REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap"

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl. 15:30-17:40 Møtenr.: 8/10 Møteleder: Leif Johan Sevland Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Journalister: Tilhørere: Leif Johan Sevland (H), Egil Olsen (H),Sissel Knutsen Hegdal (H), Kjell Erik Grøsfjeld (H), Anne Rettedal Ekeli (H), Erlend Jordal (H), Odd Kristian Reme (Ap), Nina Galta (Ap), Hilde Karlsen (Ap), Trond Birkedal (Frp), Gro Elise Christiansen (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Marcela Tvedt Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp) Christine Sagen Helgø (H), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Tore B. Kallevig (Frp) Benedicte Johannessen (H), Lars Anders Myhre (Ap), Per Endre Bjørnevik (KrF), Leif Arne Moi Nilsen, Marit Hølland Paulsen (KrF), (Frp), Janne Johnsen (H), Greta Bryne (Ap) Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat May Endresen Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø Direktør Kristine C. Hernes Direktør Per Haarr Direktør Olve Molvik Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Tone I.H. Grønning Det var 2 journalister til stede Det var 9 tilhørere til stede

2 3112/10 10/11 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med følgende endring: Sak 3097/10 Forsøk med stemmerett for 16- og 17 åringer i 2011 Nytt pkt. 6: AU for kommunalstyret for oppvekst oppnevnes som politisk styringsgruppe for prosjektet. Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med ovennevnte endring. 3113/10 10/5711 HØRINGSUTTALELSE VEDR NY FINANSIERINGSORDNING FOR PRIVATE BARNEHAGER Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Det legges ingen begrensninger på disponering av evt. overskudd. Frp s endringsforslag fikk 3 stemmer (Frp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, KrF, V, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med rådmannens forslag 3114/10 10/5628 PAPIRLØSE MØTER Nina Galta (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Det forutsettes at publikum fullt ut har tilgang på sakene på nett og gjennom utskrifter. Marcela Tvedt Molina (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

3 Formannskapet ber om at følgende punkter tas med i den videre utredningen av saken: Universell utforming etter gjeldende standarder Drøfting av kompensasjonsordninger for folkevalgte mtp internett-tilknytning mv. Erlend Jordal (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskapet ber om at løsningene for vararepresentantene vurderes grundig. Spesielt med tanke på å sikre at flere vararepresentanter utenom de øverste kan møte samtidig, og at flere av dem som er vara til formannskapet også deltar på forberedende gruppemøter noe som gjør at de må ha tilgang til sakspapirer på en rasjonell og effektiv måte selv om de ikke har en egen notat-pc. Lars Anders Myhre (Ap) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken avvises. Saken utsettes til papirløshet er blitt alment brukt. Gjeldende innstilling ble vedtatt med 18 stemmer (H, Ap, Frp, KrF, V, Sp) Ap s alternative forslag fikk 1 stemme (Lars Anders Myhre ) (Ap) Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen. SV s oversendelsesforslag oversendes rådmannen. H s oversendelsesforslag oversendes rådmannen. Formannskapets flertallsvedtak: 1. Formannskapet er positive til å starte et prosjekt for innføring av papirløse møter. 2. Formannskapet blir pilot i prosjektet. 3. Det fremlegges en nærmere detaljert prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføringen. Finansiering av prosjektet vurderes i arbeidet med HØP Prosjektet må ivareta alle brukere i planleggingen, herunder brukeren som ikke har noen/lite kompetanse i forhold til bruk av PC og brukere som er synshemmede/blinde. 3115/10 10/5742 LYSE - STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 Stavanger bystyre tar Styrets melding til eierne 2010 til orientering.

4 3116/10 10/5613 AVVIKLING AV STAVANGER RENOVASJON KF OG STAVANGER LAGER- OG MASKINTJENESTER KF 1. Stavanger bystyre godkjenner avviklingen av Stavanger Renovasjon KF og Stavanger Lager- og maskintjenester KF. 2. Stavanger bystyre oppnevner et avviklingsstyre for foretakene Stavanger Renovasjon KF og Stavanger Lager- og maskintjenester KF bestående av Sturle Magne Larsen (leder), Sigve Melin og Rudolf Meissner. 3117/10 09/11925 UTREDNING OM REGIONAL SLAGKRAFT Leif Johan Sevland (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken utsettes til første formannskapsmøte etter ferien ( ) H s alternative forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til første formannskapsmøte etter ferien ( ) 3118/10 09/11008 IKT-STRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag : 1. Rådmannen bes fremme en sak om vurdering av konkurranseutsetting av kommunens IKTtjenester. Erlend Jordal (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskapet ber om at foreldre/foresatte i skolen også er en målgruppe for økt bruk av IKT i forbindelse med barnas skolegang og utstrakte bruk av IT s learning. Samtidig bør driftsstyrerepresentanter og FAU representanter sikres en digital kunnskapsbank som kan lette deres arbeid som en del av Stavangerskolen.

5 Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen. H s oversendelsesforslag oversendes rådmannen. IKT-strategien for Stavanger kommune godkjennes. Strategien forutsettes lagt til grunn for konkrete handlingsplaner og prioriteringer. 3119/10 10/5595 STAVANGER KOMMUNES MEDLEMSKAP I KS Saken tas til orientering. 3120/10 10/4341 STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING - SØKN. OM ØK. TILSKUDD TIL KONFERANSE OM DEMENS I VEST Per A. Thorbjørnsen (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hans plass. Det var 18 representanter til stede. Stavanger kommune bevilger et tilskudd på kr til gjennomføring av Demens i Vestkonferansen juni Beløpet tas av ordinær reservekonto. Saldo etter dette er kr /10 10/4489 STIFTELSEN BOCUSE D'OR NORGE - SØKN. OM SPONSORMIDLER Stavanger kommune innvilger kr i økonomisk støtte til Bocuse d Or for deltagelse i de internasjonale konkurransene i kokkekunst i 2010 og Beløpet dekkes over konto Støtte til næringsutvikling. Etter dette gjenstår kr kr på kontoen. Det forutsettes utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bocuse d Or Norge, Greater Stavanger og Stavanger kommune om gjenytelser.

6 3122/10 10/4865 SØKNAD OM STØTTE TIL "TURISMEPROSJEKTET" Stavanger kommune bevilger kr til Turismeprosjektet i Før beløpet kan utbetales må Turismeprosjektet utarbeide planer og dokumentasjon slik det er beskrevet i saken. Rådmannen har fullmakt til å ta stilling til utbetaling. Beløpet dekkes med kr over konto Støtte til næringsutvikling, og med over ordinær reservekonto. Etter dette gjenstår kr på konto , og kr på ordinær reservekonto. 3123/10 10/4376 INVITASJON TIL SAMARBEID: ALL-EUROPEISK KONFERANSE/SOMMERUNIVERSITET Stavanger kommune bevilger et tilskudd på kr til veileder konferansen i 2011 under forutsetning av at det gjennomføres som beskrevet i søknaden. Beløpet dekkes over ordinær reservekonto. Saldo etter dette er kr /10 09/9804 STAVANGER ARBEIDSSKOLE FOR GUTTERS DRIFTFOND - ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Stavanger formannskap som stiftelsens styre, godkjenner regnskap og årsberetning for /10 08/9636 STAVANGER ARBEIDSSKOLE FOR GUTTER`S DRIFTSFOND - FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTER Stavanger formannskap endrer vedtektene for Stavanger arbeidsskole for gutter s driftsfond som følger: VEDTEKTER FOR

7 STAVANGER ARBEIDSSKOLES LEGAT TIL LÆRLINGER OG TIL STØTTE TIL BARN OG UNGES DELTAKELSE I ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER 1 Stiftelsen Stavanger arbeidsskole for gutter s driftsfond ble opprettet av innsamlede midler, kr ,27. I 2010 fikk stiftelsen tilført kr fra stiftelsen Stavanger arbeidsskole for gutter da denne stiftelsen ble opphevet og eiendommen Dalgt. 72 ble solgt. Stavanger arbeidsskole for gutter s driftsfond fikk i den forbindelse nytt navn og nytt formål. Stiftelsens navn er: Stavanger arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 2 Grunnkapitalen består av driftsfondets grunnkapital per på kr og kr fra stiftelsen Stavanger arbeidsskole for gutter. 3 Legatets formål er tredelt: å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de p.g.a. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en stituasjon der de har forpliktelser overfor egen familie å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi 4 Legatets avkastning minus utgifter utdeles årlig til søkere som er hjemmehørende i Stavanger kommune. Ved tildelingen skal søkernes økonomiske situasjon tillegges vekt. 5 Styret består av lederen for Kommunalstyret for oppvekst, lederen for Kommnalstyret for levekår og lederen for Yrkesopplæringsnemda i Rogaland. 6 Hvis legatets formål ikke lenger skulle være aktuelt, er det legatets styre som bestemmer hvilket lignende formål som skal tilgodeses. 3126/10 09/9796 CHRISTINE JANSENS LEGAT Stavanger formannskap som styre for Christine Jansens legat, godkjenner regnskap og årsberetning for 2009

8 3127/10 10/4825 CHRISTIAN JACOBSEN'S LEGAT TIL WAJSENHUSET I STAVANGER Forslag til vedtak: 1. Stavanger formannskap som legatets styre, godkjenner regnskap og årsberetning for 2009 for Christian Jacobsen s legat til wajsenhuset i Stavanger. 2. Stavanger formannskap som legatets styre, søker Stiftelsestilsynet om å få omdannet 4 i statuttene slik at den får følgende ordlyd: Styret for Christian Jacobsens s legat til wajsenhusets i Stavanger skal bestå av tre personer oppnevnt av Stavanger bystyre. 3128/10 10/2529 ANSKAFFELSE AV HYBELHUS Iselin Nybø (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Det var 18 representanter til stede under behandlingen. Formannskapet godkjenner kjøp av Verksgata 55 / Normannsgt 1 med 10 boenheter og personalbase med en kostnad på kr 19 mill eks mva. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Verksgt 55 / Normannsgt /10 10/1756 TASTARUSTÅ BOFELLESSKAP Egil Olsen (H) fratrådte som inhabil. Janne Johnsen (H) inntok hans plass. Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, V, KrF, Sp, Frp, SV: Saken tilbakesendes administrasjonen følgende forutsetninger legges til grunn: 1. Romprogramkomiteen involveres i samarbeid med aktuelle brukerorganisajsoner. 2. Prosjektet må bearbeides for å få ned kostnadene eventuelt må andre løsninger vurderes. V s alternative forslag til vedtak på vegne av H, V, KrF, Sp, Fro, SV ble enstemmig vedtatt. Formannskapets enstemmige vedtak :

9 Saken tilbakesendes administrasjonen følgende forutsetninger legges til grunn: 1. Romprogramkomiteen involveres i samarbeid med aktuelle brukerorganisajsoner. 2. Prosjektet må bearbeides for å få ned kostnadene eventuelt må andre løsninger vurderes. 3130/10 10/4470 MUSEUM STAVANGER AS - KOMMUNALT EIERSKAP Marcela Tvedt Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luiza Pinzon (SV) inntok hennes plass. Bjarne Kvadsheim (Sp) fratrådte som inhabil. Kjetil Clementsen (KrF) inntok hans plass. Erlend Jordal (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Som styremedlemmer for Stavanger kommune velges: Sissel Knutsen Hegdal (H) med personlig varamedlem: Kjetil Clementsen (KrF) og Terje Rønnevik (Ap) med personlig varamedlem: Marit Jelsa (V) H s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Stavanger kommune går inn som medeier med 50 prosent i driftsselskapet for det konsoliderte museet i tråd med forslag til vedtekter datert Stavanger kommune sin andel av aksjekapitalen i Museum Stavanger AS utgjør 50 aksjer, hver pålydende kr til en tegningskurs kr 1100 pr. aksje, til sammen kr Beløpet belastes ordinær reservekonto. Rest etter bevilgning kr Som styremedlemmer for Stavanger kommune velges Sissel Knutsen Hegdal (H) og Terje Rønnevik (Ap). med personlige varamedlemmer: Kjetil Clementesen (KrF).og Marit Jelsa (V). 3131/10 08/1284 NYTT KINOSENTER I STAVANGER Nina Galta (Ap) fratrådte som inhabil. Greta Bryne (Ap) inntok hennes plass.

10 Marcela Tvedt Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luiza Pinzon (SV) inntok hennes plass. Bjarne Kvadsheim (Sp) fratrådte som inhabil. Kjetil Clementsen (KrF) inntok hans plass. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: Teknisk utstyr i kinoens lokaler dekkes, driftes og vedlikeholdes av SF Kino Stavanger/ Sandnes. Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H,V,KrF,Sp,Ap: Tillegg til pkt. 3, som en siste setning: Herunder flyttekostnader forbundet med eksisterende leieavtale for barnemuseet. Luisa Pinzon (SV) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3., enten direkte eller gjennom økt husleie. strykes. Gjeldende innstilling med H s fellesforslag ble enstemmig vedtatt Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen SV s endringsforslag fikk 1 stemme (SV) 1. Formannskapet går inn for alternativ I: Ombygging av kinosenteret på Sølvberget med tre nye kinosaler, under forutsetning av at Norsk Barnemuseum får tilgang til andre egnede lokaler sentralt i Stavanger. 2. Alternativ D1 og D2 i alternativ I: Ombygging av kinoen på Sølvberget, henholdsvis med og uten flytting av publikumsheis tas med videre. Den endelige avgjørelsen tas i behandling av forprosjekt. 3. Det legges til grunn at SF kino Stavanger/Sandnes tar kostnadene av ombyggingen knyttet til kinoen, enten direkte eller gjennom økt husleie. Rådmannen ber om mandat til å gå i forhandlinger med SF kino Stavanger/Sandnes om finansiering av ombygging for nye kinosaler. Herunder flyttekostnader forbundet med eksisterende leieavtale for barnemuseet. 3132/10 10/5122 SAMTYKKE TIL EKSPROPRIASJON IHT. PLAN OG BYGNINGSLOVEN 38, ANNET LEDD, DEL AV GNR. 13, BNR. 201 OG SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE Erlend Jordal (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av H,V, Frp, KrF, Sp, Ap, SV: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene henstilles til å komme frem til en minnelig løsning.

11 H s alternative forslag på vegne av H, V, Frp, KrF, Sp, Ap, SV ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene henstilles til å komme frem til en minnelig løsning. 3133/10 09/4335 EKSPROPRIASJON IHT PLAN OG BYGNINGSLOVEN 35 NR. 1 OG SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE IHT. OREIGNINGSLOVEN 25, PLAN 1869, GNR/BN Erlend Jordal (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av H, V, Frp, KrF, Sp,Ap,SV: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene henstilles til å komme frem til en minnelig løsning. H s alternative forslag på vegne av H, V, Frp, KrF, Sp, Ap, SV ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene henstilles til å komme frem til en minnelig løsning.

12 3134/10 09/12146 AVTALE OM SALG OG UTVIKLING AV DEL AV GNR. 17 BNR Udatert opsjons- og kjøpsavtale mellom Stavanger kommune, Jadarhus AS og Klepphus signert av Jadarhus AS og Klepphus AS godkjennes. 2. Alle kostnader ved kjøp av del av gnr. 16 bnr belas Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene henstilles til å komme frem til en minnelig løsning. tes ansvar , prosjekt 115 Jåttåvågenområdet. 3135/10 09/12938 RELOKALISERING AV NORSK BARNEMUSEUM OG VESTLANDSKE SKOLEMUSEUM -AKTUELLE LOKALER Bjarne Kvadsheim (Sp) fratrådte som inhabil. Kjetil Clementsen (KrF) inntok hans plass. Marcela Tvedt Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luiza Pinzon (SV) inntok hennes plass. Odd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Ingen av alternativene prioriteres før endelig sak fremlegges. Alternativ 5 Norbøgt tas fortsatt med i vurderingene. Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, Ap, KrF,V,Sp: Endring pkt. 3: Stavangers andel av tiltaket blir vurdert innarbeidet i HØP , det forutsettes at de andre eierne også bidrar i relokaliseringen. Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt Ap s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt H s endringsforslag ble enstemmig vedtatt 1. Formannskapet godkjenner opplegget for vidare utgreiingsarbeid inkludert aktuelle lokaliseringsalternativ for relokalisering av Norsk Barnemuseum og Vestlandske Skolemuseum. Ingen av alternativene prioriteres før endelig sak fremlegges. Alternativ 5 Norbøgt. 8 tas fortsatt med i vurderingane 2. Ny sak med forslag til lokalisering, kostnadsoverslag og finansieringsmodell blir lagt fram hausten Stavangers andel av tiltaket blir vurdert innarbeidet i HØP , det forutsettes at de andre eierne også bidrar i relokaliseringen.

13 3136/10 10/503 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSE OM DRIFT AV BOGANES SYKEHJEM Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Frp: Det understrekes at formannskapets flertall legger i dokumenterbare tariffavtaler at avtalene skal legges tett opp til KS området inkl. ordning med svangerskapspermisjoner. Gjeldene innstilling med V s tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Frp ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Det understrekes at formannskapets flertall legger i dokumenterbare tariffavtaler at avtalene skal legges tett opp til KS området inkl. ordning med svangerskapspermisjoner. 3137/10 10/1167 KOMMUNAL BOSTØTTE - FORSLAG TIL JUSTERING AV REGELVERK Gro Elise Christiansen (Frp) tok opp Frp s tilleggsforslag fra kommunalstyret for levekår : Punkt 8 Retten til kommunal bostøtte opphører når husstander fraflytter boligen eller så snart som mulig etter at inntektsgrunnlaget er oversteget. Odd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt pkt. 4. Kommunal bostøtte skal også kunne gis til private leietakere dersom kriteriene ellers oppfylles. Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Sp: Nytt pkt: Departementet tilskrives med sikte på å få justert grensen for barn og unges inntekt i husholdninger som mottar bostøtte til frikortsgrensen før det gir husstanden redusert bostøtte. Ved en endring av disse nasjonale retningslinjene vil Stavanger kommune følge dette opp i egne vedtekter for den kommunale bostøtten ved at barn kan tjene opp til statens frikortgrense (pr kr ) før det slår inn og trekkes fra bostøtten.

14 Gjeldende innstilling pkt. 1, 2 og 3. ble enstemmig vedtatt. Frp s tilleggsforslag fikk 3 stemmer (Frp) Ap s tilleggsforslag fikk 12 stemmer (Ap, Frp, KrF, V, Sp) V s tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Sp ble enstemmig vedtatt Formannskapets flertallsvedtak: 1. Justert regelverk for kommunal bostøtte godkjennes. 2. Endringene gjennomføres i samsvar med forslagene i saksutredningen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i regelverk for bostøtte. 4. Kommunal bostøtte skal også kunne gis til private leietakere dersom kriteriene ellers oppfylles. 5. Departementet tilskrives med sikte på å få justert grensen for barn og unges inntekt i husholdninger som mottar bostøtte til frikortsgrensen før det gir husstanden redusert bostøtte. Ved en endring av disse nasjonale retningslinjene vil Stavanger kommune følge dette opp i egne vedtekter for den kommunale bostøtten ved at barn kan tjene opp til statens frikortgrense (pr kr ) før det slår inn og trekkes fra bostøtten. 3138/10 10/2822 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2009:21 ADOPSJON - TIL BARNETS BESTE Per A. Thorbjørnsen (V) tok på vegne av H, Frp, V opp V s alternative forslag til vedtak fra kommunalstyret for levekår : Stavanger kommune er i hovedsak enig i forslagene i høringen. Stavanger kommune er enig i at sentrale krav til søkerne nedfelles i lov, for å skape et mer oversiktlig rettskildebilde på adopsjonsområdet. Kommunen mener dette vil bidra til å skape en mer forutsigbar praksis på landsbasis, og dermed i større grad ivareta søkernes og barnas rettsikkerhet. Når det gjelder forslag til krav til søkerne, støtter Stavanger kommune høringens fokus på barnets beste. Stavanger kommune stiller seg positiv til at man i høringen foreslår tiltak for å redusere behandlingstiden i forhold til adopsjonssøknader, og er i hovedsak enig i tiltakene. Stavanger kommune merker seg forslaget om at kommunene ikke lenger skal utrede adopsjonssøknadene, men at disse skal sendes Bufetat region, som skal forberede og utrede sakene. Kommunene vil i utgangspunktet representere en større grad av nærhet til søkerne, noe som kan tilsi mer kjennskap til og kunnskap om søkerne, og dermed et bedre grunnlag for å vurdere deres egnethet som adoptivforeldre. Kommunene vil også i utgangspunktet ha større grad av kunnskap om lokale forhold, for eksempel boforhold og oppvekstmiljø i de ulike delene av kommunen. Dette er imidlertid kunnskap også Bufetat kan skaffe seg. Stavanger kommune innehar god kompetanse på utredning av adopsjonssøkere, og har hatt stort fokus på systematisering av utredningsarbeidet og ventetid, men dette er ikke nødvendigvis representativt for alle landets kommuner.

15 Stavanger kommune støtter ikke forslaget om overføring av ansvar for forberedelse og utredning av adopsjonssakene fra kommunene til Bufetat. Dette ansvaret bør fortsatt ligge i kommunen både ut fra et lokaldemokratisk- og et nærhetsprinsipp. I det minste bør kommuner som selv ønsker å opprettholde dagens ordning ha anledning til det. Dessuten frykter Stavanger kommune at saksbehandlingstid vil øke med en slik ordning. Dersom man allikevel konkluderer med at det formelle ansvaret for å forbedre og utrede adopsjonssøknadene overføres til Bufetat, vil Stavanger kommune understreke viktigheten av at de reelle arbeidsoppgavene også overføres. Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, Frp: Stavanger kommune forutsetter at kvaliteten på tjenestene opprettholdes minst på dagens nivå. : V s alternative forslag påvegne av H, Frp, V ble enstemmig vedtatt Stavanger kommune er i hovedsak enig i forslagene i høringen. Stavanger kommune er enig i at sentrale krav til søkerne nedfelles i lov, for å skape et mer oversiktlig rettskildebilde på adopsjonsområdet. Kommunen mener dette vil bidra til å skape en mer forutsigbar praksis på landsbasis, og dermed i større grad ivareta søkernes og barnas rettsikkerhet. Når det gjelder forslag til krav til søkerne, støtter Stavanger kommune høringens fokus på barnets beste. Stavanger kommune stiller seg positiv til at man i høringen foreslår tiltak for å redusere behandlingstiden i forhold til adopsjonssøknader, og er i hovedsak enig i tiltakene. Stavanger kommune merker seg forslaget om at kommunene ikke lenger skal utrede adopsjonssøknadene, men at disse skal sendes Bufetat region, som skal forberede og utrede sakene. Kommunene vil i utgangspunktet representere en større grad av nærhet til søkerne, noe som kan tilsi mer kjennskap til og kunnskap om søkerne, og dermed et bedre grunnlag for å vurdere deres egnethet som adoptivforeldre. Kommunene vil også i utgangspunktet ha større grad av kunnskap om lokale forhold, for eksempel boforhold og oppvekstmiljø i de ulike delene av kommunen. Dette er imidlertid kunnskap også Bufetat kan skaffe seg. Stavanger kommune innehar god kompetanse på utredning av adopsjonssøkere, og har hatt stort fokus på systematisering av utredningsarbeidet og ventetid, men dette er ikke nødvendigvis representativt for alle landets kommuner. Stavanger kommune støtter ikke forslaget om overføring av ansvar for forberedelse og utredning av adopsjonssakene fra kommunene til Bufetat. Dette ansvaret bør fortsatt ligge i kommunen både ut fra et lokaldemokratisk- og et nærhetsprinsipp. I det minste bør kommuner som selv ønsker å opprettholde dagens ordning ha anledning til det. Dessuten frykter Stavanger kommune at saksbehandlingstid vil øke med en slik ordning. Dersom man allikevel konkluderer med at det formelle ansvaret for å forbedre og utrede adopsjonssøknadene overføres til Bufetat, vil Stavanger kommune understreke viktigheten av at de reelle arbeidsoppgavene også overføres.

16 3139/10 10/5725 HISTORISKE BYGG STATUS, UTFORDRINGER OG FØRINGER FOR VIDERE ARBEID Odd Kristian (Ap) fratrådte som inhabil. Greta Bryne (Ap) inntok hans plass. Per Endre Bjørnevik (KrF) fratrådte som inhabil. Marit Hølland Paulsen (KrF) inntok hans plass. Marcela Tvedt Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luiza Pinzon (SV) inntok hennes plass. Bjarne Kvadsheim (Sp) fratrådte som inhabil. Kjetil Clementsen (KrF) inntok hans plass. Nina Galta (Ap)fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, H, V, KrF,Sp: 1.Studentorganisasjoner som for eksempel StOr og for kulturinformasjon knyttet til Domkirken. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Norges Bank-bygget etableres som en Kunnskapsbank i tråd med ønsker og ideer gjengitt i brev fra StOr og UiS datert henholdsvis 6. April og 6. Mai. 2. Nærmere konkretisering fremmes i egen sak for formannskapet. 3. Saken ses i sammenheng med eventuell lokalisering av Norsk Barnemuseum i bygget/ underetasjen. Ap s tilleggsforslag ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV, Sp) Frp s alternative forslag fikk 3 stemmer (Frp) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Formannskapet slutter seg til følgende forutsetninger for fremtidig bruk av Norges Bankbygget: o Norges Bank-bygget etableres som en kulturbank eller et kulturhus 2 med rom for kulturrettede næringer kombinert med turistinformasjon og informasjon/profilering for UiS og studentorganisasjoner som for eksempel StOr og for kulturinformasjon knyttet til Domkirken. o Norges Bank-bygget tas i bruk før rehabilitering gjennomføres o organisasjonsformer for drift av bygget som kulturbank utredes nærmere, herunder hvorvidt driften skal ivaretas av Sølvberget KF. 2. Formannskapet tar foreliggende status for etablerte prosjekter med hovedvekt på museumsformål til orientering. 3. Formannskapet tar foreliggende status for prosjekter i tilknytning til Bjergstedvisjonen til orientering.

17 3140/10 10/5597 EN MULIGHETSSTUDIE OG KONSEKVENSANALYSE FOR ET FREMTIDIG RÅDHUSKVARTAL I STAVANGER Marcela Tvedt Molina (SV) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken tilbakesendes. Formannskapet ber om at flere alternativer utredes. Videre bær saken belyse kriterier som plassering av nytt rådhus mht tilgjengelighet for publikum, hensyn til transport mv. Leif Johan Sevland (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunalutvalget blir referansegruppe for mulighetsstudien. SV s alternative forslag fikk 1 stemme (SV) H s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Gjeldende innstilling ble vedtatt med 18 stemmer (H, Ap, Frp, V, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger kommune skal benytte Hermetikkfagskolen og Hermetikklaboratoriet ( Hermetikken ) til rådhus eller andre administrative formål. Det legges til grunn at eksterne leieforhold i NOK 6 og St. Olav avvikles når Hermetikken og dagens rådhus er ferdig rehabilitert. 2. Det arbeides videre med planlegging og prosjektering av kommunens fremtidige rådhuskvartal, og det legges frem en egen sak om lokalisering av rådhuset i løpet av Prosjektet Nytt ventilasjonsanlegg i Rådhuset (kfr. HØP , linje 7) stanses. Midler til videre planlegging og prosjektering av et fremtidig rådhus tillates disponert fra denne posten. 3141/10 10/5630 VERTSHUSET MAT OG VIN, SKAGEN 10 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Skjenkestedet Vertshuset Mat og Vin AS sin skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 inndras for 14 fjorten- dager på grunn av alvorlige brudd på alkoholloven med forskrifter. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger brudd på alkoholforskriften 4-1 den idet skjenkestedet ikke sørget for at åpenbart påvirkete gjester forlot lokalet. Videre legges det vekt på at det foreligger brudd alkoholforskriften 4-2 den idet en åpenbart påvirket person ble skjenket alkoholholdig drikke.

18 Det legges også vekt på at en gjest den kl uhindret tok med seg alkoholholdig drikke ut på uteserveringsområdet til tross for at dette var stengt for servering kl Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkohollovens Klagefristen er 3 uker fra skjenkestedet er gjort kjent med vedtaket. En evt. klage vil bli gitt oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven 42. Inndragningen iverksettes etter nærmere avtale med rådmannen straks det er truffet vedtak i saken, og klagefristen er utløpt. Under henvisning til forvaltningsloven 27 b bestemmer formannskapet at klageadgangen må være uttømt før parten evt. går til søksmål for prøving av gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning. Fristen for søksmål er 6 måneder fra erklæring om klage først ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 3142/10 10/2089 CAFE DE FRANCE, EIGANESV 8 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1. Aksjeselskapet Foie Gras AS, org.nr , meddelses skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for drift av restauranten Cafe de France, Eiganesv 8, med 47gjesteplasser. 2. Bevillingen gis for drift av spiserestaurant og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden. 3. Lars-Emil Heimdal, f , godkjennes som styrer av bevillingen. Roy Klaussen, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er på hverdager fra kl 1100 til kl 0130 med stengt kl Søn- og helligdager starter skjenkingen kl 1300 med skjenkeslutt kl Alkoholgruppe 3 kan skjenkes alle dager fra kl 1300 til kl 0130 med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når dette forhold ikke er i orden. 6. Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at bevillingen er meddelt er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverk som for øvrig gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket, som skjenking til mindreårige etc. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 26.05.11 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 9.juni 2011 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 12.1.2012 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1404 033 50858/10 08.09.2010 Med forbehold om godkjenning i møte 30.09.2010.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1404 033 50858/10 08.09.2010 Med forbehold om godkjenning i møte 30.09.2010. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-13/13580-5 35389/14 05.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Møteprotokoll Stavanger formannskap

Møteprotokoll Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ICHA-15/442-16 38143/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 14.04.2015 Stavanger

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2010 Tid : Kl. 16.00 16.35 NB! Ekstraordinært Funksjon Navn Parti Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-28 79378/14 26.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS Bystyret 19.05.09 sak 64/09 vedlegg 1 Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS 22.04.2009 Gruppe: Representantskapet Stavanger2008 IKS Møtested: Norges Bank bygget, Domkirkeplassen 3 Møtedato/-tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer