DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI"

Transkript

1

2

3 DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO AKTIETRYKKERI

4 Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer 6 Organisalljons- og medlemsove lkt 7 Agita jonen 8 For drags turneer 8 Enkeltforedrag 1 mai Antimilitær agita jon By- og herredslaget 32 Kvinn Okretariatet, Fram-fylkingen Arbeidernes Ungdomsfylking Studerende ungdom av D N A 43 Land komiteen mot krig og fascisme 45 Arbeiderbladet 46 Arbeidernes Pr ekontor 47 Partipressen 47 D t nor ke Arbeiderparti Forlag 49 Arbeiderbevegelsens Arkiv 49 Conrad l\1ohrs Legat 50 NordiRke samarbeidet " 50 Internasjonale forbindel er 51 Arbeidernes Justisfond 52 SOlidaritetsaksjon for de Østerrikske arbeidere G3 Kri eplanen , 55 Kommunevalget 57 tortingsgruppens beretning 9 Side

5 1934 Aret 1934 vil bli stående som et av de betydelig te år i partiet hittidige hi torie, både politi k og organ1 asjonsmes ig Kri eplanen som blev fremlagt ved årets begynnel,kom til å bli det cen trale i all offentlig drøftelse av den Økonomi ke krise Kri eplanen kygget for alt det pu leri de borgerlige partier har hatt å fare med i di se krri!særene Den fenget momentant da den blev fremlagt IIundretall folkemøter gav planen in tilslutning Ved kommunevalget var det planens retning linjer i arbeidsløshets- og gjeld pørsmålet om blev det dominerende Kommunevalget blev da også en bekreftel e av den tore valg eier ved storting valget 1933 Vlirt parti hadde en fremgang pli 93 representanter fra forrige kommunevalg Det blev i alt valgt 5101 representanter for partiet Vi erobret flertall i 182 kommuner mot sist i 8 Den politi ke tilsilutning partiet kan opvi e i året, er underbygget organi atorisk Partiet har hatt en tilvekst på 241 foreninger og teller nu 2366 foreninger MedlemstaHet er teget med 9187 fra foregående år til lo'! 514 medlemmer

6 4 Central styret og landsstyret Sammensetning Central tyret har hatt følgende sammen etning: O car Torp, formann, Magnus Nilssen, viceformann, Martin Tranmæl, redaktør, TIalvard Ol en, Eugen Johannes en, Einar Gerhard en, Alfred Mad en, Valdemar Tieisen, Osvald Johnsen, Eugen Pettersen Sigrid Sy,-ertsen og TIelga Ramstad valgt av Kvinne ekretariatet Ungdom fylkingens representant var inntil Fylkingens landsmøte i mai Per Lie, "enere Gunnar Sand Varamenn: Martin Liengen, TIalvard :U Lange, Olaf TIan en, Jens Teigen, TIelga Karl en, Erling Anthon en, TIerman E tordalen Suppleanter for Kvinnesekretariatets medlemmer: Rachel Grepp og Inger Kri tinllhen Varamann for Ungdomsfylkingens representant var Kåre TIan en inntil mai, enere Finn Moe Lands tyret: Trygve Lie, Akershu, Magnu Johansen, Østfold, Oscar Til sen, TIedmark, Bjarne Borgan, Opland, Karl Nedberg, Buskerud, Trygve Bratteli, Vestfold, Johan Magnussen, Telemark, Albert Karl en, Aust-Agder, Aasmund Kulien, Vest-Agder, ltils Norheim 8tanU1ger, lo K TIognestau, Rogaland, :Uons Liu, Bergen, Jakob Kolrud, TIordaland, TIans Kvam, Sogn og Fjordane, M Land tad, 1fØre, Johan :Nygaardsvold, SØr-TrØndelag, Ole Øi ang, Trondheim, Wilhelm FlotYik, ord-trøndelag, Andreas Moan, Nordland, Sverre Stople, Nordland, Gitta Jønsson, Troms, Gustav Engedal, Finnmark Varamenn: Ivar Opsahl, Drammen, Albert Vang, Østfold, O car Anden n, Telemark, Anders Otting, Nordland, Ida ordahl, Noru TrØndelag, TIarald Skutvik, MØre, Bertrand Bakke, Rogaland, Kr Fjeld, Hedmark Møter Central tyret har holdt 25 møter og behandlet 272 saker Det er holdt 2 fellesmøter med storting gruppens styre, hvor det blev behandlet 3 saker Landsstyret har vært innkalt en gang, januar, og holdt da 3 møter og behandlet 14 saker Samtidig belv det holdt felle møte med stortingsgruppen og Land organisasjonens sekretariat til behandling av kri eplanen I alt holdt 31 møter og behandlet 278 aker I landsstyrets 3 møter blev behandlet beretning, regn kaper og budgetter, forholdet til Norsk Bonde- og Småbl'Ukerlag og Krisehjelpen, Gifte kvinner i erhvervs'livet, SpØrsmålet om optagelse av arbeidsløses foreninger i partiet Videre blev kriseplanen behandlet

7 5 Partikontoret Foruten formannen har personalet \"ed kontoret yært: Thina Thorleif en, kvinne ekretær, K M Nordanger, kommunalsekretær, Hjalmar Dyrendahl, kontorsekretær Det øvrige personale ved kontoret er øket med 1 kontordame det består ay 2 kontordamer, og felles med forlaget ka erer ke, de "uten 1 vi ergutt Kontoret flyttet 17 november fra Folket llus over til Folketeaterbygningen Representasjon Central iyret repre entanter i Kvinnesekretariatet har vært: Valdemar Niel en og llalvard Manthey Lange med Erling Anthon"en om varamann I Ungdom fylkingen central (yre Einar Gerhard en med Hjalmar Dyrendahl som "mramann Efter innbydel e av Xordisk Samarbeid -komite om be tar av repre,entanter for de ocialdemokrati ke partier og de faglicre lmul organisa!'\joner i Danmark, Sverige, Finnland og I land) var partiet repre entert sammen med representanter fra Landsorgani a jonen p en konferan e komiteen holdt i Stockholm 17-1 august Partiet repre entanter på konferansen var ORear Torp, Magnus 'ils en, )lartin Tranmæl og Johan 'ygaal'd,'old Finn Moe l'epre enterte partiet pfi en konferan e i Samarbeid komiteen for de uavhengige arbeiderpartier i London 27 januar l)fi Landsorgani a jonen kongre møtte liagnu 'il en og Eugen Pl'1tpr"ell Horn partiets repre entanter O ('ar Torp og )lartin Tranmæl representerte partiet på 'ngdom fylkingen lan(lmøte Pll Jernbaneforbundet land møte var partiet repre entert ved Valdemar 'iel en og pfi r orsk Centralforening for Boktrykkeres landsmjhe O car Torp Centralstyret har vært repre entert ved fylke - og kret partiers fil'smøter ved følgende: lledmark: O car Torp, Hordaland: Alfred )Iadsen, ol'dland: O car Torp, Gudbrandsdalen: Olay Steinne, Aker -hu : :Magnus ils en, Vest-Opland: Hjalmar Dyrcndahl Telemark: 11alyard )lanthey Lange, Au t-agder: O Kirkmag, Ve t-agder: O car Torp, Sogn og Fjordane: K M j;'ordanger, :Tordmøre: Ole ØLang

8 6 Utvalg og komiteer De faste utvalg og komiteer har hatt følgende ammensetning i 1934: Agitasjonsutvalg: O car Torp, follmann, Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Valdemar Nielsen, Thina Thorleif en med lljalmar Dyrendahl om sekretær Internasjonale 7ttvalg: O car Torp, formann, llåkon Meyer, Magnus Nil eu, Martin Tranmæl, A'lfred Madsen med Finn Moe som sekretær Det antimilitære landsutvalg: O car Torp, formann, Einar Gerhard en og lljalmar Dyrendalll fra partiet Per Lie og ROilf Forsberg fra Fylkingen Koopemtive 7dvalg: Jen Teigen, formann, Sven ven on, Sigrid Syvert en, Bjarne Jullum og O vald Johnsen Forlagskomite: O car Torp, formann, llåkon Lie og Ole Colbjørnsen Forlagets be tyrer, KolbjØrn Fjeldi, er komiteens sekretær «Ar'beide/'bladet»s kontr'ollkomite: O car Torp, formann, Eugen Johanne en og Jen Teigen valgt av centralstyret, O kar Syvertsen fra O lo Arbeiderparti, Karl Ander en fra Aker Arbeiderparti, Gunnar Dienaaen fra O lo og Omegn faglige Samorgani a jon, Han Amund en l'epr<, entant for redaksjonspersonalet og Alf Agnor for ekspedisjouspersonalet Bladets disponent, O Kirkvaag, er komiteen sekretær Ar'beidenws Aktietrykkeris sty/'e: O car Torp, formann, Valdemar ie n, Jens Teigen, TorbjØrn llenrik en, Max Madle, Severin Arne en og Th O Øverlie Par'tiefs og Landsor'gani asjonens samarbeidskomite: Oscar Torp og Martin Tranmæl fra partiet, llah'ard Olsen og Joh ::U P Ødegaard fra Land organ i asjonen med Alfred Madsen om ekretæl' I dr'etts amarbeidskomiteen: Trygve Lie og Rolf Hofmo fra Idrett _ forbundet, Olav llindahl og Elias Volan fra Land organi asjonen, Oscar Torp og Einar Gerhard en fra partiet Arbeidenws Justisfonds styre: Trygve Lie, formann, Torbjørn Henriksen og Lars Evensen fra Land organi ru jonen, Oscar Torp og Einar Gerhardsen fra partiet Arbeiderbevegelsens Russlandskon/'ite: KolbjØrn Fjeld og Ole ColbjØrn en fra partiet, Aase Lionæs og Edv Bull fra Fylkingen, Alfred Mad en og Johs M P Ødegaard fra Landsorganisasjonen Landskomiteen 'mot krig og fascisme: O car Torp og Eugen Johanne en fra partiet, Trygve Lie og A Birkeland fra Landsorgani a jonen, Per Lie og Rolf For berg fra Fylkingen til aagu t måned Senere Finn Moe og Alf Otte en

9 7 Organisasjons- og medlemsoversikt Den store fremgang partiet organisasjonsmes ig har hatt i foreg ende r, er fortsatt også- i å-r Det har vært en Hlvek t av Ul foreninger fra 2 5 foregå-ende r til Medlemstallet er øket med fra foregå-ende å-r til lo! 514 Det er den største medlemstil vekst partiet noget å-r har hatt Vi nærmer oss nu det høieste medlemstal'l partiet nogen gang har hatt Det var i 191 da medlemstallet var Organisasjonsove1-sikt ved årsskiftet Organisasjon Østfold Akershus Hedmark Gud brandsdalen Vest-Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder - Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Sondmør og Romsdal Nordmør Sør-Trøndelag Inntrøndelag Namdalen Sør-Helgeland Nord-Helgeland Nordland Nordre Salten Trondenes Senjen Nord-Troms Vest-Finnmark Ost-Finnmark Oslo Drammen Stavanger Haugesund Bergen Trondheim I Antall med- lemmer Antall foreninger I fi ' Tilsammen Derav kvinner il

10 8 Agitasjonen Agita jonen fikk en ualmindelig god start allerede fra januar måned Da blev det att inn en veldig møtekampanje for tilslutning til kri eplanen_ Denne kampanje blev planlagt i utten av forrige beretnings år Partiet og Landsorganisasjonen offentliggjorde oprop om gjennem folkemøter å gi sin tilslutning til kriseplanen Det blev endt ut ær kilte møteplakater Kriseplanen blev offentliggjort 17 januar P< følgende lørdag og søndag blev kampanjen innledet med 90 møter og nu gikk det slag i lag med møter frem til Stortinget 20 mars begynte behandlingen av kri e PØrsmålene Den dag blev det i flere byer holdt demon tra joner I Oslo var det sålede en demonstra jon som samlet deltagere utenfor Stortinget I løpet av de to måneder fra møtekampanjen blev innledet til Stortinget begynte behandlingen av kri e spør målene, blev det gjennem partikontoret ordnet med talere til 305 møter 1\1en antall møter og demonstrasjoner som blev arrangert av partiavdelingene og samorganisa jonene er adskillig større, idet en rekke organ i a joner kaffet talere selv l\fan kan sikkert regne med at det blev holdt 400 møter Det fortsatte med en omfattende gita jon virksomhet gjennem møter hele,åren og stemer i sommerm{medene til valgkampen for alvor saite inn i augu t Togen fullstendig opgave over hvor mange foredrag som er holdt har vi ikke, idet partikontoret også i år mangler opgave fra enkelte distrikt organi asjoner og foredragsholdere, men den over ikt,om neden U\ende viser, gir god be kjed! om at det har vært en omfattende agitasjonsvirksomhet Over ikten vi er at det i alt er holdt 515 foredrag på 29 turneer og 3596 enkeltforedrag Dertil kommer 440 foredrag 1 mai I alt foredrag Foredragsturneer il clg( Karlscn på H edjnark I eptember mfmed rei te Helga Kat'lsen på en ukes turne på Hedmark Hun holdt foredrag på følgende steder: Åmot, Rena, Elverum (2), Å ne, Furnes, MoC:'h', liamal', Stange, Herred vang, Ådal Bruk Til "ammen 11 foredrag TlLillCt TlLol'lcifsen på Opland i te uke i september rei te TlLina Thorleifsen på Ve,t-Opland IIun holdt foredrag på disse teder: Kolbu (2), Totenviken, Kapp, IIundalen, Vardal, BØverbru, Raufoss, Gran, liarestua Tilsammen 10 foredrag

11 9 Martin Smeby på Opland i te uken før valget reiste Martin Smeby på ammenhengende turne på Ve t-opland Han holdt foredrag i di e bygder: Fluberg, Nordre Land (3), Torpa (2), Etnedal (3) Til ammen 9 foredrag Anna Helgesen i Telemark Under valgkampen rei te Anna Helgescn på 2 turneer i Telemark Hun holdt foredrag på følgende steder: Mæl, Rjukan, JIovin, Hjuk ebr, ora utu, Gvarv, BØ, Skien, Borgestad, SkottfOSR, PorRgrunn, Breyik, :4tatlwl1e, Langesund, Krager, Treungen, Yrfiliosen, Fyresdal, Lfirdal Tilsammen 19 foredrag B janw Bor!Jan i Tclemal'k og :111sklgder Fra 15 september til 7 oktober rei te Bjarne BOI'gan på sammenhengende turne i Vest-Telemark og Aust-Agder I Telemark holdt han foredrag på følgende teder: Lfirdal (2), Veum, Fyre dal, Dalen, Skaf å, Rauland, Vinje (2), Vrådal, rti edal, Treungen Til ammen foredrag Borgan fortsatte turen fra Telemark til Au t-agder Her holdt han for drag i di se kommuner: Åmli, Gjøvdal, Tovdal, Mykland, Herefo, Birkene, Lillesand, Fevik, Fjære, Hi øy, Flo ta, TromØY, øye tad, Froland (2), ø Moland, Tvede trand Til ammen li foredrag I alt 29 foredrag 1'hina Thol"leijscn i AgdcI'-jylkcnc I før te halvdel av september foretok Thina T1!orlcijscn ammenhengende foredragsreise i Agder-fylkene I Ye t-agder holdt hun foredrag pfi følgende steder: Kri tian and, )Iandal (2), Vigeland, Far und, Likne, Vennela, Greip tad, Våg bygda I ÅU t-agder prl følgende teder: Lille and, Grimstad, Fedk, øye tad, Froland, Hynnekleiv, tokken, Ye tre TromØY, :Myra, Gjel' tad, Ri ør Tilsammen 20 foredrag l K Hogncstacl i 1'esklgder I si te uke av oktober foretok 1 K Hognestad en foredrag rei e i Ve t-agder og holdt på turen foredrag i følgende kommuner: e" Lita (2), Søgne, Spangereid, Sør-Audnedal, Hal e TilRamIllen 7 foredrag Olav Oksvik i Vcst-Llgdcr I eptember måned rei te Olav Oksvik på turne i Ve t-agder Han holdt foredrag på følgende teder: Bakke, Flekkefjord, Tonstad, Fjotland, Lyngdal, Far und, Kvine dal, Li ta (2), Vigmo tad, Spangereid,

12 10 Sør-Audnedal, Holum, Mandal, Halsa, Greipstad, Vennesla" Kristianand Tilsammen 1 foredrag Johan ygaardsvold]jå Vestlandet og SØrlandet Fra 10 1il 30 september foretok Johan Nygaanlsvold en sammenhengende reise fra NordmØre rundt kysten til Porsgrunn På turen holdt han foredrag på følgende steder: Tingvoll, Bremsnes, Kri tianund, Molde, Ålesund, liareid, Breim, FØrde, Vadheim, Høyanger (2), Je ttun, Bergen, Laksvåg, Sauda, Hauge und, Bryne, Stavanger, Kristian and, Grim tad, Arendal, POl' grunn Turen blev ay luttet med foredrag i MjØndalen og Drammen Tilsammen 24 foredrag Olaf Kullmann ljå Sørlandet og Ve tlandet I månedene februar-mai foretok Olaf K1l11mann 2 foredrag rei el' i Agder-fylkene og Rogaland Turneene blev ordnet gjennem Landsko miteen mot krig og fa c- me_ I Aust-Agder talte Kullmann på følgende steder: Arendal, Åmli, Birkenes, Bygland, Eide, Evje, Froland, Gjerstad, GjØvdal, lierefo, lii øy, liornne, Holt, Mykland, Øndeled, Tovdal, TromØY, Vegårshei, foland, ye tad, Ri Ør, Tvede tl'and, Grim tad, Lille and og Fevik Til ammen 25 foredrag I Vest-Agder blev holdt foredrag på følgende teder: Kristian and, Mandal, Flekkefjord, Far und, Åseral, Greipstad, Grindheim, liægeland, Konsmo, Laudal, Lista, Søgne, SØr-Audnedal, Venne la Tilsammen ]4 foredrag Turen gikk så til Rogaland, hvor det blev holdt foredrag på di e teder: Egersund, andnes, Stavanger, Sauda, Tau, Skudene havn, liauge und, Visne, krehamn, Kopervik, lijelmeland, Sola, JØrpeland og Ålgård Tilsammen 14 foredrag Under valgkampen foretok Kullmann på ny 2 foredragsreiser på Ve tlandet Først i Sogn og Fjordane_ Her holdt han foredrag på følgende teder: Årdal (2), liermandsvik, Bale trand, Vik, liøyanger, Skjerjehamn, La,'ik, Vadheim, Sande, Dale, Stongfjorden, fåiøy, Nordfjordeid, Sandane, JØI ter Tilsammen foredrag Senere reiste Kullmann til liordaland Der talte han på møter i: Bergen, Laksevåg, Stord (3), Ålvik, Norheimsund og Odda Tilsammen foredrag_ I alt blev det på di e turneer holdt 77 foredrag Olaf Kttllmann i (Yudbrandsdalen I eptember foretok Olaf Kttllmann en foredrag rei e i Gudbrandsdalen lian holdt foredrag i di e bygder: Skjåk, Våg-, Otta, Sel,

13 11 Kvam, Vin tra, Harpefoss, IIundorp, Fåvang, øyer og Tretten Til am men 11 foredrag 1 K Hognestad i Rogaland I første halvdel av oktober rei te J K Hognestad på foredrag rei e i Rogaland IIan talte på møter i dis e kommuner: ku de sne, - kra, Stangeland, Tysvær (2), Sauda (2), Hetland, Madla, IIøyland, Strand (2), Moi, Egersund og Time (2) Til ammen foredrag J oltan Jensen i Sogn og FjOl'dane og Hordaland Johan Jensen reiete på to agitasjonsturnlier på Ye tlandet i valgkampen Før te tur var i Sogn og Fjordane Her holdt han foredrag p 25 steder Efter en uke ophold reiste Jen en til IIordaland og talte i alt på 20 møter Tilsammen 45 foredrag Anders Lothe i Sogn og Fjorda ne Under valgkampen rei te Ande1's Lothe på en foredrag turnli i ogu og Fjordane Han holdt foredrag i di e kommuner: A holl (2), IIylle tad (4), Lavik (2), Eikefjord, Vevring og FlorØ Til ammen 11 foredrag Martin Smeby i Møre I september rei te Martin Smeby på 3 ukers tur i MØre Han holdt foredrag på di e steder: Bol øy, Molde, Tre fjord, Ye tue (2), Yeøy, :res et (2), Nord-Aukra, HerØY, Vatne, Skodje, IIaram (2), Vigra, Leikanger, Rovde, Yannylven (3), Borgund, Øre, Gjemne, Øk endal, Tingvoll (3), Ålvundeid, Kverne, Brem nes, Straum nes og Sunndal (2) Til ammen 33 foredrag, Bjørn Erik en i Møre Fra 23 eptember til 9 oktober reiste Bjørn El"iksen på en agitajon turnli i røre Han holdt foredrag på følgende teder: )far tein, Åndalsne, Veblungsnes, Vestnes, Molde, Otterøya (2), T<>mrefjorden, Åle und (2), Ørstavik, Volda, Lauvstad, IIareid, Bratvåg, Spjelkavik, Ertresvåg, Yatne og Kristian und Til ammen 19 foredrag Johan Wiik i ordmøre I eptember reiste Johan Wiik på agita jon tur i TordmØre IIan holdt foredrag på følgende teder: Dromnes, tem haug, Aure, Le und, Foldfjorden, Indre Foldfjord, Indre Aure, Tu tna, Dale, Bolga, Yågland, Betten Bøfjorden, Bæverfjord, Øvre Surnadal, Rindal og Rindal kogen Til ammen 17 foredrag

14 Pedm' Alsvik i K ordrnø1'c I første halvdel av oktober foretok Pedcl' Alsl/ik en agitasjonsreise i Nordmøre Han holdt foredrag i di se kommuner: llopen, EdØY (2)r 3rahær (2), Kornstad (3), Eide, Kvernes og Stangvik (2), Tilsammen foredrag Sigrid Syrcrtscn i Namdal og MØ1'C igrid SYl/crts('n foretok en sammenhengende agita jonstur i Tam_ dal og \Iøre i eptember IJ: amdal holdt hun foredrag på følgende steder: Klinga, Skamvoll, Jøa, Kolvereid (2), J:Tærøy, ltam os, Grong og alsbrnket Tilsammen 9 foredrag Fra Tamdal gikk turen til Møre ller boldt hun foredrag på disse steder: Rindalsskogen, Surnadal, Sunndal Øra, Torjul vågen, Tingvoll, Vågland, Engjan, Foldfjorden, Leira, Bolgen, Kri tiansund (2), Bruhagen, Kvernes, Spjelkavik, Langvågen, Ale und (2), Brandal, llareid, Ulsteinsvik og Bratvågen, Tilsammen 22 foredrag, I alt 31 foredrag :1m1l1ul Ska1'lwlt i Sør-Trøndclag, I eptember rei te Amund Skarholt på en agita jonstur i Gauldal og holdt foredrag på di!';e teder: Holtålen, llen (5), Glåmos (2) og Røro TiL ammen 9 foredrag Hans YSfgam'd i }lamdal, I september reiste li(ms YstgaanZ på foredragsrei e i Namdal llan holdt foredrag i følgende kommuner: Salsbruket, Rlinga (2), Vemund "ik (2), Olterøy, Tor<1-Statland, Overhalla, Grong (2), Nam skogen (3), llarran, Nordli, Flatanger (3), Vikna, Nærøy, Kohereid, lløylandet og amsos Til ammen 23 foredrag, Amunil Skarholt i Hclgcland Amund Skarh olt reiste pt turne i, ordre llelgelan<1 i eptemberoktober, Han holdt foredrag i følgende kommuner: XordYik (2), Lurøy (2), Ne na (5), RØdØY (2), Leirfjord (2), Drevja, :\10 j ien, Grane, Vefsn, 1\10, Nord Rana (3), Sør-Rana, llemnes, TjØtta (4 ), Alstahaug l,:! ) og Stamnes (2), ITel'(1y (:!), Tilsammen 33 foredrag, Aldo/' IlIgcbl'igtscn i Tordlalld I eptember-oktober reistealdor Ingcbrigtscn på turne i SØndrealten og holdt foredrag i flilgende kommuner: Falhke (4), Skjer tad (4), Saltdal (3), Beiarn (4), Bodin (6) og BodØ TiL ammen 22 foredrag

15 l3 11ldor Ingcbrigt en i Finnmark I i te halvdel av augu t rei te Aldor Ingcbrigtsen på en turne i Finnmark TIan holdt foredrag pl\ følgende teder: Kirkene, lelkefors, Kiberg, Bunes, Vestre-Jakob elv, Vad ø, Smalfjord, Skjåne, Finnkongkeila, Iehamn og Berlevåg Til ammen 11 foredrag Pede,' Holt i Øst-Finnmark Under mlgkampen reiste Pcdrr Holt på en uke turne i Øst-Finnmark og holdt foredrag i di se herreder: Berlevåg, Gam"ik Tana, S ord "Ul'anger, Gitta Jønsson i Vcsterålen I i te halvdel av eptember rei te Gitta Jønsson på turne i Ye terålen TIun holdt foredrag pl\ di e teder: Andene, Dverberg, Al n\g, Langne, Sommerøy, Barkestad, Finvåg, Hovden, Myrvåg, Eidet, Straume, Grønning, Sannes, Sortland, Siger fjord, Maurnes og kjoldehamn Tilsammen foredrag En keltforedrag Oscar Torp: Oslo (69), Sarp borg (2), Kong vinger, Kristian and (2), Askim, Horten, Ne odden (2), TIalden, 10s, Trondheim, Lillehammer, Bergen (2), Elverum (3), Tøn berg, Lille trø-m (2), BodØ (2), Har stad, Trom ø (2), Hammerfest (2), Narvik (2), TIille tad, GjØvik, Ytre Rendal, Aker (4), Flatdal, Seljord, Kviteseid, Drammen, Skiptvedt, Borge (2), KrflkerØy (2), Fredrik tad, Oppegflrd Tilsammen 117 fore drag Martin TmnmæL: O lo (57), Lillestrøm (2), Hamar (2), TIurum, Melhus (2), TIarpefoss, Mo,TIerøya, Drammen (2), Heggedal, Ne et, Lørenskog (2), Arendal, Fredrikstad, Ytre Rendal, Gausdal, Follebu, Asnes, Brandval, Strømmen, Raufoss, Torpa, Aker (3), Feiring, Je - heim, Nannestad (2), Nes (2), Blaker, Bærum, Nittedal, Ring aker (3), Vinnan, Fet und, Lier, Porsgrunn, Skien og Notodden Tilsammen 105 foredrag Konrad Knudscn: Norheimsund, Ulvik, øyste e (2), Adal (2), TIallingby (2), Jevnaker, Ve tfos en (2), Hole (4), Åmot (2), HØnefo (7), Tyristrand (4), Skotselv (3), Viul (2), Vegflr fjerdingen (4), Uvdal, Veggli, Norderhov (7), MjØndalen, Verne (2), Drammen, Sigdal (3), Nymoen, Geithus (2), Nore, Aros (2), Røyken, Hurum (2), Hen (2) Hokksund, KrØderen, Ask, Drol Uro (2), Vikesund (2), Krokstadelven

16 14 (2), Solbergelven, Lim'stranden, Lier (4), spikkestad, Hyggen, Slemme stad, Kongsberg, Labro, llvittingfoss, Efteløt, llostvedt, Sokna (3), Sætre, Geilo, Steinberg Tilsammen 93 foredrag K M Nordanger: Tl'ondheim (3), Horten, TØnsberg, Nannestad, Lillestrøm (4), Oslo (4), Gjerdrum, Skjitk, Lom (2), Nordre HØland, SØndre HØland, llaugesund (2), Fet, Drammen (3), Vestby, Bremsnes (2), Lærdal (2), Norderhov (2), Strømmen (2), Sandane (2), Nesodden (2), Sørum, Orkanger, :Meldal (2), Rælingen (2), Nes Romerike (2), Brudvik (2), Haus (2), :Manger (2), Hordabø (2), Os, Stord (2), Evan ger, Voss (2), Aker, Ringsaker, StjØrdal, Skogn, Verdal, Levanger, Sparbu, Steinkjer, Beitstad, Verran, Snitsa, EidS'Voll (2), Sannidal, Drangedal (3), Larvik, Sandefjord, Blaker, Stavanger (2), Til mmen 3 foredrag Johan Jensen: Hoff, Flisa, Kråkstad, Norderhov (3), :Modum (2), Oslo (2), HØnefoss, Nordstrand, Totenvika, Gol (6), Lærdal (2), Mugge rud, Skurdalen (2), Geilo (2), Svenkerud, Ruk'kedalen, Nesbyen (2), Hemsedal, Al (3), Torpe Tilsammen 35 foredrag De suten 45 foredrag pil turneer i Sogn og Fjordane og Hordaland Ialt O foredrag Ilamld Langhelle: Strinda, Meldal (2), Trondheim (33), Innerøy (5), Selbu (3), llarran (6), Malm (3), Leksvi'k, Verran (3), Namsos (2), Levanger (5), Sunnan (5), Foldafoss, Gæddede Tilsammen 71 foredrag Gttnnar Sand: Oslo (1 ), Akershus (), Østfold (4), Vestfold, Buskerud (9), Opland (2), Hedmark (5), Telemark, Vest Agder, Roga land, Sogn og Fjordane, TrØndelag () Tilsammen 75 foredrag Alfons Johansen: Skjeberg, :Mysen, A kim, Rakkestad, Ski (2), Strømmen, Sandvika, Hurum, Oslo, Fagerstrand, Aker (7), Trondenes (29), Senjen (17), Vesterålen (6) Tilsamm:en 70 foredrag Helga Karlsen: Aker (5), Bærum (3), Lille trøm, Jevnaker, Nordby, ørje, Kråkstadelven, Halden, Holmestrand, Romedal, Levanger, RØros, LØrenskog, Larvik, Heidal (2), Otta (2), Abildsø, Kolbotn, Sarpsborg, POl' grunn, Skien, Notodden, Rjukan, Horten, Sandefjord, Vivestad, Larvik, Stavern, Fredrikstad, Gressvik, Sellebak, Oslo (30), Tilsammen 69 foredrag Dessuten 11 foredrag på turne i Hedmark Ialt 80 foredrag Alft'ed Madsen: 60 foredrag på disse steder: Vestfossen, Kongsberg, GjØvik, Drammen, Asker, Oslo, Bergen, VQSS, Aker, Raufoss, Geilo, Hø nefoss, Elverum, RØros, Gvarv, Akkerhaugen, BØ i Telemark, Noragutu, Moss, Amot, Asta, Diset, Sandefjord, Holmestrand, Grorud, Kolbotn, Hommelvik, Trondheim, Steinkjer, Orkanger, I LØkkens Verk, Hamar, Alesund, Kristiansund Tilsammen 60 foredrag Thina Thorleifsen: Tynset, Sørskogbygda, Jømna, Aker (10), Var

17 15 dal, Norderhov, HØnefo, Al, Drammen (3), Brevik,:Mo, Kvam, Heidal, Nore, Rælingen, Løren kog (2), HØvik, Drol um, Solbergelven, Rygge (2), Sarp borg, Tune (2), Lier tranden, Brandval (2), Vinger, Gjerdrum, llauketo, Oslo (18) Til ammen 60 foredrag De uten 3 turneer i Ve t- og Aust-Agder og i Opland 30 foredrag Ialt 90 fore drag Johan Wiik: Namsos (11), Klinga (3), Vemundvik (2), Lau ne, Ørflatanger, Vikna, RØyrvik, llemnesberget, Surnadal, Biri, Snertingdal, Grorud, Oslo, Drangedal (3), Nittedal, Hommelvik, Ranheim, Soknedal (2), Rennebu (3) Til ammen 37 foredrag De uten på en turne i Nordmøre 17 foredrag Ialt 54: foredrag Olav Vegheim : O lo (10), Vo (2), Yak dal, llauge und, Stavanger, Trondheim, Kri tian und, Fet und (2), Arendal, llynnekleiv, Siljan, BØ, Gumøy, Bamble, Vinje, Eidanger, andøya, Seljord, Amot dalen, Dalane, Morgedal, Brunkeberg, Kvite eid, Flåbygd, Lunde, Kjo en, Voje, Ne - land vatn, Helgen, Ulefo s, ValebØ, Kilebygda, Borge, Borge tad, BØle, Gjerpen, Gul et, Mælum, Notodden, Drammen, Aker (2) Tilsammen 53 foredrag F1'edrik Haslund: Mos (2), llorten (2), Greåker, Fredrik tad, Ørum and, O lo (13), Askim, Ski, Tofte, lløybrliten, Skotfo s, KragerØ Arendal, Kri tiansand, Stavanger, llaugesund, RØro, Trondheim, Lier, Bryn, llønefo (2), Hen, Hval tad (2), Jes heim, Hauketo, llalden, Ila le, llamar, Bergen (3) Til ammen 47 foredrag Bjanw Borgan : østre Toten (3), Fluberg (3), Vardal (2), Etnadal (3), Dokka (2), Brandbu, Ve tre lidre (3), Fagerne, ø tre Slidre (: ), Vang i Valdres, Hurum, Raufo, Trysil (3), Biri, Jevnaker, SØndre Land (1 ), Gjøvik Tilsammen 47 foredrag De uten 29 foredrag pfi en turne i Telemark og Aust-Agder Ialt 76 foredrag Ildkon Lie : Aker (5), Bergen, Bærum, Drammen (2), Foldafo (2), Fredrik tad, Horten, Hurum, Kolbotn, Kongsberg, Mo, MjØndalen, Notodden, Odalen, Røros, Sarpsborg (3), Skien, Ski, Strømmen, Søndre Land, TØnsberg, Oslo (28) Tilsammen 57 foredrag Per Lie: Oslo (28), Aker (4), TØnsberg, Sarpsborg (2), Kristiansand, Kolbotn (2), Drammen (2), Løren kog (2), Fredrikstad, Moss Til ammen 44 foredrag Ole Hjelt: Ski (7), Eid voll (2), Fet (5), Frogn (2), As (2) Moss (2), Oppegård (2), Elverum (2), Ve tby, JelØY, Brummunddal, S HØland, et kog (2), Lier, Sked mo, Hurdal, LØrenskog (2), Gjerdrum, Asker, Aker (3), Blaker (3), O lo Til ammen 44 foredrag Hans Ystgaard: RØra, Skogn (3), Levanger, Ogndal (2), InderØY

18 (2), Leksvik, Surnada: (2), StjØrdal (2), Hinke, Egge (3), Stod, Sparbu (8), Børsa, Bynesset, Orkdal (2), Orkland, Verdal (9) Til ammen 41 foredrag Dessuten 23 foredrag på en, turne i Namdal Ialt 64 foredrag Carl Gulbmndsen: TØn berg (6), Holmestrand, Vale (2), Botne (3), Sem (4), Ramnes (3), TjØme (2), Sandar, Svelvik, Borre (3), Hedrum (2), Stokke (2), Brunlanes (2), TjØlling (2), Andebu (4), Skotselv, Vikesund Tilsammen 40 foredrag qt nnar Braathen: Stange, ITamal' (2), Romedal (2), Elverum (6), Ringsaker (3), Nes, Foldal, Sollia, Alvdal, Tolga (2), Storei vdal (2), Våler, IToff (2), Trysil (4), Nord-Odal (2), Sør-Odal (2), Vinger (2), Brandval (2), Grue (2) Til ammen 39 foredrag Alfr Udland: Froland, Flosta, Tvedestrand, Oslo, SØr Audnedal (2), Vennesla (2), Spydeberg, Skiptvedt, Mandal, KrØderen, Gvarv, Farsund, Vigmostad, Konsmo, Tonstad, Bakke, ITidra, Nes Liknes, Fjotland, Eiken, Hægbostad, Lyngdal, Lista, Spangreid (2), Aseral, Grindheim, Bjellan, Laudal, Øyslebø, ITaise (2) Søgne, Oddernes (2), Randesund, Øvrebø Tilsammen 40 foredrag Olav Olcsvilv: Bratvåg, Ormheim (2), Todal, Vestnes, Andaisnes (2), OUerøy, Tingvoll, Bol øya, Ør kogfjell, Hopen, Aure (2), Stemshaug, ValsØyfjord, Hareid (2), RØvik, Hjelset, Strande, Molde, Kleive, Arø, Fræna, Lesje (2), Lunner, Andebu, Ramnes Lardal, Oslo (2), Strømmen Tilsammen 34 foredrag Dessuten på en turne i Vest-Agder 18 foredrag Ialt 52 foredrag Johan Nygaardsvold: Oslo (5), Aker (2), Drangedal, Lunde, l\ieråker (2), Steinkjer (2), Selbu, Støren, Hommelvik (5), LØkken, Ranheim, Strinda (2), Klæbu, Bangsund, Namsos, Grong, Alen, HoWilen, Trondheim Tilsammen 31 foredrag Dessuten 24 foredrag på en turne Ialt 55 foredrag Jo'nas Brmwoll: Oslo (5), Bærum (6), Arendal, Fredrikstad, Eidsvoll (4), Vestby, As, Ne odden, Asker, LØrenskog (3), Hauersæther, Jessheim, Nittedal, Hurum, Nordre HØland, SØndre HØland, Aker (2), NØtterøy Tilsammen 33 foredrag Oscar Nilssen: Tolga (2), Løten (4), Romedal (4), Grue (2), Trysil (2), Furnes (2), Asnes, Tynset (2), Elverum (2), Øvre Rendal (4), Stor Elvdal (2), Amot (2), SØr-Odal, Kvikne (3) Tilsammen 33 foredrag Lars Moen: Melhus, Flå, Horten, Sandar, Aker (2), Dovre (6), LØrenskog, Vestnes, Tomrefjord, Fiksdal, Oslo, Otta, Lillehammer, Follebu (2), Lesjevåg, Lom (3), Skjåk (2), Vinstra, Kvam, ø Gauldal Tilsammen 30 foredrag Paul Bentsen: Notodden (), Horten (3), TØrdal (2), Oklungen,

19 17 Gran herad, Solum, Vinje, Akkerhaugen, Borgestad, TIjuk ebø, Skien, Borre, Sauherad Til ammen 32 foredrag auland, Jon, Andrå: Te, Yegiirdhei, Gjel' tad (2), SØndeled, Ri Ør, 010 (2), Sande C ), Drøbak, Nesodden, TIokk und, Eina, Kolbu, Sarp borg, Asker, LØrenskog, krene, Salttjern EkkerØy, Karlebotn, Bunes, Lak elv, Ve tre Jakob eh', Vad ø (2), Sørvaranger (2), VardØ (3) Tilsam men 32 foredrag Alfred Hjellestacl: BØmlo, Lak eviig (3), Herdla (2), TIo anger, Alver und (2), Lindå, A køy (2), Bruvik, Austrheim, SæbØ, Bergen, Fjellberg, Stord (3), Etne, Sklnevik, Vikebygd Til ammen 23 foredrag Sverre Stostad: Oslo, Drammen, Lillestrøm, Frosta, en, TIaran, J:Tamskogan (3), Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Strinda, Klæbu, Leinstrand, Le jaskog, Trondheim (4), Orkanger, MalYik (2) Til ammen 23 foredrag Nia Eggen: Sokndal, TIølonda (2), Børsa, TIemne (2), Melhu (3), Berkåk, Alen, TIorg (3), FUt, Agdenes (2), Sandstand (2), TIeim (2), Snildfjord (2) Til ammen 23 foredrag Anton Jenssen: Rom dal (4:), Rauland (2), Sandefjord (3), Larvik, TIedrum, Ramne (2), Sem, TjØme, NøtterØY, Borre (2), TIorten (2), Botne, Tønsberg (3) Tilsammen 24 foredrag Ingvald Førre: Fi kum, KragerØ, Borge, øyer, Hauge unu (5), Sunde, Kopervik, FØrre (2), Vormedal, TIagland, Torvastad, Solheit, Skudesneshavn, Veaviig Til ammen 19 foredrag 1 K Hognestad: BØ, Lunde, Au tad, Evanger, Bolstadøyri, Etne, østre og Vestre Gausdal, Time (2), Sola, NærbØ (2), Skiire, Gjerstad (2), TIøiland, MosterØY, Orre, TIjelmeland, Eiger und (2), Sokndal (2), Stavanger Til ammen 25 foredrag De suten 7 foredrag pfi en turne i Ve t-agder og pfi en turne i Rogaland Ialt 3 foredrag Olaf KIll1mann: Kong berg, arpsborg, TIorten, Strømmen BØ i Telemark, Tørdal, ndal ne, Ffiberg, Dombfi, kjeberg, Raufo,Elverum, Eid voll, Blaker, l, Flå Je byen Til ammen 17 foredrag De - uten pi\ turneer foredrag Ialt 105 foredrag Mathilde 1 æss: Grorud Strømmen, Stabekk, Ve theim, A kei' (2), Askim, TIønefo s, TIokk und, My en, Ski, Mo, Fredrikstad, JelØY, Røyken, Tofte Til ammen foredrag Anton Alvestad: Eir-ken,Lille and, Landvik, Grim tad, Ale und (1), Skien, POl' grunn, Kolbotn, Volda, Ør ta, TIareid, Ne,ja tranda, Sekken i Romsdal, Ørskog, Ramstad (2) Til ammen 19 foredrag T Sønstehagen: Furne 2), Brummunddal, Ne, Ringebu,Tretten, Tangen, Adal bruk, Vfller (3), A nes (2) Tilsammen 13 foredrag Dna 2

20 18 Konr Karlsen: Botne, TjØlling (2), Larvik (2), Sandar, Sandefjord, Hoff, Siljan, Ramnes, Sem, Brunlanes, KveIle Tilsammen 13 foredrag Amttnd Ska1'7wlt: Støren, Opdal, Orkdal (3), Orkanger, Leinstrand, Strinda (3), Verran, IIemne, Skedsmo, Sauland Tilsammen 14 foredrag Des uten 9 foredrag på en turne i Gauldal, og 33 foredrag på en turne i IIelgeland Ialt 56 foredrag Xils Steen: Krokstadelva (2), Oslo, Brevik, Norefjord, Tyristrand, Øvre Sandsvær, Veggli, Vestfossen, Åros, Modum (2), Solbergelven Tilsammen 13 foredrag Harald Hansen: LØrenskog (2), Frogn, Nittedal, Setskog (2), ajlllestad, Aurskog, N IIøland (2), S IIøland, Fet, Skedsmo (2) Til ammen 14 foredrag T Haavat'dstad: Nord-Fron (2), Sør-Fron (2), Arendal, Aker (2), ÅS, Froland, Bygland, Vegårdshei, Konsmo, Vegusdal, Iveland, Mosby Tilsammen 15 foredrag Pet Kleppa: Aker (5), Enebakk (2), Ullen aker (2), Lørenskog, ",kedsmo, Rælingen, Eidsvoll, Nes, Setskog, ÅS, Nordby Tilsammen foredrag Torbj Henriksen: Bergen (3), Haugesund, Kristiansund, Odda, Oslo (3), Tromsø (2), Tyssedal, Sandnes, Stavanger (S), Tilsammen foredrag Olav Lat'ssen: IIamar (4), Vang (4), Nes (4), Elverum, LØten, Romedal, Furne, Ringsaker Tilsammen 17 foredrag K Bergsvik: Ulefoss, Oslo, Bergen, Drangedal (2), Os (2), Haus (3), Fjell, Møgster, Voss (2), Odda (3), Gvarv Til ammen 1 foredrag Carl Bonnevie: Bærum, Svolvær (2), Vågan (3), Hol, Andenes (3), Oslo, Buksnes, Borge, Lier, Tyristrand, Vatne (3) Til ammen 18 fore drag Haakon Hoff: IIalden (,1), Berg (4), Idd (2), II\7aler (2), Borge (2), Rakkestad, Sarpsborg, Tune, Skjeberg, Fredrikstad, Kråkerøy, Sandefjord Tilsammen 21 foredrag Isak L Flatabø: Kvam (3), Jondal (3), Strandebarm (8), Varaldsøy (2), Tysnes (3), Strandvik (3), Fusa, Halandsdalen, Ølen (3), Eidfjord (3), Kinsarvik (2), Uh-ik Tilsammen 32 foredrag Aldm' Ingebrigtsen : SØndre-Land, Nordre-Land, Gran, Jevnaker, Strømsgodset, Oslo (2), Brummunddal, Rjukan, Trom ø (4), Lenvik, Balsfjord, Målsnes, TromsØysund (5), Slagen Tilsammen 22 foredrag På en turne i Finnmark 11 foredrag og i Nordland 22 Ialt 55 foredrag

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN F2RMREt ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet

Detaljer

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no TransportGuiden Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01 www.collicare.no INNHOLD ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen shipping, spedisjon, transport og lagring. Med stor

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall

Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall 1. Stedsregisteret viser hvilket hovedsted som betjener de ulike for-/etterfraktsteder. 2. Steder merket med *) gjelder Hurtigrute 3. Lokaldistribusjon: Se side

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

ASKER BLEIKERVEIEN 15

ASKER BLEIKERVEIEN 15 ASKER BLEIKERVEIEN 15 AURSKOG-HØLAND SETSKOGVEIEN, BÆRUM ELIAS SMITHS VEI, EIDSVOLL GLADBAKKEVEIEN 54 ENEBAKK Pb 57 FET FET KOMMUNE, FROGN P.B. 10, GJERDRUM Pb 96 HEGGEDAL LØRENSKOG SKÅRSLETTA 60, NAKUHEL

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

AUKRA Falkhytten 6480 AUKRA MØRE OG ROMSDAL FRÆNA 6440 EINESVÅG MØRE OG ROMSDAL GISKE GISKE KOMMUNE, 6050 VALDERØYA MØRE OG ROMSDAL

AUKRA Falkhytten 6480 AUKRA MØRE OG ROMSDAL FRÆNA 6440 EINESVÅG MØRE OG ROMSDAL GISKE GISKE KOMMUNE, 6050 VALDERØYA MØRE OG ROMSDAL NAVN ADRESSE FYLKE ASKER BLEIKERVEIEN 15 1383 ASKER AKERSHUS AURSKOG-HØLAND SETSKOGVEIEN, 1940 BJØRKELANGEN AKERSHUS BÆRUM ELIAS SMITHS VEI, 1337 SANDVIKA AKERSHUS EIDSVOLL GLADBAKKEVEIEN 54, 2070 RÅHOLT

Detaljer