Facts & Figures 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Facts & Figures 2003"

Transkript

1 Facts & Figures 2003

2

3 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi 7 Aksjemarkedet 8 Rentemarkedet 12 Derivatmarkedet 14 Norex 16 Nøkkeltall Oslo Børs 18 2 LISTED COMPANIES Capital raising for business and industry 23 Listing structure and indices 25 Listing criteria 27 Listing requirements for foreign companies 29 Listing fees 30 Selected figures all listed companies Footnotes 42 2 NOTERTE SELSKAPER Kapitalkilde for næringslivet 23 Listestruktur og indekser 25 Krav til børsnotering 27 Spesielt om utenlandske selskaper 29 Kursnoteringsavgift 30 Utvalgt statistikk for alle selskaper Fotnoter 42 3 TRADING IN OSLO Trading, clearing and settlement 45 Investors 48 Shareholder structure Oslo Børs 49 Ownership by age, region and sex 50 Membership of Oslo Børs 51 Members of Oslo Børs 52 3 BØRSHANDEL Handelssystem, clearing og oppgjør 45 Investorer 48 Aksjonærstruktur Oslo Børs 49 Eierskap etter alder, fylke og kjønn 50 Medlemskap på Oslo Børs 51 Medlemmer på Oslo Børs 52 4 OSLO BØRS Contact Oslo Børs 57 Opening hours 58 Legal and Regulatory framework 59 Supervision and regulation 61 Instruments available for the regulation of price quotation 67 Organisational structure 68 Oslo Børs Informasjon AS 69 Oslo Børs Institute 70 Information 72 Other relevant addresses 73 4 OSLO BØRS Kontaktinformasjon 57 Åpningstider 58 Børsens lov- og regelgrunnlag 59 Kontroll- og tilsynsoppgaver 61 Virkemidler i kursnoteringen 67 Organisasjonen 68 Oslo Børs Informasjon AS 69 Børsinstituttet 70 Informasjon 72 Øvrige aktuelle adresser 73 3

4

5 1 Review of 2002 Fokus på 2002

6 1 The Norwegian Economy Equity Markets 7 8 Norsk økonomi Aksjemarkedet Fixed income market 12 Rentemarkedet Derivatives Market 14 Derivatmarkedet Norex 16 Norex Key figures Oslo Børs 18 Nøkkeltall Oslo Børs 6

7 Review of 2002 Fokus på 2002 The Norwegian economy Weaker global economic conditions caused both the European and American central banks to ease monetary policy in This brought interest rates in the USA to the lowest levels seen for over 40 years. In addition uncertainty over the Iraq situation reinforced pessimistic expectations for economic growth. The Norwegian economy followed a somewhat different path to other countries. High wage inflation relative to Norway's most important trading partners caused a sharp increase in the differential between Norwegian and international interest rates, and it seems likely that this was a significant factor in the marked strengthening of the Norwegian krone exchange rate seen in High wage inflation, high real interest rates and a strong currency all served to slow Norwegian economic growth. High energy prices also had a contractionary effect. Unemployment showed a rising trend in 2002, and it now seems clear that the Norwegian economy has moved into recession. Seen in isolation, recent decisions to increase the rate at which oil revenues are spent should serve to offset some of the effects of a recession. However the value of the Government Petroleum Fund fell in 2002 as a result of the weak conditions seen in equity markets, and this suggests that future growth in spending from oil reserves will be at a more modest level than previously expected. Mainland Norway has seen a slowdown in corporate investment spending over the last two years. Cuts in taxes and duties, including the removal of investment tax from October 2002, are expected to have some positive effect on the investment climate and the overall level of economic activity. However high investment spending in earlier years combined with the current market situation suggests that there will be no significant improvement in the trend of investment spending in the immediate future. Monetary policy remained restrictive throughout 2002, but the gathering economic slowdown gradually created scope for the central bank to reduce interest rates. Norges Bank accordingly cut official interest rates in December 2002 and January 2003 by one percentage point in total, and money market rates reflect expectations of further rate cuts over the next six months. The central bank thinks it more likely that inflation in two years time will fall short of the 2.5% target rather than exceed it, even after the latest cut in rates. It therefore seems likely that the differen- Norsk økonomi Svak utvikling i internasjonal økonomi har bidratt til at sentralbanken i både EU og USA har gjennomført lettelser i pengepolitikken i I USA har dette medvirket til at rentenivået nå er lavere enn på 40 år. Usikkerhet knyttet til situasjonen i Irak bidrar dessuten til å forsterke negative forventninger til økonomisk utvikling. Konjunktursituasjonen i Norge har fortonet seg noe annerledes enn i utlandet. Høy lønnsvekst i forhold til våre viktigste handelspartnere har medvirket til at rentedifferansen i forhold til utlandet har økt betydelig, og har trolig medvirket til at den norske kronen har styrket seg kraftig i Kraftig lønnsvekst, høy realrente og en styrket krone er faktorer som har bidratt til å dempe aktivitetsnivået. Økte strømpriser har dessuten virket i kontraktiv retning. Arbeidsledigheten har gjennom 2002 vært stigende, og det synes tydelig at norsk økonomi for tiden befinner seg i en lavkonjunktur. Økt innfasing av oljeinntekter i økonomien bidrar isolert sett til å motvirke nedgangskonjunkturen. Verdien av Statens petroleumsfond har imidlertid falt i 2002 som følge av internasjonal aksjekursutvikling, og innebærer at økningen i bruk av oljepenger fremover trolig blir mer moderat enn tidligere antatt. Investeringer i fastlandsbedrifter har de siste par årene avtatt. Skatte- og avgiftslettelser, inkludert fjerning av investeringsavgiften fra oktober 2002, antas å kunne virke positivt på investeringsklimaet og aktivitetsnivået. Høye investeringer i foregående år kombinert med dagens markedssituasjon gir imidlertid ikke signaler om at investeringstrenden vil endres nevneverdig de nærmeste årene. Pengepolitikken har gjennom 2002 vært stram, men nedkjølingen i økonomien har etterhvert gitt betydelig rom for rentenedsettelser fra Norges Bank. I desember 2002 og januar 2003 valgte sentralbanken følgelig å redusere sine styringsrenter med totalt 1 prosentpoeng, og i rentemarkedet er det priset inn ytterligere rentenedgang for det neste halve året. Norges Bank anser det etter siste rentenedsettelse som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn inflasjonsmålet på 2,5% enn at den blir høyere. Det er følgelig ventet at rentedifferansen i forhold til utlandet vil reduseres i 2003, og at dette vil 7

8 1 8 tial between Norwegian and foreign interest rates will shrink somewhat in 2003, and this will in turn allow some weakening of the Norwegian currency. Oil production from the Norwegian continental shelf is expected to peak over the next few years. However several new fields started producing gas in 2002, and the overall increase in gas production in 2002 is thought to have been close to 25%. Given the continuing growth in gas production now expected, it seems that gas will play an increasingly important role in the Norwegian economy in future years. Equity markets As many people feared, 2002 proved to be a difficult year for the world's stock markets. A range of negative factors combined to cause sharp falls in share prices. Several major accounting scandals came to light, and although these involved companies in the USA their effect on investor confidence spread around the world and did not go unnoticed in the Norwegian market. The benchmark index for Oslo Børs fell by 31.1% in 2002, and for many people this was a further blow for confidence in shares as a choice of investment. The only consolation is that the Norwegian market was in good company in this respect. At the start of 2003 the total market capitalisation of companies listed on Oslo Børs was around NOK 500 billion, which means that around NOK 150 billion had disappeared in the worst year ever seen in the Norwegian market. The Oslo market is now only worth around half its value at the all-time high of 14 September The fall suffered by the Oslo market in 2002 was in the middle of the range for leading European exchanges. In the wake of Enron The Enron scandal that unfolded in Autumn 2001 was followed by news of a number of cases of what might at best be called creative accounting. Norway also saw one or two cases of dubious accounting practices, most notably with the collapse of Finance Credit in November 2002, but fortunately nothing like this affected any of the companies listed on Oslo Børs. However the sense of unease generated by these scandals spread to all areas of the capital market. The main result for Oslo Børs of weaker investor interest in shares was a decline in trading activity kunne bidra til å svekke den norske kronen noe. Produksjonsvolumet av olje forventes i løpet av de nærmeste årene å nå sin topp på norsk sokkel. Gjennom 2002 har det imidlertid blitt startet opp gassproduksjon på flere nye felt, og produksjonsøkningen antas å kunne bli nær 25% i Med ytterligere vekst i produksjonen fremover, forventes gass å få økt betydning for norsk økonomi i årene som kommer. Aksjemarkedet Som mange fryktet ble 2002 et vanskelig år med mange negative impulser og store verditap i verdens aksjemarkeder. I USA ble det avdekket flere regnskapsskandaler som skapte frykt og negative holdninger i alle hjørner av kapitalmarkedet, noe som heller ikke gikk upåaktet hen i det norske markedet. På Oslo Børs falt hovedindeksen hele 31,1 prosent, og for mange fikk tilliten til aksjer som investeringsobjekt en ytterligere knekk. Trøsten får være at det norske markedet er i godt selskap. Ved inngangen til 2003 var selskapene på Oslo Børs verdsatt til drøyt 500 milliarder kroner, som betyr at verdier for mer enn 150 milliarder gikk tapt i et av de verste årene i det norske markedet noensinne. Sammenlignet med hovedindeksens toppnotering fra 14. september 2000 er kun om lag halvparten av verdiene igjen. Fjorårets nedgang plasserte Oslo Børs midt på treet sammenlignet med de toneangivende børsene i Europa. I kjølvannet av Enron Etter Enron-skandalen høsten 2001 ble det rullet opp flere tilfeller av såkalt kreativ regnskapsføring, og også i Norge fikk vi oppleve enkelte situasjoner med tvilsom regnskapsføring i finansmarkedet ikke minst i form av Finance Credit-saken i november Heldigvis har det norske markedet sluppet unna lignende tilfeller blant de børsnoterte selskapene, men opplevelsene og inntrykkene etter slike saker setter dype spor i alle deler av kapitalmarkedet. På Oslo Børs merket man den negative stemningen først og fremst i form av fallende aktivitet og kursfall, men heller ikke den risikovillige kapitalen satt like løst når kapitalbehovet

9 and falling prices, but the availability of risk capital for listed companies was also affected. The total of NOK 5.2 billion raised by Norwegian listed companies through share issues in 2002 was the lowest annual amount since the 1980s. In addition a number of companies responded to market uncertainty by deferring their plans to apply for a listing. Oslo Børs saw a net reduction of 11 listed companies, with only 6 new listings. This was scarcely a particularly Norwegian phenomenon, and most international markets showed a similar trend. Few major events The Norwegian market saw few really significant events in The month of May will be remembered for the ill-fated attempt to merge DnB and Storebrand, which ran out of steam at the start of the Summer. Some market commentators thought this was a great pity since Norway might be better served in international competition by having at least one sizeable financial group. However one name in the Norwegian financial sector did take a significant step forward in that Gjensidige NOR converted to a joint stock company and was admitted to listing on Friday 13 September. Although its share price followed the rest of the market down in due course, the conversion and listing was nonetheless a success, and Gjensidige NOR has already established a position as one of the most traded shares in the Oslo market. In February Oslo Børs took serious issue with Opticom following repeated examples of weak and incomplete information disclosure, especially in respect of the company's important contract with Intel. Oslo Børs insisted that Opticom must provide more information about this contract, something that the company finally agreed to do only after its shares had been suspended for nine days and Oslo Børs threatened to delete the company from listing. The Opticom share price fell sharply in following weeks, and there was a marked lack of interest in a company that had attracted so much interest from day traders in the previous 2-3 years. Nordic stock exchange collaboration took a further step towards a unified market on 27 May 2002 when Oslo Børs went over to the same trading platform as used by the other Norex exchanges. Investors around the world can now trade in shares from the four Nordic countries through one and the same trading system, Saxess. The collapse of Finance Credit was particularly significant for Nordlandsbanken. This regional meldte seg for selskapene. I 2002 hentet norske børsnoterte selskaper inn 5,2 milliarder kroner gjennom emisjoner, som er det laveste emisjonsvolumet siden 80-tallet. I tillegg utsatte flere planene om børsnotering, som også er et sikkert tegn på usikre tider. Oslo Børs fikk en netto avgang på 11 selskaper, med kun 6 nynoteringer. Dette er slett ikke noen Oslo Børs-fenomener, men trekk vi ser også internasjonalt. Få store hendelser 2002 ble et år med fravær av de virkelig store hendelsene i det norske markedet. Fra mai husker vi det havarerte fusjonsforsøket mellom DnB og Storebrand, som rant ut i sanden på forsommeren. Synd, i følge en rekke markedsaktører som mente Norge kunne trenge en finansgigant i den internasjonale konkurransen. Et finanskonsern som tok et viktig skritt var imidlertid Gjensidige NOR, som ble omdannet til allmenaksjeselskap og fikk notert sine aksjer på Oslo Børs på selveste fredag 13. september. Til tross for at aksjekursen etter hvert gikk samme vei som resten av markedet må omdannelse og børsnoteringen sies å ha vært en suksess. Gjensidige NOR-aksjen har etablert seg som en av de mest omsatte på Oslo Børs. I februar satte Oslo Børs hardt mot hardt i forhold til Opticom, som ved gjentatte anledninger viste svak og mangelfull infomasjonshåndtering spesielt i forhold til selskapets viktige avtale med amerikanske Intel. Oslo Børs forlangte at Opticom informerte mer om detaljer i avtalen, noe selskapet først var villig til etter at aksjen hadde vært suspendert fra handel i ni dager og Oslo Børs truet med å stryke aksjen fra notering. Aksjen falt tungt i tiden som fulgte, og sammenlignet med de totre foregående årene var det uvanlig lite oppmerksomhet rundt den tidligere daytraderyndlingen. Det nordiske børssamarbeidet tok et nytt skritt i retning av et mer enhetlig marked da Oslo Børs 27. mai 2002 gikk over til samme handelsplattform som de øvrige NOREX-børsene. Nå kan investorer verden over handle aksjer fra fire nordiske land gjennom et og samme handelssystem, SAXESS. I kjølvannet av skandalen rundt Finance Credit var det særlig Nordlandsbanken som slet av de børsnoterte selskapene. Banken måtte ta 9

10 1 10 bank faced big losses on its lending to Finance Credit, but managed to avoid being forced into the hands of a larger player when the local business world in Bodø rallied round with a major loan for the bank. However the difficulties it had run into led to the departure of the Chief Executive Officer, and it shareholders suffered a loss for the year of 37.5%. Companies under pressure A number of listed companies saw their share prices come under heavy pressure in Investors in both Pan Fish and Petroleum Geo Services (PGS) saw the value of their shareholdings almost wiped out over the course of the year, with Pan Fish falling by 95% and PGS down by 96%. The reasons were the same for both companies - high borrowings and problems in maintaining interest payments lead to a crisis of confidence that massacred their share prices. Both these companies start 2003 with huge borrowings and equity at only a fraction of the level of just a few years ago. The worst drop in share price in 2002 was seen at Crystal Production (formerly Brøvig), where investors responded to news of serious financial problems by wiping 99% off the company's share value. IT sector heads the losses In 2002, as in 2001, IT was the sector with worst performance. The IT index of Oslo Børs fell by a hefty 63.3%, led down by companies such as Opticom, InFocus and Tandberg Television that all fell by more than 80%. The videoconferencing company Tandberg, a particular favourite among investors, lost its lustre when it announced a profit warning in November. The share price fell 54% in a single bleak November day, and showed only a marginal recovery over the remaining weeks of the year. Tandberg has long enjoyed an enthusiastic following in the market, and the share price gained 150% in However 2002 produced a 60% loss for the company's shareholders. IT companies continue to struggle with high borrowings, and in these uncertain times IT shares are the first on the list when nervous investors seek to reduce their equity exposure. This was a very clear trend in the USA, where the technology-dominated NASDAQ index lost 31% in A little closer to home both Nokia and Ericsson had a very difficult year. store tap på utlån til Finance Credit, men klarte å redde banken fra fusjon/oppkjøp like før jul da næringslivet i Bodø stilte opp med store lån til banken. Situasjonen banken havnet i fikk likevel konsernsjefen til å trekke seg fra sin stilling, og året sett under ett måtte bankens aksjonærer bokføre et tap på 37,5 prosent. Store utslag For en rekke av de børsnoterte selskapene kunne 2002 by på kraftige utslag hva aksjekursen angår. I negativ retning utmerket særlig Pan Fish og Petroleum Geo Services (PGS) seg i det deres aksjonærer mistet nesten alle verdiene i løpet av året. Fasiten viste at Pan Fish falt 95 prosent mens PGS mistet 96 prosent. Årsaken er den samme for begge: Høy gjeld og problemer med å betjene denne, førte til kraftig tillitssvikt med påfølgende kursmassakre i markedet. Begge går inn i det nye året med milliardgjeld og en egenkapital på en brøkdel av det som var tilfelle et år tilbake. Aller verst gikk det imidlertid for Crystal Produciton, tidligere Brøvig, som etter store finansielle problemer mistet hele 99 prosent av verdiene. IT først i køen I år som i fjor gikk det verst utover IT-bransjen. IT-indeksen på Oslo Børs falt tilbake hele 63,3 prosent ledet av selskaper som Opticom, InFocus og Tandberg Television som alle falt over 80 prosent. Investoryndlingen Tandberg gikk på en smell da selskapet i november nedjusterte sin fremtidige inntjening. Aksjen falt 54 prosent i løpet av en eneste svart novemberdag, og tok seg bare marginalt opp de gjenstående ukene i året. Tandberg har lenge nytt stor tillit i markedet, og i 2001 steg aksjen solide 150 prosent. I løpet av 2002 måtte aksjonærene bokføre et kursfall på 60 prosent i Tandberg. IT-selskapene er fortsatt tynget av høy gjeldsgrad, og i usikre tider er det disse aksjene som er blant de som står først i køen når nervøse investorer vil redusere sin aksjeeksponering. Det ser vi med all tydelighet på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA som mistet 31 prosent. I våre naboland slet også Nokia og Ericsson i tung motbakke. Også den såkalte folkeaksjen Telenor fikk et tungt år. Mer enn nordmenn investerte

11 In Norway Telenor - the 'share for everyone' - also struggled in More than 40,000 Norwegians dipped into their savings to buy Telenor shares when the company was floated on 4 December 2000, and have since seen a loss of around one third. Shareholders saw a 31.4% drop in the Telenor share price in 2002 alone. Norwegian oil majors in retreat Even stable high oil prices could not prevent falls in share prices for the Oslo blue chips Norsk Hydro and Statoil. However the falls in share prices of 17.4% for Norsk Hydro and 4.9% for Statoil were more a reaction to general market weakness than to any particular news from the companies. These two major names represent a large part of the general performance of Oslo Børs, and their decline made a major contribution to the fall in the all share index. This was also the case for the OBX benchmark index, which fell by 31.8% in However Norsk Hydro and Statoil shares remain popular with investors, and Norsk Hydro was by far the most heavily traded share in the Oslo market with turnover for the year of around NOK 75 billion. Some bright spots Not all share prices went down in Companies such as Gresvig, Kenor and Enwa produced attractive growth for their shareholders. The best of these was Gresvig, where the share price shot up by a dazzling 246% in Among larger companies reporting an upward trend for share prices Wilh. Wilhelmsen produced a notable performance, with its A shares up by 60% and its B shares gaining 51%. Lower activity Adverse developments around the world, weaker confidence and growing investor scepticism combined to reduce the level of stock market activity everywhere. The average daily value of trading through Oslo Børs was NOK 1,785 million in 2002, around 20% down on The number of transactions also fell by around 20% to an average of 8,226 per day. Prospects for 2003 One should always be extremely cautious when assessing future prospects - not least for a nervous and turbulent stock market. However some commentators do attempt to look into the future, and whilst some are incurable optimists most have had to temper their enthusiasm in the current situation. While many commentators believe deler av sine sparepenger i Telenor-aksjen når de ble børsnotert 4. desember 2000, og av disse har nå mer enn en tredjedel gått tapt. Bare i 2002 måtte aksjonærene bokføre et tap på 31,4 prosent. Oljegigantene på retur En stabil høy oljepris kunne ikke hindre børslokomotivene Norsk Hydro og Statoil å falle i verdi. Det var nok mer den generelle utviklingen i markedet, heller enn tingenes tilstand i selskapene som fikk Norsk Hydro og Statoil til å falle henholdsvis 17,4 og 4,9 prosent. De to gigantene betyr så mye for den generelle utviklingen på Oslo Børs, at disse kursfallene hadde stor innvirkning på hovedindeksens nedgang. Det samme gjenspeiler seg i OBXindeksen, som falt 31,8 prosent. Aksjene er likevel populære investeringsobjekter, og Norsk Hydro ble børsens desidert mest omsatte aksje gjennom året med omlag 75 milliarder kroner. Noen gleder Men det var slett ikke bare røde tall i året som gikk. Selskaper som Gresvig, Kenor og Enwa kunne glede sine aksjonærer med solid kursutvikling. Best gikk det for Gresvig som steg eventyrlige 246 prosent i løpet av året. Av de større selskapene var det spesielt Wilh. Wilhelmsen som utmerket seg med en oppgang på 60 prosent for a-aksjen og 51 prosent for b-aksjen. Lavere aktivitet Med negative hendelser, tillitssvikt og skepsis følger lavere aktivitet på børsene. På Oslo Børs ble det i gjennomsnitt omsatt for millioner kroner hver dag i 2002, som er en nedgang på omlag 20 prosent i forhold til fjoråret. Også antall handler ble redusert til et gjennomsnitt på per dag, som også er omlag 20 prosent lavere enn i Hva med 2003? Man skal være ytterst forsiktig med å spå noe om fremtiden ikke minst i et nervøst og urolig aksjemarked. Enkelte forsøker seg imidlertid, og mens noen alltid er ukuelige optimister har nok de fleste eksperter stukket fingeren i jorda minst én gang. Mange har tro på at verdens aksjemarkeder skal snu for alvor et stykke ut i 2003, men venter fortsatt på positive og ikke minst varige tegn til at en snuoperasjon kan starte. Riktignok kom flere store, 11

12 1 12 that global stock markets will stage a real recovery at some stage in 2003 they are still waiting to see some positive and sustainable signals to support the start of an upturn. Some major international companies did announce encouraging results at the end of 2002, but it seems fairly certain that investors will wait until both national and international economic indicators show a clear upward trend before they will consider going back into the market and so driving prices up again. The experience of the early months of 2003 shows that uncertainty has not eased, and indeed most stock exchanges have seen further falls since the start of the year. Equity markets continue to be burdened by worries over the global economic outlook, as well as the uncertainty created by the Iraq situation. As 2002 drew to an end, a number of companies listed in the Oslo market were struggling to improve their financial condition and this picture was repeated around the world. Investors remain uncertain over what the future will bring but are keeping their fingers crossed and hoping that history will repeat itself and the current downturn in stock markets will be followed by the strong upturn they have come to expect. However only time will tell when this upturn will finally take place. Fixed income market In a year of weak share prices, the fixed income market proved to be an important source of financing for many companies. In addition investors found that high Norwegian interest rates created some attractive opportunities in this market. These trends led to a sharp increase in the level of activity in both the primary and secondary markets for bonds and other debt instruments in The fixed income market also created attractive returns, and the 6 fixed income indices calculated by Oslo Børs all showed a gain of 6.8% or more. The best return was produced by the long-dated government bond index (ST5X) which gained 9.1% in The BRIX index for corporate bonds showed a return of 8.1%. Record year in the primary market Primary market activity broke new records in There were 152 new bond issues in 2002 as compared to 151 in However the size of issues increased considerably, and at NOK 105 billion the volume of new issues in 2002 was double that seen in If additional amounts taken up by tap issues are included, the total amount internasjonale selskaper med hyggelige nyheter mot slutten av 2002, men investorene vil ganske sikkert vente på at nasjonale og internasjonale makrotall skal vise en entydig retning før man igjen går tungt inn i markedet og kjører kursene oppover. Et par måneder inn i 2003 var usikkerheten fortsatt stor, og de fleste børsene hadde falt ytterligere tilbake fra inngangen til året. Det er særlig den internasjonale økonomien som tynger, i tillegg til den usikkerheten konflikten i Irak har skapt. Da sluttstrek ble satt for et vanskelig 2002 slet flere av selskapene på Oslo Børs med sin finansielle situasjon, i likhet med tendensene internasjonalt. Investorene er fortsatt usikre på hva fremtiden vil bringe, og krysser fingrene for at aksjemarkedet snart skal gjøre slik det alltid har gjort etter nedgangstider, nemlig komme sterkt tilbake. Når dette skjer vil kun fremtiden vise. Rentemarkedet I et år med svake aksjemarkeder har rentemarkedet stått frem som en viktig kapitalkilde for mange selskaper, og et høyt rentenivå har gitt attraktive investeringsmuligheter. Dette har ført til en stor økning i aktiviteten både i første- og i annenhåndsmarkedet for obligasjoner og sertifikater i Avkastningen var også hyggelig, og de seks renteindeksene som beregnes på Oslo Børs steg alle med 6,8 prosent eller mer. Best avkastning var det på den lengste statsobligasjonsindeksen (ST5X) som steg 9,1 prosent i løpet av BRIX indeksen som måler avkastningen på obligasjoner i privat sektor steg i løpet av året med 8,1 prosent. Rekordår i førstehåndsmarkedet I førstehåndsmarkedet har aktiviteten vært rekordhøy gjennom året. Totalt ble det emittert 152 nye lån i 2002, mot 151 i Men størrelsen på de noterte lånene har økt betraktelig, og emittert beløp i nye emisjoner for 2002 var på 105 milliarder, en fordobling fra Inklusive emisjoner i eksisterende lån ble det emittert rekordhøye 200 milliarder i rentemarkedet. Den norske stat står som største låntager, og har hentet inn omtrent halvparten av kapitalen som er gjort tilgjenglig i rentemarkedet i år. Andre utstedere har også vært meget aktive

13 raised by the fixed income market increases to a record NOK 200 billion. The Norwegian state was the largest borrower in 2002, accounting for around half of the total amount raised in the fixed income market. Other issuers were also very active during the year, and the list of names raising significant amounts from the fixed income market included a number of new issuers who found it attractive to issue bonds in the Oslo market. These included Credit Suisse First Boston International Ltd., EnterCard, Kongsberg Gruppen ASA, Landkreditt Bank AS, Nes Municipality, Telenor ASA and Sparebanken Grenland. Higher volumes in the secondary market Daily trading volume in the secondary market was on average around NOK 10 billion, up by 43% from Average daily turnover is made up of NOK 3 billion from the normal fixed income market and NOK 7 billion in the sale and repurchase ('repo') market. This represents increases of 14% and 61% respectively from 2001, and reverses the negative trend seen in three previous years. The secondary market is dominated by government bonds and other debt issues, which accounted for 82% of total turnover (not including repos) of NOK 737 billion for Central bank policy Norway had the highest interest rates of any western country in 2002, and there was considerable clamour for a cut in rates. In the USA the official Federal Funds rate was cut to a record low of 1.25% in November, and following a cut in the European central bank rates to 1.75% in December, the Norwegian central bank surprised the market with a cut of 0.5 percentage points in its key call rate to 6.50%, prompting a plunge in money market rates. The combination of interest rate volatility and a high differential between Norwegian and foreign interest rates encouraged higher activity in the fixed income market. Focus on high-risk bonds The well-documented spate of problems and insolvencies among high profile international companies in 2002 created increased focus on the ratings and interest margins on high risk bonds (corporate bonds) both internationally and in Norway. At the beginning of 2002 Kværner carried out a sizeable bond issue as part of its refinancing operation, and these bonds traded at very low prices over the course of the year. Other companies where problems were reflected in falgjennom året og finansiert seg med betydelige beløp fra rentemarkedet, blant disse flere nye utstedere som har funnet det attraktivt å notere sine obligasjonslån ved Oslo Børs. Disse inkluderer Credit Suisse First Boston International Ltd., EnterCard, Kongsberg Gruppen ASA, Landkreditt Bank AS, Nes Kommune, Telenor ASA og Sparebanken Grenland. Høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet I annenhåndsmarkedet har den totale omsetningen ligget på 10 milliarder i gjennomsnitt pr. dag, en økning på 43 prosent fra Omsetningen fordeler seg på 3 milliarder i det ordinære rentemarkedet og 7 milliarder i repo-markedet. Dette er en økning på henholdsvis 14 prosent og 61 prosent fra året før. En negativ trend de tre foregående år er dermed snudd i Annenhåndsmarkedet domineres av norske statsobligasjoner og sertifikater som stod for 82 prosent av en total omsetning på 737 milliarder i det ordinære rentemarkedet i Sentralbankenes påvirkning Norge har gjennom året hatt det høyeste rentenivået i den vestlige verden, og det har vært høylytte krav om rentereduksjon. Etter at den amerikanske styringsrenten i november ble senket til rekordlave 1,25 prosent og Eurosonen i desember kuttet styringsrenten til 1,75 prosent, kom det i desember rentekutt også i Norge. Helt overraskende kuttet Norges Bank den norske styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 6,50 prosent. Markedet ble tatt på sengen, og rentene stupte. Store rentedifferanser til utlandet og rentesvingninger har bidratt til den økende aktivitet i rentemarkedet. Fokus på høyrisikoobligasjoner Problemer og konkurser i profilerte internasjonale selskaper gjennom året har bidratt til økt fokus på høyrisikoobligasjoner (private obligasjoner) og deres rating og rentemarginer, også i Norge. På begynnelsen av året utstedte Kværner store obligasjonslån i forbindelse med refinansieringen de var gjennom, og gjennom året har disse vært omsatt til meget lave kurser. Andre selskaper som slet med problemer i forbindelse med sine obligasjonslån var Actinor Shipping, Ocean Rig og Crystal Production (tidl. Brøvig). Mot slutten av året måtte også Pan Fish inn i forhandlinger med sine lånegivere i forbindelse med store finansielle problemer og 13

14 1 Daily Turnover and Issued Volume Turnover - MNOK Issued - MNOK Average Ordinary MarketsTurnover Turnover Taps & New Issues 14 ling bond prices included Actinor Shipping, Ocean Rig and Crystal Production (formerly Brøvig). Towards the end of 2002 Pan Fish was forced into negotiations with its lenders over major financial problems and refinancing. Despite the problems experienced by some companies, there were no insolvencies in 2002 among the 230 issuers with bonds listed on Oslo Børs. Changing and developing markets There is increasing integration between capital markets, both across international borders and across different classes of securities. In addition the capital markets see a continual flow of new innovations and changing trends. In May 2002 the Norex exchanges launched harmonised trading rules and a common trading platform, Saxess. This means that fixed income instruments in all the Norex markets can be traded through the same trading system, and this puts Oslo Børs in a better position to meet competition from other capital markets as globalisation accelerates. Derivatives market 2002 was a difficult year for the financial markets with financial scandals, terrorist attacks and the threat of war in the Middle East. The OBX index påfølgende refinansiering. Til tross for problemer i noen få selskaper, var det ingen konkurser blant de ca. 230 obligasjonsutstederne ved Oslo Børs i fjor. Markeder i utvikling Kapitalmarkedene integreres i stadig større grad; både på tvers av internasjonale grenser og på tvers av verdipapirklasser. I tillegg kommer det stadig nye innovasjoner og trender også innen kapitalmarkedene. I mai implementerte NOREX-børsene harmoniserte handelsregler og en felles handelsplattform, SAXESS. Dette medfører at rentepapirer fra alle NOREX-markedene nå kan omsettes i det samme handelssystemet, og Oslo Børs står bedre rustet til å møte konkurranse fra stadig mer internasjonale kapitalmarkeder. Derivatmarkedet 2002 ble et tungt år for finansmarkedene, med finansskandaler, terroraksjoner og krigsfrykt. OBX-indeksen sank med 32 prosent og sluttet på 443,4. Indeksen nådde årets toppnotering (700,82) 3. april og bunnotering (417,37) 24. september.

15 fell by 32% to close the year at The high point for the year was on 3 April with a low of on 24 September. The sharp fall in share turnover was reflected in a fall in activity in the derivatives market. Norway is somewhat unusual in this direct link between turnover in the physical market and the derivatives market. In most comparable countries derivatives turnover increased in 2002, with new monthly trading records for derivatives volumes on both Stockholmsbörsen and Eurex. Derivatives are used heavily as hedging instruments, and are an excellent tool for rapid and effective changes to portfolio positions. While derivatives turnover is increasing in global markets, Norway shows the opposite trend with a fall in both the number of contracts traded and the average premium. Oslo Børs is working hard to develop a wider understanding of the unique opportunities that derivatives offer, and hopes that the positive performance seen for index futures in 2002 will continue in The number of stock option contracts traded in 2002 fell by 27%, while forward share contracts saw a drop of 37%. Index options showed a less pronounced decline of 12%. Index futures were the main highlight in 2002, with a 32% increase in the number of contracts traded to a daily average of 2,771. A new all-time record was set on 16 July 2002 when 19,451 index futures contracts changed hands. Total premiums for stock and index options fell by 32%. Lower prices for the underlying securities were a main reason for a 10% reduction in the average premium paid to NOK 7.50 in 2002 as compared to NOK 8.30 in the previous year. Total derivatives trading, measured in terms of number of contracts, fell by 17% in Average daily turnover was 12,755 contracts, with a total of 3,175,729 contracts traded over the course of the year. There were no changes in the derivatives products available in the Norwegian market in The market offers trading in options on 14 companies and forwards on 16 companies. In addition options and futures on the OBX index are quoted. Oslo Børs continuously monitors the product range with a view to introducing new derivatives products. Kraftig reduksjon i aksjeomsetningen medførte også lavere aktivitet i derivatmarkedet. Det er et noe spesielt fenomen i Norge at omsetningen i derivatmarkedet følger aksjeomsetningen. I de fleste andre sammenlignbare land har derivatomsetningen i 2002 opplevd en positiv utvikling, med omsetningsrekorder (månedsbaserte) både på Stockholmsbörsen og Eurex. Derivater brukes mye som sikringsinstrumenter og er ypperlige verktøy for å justere sine porteføljer raskt og effektivt. Selv om derivatomsetningen globalt er positiv, er det dessverre en annen situasjon i Norge med redusert premie- og kontraktsomsetning. Oslo Børs jobber hardt med å få flere til å forstå derivatproduktenes unike muligheter og vi håper den positive utviklingen i indeksfutures fortsetter i Kontraktsomsetningen i aksjeopsjoner ble redusert med 27 prosent i forhold til året før, mens aksjeforwards opplevde en reduksjon på 37 prosent. Indeksopsjoner hadde en mindre reduksjon på 12 prosent. Indeksfutures var det store lyspunktet i 2002, med en økning på 32 prosent. Det ble omsatt futureskontrakter i snitt per dag, og det ble satt dagsrekord den 16. juli med hele kontrakter. Premieomsetningen for aksje- og indeksopsjoner ble redusert med 32 prosent. Lavere verdi på underliggende papirer er en vesentlig årsak til at gjennomsnittlig premie opplevde en reduksjon på 10 prosent. Gjennomsnittlig premie var på 7,5 i 2002 mot 8,3 året før. Den totale derivatomsetningen, målt i antall kontrakter, ble redusert med 17 prosent. Daglig gjennomsnittlig omsetning var på kontrakter. Derivatomsetningen for hele 2002 var på kontrakter. Det var ingen endringer i produktsammensetningen for norske derivater i løpet av Man kan handle opsjoner på 14 selskaper og forwards på 16. I tillegg er det notert opsjoner og futures på OBX-indeksen. Produktutvalget vurderes fortløpende med tanke på introduksjon av nye papirer. 15

16 1 16 NOREX In December 2000 Stockholmsbörsen, the Copenhagen Stock Exchange, the Iceland Stock Exchange and Oslo Børs signed a co-operation agreement with a view to creating a joint Nordic marketplace for trading in securities. The agreement provides for the four exchanges to use a common system for securities trading with effect from the first half of 2002, and to introduce a largely identical set of rules and regulations together with a system for crossmembership between the exchanges. The alliance will make Nordic securities much more accessible to international markets by bringing securities from four countries together in a single marketplace with a single regulatory framework. The objective of the alliance is to exploit synergy benefits through increased distribution and improved cost-effectiveness arising from economies of scale. The alliance builds on active, binding co-operation to attract and retain investors, issuers and members by meeting their needs for simplicity, accessibility, cost-effectiveness and quality. NOREX intends to be one of the world s most efficient securities markets. In a world of continual change, NOREX expects to play a leading role in the process of growing co-operation between European stock exchanges. Oslo Børs delivers market surveillance services Oslo Børs has used the SMARTS market surveillance system since 1999, and has developed this system into the most effective surveillance system anywhere in the world. The other Norex exchanges have taken advantage of this, and at the time of writing in 2003 all the exchanges in the Norex Alliance use SMARTS for their surveillance functions. Oslo Børs has established a centre of excellence for market surveillance, and is responsible for training, operations and further development of the system for all four exchanges. The system has also been marketed to exchanges outside the Norex Alliance, and there is every possibility that additional exchanges will subscribe to the SMARTS package. NOREX a major bond market The NOREX alliance will also give investors around the world access to a joint bond market using a shared trading platform. The market will offer no fewer than 4,500 different bonds and NOREX NOREX er en nordisk børsallianse bestående av Stockholmsbörsen, København Fondsbørs, Islands Fondsbørs og Oslo Børs. Alliansen har skapt en felles nordisk markedsplass for omsetning av verdipapirer gjennom felles handelssystem, overvåkingssystem og i stor grad et harmonisert regelverk. NOREX-alliansen innebærer langt større tilgjengelighet til nordiske verdipapirer verden over, ved at alt samles på én og samme markedsplass og ved at investorene langt på vei kun trenger å forholde seg til ett regelverk. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. Markedsplassen NOREX er ett av verdens mest effektive verdipapirmarkeder. I en verden i stadig forandring, har NOREX-alliansen tatt mål av seg om å bli en av de ledende markedsplassene i et samarbeidende europeisk børssamfunn. Samtidig er også børsverdenen i en nærmest kontinuerlig forandringsprosess, og man kan ikke se bort fra at NOREX-børsene med tiden blir én børs, eller at ytterligere konsolidering kan komme til å skje. Det dreier seg om kampen om investorenes gunst, og å fremstå som et attraktivt noteringssted for verdipapirer. Oslo Børs leverer overvåkingstjenester Siden 1999 har Oslo Børs benyttet og videreutviklet overvåkingssystemet SMARTS til å bli et av de mest effektive overvåkingssystemer i verden. Dette har de øvrige NOREX-børsene tatt konsekvensen av, og i det vi skriver 2003 benytter samtlige børser i alliansen SMARTS i sitt overvåkingsarbeid. Oslo Børs har etablert et kompetansesenter for overvåking, og vil stå for opplæring, drifting og videreutvikling av systemet for samtlige fire børser. Systemet er også presentert for børser utenom NOREX, og muligheten for at også andre børser velger å ta i bruk SMARTS er absolutt til stede. Nordisk obligasjonsgigant NOREX-samarbeidet innebærer også at investorer verden over får tilgang til et felles nor-

17 other interestbearing securities, with daily turnover of more than NOK 50 billion. This will make NOREX the world s second largest market for trading volume in bonds and other fixed income securities, with only the London stock exchange generating greater trading volume. The SAXESS trading system used as a joint platform by the NOREX exchanges also offers functionality for electronic auctions, and the Stockholm, Copenhagen and Oslo exchanges intend to encourage further use of auctions. The Norwegian market already holds auctions for investors to bid for government bonds and treasury bills electronically through the trading system. These auctions attract great interest, both from domestic and international investors, and the total bidding volume normally exceeds the volume of securities offered for sale several times over. disk obligasjonsmarked med felles handelsplattform. Markedet vil bestå av ikke mindre enn ca obligasjoner og sertifikater og ha en daglig omsetning på mer enn 50 milliarder norske kroner. Dette gjør markedet til verdens nest største for børshandel med obligasjoner og sertifikater målt i omsetning. Kun Londonbørsen har et større obligasjonsmarked. NOREX-børsenes felles handelsplattform SAXESS har funksjonalitet for gjennomføring av elektroniske auksjoner, noe både Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Oslo Børs vil benytte seg av. I Norge er dette auksjoner hvor investorene via meglere byr på statsobligasjoner og statskasseveksler direkte gjennom handelssystemet. Det er stor interesse for auksjonene, bl.a. fra utenlandske investorer, og budvolumet utgjør vanligvis flere ganger volumet som er lagt ut for salg. Turnover of shares Mill Euro Total turnover Domestic companies Foreign companies Percentage change Electronic Negotiated Electronic Negotiated This year Last 12 m orderbook deals orderbook deals This Same per. Same per. Dec Dec Dec Dec Dec month last year last year Copenhagen 2 804,7 0, ,7 0, ,9 0,0 21,5 0,0 23,6 0,0-31,00-28,31-28,31 Oslo 4 743, , , , , ,8 385, ,8 157, ,4 5,56-21,56-21,56 Reykjavik 293, ,9 54,8 767,2 239, ,7 0,0 0,0 0,0 11,0 10,89 132,64 132,64 Stockholm , , , , , , , ,4 515, ,1-29,16-32,36-32,36 NOREX , , , , , , , ,3 696, ,5-22,89-26,61-26,61 Market value* Mill Euro Market value Domestic Foreign Percentage change: per: companies companies* This This Last Dec.02 Dec.01 Dec.02 Dec.01 Dec.02 Dec.01 month year 12 m Copenhagen , , , , , ,2-0,60-23,55-23,55 Oslo** , , , , , ,9-4,16-25,71-25,71 Reykjavik 5 943, , , ,5 // 3,8 3,06 37,28 37,28 Stockholm , , , , , ,4-12,41-37,68-37,68 NOREX , , , , , ,3-7,27-27,77-27,77 * Only shares registered in the national securites depositories are included ** Including Primary Capital Certificates 17

18 1 Turnover bonds excluding repo transactions Mill Euro Turnover Percentage change excluding This year Last 12 m repo This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen ,0 0,0 58,25 6,45 6,45 Oslo 8 852, ,4 23,54 14,13 14,13 Reykjavik 934, ,0 28,94 32,83 32,83 Stockholm na na na na na Turnover bonds including repo transactions Mill Euro Turnover Percentage change incl. repo This year Last 12 m transact. This Same per. Same per. Dec month last year last year Copenhagen , ,7 18,90 6,63 6,63 Oslo , ,7-21,56 44,64 44,64 Reykjavik 934, ,0 28,94 32,83 32,83 Stockholm* na na na na na Key Figures / Nøkkeltall Oslo Børs Oslo Børs Benchmark Index / Hovedindeksen (OSEBX) pr 31 Dec. 115,21 Percentage change 2002 / Prosentvis endring OSEBX -31,09 Market Capitalisation (Norwegian companies) / Markedsverdi (norske selskaper) 473,79 Trading days / Handledager 249 New Issues / Emisjoner ( NOK billion) 5,6 Dividends year / Utbytte utbetalt i året (NOK billion) 19,4 Total turnover / Total omsetning (NOK billion) 444,39 Average turnover per day / Gjennomsnittlig dagsomsetning (NOK billion) 1,78 No of transactions / Antall handler (1000) 2 047,86 Avarage value one transaction / Gjennomsnittlig verdi per transaksjon (NOK 1.000) 217 Turnover velocity / Omsetningshastighet 74,7 No of listed companies / Antall noterte selskaper 203 No of foreign companies / Antall utenlandske selskaper 24 18

19 New Listings / Nye selskaper 2002 Company Ticker Type of First day Price Market value List change first day (NOK 1000) Q-Free QFR Listed , IT Apptix APP Listed , IT Lerøy Seafood Group LSG Listed , Food Beverage Birdstep BIRD Listed , IT Gjensidige NOR GNO Listed , Financials DSND Inc DSND Listed , Energy Removals / Strøkne selskaper 2002 Company Ticker Last day Price Market value, List last day (NOK 1,000) Scandinavia Online SCO , IT Alvern ALV , Consumer Reitan Narvesen RNA , Consumer SE Labels SLA , Industrials Evercom Network EVE , IT Braathens BRA , Industrials Aker Maritime AMA , Energy TeleCast TCA , IT Unit 4 Agresso N.V. UNI , IT Atlantic Container Line ACL , Industrials Moelven Industrier MOE , Materials Intellinet INN , IT Gjensidige NOR Sparebank SNOG , PCC Enwa EWA , Industrials DSND Subsea SFJ , Energy 19

20 1 Company Navneendringer / Name changes 2002 Ticker Date Comments Rieber Shipping RIS Changed from Polar Holding Officeshop Holding OSH Changed from Tech Holding Stømme STR Changed from Strømme Teco PSI Group PSI Changed from Cappit 20

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities.

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2009

Økonomisk Oversikt Januar 2009 Økonomisk Oversikt Januar 2009 Contents Data overview Key figures... 6 Interest rates... 7 Exchange rates... 7 Editor Helge J. Pedersen, Head of Economic Research helge.pedersen@nordea.com Tel +45 3333

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer