Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Teknisk utval. Sakliste"

Transkript

1 Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 01/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 02/2014 Godkjenning av møtebok 03/2014 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon frå kommuneplanen- bygging av ny hytte gnr 5/21, Kjeøy 04/2014 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon frå kommuneplan - oppføring av gjestehytte - gnr 15/1 05/2014 Bestandsplan over kommune- og fylkesgrenser - kommunalt løyve til samarbeidsprosjekt 06/2014 Delegerte saker 07/2014 Referatsak 7. mars 2014 John Torsvik møteleiar Terje Kallekleiv sekretær

2 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Gerd Allis Håheim 14/339 Saknr Utval Type Dato 01/2014 Teknisk utval PS Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjend Saksopplysningar:

3 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Gerd Allis Håheim 14/339 Saknr Utval Type Dato 02/2014 Teknisk utval PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Teknisk utval (L)(62624) Framlegg til vedtak: Møtebok vert godkjend. Saksopplysningar:

4 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Roald Kvingedal Gbnr - 5/21, HistSak - 13/187 14/162 Saknr Utval Type Dato 03/2014 Teknisk utval PS Klage på vedtak - søknad om dispensasjon frå kommuneplanen- bygging av ny hytte gnr 5/21, Kjeøy Vedlegg: Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - bygging av ny hytte Vedlegg Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Vedlegg Vurdering av søknad om dispesasjon frå pbl 1-8 Gbnr 5/21 Kjeøy - Klage på avslag om søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - bygging av ny hytte Framlegg til vedtak: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, 19-4 i plan og bygningslova og tar ikkje klage på politisk vedtak til følgje, søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av ny hytte, gnr 5 bnr 21, Kjeøy. Grunngjeving: I det omsøkt området er arealet i dag avsett til LNFområdet i kommuneplanen, og innafor 100 m til sjø, og gjeldane føresegner til kommuneplanen er maks BRA på 120m2. I områder der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og regulerings bestemmelsane som angir kva som kan tillatast i området. Det er ikkje kome inn nye moment i saka som talar for å gje dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av hytte nr 2 på gnr 5/21, Kjeøy. Saksopplysningar: Bakgrunn aka gjeld klage på politisk vedtak sak 016/13, avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til oppføring av anneks gnr 5/21, Kjeøy. Det vart søkt om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av ny hytte på BRA 80m2, hyttenr 2 på gnr. 5 bnr. 21. Søknaden vart i teknisk utval, datert , avslått med grunngjeving i til at det i arealplanen for Masfjorden kommune er satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. Det er naturleg at tiltaket vert teke opp i samband med revisjon av kommuneplanen, og at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune. Søkjer har i brev, datert

5 påklaga vedtaket. Klagen ligger ved som vedlegg Fakta Saka gjeld klage på politisk vedtak i sak 016/13, avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til oppføring av hytte nr 2, gnr 5/21, Kjeøy. TU-015/13 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til plan og bygningslova 19-2, og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen og 1-8 pbl til oppføring av hytte nr. 2 gnr. 5 bnr. 21, Kjeøy. Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og grunngav vedtaket med følgjande tillegg: «Teknisk utval legg også til grunn at det i arealplanen for Masfjorden kommune er satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. Det er naturleg at tiltaket vert teke opp i samband med revisjon av kommuneplanen» Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Masfjorden kommune har den mottatt klage frå tiltakshavar på vedtak TU 016/13 Sjå vedlegg Vurdering Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytte nr 2, med total BRA på 180m2 på same eigedom. Området ligg som landbruk, natur og friluftsområde, og innafor, 1-8 forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag, og gjeldane føresegner til kommuneplanen er maks BRA på 120m2 for hytter. I områder der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og reguleringsbestemmelsane som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har omsøkt området definisjon LNF-område. Formålsbestemmelsane i planen vil verta vesentleg til sidesett dersom det skal opnast opp for å gje dispensasjon for bygging av hytte nr 2 og BRA større enn 120m2 på same gnr/bnr. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av hytte nr 2 på same eigedom i Masfjorden kommune. Ein vil då opne opp for eit BRA areal på med til saman 180m2. I gjeldane føresegner til kommuneplanen er maks BRA på 120m2. Det er i arealplanen for Masfjorden kommune satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. Etter ei samla vurdering finn rådmannen at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå plan og føresegner, at det vil vera i strid med kommuneplanen å dispensera frå plankravet. Det føreligg ingen nye moment i søknaden som talar for å gje dispensasjon til bygging av hytte nr 2, frå kommuneplanen sin arealdel og plan- og bygningslova.

6 Rådmannen meiner at omsynet bak pbl 1-8 (bygging i 100-meters beltet) og arealdelen og føresegner til kommuneplanen, vert vesentleg sett til side, og ein kan opne opp for bygging av hytte nr 2 og BRA 180m2 på på same eigedom. Etter ei samla vurdering finn rådmannen at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå Kommuneplan. Moment som talar mot godkjenning: 1. Arealbruken i kommuneplanen er LNF, og innafor forbud mot tiltak mv. lands sjø og vassdrag. 2. Ein vil opne opp for eit BRA areal på til saman 180m2. 3. Tiltaket vil soleis føra til auka privatisering. 4. Det er i arealplanen for Masfjorden kommune satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. 5. Det føreligg ingen nye moment i søknaden som talar for å gje dispensasjon til bygging av hytte nr 2, Moment som talar for å godkjenna søknaden: 1. Ein kan nytta seg av eksisterande av infrastruktur. Med tilvisning til plan- og bygningslova sin 19-2 om at det skal liggja føre ei overvekt av omsyn for å gje dispensasjon, kan ein ikkje sjå at dette er til stades. Momenta i søknaden for å ikkje dispensera frå kommuneplanen er at ulempene vil vere større enn fordelane, og det tilrådast difor at det ikkje vert gjeven dispensasjon. Konklusjon Masfjorden kommune ved teknisk utval opprettheldt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av ny hytte, gnr 5 bnr 21, Kjeøy.

7 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Roald Kvingedal Gbnr - 15/1, HistSak - 13/335 14/183 Saknr Utval Type Dato 04/2014 Teknisk utval PS Klage på vedtak - søknad om dispensasjon frå kommuneplan - oppføring av gjestehytte - gnr 15/1 Vedlegg: Melding om politisk vedtak - søknad om dispensasjon - oppføring av gjestehytte, Raunøy Klage på vedtak Framlegg til vedtak: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, 19-4 i plan og bygningslova og tar ikkje klage på politisk vedtak til følgje, søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av anneks, gnr 15 bnr 1, Raunøy. Grunngjeving: Det er ikkje kome inn nye moment i saka som talar for å gje dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av anneks. Saksopplysningar: Bakgrunn Saka gjeld klage på politisk vedtak sak 016/13, avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til oppføring av anneks gnr 5/21, Kjeøy. Det vart søkt om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av anneks på gnr. 15 bnr. 1. Søknaden vart i teknisk utval, datert , avslått med grunngjeving i at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune. Søkjer har i brev, datert påklaga vedtaket. Klagen ligger ved som vedlegg. Fakta Saka gjeld klage på politisk vedtak i sak 016/13, avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til oppføring av anneks gnr 15/1, Raunøy.

8 TU-016/13 VEDTAK: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, jf, 19-4 i plan og bygningslova og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av gjestehytte, gnr 15 bnr 1, Raunøy. Grunngjeving: I omsøkt området er arealet i dag avsett til LNF-området i kommuneplanen. I områder der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og regulerings bestemmelsene som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har området definisjon LNF-området. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i LNF område. Etter ei samla vurdering finn teknisk utval at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå plan, og at det vil vera i strid med kommuneplanen å dispensera frå kommuneplanen. Teknisk utval gjer merksam på at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune. Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og grunngav vedtaket med følgjande tillegg: «Teknisk utval gjer merksam på at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune». Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tillegget frå utvalet vart samrøystes vedteke. Masfjorden kommune har den mottatt klage frå tiltakshavar på vedtak TU 016/13

9 Vurdering Omsøkt tiltak ligger i eit LNF-område, og krev difor dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i dette området. I områdr der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og reguleringsbestemmelsane som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har omsøkt området definisjon LNF-område. I verdikart og temakart i kommuneplanen har Raunøyna svært høg verdi. Formålsbestemmelsane i planen vil verta vesentleg til sidesett dersom det skal opnast opp for å gje dispensasjon for bygging av hytter i LNF- området og områder med svært høg verdi i verdikart og temakart. Ettersom kommunen ynskjer å få ein meir målrette arealbruk, skal det i samband med rulleringa av arealdelen til kommuneplanen vurderast korleis område som er best egna for fritidsbustadar i kommunen. Inntil denne planen er på plass vil kommunen vere restriktiv med å gje dispensasjon frå generelt byggjeforbod i strandlina. Dette er i samsvar med overordna planverk. Momenta i søknaden for å ikkje dispensera frå kommuneplanen er at ulempene vil vere større enn fordelane, og det tilrådast difor at det ikkje vert gjeven dispensasjon. Med tilvisning til plan- og bygningslova sin 19-2 om at det skal liggja føre ei overvekt av omsyn for å gje dispensasjon, kan ein ikkje sjå at dette er til stades. Det er ikkje kome inn nye moment i saka som talar for å gje dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av anneks. Konklusjon Masfjorden kommune ved teknisk utval opprettheldt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av anneks, gnr 15 bnr 1, Raunøy.

10 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ottar Myrtveit FA - K40 14/332 Saknr Utval Type Dato 05/2014 Teknisk utval PS Bestandsplan over kommune- og fylkesgrenser - kommunalt løyve til samarbeidsprosjekt Vedlegg: Inndeling HordaHjort Inndeling HordaHjort - prosjektskildring Framlegg til vedtak: Masfjorden kommune løyver: ,-/år inkl mva innanfor prosjektperioden på 5 år frå 2013 til Saksopplysningar: Bakgrunn I følgje rundskriv til forskrift om forvalting av hjortevilt (forvaltingsforskrifta) bør alt hjortevilt forvaltast etter ein plan, og kommunen må gjere vedtak om målsettinga for forvaltinga. Bruk av bestandsplan skal vere hovudregelen ved forvaltning av elg og hjort. Forskrift 4: To eller fleire kommunar bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestandane når det er hensiktsmessig å samordne bestandsplanlegginga over kommunegrenser. Rundskriv: Merking av hjort og elg med GPS har gitt verdfull ny kunnskap om dyras områdebruk, og seier også mykje om på kva skala det er hensiktsmessig å forvalte bestandane. Forskrift 17: Kommunen skal stimulere til og leggje til rette for samarbeid mellom jaktrettshavarane. Der samarbeidet føregår over kommunegrenser og/ eller fylkesgrenser, skal kommunane bidra til regional, bestandsretta forvaltning ved godkjenning av vald, bestandsplanområder og ved andre former for samarbeid. Rundskriv: Ei av kommunane sine oppgåver er å stimulere til etablering av hensiktsmessige vald og bestandsplanområder i forvaltinga av hjortevilt. Relevant informasjon og økonomiske bidrag frå det kommunale viltfondet kan vere effektive stimuli i dette arbeidet. Kommune- og fylkesgrenser skal ikkje vere til hinder for å oppnå hensiktsmessige vald eller bestandsplanområde.

11 Fakta: Rundskriv (angåande godkjenning av bestandsplanområde 16): Kommunen bør samarbeide med jaktrettshavarane for å oppnå ein struktur på bestandsplanområda som er hensiktsmessig for forvalting av vedkomande art. Spesielt bør det arbeidast for at alle eigedomane som naturleg høyrer med til eit forvaltingsområde, blir med i eit bestandsplanområde. Masfjorden kommune har som ein av dei 30 kommunane i prosjektektet «Hordahjort» vore aktivt med. Kommunen har hatt 5 GPS merka dyr i perioden Gjennom dette prosjektet samt liknande merkeprosjekt i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har ein fått ein god del ny kunnskap om hjorten. Ytterlegare opplysningar som td.sporing av dyr finn ein på heimesida til: Sogn og Fjordane skogeigarlag BA og Vestskog har utarbeida eit prosjektforslag for alle dei 4 vestlandsfylka som kallast: Forvaltning av hjortebestanden Prosjektet har som hovudmål å etablera bestandsforvaltning av hjort på Vestlandet. Dette er eit forslag som er basert på at kommunane, Fylkeskommunen og direktoratet bidreg økonomisk. Masfjorden er litt over snittet i storleik med oppunder 400 felte dyr og det vil vera naturleg å freista på eit samarbeid med Gulen kommune. Gulen har ein felling på dyr. Forslaget begrensar seg geografisk til Masfjorden si nordside, heile Gulen og avgrensa til E39 i aust. Desse grensene har kome fram gjennom bygdemøter, sonemøter og kommunesamlingar saman med representantar frå «Hordahjort» Grensene er ikkje endeleg, men eit godt utgangspunkt for kor stort eit bestandsplanområde bør vera. Alle bestandsplangrensene i prosjektet kjem fram av kartet under. Sørsida av Masfjorden er tenkt felles med ein liten del av Lindås samt vestre del av Høyanger, sjå kart. Vurdering: Rådmannen ser positivt på forslaget, og for Masfjorden sin del blir kommunen sitt bidrag uforandra med ,-/år same kor ein set bestandsplangrensene. Ei forutsetjing for at prosjektet skal realiserast fult ut, er at nemnde nabokommunar også bidreg. Alternativt går det an å starte med td samarbeidet mot Gulen først. Konklusjon Masfjorden kommune bidreg ,-/år til bestandsplanprosjektet finansiert av viltfondskontoen til kommunen.

12 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Gerd Allis Håheim 14/339 Saknr Utval Type Dato 06/2014 Teknisk utval PS Delegerte saker Underliggjande saker: Saksnummer Tittel 01/2014 Melding om delegert vedtak - Igangsettingsløyve - hus nr2 på garden - gnr 27/2 Nordland 03/2014 Melding om delegert vedtak - søknad om oppføring av fritidsbustad, gnr 50/117, Kleivetoppen Framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering Saksopplysningar:

13 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Gerd Allis Håheim 14/339 Saknr Utval Type Dato 07/2014 Teknisk utval PS Referatsak Vedlegg: Jaktstatistikk for Masfjorden Oversendelse av endret tillatelse for Halliburton Mongstadbase Endret tillatelse for Halliburton Mongstadbase Underliggjande saker: Saksnummer Tittel 07/ Endret tillatelse for Halliburton Mongstadbase 07/ Jaktstatistikk for Masfjorden Framlegg til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysningar:

14 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Gerd Allis Håheim 14/339 Saknr Utval Type Dato 02/2014 Teknisk utval PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Teknisk utval (L)(62624) Framlegg til vedtak: Møtebok vert godkjend. Saksopplysningar:

15 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den kl 16: , heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 012/13-019/13 Innkalling til møtet var sendt ut elektronisk den: Desse møtte: Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Britt Inger M. Hope John Torgeir Torsvik, leiar Geir Egil Haugsvær Wenke Ekren FORFALL: FORFALL: FORFALL: Ragnvald Tangedal Kristeleg Folkeparti: Framstegspartiet: Venstre: Willy Borge FORFALL: FORFALL: FORFALL: Lillian Andvik Frå administrasjonen møtte: Assisterande rådmann Sveinung Toft, Teknisk sjef Terje Kallekleiv sin førte møteboka Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: John Torsvik Plankart reguleringsplanar Rørdalen og Fagerbotn Innkallinga vart godkjent. Sakslista vart godkjent.

16 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 2 av 12 Sakliste Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 012/13 13/581 Godkjenning av møteprotokoll 3 Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 013/13 10/504 Reguleringsendring for Fagerbotn hyttefelt - Stordalen - godkjenning av plan Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 014/13 10/759 Reguleringsplan for Rørdalen hyttefelt, Stordalen - godkjenning av plan Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 015/13 13/187 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - bygging av ny hytte - gbnr 5/21 - Kjeøy Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 016/13 13/335 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan - oppføring av gjestehytte til fritidshus - gbnr 15/1 Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 017/13 12/733 Søknad om tiltak utan ansvarsrett - utlegging av flytebrygge - gbnr 6/6 - Dragøy Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 018/13 13/153 Søknad om løyve til tiltak - oppføring av hytte - gbnr 50/102 - Librotet hyttefelt Sak nr. Arkivsaknr Sakstittel Sidetal 019/13 13/580 Delegerte vedtak

17 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 3 av 12 SAK 012/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteprotokollen frå Teknisk utval den vert godkjent slik han ligg føre. TU-012/13 VEDTAK: Møteprotokollen frå Teknisk utval den vert godkjent slik han ligg føre. Det skjedde i Teknisk utval den : Framlegg til vedtak vart samrøystes godkjent.

18 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 4 av 12 SAK 013/13 REGULERINGSENDRING FOR FAGERBOTN HYTTEFELT - STORDALEN - GODKJENNING AV PLAN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova vert reguleringsplan for Fagerbotn hyttefelt reguleringsendring godkjent slik han ligg føre. Rådmannen frå fullmakt til å oppdatere reguleringsplankartet når kommunen har motteke koordinatar for 22 kv jordlina. Finansiering: ingen kostnad Heimel: plan- og bygningslova TU-013/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: I medhald av plan- og bygningslova vert reguleringsplan for Fagerbotn hyttefelt reguleringsendring godkjent slik han ligg føre. Rådmannen frå fullmakt til å oppdatere reguleringsplankartet når kommunen har motteke koordinatar for 22 kv jordlina. Det skjedde i Teknisk utval den : Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

19 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 5 av 12 SAK 014/13 REGULERINGSPLAN FOR RØRDALEN HYTTEFELT, STORDALEN - GODKJENNING AV PLAN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova vert reguleringsplan for Rørdalen hyttefelt godkjent slik han ligg føre. Finansiering: ingen kostnad Heimel: plan- og bygningslova TU-014/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: I medhald av plan- og bygningslova vert reguleringsplan for Rørdalen hyttefelt godkjent slik han ligg føre med følgjande tillegg: 1. Føresegn til omsynsområde H310: «Det skal takast omsyn til skog for å førebyggje rasfare» 2. Retningsline til omsynssone H320: «Det skal takast omsyn til skog av omsyn til jorderosjon» Det skjedde i Teknisk utval den : Det vart diskutert i kva grad ras og erosjon kan utgjera ein fare for bygningar i området. John Torsvik, H, gjorde framlegg om at det som eit førebyggjande tiltak vart definert reglar for fjerning av tre i området. Det vart diskutert og sett reglar for dette. Rådmannen sitt framlegg med tilleggsframlegget frå Høgre vart samrøystes vedteke.

20 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 6 av 12 SAK 015/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN - BYGGING AV NY HYTTE - GBNR 5/21 - KJEØY Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Masfjorden kommune viser til plan og bygningslova 19-2, og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen og 1-8 pbl til oppføring av hytte nr 2 gnr 5 bnr 21, Kjeøy. Grunngjeving: I omsøkt området er arealet i dag avsett til LNF-området i kommuneplanen. I område der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og føresegnene til planen som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har området definisjon LNFområdet. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i LNF områder. Etter ei samla vurdering finn rådmannen at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå arealplanen, då det vil vera i strid med kommuneplanen. Konklusjon Masfjorden kommune ynskjer ikkje opne opp for bygging av hytter i eit område som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Finansiering Gebyrregulativet Heimel Plan og bygningslova Kommuneplanen

21 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 7 av 12 TU-015/13 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til plan og bygningslova 19-2, og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen og 1-8 pbl til oppføring av hytte nr. 2 gnr. 5 bnr. 21, Kjeøy. Grunngjeving: I omsøkt området er arealet i dag avsett til LNF-området i kommuneplanen. I område der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og føresegnene til planen som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har området definisjon LNF-området. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i LNF områder. Etter ei samla vurdering finn rådmannen at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå arealplanen, då det vil vera i strid med kommuneplanen. Teknisk utval legg også til grunn at det i arealplanen for Masfjorden kommune er satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. Det er naturleg at tiltaket vert teke opp i samband med revisjon av kommuneplanen. Konklusjon Masfjorden kommune ynskjer ikkje opne opp for bygging av hytter i eit område som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og grunngav vedtaket med følgjande tillegg: «Teknisk utval legg også til grunn at det i arealplanen for Masfjorden kommune er satt av areal til fritidsbustader i nærområdet. Det er naturleg at tiltaket vert teke opp i samband med revisjon av kommuneplanen» Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

22 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 8 av 12 SAK 016/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - OPPFØRING AV GJESTEHYTTE TIL FRITIDSHUS - GBNR 15/1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, jf, 19-4 i plan og bygningslova og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av gjestehytte, gnr 15 bnr 1, Raunøy. Grunngjeving: I omsøkt området er arealet i dag avsett til LNF-området i kommuneplanen. I områder der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og regulerings bestemmelsene som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har området definisjon LNFområdet. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i LNF område. Etter ei samla vurdering finn teknisk utval at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå plan, og at det vil vera i strid med kommuneplanen å dispensera frå kommuneplanen. Finansiering Gebyrregulativet Heimel 19 Plan og bygningslova Kommuneplanen TU-016/13 VEDTAK: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, jf, 19-4 i plan og bygningslova og avslår søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til bygging av gjestehytte, gnr 15 bnr 1, Raunøy. Grunngjeving: I omsøkt området er arealet i dag avsett til LNF-området i kommuneplanen. I områder der det ikkje er LNF-område, er det reguleringsføremålet og regulerings bestemmelsene som angir kva som kan tillatast i området. I arealdelen til kommuneplanen har området definisjon LNF-området. Ved å dispensere frå kommuneplanen vil ein opne opp for bygging av hytter i eit området som ligg som landbruk, natur og friluftsområde. Det skal difor ikkje opnast opp for bygging av frittliggande hytter i LNF område. Etter ei samla vurdering finn teknisk utval at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå plan, og at det vil vera i strid med kommuneplanen å dispensera frå kommuneplanen. Teknisk utval gjer merksam på at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune. Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og grunngav vedtaket med følgjande tillegg: «Teknisk utval gjer merksam på at nye tiltak kan fremjast i samband med fornying av arealplanen for Masfjorden kommune». Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tillegget frå utvalet vart samrøystes vedteke.

23 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 9 av 12 SAK 017/13 SØKNAD OM TILTAK UTAN ANSVARSRETT - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE GB/NR 6/6 - DRAGØY Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 19-2, jf 19-4 i plan og bygningslova og avslår mottatt søknad av , om å gje dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen til utlegging av flytebryggje på eigedom gnr 6 bnr 6, Dragøy. Teknisk utval avviser klage på tidlegare vedtak av , sak 002/13. Grunngjeving: Masfjorden kommune tar klage på vedtak mottatt , til følgje, og viser til at søkjar ikkje vil godta vilkåra som kommunen sette i saka. Samstundes fell grunngjevinga for å gje dispensasjonen bort. Med tilvising til plan- og bygningslova 19-2 om at det skal liggja føre ei overvekt av fordelar for å gje dispensasjon, kan ein ikkje sjå at dette lenger er til stades. Konklusjon Søkjar vil ikkje akseptere vilkåra i sak 002/12. Heimel 19-2 plan og bygningslova TU-017/13 TILRÅDING TIL FORMANNSKAPET (KLAGEORGAN): Masfjorden kommune ved Formannskapet viser til 19-2, jf 19-4 i plan og bygningslova og avslår mottatt søknad av , om å gje dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen til utlegging av flytebryggje på eigedom gnr 6 bnr 6, Dragøy. Formannskapet avviser klage på tidlegare vedtak av , sak 002/13. Grunngjeving: Masfjorden kommune tar klage på vedtak mottatt , til følgje, og viser til at søkjar ikkje vil godta vilkåra som kommunen sette i saka. Samstundes fell grunngjevinga for å gje dispensasjonen bort. Med tilvising til plan- og bygningslova 19-2 om at det skal liggja føre ei overvekt av fordelar for å gje dispensasjon, kan ein ikkje sjå at dette lenger er til stades. Konklusjon Søkjar vil ikkje akseptere vilkåra i sak 002/12. Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og kom til at utan eit samarbeid mellom interessentane så fell grunnlaget for eit løyve bort. Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

24 Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 3, Side 10 av 12 SAK 018/13 SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK - OPPFØRING AV HYTTE - GBNR 50/102 - LIBROTET HYTTEFELT Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 20-1 plan og bygningslova og tar ikkje klagen frå Frode og May Britt Blomgrend til følgje, og opprettheldt vedtak om oppføring av hytte, sak 044/13, gnr 50/102 Stordalen. Grunngjeving: I arealplankartet i reguleringsplanen for Librotet hyttefelt er hytta plassert slik på tomten att den kjem oppå elva, dette er ei svært dårleg løysing å plassere eit bygg til varig opphald. Dette er noko som ikkje skulle vore lagt inn i reguleringsplanen. Ansvarleg søkkjar og ansvarleg for grunnarbeidet har løyst dette med å trekke hytta lengre aust på tomta, og samstundes heva grunnen til hytta, slik att elva ikkje kjem i konflikt med hytta. På grunn av elv og storleik på tomta må hytta etter administrasjonen si vurdering plasserast slik den er plassert og vist på situasjonskart i mottatt søknad. Konklusjon Masfjorden kommune ved Teknisk utval opprettheldt vedtak om oppføring av hytte, sak 044/13, gnr 50/102 Stordalen. Klagen vert ikkje teke til følgje. Det vert vist til at det er vanskeleg å plassera hytta på meir eigna stad på tomta enn omsøkt, jf. Tek 10 sine krav om trygg plassering m.v. Heimel 20-1 plan og bygningslova 28 Forvaltningslova

25 Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den Side 11 av 12 TU-018/13 VEDTAK: Masfjorden kommune ved teknisk utval viser til 20-1 plan og bygningslova og tar ikkje klagen frå Frode og May Britt Blomgrend til følgje, og opprettheldt vedtak om oppføring av hytte, sak 044/13, gnr 50/102 Stordalen. Grunngjeving: I arealplankartet i reguleringsplanen for Librotet hyttefelt er hytta plassert slik på tomten att den kjem oppå elva, dette er ei svært dårleg løysing å plassere eit bygg til varig opphald. Dette er noko som ikkje skulle vore lagt inn i reguleringsplanen. Ansvarleg søkkjar og ansvarleg for grunnarbeidet har løyst dette med å trekke hytta lengre aust på tomta, og samstundes heva grunnen til hytta, slik att elva ikkje kjem i konflikt med hytta. På grunn av elv og storleik på tomta må hytta etter administrasjonen si vurdering plasserast slik den er plassert og vist på situasjonskart i mottatt søknad. Konklusjon Masfjorden kommune ved Teknisk utval opprettheldt vedtak om oppføring av hytte, sak 044/13, gnr 50/102 Stordalen. Klagen vert ikkje teke til følgje. Det vert vist til at det er vanskeleg å plassera hytta på meir eigna stad på tomta enn omsøkt, jf. Tek 10 sine krav om trygg plassering m.v. «Det er klart sterkare grunngjeving for å tillate ny plassering av hytte av omsyn til fare for flaum og ras». Det skjedde i Teknisk utval den : Teknisk utval diskuterte saka og kom med framlegg til følgjande grunngjeving: «Det er klart sterkare grunngjeving for å tillate ny plassering av hytte av omsyn til fare for flaum og ras». Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tilleggsframlegget frå utvalet vart var samrøystes vedteke.

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap.

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap. KVAM HERAD KVAM FORMANNSKAP MØTEPROTOKOLL Dato: 28.11.2006 Kl.: 09:00-15:00 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 169/06-189/06 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Dagfinn Vik,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer