Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf eller som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd. Orientering: - Orientering om undervisningsevalueringa v/rådgivar Eirik Jenssen, juridisk avdeling. Program for dagen: Kl : Kl : Kl : Behandling av saker etter saklista Lunsj Orientering og omvisning på Tøndergård skole

2 Saksnr Innhald UD 14/16 Oppnemning av medlem til arbeidsgruppa "Rusførebygging God helse" UD 15/16 Tilbod som ikkje kjem i gang for skoleåret 2016/2017 RS 12/16 Retningslinjer for praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Godkjenning av protokoll

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Heidi-Iren Wedlog Olsen Saksnr Utval Møtedato UD 14/16 Utdanningsutvalet Oppnemning av medlem til arbeidsgruppa "Rusførebygging God helse" Bakgrunn Viser til sak U-15/16, i møte 29. februar 2016, der det vart gjort følgjande vedtak: 1. Arbeidsgruppa «Rusførebygging God Helse» har sju (7) representantar, som gir slik samansetting: 1 representant frå utdanningsutvalet 1 representant frå kultur- og folkehelseutvalet 1 representant frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 representant frå Kommunenes sentralforbund, Møre og Romsdal UNG-koordinator, på vegne av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal 1 representant frå ACTIS, Rusfeltet sitt samarbeidsorgan 1 representant frå Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) I tillegg møter administrasjonen i fylkeskommunen med inntil 2 representantar, høvesvis ein frå kvar av avdelingane kultur og utdanning. Gruppa får mandat til å supplere inn ein representant frå NAV om dei finn det ønskeleg. 2. Arbeidsgruppa skal vere styringsgruppe for satsinga Ansvarleg alkoholhandtering. I desse møta er arbeidsgruppa supplert med representantar frå politiet, NHO og utelivsbransjen. 3. Arbeidsgruppa skal leiast av politisk representant frå kultur- og folkehelseutvalet, og driftast frå kulturavdelinga. 4. Arbeidsgruppa har i utgangspunktet 4 møte i året, og avgjer sjølv om det er behov for fleire møte enn dette. 5. Mandatet til arbeidsgruppa er å: a) Drive eit aktivt og utviklingsorientert folkehelsearbeid på rusområdet b) Tilby rettleiing og kompetanse gjennom å arrangere fagsamlingar og møteplassar for kommunar, frivillige organisasjonar, vidaregåande skular og andre instansar/aktørar c) Initiere kompetanseheving og tiltak i dei vidaregåande skulane d) Samordne økonomiske tilskot frå medlemmane i arbeidsgruppa til det rusførebyggande arbeidet i fylket e) Vere styringsgruppe for samarbeidet Ansvarleg alkoholhandtering

4 6. Mandatet for arbeidsgruppa blir lagt til grunn for fylkeskommunen sin innsats på rusfeltet. 7. Mandatet gjeld for perioden Vurdering I følgje mandatet skal utdanningsutvalet velje eitt medlem til arbeidsgruppa. Fylkesrådmannen legg fram saka utan tilråding. Forslag til vedtak: Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Heidi-Iren Wedlog Olsen fylkeskultursjef

5 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato UD 15/16 Utdanningsutvalet Tilbod som ikkje kjem i gang for skoleåret 2016/2017 Bakgrunn Fylkesrådmannen fekk i sak UD-41/13 A mynde til å justere elevtalet innafor skoleog tilbodsstrukturen i vedteken skolebruksplan. Det er viktig å få ei avgjerd om kva tilbod som ikkje skal setjast i gang, slik at vi får informert søkarane til desse tilboda om nedlegging, og gje dei høve til å endre søknaden sin til eit nytt utdanningsprogram eller programområde. Det er også viktig for skolane sitt stillingsplanarbeid. Saka er mellom anna basert på prøveinntak frå den Prøveinntaket er svært usikkert på dette tidspunktet i og med at vi enno ikkje har starta sakshandsaminga av søknadane. Men vi får likevel ei oversikt som saman med erfaringar frå tidlegare år blir brukt når vi gjer vurderingar. Vurderingane er ikkje berre basert på prøveinntaket. Vi veit at vi kjem til å utvide talet på plassar/klassar ved somme skolar på grunn av høge søkartal. Det er teke omsyn til dette i saksutgreiinga. I tilfelle der søkartala er svært låge har vi sett på om det kan vere sekundærsøkarar, eller søkarar som kan få ungdomsrett etter sakshandsaming. I tillegg gjer vi unntak for nokre skolar som har svært låg søknad til dei fleste tilboda sine. Utgangspunkt for vurderingane er mellom anna sak til utdanningsutvalet UD-5/14. Her vart det gjort vedtak om å setje krav til minimum oppfyllingsgrad av vedteke kapasitet til 65 prosent. For småskalatilbod vart minimum kapasitet sett til 4 søkarar med ungdomsrett, og for halvklassar innafor yrkesfag som rekrutterer til lærefag vart minimum kapasitet sett til 6 elevplassar. For YSK-tilboda vart minimum kapasitet sett til 10 elevplassar. Vi har hatt samtaler med alle skolane som har fått kome med sine innspel dersom dei har vore ueinige i våre vurderingar.

6 Vurdering Atlanten vgs: Musikk/dans/drama: Vg1 musikk/dans/drama ved Atlanten vgs har til saman 18 primærsøkarar med ungdomsrett. Desse fordeler seg med 17 primærsøkarar til fordjuping musikk og 1 primærsøkarar til fordjuping dans. Med berre ein søkar til Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans rår fylkesutdanningssjefen til at tilbodet ikkje vert sett i gang. Skolen seier seg einig i vurderinga. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Herøy vgs, avdeling Vanylven: Helse og oppvekstfag: Vg2 helsearbeidarfag har 2 primærsøkarar med ungdomsrett. Teknikk og industriell produksjon: Vg2 industriteknologi har ingen primærsøkarar med ungdomsrett. Skolen seier seg einig i vurderingane. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 helearbeidarfag og Vg2 industriteknologi ikkje vert sett i gang som for skoleåret 2016/2017. Herøy vgs: Bygg og anleggsteknikk: Vg2 byggteknikk har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Skolen seier seg einig i at tilbodet ikkje blir sett i gang. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 byggteknikk ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Kristiansund vgs: Design og handverk: Vg2 frisør har 6 primærsøkarar med ungdomsrett, og har ikkje oppfyllingsgrad på 65 prosent. Berre 2 søkarar med ungdomsrett har tilbodet som sitt sekundærønske. Ingen av primærsøkarane som står utan rett ser ut til å kunne få ungdomsrett etter sakshandsaming. Vg2 interiør og utstillingsdesign har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. 2 søkarar med ungdomsrett har det som sitt sekundærønske. Ingen av primærsøkarane som står utan rett ser ut til å kunne få ungdomsrett etter sakshandsaming. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar, og har kommentarar til dette. Sjå vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at tilboda ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Kunst, design og arkitektur:

7 Studiespesialisering med formgjeving har endra namn til kunst, design og arkitektur, og det er små endringar i læreplanen i forhold til studiespesialisering med formgjeving. Studiespesialisering med formgjeving har i mange år vore eit tilbod med nedgang i søkartalet. Det er berre 10 primærsøkarar til Vg1 kunst, design og arkitektur. Dette er under oppfyllingsgraden på 65 prosent. Med svake søkartal gjennom fleire år til Vg2 og Vg3 formgjevingsfag er vi redd for å starte tilbodet på Vg1 kunst, design og arkitektur med berre 10 primærsøkarar. Det er 18 sekundærsøkarar til tilbodet, men prøveinntaket vi har kjørt viser at berre 13 får tilbod. Det vil seie at dei fleste sekundærsøkarane får tilbod om sitt første ønske. Fylkesutdanningssjefen ser at ein del av søkarane tidlegare år har gjort omval frå Vg1 formgjeving til andre utdanningsprogram, og vi fryktar at dette ikkje vil endre seg sjølv om utdanningsprogrammet har endra namn. Dersom nokon gjer omval til neste skoleår, vil det vere eit dårleg grunnlag for å starte opp forsvarlege tilbod til dei som skal inn på Vg2 og Vg3 dei komande skoleåra. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar, og har kommentarar til dette. Sjå vedlegg Fylkesrådmannen rår til at tilboda Vg1 kunst, design og arkitektur ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Ved Kristiansund vgs har nedgangen til Vg2 og Vg3 formgjeving gått mykje ned berre sidan skuleåret 2014/2015. Då hadde skolen 5 primærsøkarar til Vg2 og 11 til Vg3. Det er ingen søkarar til Vg2 formgjeving skoleåret 2016/2017 sidan Kristiansund vgs ikkje hadde nok søkarar til å starte tilbodet på Vg1 studiespesialsiering med formgjeving i 2015/2016. Til Vg3 formgjeving er det berre 3 primærsøkarar for 2016/2017, og skolen foreslår sjølv at Vg3 formgjeving ikkje kjem i gang for skoleåret 2016/2017. Fylkesrådmannen rår til at Vg3 formgjevingsfag ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Service og samferdsel: Vg1 service og samferdsel, YSK 4-årig har 7 primærsøkarar. Dette er under oppfyllingsgraden på 65 prosent. Desse 7 skal fordelast på i alle fall to programområde på Vg2, og på Vg3 og Vg4 blir det berre desse 7 elevane. Vi rår difor til at tilbodet ikkje kjem i gang. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar, og har kommentarar til dette. Sjå vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 service og samferdsel, YSK 4-årig ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Teknikk og industriell produksjon: Vg2 brønnteknikk har 5 primærsøkarar og er under oppfyllingsgraden på 65 prosent. Skolen er einig i våre vurderingar. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 brønnteknikk ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017.

8 Molde vgs Studiespesialisering Vg1 studiespesialisering, internasjonalisering har 8 primærsøkarar. Skolen ønsker ikkje at tilbodet skal komme i gang for skoleåret 2016/2017 Fylkesrådmannen rår til at Vg1 studiespesialisering, internasjonalisering ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Rauma vgs: Helse og oppvekstfag: Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag har berre 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er 2 sekundærsøkarar til tilbodet, men det kan sjå ut til at desse får tilbod på sitt 1. ønske. Skolen er einig i denne vurderinga. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Romsdal vgs: Elektrofag og teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse: Vg1 elektrofag med studiekompetanse og Vg1 teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse har til saman 22 primærsøkarar. Elektrofag med studiekompetanse har 20 primærsøkarar, og teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse har 2 primærsøkarar. Når skolen søkte om å få setje i gang desse tilboda var formålet at dei skulle tilby fellesfaga for begge tilboda saman til 24 elevar. Oppfyllingsgraden for dei to tilboda til saman er på under 64 prosent. Begge tilboda har karakterkrav på minimum 4 frå grunnskolen i realfag som matematikk og naturfag fordi at målet med opplæringa er spesiell studiekompetanse. Av dei 20 som har elektrofag med studiekompetanse som 1. ønske, er det 9 av søkarane som har eit karaktersnitt som ligg under 4. Sidan det berre er 2 primærsøkarar til teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse blir det ikkje økonomisk forsvarleg å setje i gang berre ei klasse på elektrofag med studiespesialisering. Skolen er einig i våre vurderingar. Fylkesrådmannen rår til at tilboda Vg1 elektrofag med studiespesialisering og Vg1 teknikk og industriell produksjon med studiespesialisering ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Design og handverk: Vg2 interiør og utstillingsdesign har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Ein av primærsøkarane som står utan rett ser ut til å kunne få ungdomsrett etter sakshandsaming. Oppfyllingsgraden er likevel på under 65 prosent. Det er 9 sekundærsøkarar med ungdomsrett, men prøveinntaket viser at dei fleste av dei vil få tilbod om sitt 1. ønske. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar og kjem med kommentar til dette. Sjå vedlegg.

9 Fylkesrådmannen rår til at Vg2 interiør og utstillingsdesign ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Stranda vgs: Restaurant og matfag: Vg1 restaurant og matfag har berre ein primærsøkar med ungdomsrett. Det er 6 sekundærsøkarar til utdanningsprogrammet, men dei fleste ser ut til å få tilbod om sitt 1. ønske. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 restaurant og matfag ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Sunndal vgs: Bygg og anleggsteknikk: Vg1 bygg og anleggsteknikk har 5 primærsøkarar og oppfyllingsgraden på 65 prosent er ikkje på plass. Surnadal vgs har 8 primærsøkarar til tilbodet, og desse to skolane må vi sjå i samanheng. Skolane er einige i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 bygg og anleggsteknikk ikkje blir sett i gang for skoleåret 2015/2016. Vg2 byggteknikk har 4 primærsøkarar med ungdomsrett, og Surnadal vgs har 9 primærsøkarar. Vi ser skolane i samanheng og ønsker ikkje å starte tilbodet ved Sunndal vgs for 2016/2017. Skolane er einige i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 byggteknikk ikkje blir sett i gang for skoleåret 2015/2016. Helse og oppvekstfag: Vg2 helsearbeidarfag har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Surnadal vgs har 9 primærsøkarar. Skolane er einige i vår vurdering om å ikkje setje i gang tilbodet. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag ikkje blir sett i gang for skoleåret 2015/2016. Surnadal vgs: Service og samferdsel: Vg2 transport og logistikk har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Skolen er einig i vår vurdering om å ikkje setje i gang tilbodet. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 transport og logistikk ikkje blir sett i gang for skoleåret 2016/2017.

10 Tingvoll vgs: Elektrofag: Til Vg1 elektrofag er det 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Skolen er einig at vi ikkje set i gang tilbodet med så få primærsøkarar. Helse og oppvekstfag: Vg2 helsearbeidarfaget har 2 primærsøkarar med ungdomsrett. Skolen er einig om at vi ikkje set i gang tilbodet. Medium og kommunikasjon: Vg3 medium og kommunikasjon har ingen primærsøkarar. Skolen er einig i at tilbodet ikkje kjem i gang for skoleåret 2016/2017. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 elektrofag, Vg2 helsearbeidarfag og Vg3 medium og kommunikasjon ikkje vert sett i gang skoleåret 2016/2017. Ålesund vgs: Teknikk og industriell produksjon: Ålesund vgs har ein primærsøkar med ungdomsrett til Vg2 kjemiprosess. Skolen er einig om at tilbodet ikkje kjem i gang for skoleåret 2016/2017. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 kjemiprosess ikkje vert sett i gang for skoleåret 2016/2017. Tilbod vi ønsker å setje i gang sjølv om søkartala er låge: Nokre skolar har hatt låge søkartal over mange år. I sak UD-1/16 vart det vedteke at vi ikkje skal ha endringar i skolestrukturen i Møre og Romsdal, og at vi skal behalde alle dei vidaregåande skolane vi har i dag. Nokre skolar vil innimellom ha låge søkartal, for eksempel dersom det er få avgangselevar frå grunnskolane i nærområdet. Som eksempel kan vi nemne Rauma vgs som i år har svært få søkarar til Vg1 studiespesialisering. Vi vurderer det slik at skolen likevel må få starte tilbodet skoleåret 2016/2017. For å starte småskalatilbod må det vere minimum 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Det må vere god kontakt med lokalt næringsliv for å kunne få opplæring i programfag ute i bedrifter, og skolen må ha minst ein klasse i eit anna yrkesfagleg tilbod for å kunne gi tilbod om fellesfag til elevane. Mange av dei mindre skolane oppfyller ikkje alle krava. For å kunne oppretthalde tilboda ved desse skolane ser vi det naudsynt å starte opp tilbod også dersom oppfyllingsgraden er under 65 prosent, og dersom skolen ikkje har ein heil klasse i yrkesfaglege tilbod for å slå saman fellesfag. Her har vi vurdert det slik at skolane får slå saman fellesfagtimane for alle elevar i småskalatilbod. Vi har også nokre tilbod som er dei einaste tilboda i heile Møre og Romsdal. I samråd med den enkelte skole har vi likevel valt å oppretthalde desse tilboda.

11 Forslag til vedtak: Desse tilboda vert ikkje sett i gang skoleåret 2016/2017: Atlanten vgs: Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans Herøy vgs, avd. Vanylven: Vg2 helsearbeidarfag Vg2 industriteknologi Herøy vgs: Vg2 byggteknikk Kristiansund vgs: Vg1 kunst, design og arkitektur Vg1 service og samferdsel, YSK 4-årig Vg2 frisør Vg2 interiør og utstillingsdesign Vg2 brønnteknikk Vg3 formgjeving Molde vgs: Vg1 studiespesialisering, internasjonalisering Rauma vgs: Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag Romsdal vgs: Vg1 elektrofag, studiekompetanse 3-årig Vg1 teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse 3-årig Vg2 interiør og utstillingsdesign Stranda vgs: Vg1 restaurant og matfag Sunndal vgs: Vg1 bygg og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk Vg2 helsearbeidarfag Surnadal vgs: Vg2 transport og logistikk Tingvoll vgs: Vg1 elektrofag Vg2 helsearbeidarfag Vg3 medium og kommunikasjon Ålesund vgs: Vg2 kjemiprosess

12 Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Rune Solenes Opstad kst. fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Søkjarar med ungdomsrett fordelt på skole, nivå og kurs Uttale - Kristiansund videregående skole 3 Uttale - Romsdal videregående skole

13 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans STUSP1---- Studiespesialisering IDIDR2---- Idrettsfag Vg2 MDMUS2---- Musikk STREA2---- Realfag 67 2,5 65 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2,5 72 IDIDR3---- Idrettsfag MDDAN3---- Dans Vg3 MDMUS3---- Musikk 10 0,5 11 STREA3---- Realfag 67 2,5 54 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2, ,5 516

14 15005 Fagerlia vidaregåande skule HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur 14 0,5 22 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0,5 17 Vg1 MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 14 0,5 20 STUSP1---- Studiespesialisering 68 2,5 104 STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1--T- Studiespes,toppidrett HSAMB2---- Ambulansefag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag MDDAN2---- Dans 14 0,5 14 MDDRA2---- Drama 14 0,5 12 MDMUS2---- Musikk STFOR2---- Formgivingsfag 14 0,5 14 Vg2 STREA2---- Realfag 41 1,5 15 STREA2--N- Realfag,internasj 14 0,5 16 STREA2--Q- Realfag,forskerlinje 14 0,5 14 STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0,5 13 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 9 STSSA2--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje 14 0,5 2 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0,5 16 MDDAN3---- Dans 14 0,5 5 MDDRA3---- Drama 14 0,5 10 MDMUS3---- Musikk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STFOR3---- Formgivingsfag 14 0,5 9 Vg3 STREA3---- Realfag 41 1,5 22 STREA3--N- Realfag,internasj 16 0,5 12 STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 14 0,5 24 STREA3--T- Realfag,toppidrett 13 0,5 17 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1,5 61 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 11 0,5 15 STSSA3--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje 14 0,5 2 STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 15 0,5 10 Vg4 STREA4--T- Realfag,toppidrett 13 0,5 14 STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0, ,5 837

15 15006 Fannefjord videregående skole HSHSF1A--- Helse/oppvekst,2-årig,1.år Vg1 HSHSF1B--- Helse/oppvekst,2-årig,2.år STUSP1A--- Studiespes,2-årig,1.år STUSP1B--- Studiespes,2-årig,2.år Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

16 15007 Fræna vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NANAB1---- Naturbruk 21 0,75 31 Vg1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABYG2---- Byggteknikk BABYG2P--- Byggteknikk,YSK 4år 6 0,25 5 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag NAAKV2---- Akvakultur 7 0,25 8 NAFFA2---- Fiske og fangst 12 0,5 15 Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag STREA2---- Realfag 15 0,5 7 STREA2--N- Realfag,internasj 14 0,5 1 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 12 0,5 15 STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 8 TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJP2---- Kjemiprosess TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0,25 6 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0,75 20 PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0,5 12 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0,25 2 Vg3 STREA3---- Realfag 14 0,5 15 STREA3--N- Realfag,internasj 14 0,5 4 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 13 0,5 10 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 13 TPAMM3---- Anleggsmaskinmekanikerfaget ,5 346

17 15008 Gjermundnes vidaregåande skule Vg1 NANAB1---- Naturbruk TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 7 0,25 3 Vg2 NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 14 0,5 15 NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 14 0,5 8 TPPIN2---- Industriteknologi NALBR3---- Landbruk 6 0,25 5 Vg3 NANAB3---- Studieforberedende naturbruk 4 0,25 1 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0, ,25 118

18 15010 Haram vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag ELELE1P--- Elektrofag,YSK 4år HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 8 0,5 8 ELELE2---- Elenergi ELELE2P--- Elenergi,YSK 4år 6 0,25 6 ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk 7 0,5 10 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 0,5 10 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 6 0,5 6 STREA2---- Realfag 21 0,75 12 Vg2 STREA2--N- Realfag,internasj STREA2UT-- Realfag,utland 8 0,5 8 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0,75 13 STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA2UT-- Språk/samf/øk,utland 8 0,5 9 TPPIN2---- Industriteknologi TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0,25 10 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 14 0,5 10 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0,5 15 PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0,5 5 Vg3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0,25 0 STREA3---- Realfag 14 0,5 16 STREA3--N- Realfag,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0,5 15 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj ,75 275

19 15011 Herøy vidaregåande skule BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Vg1 NANAB1---- Naturbruk 14 0,5 13 RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 3 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag Vg2 NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0,5 13 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag TPMAR2---- Maritime fag TPPIN2---- Industriteknologi Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0,75 25 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0, ,5 242

20 15012 Kristiansund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur Vg1 MEMOK1---- Medier og kommunikasjon RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0,5 19 BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 7 0,5 3 ELAUT2---- Automatisering ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag MKMED2---- Medier og kommunikasjon RMKOS2---- Kokk- og servitørfag Vg2 SSISF2---- IKT-servicefag SSISF2P--- IKT-servicefag,YSK 4år SSRLV2P--- Reiseliv,YSK 4år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk TPBRT2---- Brønnteknikk TPKJP2---- Kjemiprosess TPKJP2P--- Kjemiprosess,YSK 4år 7 0,25 4 TPKJT2---- Kjøretøy TPMAR2---- Maritime fag TPPIN2---- Industriteknologi TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 5 0,25 4 ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget MKMED3---- Studieforbered. medier og kom Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0,5 9 PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0,5 11 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STFOR3---- Formgivingsfag 14 0,

21 15014 Molde videregående skole KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur MEMOK1---- Medier og kommunikasjon Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--T- Studiespes,toppidrett MKMED2---- Medier og kommunikasjon 45 1,5 38 MDMUS2---- Musikk STFOR2---- Formgivingsfag 14 0,5 13 STREA2---- Realfag Vg2 STREA2--N- Realfag,internasj 14 0,5 0 STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0,5 7 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 72 2,5 72 STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 14 0,5 1 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 13 0,5 10 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom MDMUS3---- Musikk STFOR3---- Formgivingsfag 14 0,5 11 Vg3 STREA3---- Realfag STREA3--T- Realfag,toppidrett 10 0,5 7 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 17 0,5 13 Vg4 STREA4--T- Realfag,toppidrett 9 0,5 10 STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 18 0,

22 15018 Rauma videregående skole ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Vg1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon ELAUT2---- Automatisering 7 0,5 4 ELELE2---- Elenergi 7 0,5 5 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 5 0,25 3 Vg2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,75 5 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag STREA2---- Realfag 14 0,5 12 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0,5 12 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0,75 5 Vg3 STREA3---- Realfag 14 0,5 4 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, ,75 126

23 15019 Romsdal videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 6 0,25 6 DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag ELELE1N--- Elektrofag,SK 3år Vg1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDRET1---- Idrettsfag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1--EP Service/samf,innovasjon TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1N--- Tekn/ind prod,sk 3år TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0,25 9 BABYG2---- Byggteknikk DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE2---- Elenergi Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag IDIDR2---- Idrettsfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi ELAUT3---- Automatiseringsfaget IDIDR3---- Idrettsfag Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY3--EP Påbygg gen stk,innovasjon PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0,5 11 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse

24 15020 Spjelkavik videregående skole Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj 19 0,5 22 Vg2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 9 0,5 4 STUSP2Z--- International baccalaureate STREA3---- Realfag STREA3--N- Realfag,internasj 14 0,5 17 Vg3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 8 STUSP3Z--- International baccalaureate

25 15021 Stranda vidaregåande skule HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 8 0,5 8 IDRET1---- Idrettsfag Vg1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 7 0,5 1 STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon IDIDR2---- Idrettsfag RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 8 0,5 3 Vg2 RMMFG2---- Matfag STREA2---- Realfag 15 0,5 19 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0,5 11 IDIDR3---- Idrettsfag Vg3 STREA3---- Realfag 15 0,5 12 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, ,5 161

26 15023 Sunndal vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk ELELE1---- Elektrofag Vg1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag STUSP1---- Studiespesialisering 42 1,5 36 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABYG2---- Byggteknikk ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 9 Vg2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 3 STREA2---- Realfag 21 0,75 19 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0,75 41 TPKJP2---- Kjemiprosess TPPIN2---- Industriteknologi PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0,75 14 Vg3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 8 0,25 1 STREA3---- Realfag 21 0,75 14 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, ,5 256

27 15024 Surnadal vidaregåande skule BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk ELELE1---- Elektrofag Vg1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABYG2---- Byggteknikk ELAUT2---- Automatisering HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 17 Vg2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 9 SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi TPPIN2---- Industriteknologi ELAUT3---- Automatiseringsfaget PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0,75 11 Vg3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0,25 1 STREA3---- Realfag STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi

28 15025 Sykkylven vidaregåande skule DHDHV1---- Design og håndverk 7 0,5 4 ELELE1---- Elektrofag Vg1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 21 1,5 15 ELAUT2---- Automatisering HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 5 Vg2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 10 STREA2---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi TPPIN2---- Industriteknologi ELAUT3---- Automatiseringsfaget 7 0,5 5 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0,75 13 Vg3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0,25 0 STREA3---- Realfag STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi ,5 253

29 15026 Tingvoll vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk ELELE1---- Elektrofag Vg1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDRET1---- Idrettsfag 14 0,5 14 MEMOK1---- Medier og kommunikasjon 15 0,5 7 STUSP1---- Studiespesialisering 13 0,5 8 HSHEA2---- Helsearbeiderfag Vg2 IDIDR2---- Idrettsfag 14 0,5 9 STREA2---- Realfag 2 0,25 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 5 0,25 4 IDIDR3---- Idrettsfag 17 0,5 15 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 7 0,25 0 Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 7 0,25 11 STREA3---- Realfag 2 0,25 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 5 0,

30 15027 Ulstein vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag IDRET1---- Idrettsfag Vg1 SSSSA1---- Service og samferdsel STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0,5 18 ELELE2---- Elenergi IDIDR2---- Idrettsfag SSISF2---- IKT-servicefag Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag 41 1,5 37 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1,5 36 TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 12 0,5 9 IDIDR3---- Idrettsfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0,75 18 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0,5 12 Vg3 PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0,5 0 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 7 0,25 0 STREA3---- Realfag STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi

31 15028 Herøy vidaregåande skule,avd Vanylven HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Vg2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag

32 15029 Volda vidaregåande skule MEMOK1---- Medier og kommunikasjon Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk SSSSA1---- Service og samferdsel STUSP1---- Studiespesialisering MKMED2---- Medier og kommunikasjon MDMUS2---- Musikk Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi MKMED3---- Studieforbered. medier og kom MDMUS3---- Musikk Vg3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STREA3---- Realfag 42 1,5 38 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 42 1,

33 15031 Ørsta vidaregåande skule BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk DHDHV1---- Design og håndverk Vg1 ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABYG2---- Byggteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør ELAUT2---- Automatisering ELELE2---- Elenergi Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag RMKOS2---- Kokk- og servitørfag TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi Vg3 ELAUT3---- Automatiseringsfaget

34 15033 Ålesund videregående skole IDRET1---- Idrettsfag MEMOK1---- Medier og kommunikasjon NANAB1---- Naturbruk 21 0,75 19 Vg1 SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--I- Studiespes,entr/bedr.utv TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon IDIDR2---- Idrettsfag MKMED2---- Medier og kommunikasjon NAAKV2---- Akvakultur 7 0,25 5 NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0,5 14 SSISF2---- IKT-servicefag SSISF2P--- IKT-servicefag,YSK 4år SSRLV2---- Reiseliv 8 0,5 7 SSRLV2P--- Reiseliv,YSK 4år Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA2--I- Realfag,entr/bedr.utv 14 0,5 0 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0,5 14 TPKJP2---- Kjemiprosess TPMAR2---- Maritime fag IDIDR3---- Idrettsfag MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 42 1,5 13 Vg3 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0,5 7 STREA3---- Realfag STREA3--I- Realfag,entr/bedr.utv 14 0,5 2 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0,

35 15035 Borgund vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk DHDHV1---- Design og håndverk Vg1 ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BAANL2---- Anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELDEL2---- Data og elektronikk Vg2 ELELE2---- Elenergi HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHUD2---- Hudpleie RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi DHINT3---- Interiør ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget Vg3 HSAPO3---- Apotekteknikk HSHSE3---- Helsesekretær HSHUD3---- Hudpleier PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse

36 Inntakskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune Kommentarer til den foreslåtte nedskjæringen i tilbudsstrukturen ved Kristiansund vgs Her kommer kommentarer til den foreslåtte nedskjæringen i tilbudsstrukturen ved Kristiansund vgs. Skolens kommentarer står i raden under hvert tilbud. Vi regner med at hvis det blir vedtatt at enkelte utdanningstilbud ikke blir satt i gang for skoleåret 16-17, vil elevene få mulighet til å endre sine prioriteringer. Videre regner videre med at tilbud som blir vedtatt ikke satt i gang skoleåret 16-17, automatisk vil komme på skolebruksplanen fra skoleåret Nivå Kurskode Kursnavn 1 KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur Skolen ønsker en halv klasseressurs for skoleåret Hvis det ikke utdannes kunst- og kulturarbeidere i vår region, vil vi kunne få et fattigere samfunn. Dette er et helt nytt utdanningsprogram som bør legges til de tre største byene i fylket. På landsbasis er det stor søknad etter at det skiftet fra formgivingsfag til kunst, design og arkitektur. Hvis dette tilbudet ikke blir startet opp kommende skoleår, vil det trolig bli ennå tyngre å starte opp skoleåret Elever ved utdanningen vil være gode markedsførere av dette tilbudet. Alle fellesfag er de samme som på Vg1 MK, og skolen har planlagt parallellegging og deling av grupper for disse 2 programmene som begge ligger under studiespesialiserende program. KDA og MK er i tillegg samlokalisert i et flott bygg, og kan benytte felles utstyr og lærerkompetanse. 1 SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år Høsten 2015 hadde vi oppstart av vår første SAF-klasse ved Kristiansund vgs. Så langt har dette vært en suksess. Både elever, bedrifter og lærere er svært godt fornøyde. Service og samferdsel har de siste årene slitt med lave søkertall, til tross for at tilbudene rekrutterer til svært mange ulike yrker, og bransjene etterspør faglært arbeidskraft. Vi tror at SAF-tilbudet på sikt vil være med på å heve statusen til service og samferdsel i sin helhet, men at det fortsatt er for lite kjent både blant foresatte og elever i ungdomsskolen. Vi mener derfor at det er svært viktig at SAF nå opprettholdes for å gi kontinuitet i tilbudet. Det vil ta tid før et nytt tilbud er innarbeidet, og i en oppstartfase må det forventes en viss svingning i søkertall, inntil tilbudet har blitt tilstrekkelig kjent. Vi har i løpet av høsten og vinteren lagt ned mye arbeid i å informere bedrifter om tilbudet, og har skaffet nok læreplasser til de elevene som har søkt. Disse bedriftene er nå, til tross for nedgangstider, innstilt på å ta imot SAF-lærling 1

37 til høsten. Det vil være synd om dette arbeidet har vært forgjeves, og vi bør også tenke på hvilke signaler vi sender både til næringslivet med tanke på tilgang til fremtidige læreplasser, og til foresatte og elever med tanke på å ha et stabilt tilbud. Inneværende skoleår har vi gitt SAF-elevene tilbud om alle lærefag inne service og samferdsel. Vi har elever både innen reiseliv, resepsjon, ikt-servicefag, logistikk, salgs fag og kontorfag. På grunn av at dette legger beslag på en stor del av blant annet hotellene i byen, har vi for skoleåret 2016/17 tenkt å tilby kun kontorfag og salgs fag som lærefag. Med bakgrunn i dette, ville det kanskje være naturlig å sette elevtallet i klassen til 12, slik de har i Ålesund. Vi ser samtidig at det er 9 elever med ungdomsrett som har SAF som 2. ønske, og det bør tas høyde for at noen av disse ender på SAF. (Det har for øvrig kommet signaler fra flere av hotellene som har SAF-elev om at det vil være aktuelt å ta inn ny elev igjen ved oppstart skoleåret 17-18, når 1. kull endrer status til lærling.) Vi ber, med bakgrunn i dette, om at Vg1 SAF opprettholdes ved Kristiansund vgs også skoleåret Dersom det likevel blir vedtatt å legge ned SAF, ber vi om at det med bakgrunn i at det er over 30 elever som har vg1 SS som 2. ønske, blir opprettholdt 2 ordinære vg1-klasser på service og samferdsel, slik vi har i dag. 2 DHFRI2---- Frisør 6 elever med ungdomsrett, 4 elever har fullføringsrett. Totalt 10 primærsøkere, full klasse er 14 elever. Skolen er meget sikre på at de 4 elevene med fullføringsrett er flerspråklige jenter. Historisk har flerspråklige høyere andel av de elevene som ikke fullfører og består enn i den totale elevgruppen. Hvis disse elevene får et eller flere «venteår», før de får tatt ut sin fullføringsrett, vil frafallet i denne gruppen trolig ble ennå høyere. Dette er viktig i forhold til integrering av flerspråklige i lokalsamfunnet. Det er stor etterspørsel etter lærlinger, alle som ønsker lærlingeplass får lærlingeplass. Skolen ber om at Vg2 Frisør blir opprettholdt for skoleåret Udir åpner nå for at voksne i større grad skal kunne søke inntak til vgs. 2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign Utdanningsutvalget strøk først tilbudet, for så å åpne for at utdanningen skulle være søkbar. Dette resulterte i at elevene ble usikre på om tilbudet i det hele tatt ble satt i gang, og søkte seg bort fra interiør. Det er viktigere for skolen å beholde Vg2 Frisør enn Vg2 Interiør og utstillingsdesign. Flere av elevene som i år går på Vg1 DH, kommer ikke inn på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. Frafallsstatistikken øker, og elevene må evt. gjøre et omvalg. Regner med at flere elever som har Vg2 Interiør og utstillingsdesign som 1.ønske, gjør omvalg til Vg1 KDA. 2 TPBRT2---- Brønnteknikk Med utgangspunkt i det lokale arbeidsmarkedet, og problemer for elevene med å få læreplass innen faget har skolen forståelse for at dette tilbudet foreslås ikke igangsatt for skoleåret Det er likevel viktig at tilbudet ikke blir permanent tatt bort fra skolebruksplanen. 3 STFOR3---- Formgivingsfag Det er kun 3 søkere til dette tilbudet. Ingen av elevene har spesielle forutsetninger/diagnoser. Blir klassen vedtatt lagt ned regner vi med at elevene kan få tilbud ved Molde vgs eller Borgund vgs. 2

38 Som en oppsummering, håper skolen selvsagt at det finnes plass for at alle de nevnte tilbudene kan komme i gang. Vi vil likevel peke på at spesielt Vg1 Kunst, design og arkitektur og Vg2 Frisør er utdanningstilbud som er viktige for hele Nordmøre. Det blir meldt et overtall av lærerressurser i forbindelse med at tilbud står i fare for ikke å komme i gang. Kristiansund 14.mars 2016 Mvh Marit Bjerkestrand Konst.rektor 3

39

40 rundskriv nr. 4/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: /2016/062 Ref: - Retningslinjer for praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Heimel for lokalt gitt eksamen 2. Retningslinjer for tverrfagleg praktisk eksamen 3. Retningslinjer for praktisk eksamen 1. Heimel for lokalt gitt eksamen Heimel for lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring er 3-25, 3-30 og 4-23 i forskrift til opplæringslova. Hjelpemiddel til eksamen er heimla i 3-31 og Skoleeigar har ansvaret for gjennomføringa av lokalt gitte eksamenar. Det er skoleeigar sitt ansvar å fastsette lokale retningslinjer for praktisk eksamen. 2. Retningslinjer for tverrfagleg praktisk eksamen Retningslinjene gjeld for alle tverrfaglege praktiske eksamenar på yrkesfaglege utdanningsprogram, for elevar og privatistar. Tverrfagleg praktisk eksamen er obligatorisk. Tverrfagleg praktisk eksamen kan gjennomførast på måndagar og dagen etter høgtidsdagar og heilagdagar. Oppgåvelaging Faglærarane skal utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamensoppgåvene må utarbeidast slik at kandidaten får høve til å vise kompetanse i så stor del av programfaga som mogleg. Eksamensoppgåvene skal ikkje rettast mot eit spesielt lærefag. Tverrfagleg praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller vere knytt til ei kompleks praktisk arbeidsoppgåve, der kompetansemål frå alle felles programfag for utdanningsprogrammet skal trekkjast inn. Prosjekt til fordjuping skal ikkje vere med. Faglærarane skal utarbeide fleire oppgåvesett. Oppgåvene skal leverast til rektor innan 1. mai. Rektor er ansvarleg for å kvalitetssikre og godkjenne at oppgåvene er i samsvar med læreplan, forskrift og rundskriv. Rektor er og ansvarleg for å trekkje oppgåve til kandidatane. Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvegen 9 Telefon: Telefaks: e-post:

41 Samarbeid mellom sensorane i forkant av eksamen Eksamensskolen skal så langt det er mogleg informere ekstern sensor om oppdrag seinast 4-5 veker før sjølve eksamen. Det skal opplysast om fag, dato og klokkeslett for eksamen, og kva skole eksamen skal haldast på. Seinast 2 veker før eksamen, skal ekstern sensor ha motteke eksamensoppgåvene og vurderingskriteria. Faglærar/intern sensor skal ta kontakt med ekstern sensor seinast 10 dagar før eksamen. Tida fram til eksamen må brukast til samarbeid mellom faglærar/intern sensor og ekstern sensor om rammer for eksamen, eksamensoppgåva og vurderingskriteria. Førebuingsdel Tverrfagleg praktisk eksamen skal gjennomførast med ein dag førebuing. Førebuingsdelen er ein obligatorisk skoledag, der alle hjelpemiddel er tillatne. Ein faglærar skal vere tilgjengeleg under førebuinga. Kandidatane kan få rettleiing der dei kan få svar på tekniske og praktiske spørsmål og forklaring/tolking av førebuingsoppgåva, men dei kan ikkje få undervisning. Ekstern sensor er ikkje til stades i førebuingstida. Elevar som ikkje møter på førebuingsdagen mistar ikkje retten til å ta eksamen. Det skal førast fråvær på elevar som ikkje møter på førebuingsdagen. Skolen ved rektor er ansvarleg for at nødvendig utstyr og verktøy er tilgjengeleg både under førebuingsdelen og under sjølve eksamen, slik at eksamen kan gjennomførast på ein forsvarleg måte. Under eksamen Tverrfagleg praktisk eksamen har ei tidsramme på inntil 5 timar per elev. Praktisk eksamen er ein rammeeksamen som går ut over dei 45 minuttane som er tidsramma for munnleg-praktisk eksamen. Praktisk eksamen skal prøve elevane i praktisk kompetanse i tråd med kompetansemåla i læreplanane. Den praktiske utføringa kan vere i gruppe eller individuelt. Kor stort innslag eksamen skal ha av munnleg dialog, vurderingssamtale og evt. skriftlege innslag er avhengig av fag. Eksamen må bestå i meir enn at kandidaten presenterer kva som er gjort i førebuingstida. Under eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, med unntak av Internett og kommunikasjon. Om Internett er nødvendig for at kandidatane skal få vise kompetansen sin i programfaga, må dette godkjennast av Utdanningsavdelinga. Vurdering Eksamen skal vurderast av to sensorar. Ved eleveksamen skal den eine sensoren vere ekstern. Den andre sensoren kan vere faglæraren. Faglærar er ansvarleg for at både kandidaten og sensor blir gjort kjend med vurderingskriteria for eksamen. Eksamenskarakteren skal fastsetjast individuelt på grunnlag av den kompetansen kandidaten viser under sjølve eksamen. Førebuingsdelen skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Sensorane skal vere til stades under heile gjennomføringa på eksamensdagen. Under den praktiske delen skal sensorane skaffe seg eit vurderingsgrunnlag når det gjelder kompetansen eleven viser under eksamen. Vurderingssamtalar mellom kandidaten og sensorane kan føregå gjennom heile eksamenstida. Er sensorane ueinige om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjer. Kandidaten skal gjerast kjend med karakteren på eksamensdagen. Eksamenskarakteren skal offentleggjerast av ekstern sensor. Før eksamen tek til, skal kandidatane få vite om karakteren blir kunngjort etter kvar kandidat, eller om den blir kunngjort etter at alle kandidatane i eksamenspartiet har fullført eksamen.

42 3. Retningslinjer for praktisk eksamen Retningslinjene gjeld for alle andre praktiske eksamenar enn dei tverrfaglege praktiske eksamenane. Praktisk eksamen kan vere anten ein obligatorisk eksamen eller ein trekkeksamen. Retningslinjene gjeld for elevar og privatistar. Praktisk eksamen kan gjennomførast på måndagar og dagen etter høgtidsdagar og heilagdagar. Oppgåvelaging Faglærar skal utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamensoppgåva må utarbeidast slik at kandidaten får høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller vere knytte til ei kompleks praktisk arbeidsoppgåve, der kompetansemål frå heile læreplanen i faget skal trekkjast inn. Faglærar må utarbeide fleire oppgåvesett. Oppgåvene skal leverast til rektor innan 1. mai. Rektor er ansvarlig for å kvalitetssikre og godkjenne at oppgåvene er i samsvar med læreplan, forskrift og rundskriv. Rektor er og ansvarleg for å trekkje oppgåve til kandidatane. Samarbeid mellom sensorane i forkant av eksamen Eksamensskolen skal så langt det er mogeleg informere ekstern sensor om oppdrag seinast 4-5 veker før sjølve eksamen. Det skal opplysast om fag, dato og klokkeslett for eksamen, og kva skole eksamen skal haldast på. Ved trekkeksamen vil faglærar få melding om trekk av fag 2-3 veker før eksamen. Seinast 2 veker før eksamen, skal ekstern sensor ha motteke eksamensoppgåvene og vurderingskriteria. Faglærar/intern sensor skal ta kontakt med ekstern sensor 10 dagar før eksamen. Tida fram til eksamen må brukast til samarbeid mellom faglærar/intern sensor og ekstern sensor om rammer for eksamen, oppgåvesettet og vurderingskriteria. Varsling av eksamenstrekk for elevar Elevane får melding om eksamensfag 48 timar før eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. Førebuingsdel Praktisk eksamen skal gjennomførast med ein dag førebuing. Førebuingsdelen er ein obligatorisk skoledag, der alle hjelpemiddel er tillatne. Ein faglærar skal vere tilgjengeleg under førebuinga. Kandidatane kan få rettleiing der dei kan få svar på tekniske og praktiske spørsmål og forklaring/tolking av førebuingsoppgåva, men dei kan ikkje få undervisning. Ekstern sensor er ikkje til stades i førebuingstida. Elevar som ikkje møter på førebuingsdagen mistar ikkje retten til å ta eksamen. Det skal førast fråvær på elevar som ikkje møter på førebuingsdagen. Skolen ved rektor er ansvarleg for at nødvendig utstyr og verktøy er tilgjengeleg både under førebuingsdelen og under sjølve eksamen, slik at eksamen kan gjennomførast på ein forsvarleg måte. Under eksamen Praktisk eksamen har ei tidsramme på inntil 5 timar per elev. Praktisk eksamen er ein rammeeksamen som går ut over dei 45 minuttane som er tidsramma for munnleg-praktisk eksamen. Praktisk eksamen skal prøve elevane i praktisk kompetanse i tråd med kompetansemåla i læreplana. Den praktiske utføringa kan vere i gruppe eller individuelt. Kor stort innslag eksamen skal ha av munnleg dialog, vurderingssamtale og evt. skriftlege innslag er avhengig av fag. Eksamen må bestå i meir enn at kandidaten presenterer kva som er gjort i førebuingstida. Under eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, med unntak av Internett og kommunikasjon. Om Internett er nødvendig for at kandidatane skal få vise kompetansen sin i programfaga, må dette godkjennast av Utdanningsavdelinga.

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1 Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 6 7 DH 1 DHDHV1H--- Design/håndv,GRKO 2 2 2 DH 1 DHDHV1HTA2 DH Spes.u

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

ST STUSP--T- Studiespes,toppidrett TP TPTIP---- Teknikk og ind. produksjon 9 TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. år TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,.

ST STUSP--T- Studiespes,toppidrett TP TPTIP---- Teknikk og ind. produksjon 9 TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. år TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Søkere ungdomsrett DH DHDHV---- Design og håndverk 8 DH DHDHVHTA DH Spes.u liten gr A,. år EL ELELE---- Elektrofag 0 HS HSHSF---- Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer