GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE"

Transkript

1 Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Våre verdier: ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 29. AUGUST 2011 KOMMUNEPLAN

2 2 Kommuneplan

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Om kommuneplanen 5 Visjon, verdier og etiske retningslinjer 6 Bakgrunn og forutsetninger 7 Satsingsområder 12 Næringsutvikling 13 Universitetsbyen 16 Levekår og folkehelse 18 Kommunen som organisasjon 21 Kommuneplanen arealdel 25 Arealformål 29 Arealdelens bestemmelser og retningslinjer 42 Kommunale vedtekter 50 Kommuneplan

4 FORORD TILLIT, FORUTSIGBARHET OG LANGSIKTIGHET! Det er et av periodens høydepunkt å legge frem en ny kommuneplan til høring, og senere til vedtak. Prosessen for å få frem dette dokumentet har vært omfattende og svært mange har bidratt. Grimstad kommune, med sin plassering midt i Agderbyen, samt med den rivende utviklingen som foregår i og rundt kommunen, krever en kommuneplan som er offensiv og ser langt nok fremover. I erkjennelse av dette har planarbeidet hatt en lengre tidshorisont enn de normale 12 år. Perspektivet Grimstad innbyggere har gitt arbeidet en konstruktiv innfallsvinkel. For Grimstad er i sterk vekst, og denne forventes å fortsette. Det gjør at vi allerede i dag må sikre de gode prosessene og at kommunens utvikling blir satt i riktig retning. Den dynamikk og vekst som preger Grimstad, har gjort det nødvendig å endre kommuneplanens visjon og samfunnsdel. Grimstad kommunes nye visjon er: Grimstad med viten og vilje Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte fremtidens behov. Universitetet og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling er sentrale drivkrefter i Grimstad. Samtidig krever veksten at fellesskapet har evne og vilje til å styre utviklingen gjennom god samfunnsplanlegging. Dette krever langsiktighet og forutsigbarhet, og vil utfordre oss alle. Utviklingen av et samfunn er alles ansvar og forutsetter at en klarer å etablere et samarbeid bygd på tillit. For å sikre denne tilliten ønsker kommunen å bygge denne på verdiene: Åpenhet, redelighet, respekt og mot Det er med stolthet jeg legger fram forslaget til kommuneplan for Det er min opplevelse at planen har en god sammenheng mellom samfunnsdel og arealbruk, og at det blir vist gode løsninger på sentrale arealutfordringer innen bysentrum, boligbygging, næringsarealer, jordvern, grønnstruktur og småbåthavner. Gjennom dette arbeidet ruster vi oss til å møte morgendagens utfordringer og legger til rette for gode valg også for den enkelte innbygger i Grimstad kommune. Planen har både et folkehelseperspektiv og et levekårsperspektiv. Dette skal sikre at Grimstad kommune fortsatt blir det foretrukne alternativ både for den enkelte og for næringslivet. Grimstad, 8.juli 2011 Halvard Aglen rådmann 4 Kommuneplan

5 OM KOMMUNEPLANEN Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for Grimstad de nærmeste årene. Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med mål og strategier, og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter har ansvar for å følge opp nasjonal mål og rammer ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlige fagmyndigheter. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, og for kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunen. Kommuneplanens arealdel er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Organisering Kommuneplanarbeidet har vært ledet av kommuneplanutvalget som består av formannskapets medlemmer, leder av teknisk utvalg og barnas representant. De to siste har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Administrativt har arbeidet vært ledet av rådmannens stab, med bistand av en arbeidsgruppe med representanter fra alle sektorer. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008) 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1-6. Grimstad barnehage på tur Kommuneplan

6 VISJON, VERDIER OG ETISKE RETNINGSLINJER Visjon Grimstad har store muligheter, og Grimstad kommune skal ta tusenvis av store og små beslutninger i årene framover. For å bidra til at vi tar riktige beslutninger som fører oss nærmere det samfunnet vi ønsker, trenger vi en visjon: Hva vil vi med byen og kommunen vår? Visjon for Grimstad er: Grimstad med viten og vilje Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte framtidens behov. Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er best til: Vilje til samspill mellom frivillig innsats, næringsliv, kommune, stat og fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av Sørlandet som region og et eksempel på alt som kan oppnås med privat-offentlig partnerskap. Ved å forene krefter, skal vi klare mer enn det som forventes av en liten by. Grimstad vil kombinere småbyens opplevelse av nærhet og tilhørighet med mangfold og valgfrihet fra større steder. For den som ønsker begge deler, er vårt mål å skape Norges beste sted å bo: En åpen og romslig skjærgårdsby med gode muligheter for utdanning, jobb og fritid. Grimstad kommune skal være en nøktern organisasjon som leverer solide tjenester til en voksende befolkning. Fellesskapet skal styre i stort gjennom god samfunnsplanlegging - som også er åpen for at i en by med stor skaperkraft blir nye veier noen ganger til mens vi går. Verdier og etiske retningslinjer Kommunestyret har vedtatt Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune. Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store ressurser på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler en høy etisk standard. Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. Varsling gjør det mulig å rette opp kritikkverdige forhold. Grimstad kommune bygger sin virksomhet på verdiene: åpenhet, redelighet, respekt og mot Etikk og moral. Etikk og moral handler om hvordan vi tar vare på hverandre. Etikk er det teoretiske slik skal det være. Moral er våre egne holdninger og vår egen oppførsel, som individer, organisasjoner, bransjer - og kommune. Det er ikke alltid samsvar mellom etikk og moral. Verdiene skal fungere som en bro mellom etikken og moralen. Det er viktig å ta seg tid til å tenke gjennom våre egne verdier og hvordan vi ønsker å være et medmenneske. Filosof Henrik Syse i Agderposten 8.mai Kommuneplan

7 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER Grimstad har hatt en jevn og sterk befolkningsvekst siden kommunesammenslutningen i Prognosene tilsier fortsatt vekst. Det er behov for å se på samfunnsutvikling og arealbruk i et lengre tidsperspektiv enn kommuneplanens 12-årsperiode. Kommunen har derfor lagt perspektivet Grimstad innbyggere til grunn for kommuneplanarbeidet. Areal og naturgrunnlag Grimstad Kommune har et areal på 304 km² hvorav 273,6 km² er landareal. I følge skog- og jordbrukstellingene har Grimstad et produktivt skogsareal på 134 km² og et jordbruksareal på 18,2 km². Kommunen har en skjærgård som strekker seg over 25 km. Høyeste punkt i kommunen er Dobbedalshei i Landvik, 361 m.o.h. Landskapet i Grimstad er variert. Fjellgrunnen er en del av det gamle, syd-norske grunnfjellsområdet. De eldste bergartene er millioner år gamle. Sørlandets nåværende topografi er resultat av kvartærtidens istider. Ra-tiden (for ca år siden) har hatt stor innvirkning på landskapet. Den har lagt grunnlaget for bosetting, jordbruk og skogbruk. Den store endemorenen, som har fått navnet Raet, går i land på Hasseltangen, Fevik og fortsetter over Moy Moner; Fjære Kirkes grunn, Dømmesmoen, Gullsmedkleiva, Roresanden over Havstadmoen til Reddal og videre over til Beisland og Birkenes. Etter landhevingen er store områder med gammel havbunn i tilknytning til raet, blitt omdannet til fruktbart åkerland og er grunnlaget for en sterk hagebruksvirksomhet i distriktet. Isens skuringer ute ved kysten har gitt runde svaberg og hvite strender. Kommunens beliggenhet ved Skagerrak gir et oseansk klima med milde vintre og moderate sommertemperaturer. En markert klimagrense går ved Rore- og Syndlevannet og innenfor Reddalsbygda. Dette gjenspeiles bl.a. i jordbruket, der det langs kysten er stor grønnsaksproduksjon. Innenfor klimagrensen forekommer det midtsommerfrost, noe som ikke er bra for grønnsaksproduksjonen. Årsmiddeltemperatur på Landvik forsøksstasjon er 6,9 grader, med en midlere årsnedbør på 1230 mm. Middeltemperaturen i juli er på 16,2 grader. Befolkningsutvikling I dag bor litt over 50 % av innbyggerne i Agder ( innb.) i de tre største byene Kristiansand (82 500), Arendal (42 500) og Grimstad. Det er også i dette området, Agderbyen, befolkningsveksten skjer. Grimstad har i dag innbyggere. Siden kommunesammenslåingen i 1971, da kommunene Landvik og Fjære ble slått sammen med Grimstad, har innbyggerantallet økt med Befolkningsveksten de siste 40 årene har vært bemerkelsesmessig stabil uten noen år med tilbakegang. Siden 2000 har befolkningen i Grimstad økt med innbyggere, en relativ vekst nær dobbelt av landssnittet. Noe over 60 % av befolkningsveksten har sammenheng med at det flytter flere mennesker til enn fra Grimstad. Halvparten av flytteoverskuddet er mennesker fra andre deler av verden. Fødselsoverskuddet utgjør nær 40 % av befolkningsveksten. Grimstad: Befolkning etter kjønn og alder, SSB. Grimstad har en relativt ung befolkning. 25 % av innbyggerne er under 18 år, 4 % 80 år eller eldre. Grimstad har mange barnefamilier og relativt få Kommuneplan

8 aleneboere. I 54 % av husholdningene bor det barn under 18 år, mot snaut 50 % i landet som helhet. Kun 14,4 % av Grimstads befolkning er aleneboere, mot 18 % i landet for øvrig Grimstad kommune: befolkningsfremskriving år år år år 80 + år Fram mot 2035 viser prognoser at innbyggertallet i Grimstad vil nærme seg , blant annet med følgende konsekvenser: Andelen eldre vil få en sterk relativ vekst. Frem mot 2020 er det de yngste eldre som vil øke, mens gruppen over 75 år først øker mer merkbart fra rundt 2020 Andelen barn vil øke noe fram mot 2020, deretter vil økningen mest sannsynlig bli noe sterkere Det må bygges anslagsvis nye boenheter Bolig Grimstad har i alt boliger (2009), og er en utpreget enebolig-by. Eneboligandelen har imidlertid sunket fra 87 % i 2001 til 77 % i På landsbasis er noe over 50 % av boligmassen eneboliger. 6 % Boligtyper % 6 % Enebolig Ifølge innbyggerundersøkelsen (2009) eier 88 % av 3 % husholdningene i Grimstad boligen de bor i. Eierandelen Tomannsbolig er lavere og andelen som leier bolig i Grimstad, noe høyere enn i sammenlignbare kommuner. 77 % Hus i kjede Boligblokk Annet Inngangskostnaden er høy på boligmarkedet i Grimstad. Dagens boligstruktur er derfor krevende for enkelte grupper, blant annet enslige, enslige forsørgere, lavinntektsfamilier og unge barnefamilier. Andelen eldre øker, og en del eldre mennesker ønsker å bytte enebolig mot leilighet. Antall personer per husholdning har sunket fra 2,8 i 1990 til 2,2 personer i Husbanken antar at denne utviklingen vil fortsette. I Grimstad har 63 % av husstandene en eller to personer. Kun 24 % av husstandene har mer enn 4 personer. På landsbasis utgjør husstander med 1 person 40 %, i Grimstad 35 %. Med perspektivet Grimstad innbyggere, vil det anslagsvis være behov for nye boliger innen Ubalansen i boligmarkedet tilsier 14 % 13 % Husholdninger og antall personer 10 % 28 % 35 % 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers 8 Kommuneplan

9 at Grimstad fortsatt må ha fokus på en differensiert bebyggelse. Sysselsetting Det var i 2009 totalt sysselsatte med bosted i Grimstad. Det var samtidig sysselsatte med arbeidssted i Grimstad. Kommunen har altså flere arbeidstakere enn arbeidsplasser, og dette har forsterket seg de siste fem årene (SSB); Sysselsatte med bosted i Grimstad har økt med 13,8 % Sysselsatte med arbeidsted i Grimstad har økt med 7,3 % Tallene underbygger utviklingen av Agderbyen som et felles bo- og arbeidsmarked. 4 % 17 % 10 % 6 % Sysselsatte bosatt i Grimstad 3 % 20 % 40 % Primærnæring Sekundærnæringer Handel, hotell/restaurant, finans mv Offentlig administrasjon Undervisning Helse- og sosialtjenester Annet Kommunens økonomiske situasjon Kommuneøkonomien i Norge er svekket de siste årene. Veksten i inntekter har ikke dekket økte utgifter som følger av nye og flere oppgaver, demografisk utvikling og økte pensjonskostnader. Tilsvarende er Grimstad kommunes økonomi også betydelig svekket i disse årene. Et stort regnskapsunderskudd i 2008 førte til at Grimstad nå er på statens ROBEK-liste. Målet er at kommunen skal komme ut av listen i Netto driftsresultat (målt i forhold til driftsinntektene) er den viktigste indikatoren i kommuneøkonomien. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være på 3 %. Da har kommunen økonomisk handlefrihet til å møte svingninger i utgifter og inntekter, samt til å avsette midler til fond og investeringer. Vekstkommuner som Grimstad, bør ideelt ha et enda høyere driftsresultat for å dekke vekstrelatert investeringsbehov. Grimstads netto driftsresultat for årene var på minus 0,8 %. Kommunens disposisjonsfond er per dato på det nærmeste brukt opp. Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner som må ha statlig godkjenning for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Det kan ikke forventes en styrking av kommuneøkonomien de nærmeste årene. Norge har etter finanskrisen hatt et høyt offentlig forbruk, og regjeringen har gitt klare signaler om at kommunesektoren må påregne innstramminger framover. På lang sikt vil den demografiske utviklingen kreve høyere kommunale utgifter enn i dag. Grimstad kommune må de nærmeste årene dekke inn tidligere merforbruk, sørge for økonomisk handlefrihet og samtidig innrette virksomheten slik at kommunen er i stand til å møte et framtidig økt utgiftsbehov. Dette vil kreve klar politisk og administrativ styring. På de aller fleste områder har Grimstad kommune relativt lave utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. Kommunen vil likevel måtte foreta betydelige omstillinger og effektiviseringer for å møte framtidige utfordringer innenfor en stram kommuneøkonomi. Klimautfordringen Utslipp av klimagasser fører til at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker. Med dagens klimapolitikk vil temperaturen trolig øke med nærmere fire grader fram til år Dette vil føre til uopprettelige konsekvenser knyttet til temperatur, nedbør, havstigning og nedsmeltede breer. Ved å begrense den globale temperaturøkningen til to grader kan konsekvensene begrenses, og en kan trolig unngå irreversible konsekvenser. I dette århundret viser prognosene følgende utvikling for Sørlandet, avhengig av bl.a. hvordan klimautslippene blir framover: Temperaturstigning: 2,3-4,8 grader Havnivåstigning inklusivt stormflo: 2,08 m (usikkerhet -0,20 m til +0,35 m) Kommuneplan

10 Nedbør: 0-20 prosent økning, økt nedbørsintensitet I vår sammenheng handler dette om hvordan kommunen som samfunn og som egen virksomhet, kan bidra til å redusere energiforbruket og minke klimautslippene. Diagrammet viser klimagassutslipp i Grimstad 2006, fordelt på aktiviteter. Grimstad kommune har undertegnet avtalen Klimapartner. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å være et godt eksempel for andre, redusere egne klimautslipp, bli miljøfyrtårnsertifisert og ta miljø- og klimahensyn på alvor. KLIMANØYTRAL Klimanøytralitet oppnås gjennom å redusere egne utslipp så mye som mulig, og deretter kjøpe klimakvoter for å nøytralisere restutslippene. Eller sagt på en annen måte, betale for at de utslippene en forårsaker reduseres tilsvarende et annet sted. Som samfunnsutvikler kan kommunen gjennom planlegging og ulike tiltak legger til rette for at den grunnleggende infrastrukturen får klimafornuftige rammer og stimulerer virksomheter og innbyggere til gode klimavalg. Gjennom arealplanlegging kan kommunen legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som kollektive varmeløsninger med vannbåren varme, energieffektive hus mv, og tiltak som reduserer utslipp, for eksempel at innbyggerne i større grad går, sykler eller bruker kollektive transportmidler fremfor personbil. At framtidig boligbygging konsentreres langs definerte kollektivakser og at det bygges på en arealeffektiv måte, det vil si konsentrert bebyggelse (leiligheter, mindre blokkbebyggelse mv), er et sentralt tiltak i denne sammenheng. Noen kjennetegn ved Grimstad Grimstad har ulike tradisjoner og drivkrefter med betydning for utviklingen i dag. Nedenfor er gjengitt noen ord og uttrykk om tradisjoner og drivkrefter i Grimstad, brukt i forbindelse med kommuneplanprosessen. Listen er ikke uttømmende, og de forskjellige momentene er ikke vektet i forhold til hverandre. Maritime virksomheter; produksjon av seilskip, trebåter og plastbåter, jernskipsverftet på Fevik, rederier og rederfamilier, fritidsbåtbåtproduksjon, Nymo mekaniske verksted, det maritime miljø i Hasseldalen, kystfisket Teknologiparken i campusområdet; Internasjonalt høyteknologimiljø hvor IT- og telekom-næringen er lokalisert. Hagebruk og grønnsakproduksjon; Agders største jordbrukskommune, Fuhrs vinproduksjon, Fuhrs Gartneri, Grimstad konservesfabrikk, Grimstad Frø A/S, Reddalsbygda, Dømmesmoen, Norsk hagebruksmuseum, forsøksgården i Landvik Skjærgården; Selskapet for Grimstad Bys vel, skjærgårdsparken, sandstrender, holmer for allmennheten, friluftsfiske, fritidsbåtene Det historiske sentrum omkranset av heier: Grimstad historiske sentrum er med i riksantikvarens register over byer med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Heiene, Kirkeheia, Varden, Binabben og Møllerheia omkranser Grimstad bysentrum. Reiseliv: campingplasser, Roald Dahls feriested gjennom 30 år Strand Hotell, 1300 hytter Grimstad Adressetidende; lokalavis i 155 år Dikternes by: Henrik Ibsen og Knut Hamsun, Ibsen og Hamsundagene, Ibsenmuseet, Barnebokfestivalen 10 Kommuneplan

11 Universitetsbyen Grimstad; nytt moderne Campus åpnet høsten 2010 med studenter Undervisningsbyen; Teknisk fagskole, SøTS (Sørlandets tekniske skole), Høyskolen i Agder, Universitetet i Agder etablert i 2007, Dahlske vgs, Drottningborg vgs og Bibelskolen i Grimstad Store turområder; Dømmesmoen/Fjæreheia, Fevikmarka, Morholtskogen, store områder for øvrig nord vest for E18 mot kommunegrensen mot Birkeland og Froland, kystområdene Handelsbyen Grimstad; Odden det første kjøpesenteret på Sørlandet Privat kapital; høye gjennomsnittsformuer i Grimstad, særlig blant de eldre, enkeltpersoner med store formuer Grimstad kulturhus åpnet i 1985 Kirken, et mangfoldig lavkirkelig miljø, Fjære kirke; Grimstads tusenårssted JJ Ugland stadion - Levermyr; fotball og friidrett Kortfilmfestivalen; har vært i Grimstad i 23 år, er nå knutepunktfestival Garasjekommunen; Ugland Industrier og Iglandgarasjene Alene og selvstendig; den eneste kommunen på Agder som ikke er med i mer omfattende samarbeid med nabokommuner Agder teater-fjæreheia; kjent nasjonalt Sykkelbyen Grimstad; huser blant annet to Tour de France helter Mangfold av lag og foreninger; kultur og idrett Ildsjeler Kulturminner; har mange før-reformatoriske kulturminner. Området Dømmesmoen Bringsverd Fevik har i eldre tid hatt relativt stor bebyggelse, spesielt er det mange gravminner i området. Homborsund med Omre industrimråde og E18 i bakgrunnen Kommuneplan

12 SATSINGSOMRÅDER Kommuneplanen er uttrykk for hvilke prioriteringer og hvilken utviklingsretning kommunestyret ønsker for Grimstad de nærmeste årene. Kommuneplanen setter fokus på følgende fire satsingsområder: Næringsutvikling Universitetsbyen Folkehelse og levekår Kommunen som organisasjon I tillegg er klimautfordringen et gjennomgående tema for satsingsområdene, og for kommuneplanens arealdel. Temaene Næringsutvikling og Universitetsbyen griper inn i hverandre, og må derfor leses i sammenheng. For hvert satsingsområde er kommuneplanen bygd slik opp: En innledende tekst med kort informasjon om temaet og noen utfordringer Hovedmål og delmål for temaet, med en tidshorisont på 3-10 år Strategier ( Slik vil vi lykkes ) for hvordan Grimstad kommune kan bidra til at målene realiseres Strategiene er i mindre grad konkrete når det gjelder tiltak som skal iverksettes. Sammen med delmålene skal strategiene danne grunnlag for mer detaljerte tiltak i kommunens handlingsprogram og budsjett de nærmeste årene. Sentrumsområdene i Grimstad 12 Kommuneplan

13 Næringsutvikling: I Grimstad næringsliv utvikles både nye og tradisjonelle næringer Grimstad har en strategisk plassering i Agderbyen mellom kommunene Kristiansand og Arendal. Mindre enn 6 % av landets befolkning bor i Agder, men samtidig er noen av byregionene blant de med sterkest befolknings- og næringsvekst i landet. Globale, nasjonale og regionale utviklingstrekk påvirker utviklingen i Grimstad. Det er positivt at nye virksomheter med globalt perspektiv etablerer seg i Grimstad,, På den andre siden gir det utfordringer når etablerte stillinger og bedrifter forsvinner eller flytter virksomhet fra Grimstad. Ny E18 og Universitetet i Agder vil trolig ha betydelig innvirkning på næringsutviklingen i Grimstad. Rederier og annen maritim virksomhet, offshorerelaterte bedrifter, fritidsbåtbransjen, garasjeproduksjon, landbruksnæringen og reiseliv representerer viktige bransjer i kommunens næringsliv, og innenfor bransjene er det virksomheter som er i fremste rekke i landet. Teknologiparken på campusområdet har et stort antall små og store høyteknologiske bedrifter, hvorav mange med internasjonalt fokus. Området har et ledende kompetansemiljø innen telekommunikasjon. I teknologiparken finner vi også Skattedirektoratet, Skatteetaten og kommunens skatteoppkrever. Næringslivet i Grimstad består også av mange små bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. Den typiske Grimstadbedriften har fra to til fem ansatte. Det har betydning for levekår og deltakelse i arbeidslivet at Grimstad har et bredt utvalg av arbeidsplasser som ikke stiller krav til spesiell utdanning. Grimstad er Agders største jordbrukskommune. Jordbruket kjennetegnes ved et nært samarbeid mellom dyrkere og foredlingsbedriftene. For utvikling av landbruket spiller for eksempel Bioforsks avdeling i Landvik en viktig rolle. Kjøpesentrene Sørlandsparken og Stoa har hatt en sterk volumøkning i handelsarealer i løpet av kort tid. Høsten 2010 åpnet IKEA ny virksomhet i Sørlandsparken. I dag skjer 85 % av handelsreisene til innbyggerne i Grimstad innen kommunens grenser. I forhold til klimautfordringen er redusert bilbruk nødvendig for at kommunen og innbyggerne skal bidra til lavere CO 2 -utslipp. Det er derfor ønskelig at innbyggerne i Grimstad i størst mulig grad handler lokalt. Kultur har et stort vekstpotensial som næring. Næringsutvikling blant kreative bedrifter vil gjøre Grimstad mer attraktiv, særlig blant unge mennesker. Satsingsområdet Næringsutvikling må sees i sammenheng med satsingsområdet Universitetsbyen. Noen utfordringer: At arealplanene har langsiktige og forutsigbare rammer og at planbehandlingen er rask og effektiv K-vedtak 2010/26 (Senterstruktur og handel): Kommunestyret ber om at følgende legges til grunn for videre arbeid med kommuneplan og områdeplaner og som kommunens innspill til Regional plan for senterstruktur og handel : 1. Grimstad bysentrum er kommunens senter for detaljhandel og tjenesteyting. Grimstad kommune ønsker å utvikle Grimstad som livskraftig og robust handelsby, der handelen er plassert i og nær sentrum, i tråd med det som er formål og begrunnelser for de rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesenteretableringer. Grimstad kommune forventer at fylkeskommunene samordner sitt planleggingsarbeid på dette området, slik at målene om redusert bilbruk, økt kollektivbruk og klimamålene i Regionplan Agder 2020 kan nås. Handel i og ved sentrum i byene må gis like gode rammebetingelser som Stoa og Sørlandsparken. Det etableres en næringsakse fra sentrum og videre til Bergemoen som består av ulike handels- og servicetilbud. Grimstad Næringsråd gir følgende status for 2009: I 2009 ble det etablert 242 nye virksomheter i Grimstad aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, NUF, foreninger osv viste trekk på at deler av næringslivet som ble spesielt rammet av finanskrisen fritidbåtbransjen - fikk i gang aktivitet og en ser lysere på framtiden i bransjen. Den maritime virksomheten i Grimstad er viktig for byen Partner Shipping har blitt en tilvekst på bilfraktmarkedet. Norsk Veritas har etablert eget kontor i byen. Flere bedrifter i kommunen har hatt permitteringer i Allikevel er det slik at næringslivet i byen ikke har vært preget av situasjonen Bygging av Campus Grimstad sammen med en rekke større boligprosjekter vil få betydning for Grimstad i framtida, og sikre aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen. Ny E18 fra Grimstad til Kristiansand ble åpnet. Samarbeidet vestover vil øke, noe som vil styrke Grimstads posisjon på Sørlandet. Kommuneplan

14 At Universitetet og næringsutviklingen på Campusområdet lykkes At næringsvirksomheter forblir i Grimstad, og ikke flagger ut At innbyggerne i Grimstad fortsetter å handle i Grimstad slik at en unngår handelslekkasje til kjøpesentrene Sørlandsparken og Stoa At det skapes forståelse for sammenhengen mellom klimautfordringen og redusert bilbruk At Grimstad makter å ta vare på og utnytte sine særegne kvaliteter A: Grimstad har et attraktivt bysentrum med særpreg Mens de fleste byer har sitt kjøpesenter utenfor bysentrumet, har Grimstad i over 30 år hatt sitt i sentrum. Den tidligere konflikten mellom den historiske del av sentrum og Odden, har mer og mer stilnet av. Grimstad bysentrum, fra Øvre Storgata til Odden/Grømbukt, fremstår i dag med felles interesser. Slik vil vi lykkes: a. Sikre Grimstad bysentrum som kommunens senter for detaljhandel og tjenesteyting. b. Bevare det historiske sentrum som byidentitet og konkurransefortrinn, gjennom god oppfølging av de estetiske retningslinjene c. Skape god kontakt mellom byen og sjøen, og ferdigstille strandpromenade fra Østerbukt til Saulebukt, og videre som gang og sykkelvei gjennom Grømbukt, over Sonaåsen til Groos d. Etablere parkering i fjell for å frigjøre arealer til utvikling av tjenesteytende næring og boliger i havneområdene e. Skape en ny og helhetlig arkitektonisk utvikling av havneområdene fra rutebilstasjonsområdet mot Grømbukt f. Skape et attraktivt byrom og sosial møteplass på området mellom Odden og Sorenskrivergården g. Etablere et nytt bibliotek som en kulturell og sosial møteplass i Grimstad bysentrum h. Legge til rette for studenter i Grimstad bysentrum og for god forbindelse mellom sentrum og Campus i. Etablere Vesterled som hovedinnfartsåre til Grimstad bysentrum, og samtidig sikre en begrenset biltrafikk gjennom sentrum (fv420) j. Sikre god tilgjengelighet for gående og syklister til og gjennom bysentrumet, og skape et bysentrum med god tilgjengelig for alle (universell utforming) k. Bevare heiene som omkranser sentrum B: Grimstad kommune arbeider aktivt for regionalt samarbeid og utvikling Grimstad har en unik strategisk beliggenhet midt i Agderbyen. Grimstad har mulighet til å samarbeide både mot øst og vest, og innbyggerne kan velge arbeidsplass innenfor et stort regionalt arbeidsmarked. Grimstad er den eneste kommunen på Agder som ikke deltar i mer omfattende samarbeid med omkringliggende kommuner (som f.eks Knutepunkt Sørlandet og Østre Agder). Slik vil vi lykkes: a. Arbeide aktivt for ett Agder b. Avklare Grimstads regionale tilknytning og rolle c. Delta aktivt i interkommunalt samarbeid d. Arbeide for gode kommunikasjoner både innen regionen og ut av regionen, herunder støtte arbeid for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, utvikling av Kjevik lufthavn og sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen E18 Grimstad - Kristiansand 14 Kommuneplan

15 C: Grimstad utnytter særegne kvaliteter og muligheter Grimstad har ulike særegne kvaliteter, kvaliteter det er mulig å ta vare på og foredle, kvaliteter som både kan ha betydning for identitet og innbyggernes livskvalitet, men også når det gjelder markedsføring av kommunen regionalt og nasjonalt. Slik vil vi lykkes: a. Utarbeide og vedta strategisk næringsplan i løpet av 2013 b. Ha god markedsføring av turistbyen Grimstad c. Ha gode ramme- og utviklingsbetingelser for campingplasser og reiselivsanlegg d. Ha gjestehavn med god kvalitet og kapasitet e. Bevare jordbruksarealer av høy kvalitet f. Bevare skjærgården for allmennheten ved tilrettelegging for bruk og overholdelse av byggeforbudet i strandsonen. g. Utvikle tilgjengelighet til og bruk av lokale naturkvaliteter for både fastboende og turister; turløyper, sykkelstier, gårdsbesøk, skjærgården, havfiske etc. h. Videreutvikle innhold i Dikternes by i. Videreutvikle og styrke Grimstad bys museers virksomhet som formidler av kommunens historie og identitet j. Gi Fjæreheia utviklingsmuligheter k. Bevare og utvikle Dømmesmoen som kulturhistorisk senter og rekreasjonsområde l. Videreføre arbeidet med, og prioritere midler til Sykkelbyen Grimstad Dømmesmoen. Kommuneplan

16 Universitetsbyen: Grimstad er en anerkjent universitetsby I flere tiår har sentrale samfunnsaktører på Sørlandet arbeidet for et universitet på Agder. Universitetet i Agder (UiA) ble etablert som universitet 1. september 2007 med to Campus; Kristiansand og Grimstad. UiA er kanskje den viktigste drivkraften i samfunns- og næringsutvikling for hele regionen. Høstsemesteret 2010 tok om lag ingeniør-, sykepleier-, økonomi- og lærerstudenter og 250 ansatte i bruk et nytt og moderne Campus Grimstad. I nærheten ligger Dahlske videregående skole med omlag 1000 elever og ansatte. På Campus Grimstad er Universitetet lokalisert sammen med en rekke bedrifter innen teknologi, logistikk, energi, rådgiving og konsulentvirksomhet. Grimstads nye trafikknutepunkt vil ligge i Campusområdet langs Vesterled. Siktemålet er at området Campus Grimstad skal bli et nasjonalt senter for anvendt teknologi hvor en får til skapende synergi i skjæringspunktet mellom forskning, utdanning og kompetansebasert næringsliv i regionen. Det er et mål at universitet og menneskene som arbeider og studerer der, skal være en integrert del av lokalsamfunnet. Grimstad kommune kan legge til rette for god interaksjon mellom universitet og lokalsamfunn gjennom arealplanlegging og ved at kommunen har en aktiv samfunnsutviklerrolle. Universitetet i Agder - Campus Grimstad På Agder finnes kunnskapsrike nettverk av bedrifter innen offshorebasert tjenesteindustri, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og fornybar energi. Bedrifter i Aust-Agder har blant annet over tid utviklet verdensledende teknologi knyttet til lastings- og lossingssystemer for olje og gass offshore og for mobil teknologi. I en stadig mer globalisert økonomi vil en sentral utfordring i fremtiden for hele Agder være å skape arenaer og miljøer som kan bidra til å videreutvikle regional kunnskap og teknologi til internasjonale konkurransefortrinn. Campus Grimstad vil være et viktig bidrag for å styrke en slik innovasjonsevne i regionen. For nettopp å utvikle en region som har overskudd til å skape i fremtiden, er det nødvendig at prosessen med utvikling av UiA i Grimstad gis en sentral plass i det regionale arbeidet for Agder. Noen utfordringer: At UiA lykkes med å tiltrekke seg studenter og forblir i Grimstad At Universitetet, forskningsmiljøer og tilgrensende næringsområder sikres muligheter til kapasitetsmessige utvidelser i et langsiktig perspektiv At universitetet er en del av lokalsamfunnet At Grimstad kommune aktivt bidrar til at UiA blir et sterkt universitet og en sterk regional utviklingsaktør Brev fra Universitetet i Agder til Grimstad kommune m.fl. av Det er avgjørende for landsdelen og vertskommunene at Universitetet i Agder lykkes i å utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Med generelt godt renommé, gode studier samt nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer, vil UiA bli et relevant kraftsentrum med stor verdi og tiltrekningskraft på regionens arbeids-, kultur- og samfunnsliv. Universitetets nye beliggenhet i Campus Grimstad, med umiddelbar nærhet til eksisterende høykompetansebedrifter, vil skape ytterligere trykk og synergieffekter mellom forskning/utdanning og arbeidsliv, som vil resultere i innovasjon, knoppskyting og etablering av næringsstrukturer og kompetansevirksomheter, ikke bare innenfor Campus Grimstad, men fremfor alt i regionen Agder. Det er for øvrig et kjent fenomen, jfr. utallige paralleller i Norge og utlandet, at kompetansebedrifter ønsker å etablere seg i umiddelbar nærhet til forskningsog studiemiljøer; nettopp for å sikre bedriftens konkurransedyktighet mht produktutvikling, generell verdiskaping og rekruttering på kort og lang sikt. Universitetet i Agder vil med andre ord oppnå gjensidig vekst og utvikling ved å legge til rette for en ekspansiv campusutvikling. Derfor må utviklingen av Campusene gis optimale fysiske rammebetingelser på lang sikt. I den videre utviklingen av Campus Grimstad er det viktig å realitetssikre utviklingen slik at Campus Grimstad blir full av aktivitet og folkeliv, også utenom skole- og arbeidstid. Når det gjelder studentrekruttering viser siste års markedsanalyser at de fleste unge mennesker dras mot urbane strøk og store byer når de velger studiested. Da små byer som Grimstad og Kristiansand verken har bycampuser eller kan konkurrere med de største norske og internasjonale byene på urban infrastruktur, bør campusene ta høyde for dette i sin utvikling og strekke seg lenger enn konkurrentene i å skape høyt aktivitetsnivå og spennende innhold som sikrer studenttilstrømningen til UiA på kort og lang sikt Kommuneplan

17 D: Grimstad er en attraktiv universitets- og studentby Det er ikke gitt at Universitetet vil forbli i Grimstad i all framtid. Det vil blant annet avhenge av framtidig organisering av høyere utdanning i Norge, av hvordan universitetet i seg selv lykkes, om studentene trives, om tilstrømningen av studenter er god og om samspillet mellom universitetet og omgivelsene lykkes. Grimstad kommune har en sentral rolle når det gjelder å tilrettelegge for at universitetet kan lykkes. Slik vil vi lykkes: a. Utvikle attraktive tilbud til studenter og ungdom i Grimstad bysentrum b. Bidra til god tilgang på leiligheter til studenter, blant annet ved å legge til rette for at det kan etableres studentboliger både i Grimstad bysentrum og på Campusområdet c. Etablere samarbeidsprosjekter mellom Grimstad kommune og universitetet d. Delta aktivt i oppfyllingen av UiAs visjon om en åpen campus e. Ha gode gang- og sykkelforbindelser i Campusområdet og mellom Campus og Grimstad bysentrum f. Etablere en kollektivterminal med god bil til buss-parkeringskapasitet langs Vesterled E: Området Campus Grimstad er et nasjonalt senter for anvendt teknologi Fellesnevneren for universitet og næringsvirksomheter i campusområdet er at disse har et sterkt teknologipreg. I mulighetsstudien for området (2007) ble det fastsatt som mål at området skal utvikles til et nasjonalt senter for anvendt teknologi. I et langsiktig perspektiv innebærer dette at teknologi skal gjennomsyre andre fagområder i kompetansemiljøet. Slik vil vi lykkes: a. Utvikle konseptet Campus Grimstad som strategi og forretningsidè b. Sikre ekspansjonsarealer i et langsiktig perspektiv for at Universitetet og kompetanserettet næringsliv utvikles i Campusområdet c. Ta en aktiv rolle i tilrettelegging av et godt samspill mellom UiA, næringslivet, fylket og kommunen om utviklingen av Campus Grimstad d. Utvikle Campusområdet med en god funksjonsdeling; universitet, videregående skole, kompetansebedrifter, boliger, handel, park og aktivitetsanlegg, og sikre en grønn profil i området med god tilgjengelighet til turområdet Morholtskogen F: Grimstad er kjent for godt samspill mellom universitet, forskning, næringsliv og offentlige myndigheter I kompetansemiljøet i Grimstad er det et godt samspill mellom de ulike aktørene. Regionplanen Agder 2020 fastslår at videreutvikling av et effektivt samspill mellom UiA, offentlig sektor og næringsliv vil ha stor betydning for hele den regionale utviklingen på Agder. Slik vil vi lykkes: a. Ta en aktiv rolle i tilrettelegging for gode arenaer for god samhandling mellom næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer, statlige virksomheter, fylket og kommunen b. Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til forretningsutvikling og tilrettelegging for en teknologisk utvikling. c. Arbeide for at regionen skal bli klimanøytral gjennom klimapartnersamarbeid med Universitetet i Agder, Arendal kommune og Aust- Agder Fylkeskommune d. Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til miljøfokus og til energi- og klimavennlig samfunnsutvikling e. Samarbeide med UiA om ehelse og omsorgsteknologi f. Samarbeide med Kristiansand kommune om å være gode vertskommuner for UiA Kommuneplan

18 Levekår og folkehelse: Grimstad har en aktiv befolkning og gode oppvekstvilkår for alle Satsingsområdet er tosidig; et folkehelseperspektiv med hele befolkningen som målgruppe et levekårperspektiv med utsatte grupper som målgruppe Et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil bidrar til å fremme folkehelsen og levekårene i hele befolkningen. Forskning har dokumentert at befolkningen er for lite aktiv og at økt fysisk aktivitet gir store helsegevinster i forhold til for eksempel livsstilssykdommer og psykisk helse. Det er også påvist sammenheng mellom usunn livsstil og lavinntekt og derved også helseforhold og levealder. Inntektsnivået for menn i Grimstad er på landsgjennomsnittet ( ). Noen få menn drar snittet kraftig opp. Inntektsnivået for kvinner er imidlertid godt under landssnittet ( ). Grimstad som andre kystkommuner på Agder, kommer svakere ut enn landsgjennomsnittet på levekårsindekser. Grimstad har vært stabilt blant 1/3-delen av de svakeste kommunene på disse målingene siden starten for ca. 15 år siden. Mange kjenner seg ikke igjen i disse resultatene, men det er uomtvistelig at Grimstad over år har hatt flere uføretrygdede, sosialhjelpsmottakere og høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Grimstad har også ligget etter på likestillingsindekser, men har de siste årene forbedret denne posisjonen. Det er også verd å merke seg at arbeidsmarkedet i Grimstad har bedret seg de siste årene. Andelen som bare har grunnskole, er lavere i Grimstad enn i fylket og landet ellers. Alt i alt tyder mye på at Grimstad er en kommune med relativt store forskjeller i levekår. Andelen uføretrygdede er hovedårsaken til regionens svake levekårsresultater. Aust-Agder har landets høyeste andel unge uføretrygdede, og en av hovedårsakene til dette er psykiske helseproblemer. Levekårsproblemene på Agder er en felles utfordring for hele landsdelen. Det viktigste enkelttiltaket for bedring av levekårene handler om langsiktig satsing på barn og unges utdanningsforløp; om tilbudet gjennom hele oppveksten knyttet til leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet, familiepolitikk, fritidstilbud, barnehagetilbud, grunnskole, videregående skole og universitet. Dernest handler det om ulike tiltak som bedrer folkehelsen generelt. Samhandlingsreformen handler om satsing på helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak slik at folk holder seg friske, om gi tidlig behandling når sykdom oppstår og om å hjelpe de som er syke til bedre å mestre livet med sykdommen. Utfordringer: At barn og unge i vanskelige livssituasjoner raskt får nødvendig hjelp At Grimstad er et samfunn hvor mennesker opplever at de kan delta og være inkludert uavhengig av økonomi, bakgrunn og funksjonsevne Helse er overskudd til å mestre hverdagens krav, sier professor Petter F. Hjort. (Hjorts helsedefinisjon, 1982) Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trivsel og helse er godt dokumentert. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot utviklingen av en rekke sykdommer og fremmer livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. I St.meld. nr. 16, Resept for et sunnere Norge, fremheves at allsidig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er nødvendig for god helse i oppveksten og bidrar til at det etableres regelmessige aktivitetsvaner som gir varig aktivitetsglede. Det er viktig med differensiert boligstruktur som gir mulighet for bomiljø på tvers av generasjoner og kulturer. Nærmiljø med tilgang på grønne arealer og trygge områder for ulike aktivitet er en forutsetning for lek og fysisk utfoldelse, sosial samvær og god helse. Fra rapporten (2009), av Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen, Universitetet i Agder og Agderforskning: Ved oppstart av prosjektet forventet vi å kartlegge utstøtningsmekanismer i arbeidslivet, men endte med å kartlegge omsorgssvikt i ung alder. Historiene vi har hørt minner lite om lat ungdom, men heller om bristende forutsetninger for å kunne leve gode liv, ta en utdanning og komme i arbeid. Mange av historiene er sterke og peker tilbake på dysfunksjonelle familier, og en voksen verden utenfor familien som ikke reagerer. Våre data viser ikke bare til dysfunksjonelle familier, men også til et fragmentert hjelpeapparat. Mange barn blir tapere fordi de ikke blir sett eller reagert på tidsnok. For å snu en uønsket utvikling er det behov for et forsterket fokus på familie- og oppvekstpolitikken, herunder hvordan barn og ungdom med behov for hjelp blir sett og reagert på av barnehagen, skoleverket, PPT, skolehelsetjenesten, allmennlegene, oppfølgingstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet.. Barnekonvensjonens artikkel 12 - Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. 18 Kommuneplan

19 At forebyggings- og aktiviseringsperspektivene vinner fram i forhold til behandling og reparasjon At Grimstad blir gitt rammebetingelser som gjør kommunen i stand til å ivareta nye oppgaver og ansvar som følger av samhandlingsreformen At leke- og aktivitetsarealer og turområder opprettholdes og bygges videre ut G: Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle Barn og unges levekår påvirkes av rammebetingelser som samfunnet gir, både i storsamfunnet og i nære relasjoner som familie og lokalmiljø. Slik vil vi lykkes: a. Utarbeide oversikt over hvilke grupper mennesker som ikke har tilfredsstillende levekår b. Utarbeide en konkret handlings- og tiltaksplan for mennesker som ikke lever under tilfredsstillende levekår c. Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig d. Opprettholde full barnehagedekning med god kvalitet e. Utarbeide en plan for bygging av nye skoleanlegg og oppgradering av eldre skoleanlegg som tar utgangspunkt i utvikling av etablerte og nye bomiljøer. f. Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier g. Etablere aktivitetssenter for ungdom etter modell av UngArena innen utgangen av 2015 h. Prioritere kulturstøtte til lag og organisasjoner for barn og unge for å bidra til at mest mulig frivillig arbeid går til aktivitetsfremmende arbeid, ikke til innsamlinger i. Legge til rette for barn og unges medvirkning i planleggingen j. Sørge for at det er gode balløkker og aktivitetsanlegg i alle bydeler og på grunnskolene, sikre turområder i gangavstand for barnehager og skoler, og legge til rette for gode lekeog aktivitetsarealer i boligområdene H: Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive I løpet av relativt kort tid har samfunnet gjennomgått store endringer med hensyn til daglige krav til fysisk aktivitet. Det er i økende grad mulig å hengi seg til fysisk passivitet. Fysisk aktivitet gjennom hele livet er viktig for god helse, og det er aldri for sent å begynne. Selv en beskjeden økning i daglig aktivitetsnivå gir en betydelig helsegevinst i form av redusert helserisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsdyktighet i eldre år. Slik vil vi lykkes: a. Lage en kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv innen utgangen av Planen skal detaljere grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp mot utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder b. Sikre turmuligheter ved de store boligkonsentrasjonene med angivelse av grønnstruktur nær utbyggingsområder på plankartet. Morholtskogen sikres som ubebygd område Kommuneplan

20 c. Bidra til at det er lysløyper nær alle boligkonsentrasjoner; Fevikmarka, Dømmesmoen, Morholtskogen og Eide d. Ha noen gode turmuligheter opparbeidet etter standarden universell utforming e. Ha trygge og effektive gang og sykkelveier i og omkring Grimstad bysentrum og tettsteder, og mellom tettstedene f. Gjennomføre tiltak som gjør det lønnsomt å gå eller sykle til/fra jobb g. Videreutvikle tiltak rettet mot utsatte grupper, som for eksempel Frisklivssentralens ulike tilbud knyttet til livsstilsendring I: Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag Sosial tilhørighet handler om å få være deltaker i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne og ressursstyrke. For at alle skal kunne delta i samfunnslivet må vi også ta hensyn til språk og kulturforskjeller. Slik vil vi lykkes: a. Ha universell utforming som prinsipp ved all planlegging og tilrettelegging av offentlige arealer b. Skape gode lokale fysiske og kulturelle møteplasser som er tilgjengelige for alle og med mulighet for aktiviteter av ulike slag c. Øke kvinners deltakelse i arbeidslivet med fokus på likestilling d. Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent e. Legge til rette for at alle barn og unge kan delta likeverdig i kultur- og fritidsaktiviteter. f. Ha ordninger som markerer verdien av å ha ildsjeler i lokalsamfunnet 20 Kommuneplan

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune Sammen for en levende by Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 Forslag fremmet til bystyrebehandling

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no

Kommuneplan for Åmot. Åmot 2030: Vilje tilvekst. M otivert Offensiv Tillitsskapende SAMFUNNSSDELEN. www.amot.kommune.no Kommuneplan for Åmot SAMFUNNSSDELEN www.amot.kommune.no Åpen M otivert Offensiv Tillitsskapende Åmot 2030: Vilje tilvekst Åmot møteplassen med vilje til vekst Åmot kommunestyre vedtok 6. mai 2015 samfunnsdelen

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 9. november 2012 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning... 3 3. Sammendrag... 4 4. Kommuneplan 2011-2023... 5 4.1.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer