DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI"

Transkript

1

2

3 DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO AKTIETRYKKERI

4 Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer 6 Organisalljons- og medlemsove lkt 7 Agita jonen 8 For drags turneer 8 Enkeltforedrag 1 mai Antimilitær agita jon By- og herredslaget 32 Kvinn Okretariatet, Fram-fylkingen Arbeidernes Ungdomsfylking Studerende ungdom av D N A 43 Land komiteen mot krig og fascisme 45 Arbeiderbladet 46 Arbeidernes Pr ekontor 47 Partipressen 47 D t nor ke Arbeiderparti Forlag 49 Arbeiderbevegelsens Arkiv 49 Conrad l\1ohrs Legat 50 NordiRke samarbeidet " 50 Internasjonale forbindel er 51 Arbeidernes Justisfond 52 SOlidaritetsaksjon for de Østerrikske arbeidere G3 Kri eplanen , 55 Kommunevalget 57 tortingsgruppens beretning 9 Side

5 1934 Aret 1934 vil bli stående som et av de betydelig te år i partiet hittidige hi torie, både politi k og organ1 asjonsmes ig Kri eplanen som blev fremlagt ved årets begynnel,kom til å bli det cen trale i all offentlig drøftelse av den Økonomi ke krise Kri eplanen kygget for alt det pu leri de borgerlige partier har hatt å fare med i di se krri!særene Den fenget momentant da den blev fremlagt IIundretall folkemøter gav planen in tilslutning Ved kommunevalget var det planens retning linjer i arbeidsløshets- og gjeld pørsmålet om blev det dominerende Kommunevalget blev da også en bekreftel e av den tore valg eier ved storting valget 1933 Vlirt parti hadde en fremgang pli 93 representanter fra forrige kommunevalg Det blev i alt valgt 5101 representanter for partiet Vi erobret flertall i 182 kommuner mot sist i 8 Den politi ke tilsilutning partiet kan opvi e i året, er underbygget organi atorisk Partiet har hatt en tilvekst på 241 foreninger og teller nu 2366 foreninger MedlemstaHet er teget med 9187 fra foregående år til lo'! 514 medlemmer

6 4 Central styret og landsstyret Sammensetning Central tyret har hatt følgende sammen etning: O car Torp, formann, Magnus Nilssen, viceformann, Martin Tranmæl, redaktør, TIalvard Ol en, Eugen Johannes en, Einar Gerhard en, Alfred Mad en, Valdemar Tieisen, Osvald Johnsen, Eugen Pettersen Sigrid Sy,-ertsen og TIelga Ramstad valgt av Kvinne ekretariatet Ungdom fylkingens representant var inntil Fylkingens landsmøte i mai Per Lie, "enere Gunnar Sand Varamenn: Martin Liengen, TIalvard :U Lange, Olaf TIan en, Jens Teigen, TIelga Karl en, Erling Anthon en, TIerman E tordalen Suppleanter for Kvinnesekretariatets medlemmer: Rachel Grepp og Inger Kri tinllhen Varamann for Ungdomsfylkingens representant var Kåre TIan en inntil mai, enere Finn Moe Lands tyret: Trygve Lie, Akershu, Magnu Johansen, Østfold, Oscar Til sen, TIedmark, Bjarne Borgan, Opland, Karl Nedberg, Buskerud, Trygve Bratteli, Vestfold, Johan Magnussen, Telemark, Albert Karl en, Aust-Agder, Aasmund Kulien, Vest-Agder, ltils Norheim 8tanU1ger, lo K TIognestau, Rogaland, :Uons Liu, Bergen, Jakob Kolrud, TIordaland, TIans Kvam, Sogn og Fjordane, M Land tad, 1fØre, Johan :Nygaardsvold, SØr-TrØndelag, Ole Øi ang, Trondheim, Wilhelm FlotYik, ord-trøndelag, Andreas Moan, Nordland, Sverre Stople, Nordland, Gitta Jønsson, Troms, Gustav Engedal, Finnmark Varamenn: Ivar Opsahl, Drammen, Albert Vang, Østfold, O car Anden n, Telemark, Anders Otting, Nordland, Ida ordahl, Noru TrØndelag, TIarald Skutvik, MØre, Bertrand Bakke, Rogaland, Kr Fjeld, Hedmark Møter Central tyret har holdt 25 møter og behandlet 272 saker Det er holdt 2 fellesmøter med storting gruppens styre, hvor det blev behandlet 3 saker Landsstyret har vært innkalt en gang, januar, og holdt da 3 møter og behandlet 14 saker Samtidig belv det holdt felle møte med stortingsgruppen og Land organisasjonens sekretariat til behandling av kri eplanen I alt holdt 31 møter og behandlet 278 aker I landsstyrets 3 møter blev behandlet beretning, regn kaper og budgetter, forholdet til Norsk Bonde- og Småbl'Ukerlag og Krisehjelpen, Gifte kvinner i erhvervs'livet, SpØrsmålet om optagelse av arbeidsløses foreninger i partiet Videre blev kriseplanen behandlet

7 5 Partikontoret Foruten formannen har personalet \"ed kontoret yært: Thina Thorleif en, kvinne ekretær, K M Nordanger, kommunalsekretær, Hjalmar Dyrendahl, kontorsekretær Det øvrige personale ved kontoret er øket med 1 kontordame det består ay 2 kontordamer, og felles med forlaget ka erer ke, de "uten 1 vi ergutt Kontoret flyttet 17 november fra Folket llus over til Folketeaterbygningen Representasjon Central iyret repre entanter i Kvinnesekretariatet har vært: Valdemar Niel en og llalvard Manthey Lange med Erling Anthon"en om varamann I Ungdom fylkingen central (yre Einar Gerhard en med Hjalmar Dyrendahl som "mramann Efter innbydel e av Xordisk Samarbeid -komite om be tar av repre,entanter for de ocialdemokrati ke partier og de faglicre lmul organisa!'\joner i Danmark, Sverige, Finnland og I land) var partiet repre entert sammen med representanter fra Landsorgani a jonen p en konferan e komiteen holdt i Stockholm 17-1 august Partiet repre entanter på konferansen var ORear Torp, Magnus 'ils en, )lartin Tranmæl og Johan 'ygaal'd,'old Finn Moe l'epre enterte partiet pfi en konferan e i Samarbeid komiteen for de uavhengige arbeiderpartier i London 27 januar l)fi Landsorgani a jonen kongre møtte liagnu 'il en og Eugen Pl'1tpr"ell Horn partiets repre entanter O ('ar Torp og )lartin Tranmæl representerte partiet på 'ngdom fylkingen lan(lmøte Pll Jernbaneforbundet land møte var partiet repre entert ved Valdemar 'iel en og pfi r orsk Centralforening for Boktrykkeres landsmjhe O car Torp Centralstyret har vært repre entert ved fylke - og kret partiers fil'smøter ved følgende: lledmark: O car Torp, Hordaland: Alfred )Iadsen, ol'dland: O car Torp, Gudbrandsdalen: Olay Steinne, Aker -hu : :Magnus ils en, Vest-Opland: Hjalmar Dyrcndahl Telemark: 11alyard )lanthey Lange, Au t-agder: O Kirkmag, Ve t-agder: O car Torp, Sogn og Fjordane: K M j;'ordanger, :Tordmøre: Ole ØLang

8 6 Utvalg og komiteer De faste utvalg og komiteer har hatt følgende ammensetning i 1934: Agitasjonsutvalg: O car Torp, follmann, Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Valdemar Nielsen, Thina Thorleif en med lljalmar Dyrendahl om sekretær Internasjonale 7ttvalg: O car Torp, formann, llåkon Meyer, Magnus Nil eu, Martin Tranmæl, A'lfred Madsen med Finn Moe som sekretær Det antimilitære landsutvalg: O car Torp, formann, Einar Gerhard en og lljalmar Dyrendalll fra partiet Per Lie og ROilf Forsberg fra Fylkingen Koopemtive 7dvalg: Jen Teigen, formann, Sven ven on, Sigrid Syvert en, Bjarne Jullum og O vald Johnsen Forlagskomite: O car Torp, formann, llåkon Lie og Ole Colbjørnsen Forlagets be tyrer, KolbjØrn Fjeldi, er komiteens sekretær «Ar'beide/'bladet»s kontr'ollkomite: O car Torp, formann, Eugen Johanne en og Jen Teigen valgt av centralstyret, O kar Syvertsen fra O lo Arbeiderparti, Karl Ander en fra Aker Arbeiderparti, Gunnar Dienaaen fra O lo og Omegn faglige Samorgani a jon, Han Amund en l'epr<, entant for redaksjonspersonalet og Alf Agnor for ekspedisjouspersonalet Bladets disponent, O Kirkvaag, er komiteen sekretær Ar'beidenws Aktietrykkeris sty/'e: O car Torp, formann, Valdemar ie n, Jens Teigen, TorbjØrn llenrik en, Max Madle, Severin Arne en og Th O Øverlie Par'tiefs og Landsor'gani asjonens samarbeidskomite: Oscar Torp og Martin Tranmæl fra partiet, llah'ard Olsen og Joh ::U P Ødegaard fra Land organ i asjonen med Alfred Madsen om ekretæl' I dr'etts amarbeidskomiteen: Trygve Lie og Rolf Hofmo fra Idrett _ forbundet, Olav llindahl og Elias Volan fra Land organi asjonen, Oscar Torp og Einar Gerhard en fra partiet Arbeidenws Justisfonds styre: Trygve Lie, formann, Torbjørn Henriksen og Lars Evensen fra Land organi ru jonen, Oscar Torp og Einar Gerhardsen fra partiet Arbeiderbevegelsens Russlandskon/'ite: KolbjØrn Fjeld og Ole ColbjØrn en fra partiet, Aase Lionæs og Edv Bull fra Fylkingen, Alfred Mad en og Johs M P Ødegaard fra Landsorganisasjonen Landskomiteen 'mot krig og fascisme: O car Torp og Eugen Johanne en fra partiet, Trygve Lie og A Birkeland fra Landsorgani a jonen, Per Lie og Rolf For berg fra Fylkingen til aagu t måned Senere Finn Moe og Alf Otte en

9 7 Organisasjons- og medlemsoversikt Den store fremgang partiet organisasjonsmes ig har hatt i foreg ende r, er fortsatt også- i å-r Det har vært en Hlvek t av Ul foreninger fra 2 5 foregå-ende r til Medlemstallet er øket med fra foregå-ende å-r til lo! 514 Det er den største medlemstil vekst partiet noget å-r har hatt Vi nærmer oss nu det høieste medlemstal'l partiet nogen gang har hatt Det var i 191 da medlemstallet var Organisasjonsove1-sikt ved årsskiftet Organisasjon Østfold Akershus Hedmark Gud brandsdalen Vest-Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder - Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sondmør og Romsdal Nordmør Sør-Trøndelag Inntrøndelag Namdalen Sør-Helgeland Nord-Helgeland Nordland Nordre Salten Trondenes Senjen Nord-Troms Vest-Finnmark Ost-Finnmark Oslo Drammen Stavanger Haugesund Bergen Trondheim I Antall med- lemmer Antall foreninger I fi ' Tilsammen Derav kvinner il

10 8 Agitasjonen Agita jonen fikk en ualmindelig god start allerede fra januar måned Da blev det att inn en veldig møtekampanje for tilslutning til kri eplanen_ Denne kampanje blev planlagt i utten av forrige beretnings år Partiet og Landsorganisasjonen offentliggjorde oprop om gjennem folkemøter å gi sin tilslutning til kriseplanen Det blev endt ut ær kilte møteplakater Kriseplanen blev offentliggjort 17 januar P< følgende lørdag og søndag blev kampanjen innledet med 90 møter og nu gikk det slag i lag med møter frem til Stortinget 20 mars begynte behandlingen av kri e PØrsmålene Den dag blev det i flere byer holdt demon tra joner I Oslo var det sålede en demonstra jon som samlet deltagere utenfor Stortinget I løpet av de to måneder fra møtekampanjen blev innledet til Stortinget begynte behandlingen av kri e spør målene, blev det gjennem partikontoret ordnet med talere til 305 møter 1\1en antall møter og demonstrasjoner som blev arrangert av partiavdelingene og samorganisa jonene er adskillig større, idet en rekke organ i a joner kaffet talere selv l\fan kan sikkert regne med at det blev holdt 400 møter Det fortsatte med en omfattende gita jon virksomhet gjennem møter hele,åren og stemer i sommerm{medene til valgkampen for alvor saite inn i augu t Togen fullstendig opgave over hvor mange foredrag som er holdt har vi ikke, idet partikontoret også i år mangler opgave fra enkelte distrikt organi asjoner og foredragsholdere, men den over ikt,om neden U\ende viser, gir god be kjed! om at det har vært en omfattende agitasjonsvirksomhet Over ikten vi er at det i alt er holdt 515 foredrag på 29 turneer og 3596 enkeltforedrag Dertil kommer 440 foredrag 1 mai I alt foredrag Foredragsturneer il clg( Karlscn på H edjnark I eptember mfmed rei te Helga Kat'lsen på en ukes turne på Hedmark Hun holdt foredrag på følgende steder: Åmot, Rena, Elverum (2), Å ne, Furnes, MoC:'h', liamal', Stange, Herred vang, Ådal Bruk Til "ammen 11 foredrag TlLillCt TlLol'lcifsen på Opland i te uke i september rei te TlLina Thorleifsen på Ve,t-Opland IIun holdt foredrag på disse teder: Kolbu (2), Totenviken, Kapp, IIundalen, Vardal, BØverbru, Raufoss, Gran, liarestua Tilsammen 10 foredrag

11 9 Martin Smeby på Opland i te uken før valget reiste Martin Smeby på ammenhengende turne på Ve t-opland Han holdt foredrag i di e bygder: Fluberg, Nordre Land (3), Torpa (2), Etnedal (3) Til ammen 9 foredrag Anna Helgesen i Telemark Under valgkampen rei te Anna Helgescn på 2 turneer i Telemark Hun holdt foredrag på følgende steder: Mæl, Rjukan, JIovin, Hjuk ebr, ora utu, Gvarv, BØ, Skien, Borgestad, SkottfOSR, PorRgrunn, Breyik, :4tatlwl1e, Langesund, Krager, Treungen, Yrfiliosen, Fyresdal, Lfirdal Tilsammen 19 foredrag B janw Bor!Jan i Tclemal'k og :111sklgder Fra 15 september til 7 oktober rei te Bjarne BOI'gan på sammenhengende turne i Vest-Telemark og Aust-Agder I Telemark holdt han foredrag på følgende teder: Lfirdal (2), Veum, Fyre dal, Dalen, Skaf å, Rauland, Vinje (2), Vrådal, rti edal, Treungen Til ammen foredrag Borgan fortsatte turen fra Telemark til Au t-agder Her holdt han for drag i di se kommuner: Åmli, Gjøvdal, Tovdal, Mykland, Herefo, Birkene, Lillesand, Fevik, Fjære, Hi øy, Flo ta, TromØY, øye tad, Froland (2), ø Moland, Tvede trand Til ammen li foredrag I alt 29 foredrag 1'hina Thol"leijscn i AgdcI'-jylkcnc I før te halvdel av september foretok Thina T1!orlcijscn ammenhengende foredragsreise i Agder-fylkene I Ye t-agder holdt hun foredrag pfi følgende steder: Kri tian and, )Iandal (2), Vigeland, Far und, Likne, Vennela, Greip tad, Våg bygda I ÅU t-agder prl følgende teder: Lille and, Grimstad, Fedk, øye tad, Froland, Hynnekleiv, tokken, Ye tre TromØY, :Myra, Gjel' tad, Ri ør Tilsammen 20 foredrag l K Hogncstacl i 1'esklgder I si te uke av oktober foretok 1 K Hognestad en foredrag rei e i Ve t-agder og holdt på turen foredrag i følgende kommuner: e" Lita (2), Søgne, Spangereid, Sør-Audnedal, Hal e TilRamIllen 7 foredrag Olav Oksvik i Vcst-Llgdcr I eptember måned rei te Olav Oksvik på turne i Ve t-agder Han holdt foredrag på følgende teder: Bakke, Flekkefjord, Tonstad, Fjotland, Lyngdal, Far und, Kvine dal, Li ta (2), Vigmo tad, Spangereid,

12 10 Sør-Audnedal, Holum, Mandal, Halsa, Greipstad, Vennesla" Kristianand Tilsammen 1 foredrag Johan ygaardsvold]jå Vestlandet og SØrlandet Fra 10 1il 30 september foretok Johan Nygaanlsvold en sammenhengende reise fra NordmØre rundt kysten til Porsgrunn På turen holdt han foredrag på følgende steder: Tingvoll, Bremsnes, Kri tianund, Molde, Ålesund, liareid, Breim, FØrde, Vadheim, Høyanger (2), Je ttun, Bergen, Laksvåg, Sauda, Hauge und, Bryne, Stavanger, Kristian and, Grim tad, Arendal, POl' grunn Turen blev ay luttet med foredrag i MjØndalen og Drammen Tilsammen 24 foredrag Olaf Kullmann ljå Sørlandet og Ve tlandet I månedene februar-mai foretok Olaf K1l11mann 2 foredrag rei el' i Agder-fylkene og Rogaland Turneene blev ordnet gjennem Landsko miteen mot krig og fa c- me_ I Aust-Agder talte Kullmann på følgende steder: Arendal, Åmli, Birkenes, Bygland, Eide, Evje, Froland, Gjerstad, GjØvdal, lierefo, lii øy, liornne, Holt, Mykland, Øndeled, Tovdal, TromØY, Vegårshei, foland, ye tad, Ri Ør, Tvede tl'and, Grim tad, Lille and og Fevik Til ammen 25 foredrag I Vest-Agder blev holdt foredrag på følgende teder: Kristian and, Mandal, Flekkefjord, Far und, Åseral, Greipstad, Grindheim, liægeland, Konsmo, Laudal, Lista, Søgne, SØr-Audnedal, Venne la Tilsammen ]4 foredrag Turen gikk så til Rogaland, hvor det blev holdt foredrag på di e teder: Egersund, andnes, Stavanger, Sauda, Tau, Skudene havn, liauge und, Visne, krehamn, Kopervik, lijelmeland, Sola, JØrpeland og Ålgård Tilsammen 14 foredrag Under valgkampen foretok Kullmann på ny 2 foredragsreiser på Ve tlandet Først i Sogn og Fjordane_ Her holdt han foredrag på følgende teder: Årdal (2), liermandsvik, Bale trand, Vik, liøyanger, Skjerjehamn, La,'ik, Vadheim, Sande, Dale, Stongfjorden, fåiøy, Nordfjordeid, Sandane, JØI ter Tilsammen foredrag Senere reiste Kullmann til liordaland Der talte han på møter i: Bergen, Laksevåg, Stord (3), Ålvik, Norheimsund og Odda Tilsammen foredrag_ I alt blev det på di e turneer holdt 77 foredrag Olaf Kttllmann i (Yudbrandsdalen I eptember foretok Olaf Kttllmann en foredrag rei e i Gudbrandsdalen lian holdt foredrag i di e bygder: Skjåk, Våg-, Otta, Sel,

13 11 Kvam, Vin tra, Harpefoss, IIundorp, Fåvang, øyer og Tretten Til am men 11 foredrag 1 K Hognestad i Rogaland I første halvdel av oktober rei te J K Hognestad på foredrag rei e i Rogaland IIan talte på møter i dis e kommuner: ku de sne, - kra, Stangeland, Tysvær (2), Sauda (2), Hetland, Madla, IIøyland, Strand (2), Moi, Egersund og Time (2) Til ammen foredrag J oltan Jensen i Sogn og FjOl'dane og Hordaland Johan Jensen reiete på to agitasjonsturnlier på Ye tlandet i valgkampen Før te tur var i Sogn og Fjordane Her holdt han foredrag p 25 steder Efter en uke ophold reiste Jen en til IIordaland og talte i alt på 20 møter Tilsammen 45 foredrag Anders Lothe i Sogn og Fjorda ne Under valgkampen rei te Ande1's Lothe på en foredrag turnli i ogu og Fjordane Han holdt foredrag i di e kommuner: A holl (2), IIylle tad (4), Lavik (2), Eikefjord, Vevring og FlorØ Til ammen 11 foredrag Martin Smeby i Møre I september rei te Martin Smeby på 3 ukers tur i MØre Han holdt foredrag på di e steder: Bol øy, Molde, Tre fjord, Ye tue (2), Yeøy, :res et (2), Nord-Aukra, HerØY, Vatne, Skodje, IIaram (2), Vigra, Leikanger, Rovde, Yannylven (3), Borgund, Øre, Gjemne, Øk endal, Tingvoll (3), Ålvundeid, Kverne, Brem nes, Straum nes og Sunndal (2) Til ammen 33 foredrag, Bjørn Erik en i Møre Fra 23 eptember til 9 oktober reiste Bjørn El"iksen på en agitajon turnli i røre Han holdt foredrag på følgende teder: )far tein, Åndalsne, Veblungsnes, Vestnes, Molde, Otterøya (2), T<>mrefjorden, Åle und (2), Ørstavik, Volda, Lauvstad, IIareid, Bratvåg, Spjelkavik, Ertresvåg, Yatne og Kristian und Til ammen 19 foredrag Johan Wiik i ordmøre I eptember reiste Johan Wiik på agita jon tur i TordmØre IIan holdt foredrag på følgende teder: Dromnes, tem haug, Aure, Le und, Foldfjorden, Indre Foldfjord, Indre Aure, Tu tna, Dale, Bolga, Yågland, Betten Bøfjorden, Bæverfjord, Øvre Surnadal, Rindal og Rindal kogen Til ammen 17 foredrag

14 Pedm' Alsvik i K ordrnø1'c I første halvdel av oktober foretok Pedcl' Alsl/ik en agitasjonsreise i Nordmøre Han holdt foredrag i di se kommuner: llopen, EdØY (2)r 3rahær (2), Kornstad (3), Eide, Kvernes og Stangvik (2), Tilsammen foredrag Sigrid Syrcrtscn i Namdal og MØ1'C igrid SYl/crts('n foretok en sammenhengende agita jonstur i Tam_ dal og \Iøre i eptember IJ: amdal holdt hun foredrag på følgende steder: Klinga, Skamvoll, Jøa, Kolvereid (2), J:Tærøy, ltam os, Grong og alsbrnket Tilsammen 9 foredrag Fra Tamdal gikk turen til Møre ller boldt hun foredrag på disse steder: Rindalsskogen, Surnadal, Sunndal Øra, Torjul vågen, Tingvoll, Vågland, Engjan, Foldfjorden, Leira, Bolgen, Kri tiansund (2), Bruhagen, Kvernes, Spjelkavik, Langvågen, Ale und (2), Brandal, llareid, Ulsteinsvik og Bratvågen, Tilsammen 22 foredrag, I alt 31 foredrag :1m1l1ul Ska1'lwlt i Sør-Trøndclag, I eptember rei te Amund Skarholt på en agita jonstur i Gauldal og holdt foredrag på di!';e teder: Holtålen, llen (5), Glåmos (2) og Røro TiL ammen 9 foredrag Hans YSfgam'd i }lamdal, I september reiste li(ms YstgaanZ på foredragsrei e i Namdal llan holdt foredrag i følgende kommuner: Salsbruket, Rlinga (2), Vemund "ik (2), Olterøy, Tor<1-Statland, Overhalla, Grong (2), Nam skogen (3), llarran, Nordli, Flatanger (3), Vikna, Nærøy, Kohereid, lløylandet og amsos Til ammen 23 foredrag, Amunil Skarholt i Hclgcland Amund Skarh olt reiste pt turne i, ordre llelgelan<1 i eptemberoktober, Han holdt foredrag i følgende kommuner: XordYik (2), Lurøy (2), Ne na (5), RØdØY (2), Leirfjord (2), Drevja, :\10 j ien, Grane, Vefsn, 1\10, Nord Rana (3), Sør-Rana, llemnes, TjØtta (4 ), Alstahaug l,:! ) og Stamnes (2), ITel'(1y (:!), Tilsammen 33 foredrag, Aldo/' IlIgcbl'igtscn i Tordlalld I eptember-oktober reistealdor Ingcbrigtscn på turne i SØndrealten og holdt foredrag i flilgende kommuner: Falhke (4), Skjer tad (4), Saltdal (3), Beiarn (4), Bodin (6) og BodØ TiL ammen 22 foredrag

15 l3 11ldor Ingcbrigt en i Finnmark I i te halvdel av augu t rei te Aldor Ingcbrigtsen på en turne i Finnmark TIan holdt foredrag pl\ følgende teder: Kirkene, lelkefors, Kiberg, Bunes, Vestre-Jakob elv, Vad ø, Smalfjord, Skjåne, Finnkongkeila, Iehamn og Berlevåg Til ammen 11 foredrag Pede,' Holt i Øst-Finnmark Under mlgkampen reiste Pcdrr Holt på en uke turne i Øst-Finnmark og holdt foredrag i di se herreder: Berlevåg, Gam"ik Tana, S ord "Ul'anger, Gitta Jønsson i Vcsterålen I i te halvdel av eptember rei te Gitta Jønsson på turne i Ye terålen TIun holdt foredrag pl\ di e teder: Andene, Dverberg, Al n\g, Langne, Sommerøy, Barkestad, Finvåg, Hovden, Myrvåg, Eidet, Straume, Grønning, Sannes, Sortland, Siger fjord, Maurnes og kjoldehamn Tilsammen foredrag En keltforedrag Oscar Torp: Oslo (69), Sarp borg (2), Kong vinger, Kristian and (2), Askim, Horten, Ne odden (2), TIalden, 10s, Trondheim, Lillehammer, Bergen (2), Elverum (3), Tøn berg, Lille trø-m (2), BodØ (2), Har stad, Trom ø (2), Hammerfest (2), Narvik (2), TIille tad, GjØvik, Ytre Rendal, Aker (4), Flatdal, Seljord, Kviteseid, Drammen, Skiptvedt, Borge (2), KrflkerØy (2), Fredrik tad, Oppegflrd Tilsammen 117 fore drag Martin TmnmæL: O lo (57), Lillestrøm (2), Hamar (2), TIurum, Melhus (2), TIarpefoss, Mo,TIerøya, Drammen (2), Heggedal, Ne et, Lørenskog (2), Arendal, Fredrikstad, Ytre Rendal, Gausdal, Follebu, Asnes, Brandval, Strømmen, Raufoss, Torpa, Aker (3), Feiring, Je - heim, Nannestad (2), Nes (2), Blaker, Bærum, Nittedal, Ring aker (3), Vinnan, Fet und, Lier, Porsgrunn, Skien og Notodden Tilsammen 105 foredrag Konrad Knudscn: Norheimsund, Ulvik, øyste e (2), Adal (2), TIallingby (2), Jevnaker, Ve tfos en (2), Hole (4), Åmot (2), HØnefo (7), Tyristrand (4), Skotselv (3), Viul (2), Vegflr fjerdingen (4), Uvdal, Veggli, Norderhov (7), MjØndalen, Verne (2), Drammen, Sigdal (3), Nymoen, Geithus (2), Nore, Aros (2), Røyken, Hurum (2), Hen (2) Hokksund, KrØderen, Ask, Drol Uro (2), Vikesund (2), Krokstadelven

16 14 (2), Solbergelven, Lim'stranden, Lier (4), spikkestad, Hyggen, Slemme stad, Kongsberg, Labro, llvittingfoss, Efteløt, llostvedt, Sokna (3), Sætre, Geilo, Steinberg Tilsammen 93 foredrag K M Nordanger: Tl'ondheim (3), Horten, TØnsberg, Nannestad, Lillestrøm (4), Oslo (4), Gjerdrum, Skjitk, Lom (2), Nordre HØland, SØndre HØland, llaugesund (2), Fet, Drammen (3), Vestby, Bremsnes (2), Lærdal (2), Norderhov (2), Strømmen (2), Sandane (2), Nesodden (2), Sørum, Orkanger, :Meldal (2), Rælingen (2), Nes Romerike (2), Brudvik (2), Haus (2), :Manger (2), Hordabø (2), Os, Stord (2), Evan ger, Voss (2), Aker, Ringsaker, StjØrdal, Skogn, Verdal, Levanger, Sparbu, Steinkjer, Beitstad, Verran, Snitsa, EidS'Voll (2), Sannidal, Drangedal (3), Larvik, Sandefjord, Blaker, Stavanger (2), Til mmen 3 foredrag Johan Jensen: Hoff, Flisa, Kråkstad, Norderhov (3), :Modum (2), Oslo (2), HØnefoss, Nordstrand, Totenvika, Gol (6), Lærdal (2), Mugge rud, Skurdalen (2), Geilo (2), Svenkerud, Ruk'kedalen, Nesbyen (2), Hemsedal, Al (3), Torpe Tilsammen 35 foredrag De suten 45 foredrag pil turneer i Sogn og Fjordane og Hordaland Ialt O foredrag Ilamld Langhelle: Strinda, Meldal (2), Trondheim (33), Innerøy (5), Selbu (3), llarran (6), Malm (3), Leksvi'k, Verran (3), Namsos (2), Levanger (5), Sunnan (5), Foldafoss, Gæddede Tilsammen 71 foredrag Gttnnar Sand: Oslo (1 ), Akershus (), Østfold (4), Vestfold, Buskerud (9), Opland (2), Hedmark (5), Telemark, Vest Agder, Roga land, Sogn og Fjordane, TrØndelag () Tilsammen 75 foredrag Alfons Johansen: Skjeberg, :Mysen, A kim, Rakkestad, Ski (2), Strømmen, Sandvika, Hurum, Oslo, Fagerstrand, Aker (7), Trondenes (29), Senjen (17), Vesterålen (6) Tilsamm:en 70 foredrag Helga Karlsen: Aker (5), Bærum (3), Lille trøm, Jevnaker, Nordby, ørje, Kråkstadelven, Halden, Holmestrand, Romedal, Levanger, RØros, LØrenskog, Larvik, Heidal (2), Otta (2), Abildsø, Kolbotn, Sarpsborg, POl' grunn, Skien, Notodden, Rjukan, Horten, Sandefjord, Vivestad, Larvik, Stavern, Fredrikstad, Gressvik, Sellebak, Oslo (30), Tilsammen 69 foredrag Dessuten 11 foredrag på turne i Hedmark Ialt 80 foredrag Alft'ed Madsen: 60 foredrag på disse steder: Vestfossen, Kongsberg, GjØvik, Drammen, Asker, Oslo, Bergen, VQSS, Aker, Raufoss, Geilo, Hø nefoss, Elverum, RØros, Gvarv, Akkerhaugen, BØ i Telemark, Noragutu, Moss, Amot, Asta, Diset, Sandefjord, Holmestrand, Grorud, Kolbotn, Hommelvik, Trondheim, Steinkjer, Orkanger, I LØkkens Verk, Hamar, Alesund, Kristiansund Tilsammen 60 foredrag Thina Thorleifsen: Tynset, Sørskogbygda, Jømna, Aker (10), Var

17 15 dal, Norderhov, HØnefo, Al, Drammen (3), Brevik,:Mo, Kvam, Heidal, Nore, Rælingen, Løren kog (2), HØvik, Drol um, Solbergelven, Rygge (2), Sarp borg, Tune (2), Lier tranden, Brandval (2), Vinger, Gjerdrum, llauketo, Oslo (18) Til ammen 60 foredrag De uten 3 turneer i Ve t- og Aust-Agder og i Opland 30 foredrag Ialt 90 fore drag Johan Wiik: Namsos (11), Klinga (3), Vemundvik (2), Lau ne, Ørflatanger, Vikna, RØyrvik, llemnesberget, Surnadal, Biri, Snertingdal, Grorud, Oslo, Drangedal (3), Nittedal, Hommelvik, Ranheim, Soknedal (2), Rennebu (3) Til ammen 37 foredrag De uten på en turne i Nordmøre 17 foredrag Ialt 54: foredrag Olav Vegheim : O lo (10), Vo (2), Yak dal, llauge und, Stavanger, Trondheim, Kri tian und, Fet und (2), Arendal, llynnekleiv, Siljan, BØ, Gumøy, Bamble, Vinje, Eidanger, andøya, Seljord, Amot dalen, Dalane, Morgedal, Brunkeberg, Kvite eid, Flåbygd, Lunde, Kjo en, Voje, Ne - land vatn, Helgen, Ulefo s, ValebØ, Kilebygda, Borge, Borge tad, BØle, Gjerpen, Gul et, Mælum, Notodden, Drammen, Aker (2) Tilsammen 53 foredrag F1'edrik Haslund: Mos (2), llorten (2), Greåker, Fredrik tad, Ørum and, O lo (13), Askim, Ski, Tofte, lløybrliten, Skotfo s, KragerØ Arendal, Kri tiansand, Stavanger, llaugesund, RØro, Trondheim, Lier, Bryn, llønefo (2), Hen, Hval tad (2), Jes heim, Hauketo, llalden, Ila le, llamar, Bergen (3) Til ammen 47 foredrag Bjanw Borgan : østre Toten (3), Fluberg (3), Vardal (2), Etnadal (3), Dokka (2), Brandbu, Ve tre lidre (3), Fagerne, ø tre Slidre (: ), Vang i Valdres, Hurum, Raufo, Trysil (3), Biri, Jevnaker, SØndre Land (1 ), Gjøvik Tilsammen 47 foredrag De uten 29 foredrag pfi en turne i Telemark og Aust-Agder Ialt 76 foredrag Ildkon Lie : Aker (5), Bergen, Bærum, Drammen (2), Foldafo (2), Fredrik tad, Horten, Hurum, Kolbotn, Kongsberg, Mo, MjØndalen, Notodden, Odalen, Røros, Sarpsborg (3), Skien, Ski, Strømmen, Søndre Land, TØnsberg, Oslo (28) Tilsammen 57 foredrag Per Lie: Oslo (28), Aker (4), TØnsberg, Sarpsborg (2), Kristiansand, Kolbotn (2), Drammen (2), Løren kog (2), Fredrikstad, Moss Til ammen 44 foredrag Ole Hjelt: Ski (7), Eid voll (2), Fet (5), Frogn (2), As (2) Moss (2), Oppegård (2), Elverum (2), Ve tby, JelØY, Brummunddal, S HØland, et kog (2), Lier, Sked mo, Hurdal, LØrenskog (2), Gjerdrum, Asker, Aker (3), Blaker (3), O lo Til ammen 44 foredrag Hans Ystgaard: RØra, Skogn (3), Levanger, Ogndal (2), InderØY

18 (2), Leksvik, Surnada: (2), StjØrdal (2), Hinke, Egge (3), Stod, Sparbu (8), Børsa, Bynesset, Orkdal (2), Orkland, Verdal (9) Til ammen 41 foredrag Dessuten 23 foredrag på en, turne i Namdal Ialt 64 foredrag Carl Gulbmndsen: TØn berg (6), Holmestrand, Vale (2), Botne (3), Sem (4), Ramnes (3), TjØme (2), Sandar, Svelvik, Borre (3), Hedrum (2), Stokke (2), Brunlanes (2), TjØlling (2), Andebu (4), Skotselv, Vikesund Tilsammen 40 foredrag qt nnar Braathen: Stange, ITamal' (2), Romedal (2), Elverum (6), Ringsaker (3), Nes, Foldal, Sollia, Alvdal, Tolga (2), Storei vdal (2), Våler, IToff (2), Trysil (4), Nord-Odal (2), Sør-Odal (2), Vinger (2), Brandval (2), Grue (2) Til ammen 39 foredrag Alfr Udland: Froland, Flosta, Tvedestrand, Oslo, SØr Audnedal (2), Vennesla (2), Spydeberg, Skiptvedt, Mandal, KrØderen, Gvarv, Farsund, Vigmostad, Konsmo, Tonstad, Bakke, ITidra, Nes Liknes, Fjotland, Eiken, Hægbostad, Lyngdal, Lista, Spangreid (2), Aseral, Grindheim, Bjellan, Laudal, Øyslebø, ITaise (2) Søgne, Oddernes (2), Randesund, Øvrebø Tilsammen 40 foredrag Olav Olcsvilv: Bratvåg, Ormheim (2), Todal, Vestnes, Andaisnes (2), OUerøy, Tingvoll, Bol øya, Ør kogfjell, Hopen, Aure (2), Stemshaug, ValsØyfjord, Hareid (2), RØvik, Hjelset, Strande, Molde, Kleive, Arø, Fræna, Lesje (2), Lunner, Andebu, Ramnes Lardal, Oslo (2), Strømmen Tilsammen 34 foredrag Dessuten på en turne i Vest-Agder 18 foredrag Ialt 52 foredrag Johan Nygaardsvold: Oslo (5), Aker (2), Drangedal, Lunde, l\ieråker (2), Steinkjer (2), Selbu, Støren, Hommelvik (5), LØkken, Ranheim, Strinda (2), Klæbu, Bangsund, Namsos, Grong, Alen, HoWilen, Trondheim Tilsammen 31 foredrag Dessuten 24 foredrag på en turne Ialt 55 foredrag Jo'nas Brmwoll: Oslo (5), Bærum (6), Arendal, Fredrikstad, Eidsvoll (4), Vestby, As, Ne odden, Asker, LØrenskog (3), Hauersæther, Jessheim, Nittedal, Hurum, Nordre HØland, SØndre HØland, Aker (2), NØtterøy Tilsammen 33 foredrag Oscar Nilssen: Tolga (2), Løten (4), Romedal (4), Grue (2), Trysil (2), Furnes (2), Asnes, Tynset (2), Elverum (2), Øvre Rendal (4), Stor Elvdal (2), Amot (2), SØr-Odal, Kvikne (3) Tilsammen 33 foredrag Lars Moen: Melhus, Flå, Horten, Sandar, Aker (2), Dovre (6), LØrenskog, Vestnes, Tomrefjord, Fiksdal, Oslo, Otta, Lillehammer, Follebu (2), Lesjevåg, Lom (3), Skjåk (2), Vinstra, Kvam, ø Gauldal Tilsammen 30 foredrag Paul Bentsen: Notodden (), Horten (3), TØrdal (2), Oklungen,

19 17 Gran herad, Solum, Vinje, Akkerhaugen, Borgestad, TIjuk ebø, Skien, Borre, Sauherad Til ammen 32 foredrag auland, Jon, Andrå: Te, Yegiirdhei, Gjel' tad (2), SØndeled, Ri Ør, 010 (2), Sande C ), Drøbak, Nesodden, TIokk und, Eina, Kolbu, Sarp borg, Asker, LØrenskog, krene, Salttjern EkkerØy, Karlebotn, Bunes, Lak elv, Ve tre Jakob eh', Vad ø (2), Sørvaranger (2), VardØ (3) Tilsam men 32 foredrag Alfred Hjellestacl: BØmlo, Lak eviig (3), Herdla (2), TIo anger, Alver und (2), Lindå, A køy (2), Bruvik, Austrheim, SæbØ, Bergen, Fjellberg, Stord (3), Etne, Sklnevik, Vikebygd Til ammen 23 foredrag Sverre Stostad: Oslo, Drammen, Lillestrøm, Frosta, en, TIaran, J:Tamskogan (3), Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Strinda, Klæbu, Leinstrand, Le jaskog, Trondheim (4), Orkanger, MalYik (2) Til ammen 23 foredrag Nia Eggen: Sokndal, TIølonda (2), Børsa, TIemne (2), Melhu (3), Berkåk, Alen, TIorg (3), FUt, Agdenes (2), Sandstand (2), TIeim (2), Snildfjord (2) Til ammen 23 foredrag Anton Jenssen: Rom dal (4:), Rauland (2), Sandefjord (3), Larvik, TIedrum, Ramne (2), Sem, TjØme, NøtterØY, Borre (2), TIorten (2), Botne, Tønsberg (3) Tilsammen 24 foredrag Ingvald Førre: Fi kum, KragerØ, Borge, øyer, Hauge unu (5), Sunde, Kopervik, FØrre (2), Vormedal, TIagland, Torvastad, Solheit, Skudesneshavn, Veaviig Til ammen 19 foredrag 1 K Hognestad: BØ, Lunde, Au tad, Evanger, Bolstadøyri, Etne, østre og Vestre Gausdal, Time (2), Sola, NærbØ (2), Skiire, Gjerstad (2), TIøiland, MosterØY, Orre, TIjelmeland, Eiger und (2), Sokndal (2), Stavanger Til ammen 25 foredrag De suten 7 foredrag pfi en turne i Ve t-agder og pfi en turne i Rogaland Ialt 3 foredrag Olaf KIll1mann: Kong berg, arpsborg, TIorten, Strømmen BØ i Telemark, Tørdal, ndal ne, Ffiberg, Dombfi, kjeberg, Raufo,Elverum, Eid voll, Blaker, l, Flå Je byen Til ammen 17 foredrag De - uten pi\ turneer foredrag Ialt 105 foredrag Mathilde 1 æss: Grorud Strømmen, Stabekk, Ve theim, A kei' (2), Askim, TIønefo s, TIokk und, My en, Ski, Mo, Fredrikstad, JelØY, Røyken, Tofte Til ammen foredrag Anton Alvestad: Eir-ken,Lille and, Landvik, Grim tad, Ale und (1), Skien, POl' grunn, Kolbotn, Volda, Ør ta, TIareid, Ne,ja tranda, Sekken i Romsdal, Ørskog, Ramstad (2) Til ammen 19 foredrag T Sønstehagen: Furne 2), Brummunddal, Ne, Ringebu,Tretten, Tangen, Adal bruk, Vfller (3), A nes (2) Tilsammen 13 foredrag Dna 2

20 18 Konr Karlsen: Botne, TjØlling (2), Larvik (2), Sandar, Sandefjord, Hoff, Siljan, Ramnes, Sem, Brunlanes, KveIle Tilsammen 13 foredrag Amttnd Ska1'7wlt: Støren, Opdal, Orkdal (3), Orkanger, Leinstrand, Strinda (3), Verran, IIemne, Skedsmo, Sauland Tilsammen 14 foredrag Des uten 9 foredrag på en turne i Gauldal, og 33 foredrag på en turne i IIelgeland Ialt 56 foredrag Xils Steen: Krokstadelva (2), Oslo, Brevik, Norefjord, Tyristrand, Øvre Sandsvær, Veggli, Vestfossen, Åros, Modum (2), Solbergelven Tilsammen 13 foredrag Harald Hansen: LØrenskog (2), Frogn, Nittedal, Setskog (2), ajlllestad, Aurskog, N IIøland (2), S IIøland, Fet, Skedsmo (2) Til ammen 14 foredrag T Haavat'dstad: Nord-Fron (2), Sør-Fron (2), Arendal, Aker (2), ÅS, Froland, Bygland, Vegårdshei, Konsmo, Vegusdal, Iveland, Mosby Tilsammen 15 foredrag Pet Kleppa: Aker (5), Enebakk (2), Ullen aker (2), Lørenskog, ",kedsmo, Rælingen, Eidsvoll, Nes, Setskog, ÅS, Nordby Tilsammen foredrag Torbj Henriksen: Bergen (3), Haugesund, Kristiansund, Odda, Oslo (3), Tromsø (2), Tyssedal, Sandnes, Stavanger (S), Tilsammen foredrag Olav Lat'ssen: IIamar (4), Vang (4), Nes (4), Elverum, LØten, Romedal, Furne, Ringsaker Tilsammen 17 foredrag K Bergsvik: Ulefoss, Oslo, Bergen, Drangedal (2), Os (2), Haus (3), Fjell, Møgster, Voss (2), Odda (3), Gvarv Til ammen 1 foredrag Carl Bonnevie: Bærum, Svolvær (2), Vågan (3), Hol, Andenes (3), Oslo, Buksnes, Borge, Lier, Tyristrand, Vatne (3) Til ammen 18 fore drag Haakon Hoff: IIalden (,1), Berg (4), Idd (2), II\7aler (2), Borge (2), Rakkestad, Sarpsborg, Tune, Skjeberg, Fredrikstad, Kråkerøy, Sandefjord Tilsammen 21 foredrag Isak L Flatabø: Kvam (3), Jondal (3), Strandebarm (8), Varaldsøy (2), Tysnes (3), Strandvik (3), Fusa, Halandsdalen, Ølen (3), Eidfjord (3), Kinsarvik (2), Uh-ik Tilsammen 32 foredrag Aldm' Ingebrigtsen : SØndre-Land, Nordre-Land, Gran, Jevnaker, Strømsgodset, Oslo (2), Brummunddal, Rjukan, Trom ø (4), Lenvik, Balsfjord, Målsnes, TromsØysund (5), Slagen Tilsammen 22 foredrag På en turne i Finnmark 11 foredrag og i Nordland 22 Ialt 55 foredrag

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb Orkdal Tråvklubb Bodø Travlag 107

Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb Orkdal Tråvklubb Bodø Travlag 107 Organisasjonsnavn Antall vervet pr. 12/1 Antall vervet pr. 7/1 Endring Drammentravets Dameklubb 74 58 16 Orkdal Tråvklubb 25 12 13 Bodø Travlag 107 99 8 Stange og Romedal Travselskap 19 12 7 Klæbu Travlag

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

u U utendørs Våre beste farger til mur

u U utendørs Våre beste farger til mur u U Mur utendørs Våre beste farger til mur I dette fargekartet har vi samlet de beste og mest populære murfargene til utendørs bruk. Husets farge er med på å gi det karakter og personlighet. Huset ditt

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN

VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN I dette fargekartet har vi samlet de beste og mest populære terrassebeisfargene. Husets farge er med på å gi det karakter og personlighet. Huset ditt reflekterer deg og

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer