Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram"

Transkript

1 Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014

2 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Vestre Viken HF Formålet med planarbeidet Helsevesenets planleggingssystem Idéfase Konseptfase Reguleringsplan med konsekvensutredning Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift om konsekvensutredning Planprogrammet Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser Krav til innhold i planbeskrivelsen med konsekvensutredning Medvirkning Utbyggingsavtale Planprosess, skisse til tidsplan for gjennomføring Dagens situasjon Planområdet Atkomst og trafikk Eierforhold Grunnforhold Grunnforurensing Flom, stormflo og flodbølge Teknisk infrastruktur Eksisterende bebyggelse og bruk Miljøtema Naturmiljø Kulturmiljø Nærmiljø Friluftsliv Bybilde Naturressurser Planstatus og pågående planarbeid Drammen kommune Lier kommune

4 3.3 Fjordbyprosjektet Rv. 23 Linnes E Jernbaneplaner Alternativer Sammenligningsalternativet Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Bebyggelse Atkomst og trafikk Grønnstruktur Flom, havnivåstigning, stormflo og flodbølge Geoteknikk Overvann og avgrensing mot sjø Forurenset grunn Klimagassutslipp Energibruk Teknisk infrastruktur Investeringskostnader Forslag til utredningsprogram Metode Innhold i konsekvensutredningen Trafikk Byutvikling og byform Bybilde og landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv, inkl. barn og unge Naturmangfold Flom, havnivåstigning, stormflo og flodbølge Geoteknikk Forurensing Støy Luftforurensning og lokalklima Forurenset grunn Kulturminner/kulturmiljø Konsekvenser i anleggsperioden ROS-analyse

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Vestre Viken HF I 2009 ble Helseforetaket Vestre Viken HF etablert. Helseforetakets ansvarsområde omfatter Buskerud fylke, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold fylke, Jevnaker kommune i Oppland fylke og Asker og Bærum kommuner i Akershus fylke. Sykehusene i Vestre Viken HF består i dag av fire somatiske sykehus og to psykiatriske sykehus, samt flere mindre behandlingsinstitusjoner og distriktspsykiatriske klinikker. De somatiske sykehusene er Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Bærum sykehus og Drammen sykehus. Drammen er områdesykehus i helseforetaket. De psykiatriske sykehusene er Lier sykehus og Blakstad sykehus. De nevnte sykehusene har en bygningsmasse på ca m Formålet med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å etablere et nytt sykehus i Vestre Viken. Behovet for et nytt sykehus har også bakgrunn i at deler av bygningsmassen er dårlig og uhensiktsmessig. Dette gjelder særlig for Drammen sykehus. Befolkningsøkningen og alderssammensetningen i årene fremover vil ytterlige øke behovet for et tidsmessig og oppdatert områdesykehus, samtidig som egendekningen av sykehustjenester skal økes fra i dag ca. 70 % til %. Det sykehuset skal være lokalsykehus for Drammensområdet og områdesykehus for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal samlokaliseres med sykehuspsykiatrien for Vestre Viken Helsevesenets planleggingssystem Helsedirektoratet har utgitt en veileder som omhandler planlegging av utbyggingsprosjekter i sykehussektoren bør gjennomføres. 5

6 Foreliggende prosjekt står nå ved beslutningspunkt B2 i overgangen fra idéfase til konseptfase Idéfase Utviklingsplan Formålet med utviklingsplanen er å forankre planer for utvikling av helseforetakets virksomhet i overordnede strategier og rammer, og å gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten. Utviklingsplanen viser mulige endringer innenfor: oppgavefordeling og sykehusstruktur fremtidig aktivitet kapasitetsbehov organisering, driftsøkonomi vise krav til dimensjonering av funksjoner og bygg vise mulige løsninger Utviklingsplanen anbefaler samlokalisering av somatikk og psykiatri i nytt områdesykehus. Det er betydelige faglige og driftsmessige gevinster ved å samlokalisere sykehuspsykiatrien med somatikken. Samlokalisering er derfor en forutsetning som medfører krav til tomtestørrelsen, som ble vurdert til minst 250 daa. Bruksarealet for det nye sykehuset er beregnet til ca m 2. Planen vurderer også oppgavefordeling mellom sykehusene i regionen. Utviklingsplanen ble behandlet og godkjent i helseforetakets styre Idéfaserapport Idéfaserapporten er en videreføring basert på utviklingsplanen. Målene for idéfasen var å: etterprøve kapasiteter, arealer og kostnader for et nytt sykehus avklare løsning for sykehuspsykiatrien i Vestre Viken HF lokalisere tomt for det nye Vestre Viken sykehus Utredningen konkluderer med at det er nødvendig å bygge nytt sykehus. Det er ikke bærekraftig å bygge videre på dagens sykehus. Opprinnelig ble 13 tomter vurdert for lokalisering av nytt sykehus i Vestre Viken. Utredningene viste at Brakerøya var det beste lokaliseringsalternativet. Brakerøya er den beste lokaliseringen ut fra hensyn til byutvikling og jordvern. Lokaliseringen gir lavest bilbruk, og støtter best opp om nasjonale og regionale føringer om knutepunktutvikling. Styret i Vestre Viken HF behandlet idéfaserapporten i møte (sak 26/2014) og fattet enstemmig vedtak om (forkortet tekst): 1. saken nå er tilstrekkelig utredet og belyst i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging 2. samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Det vurderes et alternativ om at alderspsykiatri kan lokaliseres til Bærum sykehus. De fem distriktspsykiatriske sentrene knyttes til lokalsykehusene 3. det igangsettes reguleringsarbeid og forberedelser til tomteerverv i konseptfasen med utgangspunkt i en lokalisering på Brakerøya 4. akuttfunksjonene ved Kongsberg sykehus videreføres. Spørsmålet om funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Drammen og Kongsberg vil bli vurdert på nytt så snart den nasjonale helseplanen foreligger 5. analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst revideres i konseptfasen 6

7 6. Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi 7. den foreliggende bærekraftanalysen oppdateres i konseptfasen I møte vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF viderefører planene fra idéfasen videre inn i en konseptfase. I konseptfasen skal det ses nærmere på blant annet: Føringene gitt i Vestre Viken HFs vedtak (se over) Kapasitetsvurderinger for Hovedstadsområdet Oppgavefordeling i Vester Viken, herunder videreført aktivitet på Kongsberg sykehus Konseptfase Foreliggende prosjekt går nå inn i konseptfasen. I konseptfasen skal de dimensjonerende forutsetningene avklares, detaljeres og utdypes og sammenholdes med strategiske planer for helseforetaket, relevante referansetall og nasjonale målsettinger. Styrevedtaket fra idéfasen gir føringer for arbeidet i tillegg til Helsedirektoratets veileder. Som en del av konseptfasen vil det utarbeides et skisseprosjekt. Skisseprosjektet danner utgangspunktet for det tiltaket som skal reguleres og konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven. 1.2 Reguleringsplan med konsekvensutredning Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift om konsekvensutredning I følge plan- og bygningslovens 4-2 annet ledd skal reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 2 i forskriften, jf. vedlegg 1 nr. 1, krever at bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn m² alltid konsekvensutredes. Det nye områdesykehuset for Vestre Viken utløser krav om konsekvensutredning etter begge disse kriteriene Planprogrammet For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram, jf. plan- og bygningslovens 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli utredet og belyst i konsekvensutredningen. Det skal redegjøres for kilder og metoder som skal benyttes. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og utredningsarbeidet. Det skal gjøres rede for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. Det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der slik kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Temaer hvor det foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, eller som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan vil ikke bli utredet på nytt. Forslag til planprogram legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av reguleringsplanarbeidet og forhandlinger om mulig utbyggingsavtale, slik at berørte og interesserte kan vurdere programmet og evt. komme med forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør skje, samt innspill til reguleringsplanarbeidet. 7

8 1.2.3 Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser Den juridisk bindende delen utgjøres av plankartet med bestemmelser. Planbeskrivelsen dokumenterer beslutningsunderlaget. Reguleringsplanbeskrivelsen og konsekvensutredningen skal i henhold til forskriften normalt utgjøre et samlet dokument. Reguleringsplanen med konsekvensutredning skal belyse problemstillingene slik det er fastsatt i planprogrammet i tillegg til de krav som er stilt til utarbeidelse av reguleringsplaner. Sykehuset vil bli liggende i både. Begge kommunene er planmyndighet for hver sin del av planforslaget Krav til innhold i planbeskrivelsen med konsekvensutredning Det henvises til kapittel som redegjør for innholdet i en planbeskrivelse med konsekvensutredning Medvirkning Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning, slik at allmennheten og berørte vil sikres informasjon først og fremst ved varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn. Behov for ytterligere informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende under arbeidets gang. Det kjøres en egen prosess mot berørte grunneiere med tanke på, om mulig, og komme fram til en minnelig avtale om salg av eiendommer Utbyggingsavtale Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommuner og statlige myndigheter. Det varsles derfor forhandling om utbyggingsavtale samtidig med varsel om planoppstart. 8

9 1.3 Planprosess, skisse til tidsplan for gjennomføring Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles samtidig med at foreliggende planprogram sendes til høring og legges ut til offentlig ettersyn. Berørte og interesserte kan komme med forslag til endringer av forslaget, samt gi innspill til arbeidet med reguleringsplanen. Alle innspill vil bli vurdert og sammenfattet som et grunnlag for endelig program. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret i begge berørte kommuner. Parallelt med arbeidet med reguleringsplanen vil det bli utarbeidet et skisseprosjekt for det nye sykehuset. Skisseprosjektet vil tjene som en illustrasjon for hva som kan realiseres innenfor reguleringsforslaget. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsforslag med konsekvensutredning. Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Behov for supplering av planmaterialet og justering av planforslaget vurderes på bakgrunn av innkomne merknader til reguleringsplanen. Etter endt saksbehandling oversendes reguleringsplanforslaget med konsekvensutredning til endelig politisk behandling. Reguleringsplan med konsekvensutredning Skisse til framdrift Utleggelse planprogram September 2014 Oppstart av planarbeid/oppstartsmøte September 2014 Fastsetting planprogram Desember 2014 / Januar 2015 Skisseprosjekt November 2014-desember 2015 Reguleringsplanforslag med konsekvensutredning November 2014-september 2015 Offentlig ettersyn, behandling av merknader Oktober- desember 2015 Vedtak reguleringsplan Våren 2016 Forprosjekt Januar 2016-november 2016 Statlig kvalitetssikring av store tiltak Januar 2017-mars 2017 Bevilgning over statsbudsjettet 2017 Grunnlag klart oktober 2016 Detaljprosjekt Januar 2017-desember 2019 Oppstart forberedende arbeider, riving, peling Januar 2017-juni 2017 Bygging August 2017-juni 2021 Åpning av nytt sykehus November 2021-juni

10 2 Dagens situasjon 2.1 Planområdet Planområdet er lik det tomteområdet som skal erverves for det nye sykehuset, inklusive friområder mot elva og fjorden. Tomteområdet ligger både i Drammen kommune og Lier kommune. Området er avgrenset av Jernbanen, Drammenselva, Drammensfjorden og metallfraksjoneringsvirksomheten til Ring Tore Teigen og Norscrap AS. Tomteområdet er på ca. 235 daa. Figur 2-1: Planområdet vist på ortofoto 2.2 Atkomst og trafikk Planområdet ligger nært opp til E18 og rv. 23, med gode tilknytninger videre til E134. Dagens E18 er ferdig utbygget med 4 felt mot Oslo og Vestfold. Brakerøya er i dag knyttet til E18 med et halvt kryss med nordgående ramper. Rv. 23 er knyttet til E18 ved Kjellstadkrysset. Fv. 283 Strandveien forbinder rv. 23 med Sentrumsringen i Drammen. Planområdet har i dag forbindelse til det overordnede vegsystemet i Drammen gjennom undergang under jernbanen i Jacob Borchs gate mot rundkjøringen på Brakerøya og i Lier over Strandbrua over E18 og jernbanen fra Lierstranda. Det er også nærhet til jernbane, lokalbusser og gang- og sykkelforbindelser. 10

11 2.3 Eierforhold Det er flere eiere innenfor planområdet. Forslag til planprogram for nytt sykehus i Vestre Viken på Brakerøya Figur 2-2: Kartskisse som viser grunneierne innenfor planområdet I Drammen kommune inngår hele eller deler av gårds- og bruksnummer 113/40, 113/45, 113/285, , 113/1098, 113/1165, 113/1166 og 113/6011 i planområdet. I Lier kommune inngår hele eller deler av gårds- og bruksnummer 14/5, 14/22, 14/261, 15/384 og 15/376 i planområdet. 2.4 Grunnforhold Planområdet ligger hovedsakelig på et tidligere gruntvannsområde som er utfylt siste hundre år. Utfyllingen har i stor grad foregått med gravemasser fra andre byggeprosjekter, bygningsrester og produksjonsavfall med mye metallskrap fra virksomheten på stedet. I vestre del av området består grunnen under elvebunnen vesentlig av sand og finsand øverst, med lag av silt i overgangen til leire. Sandmassene har til dels høyt innhold av sagflis. Langs de vestre 150 m av den regulerte fyllingsfronten er det sand og finsand ned til kote -15. I østre del av området er det bløt til middels fast leire fra opprinnelig elvebunn og ned til stor dybde. Det antas å være dypt til fjell. Det er ikke registrert kvikkleireproblemer på planområdet, med bakgrunn i tidligere gjennomførte registreringer. Det er markert heving av grunnvannstanden på nordre del av området, noe som kan skyldes oppstuving av grunnvann mot grunnmurene i bygningsmassen. 11

12 Figur 2-3: Kart som viser grunnforhold i planområdet 2.5 Grunnforurensing Det er til dels betydelig grunnforurensning på tomta. Dette har sin årsak i at det har vært drevet industriell virksomhet på området i de siste 100 år. Denne aktiviteten har forurenset grunnen. Deler av tomteområdet er renset, men under eksisterende bebyggelse har man ikke kommet til. 2.6 Flom, stormflo og flodbølge NVE har publisert prognose for forventet havnivåstigning som skal legges til grunn. I dette området er netto stigning beregnet til 21 cm, korrigert for landhevning i samme periode. Dagens maksimale stormflo er beregnet til kote 1,79, mens den for år 2100 med havnivåstigning er beregnet til 2,08. Største delen av tomteområdet ligger i dag rundt 2 m over normalvannstanden i Drammensfjorden. Noe av området ligger så lavt at det er flomutsatt ved store flommer, ekstrem springflo og flodbølge. 12

13 Figur 2-4: Skisse som viser beregnet utbredelse av 500-årsflom på Brakerøya 2.7 Teknisk infrastruktur Planområdet har nær tilknytning til vei, jernbane, gang-, sykkel- og turveinett, elektrisitetsnett og vann og avløpsnett. Det er nyetablert fjernvarmeanlegg på Brakerøya som også kan brukes til kjøling. 2.8 Eksisterende bebyggelse og bruk Figur 2-5: Skråbilde over planområdet for mulig ny sykehustomt på Brakerøya (Drammen kommune/blom) 13

14 Planområdet er i dag preget av industrivirksomhet med noe tilhørende kontorlokaler. Vestre del av planområdet er bebygget med haller oppført i fra 1912 og senere. I øst er store arealer benyttet til massedeponi og utelagring. I nordøst er det oppført noe industribebyggelse. Totalt utgjør eksisterende bebyggelse på området ca m² BTA. Fjordparken med tursti er opparbeidet langs Drammenselva og fjorden i Drammen kommune, vist i kommuneplanens arealdel men ikke regulert. I Lier er fjordparken regulert og delvis opparbeidet. 2.9 Miljøtema Naturmiljø Hele planområdet er fylt ut i sjøen siste hundre år. Alle strandsoner består av fyllmasser. Beliggenheten ved innløpet til den lakseførende Drammenselva gjør likevel kantsonene sårbare for inngrep og gruntvannsområder verdifulle. Det er registrert tre rødlisteforekomster på miljostatus.no. Der er et tre, to planter og en fugleart, men dagens status er tvilsom da den ene forekomsten er på et tak og den andre i et utgravd område i forbindelse med opprydding av grunnforurensning. Da gjenstår en observasjon av krykkje. Det er registrert noen svartelistearter i området. Disse er i parken langs elva og i området der det har vært opprydding i grunnforurensning. Figur 2-6: Forekomst av rødliste- og svartlistearter rundt planområdet (miljostatus.no) 14

15 Figur 2-7: Skråbildet viser at områdene der miljostatus.no viser artsforekomster er preget av grus og asfalt uten verdi for naturmangfoldet slik de fremstår i dag (Drammen kommune/blom) Kulturmiljø Det er knyttet bevaringsinteresser til enkelte av de gamle hallene vest i planområdet. Fire eldre bygninger innenfor planområdet har Drammen kommune registrert som verneverdige bygg i verneklasse A. Ytterligere to bygninger er registrert i verneklasse B. Figur 2-8: Skisse som viser bevaringsverdige bygninger innenfor planområdet. 15

16 2.9.3 Nærmiljø Planområdet er i dag preget av industri og har liten betydning for nærmiljøet utover tilretteleggingen som er gjort for ferdsel og opphold langs fjorden og elva. Hele området er belastet med støy fra E18, jernbanen og havnevirksomhet. Bebyggelsen skjermer en del i planområdet. Området er lite belastet i forhold til luftforurensing. Figur 2-9: Dagens støybilde langs jernbanen og E18 (miljostatus.no) Figur 2-10: Luftsonekart, beregnet luftforurensing (Drammen kommune / Norconsult) 16

17 2.9.4 Friluftsliv Bybilde Langs vannkanten er det opparbeidet friområde (Fjordparken) forbi sykehustomta. Store deler av friområdet er allerede opparbeidet. Friområdet går langs elvekanten inn til byen, og knytter området til Drammen sentrum. Innenfor selve planområdet og mot kommunikasjonsårene i nord og vest finnes i dag ingen vesentlig grønnstruktur. Det er i liten grad forbindelser på tvers av planområdet som knytter boligområdene nord og vest for jernbanen og E18 til strandkanten. Planområdet på Brakerøya ligger på et flatt område der Drammenselva renner ut i Drammensfjorden. Det overordnede landskapsrommet er den bebygde dalen langs Drammenselva og det mer jordbrukspregede landskapet innover Lier. Beliggenheten mot fjorden med høyere områder rundt, gjør området svært synlig. Store samferdselsanlegg og industribygninger, utendørs lager og havnevirksomhet preger i dag området Naturressurser Det er ingen kjente naturressurser på land i området. Det er ikke dyrket mark og grunnen er sterkt forurenset. Drammenselva og Drammensfjorden er fiskerike og har gyteplasser langs strandlinjen. 17

18 3 Planstatus og pågående planarbeid Sykehustomta ligger i to kommuner: Drammen og Lier. De to kommunene har inngått et interkommunalt plansamarbeid om utviklingen av området som omtales til slutt i dette kapitlet. Målet er å forvandle Brakerøya/Lierstranda til en fjordby med boliger, næringsvirksomhet og offentlig bebyggelse. 3.1 Drammen kommune Den delen av planområdet som ligger i Drammen kommune er uregulert. I kommuneplanens arealdel, vedtatt i Bystyret , er området markert som eksisterende næringsområde. På areal mellom jernbanen og Bragernesløpet på Brakerøya (område merket med dobbeltskravur) tillates kun nyetablering av næringsvirksomhet som etter kommunens skjønn tilfredsstiller kravet til høy arbeidsplassintensivitet, og utnytter Brakerøyas tilknytning til jernbanen. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, framdriftsplanen tilsier et vedtak våren Figur 3-1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan i Drammen kommune 3.2 Lier kommune Gjeldende kommuneplan for Lier avsetter området hovedsakelig til framtidig bebyggelse og anlegg, samt friområde. Store deler av området er markert med område der det stilles krav vedrørende infrastruktur (svart skravur) og flomfare (rød skravur). 18

19 Figur 3-2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, Lier kommune Tidligere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser går ved motstrid foran kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Dette er aktuelt for deler av sykehustomta der gjeldende regulering er vist under. Deler av tomta er regulert til Industri/lager og kai, samt friområde. Figur 3-3: Gjeldende regulering for Lierstranda vest 19

20 3.3 Fjordbyprosjektet Lier og Drammen kommune har inngått et formelt plansamarbeid om utviklingen av Fjordbyen. Fjordbyen består av et område på 3 km i utstrekning, fra Brakerøya (Drammen) i vest til Gilhus (Lier) i øst, og omfatter området mot Drammensfjorden. Fjordbyen er tenkt som Lier kommunes framtidig byutviklingsområde, med opptil boliger og et stort antall arbeidsplasser. Et nytt sykehus passer godt inn i planene om Fjordby, men utviklingen av Fjordbyen er ikke avhengig av et nytt sykehus. Lier og Drammen kommune samarbeider nå om en hovedplan (masterplan) som skal være en strategisk plattform og et styringsredskap som skal gi retningslinjer og føringer for videre område- og/eller detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Hovedplanen skal bl.a. gi føringer for kollektivtraseer, veier og gater, knutepunktsutvikling og grønnstruktur. 3.4 Rv. 23 Linnes E18 Rv. 23 Linnes-E18 inngår i kommunedelplanen for Hovedsystemet i ytre Lier vedtatt av Lier og Drammen kommuner i Planene om utvikling av fjordbyen på Lierstranda gir behov for revisjon av denne. I løpet av 2014 gjennomføres et forprosjekt som skal avklare nærmere hvilken vegløsning som skal reguleres. Vedtatt kommunedelplan inkluderer to tilknytninger til E18, en tilknytning i ved Kjellstad og en i området ved Strandbrua. Eksisterende rundkjøring på Brakerøya med tilknytning til Bragernestunnelen planlegges også ombygd. Det antas at det vil være kø og avviklingsproblemer i området også etter at ny rv. 23 Linnes- E18 er bygd. Drammen og Lier kommune har utarbeidet en mulighetsstudie som viser flere aktuelle, gode kollektivtrasé fra den eksisterende bystrukturen i Drammen, forbi planområdet for sykehuset og ny Lierstranda stasjon, og videre utover Lierstranda. Kommunene har bedt Statens vegvesen innarbeide kollektivtraséen som en del av rv.23 Linnes-E18. Nasjonal Transportplan har satt av 1,1 milliard til rv. 23 Linnes-E18 i perioden Det forutsettes også lokal brukerfinansiering. I Buskerudbypakke 2 er det foreslått avsatt 3,8 milliarder til prosjektet, inklusiv kollektivtiltak mellom sentrum og Lierstranda. Denne avtalen er nå grunnlaget for kommende drøftinger med staten, før det endelige forslaget til Buskerudbypakke 2 skal behandles lokalt mot slutten av Statens vegvesen har ansvaret for planleggingen av tilkobling av rv. 23 til E18 og lokalvegsystemet på Brakerøya. Vegvesenet planlagte framdrift er pr. dags dato: Arbeid med transportmodeller i RTM og Aimsun for å se på trafikketterspørsel, fordeling mellom transportmidler og kapasitet på foreslåtte løsninger pågår fram til desember 2014 Parallelt utarbeides forprosjekt med valg av løsning som skal reguleres, ferdigstilles til jul 2014 Planoppstart regulering kunngjøres tidlig vinter 2015 Reguleringsplanforslag utarbeides med planlagt første gangs behandling våren 2016 og endelig vedtak i løpet av 2016, og mulig byggestart i Jernbaneplaner Planområdet grenser til Drammensbanen, som er en del av Intercityforbindelsen fra Oslo til Tønsberg/Skien, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Dagens Brakerøya stasjon ligger inntil planområdet. På Brakerøya stasjon stopper i dag lokaltog med forbindelse mellom Drammen og Asker/Bærum/Oslo. Trafikk til og fra Kongsberg må skifte på Drammen stasjon. Jernbaneverket er i ferd med å avslutte en utredning om areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Denne utredningen konkluderer med at dagens Brakerøya og Lier stasjon bør slås sammen til én ny stasjon på Lierstranda. Denne stasjonen skal utvikles med 4 spor, hvorav minst 2 spor til plattform. Dette muliggjør stopp for flere av de regionale togtilbudene, slik at reisende vil slippe togbytte på Drammen eller Asker stasjon. Stasjonen vil også bli bygget 20

21 med gode forbindelser til det overordnede vegnettet, busstilbud med bussterminal ved stasjonen, og til det nye sykehusområdet. Det er ikke pr i dag avsatt midler i Nasjonal Transportplan (2023) til ny stasjon på Lierstranda. I lokalt omforent grunnlag for Buskerudbypakke 2 er det avsatt 500 mill kr under forutsetning om at ny jernbanestasjon fullfinansieres av staten. Dette skal drøftes med staten, før det endelige forslaget til Buskerudbypakke 2 skal behandles lokalt mot slutten av

22 4 Alternativer 4.1 Sammenligningsalternativet Sammenligningsalternativet (0-alternativet) defineres som opprettholdelse av dagens sykehus i Drammen, Lier og Blakstad, og utvikling av området på Brakerøya til kontorvirksomhet iht. interkommunalt plansamarbeid om Fjordbyen. Opprettholdelse av dagens sykehusstruktur er ikke et alternativ, og utredningen begrenses til en redegjørelse for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). 4.2 Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Utbyggingsalternativ et defineres som nytt sykehus på Brakerøya og frigjøring av nåværende sykehusområder i Drammen til byutvikling. Effekter av øvrige av dagens enheter som kan frigjøres utredes ikke her, men inngår som redusert kostnad i beregningen av investeringskostnaden. Alternativet skal utvikles som en del av plan- og utredningsprosessen. Parallelt med utarbeidelse av planprogrammet utvikles et skisseprosjekt for det nye sykehusområdet. Skisseprosjektet vil legge grunnlag for utforming av reguleringsforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. Nedenfor redegjøres for foreløpig hovedinnhold i utbyggingsalternativet Bebyggelse Totalarealet for det nye sykehuset er på ca m 2 fordelt med ca til somatikk og ca m 2 til sykehuspsykiatri. Det skal utredes om det er plass til nytt Drammen distriktspsykiatrisk senter på området (ca m 2 ) Den somatiske delen av sykehuset antas å bli oppført i 6 til 7 etasjer, mens psykiatribygg vil være i 3 til4 etasjer. Dette gir et fotavtrykk for det nye sykehuset på m². Alle eksisterende bygninger på tomteområdet skal i utgangspunktet rives og fjernes. Det vil vurderes hvordan de fire bygningene med verneklasse A kan tas hensyn til for bevaring i planforslaget. De to bygningene som registrert i verneklasse B, kan ikke beholdes på grunn av sin plassering på området. Plan- og bygningsloven og tekniske forskrift stiller krav til universell tilgjengelighet. Planforslaget må vise hvordan dette er hensyntatt. Skisseprosjektet vil bestemme hovedtrekkene i plassering av bebyggelse på tomta, høyder og byggegrenser. Sol- og skyggeforhold Det skal vises sol- og skyggediagram for skisseprosjektets løsning kl og kl ved vintersolverv, vårjevndøgn og sommersolverv. Illustrasjoner Skisseprosjektet skal illustreres med utomhusplan og perspektivskisser av anlegget fra både sjø- og landside Atkomst og trafikk Nytt sykehus på Brakerøya må ha gode og funksjonelle atkomster for alle trafikantgrupper (bil, buss, jernbane, sykkel og gange). 22

23 Sykehuset vil ha ca arbeidsplasser og ca pasientopphold (sum av innlagte og dagpasienter) i året. Tilretteleggingstiltak for å redusere avhengigheten av privatbil er sentralt i løsningsutviklingen Grønnstruktur Fjordparken opprettholdes og videreføres som friområde langs fjorden slik det er angitt i gjeldende kommuneplaner. I tillegg vil det tilrettelegges offentlige gangforbindelser gjennom sykehusområdet som knytter byen, fjorden og uterommene på sykehuset sammen. Det skal redegjøres for ny grønnstruktur og gangforbindelser i reguleringsforslaget med konsekvensutredning Flom, havnivåstigning, stormflo og flodbølge Terrenget på tomteområdet vil på grunn av sikring mot 1000 års flom, stormflo og flodbølge bli hevet til kote 2,5-3,0. Hevningen av terrenget er planlagt med tilkjørte sprengsteinmasser. Sikkerhetsnivået er definert i 7.2 i teknisk forskrift Direktoratet for Byggkvalitet har i brev av slått fast at sikring i henhold til forskriften kan gjennomføres ved permanent og stabil oppfylling av terreng til flomsikker høyde for anlegg som er direkte knyttet til bygning og som skal ivareta bygningens formål, herunder adkomtsveger Geoteknikk Det er et krav om at det nye sykehuset ikke er rasutsatt eller kan bli påvirket av andre ras i nærområdet, på land eller i fjorden. Sikkerhetsnivået er definert i 7.3 i teknisk forskrift Se også pkt Det er nødvendig å fundamentere sykehuset slik at skadelige setninger unngås. Dette vil kreve tiltak da tykke marine avsetninger og utfylte masser vil komprimeres over tid Overvann og avgrensing mot sjø Det er ikke nødvendig å fordrøye ren nedbør på en tomt som ligger ved sjøen. Nøstebekkens løp vil vurderes. Det kan både være aktuelt å fylle ut i vika der bekken kommer ut og å bruke bekken som et miljøskapende vannelement over tomta Forurenset grunn Planområdet har forurenset grunn. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 legges til grunn for å fastsette mål og grenseverdier. I samarbeid med forurensningsmyndigheten må det avklares hvilken tiltaksklasse som skal legges til grunn for oppryddingen da dette har betydning for investeringskostnadene Klimagassutslipp Det skal redegjøres for hvordan bygging av nytt sykehus påvirker klimagassutslipp i form av endret transportomfang og bruk av byggematerialer Energibruk Det skal redegjøres for sykehuset oppvarmings- og kjølingsbehov og hvilke energikilder som er tenkt brukt til dette Teknisk infrastruktur Behov for oppgradering eller kapasitetsøkning av elektrisitetsforsyning og vann- og avløpsnett skal vurderes i samråd med berørte etater. 23

Notat Til : Buskerud Fylkeskommune

Notat Til : Buskerud Fylkeskommune Notat Til : Buskerud Fylkeskommune Fra : Drammen og Lier kommuner Saksnr. Sted Dato DRAMMEN 13.10.2015 Nytt Vestre Viken Sykehus på Brakerøya Endret planprosess redegjørelse for håndtering av utredningstema

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram 16. desember 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3408 Arkiv: L12/01/HØ42 Saksbehandler: Eldbjørg Henriksen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget 17.02.2015 Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/8494-7 Dato: 15.02.16 13/602 MFL. - HOLMEN - OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - OFFENTLIG ETTERSYN AV

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18 Prosjektleder Nils Brandt Rv. 23 Linnes E18 VELKOMMEN Hovedhensikten med dagens møte er å vise hvilke løsninger vi har så langt og få innspill på andre løsninger som bør utredes Rv. 23 Linnes E18 Agenda

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Holmen Områderegulering med konsekvensutredning 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 vedtatt 05.10.2015 Planrammer i kommuneplan Krav om reguleringsplan for nytt utfyllingsområde og justert bruk

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID:

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: Elverum kommune Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: 2017005 28.06.17 Side 1 av 8 1. Bakgrunn og hensikt: Elverum Tomteselskap AS har engasjert

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Fana gnr. 98 bnr. 8 m.fl. PlanID 62460000. Offentlig detaljreguleringsplan. Hordnesvegen/Hordvik 28.09.2012 Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Statens vegvesen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb.

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb. E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Informasjonsmøte 9. feb. 2015 Statens vegvesen v/ Tor Geir Espedal Bjørn Åmdal og Tore Bjørnø

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya

Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya Strategisk plattform med Masterplan for Lierstranda og Brakerøya består av et tekstdokument planbeskrivelse/ «tekstdel» og en Masterplan «plankart».

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 06.06.2017 1 Reguleringsplan Fritzøe Brygge, 30.08.2000 06.06.2017 2 Fritzøe Brygge 06.06.2017 3 06.06.2017

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Åpent møte 8. april 2010 Anders Skauge Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås 20. mars 3. mai 2010 Bakgrunn UMB

Detaljer