KJENNELSE OG DOM I HOVEDKRAVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJENNELSE OG DOM I HOVEDKRAVET"

Transkript

1 INSTANS: Stavanger tingrett - Kjennelse og Dom. DATO: KUNNGJORT: DOKNR/PUBLISERT: TSTAV STIKKORD: Anskaffelsesloven 8. SAMMENDRAG: Saken gjaldt ileggelse av mulkt etter lov om offentlig anskaffelser 8 annet ledd. Uttalelser om forholdet mellom anskaffelsesloven og tvistelovens regler for midlertidige forføyninger samt tolkningen av anskaffelseslovens 8. Henvisninger: lov (Lov om offentlig støtte 8), lov (Lov om offentlige anskaffelser 8). lov (Tvistelov). SAKSGANG: Stavanger tingrett TSTAV ( TVI-STAV). PARTER: Multiconsult AS (advokat Live Wilhelmsen Lindholm) mot Ivar IKS (advokat Belinda Taranger Ingebrigtsen). FORFATTER: Dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland. Henvisninger i teksten: for (Forsyningsforskriften), lov (EØS-lov 2), lov b (Lov om offentlige anskaffelser 7b), lov (Tvistelov 20-2), lov (Tvistelov 32-8), lov (Tvistelov 32-9), lov (Tvistelov 34-1), lov (Tvistelov 34-3) KJENNELSE OG DOM I HOVEDKRAVET Sakens bakgrunn Saken gjelder spørsmål om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med IVAR IKS' konkurranse om leveranser av rådgivningstjenester knyttet til etableringen av Grødaland biogassanlegg i Hå kommune på Jæren. Saksøker Multiconsult AS inngav tilbud i konkurransen, men ble ikke tildelt kontrakten. Etter først å ha påklaget tildelingsbeslutningen uten at det medførte noen endring, begjærte Multiconsult den 20. desember 2011 midlertidig forføyning uten forutgående muntlig forhandling. IVAR IKS inngav tilsvar dagen etter. Stavanger tingrett avsa den 2 desember 2011 kjennelse med følgende slutning: IVAR IKS betaler til statskassen en mulkt på kr ,- -enmillionfemhundretusen - to uker etter at det ved dom fastlås at vilkårene for betalingen av mulkten er oppfylt. IVAR IKS betaler kr ,- - tjuesekstusen - i sakskostnader til Multiconsult AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. I prosesskriv av 2 desember 2011 begjærte IVAR IKS etterfølgende muntlige forhandlinger. I prosesskriv av 30. januar 2012 begjærte saksøker Multiconsult i medhold av tvisteloven 32-9 samtidig pådømmelse av hovedkravet. Retten besluttet at vilkårene for samtidig pådømmelse var tilstede, jf. beslutning av februar 201

2 Muntlige forhandlinger ble avholdt og 3. februar 201 Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand Multiconsult anførte at IVAR IKS brøt regelverket for offentlige anskaffelser ved å anvende ulovlige tildelingskriterier. Det vises til at kvalifikasjonskriteriet «Kompetanse» ble hensyntatt både i forbindelse med kvalifiseringen av leverandørene og i evalueringen av tilbudene. Det vises videre til kriteriet «Fremdrift» var utformet som et kvalifikasjonskriterium. Begge de nevnte tildelingskriteriene medførte at IVAR hadde plikt til å avlyse konkurransen, jf. KOFA-2010/31-( KOFA ). Subsidiært, dersom retten kommer til at konkurransen ikke skulle vært avlyst, ble det anført at Norconsult sitt vinnende tilbud skulle vært avvist på grunn av vesentlige avvik. Det vises til at Norconsult har flere avvik i sitt tilbud knyttet til inndelingen i total- og delentrepriser. Det foreligger også andre avvik knyttet til leveranse av endelige arrangementstegninger, detaljerte flerlinjeskjemaer og prisjustering. Både hver for seg selv og samlet gir avvikene en forskyvning i tilbudet fra Norconsult som gjør at det ikke er sammenlignbart med de øvrige tilbudene. Forskyvningene er umulig å prise, og tilbudet skulle dermed vært avvist, jf. KOFA-2003/167-( KOFA ). Vilkårene for å ilegge mulkt for bruddene på anskaffelsesregelverket foreligger selv om kontrakten mellom IVAR IKS og vinneren av konkurransen var undertegnet på tidspunktet for den muntlige forhandlingen. Det vises til at bestemmelsen i anskaffelsesloven 8 andre ledd må forstås slik at kravene til sannsynliggjøring av krav og sikringsgrunn slik dette følger av tvistelovens kapittel 32 og 34 ikke kommer til anvendelse i denne saken. Dette følger blant annet av EØS-lovens 2 (forrangsbestemmelsen), hensynet til effektiv sanksjonshåndhevelse og prinsippet om lex specialis. Subsidiært, dersom retten skulle komme til at det gjelder et krav til sikringsgrunn også for mulkt ilagt etter anskaffelsesloven 8 andre ledd, anføres det at vurderingen må knytte seg til tidspunktet for ileggelse av mulkten og ikke til tidspunktet for den etterfølgende muntlige forhandlingen. Etter dette ble det lagt ned følgende påstand: I forføyningssaken: Stavanger tingretts kjennelse av 2 desember 2011 i sak TVI-STAV stadfestes. Multiconsult AS tilkjennes sakens omkostninger. I hovedkravet: IVAR IKS har brutt lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Multiconsult AS tilkjennes sakens omkostninger. Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand Saksøkte anførte at retten skal foreta en fullstendig fornyet prøving på bakgrunn av forholdene slik de foreligger på tidspunktet for den muntlige forhandlingen. At sikringsgrunn forelå på tidspunktet for rettens første kjennelse får ingen betydning for rettens andre kjennelse. Det foreligger som følge av kontraktssigneringen ikke sikringsgrunn. Vilkårene for midlertidig forføyning, herunder mulkt etter anskaffelsesloven 8, foreligger dermed ikke.

3 Det følger dessuten direkte av ordlyden i 8 annet ledd at mulkt ikke kan ilegges etter at kontrakt er signert. Det foreligger ingen motstrid mellom tvistelovens regler for midlertidige forføyninger og anskaffelseslovens 8 som gjør at forrangsprinsippet i EØS-lovens 2 kommer til anvendelse. Subsidiært er det anført at sammenblandingen av kriteriet «Kompetanse» i hhv. kvalifikasjons- og tildelingsfasen ikke representerer et forhold som medfører plikt til å avlyse konkurransen. Sammenblandingen var forutberegnelig idet den fremgår direkte av konkurransegrunnlaget og utlysningen, den er unnskyldelig og den fikk ingen konsekvens. Resultatet av konkurransen ville blitt det samme om sammenblandingen ikke hadde skjedd. Kriteriet «Fremdrift» er ikke et ulovlig tildelingskriterium. Det vises til KOFA-2009/107-( KOFA ) hvor det var inntatt et lignende kriterium som KOFA ikke reagerte på. For øvrig bestrides det at det foreligger vesentlige avvik i Norconsults tilbud som medførte at IVAR IKS skulle avvist dette. De avvikene som eventuelt forelå ble priset og dermed hensyntatt på tilstrekkelig måte. Etter dette ble det lagt ned følgende påstand: Begjæringen tas ikke til følge. IVAR IKS tilkjennes sakens omkostninger. Det ble ikke nedlagt særskilt påstand for hovedkravet da det ikke kan avsies dom for dette dersom begjæringen om mulkt ikke tas til følge. <prm> Rettens vurdering Spørsmålet i saken er om IVAR IKS skal ilegges mulkt for overtredelser av regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med signering av kontrakt for leveranse av rådgivende ingeniørtjenester knyttet til etableringen av Grødaland biogassanlegg i Hå kommune på Jæren. Anskaffelsen reguleres av lov om offentlige anskaffelser 1999 nr. 69 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) FOR 2006 nr I Stavanger tingretts kjennelse av 2 desember 2011 kom retten til at vilkårene for mulkt var tilstede. Som nevnt ovenfor ble det begjært muntlige forhandlinger og retten skal nå på nytt ta stilling til spørsmålet. Rettens vurdering etter den muntlige høringen innebærer en full ny prøving av hvorvidt vilkårene foreligger, jf. tvisteloven 32-8 (2). Prøvingen skal baseres på faktum slik det foreligger på tidspunktet for avgjørelsen. Det vises her til tvisteloven samt til Hans Flock, Midlertidig sikring (Universitetsforlaget 2011), s. 216 og 234f. Vilkårene for ileggelse av mulkt for overtredelser innenfor forsyningssektoren følger av anskaffelseslovens 8 andre ledd. For helhetens skyld inntas hele 8 i det følgende: «8 Beslutning om midlertidig forføyning og mulkt Mot overtredelser av denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven kan det ikke besluttes midlertidig forføyning etter at kontrakt er inngått. Ved begjæring om midlertidig forføyning mot overtredelser under anskaffelsesprosedyrer innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og

4 telekommunikasjon kan det heller ikke før kontrakt er inngått, besluttes midlertidige forføyninger som nevnt i tvisteloven 34-3 første ledd. Dersom det er sannsynlig at bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven vil bli eller allerede er overtrådt, skal retten i stedet fastsette en mulkt som saksøkte skal betale til statskassen dersom overtredelsen ikke bringes til opphør eller forhindres og kontrakt blir inngått. Mulkten skal være så stor at den er egnet til å hindre at saksøkte begår eller opprettholder overtredelsen. Saksøkte plikter bare å betale mulkten dersom det ved dom blir fastslått at vilkårene for betaling av mulkten er oppfylt.» På tidspunktet for rettens kjennelse av 2 desember 2011 hadde IVAR IKS ennå ikke inngått kontrakt med vinneren av konkurransen (Norconsult). Det ble imidlertid gjort dagen etter, det vil si den 2 desember 201 På bakgrunn av at kontrakt nå er signert har saksøkte IVAR IKS for det første vist til at kravet til sikringsgrunn ikke lenger er oppfylt og at retten derfor ikke kan avsi kjennelse om mulkt, jf. tvisteloven 34- Slik retten ser det er mulkten etter anskaffelsesloven 8 andre ledd imidlertid ikke en midlertidig forføyning. Det vises her til tvistelovens 34-3 første ledd som uttømmende regulerer hva en midlertidig forføyning kan gå ut på. Ileggelse av mulkt er ikke nevnt og kan heller ikke innfortolkes i noen av alternativene. Videre vises det til at mulkten ikke er av en midlertidig karakter. Rett nok fremgår det av bestemmelsens andre ledd siste punktum at betaling av mulkten er betinget av at det ved dom «blir fastslått at vilkårene [...]er oppfylt». Etter lovens ordlyd innebærer dette imidlertid ingen ny prøving av selve ileggelsen, herunder utmålingen, men kun en ny vurdering av om regelverket for anskaffelser innen forsyningssektoren «er overtrådt». Dersom det fastslås at regelverket ble overtrådt følger rettsvirkningen av den tidligere kjennelsen hvorved mulkten ble ilagt. Som støtte for denne forståelsen vises det også til ot.prp.nr.97 ( ) på side 17 midt i siste halvdel. Retten viser til at det er mest naturlig å forstå anskaffelsesloven 8 andre ledd slik at tvistelovens regelverk for midlertidige forføyninger får anvendelse så langt det passer. Anskaffelseslovens regler for mulkt inneholder selv alle vilkår for mulktens ileggelse, og det er dermed ikke naturlig å kreve at tvistelovens regler for midlertidige forføyninger også er oppfylt. Som støtte for en slik tolkning vises her til Dragsten/Lindalen, Kommentarutgave til lov om offentlige anskaffelser (Universitetsforlaget 2005) som på side 300 også gir uttrykk for samme syn. Med bakgrunn i at kontrakten nå er signert har saksøkte videre vist til anskaffelsesloven 8 første ledd og anført at det følger direkte av denne bestemmelsen at det ikke kan avsies kjennelse om mulkt, jf. ordlyden «kan det ikke besluttes midlertidig forføyning etter at kontrakt er inngått». Retten viser her til at mulkt etter anskaffelseslovens 8 andre ledd ikke er å anse som en midlertidig forføyning og dermed ikke rammes av ordlyden, jf. ovenfor. Saksøkte har videre vist til at det følger direkte av 8 andre ledd at mulkt heller ikke kan ilegges etter at kontrakt er inngått. Det er her vist til Dragsten/Lindalen som på side 305 legger til grunn at bestemmelsens andre ledd må forstås dithen at heller ikke mulkt kan ilegges etter at kontrakt er inngått. Forfatterne peker her på at formålet med mulkten skal være å bringe overtredelsen til opphør før «kontrakt blir inngått». Videre peker forfatterne på at formålet med mulkten er å «hindre eller å reparere brudd på anskaffelsesloven eller forskrifter gitt i medhold av loven» og at dette formålet oppfylles best ved overnevnte forståelse av bestemmelsen. Denne forståelsen av bestemmelsens andre ledd er uten nærmere drøftelse lagt til grunn av Oslo byfogdembete i sin avgjørelse av 15. april 2011 (sak TOBYF ). Retten mener Dragsten/Lindalen legger an en for snever tolkning av bestemmelsens andre ledd. Retten finner grunn til å peke på bakgrunnen for at bestemmelsen ble innført, nemlig det såkalte andre håndhevelsesdirektiv - direktiv 92/13/EØF - hvor muligheten for

5 ileggelse av mulkt omtales i direktivets fortale på følgende vis: «Den andre muligheten omfatter myndigheten til å øve effektivt indirekte press på oppdragsgiverne for å få dem til å bringe en eventuell overtredelse til opphør eller hindre at de begår en overtredelse samt for å unngå at det skjer skade.» Hensynet til effektiv gjennomføring gjentas i direktivets artikkel 1 nr. 1 hvor det heter at «Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at vedtak som er gjort av oppdragsgiverne, kan påklages effektivt og særlig så raskt som mulig på vilkårene nevnt i de følgende artikler». Videre i artikkel 2 nr. 1 heter det at medlemsstatene skal sørge for tiltak som omfatter myndigheten til: «c) snarest mulig, om mulig som et foreløpig skritt og om nødvendig ved en endelig fremgangsmåte for realitetsavgjørelse, å treffe andre tiltak enn dem nevnt i bokstav a) og b) med sikte på å bringe enhver konstatert overtredelse til opphør samt å hindre at de berørte interesser skades ytterligere, herunder særlig å pålegge betaling av en bestemt sum, dersom overtredelsen ikke bringes til opphør eller unngås. Medlemsstatene kan gjøre dette valget enten for alle oppdragsgivere eller for kategorier oppdragsgivere fastlagt på grunnlag av objektive kriterier, men under alle omstendigheter skal det sikres at tiltakene for å hindre at de berørte interesser skades, er effektive,» I forarbeidene som ligger til grunn for innføringen av mulktbestemmelsen, Ot.prp.nr.97 ( ) gir departementet uttrykk for sin forståelse av direktivbestemmelsens formål. Om dette heter det følgende på side 16: «Annet håndhevelsesdirektiv ( 392L0013), som får anvendelse på sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon gir nasjonale myndigheter større frihet med hensyn til å bestemme hvilke beføyelser klageorganet skal ha kompetanse til å fastsette ved overtredelse av regelverket. Som alternativ til de direkte sanksjonene midlertidig forføyning og opphevelse av ulovlige beslutninger, kan nasjonale myndigheter gi klageorganet kompetanse til å pålegge oppdragsgiverne å betale en mulkt, dersom overtredelsen av regelverket ikke forhindres eller rettes opp. Direktivet krever at sanksjonen må være effektiv med hensyn til å forhindre at de berørte interesser påføres skade. [...] Direktivet krever at klageorganet i stedet [for å ha kompetanse til å tilsidesette oppdragsgivernes beslutninger] skal ha kompetanse til å fastsette en mulkt, som oppdragsgiver må betale dersom overtredelse av regelverket ikke forhindres eller rettes opp. Det foreslås inntatt en bestemmelse om dette i lovforslagets 4 annet ledd annet punktum. Sanksjonen innebærer et valg for oppdragsgiverne. Oppdragsgiver skal ikke betale dersom overtredelsen bringes til opphør og det forhindres at de berørte interesser påføres skade. Valget består i enten å betale beløpet eller å rette opp den feil som er begått. Den

6 overordnede hensikt med beføyelsen er å legge et effektivt indirekte press på oppdragsgiver, slik at overtredelsen rettes opp eller unngås. Direktivet krever at det beløp som skal betales settes så høyt at det er egnet til å avholde oppdragsgiver fra å begå eller å opprettholde en overtredelse. Departementet foreslår at direktivets krav reflekteres i 4 annet ledd tredje punktum.» Retten mener at hensynet til «å legge et effektivt indirekte press på oppdragsgiver» må forstås i et videre perspektiv enn kun den enkelte sak. Dersom oppdragsgivere kan unngå mulkten ved å signere kontrakt med vinneren av en konkurranse hvor anskaffelsesregelverket er overtrådt, så vil mulktens tilsiktede incentivvirkning svekkes betydelig. Retten kan ikke se at dette har vært hensikten ved utformingen av bestemmelsen. Tvert imot vises det til departementets uttalelse om at «sanksjonen innebærer et valg for oppdragsgiverne». Dersom muligheten for mulktileggelse hadde falt bort ved kontraktssignering ville sanksjonen i realiteten ikke medført noe slikt valg for oppdragsgiver. Retten kan heller ikke se at en naturlig ordlydsfortolkning av lovens 8 andre ledd er til hinder for å forstå bestemmelsen slik at mulkt også kan ilegges etter at kontrakten er inngått. At hovedformålet med bestemmelsen er å forhindre og reparere brudd «før kontrakt blir inngått» forhindrer ikke at mulkt også kan ilegges dersom kontrakt har blitt inngått. Det vises her igjen til departementets uttalelse om at mulkten er ment å innebære et valg for oppdragsgiverne - enten signere kontrakten mot å betale mulkten eller å reparere overtredelsene og dermed unngå mulkten. For at mulkten skal være et effektivt sanksjonsmiddel er det nødvendig at en ilagt mulkt kan opprettholdes til tross for at kontrakten i mellomtiden har blitt signert. Endelig peker retten på at dersom det var meningen at mulkt ikke skulle kunne ilegges etter kontraktsinngåelse, ville det naturlige vært å inkludere ordene «eller mulkt» i bestemmelsens første ledd. Det forhold at dette ikke er gjort taler, sammen med de ovenfor nevnte momenter, for at bestemmelsen lest i sammenheng må forstås slik at mulkt kan ilegges også etter at kontrakten er signert. Retten har etter dette kommet til at det faktum at kontrakten har blitt signert i perioden mellom rettens første og andre kjennelse ikke stenger for muligheten for at mulkt kan ilegges. Det neste spørsmålet blir derfor om de nærmere vilkårene for ileggelse av mulkt er tilstede. Ved gjennomføringen av en anbudskonkurranse, både innenfor den såkalte klassiske sektoren og innenfor forsyningssektoren, skal det foretas separate vurderinger av hvorvidt aktuelle leverandører er kvalifisert for å delta i konkurransen og hvilken av de kvalifiserte tilbyderne som skal tildeles kontrakten. Kriteriene for hvilke tilbydere som er kvalifisert omtales som (pre)kvalifikasjonskriterier og kriterier for valg av tilbud (blant de kvalifiserte tilbyderne) kalles tildelingskriterier. Det er sikker rett at kriteriene i kvalifikasjonsfasen ikke må sammenblandes med kriteriene i tilbudsevalueringen. Det kan her vises til avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i sak 2010/31 premiss 13 til 19, sak 2010/207 premiss 29 til 30 og sak 2010/220 premiss 34 til 36. Multiconsult AS har anført at IVAR foretok en ulovlig sammenblanding av kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier. Det er vist til at kriteriet «Kompetanse på prosjektdeltakere» ble anvendt både i kvalifikasjonsfasen og i evalueringsfasen. I kunngjøringens punkt III.3 fremkommer det følgende dokumentasjonskrav knyttet til kvalifisering av leverandørene: «(2) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget...»

7 Den angjeldende konkurransen ble gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse med et maksimalt antall tilbydere. I forbindelse med begrensningen av antallet kvalifiserte tilbydere fremgår det i kunngjøringens punkt IV.2 følgende prekvalifiseringskriterium: «Kompetanse på prosjektdeltakere» I tilbudsforespørselens punkt 4 «Konkurranse- og kontraktsbestemmelser» fremkommer videre at et av tildelingskriteriene er «Kompetanse på prosjektdeltakere». IVAR IKS bekreftet i sin partsforklaring at vilkåret «Kompetanse på prosjektdeltakere» hadde blitt vurdert både i forbindelse med kvalifiseringsfasen og i forbindelse med evalueringen av tilbudene. Det fremgår også av selskapets evalueringsrapport at kriteriet «Kompetanse på prosjektdeltakere» er hensyntatt både i prekvalifiseringen og i tilbudsevalueringen. Etter dette har retten kommet til at kriteriet «Kompetanse på prosjektdeltakere» var et ulovlig tildelingskriterium. Da tildelingskriteriene ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp fremgår det av de ovenfor nevnte KOFA-avgjørelser at ulovlige tildelingskriterier som et klart utgangspunkt innebærer at konkurransen må avlyses. Retten kan ikke se at saksøktes anførsel om at det ulovlige tildelingskriteriet uansett ikke fikk noen konsekvens for tildelingsbeslutningen medfører et annet resultat og viser til Eidsivating lagmannsretts avgjørelse av november 2011 ( LE ). På bakgrunn av overnevnte er det ikke nødvendig å behandle saksøkers øvrige anførsler om brudd på regelverket. Retten har etter dette kommet til at regelverket for offentlige anskaffelser ble brutt i forbindelse med IVAR IKS' anbudskonkurranse for rådgivende ingeniørtjenester knyttet til Grødaland biogassanlegg, og vilkåret for ileggelse av mulkt etter anskaffelsesloven 8 andre ledd er derfor oppfylt. IVAR IKS har anført at den ilagte mulkten i kjennelsen av 2 desember 2011 er for høy. Det er vist til at anskaffelsens verdi må vurderes med utgangspunkt i kontraktssummen. Norconsults korrigerte tilbud, som også er grunnlaget for den nå signerte kontrakten, var på kr ,-. Retten er ikke kjent med at det foreligger praksis omkring mulktens størrelse. Sett i lys av at overtredelsesgebyret for direkteanskaffelser etter anskaffelseslovens 7 b andre ledd ikke skal settes høyere enn 15% har retten etter en konkret vurdering kommet til at mulktens størrelse i dette tilfellet passende kan settes til kr , - som utgjør i underkant av 14% av kontraktssummen. Multiconsult AS har begjært samtidig pådømmelse av hovedkravet, jf. tvisteloven Retten har tidligere kommet til at vilkårene for slik samtidig pådømmelse foreligger, jf. rettens beslutning av februar 201 Retten har ovenfor kommet til at det foreligger brudd på anskaffelsesloven og forsyningsforskriften, og avsier derfor også dom i tråd med dette. Saksøker har vunnet saken og har krav på erstatning for sakens kostnader, jf. tvisteloven 20-2 andre ledd. Unntakene i bestemmelsens tredje ledd er vurdert, men kommer ikke til anvendelse. Det er fremmet krav om dekning av kr ,60,- (inkludert utlegg) med tillegg av rettsgebyret som for denne sak er kr 2150,-, totalt kr ,60,-. Saksøkte har ikke fremmet innsigelser mot kravet, og retten finner kravet rimelig og nødvendig sett i lys av sakens karakter og omfang. Det er ikke fremmet egen kostnadsoppgave knyttet til sakens hovedkrav. I tråd med vilkårene for å avsi dom for hovedkravet i sak om midlertidig forføyning forutsettes det at inndragningen av hovedkravet heller ikke medførte ekstra kostnader av særlig grad.

8 Retten forstår begge de fremlagte kostnadsoppgavene som dekkende for hele saken, både i forhold til behandlingen av spørsmålet om ileggelse av mulkt og i forhold til kravet om dom for hovedkravet. Det tilkjennes derfor kun erstatning for sakskostnader i forføyningssaken. Kjennelsen og dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sykdom og generell arbeidsbelastning. Det avsies herved følgende slutning i Kjennelse: IVAR IKS betaler til statskassen en mulkt på kr ,- - én million - innen 2 - to - uker etter forkynning av Stavanger tingretts dom av 6. mars 2012 i sak TVI-STAV. IVAR IKS betaler til Multiconsult AS innen 2 -to- uker etter kjennelsens forkynnelse kr ,60,- - tohundreogtjuetretusenfirehundreogåtti kroner og seksti øre -. Dom Det avsies herved følgende slutning i IVAR IKS har brutt lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften ved konkurranse om levering av rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse med etableringen av Grødaland biogassalegg i Hå kommune. Det tilkjennes ikke sakskomkostninger.

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy. Klagenemnda fant at klagers anførsel

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2.

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2. Hålogaland lagmannsrett Kjennelse Offentlige anskaffelser. Midlertidig forføyning. Lov om offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser. Tvisteloven 34 1, 34 2 Offentlige anskaffelser.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/107 Innklaget virksomhet: Klager: Jernbaneverket, O. Børseth AS Saksnummer: 2008/107 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn:

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22.november 2004 i sak 2004/192

Klagenemndas avgjørelse 22.november 2004 i sak 2004/192 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Statens vegvesen Region sør hadde arrangert to anbudskonkurranser vedrørende funksjonskontrakt for drift og vedlikehold av veier. En leverandør leverte et tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kuldeentreprise for utskifting av eksisterende kjølemaskin tilhørende NRK Hordaland. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS Postboks 929 9259 TROMSØ Marianne Abeler Deres ref.: Vår ref.: 2017/0115-9 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 19.10.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Magni Elsheim, Morten Goller, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Magni Elsheim, Morten Goller, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt om prosjektadministrative oppgaver i forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall

Detaljer

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING til Salten tingrett Oslo, 1. september 2015 Ref: M6386157/1/101268-153/SIFO Saksøker: Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo Prosessfullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på veibygging i Setermoen skytefelt. Klagenemnda fant at klager var rettmessig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av transporttjenester ved legevakten i Oslo kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

ResMed klaget på vedtaket, men Sør-Øst tok ikke klagen til følge. ResMed tok deretter ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning.

ResMed klaget på vedtaket, men Sør-Øst tok ikke klagen til følge. ResMed tok deretter ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning. LE-2011-11664 Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse 2011-02-14 LE-2011-11664 Anbudskontrakt. Tildelingskriterier. Lov om offentlige anskaffelser 5. Midlertidig forføyning mot tildeling av anbudskontrakt.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om stoler med elektrisk oppreisningsfunksjon. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/74 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg, Saksnummer: 2009/74 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kalkleveranser og håndtering av filterstøv. Anskaffelsen var kunngjort ved bruk av kunngjøringsskjemaet

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

SØR-TRØNDELAG TINGRETT

SØR-TRØNDELAG TINGRETT SØR-TRØNDELAG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.05.2013 i Sør-Trøndelag tingrett Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13-072303TVI-STRO og 13-067076TVA-STRO Dommerfullmektig Lars Inderberg Vodal, med alm. fullmakt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om boring av grovhull

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling om prosjektering og utførelse av biologisk avløpsrenseanlegg ved Sentralrenseanlegget Nord-Jæren. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for prosjektering og oppføring av 24 boliger fordelt

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for byggeledelse. Totalentreprenør var valgt etter en forutgående konkurranse. Innklagedes konsulent i totalentreprisekonkurransen var tilbyder i konkurransen

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om entreprisekontrakt Veilys Kåfjord. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet kapasitet var ulovlig, slik

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klager: Cowi AS Innklaget: Fredrikstad kommune v /Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF). Kai Krüger, Siri Teigum, Jakob Wahl.

Klager: Cowi AS Innklaget: Fredrikstad kommune v /Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF). Kai Krüger, Siri Teigum, Jakob Wahl. KOFA-2011-241 INSTANS: DATO: 2013-06-10 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2011-241 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2011/241 PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ulovlig tildelingskriterium.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/34 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg Vest, MT Vest AS Saksnummer: 2009/34 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om makulering. Klagenemda fant at innklagede ikke hadde brutt forskriften 20-13 (1)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende leie og drift av stillaser, heiser, lifter og byggevarme. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av bygning på E6 Andelva rasteplass. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bjørns hage og anlegg AS Postboks 222 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0186-7 07.09.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser ProfVik ApS Birkevej 28 2791 Danmark Deres referanse Vår referanse Dato 2009/145 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer