lund AS Side 3

5 Definisjoner og forkortelser Aksjekapitalforhøyelsen Utstedelse av aksjer gjennom emisjon på aksjer i en rettet emisjon mot eksterne investorer med påfølgende fortrinnsrettsemisjon (reparasjonsøvelse) på aksjer, basert på vedtak i Selskapets styre 20. november Allmennaksjeloven Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Basiskvoten Den Rettede Emisjonen Domstein Domstein Enghav Domstein Pelagic FAO Ferdigvaredivisjonen Fortrinnsrettsemisjonen Størrelsen på konsesjonen som er tildelt det enkelte fiskefartøy eller fartøygruppe. Første del av Aksjekapitalforhøyelsen, som omfattet utstedelse av nye aksjer i Selskapet, foretatt 20. november 2003, til utvalgte investorer, hovedsakelig uten eierandeler i Selskapet fra tidligere. Domstein ASA Domstein Enghav AS, holdingselskapet for Domsteins ferdigvarevirksomhet Domstein Pelagic AS, holdingselskapet for Domsteins pelagiske virksomhet Food and Agriculture Organisation Tidligere navn på Domstein ASAs videreforedlingsvirksomhet Andre del av Aksjekapitalforhøyelsen, reparasjonsøvelse som vil omfatte garantert utstedelse av nye aksjer til innehaverne av utstedte fortrinnsretter til å tegne nye aksjer i Selskapet Hvitfisk Fellesbetegnelse for bunnfisker som torsk, sei og lignende fiskeslag Industridivisjonen Tidligere navn på Domstein ASAs samlede virksomhet innen fangst, primærprosessering og trading Konsernet Domstein ASA med datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper NOK Norske kroner NVG sild Norsk vårgytende sild Pelagisk fisk Fellesbetegnelse for stimfisker som makrell, sild, lodde og lignende fiskeslag Pieters Pieters NV, europeisk konsern innen videreforedling og distribusjon av sjømat, 50% eiet av Domstein inntil 1. juli 2002, men i dag heleiet av Fjord Seafood Prospektet Dette prospektet, datert 4. desember 2003, som er utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen Råfiskloven Lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951, som har underlagt fiskernes egne salgsorganisasjoner all førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr Salgsstedene Fondsfinans ASA og Nordea Securities Selskapet Domstein ASA VPS Verdipapirsentralen Side 4

6 Alminnelige opplysninger om Domstein ASA Domstein ASA : Norsk allmennaksjeselskap, stiftet 2. januar 1991 Forretningskontor : N-6706 Måløy, Norge E-post adresse : Hjemmeside : Telefon : Telefax : Organisasjonsnummer : Verdipapirnummer : NO Kontofører : Nordea Øvrige forhold Domsteins revisor, Deloitte & Touche, har avgitt følgende uttalelser i dette Prospektet: Revisjonsberetning for Domstein ASA for regnskapsåret 2002 (vedlegg 3) Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av konsernregnskapet pr (vedlegg 5) Uttalelse vedrørende proformaregnskapet (vedlegg 5) Vedtektene for Domstein ASA er gjengitt i vedlegg 2. Dokumenter som Prospektet viser til og baserer seg på, er oppbevart på Selskapets kontor. Side 5

7 1 Sammendrag Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet emisjon og påfølgende fortrinnsrettsemisjon ("reparasjonsøvelse") i Domstein ASA. 1.1 Generell beskrivelse av Domstein ASA Domstein er et vertikalt integrert sjømatkonsern med hovedkontor i Måløy, Norge, og med sin hovedvirksomhet rettet mot: Primærprosessering av pelagisk fisk, der selskapet både volummessig og kostnadsmessig er ledende i Norge (Domstein Pelagic) Videreforedling og distribusjon av frosne foredlede sjømatprodukter, der selskapet har en klar #2 posisjon etter Findus i det skandinaviske markedet (Domstein Enghav) Foruten sine heleide virksomheter innen pelagisk fisk og videreforedling, eier Domstein 50% av fiskebåtrederiet Ervik Havfiske og 18,62% av Fjord Seafood, et av verdens ledende oppdrettsselskaper innen laks. 1.2 Marked Den globale etterspørselen etter sjømat er økende som følge av global vekst i befolkning og kjøpekraft, fiskens sunnhetsmessige fortrinn, stadig produktutvikling av foredlede fiskeprodukter, samt bedring i logistikk og distribusjon som øker tilgjengeligheten til fisk hos konsumentene. Stagnerende fangster vil svekke fiskeindustriens evne til å dekke forventet fremtidig økning i etterspørsel. Selv om oppdrettssektoren ventes å øke sine produksjonsvolumer kraftig, forventes at mangel på råvarer vil kunne medføre generelt økende priser på fisk på lengre sikt. I Norden og Europa forøvrig foregår det konsolidering av supermarkedskjedene, og det er en trend at kjedene ønsker å knytte til seg totalleverandører av fiskemat som kan tilby full sporbarhet og stabile leveranser til garantert kvalitet. Domstein er blant de første aktørene som er posisjonert for utnytte en slik utvikling. 1.3 Målsetting og strategi Domstein skal være den preferert leverandør av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandør av ferdigvarer i utvalgte markeder. Domstein skal delta aktivt i arbeidet med å restrukturere sjømatsektoren i Norden gjennom etablering av et vertikalt integrert sjømatkonsern som er i stand til å sette nye standarder overfor kundene når det gjelder kvalitet og effektivitet. Et strategisk hovedelement i dette arbeidet vil være integrasjon av fangst og oppdrett gjennom det strategiske samarbeidet med Fjord Seafood og Ervik Havfiske. Side 6

8 1.4 Rettet Emisjon En rettet emisjon ble foretatt 20. november 2003 mot 16 investorer, hovedsakelig uten eierandeler i selskapet fra tidligere, på basis av en tegningskurs på NOK 6,00 pr. aksje. Samlet emisjonsbeløp på NOK 31,2 millioner medførte utstedelse av nye aksjer. Hensikten med Aksjekapitalutvidelsen er å tilføre Domstein ASA midler til å styrke sin likviditet i sammenheng med reduserte leverandørkreditter innen den pelagiske virksomheten samt bedre den generelle soliditeten i Selskapet. 1.5 Fortrinnsrettsemisjon I etterkant av den Rettede Emisjonen kommer Selskapet til å foreta en Fortrinnsrettsemisjon for å gi selskapets aksjonærer, som ikke fikk anledning til å delta i den Rettede Emisjonen, muligheten til å opprettholde sin eierandel i selskapet. Dette skal skje ved at aksjonærene får rett til å tegne inntil NOK 18,8 millioner til samme tegningskurs som i den Rettede Emisjonen: Antall aksjer pr. tegningsrett : 6,47929 Antall tegningsretter : Antall nye aksjer : Økning aksjekapital : Tegningskurs : NOK 6,00 pr. aksje, tilsvarende kursen i den Rettede Emisjonen Overtegning : Tillatt Tegningsperiode : 5. desember 2003 kl desember 2003 kl Beskjed om tildeling : Ca. 30. desember 2003 Betalingsdato : Ca. 6. januar 2004 Nye aksjer tilgjengelig : Ca. 9. januar 2004 Merk at tegningsretter er gitt til samtlige aksjonærer med unntak av de som har tegnet i den Rettede Emisjonen samt R. Domstein & Co ANS, som har fraskrevet seg fortrinnsretten. Fortrinnsrettsemisjonen er 100 % garantert av et konsortium bestående av hovedsakelig eksisterende aksjonærer i Selskapet. Side 7

9 1.6 Finansielt sammendrag Resultatregnskap (tall i NOK mill) 30/ / Proforma 2002 Proforma / Netto driftsinntekter Varekostnad Øvrige betalbare driftskost Drdriftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Andel resultat tilkn. selsk Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser 0 0 Resultat etter min.andeler Nøkkeltall 30/ / Proforma 2002 Proforma / Driftsmargin 1% 7,9% -5,0% 6,2% -3,3% 3,5% 2,2% Resultat pr.aksje (NOK) -2,22 0,28 0,28-0,58-3,8-2,28 3,16 Egenkapitalrentabilitet -29,9% 6,6% -36,7% -6,7% -50,8% -25,2% 43,2% ROCE -9,5% 4,2% -10,5% -0,7% -15,8% -0,9% 18,9% Egenkapitalandel inkl.min. 21,7% 30,5% 30,5% 28,1% 27,6% 24,8% 17,6% Resultat pr. forretningsområde Driftsresultat/andel tilkn. selskaper 30/ / Proforma 2002 Proforma 2001 (NOK mill.) 30/ Domstein Pelagic 10,3-46,3-42,6-43,1-43,1 29,3 Domstein Enghav/Ferdigvare 8,5 14,0 0,1 16,4 8,5 75,7 Øvrig / elimineringer -9,9 159,7-9,0 154,4-14,5-13,5 Sum driftsresultat 8,9 127,4-51,5 127,7-49,1 91,5 Andel investering i Ervik Havfiske -5,9 0,5 0,5-10,0-10,0 15,4 Andel investering i Fjord Seafood -117,9-99,8-99,8-130,0-130,0-133,4 Sum driftsresultat og andel tilkn. -114,9 28,1-150,8-12,3-189,1-26, var et svakt år for samtlige virksomheter. Domstein Pelagic hadde reduserte volumer og prisfall på egen beholdninger,. Domstein Enghav hadde også svakt resultat bl.a. som følge av et mislykket forsøk på integrering med Pieters. I tillegg hadde både Ervik Havfiske og Fjord Seafood svært svake år. Hittil i 2003 har Domsteins konsoliderte virksomhet vist betydelig fremgang. Den pelagiske virksomheten har økt sine marginer og venter stabile volumer i siste kvartal Domstein Enghav har restrukturert virksomheten bl.a. ved å overta hvitfisk filet produksjonen i Måløy og legge ned fabrikken i Kragerø. Dette sammen med økt salg gir positiv resultatutvikling. Også Ervik Havfiske er raskt på vei til bedret lønnsomhet som følge av reduksjon i antall båter som fisker på de norske kvotene og høyere salgspriser. Side 8

10 Balanse (NOK millioner) Immaterielle eiendeler 131,1 97,9 91,6 225,2 336,6 Varige driftsmidler 376,8 387,3 379,7 484,2 450,8 anlanleggsmidleranleggsmidler Finansielle anleggsmidler 378,3 534,0 484,8 523,7 407,9 Anleggsmidler 886,2 1019,2 956, , ,3 Ikke rentebærende omløpsmidler 472,2 526,2 447,6 773,9 708,7 Bankinnskudd, kontanter o.l. 18,9 10,7 16,8 39,8 30,3 Omløpsmidler 491,1 536,9 464,4 813,7 739,0 Sum eiendeler 1 377, , , , ,3 Egenkapital 299,2 474,7 398,7 508,4 340,8 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,3 0 0 Egenkapital og minoritetsinteresser 299,2 474,7 399,0 508,4 340,8 Avsetning for forpliktelser 56,9 55,5 55,8 93,9 68,1 Rentebærende langsiktig gjeld 489,9 513,1 488,3 692,0 806,2 Langsiktig gjeld 546,8 568,6 544,1 785,9 874,3 Rentebærende kortsiktig gjeld 340,2 297,1 316,6 447,3 448,5 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld 191,1 215,6 160,8 305,3 270,8 Kortsiktig gjeld 531,4 512,7 477,4 752,6 719,3 Sum egenkapital og gjeld 1 377, , , , ,3 Selskapets soliditet pr. utgangen av 3. kvartal 2003 er på 21,7 %. Økning av av egenkapitalen sammen med slanking av balansen skal bringe egenkapitalandelen innenfor målsetningen om 30%. Netto rentebærende gjeld er på NOK 811 millioner pr. 3. kvartal Den langsiktige gjelden er pantesikret, men uten covenants. Side 9

11 2 Emisjonstekniske forhold 2.1 Aksjekapital Domstein hadde før Aksjekapitalforhøyelsen en registrert aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50,-. Etter Aksjekapitalforhøyelsen (den Rettede Emisjonen på aksjer og Fortrinnsrettsemisjonen på aksjer) vil Selskapets aksjekapital utgjøre NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50, Emisjonsfullmakt Domsteins generalforsamling besluttet 26. mai 2003 å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Styret ble samtidig gitt fullmakt til å fastsette tegningskursen og eventuelt beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer (jfr. Allmennaksjelovens 10-4). Fullmakten inkluderte retten til å foreta de nødvendige endringer i vedtektene og gjelder frem til ordinær generalforsamling Fullmakten var ikke benyttet før beslutningen om Aksjekapitalforhøyelsen ble fattet. 2.3 Den Rettede Emisjonen Styret besluttet i møte 20. november å benytte ovennevnte fullmakt til å øke aksjekapitalen fra NOK til NOK gjennom utstedelse av aksjer i en rettet emisjon hver pålydende NOK 0,50,-. Tegningskursen ble fastsatt til NOK 6,00 pr. aksje, basert på markedets interesse i forbindelse med plasseringen av Den Rettede Emisjonen. Den Rettede Emisjonen ble foretatt mot 16 tegnere og gjennomført gjennom tegning i protokollen på styremøtet 20. november Det samlede provenyet på NOK 31,2 millioner ble innbetalt kontant 26. november Kun to av Selskapets eksisterende aksjonærer deltok i den Rettede Emisjonen. Overkursen fratrukket emisjonsomkostninger er tillagt Selskapets overkursfond. 2.4 Fortrinnsrettsemisjonen I styremøtet 20. november 2003 ble det på basis av den samme fullmakten fra generalforsamlingen også vedtatt å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon på aksjer med samlet pålydende NOK til kurs NOK 6,00 pr. aksje, d.v.s. samme kurs som i den Rettede Emisjonen. Hovedhensikten med Fortrinnsrettsemisjonen er å gi eksisterende aksjonærer, som ikke ble tilbudt å tegne aksjer i den Rettede Emisjonen, muligheten til å opprettholde sin eierandel i selskapet. Eksisterende aksjonærer pr. 24. november 2003 med unntak av R. Domstein & Co ANS har fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i selskapet (Allmenaksjelovens 10-4). Disse representerer til sammen 38,8% av antall aksjer i selskapet. I tillegg vil 2 aksjonærer, som representerer mindre enn 0,01% av aksjekapitalen, ikke kunne delta som følge av lovmessige (geografiske) hinder. Merk at det ikke er utstedt tegningsretter knyttet til aksjer som ble tegnet i den Rettede Emisjonen. Side 10

12 Den enkelte aksjonær vil før starten på tegningsperioden få tildelt én tegningsrett pr. eiet aksje. Dette innebærer utstedelse av totalt tegningsretter. 6,47929 slike tegningsretter gir rett til å tegne én ny aksje. Det totale antall aksjer som hver aksjonær vil få rett til å tegne, vil av Selskapets styre bli avrundet nedad til nærmeste hele aksje. Brøkdelsaksjer vil altså ikke bli utstedt. Aksjonærenes tegningsretter vil bli innført i tegningsrettsregisteret i VPS, jfr. allmennaksjeloven 10-6, jfr 4-11, og registrering av rettene på den enkelte aksjonærs VPS-konto forventes å skje ca. 28. november Tegningsrettene har verdipapirnummer ISIN NO Aksjonærenes fortrinnsrett legitimeres kun ved de omsettelige tegningsrettene. Tegningsrettene vil være omsettelige i tegningsperioden, og vil bli notert på Oslo Børs fra 8. desember til og med 19. desember Tegningsrettene må benyttes til tegning eller selges i tegningsperioden da de etter tegningsperiodens utløp vil være verdiløse. Det vil være anledning til overtegning, og investorer som ikke er aksjonærer, har også anledning til å tegne. Brutto emisjonsproveny i Fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 18,8 millioner. Overkursen fratrukket emisjonsomkostninger vil bli tillagt Selskapets overkursfond. Sammen med tilført brutto emisjonsproveny på NOK 31,2 millioner i den Rettede Emisjonen, vil selskapet totalt bli tilført totalt ca. NOK 50 millioner i de to emisjonene. Dette Prospektet er utarbeidet fordi en fortrinnsrettsemisjon som beskrevet utløser prospektplikt. 2.5 Tegning av aksjer Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen er fra fredag 5. desember kl til og med fredag 19. desember Tegningen av aksjer skjer i form av en fullstendig og korrekt utfylt tegningsblankett som leveres Tilrettelegger innen 19. desember 2003 kl Det er ikke tilstrekkelig å postlegge tegningsblanketten innen denne fristen. Tegningsblanketten må derfor sendes i god tid før utløpet av tegningsperioden, helst via telefax. For sent mottatte tegningsblanketter kan ikke påregnes å bli behandlet. Tegning kan gjøres hos følgende tegningssteder: Fondsfinans ASA Nordea Securities NUF Postboks 1782 Vika Postboks 1166 Sentrum N-0122 Oslo 0107 Oslo Tlf.: Tlf.: Fax.: Fax: Tildeling av aksjer Tildeling av aksjer vil bli foretatt av Selskapets styre på basis av følgende kriterier: 1. Tegnerne i Fortrinnsrettsemisjonen vil bli tildelt aksjer i henhold til de tegningrettene som tegneren benytter. 2. Overtegning er tillatt. Dersom ikke alle tegningsrettene blir benyttet, har dermed de innehaverne av tegningsretter som har benyttet sin fortrinnsrett, på basis av overtegning rett til å få tildelt sin andel av aksjekapitalen som ikke er tegnet. De aksjer dette gjelder, skal i så fall fordeles mellom disse innehaverne mest mulig i forhold til det antall tegningsretter som hver av dem har benyttet. Side 11

13 3. Det er adgang til å tegne i emisjonen også for de som ikke eier tegningsretter i Domstein ASA. Tegninger uten tegningsretter vil først få tildeling etter full tildeling til innehaverne av tegningsretter. Ved eventuell tildeling vil disse bli gitt proratarisk tildeling i forhold til antall aksjer tegnet, om nødvendig på basis av loddtrekning. Melding om tildeling sendes ut ca. 2. januar Betaling for tildelte aksjer Betaling for tildelte aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen vil finne sted ca. 6. januar Betalingen vil foregå ved at den enkelte tegner gjennom utfylling og signering av tegningsblankett gir Tilrettelegger en engangsfullmakt til å belaste den enkelte tegners oppgitte bankkonto for det beløp som tegneren er blitt tildelt. Tegning av aksjer kan ikke skje uten korrekt angivelse av bankkonto. Dersom betaling er forsinket, vil det av for sent betalt beløp svares 12% morarente p.a. Dersom det ikke er dekning på angitte konto på betalingsdagen, forbeholder styret i Domstein seg retten til å annullere tildelingen eller la andre benytte tegningen, jfr. Allmennaksjeloven fjerde ledd og 2-13 tredje og femte ledd. Innbetalingen vil skje til særskilt konto, og beløpet vil ikke kunne disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 2.8 Fulltegningsgaranti og forhåndstegning Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium bestående av følgende 12 garantister: Garantist Beløp %-andel Tine Pensjonskasse ,3% Sundt AS ,0% Felleskjøpet Trondheim ,6% Brothers AS ,6% L. Gill-Johannessen AS ,0% Ørn Norden AS ,0% Bergen Kommunale Pensjonskasse ,3% Per M. Hjelde ,3% Bergesens Almennyttige Stiftelse ,3% Sparebanken Sogn og Fjordane ,3% Erik Schultz ,7% Olav Hørsdal ,7% Totalt % Garantien gjelder kun fulltegning, ikke innbetaling av det tegnede beløp. Garantien er ikke tidsbegrenset og gjelder til Fortrinnsrettsemisjonen er fulltegnet eller inntil betaling er foretatt for de aksjer som garantisten svarer for. Garantistene har ingen fortrinnsrett til tegning. Det er ikke inngått avtaler om forhåndstegning. 2.9 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen (den Rettede Emisjonen og Fortrinnsrettsemisjonen) dekkes av Selskapet og forventes samlet ikke å overstige ca. NOK 3,2 millioner, fordelt på følgende: Side 12

14 Tilretteleggingshonoraret, som er et fast beløp på NOK til Fondsfinans ASA, Oslo Tegningshonoraret til Fondsfinans ASA og Nordea Securities i den Rettede Emisjonen, som er på NOK , basert på en sats på 4% av emisjonsbeløpet Tegningshonoraret til Fondsfinans ASA og Nordea Securities i Fortrinnsrettsemisjonen, som er på NOK , basert på en sats på 2% av emisjonsbeløpet Garantiprovisjon på 2% av garantert fulltegningsbeløp i fortrinnsrettsemisjonen, totalt NOK Honorar til advokatfirmaet Thommessen, Oslo, for bistand i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen. Honoraret, som antas å ikke overstige NOK , er basert på antatt medgått tid og markedspris for slike tjenester. Øvrige utgifter, som omfatter utgifter til begrenset revisjon og øvrig bistand fra Selskapets revisor, trykking og utsending av dokumentasjon, kostnader til prospektkontroll, VPS-kostnader, etc., anslås ikke å overstige NOK Honoraret og øvrige utgifter vil i sin helhet bli dekket av emisjonsprovenyet. Det påløper ingen kostnader for den enkelte tegner i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen Formålet med Aksjekapitalforhøyelsen Denne Fortrinnsrettsemisjonen foretas for å gi aksjonærene i Domstein muligheten til å opprettholde sin eierandel i Selskapet etter at Den Rettede Emisjonen er foretatt. Hensikten med Aksjekapitalforhøyelsen er følgende: Tilføre Domstein ASA likviditet slik at man lettere kan håndtere garantikrav fra Norges Sildesalgslag. Bedre selskapets finansielle soliditet. Domstein har en langsiktig soliditetsmålsetning på 30-40% (beregnet på basis av bokførte verdier). Pr. 3. kvartal 2003 er konsernets bokførte soliditet 21,7 %. Bidra til å forbedre Domsteins finansielle forutsetninger for å kunne delta i fremtidige konsolideringer og restruktureringer av norsk fiskerinæring 2.11 De nye aksjene - rettigheter og omsettelighet De nye aksjene vil fra det tidspunktet aksjekapitalforhøyelsen som følger av Fortrinnsrettsemisjonen blir registrert i Foretaksregisteret, være likestilt med eksisterende aksjer i enhver forstand, herunder berettiget til eventuelt utbytte for regnskapsåret Det er ikke anledning til å overdra aksjene før aksjene er registrert på den enkelte tegners konto i VPS. Det nøyaktige tidspunktet for en slik registrering avhenger av at innbetalingsfristen overholdes av samtlige tegnere, men forventes å finne sted omkring 9. januar Side 13

15 3 Marked og rammebetingelser Nedenfor følger figurer som illustrerer betydningen av fisk som handelsvare i Norge og globalt, tilgangen på fiskeressurser samt fremtidig vekstpotensiale for fiskemarkedet generelt sett. 3.1 Etterspørsel og råvaretilgang globalt Forbruk pr. land Fordelingen av forbruket av animalske proteiner på de ulike proteinkilder varierer kraftig mellom land, men i den vestlige verden er anslagsvis 12% av animalske proteiner knyttet til sjømat. Globalt utgjør forbruket av fisk omkring 16 kg pr. capita. Det er imidlertid store forskjeller i forbuk mellom land som vist i figuren nedenfor (den relative størrelsen på kulene indikerer relativt totalforbruk av fisk mellom landene): Forbruk pr. capita (kg/år) Portugal Japan 70 Forbruk pr capita (kg/år) Norge Finland Sweden Denmark Hellas Nederland Østerike Spania Frankrike Italia Tyskland UK Russland USA Kina Kilde: FAO Populasjon (mill) De store forskjellene i fiskeforbruk pr. innbygger kan henføres til betydelige ulikheter når det gjelder kultur og tilgjengelighet til fisk. Det er også en klar tendens at industrialiserte land har et høyere forbruk enn ikkeindustrialiserte land. Forskjellene i fiskeforbruk landene i mellom peker forøvrig hen på betydelige potensialer for økt salg til regioner der fisk tradisjonelt ikke har hatt noen sterk posisjon som proteinkilde. Side 14

16 Historisk utvikling global fangst og oppdrett Fangst og Oppdrett (tonn) Oppdrett Fangst Kilde: FAO I perioden økte samlede fangsvolumer med 6% p.a. slik at samlet globalt kvantum økte fra 18 millioner tonn til 56 millioner tonn i I løpet av perioden ble gjennomsnittlig veksttakt redusert til omkring 2% p.a., og på 1990-tallet ble veksten i fangsvolumer redusert til under 1% p.a. Utflatingen i fangstvolumer på et nivå i overkant av 90 millioner tonn årlig skyldes at de fleste av de dominerende fiskestammene synes å ha nådd et maksimalt nivå for utnyttelse. Samtidig har akvakultur blitt en betydelig kilde til vekst i fiskevolumene. Fra et lavt nivå økte fiskeoppdrett med 5% p.a. i perioden , med 8% i perioden og 10% p.a. gjennom 90-tallet. Veksten innen fiskeoppdrett har bidratt til en vekst i det globale konsumet av fisk på omkring 2% p.a. siden Med en befolkningsvekst i perioden på omtrent samme nivå, har fiskeforbruket pr. capita vært omtrent uforandret i perioden. Fangst og oppdrett pr. land 25 44,4 Oppdrett Fangst Mill. tonn Kina Japan India USA Russland Indonesia Peru Chile Thailand Norge S-Korea Filippinene Island Viet Nam Danmark Kilde: Eksportutvalget for fisk Det fremgår at Kina er desidert størst i verden både på fangst og oppdrett. Norge er verdens tiende største produsent, men størst i Europa. Side 15

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 H e r r i n g Mackerel Resultatregnskap konsern Q1 2001 Q1 2000 2000 Netto driftsinntekter 650 304 1.499 Varekostnad -448-209

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 29. mai 2008 kl. 11.00 i kantina på hovedkontoret i Måløy. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2008 1 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2008 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer