Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/20 PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 RS 2013/5 RS 2013/6 RS 2013/7 PS 2013/24 PS 2013/25 PS 2013/26 PS 2013/27 PS 2013/28 PS 2013/29 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Økonomirapport for Enhet for Kultur og Idrett - april Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/1899 Ny Kulturplan-muligheter og framdrift. 2010/6427 Henvendelse fra Halden idrettsråd. 2013/1040 Økonomirapport pr. 1. tertial 2013/815 Ungdomstilbudene Rockehuset og Domino 2009/199 Halden kulturskole 2011/1384 Elevavgift ved Halden kulturskole - maksbetaling for familier. REhabilitering av "Nedre bane" Valg av dekke, narurgress kontra kunstgress. 2011/ /1915 Godkjenning av nye veinavn 2013/901 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Finnanger Leder V Sandsmark Vibeke Julsrud Nestleder MDG Else Margrethe Milde Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Jens B. Bakke Medlem SP John Østensvig Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Simensen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torkel Varfjell Rådmannens representant/enhetsleder Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Finnanger Sandsmark Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2013/14 PS 2013/15 PS 2013/16 PS 2013/17 RS 2013/4 PS 2013/18 PS 2013/19 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Økonomirapport mars /1899 Det Norske Blåseensemble - videreføring eller oppsigelse av avtale innen Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur 2008/ /1895 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 5

6 PS 2013/14 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/15 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/17 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsak ble tatt til orientering. Side 6

7 RS 2013/4 Økonomirapport mars 2013 PS 2013/18 Det Norske Blåseensemble - videreføring eller oppsigelse av avtale innen Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark, V fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Avtale om drift av DNBE videreføres. 2. Saken videresendes til formannskap og kommunestyre, som vil gjøre vedtak om inndeling av videre drift. 3. Kommunen tar på nytt initiativ til forhandlinger med andre kommuner eller andre interessenter med sikte på å dele Halden kommunes økonomiske forpliktelse. Sak om dette fremlegges innen årsslutt. Utvalgsleders forslag ble satt opp med punktvis votering. Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Avtale om drift av DNBE videreføres. 2. Saken videresendes til formannskap og kommunestyre, som vil gjøre vedtak om inndeling av videre drift. 3. Kommunen tar på nytt initiativ til forhandlinger med andre kommuner eller andre interessenter med sikte på å dele Halden kommunes økonomiske forpliktelse. Sak om dette fremlegges innen årsslutt. PS 2013/19 Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark, V fremmet følgende forslag til vedtak: 1. I henhold til prognosene ligger Enhet for kultur og idrett an til å holde sin ramme uten nye kutt i virksomheten. Dette ønsker HKIM å opprettholde. HKIM tar ikke stilling til forslagene på teknisk sektor. 2. Ikke-utbetalte midler etter søknad og spillemidler holdes igjen til oktober da det er bedre oversikt over den økonomiske situasjonen i sektoren, og utbetales kun dersom sektoren fremdeles ser ut til å holde mindreforbruk. De dette gjelder blir underrettet om dette Side 7

8 umiddelbart. Administrasjon får ikke tildele «frie midler» før HKIM vedtar noe annet. Faste avtaler og andre ordinære støtteordninger skal overholdes. 3. Det er et mål og opprettholde et bredt tilbud innen kultur, idrett og frivillige aktivitet i Halden. Det blir ofte ved innsparingsrunder og budsjetter foreslått endringer og kutt som ikke er tilstrekkelig utredet. HKIM ber derfor i dette vedtaket om noen utredninger som skal være klare i god tid før budsjettarbeidet for å sikre en større forutsigbarhet for brukerne av våre tjenester og bedre prosesser: a. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av èn fra Halden svømmeklubb, èn fra Statsbygg, èn fra Høgskolen i Østfold samt to politikere som innen september legger frem forslag for ny organisering og finansiering av Remmen svømmehall med mål om å øke besøket og redusere kostnadene. Kommunens administrasjon oppnevner en sekretær som innkaller til første møte. b. Det fremmes en egen sak om aktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Råd for funksjonshemmede, HKIM og HHO for å sikre at helhetlig tilbud til denne gruppen, og sikre at dette tilbudet er av høy kvalitet, drives så effektivt som mulig og er hensiktsmessig organisert for brukerne på tvers av sektorene. Denne saken fremmes for hovedutvalgene innen september. c. Kulturplanen som skal behandles i år skal vise hvordan utviklingen i enheten skal være i tråd med den rammen for sektoren som vedtas i økonomien i juni. Hovedformålet med planen skal være å få klare kvaliative og kvantiative mål for arbeidet i kultursektoren og sikre forutsigbarhet for kultur- og idrettslivet innen de økonomiske rammene som vedtas i økonomiplanen. For å forholde seg til økonomiplanen vedtas nytt planprogram i juni. d. Endringer i kulturskolen, ungdomstilbud og musikkfaglig oppfølging på Rockehuset avventer ventet behandling i HKIM i mai. Rockehuset skal opprettholdes som musikkfaglig tilbud. John Østensvig, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Opposisjonen har over lengre tid fremført at budsjetter som ble vedtatt 20.desember 2012 var fullstendig urealistisk. Rådmannen har i sin redegjørelse ovenfor formannskapet gitt uttrykk for at det ikke vil være mulig og oppnå regnskapsmessig balanse i 2013, selv med gjennomføring av de sparetiltak i det vedtatte budsjett, og i rådmannens tiltakspakke som kan realiseres. Politiske fora innkalles til møte så snart dette arbeidet er utført av administrasjonen. Utvalgsleders fremlagte forslag ble vedtatt med 5 stemmer (V, H, Sp og MDG) Vedtak: 1. I henhold til prognosene ligger Enhet for kultur og idrett an til å holde sin ramme uten nye kutt i virksomheten. Dette ønsker HKIM å opprettholde. HKIM tar ikke stilling til forslagene på teknisk sektor. 2. Ikke-utbetalte midler etter søknad og spillemidler holdes igjen til oktober da det er bedre oversikt over den økonomiske situasjonen i sektoren, og utbetales kun dersom sektoren fremdeles ser ut til å holde mindreforbruk. De dette gjelder blir underrettet om dette umiddelbart. Administrasjon får ikke tildele «frie midler» før HKIM vedtar noe annet. Faste avtaler og andre ordinære støtteordninger skal overholdes. 3. Det er et mål og opprettholde et bredt tilbud innen kultur, idrett og frivillige aktivitet i Halden. Det blir ofte ved innsparingsrunder og budsjetter foreslått endringer og kutt som ikke er tilstrekkelig utredet. HKIM ber derfor i dette vedtaket om noen utredninger som skal være klare i god tid før budsjettarbeidet for å sikre en større forutsigbarhet for brukerne av våre tjenester og bedre prosesser: Side 8

9 a. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av èn fra Halden svømmeklubb, èn fra Statsbygg, èn fra Høgskolen i Østfold samt to politikere som innen september legger frem forslag for ny organisering og finansiering av Remmen svømmehall med mål om å øke besøket og redusere kostnadene. Kommunens administrasjon oppnevner en sekretær som innkaller til første møte. b. Det fremmes en egen sak om aktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Råd for funksjonshemmede, HKIM og HHO for å sikre at helhetlig tilbud til denne gruppen, og sikre at dette tilbudet er av høy kvalitet, drives så effektivt som mulig og er hensiktsmessig organisert for brukerne på tvers av sektorene. Denne saken fremmes for hovedutvalgene innen september. c. Kulturplanen som skal behandles i år skal vise hvordan utviklingen i enheten skal være i tråd med den rammen for sektoren som vedtas i økonomien i juni. Hovedformålet med planen skal være å få klare kvaliative og kvantiative mål for arbeidet i kultursektoren og sikre forutsigbarhet for kultur- og idrettslivet innen de økonomiske rammene som vedtas i økonomiplanen. For å forholde seg til økonomiplanen vedtas nytt planprogram i juni. d. Endringer i kulturskolen, ungdomstilbud og musikkfaglig oppfølging på Rockehuset avventer ventet behandling i HKIM i mai. Rockehuset skal opprettholdes som musikkfaglig tilbud. Side 9

10 PS 2013/20 Godkjenning av innkalling PS 2013/21 Godkjenning av saksliste PS 2013/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 PS 2013/23 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport for Enhet for Kultur og Idrett - april Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thomas Bjørnstad Sammendrag av saken: Etter ønske fra Kommunestyret skal det framlegges økonomirapporter for hver måned. Siden Hovedutvalget for Kultur, Idrett og Mangfold har muligheter til budsjettjusteringer og omprioriteringer legges enhetens regnskapsrapport for april til orientering for utvalget. Eventuelle ønsker på omgjøringer må presenteres gjennom enhetsleder for ompostering. Detaljbudsjettet for enheten er behandlet i utvalget Rådmannens innstilling: Regnskapsrapport for Enhet for Kultur og Idrett i april 2013 tas til orientering Saksutredning: Økonomirapport Kultur og idrett Periode 04/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Side 12

13 Netto lønn er lavere enn budsjettert fordi enheten ikke har ansatt i vakanser og redusert bruk av ekstrahjelp. Dette har påvirket resultatet positivt, men selvsagt redusert mulighetene til administrasjonen i forhold til utvikling. Servicegraden mot publikum har vi forsøkt å opprettholde. Allikevel blir frister for tilbakemelding ikke overholdt på grunn av manglende kapasitet. Andre utgifter: I posten «andre utgifter» er tilskudd og overføringer lagt inn. Flere av de «store tilskudd» er utbetalt, i tillegg til at all bruk av energi i Kirkens bygninger er betalt av kommunen fordi Kirken skal ha den samme strømavtalen som kommunen. Disse beløp blir viderefakturert Kirken fra regnskapsavdelingen ved årsslutt. På den måten ser vi nok at posten vil gå i balanse. Det er heller ikke lett og periodisere et budsjett i forhold til utbetaling av tilskudd fordi disse utbetales i perioder som ikke legges inn i budsjettet. Andre inntekter: Inntektene ligger i overkant av kr ,- lavere enn budsjettert. Dette beløpet svarer seg fra svik i billettsalget i Brygga Kultursal, som allikevel ser ut til å kunne komme i balanse ved årsslutt. Halden kommune har i tillegg påført Kultursalen utgifter ved å ikke overføre midler som kommunens andel til gjennomføringen av Haldengallaen. Dette beløpet utgjør ca. kr ,- av den negative balansen på inntektssiden i Kultursalen. Generelle kommentarer til prognosen: På grunn av redusert bemanning og utbetaling av tilskudd ser enheten ut til å kunne presentere et mindre forbruk en budsjettert på kr ,- Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: Hensiktsmessige lokaler til utvikling av særlig ungdomstilbudene med sportsbibliotek og kulturskolen. Ressurser til utvikling, saksbehandling og planarbeid. Ressurser til avvikling av jubileer i 2014 og Utvikling av kulturskoletilbudet (se egen sak). Utvikling og servicegrad i forholdet til idretten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Torkel Varfjell Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ny Kulturplan-muligheter og framdrift. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Ny kulturplan skal utarbeides og vedtas for Halden Kommune. Det har vært presentert mange ønsker om en prioritering og ferdigstilling av en slik plan. Ressurser og kapasitet i både planavdelingen og kulturadministrasjonen har medført at dette arbeidet ikke har kunnet bli ferdigstilt etter vedtak og ønsker. Administrasjonen fremmer derfor denne saken fordi sammenhengen med sentrumsplan og ikke minst økonomiplan må legges til grunn for det videre arbeidet med kulturplanen. Rådmannens innstilling: Med dagens ressurser og kapasitet i Kulturadministrasjonen, kan ny kulturplan ikke ferdigstilles før tidligst mai Ny kulturplan må samordnes med føringer i økonomi- og sentrumsplan. Saksutredning: Bakgrunn I budsjettet for 2012 ble det vedtatt: «Arbeidet med ferdigstillelse av kulturplan og oppstart av tverrfaglig barne- og ungdomsplan gjøres i løpet av 2012 av sentral/felles. I planprosessene skal det gjennomføres målrettede høringsmøter med institusjonene og lag og foreninger som ønsker det.» Kulturadministrasjonen har ikke blitt involvert i annet en sentrumsplanarbeidet. I utvalgssak 2010/ fra presiseres det at kulturadministrasjonen har problemer med å gjennomføre dette vedtaket med bakgrunn i vakanse i en stilling. Den situasjonen har jo dette året blitt forverret ved at det er 2 hele stillinger som står vakante i kulturadministrasjonen. I tillegg har det vært store utskiftninger i både enhetens ledelse og på kommunalsjefnivå. Side 14

15 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Torkel Varfjell Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Henvendelse fra Halden idrettsråd. Vedlagt følger et brev fra Halden idrettsråd til orientering. Side 16

17 Halden den 24-april 2013 Halden Kommune v/de folkevalgte i Halden 1751 Halden Vedr: Økonomisk støtte til idretten. Halden Idrettsråds styre har i dag behandlet saken vedr. utsettelse av utbetaling av kulturmidler til Halden-idretten. Idet vi forstår av oppslag i Halden Arbeiderblad er dette for å ha reservemidler til senere i år. Da vi er kjent med kommuneøkonomien oppfatter vi dette som et vedtak som vil kutte støtten til barn og ungdomsidretten i kommunen. Som den største frivillige organisasjonen i Halden ser vi med bekymring på vedtaket da dette ser ut til å være det eneste kuttforslag fra rådmannen som ble vedtatt i utvalg for kultur og idrett. Halden Idrettsråd representerer hele Halden-idretten og har hittil hatt et bra samarbeid med kommunen til innbyggernes beste. Da vi nå ser at det eneste kulturtilbudet som skal svekkes er nettopp til barn og unges oppvekstsvilkår, stiller et enstemmig styre i Halden Idrettsråd seg bak en protest mot nedprioritering av det arbeid som nedlegges i klubber og lag. Vi forventer at denne protesten blir behandlet på neste møte i utvalg for kultur og idrett og at bevilgningen opprettholdes og pengene blir utbetalt til klubbene. Dette også da det i tidligere møte med ordfører ble lovet at det ikke skulle kuttes i bevilgningene til barn og ungdomsidrett. Likeledes gjelder dette støtte til de foreninger som har egne anlegg og som føler urettferdighet i forhold til de som trener på kommunale anlegg. Med hilsen HALDEN IDRETTSRÅD Per Nordlie Formann Side 17

18 Side 18

19 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet Kommunestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Sentral/felles 3 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 4 Økonomirapport - Helse og omsorg 5 Økonomirapport - Teknisk 6 Økonomirapport - Kultur og idrett 7 Økonomirapport pr. enhet 8 Likviditetsprognose 2013 Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 1. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anne Wahlstrøm, Roar Glomsrød Kristiansen Sammendrag av saken: Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport for 1. tertial 2013 til politisk behandling. Prognosen pr. 1. tertial viser et forventet merforbruk på ca. 54,4 mkr. Årsaker og sammenhenger til dette avviket fremkommer i de vedlagte sektor-rapportene, samt under saksutredningen i denne saken. Det ble i kommunestyremøtet 2. mai fattet vedtak om reduksjonstiltak. Deler av dette vedtaket er ikke innarbeidet i prognosen og avviket vil forbedres når vedtakene iverksettes. Side 19

20 Det pågår fremdeles en prosess knyttet til nedbemanning, og rådmannen har som mål å ha denne prosessen ferdig i løpet av 2013 slik at driftsnivået er tilpasset driftsinntektene ved inngangen til Ved rapportering pr. 1. tertial legger rådmannen frem en total negativ prognose på -54,4 mkr, som fordeler seg på følgende kommunalavdelinger/områder: - Fellesinntekter + 19,8 mkr - Sentral/felles - 10,2 mkr - NAV - 1,9 mkr - Undervisning - 10,2 mkr - Helse - 48,1 mkr - Teknisk - 4,5 mkr - Kultur + 0,7 mkr - 54,4 mkr Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. 1. tertial tas til orientering. Saksutredning: Rådmannen skal hvert tertial fremlegge økonomirapport til politisk behandling. Rapporteringsforløpet starter i formannskapet, men settes også opp i hovedutvalgene. Kommunestyret sluttbehandler tertialrapportene. Årsprognose Kommunalavdelingenes rapporter oppsummeres til en negativ prognose på 74,2 mkr. I tillegg kommer en positiv prognose på fellesinntekter på 19,8 mkr, slik at negativ prognose utgjør -54,4 mkr. Fellesinntekter og finanskostnader Avvikene innenfor dette området er flere, og samlet sett prognostiseres et mindreforbruk i forhold til budsjett på 19,8 mkr. Dekning av tidligere års merforbruk og avsetning til bundne fond Så lenge det prognostiseres med et merforbruk på kommunalavdelingene kan ikke rådmannen legge opp til at tidligere års merforbruk skal få noen inndekning i Det samme gjelder for øvrig avsetning til bundne fond. Skatteinntekter og rammetilskudd Her prognostiseres det med en samlet mindreinntekt på 1,5 mkr. Eiendomsskatt Prognostiseres i tilnærmet balanse i forhold til budsjett. Det er nå utskrevet to av fire terminer, og de to første terminene er fremskrevet til også å gjelde tredje og fjerde termin. Side 20

21 Netto mva-kompensasjon fra investeringer Prognosen viser et negativt avvik på ca. 2,5 mkr. I budsjettet er det lagt inn 20 % mvakompensasjon fra det vedtatte investeringsbudsjettet. Dette fordeler seg med 45,1 mkr i mvakompensasjon (100 %), og 36,1 mkr som tilbakeføres til investeringsregnskapet (80 %), slik at nettoinntekten i driftsregnskapet er budsjettert til 9 mkr (20 %). Som følge av dårlig likviditet har flere investeringsprosjekter blitt satt på vent, men en del av prosjektene har oppstart fra våren og videre utover mot høsten. Dette vil kunne gi noe høyere momskompensasjon enn det som er tatt høyde for i prognosen. Finansutgifter Finansutgifter prognostiseres med et negativt avvik på ca. 2 mkr. Dette relaterer seg i stor grad til at det med få unntak er benyttet trekkrettighet i bank hver dag dette året, noe som vil fortsette ut året. Finansinntekter Finansinntekter prognostiseres med et negativt avvik på ca. 2,5 mkr. Det er budsjettert med en renteinntekt på bankinnskudd med 2,7 mkr, men i og med at trekkrettigheten benyttes gjennom hele året, vil det kun være minimale renteinntekter på kontoer for bundne fond. Oppsummering av kommunalavdelingenes drift Prognoseavviket i kommunalavdelingenes drift summerer seg til et negativt avvik på til sammen 74,4 mkr. I denne prognosen er ikke alle tiltakene som ble vedtatt 2. mai innarbeidet. Sentral/felles Sentraladministrasjonen med fellesområder prognostiseres med et negativt avvik på 10,2 mkr. Dette er en økning fra mars på ca. 0,6 mkr. Avvik på 9,5 mkr er knyttet til budsjettvedtak som innebefatter innkjøpsoptimalisering på 2 mkr på rådmannens område, samt 7,5 mkr hos personal, økonomi og IT. I tillegg ble det vedtatt en besparelse ved konkurranseutsetting av kjøkkenet på 2 mkr, som ikke blir gjennomført før i Fellesområdet har et positivt avvik på 2,1 mkr som følge av ikke-budsjetterte inntekter fra NAV. NAV NAV prognostiseres med et negativt avvik på 1,9 mkr. Hovedårsaken til avviket er lønn til personer på KVP. Det var 35 slike mottakere i april. Antallet har vært synkende gjennom året. For øvrig vises det til vedlegg «Økonomirapport NAV». Kommunalavdeling undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose pr. 1. tertial 2013 viser et negativt avvik på 10,2 mkr. I denne prognosen er ikke alle effekter av vedtak 2. mai innarbeidet. Prognosen er en forverring fra marsprognosen med 5 mkr og er i hovedsak knyttet til etterbetaling av tilskudd til private barnehager for 2011, som ble klaget inn av PBL grunnet formelfeil i beregningsark. Dette utgjorde 5,6 mkr. Sykefraværet i sektoren er meget høyt, noe som fører til merkostnader knyttet til vikarer. Rådmannen har økt enhetenes prognose på refusjon sykepenger med 2 mkr, på samme måte som i mars-rapporten, da det ikke er usannsynlig at refusjonene blir høyere enn budsjettert. Side 21

22 Det er innarbeidet i prognosen en reduksjon av lærerstillinger med 1,4 mkr, som følge av redusert årstimetall fra høsten. To skoler (Risum og Strupe) har fått tilskudd til økt lærertetthet og øker sine årstimetall fra august. For øvrig vises det til vedlegg «Økonomirapport Undervisning og oppvekst» Kommunalavdeling helse og omsorg Kommunalavdelingens prognose pr. 1. tertial viser et negativt avvik på 48,1 mkr. Hovedårsakene til avviket er relatert til følgende forhold: - Merforbruk knyttet til variabel lønn, primært vikar ved sykdom - Vedtatte innsparingskrav på 25,7 mkr. Her er det innarbeidet en effekt på 20 mkr i Sikringstiltak på Bergheim - Høyere aktivitetsnivå i hjemmebaserte tjenester grunnet samhandlingsreformen - Kjøp av tjenester fra vikarbyrå grunnet høyt sykefravær og vakante stillinger Disse punktene blir delvis dekket inn ved en positiv prognose på inntektssiden. Dette dreier seg i hovedsak om et høyere tilskudd til ressurskrevende brukere enn budsjettert, økt vertskommunetilskudd og en økt inntekt knyttet til pensjonærenes egenbetaling. Det er en pågående prosess hvor helse- og omsorgstjenestene skal sammenlignes med Skien og Larvik for å avdekke mulige effektiviseringsmuligheter. Det er foreløpig ikke lagt inn noen effekter av dette i prognosen (utover 20 mkr som nevnt over). For øvrig vises det til vedlegg «Økonomirapport Helse og omsorg» Kommunalavdeling teknisk Kommunalavdelingens prognose pr. 1. tertial viser et negativt avvik på 4,5 mkr. Dette avviket relaterer seg i hovedsak til følgende forhold: - Vedtatt innsparing forbundet med innkjøp: 2,3 mkr - Vedtatt innsparing, effektivisering: 2,0 mkr For øvrig vises det til vedlegg «Økonomirapport Teknisk» som blir ettersendt/ delt ut i møtet. Kultur Kultur prognostiserer et positivt avvik på 0,7 mkr. Her er det innarbeidet at tilskudd utbetales i oktober. Dette i henhold til vedtak 2. mai, da enheten ser ut til å gå med mindreforbruk. Det er også satt i gang prosesser for å avdekke muligheter for inntektsøkninger, bl.a. i kulturskolen. For øvrig vises det til vedlegg «Økonomirapport Kultur og idrett» Vann, avløp, renovasjon og havn Disse selvkostområdene prognostiseres i balanse rent regnskapsmessig. Den underliggende prognosen for 2013 viser et overskudd på ca. 3,6 mkr som forutsettes avsatt til bundet fond. Rådmannen vil påpeke at det er en spesiell risiko i forhold til økonomien på selvkostkapitler. Det er mange ugjorte oppgaver innenfor området, og det er i 2012 og videre i 2013 lagt opp til at mye aktivitet vries over fra park og vei til selvkostområdene. Side 22

23 Videre arbeid for å redusere prognostisert avvik Rådmannen vil fortsette å gjennomgå driften for å finne mulige innsparingseffekter. I mellomtiden vil det fortsatt være innkjøps- og ansettelsesstopp, og eventuelle utlysninger må godkjennes av rådmannen. Rådmannen vil også sørge for at alle vedtak fra kommunestyret 2. mai blir innarbeidet i prognosen pr. mai. Halden kommune har blitt tildelt 0,3 mkr i skjønnsmidler som skal brukes til et ledelsesutviklings prosjekt i Budsjettoppfølging og økonomistyring vil være en del av dette prosjektet. Økt kompetanse blant lederne i forhold til budsjettoppfølging og økonomistyring er også nødvendig for å bedre tilbakemeldingene til folkevalgte organer. Det er likevel viktig å være klar over at selv med økt kompetanse i forhold til budsjettoppfølging vil enhver prognose være beheftet med usikkerhet. Formålet med prognosene er å kunne bruke de som et styringsverktøy i forhold til oppfølgingen av budsjettet. Året 2013 må betegnes som et «ryddeår». Store deler av ledelsen har blitt endret i I løpet av første halvår vil Halden kommune ha fått ny rådmann, nye kommunalsjefer innen teknisk og kultur, undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Personalsjef, økonomisjef og NAV- leder er de samme som ved begynnelsen av Med så mange nye på plass vil det være klart for en grundig gjennomgang av organisasjonen. Både gjennomgangen av organisasjonen og iverksettelsen av vedtatte tiltak vil påvirke prognosene fremover etter hvert som vi ser resultatene av gjennomføringen. Likviditet Pr var saldo på bank -114,3 mkr. Prognosene viser at saldo på bank ved utgangen av 2013 vil ligge på om lag -330 mkr. Det blir ikke utbetalt rammetilskudd til kommunen i august, noe som betyr at denne måneden blir spesielt vanskelig. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Elin Cathrine Hagen Side 23

24 Økonomirapport NAV Periode 04/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars April Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogrammet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik, årsak er lønn kvalifiseringsprogrammet som alternativ til sosialhjelp. Utgifter til lønn for rådgiver i videregående skole som er et samarbeid med Halden kommune og v.g skole for å forhindre at elever dropper ut. Lønn prosjektstilling ifht barnefattigdom og introduksjonsstønad for flyktninger. De nevnte områdene er ikke budsjettert på lønn, men er budsjettert på inntektssiden fra refusjoner prosjektmidler, KVP, tilskudd IMDI. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,2 mkr for april måned, mens de faktiske utgifter i april var 3,6 mkr. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Årsak til økning på økonomisk sosialhjelp april: Økning i utgifter til dekning av husleie for sosialhjelpsmottager. Mangel på kommunale boliger fører til at det private leiemarked øker priser på utleieboliger. Mars måned viser en økning i strømutgifter. Andre inntekter: Det er budsjettert med ca. 3 mkr i inntekter fra refusjon trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI for bosetting av flyktninger. Side 24

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00.

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer