Gassvannvarmer liter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gassvannvarmer 11-14 liter"

Transkript

1 Gassvannvarmer liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: Vera gassvannvarmer 11 liter Vera gassvannvarmer 14 liter Innhold Side 1 Mål og tekniske data 2 2 Installasjonskrav 3 3 Installasjon av vannvarmeren 4 4 Igangkjøring 5 5 Tilpasning av chassis 5 6 Betjening og bruk 6 7 Frostsikring 7 8 Service 7 9 Garanti 7 10 Avgass-sikring 7 11 Bytte av gass 7 12 Driftsfeil 8 13 Tekniske spesifikasjoner 8 Beskrivelse (1) - Deksel i ett stykke av beskyttet stål (2) - Trekkhette som hindrer tilbakestrømning (3) - Varmeveksler av kobber (4) - Multigassbrenner laget av rustfritt stål (5) - Injektormanifold (6) - Pilot (7) - Vannventil (8) - Gassventil (9) - Piezoelektrisk tenner (10) - Temperaturvelger (11) - Varmtvannsrør (12) - Bryter for kontroll av gasstenning og -strøm (13) - TTB overflytsikring

2 1. Mål og tekniske spesifikasjoner 2. Modell ø A 11 liter liter G = gassanslutning EF = anslutning for kaldtvann EC = anslutning for varmtvann Vekt Brutto Netto 11 liter 11 kg 10 kg 14 liter 13 kg 12 kg Fig. 3

3 2. Installasjonskrav Krav til rommet og avlufting - rommet hvor apparatet skal plasseres skal ha et volum på minst enn 15 m 3. - en minimumsåpning på 0,40 m 2 samt obligatoriske ventilasjonsåpninger for å opprettholde gode driftsmessige forhold for apparatet. Vannvarmeren må kobles til en røykkanal. Det er ikke tilrådelig å installere apparatet direkte på vegg som kan påvirkes av varme (tre osv.). Ved slik installasjon må man ta forholdsregler, for eksempel kan det monteres en gipsplate mellom vegg og apparat Installasjon av vannvarmeren - Plasser vannvarmeren i umiddelbar nærhet av en kanal for evakuering av forbrenningsavgassene. - Installer aldri vannvarmeren over kokeplater og generelt aldri over noe utstyr som produserer damp/røyk/varme da dettte vil kunne påvirke funksjonaliteten. - Veggen må tåle vekten av vannvarmeren Konstruksjon og installasjon Sanitær varmtvannskrets Vanntrykket i apparatet må ikke overstige den maksimale verdien det er konstruert for (10 bar). Sørg for en ekspasjonsenhet hvis installasjonen krever det (for eksempel hvis det er en tilbakeslagsventil på kaldtvannsforsyningen). Hvis vannet er hardere enn 25 TH, anbefales det å behandle vannet. Ventilasjon for forbrenningsgasser Koble apparatet til en ventilasjonskanal med et rør med passende diameter (se dimensjoner) som er spesielt godkjent for gass (i 99,5 % aluminium eller rustfritt stål). Forbindelsen er utformet slik at den skal passe i utgangsmunnstykket på trekkbeskyttelsen. Ventilasjonsrøret bør om mulig føres rett opp over tak. Dersom dette ikke er mulig og man isteden ønsker å gå igjennom vegg bør ventilasjonsrøret over vannvarmeren være minst 1 meter langt før det vinkles ut igjennom vegg. Installatøren må ta forholdsregler for å begrense risikoen for at vanndamp kondenseres i avgasskanalen. Tips! Ventilasjonsrør for gassvannvarmeren kan skaffes på

4 3. Installasjon av vannvarmeren Montering av apparatet - Plasser lokaliseringshull A i monteringsbraketten 553 mm over senterlinjen for vanninntaket og 63,5 mm til venstre for dets vertikale akse. - Sjekk den vertikale linjen for braketten. Marker og bor så de to hullene B som fester støttebraketten. - Fest braketten til veggen ved å bruke festene som er tilpasset denne braketten. - Fjern bryterne for gass- (23) og temperaturvalg (22) (fig.10) ved å trekke dem til deg. - Løsne skrue C som holder dekselet (under temperaturvelgerbryteren -- fig. 8). - Løsne de to skruene D som holder dekselet (fig. 8). - Fjern dekselet - Hekt de øverste hullene i rammen på tappene som stikker ut på braketten (fig. 6).

5 Tilkoblinger Apparatet blir levert komplett og klart for installasjon. Tilbehørspakken inneholder følgende deler: Gassforbindelse (fig. 7): - Et koblingsledd (16) Ø 14 x 0,75 med mutter og gummipakninger. Butan/propan-gassforbindelse: OBS! Gassvannvarmere er kresne på gasstilførselen og erfaringsmessig oppnår man best resultat ved å plassere en propanbeholder i nærheten av varmeren med en kortest mulig gass-slange (max 1,5 mtr). Dersom man alikevel ønsker å benytte fast røropplegg bør man vurdere en større rørdimensjon enn hva som er normal standard (3/8 ). Rørdimensjonen bør være tilpasset strekket og hensyntatt antall andre apparater som skal være tilkoblet. Varmtvannsforbindelse via slangen (18) (fig. 7) som er festet til apparatet. Kaldtvannsforbindelse: - koblingsledd (17) med 1/2 -forbindelse Forbindelse til ventilasjonskanalen (fig. 3) Vannvarmeren kan bare kobles til en kanal med naturlig ikke-assistert ventilasjon. Kobling for røret finnes (se diameter i tabellen over dimensjoner) inne i utløpsrøret for antitilbakestrømningsenheten. Sørg for en avtapningsbeholder som hindrer kondens fra kanalen å dryppe inn i apparatet. Viktig: Rengjør vann- og gassrørene grundig inni før du kobler dem til apparatet. 4. Igangkjøring - Sjekk at ventilen på propanregulatoren er åpnet. - Sjekk at det ikke er noen lekkasje i gassledningen. - Skru på vannvarmeren - følg instruksjonene i avsnittet 6; betjening og bruk. 5. Montering av dekselet - Fjern beskyttelsesfilmen fra dekselet. - Plasser huset (fig. 8). - Fest to sidekroker på huset til festeørene E på chassiset. - Fest de to skruene D på illustrasjonen - Fest skrue C som holder frontdekselet. - Sett på plass betjeningsbryterne for gass (23) og temperatur (22).

6 6. Betjening og bruk Igangkjøring Sett gassbryteren (23) på (fig. 10). Trykk på gassbryteren (23) for så og trykke på den pizoelektriske tenneren (21). Den genererer en gnist som tenner pilotbrenneren. Obs! Når vannvarmeren blir tent for første gang, kan det være nødvendig å vente litt på at luften blir drevet ut av systemet før den tenner. Hvis dette skjer, lar du gassbryteren (23) være der det er og trykker på knappen (21) flere ganger til piloten tenner. Når piloten har tent, holder du gassrattet (23) i stillingen i noen sekunder for å aktivere sikkerhetstermoelementet og setter rattet tilbake til området mellom og (fig. 10). Justering av effekten - Denne vannvarmeren med automatisk effektvariasjon er utstyrt med et system som setter brukeren i stand til å begrense den maksimale effekten. Du gjør dette ved å sette justeringsbryteren (23) i en posisjon mellom (fig. 11). og - Temperaturen for varmtvannet stilles inn med temperaturvelgeren. Innstilling av temperaturen Du kan stille inn vanntemperaturen ved å sette bryteren (22) mellom stillingene min og max (fig. 12). Skru apparatet av Skru gassbryteren (23) til stillingen OFF (fig. 13).

7 7. Frostsikring Utfør disse trinnene: - Skru vannvarmeren av. - Steng kaldtvannstilførselen - Åpne varmtvannskranen. - Skru ut avtapningspluggen (24) (fig. 14). 8. Service Årlig service for vannvarmeren er nødvendig for å sikre funksjonalitet over lengre tid. La kvalifisert personell undersøke vannvarmeren én gang i året. Fjerning av belegg: Belegg skal fjernes bare i varmeveksleren. Beleggfjerningsmiddelet må aldri komme gjennom vannventilen. Vi minner om at man for å sørge for forbrukerens sikkerhet må skylle grundig etter fjerning av belegg før vannvarmeren settes i drift igjen. Produsentens garanti dekker produksjonsfeil, men ikke funksjonsfeil som skyldes behov for service. Dekseloverflaten kan rengjøres med såpevann eller et rengjøringsmiddel som ikke sliper. Bruk en myk klut. 9. Garanti Vannvarmeren er garantert for den perioden som står på garantibeviset, som inneholder betingelser og vilkår. Pass på å sende den delen av sertifikatet som kan tas av, til Vera Miljø AS. For at garantien skal gjelde må vannvarmeren være installert, innstilt og igangsatt av kvalifisert personell. Dette sikrer deg at installatøren har fulgt installasjonsinstruksjonene, og at forskrifter og sikkerhetsbetingelser er fulgt. 10. Avgass-sikring Denne vannvarmeren utstyrt med en sensor som bryter gasstilførselen hvis hvis ikke avgassen får slippe fritt ut. Vannvarmeren er da i "sikkerhetsstilling" og etter 5 minutter kan vannvarmeren tennes igjen, og man kan tappe vann igjen.

8 11. Bytte av gass Hvis vannvarmeren må tilpasses en annen gass enn hva den er konstruert for, må erstatningsdelene i endringsutstyret brukes og de vedlagte anbefalingene følges. Denne operasjonen må utføres av kvalifisert personell. 12. Driftsfeil Hendelser Årsaker Løsninger Du får ikke varmt vann. Vannvarmeren starter ikke. Vanninntaksventilen er lukket. Ingen gass, piloten ikke tent. Ikke noe vann. Åpne ventilen. Tenn piloten. Utfør de nødvendige kontrollene (gassinntak, vann på). Piloten tenner ikke. Luft i gasskretsen. Kan forekomme når brenneren har vært slått av lenge. Gjenta tenningsprosedyren (se avsnitt 6). Vannvarmeren slår seg av når man Utilstrekkelig ventilasjon eller fjerning tapper vann. av gasser. Hvis ikke disse løsningene virker, kontakt kvalifisert personell eller ring Vera Miljø AS NB! Reservedeler kan du bestille på Kontroller forbindelsen til ventilasjonskanal. 3. Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Modell 11 L Modell 14 L Nominell varmeinput Q n = 21,6 kw 27 kw Nominell effektoutput P n = 19,2 kw 24,3 kw Variabel effekt minimum P m = 8 kw 9 kw Vannstrøm ved Δt 55 C med korrigering lukket D = 2 til 5 l/min 2 til 6,3 l/min Δt for vannstrøm mellom 5-11 l/min og 6,3-14 l/min 55 til 25 C 55 til 25 C Vannstrøm ved Δt 25 C D = 11 l/min 14 l/min Utløsingsterskel: P w min = 0,2 bar 0,2 bar Maksimalt vanntrykk: P w max = 10 bar 10 bar Nødvendig friskluftstrømningsrate for forbrenningsluft V 37,1 m 3 /h 47 m 3 /h Massestrømningsrate for forbrenningsprodukter M 13,9 g/s 17,9 g/s Gjennomsnittstemperatur for forbrenningsprodukter 151 C 182 C Tenning piezoelektrisk Gasstrømningsrate (15 C mbar) gassrate gassrate G20 35,9 MJ/m3 under 20 mbar Vr = 2,28 m 3 /h 2,85 m 3 /h Butan 45,6 MJ/kg under mbar Vr = 1,70 kg/h 2,13 kg/h Propan 46,4 MJ/kg under 37 mbar Vr = 1,67 kg/h 2,09 kg/h Brennerspesifikasjon brenner pilot brenner pilot Antall munnstykker Merking av injektorer i G20 1,13 23,2 1,13 23,2 Merking av diafragma i G20 5,2 Merking på butan-propan-injektorene 0, ,7 20 Merking på butan-propan-restriktorene 5,3 Vera Miljø tar ikke noe ansvar for noen feil eller utelatelser i informasjonen i dette dokumentet Vera Miljø AS, P.B Sandefjord. Tlf , Fax ,

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer